Za jízdu MHD můžete zaplatit platební kartou

Cestující na Sokolovsku mohou od 29. února zaplatit za jízdu hromadnou dopravou bezkontaktní platební kartou. Platit bankovní kartou lze od 29. února na všech linkách MHD Sokolov a v průběhu března i na vybraných linkách v regionu nebo do Prahy a Plzně, a to jak za plné, tak poloviční jízdné. Celkem je terminály vybaveno zatím 35 autobusů. Společnost Autobusy Karlovy Vary přináší svým cestujícím možnost platit bezkontaktní bankovní kartou ve veřejné dopravě jako první v Karlovarském kraji. „Od nové služby si slibujeme mimo jiné zjednodušení obsluhy a zrychlení odbavování cestujících. Řešení navíc cestujícím přináší mnohem větší komfort, už jen proto, že nemusí myslet na to, aby v peněžence měli hotovost,“ říká Zdeněk Suchan, výkonný ředitel společnosti Cestující, kteří mají bezkontaktní bankovní kartu a nevlastní čipovou kartu dopravce, už nebudou muset mít připravené drobné (v Sokolově 14 korun). Pro zakoupení jízdenky jen přiloží kartu k terminálu.

Přečíst »23.3.2016 | Ostatní  

Příspěvek města na pohřeb má nová pravidla

Pravidla pro poskytování příspěvku občanům Březo­vé a integrovaných obcí na částečnou úhradu nákla­dů pohřbu s platností od 1. 2. 2016:

a) O příspěvek může být požádáno pouze na obča­na Březové a integrovaných obcí (zemřelí musí mít trvalý pobyt na Březové nebo v integrovaných ob­cích v době úmrtí, žadatel nikoliv),

b) ten, kdo o příspěvek požádá a doloží účetní do­klad na náklady pohřbu, obdrží příspěvek 3.000 Kč, pokud pohřeb proběhne bez obřadu 2.000 Kč, c) pokud žadatel prokáže, že je v tíživé finanční si­tuaci, může mu být na základě doporučení komise S a Z poskytnut příspěvek až do výše 5.000 Kč,

d) příspěvek nebude poskytnut, pokud má žadatel pohledávku vůči městu Březová po splatnosti,

e) komise S a Z může v ojedinělých případech do­poručit RM rozhodnout o přidělení jinak,

f) finanční příspěvek není nárokově vymezen a je omezen rozpočtem města.

Přečíst »23.3.2016 | Ostatní  

O čem se mluví po Březové

Kontroly parkování se staly terčem kritiky

Není žádným tajemstvím, že se státní policie s ne­bývalou aktivitou zaměřuje v poslední době v ob­lasti dopravy mimo jiné na dodržování pravidel pro parkování, a to nejen na Březové, ale dá se říci v celém regionu. Protože po Březové už delší dobu kolují v této souvislosti nejrůznější „zaruče­né informace“, rád bych se k této problematice alespoň krátce vyjádřil.

Pravdou je, že Police ČR si nyní svým způsobem důsledněji plní své povinnosti, i když mnohým občanům to může být divné, když problemati­ka správného parkování se mnoho a mnoho let v našem městě policií prakticky neřešila, alespoň ne v úrovni tak intenzivních kontrol jako v sou­časné době. Všichni víme, že komunikační systém na Březové, resp. jeho parametry, jsou poplatné své době, a tak parkování v rozporu se silničním zákonem je na Březové již velmi dlouho jakousi zvykovou záležitostí, a najednou policie velmi dů­sledně upozorňuje a mnohdy i pokutuje nedodr­žování silničního zákona. Je však nutno uznat, že určité části a úseky komunikací na Březové byly svým způsobem neprůjezdné či mnohdy až ne­bezpečné (viz např. u požární zbrojnice, kde vy­jíždějí hasičské vozy na zásahy po ulici Okružní, nebo velmi nepřehledné až nebezpečné situace u křižovatek Smetanova - Okružní , Dvořákova - Okružní atd). Na druhou stranu se lze ptát, zda po­licie nepřistupuje k této otázce až příliš striktně. Neumím si například představit, kdyby se začaly takto přísně kontrolovat také místní tzv. obslužné komunikace za domy. Radnice je nicméně v po­slední době často dotazována, jak bude tuto si­tuaci řešit.

