OZV 4/2006 O závazné části územního plánu

Obecně závazná vyhláška města Březová číslo 4/06
O závazné části územního plánu města Březová

Zastupitelstvo města Březová schvaluje v souladu s ustanovením § 29 odst.2 zákona číslo 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s §84 odst.2 písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.

Oddíl 1.
Úvodní ustanovení

Článek 1.
Účel vyhlášky

a) Vyhláška vymezuje závaznou část územního plánu města Březová (dále jen "územní plán") schválený usnesením zastupitelstva města Březová dne 27.11.2006.

b) Vyhláška stanoví funkční a prostorové uspořádání území, podmínky zastavitelnosti, limity využití území , limity technického vybavení území a uspořádání dopravních systémů, základní podmínky pro umisťování dopravních systémů, základní podmínky pro umisťování staveb, vymezuje územní systém ekologické stability krajiny a plochy pro veřejně prospěšné stavby.

Článek 2.
Územní rozsah platnosti vyhlášky

a) Tato vyhláška platí pro území řešené v územním plánu a zachycené v měřítku 1 : 5000 v hlavním výkresu, které je vymezeno katastrálním území : Březová u Sokolova, Arnoltov, Kamenice u Březové, Kostelní Bříza, Lobzy u Březové, Rudolec u Březové, Tisová u Sokolova, Paseka u Březové, Bystřina u Březové, Krásná Lípa u Březové, Studánka u Březové, Smrkovec u Březové, Ostrov u Březové a Žitná u Březové.

Článek 3.
Vymezení pojmů

1. Závazné regulativy jsou :

a) zásady pro uspořádání území
b) limity využití území, kterými se stanoví zejména mezní hodnoty využití území

2. Na území obce jsou rozlišovány :

a) z hlediska funkčního využití - monofunkční zóny a polyfunkční zóny b) z hlediska územního uspořádání - území s rozlišnou intenzitou jeho využití
c) z hlediska zastavitelnosti - neurbanizovaná (nezastavitelná) a území urbanizovaná (zastavitelná), která se dělí na území stabilizovaná a území rozvojová
d) z hlediska regenerace a přestavby řešeného území :
- asanace a rekultivace území
- rekultivace území
- postupná přestavba území rehabilitační a modernizační
- postupná přestavba území smíšená
- postupná přestavba území demoliční
- plochy určené na dožití nebo ke změně funkce při zabezpečení nutné údržby stavebního fondu
e) z hlediska ekologického a krajinotvorného - plochy územního systému ekologické stability
f) plochy z hlediska zvýšených nároků na postup při přípravě výstavby v rámci urbanisticky a architektonicky významných zón

3. Monofunkčí zóny jsou taková území, kde je omezena škála přípustných funkcí mimo funkci hlavní.

V rámci monofunkční zóny se z hlediska přípustnosti funkčního využití rozlišují :
a) funkce hlavní (FUH), které v daném území či ploše zóny výrazně převládají, jsou plošně a významově rozhodující a určují tak základní charakteristiku využití území
b) funkce podmíněně (vyjímečně) přípustné (FVP), které neodpovídají FUH a lze je v daném území či ploše zóny umístit pouze vyjímečně na základě odborného posouzení všech urbanistických, hygienických, ekologických a technických hledisek
c) funkce nepřípustné (FUN), které neodpovídají FUH ani FVP a nesmí být v daném území či ploše zóny umístěny

4. Polyfunkční (smíšené) zóny jsou taková území, kde je širší škála přípustných funkcí mimo funkci hlavní.

V rámci polyfunkční (smíšené) zóny se z hlediska přípustnosti funkčního využití rozlišují:
a) funkce hlavní (FUH), které v daném území či ploše zóny výrazně převládají, jsou plošně a významově rozhodující a určují tak základní charakteristiku funkčního využití
b) funkce přípustné (FUP), které v daném území či ploše zóny nejsou plošně a významově rozhodující, ale slouží k doplnění FUH a k vytvoření optimálního funkčního využití
c) funkce podmíněně (vyjímečně) přípustné (FVP), které neodpovídají
FUH ani FUP a lze je v daném území či ploše zóny umístit pouze vyjímečně na základě odborného posouzení všech urbanistických, hygienických, ekologických a technických hledisek
d) funkce nepřípustné (FUN), které neodpovídají FUH,FUP ani FVP a nesmí být v daném území či ploše zóny umístěny