Každý soudný člověk musí vidět, že radnice se pro­blematikou zabývá a že na Březové se v nedávné době vystavělo mnoho nových parkovacích míst, že se též postupně rekonstruují komunikace tak, aby tady možnost parkování byla, a v neposlední řadě se investuje spousta prostředků do celé řady dalších nových projektů pro navýšení parkova­cích kapacit. Při výstavbě parkovišť však mnohdy dochází k tomu, že se samotní nájemníci či členo­vé společenství vlastníků u svých domů nedokáží domluvit, a pak je prakticky nemožné stav par­kování u takových domů řešit. V dohledné době bude též provedena další změna dopravního zna­čení, to znamená, že vzniknou nové jednosměrné úseky, konkrétně v ulici Havířská a v části ulice Okružní v horní části Březové, a tímto opatřením dojde k „legalizaci“ parkování v těchto ulicích. Bo­hužel, každá taková dopravní změna musí projít svojí „byrokracií“ (stanovisko dopravní policie, související projektová dokumentace atd.).

Celá záležitost byla nicméně konzultována s vede­ním policie i se samotnými výkonnými články, tedy policisty vykonávající službu v ulicích, a tito přislíbili, že budou radnici informovat o případných dalších rozsáhlejších kontrolních akcích týkajících se parko­vání u domů.

V každém případě tato situace není radnici lhos­tejná a jen v tomto a následujícím roce bude­me vkládat spoustu finančních prostředků jak do oprav a renovací stávajících komunikací, tak do posílení parkovacích kapacit. Při dnešní mo­torizaci, kdy jedna rodina vlastní nezřídka několik aut, je však naivní se domnívat, že pro všechna auta všech rodin v domě lze zajistit parkování „pod oknem“. Nicméně s využitím systému jedno­směrek a zbudováním tzv. odstavných parkovišť k dalšímu celkovému navýšení „legální“ parkovací kapacity dojde.

Samozřejmě platí nabídka radnice pro majitele domů, že jsme připraveni především materiálně pomoci s úpravou stávajících parkovacích plác­ků, ostatně pár vzorových případů už po městě existuje. Opětovně pak prosím o trochu shovíva­vosti a trpělivosti, neboť jsme přeci jen limitováni finančními možnostmi či kapacitami projektantů.

 

K přemístění tzv. dolní zastávky MHD

Přemístění tzv. dolní zastávky a související změna vedení trasy MHD vyvolala u části obyvatel nevoli. Někteří obyvatelé z ulice Havířská se dokonce v ne­dávné době obrátili na radnici se stížností. Na tuto bude samozřejmě řádně, dle platné legislativy, od­povězeno. Avšak pro určité upřesnění bych chtěl i k tomuto tématu uvést několik souvislostí a snad i vysvětlení.

Rozumím tomu, že obyvatelé inkriminované ulice Havířská jsou rozčarováni ze zvýšeného dopravní­ho provozu způsobeného nově tudy projíždějící­mi autobusy. A musím jim dát tak trochu za prav­du, že řidiči nedodržují domluvený systém vedení trasy, tedy, že se mnohdy vrací i zpět na autobuso­vé nádraží přes ulici Havířskou a opětovně se tam, tak jako v minulosti, otáčejí. Tato záležitost proto byla důrazně projednána s příslušným odpověd­ným vedoucím podniku provozujícího MHD pro Březovou. Ten přislíbil okamžitou nápravu. Ve stíž­nosti byla dále vyjádřena kritika ve věci nemož­nosti parkování či jen zastavení v uvedené ulici a vzniku mnohdy složitých dopravních situací. K tomu bych rád uvedl, že i přes stávající doprav­ní značení je možno na dočasnou dobu, pro pří­padné složení materiálu, vyložení nákupu apod. na této komunikaci zastavit. V dohledné době pak tato komunikace bude řešena jako jednosměrná, a to směrem od autobusového nádraží k bývalé R6, a tím bude řešena i další ve stížnosti napada­ná záležitost – možnost parkování případných ná­vštěv. Nicméně je třeba pamatovat, že i parkování v jednosměrné ulici má svá určitá pravidla.

Stížnost ještě poukazuje na údajné poškozování vodovodního systému zvýšenou dopravou, tj. au­tobusovým provozem. Tuto záležitost jsem osobně projednal s kompetentním pracovníkem firmy Veo­lia a požádal jsem ho o oficiální technickou zprávu ke stavu vodovodu a stanovisko k údajnému nízké­mu tlaku vody v okolních domech. K tomu mohu sdělit, že dojde k brzké nápravě. Zároveň bych rád vyvrátil obavy některých obyvatel, že dojde k opě­tovnému rozkopání nedávno opravené komunika­ce a chodníků. Potřebná opatření budou provedena tzv. průtlaky pod komunikací, jen bude v určité části chodníku rozebrána stávající zámková dlažby a tato poté opět uvedena do původního stavu.