5. Urbanizované území tvoří území a plochy zastavěné v hranicích současně zastavěného území obce nebo určené k zastavění nebo podmíněně (vyjímečně) zastavitelné v hranicích zastavitelného území, které jsou :

a) stabilizované, jejichž funkční a prostorové uspořádání nebude vůbec nebo výraznou měrou měněno s vyjímkou přípustné přestavby území
b) rozvojové, zahrnující nezastavěné území určené k zastavění nebo vyjímečně zastavitelné a území zastavěné určené ke změně funkčního a prostorového uspořádání

6. Plochy z hlediska zvýšených nároků na postup při přípravě výstavby v rámci urbanisticky a architektonicky významných zón vyžadují vyšší kvalitu urbanistického a architektonického řešení vždy na podkladě odborného posouzení.

7. Urbanizovaná území tvoří :

a) monofunkční zóny:
zastavitelné - bydlení venkovského typu
- bydlení příměstského typu nízkopodlažní
- bydlení městského typu nízkopodlažní
- bydlení městského typu vícepodlažní
- infrastruktura (vybavenost) veřejně prospěšného typu
- veřejné sportovně rekerační plochy a zařízení tělovýchovy
- infrastruktura (vybavenost) komerčního typu
- výroba (lesnictví, zemědělství, těžba, průmysl a stavebnictví)
- technická infrastruktura a zařízení dopravy
podmíněně (vyjímečně) zastavitelné - rekreace individuální
- hřbitovy a pohřebiště
- zahrady a sady

b) polyfunkční zóny:
zastavitelné - bydlení s podílem vybavenosti komerčního typu
- vybavenost komerčního typu s podílem bydlení
- vybavenost koerčního typu s podílem výroby
- výroba s podílem vybavenosti komerčního typu
vyjímečně zastavitelné - zahrádkářské a chovatelské osady s alternativní výrobou potravin a zahradnictví

8. Neurbanizované území tvoří nezastavěné pozemky, které nejsou určeny k zastavění (nezastavitelné plochy).

Nezastavitelné plochy jsou:

a) monofunkční plochy:
- zeleň doprovodná, ochranná a clonící
- lesní plochy
- zemědělské plochy (trvalé travní porosty, pastviny)
- zemědělské plochy (pole-orná půda)
- vodní plochy a vodoteče
- plochy mimolesní krajinné zeleně
- plochy vymnezené jako součást systému ekologické stability krajiny
- ostatní plochy mimo zastavěné území, které nejsou jmenovitě určeny jako plochys přípustnou zástavbou

b) polyfunkční zóny
- veřejná zeleň (obytná a rekerační, městská zeleň a parky)
- lesní plochy s funkcí rekerační (lesoparky, parkové lesy)

c) polyfunkční plochy
- vodní plochy účelové
- vodní plochy rekerační

9. Na zastavitelných plochách je dovoleno umisťovat a povolovat pouze stavby, které jsou v souladu s předpoklady rozvoje daného území a odpovídají předpokládanému funkčnímu využití dle územního plánu.

10. Na podmíněně (vyjímečně) zastavitelných plochách je dovoleno umisťovat a povolovat pouze stavby, které jsou v souladu s předpoklady rozvoje daného území a odpovídají předpokládanému funkčnímu využití dle územního plánu a to vždy na základě odborného posouzení všech urbanistických, hygienických, ekologických a technických hledisek

11. Na nezastavitelných plochách není dovoleno umisťovat a povolovat stavby s vyjímkou staveb, které jsou nutné pro využití těchto ploch a dále pozemních komunikací, liniových staveb technického vybavení a úprav vodních toků apod. a to vždy na základě odborného posouzení všech urbanistických, hygienických, ekologických a technických hledisek.

Oddíl 2.
Závazné regulativy

 Článek 4.