Ve stížnosti je pak ještě vyjádřen obecný ne­souhlas se změnou tras dopravy MHD a je do­poručeno případné úplné vyloučení trasy MHD z města do prostoru bývalé silnice R6. Tuto věc však já osobně vnímám jinak. Přeložení trasy vní­mám jako věc prospěšnou, už jen proto, že dříve autobusy projížděly celou ulicí Sklářskou, se za­stávkou, na které při nastupování a vystupování cestujících, a to často dětí, vznikalo mnoho ne­bezpečných situací. Není také pravda, že bývalou dolní zastávku skoro nikdo nevyužíval. Naopak je pravdou, že její stálí uživatelé mají dnes smíšené pocity při nastupování na zastávce nové. Necítí se totiž již tak bezpečně díky odlehlejšímu situování zastávky mimo město. K tomu snad mohu jen při­pomenout, že radnice již připravuje posílení stá­vajícího osvětlení, také provede částečné úpravy okolí zastávky a do budoucna budeme uvažo­vat o případném rozšíření kamerového systému do prostor nové zastávky U kruháče.

Jen snad pro ilustraci - o kolik se asi lze cítit bez­pečněji například u zastávky na Černém Mlýně či třeba na zastávce v Dolním Rychnově poblíž zná­mé „sociální lokality“? Troufám si tvrdit, že v okolí existuje mnoho a mnoho zastávek na daleko od­lehlejších, tmavších a potencionálně tedy méně bezpečných místech.

Pozitivem přeložení trasy linky MHD je zcela jis­tě to, že bylo odlehčeno mnoha desítkám bytů a domků v ulici Sklářské a zároveň je jím respek­továno doporučení dodavatele rekonstrukce této komunikace nepřetěžovat ji autobusovou dopravou. Co se týče návrhu na úplné vymístění autobusové dopravy z města, můj názor je, že by to nebylo rozumné, stávající hlavní autobusové nádraží plně vyhovuje svými parametry a je v cel­kem příznivé docházkové vzdálenosti pro uživate­le MHD. Pevně věřím, že stávající změny týkající se jak veřejné dopravy, tak parkování, se postupně zažijí do běžného života Březové a postupně se celá situace bude dále vylepšovat.

Miroslav Bouda, starosta města

Co nového v Multifunkčním centru

Co nového v Multifunkčním centru

Provoz nově zrekonstruovaného MFC Březová se postupně rozjíždí. V těchto dnech si nový vedoucí Mgr. Michal Bedeč osvojuje všechny související nále­žitosti. Pracuje např. s externím dodavatelem na no­vých internetových stránkách, na březen připravuje přemístění dramatického kroužku, posléze bude následovat nastěhování loutkařů, spousta práce ho čeká v souvislosti s likvidací bývalého inventáře, umístěného prozatím v několika skladech, kdy ješ­tě bude třeba vyhodnotit, co bude ještě využitelné a co případně navrhnout k likvidaci či k prodeji. Dal­ším úkolem je připravit provoz kina, kdy v první fázi se připravuje tradiční nedělní „dětské“ představení a posléze bude přistoupeno k promítání „klasických“ filmů, a to hlavně po získání zkušeností z okolních kin. Řešit je třeba také program činnosti, provoz­ní řády, obecné zajištění kulturních akcí tradičních i nových, ke kterým bude patřit např. vystoupení sokolovských ochotníků. K dalším úkolům patří také dokončení orientačního systému v budově a aktu­álně se také řeší např. doplnění zábradlí v kinosále u schodiště a u jeviště.

Přečíst »23.3.2016 | Ostatní  

Deváťáci na besedě o obecních financích (1.2.2016)

Deváťáci na besedě o obecních financích (1.2.2016)

1. února proběhla v zasedací místnosti radnice další z besed starosty města s žáky naší základ­ní školy. Tentokrát žáci 9. ročníku besedovali na téma „hospodaření obcí“. Žáci si vyslechli zají­mavé informace z praktického života obce, zjistili, co je to rozpočet města, z čeho vznikají příjmy, jaké jsou nejrůznější výdaje obcí, co jsou to inves­tice či například, které obecní orgány o financích rozhodují nebo se k nim vyjadřují atd.

Přečíst »23.3.2016 | Ostatní  

VZPOMÍNKA NA OLGU HOMOLKOVOU

VZPOMÍNKA NA OLGU HOMOLKOVOU

Mnozí z vás jste Olgu Homolkovou znali jako zpěvačku a moderátorku Březovské desítky nebo Vesnické IV, byla ale také autorkou mnoha textů k písničkám, které se staly velice populárními. Několik let připravovala a moderovala víkendové rozhlasové pořady s názvem Muziky, muziky.

Olga Homolková se narodila 8. března 1956 v Sokolově, kde prožila i své dětství. Už na škole předváděla své umění v recitaci básniček a v divadelních dětských scénách. Velice ráda zpívala v dětských souborech a své herecké nadání uplatňovala v ochotnických divadelních hrách a scénách. Od dětství milovala zpěv, hudbu, vymýšlení a skládání textů básniček, nejen zamilovaných, ale převáženě romantických a s přírodní tematikou. Jak se později ukázalo, byla to nevymyšlená a nenásilná touha stát se zpěvačkou a vystupovat před publikem. Její hlasový rozsah a kultura hlasu byly nepřehlédnutelné.

Diváci ji obdivovali např. v nezapomenutelném přednesu písní Mireille Mathieu.

     Tehdejší dechová kapela na Sokolovsku – Březovanka sháněla v roce 1980 zpěvačku, a tak se Olga dostala i do ranku dechovky. Tam se také seznámila s budoucím manželem Jiřím a oba tím odstartovali svoji pěveckou a hudební kariéru. Začali natáčet první zvukové nosiče. V roce 1995 vznikl titul Nashledanou přátelé a v roce 1998 Hraje a zpívá Březovanka. Spolu s Jiřím však ve studiu na Stříbrné natočili několik kazet, vesměs písničky s harmonikou. První CD přišly v roce 1996 Když rozpláče se harmonika a o rok později CD s názvem Od mámy do světa, kde se Olga svými texty vyznává z lásky ke svým rodičům. Zejména pozdější písnička Mámě byla velice zdařilá a dodnes ji zpívají i jiné kapely. Pak následovaly tituly Vzpomínka na Akropolis, Po jižních Čechách, Pro každého něco, Ztracená cestička, Nejkrásnější shledání, Zpívali šumaři, Přijďte kamarádi, U potůčku a Nám je to jedno.

    Olga Homolková napsala a spolu s hudebními úpravami uvedla v život na 80 skladeb. Za mimořádný přínos dechové hudbě byla několikrát vyznamenána a oceněna. Připomeňme si např. Čajové růže, Tiché tango, Chaloupky zasněžené, Ztracená cestička, Už se černé vlásky, Lásko, lásko má, Růže od milého, Potůček stříbrný, Březovská polka, Tvoje oči tmavohnědé, Ohníčky lásky nebo Pod vrbou.

V roce 2001 manželé Homolkovi založili vlastní kapelu, které dali název Březovská desítka.

    Olga měla výborné organizační schopnosti, a tak Březovská desítka byla velice oblíbená a žádaná téměř po celé republice. Bavila obecenstvo svými vtipy, lidé ji mohli slyšet na různých rozhlasových stanicích. Její koncerty se zachovaly i na několika DVD nosičích.

Všechno je již v minulém čase, protože textařka, zpěvačka a moderátorka Olga Homolková zemřela po krátké zákeřné nemoci 28. září ve věku 59 let.

                                                                                                                                                                                Pavel Vaněček

Vyhodnocení aktivních občanů roku 2015 (1. 2. 2016)

Vyhodnocení aktivních občanů roku 2015 (1. 2. 2016)

V malém sále MFC Březová se 1. února konalo tradiční setkání vedení města s aktivními občany Březové a integrovaných vsí. Pozváni byli členové celé řady zřízených komisí (kulturní, sportovní, sociální a zdravotní, pro integrované obce aj.), dále aktivní občané, kteří se podílí na organizaci volnočasových aktivit pro děti i dospělé v oblasti kultury a sportu, zástupci místních činorodých spolků, sportovních klubů atd. Starosta města asi sedmdesáti přítomným aktivistům vyjádřil poděkování a zdůraznil, že hlavně díky jim se těší Březová a naše přidružené vsi tak dobré pověsti v širokém okolí. Přítomní obdrželi jako symbolický výraz poděkování malou finanční odměnu a starosta města Miroslav Bouda využil této slavnostní příležitosti také k tomu, aby oficiálně poděkoval za odvedenou práci bývalému správci multifunkčního centra Pavlu Suchému, který počátkem roku odešel do důchodu, a představil přítomným nového vedoucího MFC Mgr. Michala Bedeče.