1. Město Březová a venkovská sídla Arnoltov, Kamenice, Kostelní Bříza, Lobzy, Rudolec, Studánka a Tisová budou rozvíjeny jako samostatná urbanizovaná území

2. Ve volné krajině nebudou vytvářena nová sídla nebo samoty

3. Stávající samoty ve volné krajině budou zachovány a rozvíjeny v souladu s předpoklady dle územního plánu s důrazem na jejich rehabilitaci nebo jiný způsob využití, který je stanoven územním plánemv hranicích jejich současného zastavění.

4. Stávající zaniklá venkovská sídla Bystřina, Krásná Lípa, Ostrov, Paseka, Smrkovec a Žitná nebudou v rozsahu svého původního zastavění obnovována.

Článek 5.
Funkční uspořádání území

Funkční uspořádání území je komplexně řešeno a znázorněno v grafické příloze územního plánu - hlavní výkres A.1.

1. Monofunkční zóny

Zóny monofunkční jsou přesně vymezeny ve výkresové části a charakterizovány v části textové především z hlediska funkčního využití. Jedná se o stanovení funkce hlavní (FUH), funkce vyjínečně přípustné (FVP) a funkcí nepřípustných (FUN).

a) bydlení venkovského typu
FUH - bydlení v rodinných domech venkovského typu a usedlostech s odpovídajícícm zázemím hospodářským a užitkových zahrad a sadů s možností chovu zvířectva
FVP - prodej, stravování, ubytování a řemeslnické dílny integrované v rámci obytného, hospodářského nebo drobného objektu sloužící pro omezený okruh obyvatel v rámci zóny
FUN - zařízení vybavenosti s širší působností, rušivá výrobní zařízení, sklady, čerpací stanice, zábavní podniky a všechny ostatní funkce, které by mohly mít negativní vliv na kvalitu ovzduší v rámci zóny

b) bydlení příměstského typu nízkopodlažní
FUH - bydlení v rodinných domech typu příměstských vil s větším podílem obytných a okrasných zahrad
FVP - prodej, stravování, ubytování a řemeslnické dílny integrované v rámci obytného, hospodářského nebo drobného objektu sloužící pro omezený okruh obyvatel v rámci zóny
FUN - zařízení vybavenosti s širší působností, rušivá výrobní zařízení, sklady, čerpací stanice, zábavní podniky a všechny ostatní funkce, které by mohly mít negativní vliv na kvalitu ovzduší v rámci zóny

c) bydlení městského typu nízkopodlažní
FUH - bydlení v bytových domech nízkopodlažních a rodinných domech typu městských vil
FVP - prodej, stravování, ubytování a řemeslnické dílny integrované v rámci obytného, hospodářského nebo drobného objektu sloužící pro omezený okruh obyvatel v rámci zóny
FUN - zařízení vybavenosti s širší působností, rušivá výrobní zařízení, sklady, čerpací stanice, zábavní podniky a všechny ostatní funkce, které by mohly mít negativní vliv na kvalitu ovzduší v rámci zóny

d) bydlení městského typu vícepodlažní
FUH - bydlení v bytových domech vícepodlažních městského typu
FVP - prodej a nevýrobní služby integrované v rámci parteru obytného objektu sloužící pro omezený okruh obyvatel v rámci zóny
FUN - zařízení vybavenosti s širší působností, rušivá výrobní zařízení, sklady, čerpací stanice, zábavní podniky a všechny ostatní funkce, které by mohly mít negativní vliv na kvalitu ovzduší v rámci zóny

e) infrastruktura (vybavenost) veřejně prospěšného typu
FUH - sociální byty a zařízení sociální péče, zdravotnictví, výchova a školství, správa veřejných věcí, veřejné lázně ve jmenovitě vymezených lokalitách zařízení technických služeb města apod.
FVP - stravování, jiný druh ubytování než sociální, nevýrobní služby a prodej avšak vždy v rámci objektu veřejně prospěšného typu
FUN - výroba, sklady, prodej, ubytování komerčního typu