Mezi přítomnými nechyběli zástupci Českého čer­veného kříže, správci běžeckých stop, rybáři, zahrád­káři, členové dechovky, členové Svazu chovatelů, rudolečtí aktivisté, loutkaři, divadelní ochotníci, ­pra­kisté a další.

Přečíst »23.3.2016 | Ze sportu  

Sezóna zahájena

Sezóna zahájena

Tradičním „otvírákem“ závodní sezóny je Karlovarské BAHNO a jeho první díl na Linhartu. Na startu se schází vždy zajímavá a kvalitní konkurence a náš čtyřlístek Pavel Kodl, Kateřina Lacinová, Tomáš Chvostek a Martin Řezáč se ve startovním neztratila.

Přečíst »21.3.2016 | Ze sportu  

Bowlingový turnaj párů (12.3.2016)

Bowlingový turnaj párů (12.3.2016)

    Dne 12.3. se konal v bowlingovém centru na Březové tradiční turnaj párů a již po druhé o putovní pohár starosty města Březová. Účast opět byla hojná a do turnaje se přihlásilo 23 párů. Ještě před tím, než se začalo házet, tak jsme uctili památku minutou ticha za zesnulého pana Jaroslava Bělíčka, který byl pravidelným účastníkem všech bowlingových turnajů. Všechny páry si odházely dvě kvalifikační kola, ze kterých nám zbylo šestnáct nejlepších párů. V kvalifikaci nám zazářil pár Josef a Kateřina Mlejnkovi (otec s dcerou), kteří v prvním kole naházeli krásných 156 bodů a ve druhém to ještě vylepšili na senzačních 196 bodů a vyhráli kvalifikaci s 352 body. Ve třetím kole se nám už šestnáctka nejlepších zúžila do osmičky a do té postoupili i obhájci titulu Radek Kaiser a Lucie Krytinářová, kteří si opět brousili drápky na příčky nejvyšší. Ve čtvrtém kole se nám osmice párů rozdělila na malé a velké finále, první tři do bojů o první až třetí místo a zbylý tři páry o čtvrté až šesté místo. Výsledky ve čtvrtém kole byly opravdu velmi vyrovnané a hra se velmi povedla páru Petr a Jana Kašparovi a Miroslavu Lelkovi s Jitkou Hornerovou, když naházeli 157 a 156 bodů a postoupily do finále ještě s párem, Jozef Tobiáš a Mirka Molnárová, kteří naházeli 154 bodů. Obhájci titulu a mistři z kvalifikace bohužel zůstali těsně za branami velkého finále a v malém finále bojovali o místa za stupni vítězů. Finále nám začalo velmi vyrovnaně, ale pár Miroslav Lelek a Jitka Hornerová nám pomalu začali zvyšovat náskok díky několika po sobě hozených STRIKE a pak už nikomu nedali šanci je dohnat a vyhráli turnaj ze 185 body. Petr a Jana Kašparovi, kteří turnaj v kvalifikaci nezačali úplně dobře a postoupili až z patnáctého místa, tak nám pak po celou dobu ve vyřazovacích kolech házeli vyrovnané a pěkné výsledky, tak i ve finále se dařilo a naházeli 148 bodů, což jim stačilo na druhé místo. Třetí místo získal pár Jozef Tobiáš s párovou hráčkou Mirkou Molnárovou, která je mistryní v turnajích jednotlivců a naházeli 122 bodů. V malém finále bojoval pár obhájců Radek Kaiser a Lucie Krytinářová proti Josefovi a Kateřině Mlejnkovi a Stanislavovi Marákovi a Heleně Wittnerový, kde zvítězili a tak letos alespoň "brambory" se 137 body před Mlejnkovejma, kteří hodili 126 bodů a pár na šestém místě 86 bodů. Všem zúčastněným bych chtěl velmi poděkovat za velmi příjemnou atmosféru. Předseda sportovní komise, Lukáš Szolar

Miroslav Lelek a Jitka Hornerová Petr a Jana Kašparovi Jozef Tobiáš a Mirka Molnárová Radek Kaiser a Lucie Krytinářová Josef a Kateřina Mlejnkovi Stanislav Marák a Helena Wittnerová
Přečíst »21.3.2016 | Ze sportu  

Velikonoční barvení vajíček

Velikonoční barvení vajíček

Zveme Vás na netradiční barvení velikonočních vajíček spolu s Lenkou a Markétou Martínkovými. Můžete načerpat inspiraci, podívat se i si vyzkoušet něco nového.