f) sportovně rekreační plochy a zařízení
FUH - sportovní a rekreační zařízení otevřená i krytá s větším podílem zeleně okrasné a rekreační včetně bydlení správců
FVP - stravování, ubytování, kulturní a zdravotnická zařízení, prodej a nevýrobní služby vždy ve spojení s FUH
FUN - bydlení kromě správců zařízení, výroba, sklady a jiná zařízení bez vazby na funkci hlavní

g) vybavenost ostatní komerčního typu
FUH - správa, maloobchod, nákupní cesntra, administrativní budovy, sportovní zařízení, ubytování, stravování, služby nevýrobní a zábavná střediska
FVP - bydlení majitelů a správců zařízení, kulturní a zdravotnická zařízení, služby výrobní, garáže a služby motoristům
FUN - bydlení mimo majitelů a správců zařízení, průmyslová, lesní a zemědělská výroba a sklady

h) výroba
FUH - průmyslová výroba, velkoobchodní sklady, stavebnictví, na jmenovitě určených plochách zemědělská a lesnická výroba a služby, skládky a těžba
FVP - administrativní budovy, ubytování a zařízení zdravotnictví pouze ve spojení s FUH , výrobní a nevýrobní služby, řemeslnické provozy, garáže, čerpací stanice pohonných hmot, služby motoristům
FUN - bydlení, kulturní, zdravotnická a sociální zařízení, sportovní a rekreační zařízení

i) technická infrastruktura a zařízení dopravy
FUH - inženýrské stavby a zařízení technické infrastruktury, zařízení dopravní a garáže
FVP - služby motoristům, čerpací stanice pohonných hmot
FUN - všechny funkce a zařízení, která nejsou podmíněna FUH

j) rekreace
FUH - objekty a zařízení převážně rekreace individuální v chatách, chalupách a ostatních rekreačních objektech v rámci chatovách osad, rekeračních osad a v dislokovaných polohách
FVP - chov zvířectva, rekerační zařízení komerčního typu ve vícelůžkových zařízeních a objektech, sportovně rekreační zařízení s širší působností, sezónní a trvalé bydlení
FUN - všechny funkce a zařízení, která nejsou podmíněna FUH

k) zahrady a sady
FUH - produkční a pěstitelská zařízení a plochy vlastních zahrad a sadů
FVP - chov drobného hospodářského zvířectva, rekreační zařízení
FUN - všechny funkce a zařízení, která nejsou podmíněna FUH

l) zeleň doprovodná, ochranná a clonící

FUH - ochranná a clonící vůči negativním vlivům, součást systému ochranné zeleně, doprovodná zeleň kolem vodotečí, remízy, součást ÚSES a protierozních opatření s převážným podílem vzrostlé zeleně
FVP - cesty a pěšiny, křížení a průběh inženýrských sítí v rozsahu, který neomezí FUH, vodní plochy a vodoteče
FUN - všechny funkce a zařízení, která by mohla omezit FUH

2. Polyfunkční zóny

Polyfunkční zóny jsou taková území, kde je širší škála přípustných funkcí mimo funkci hlavní. Zóny polyfunkční jsou vymezeny ve výkresové části. Jedná se o stanovení funkcí hlavních (FUH), přípustných (FUP), podmíněně přípustných (FVP) a nepřípustných (FUN).

a) bydlení s podílem vybavenosti komerčního typu
FUH - bydlení v nízkopodlažních obytných domech
FUP - kulturní, sociální a zdravotnická zařízení, sportovní zařízení s převahou uzavřených, správa, maloobchod, ubytování, stravovací zařízení
FVP - nákupní centra, obchodní a administrativní budovy, zábavní sřediska, nevýrobní služby
FUN - průmyslová výroba, velkoobchodní sklady, stavebnictví, výrobní služby, služby motoristům, čerpací stanice pohonných hmot, hromadné garáže, chov zvířectva, zemědělská a lesnická výroba a služby

b) vybavenost komerčního typu s podílem bydlení
FUH - kulturní, sociální a zdravotnická zařízení, sportovní zařízení uvnitř objektů, správa, maloobchod, ubytování, stravovací zařízení
FUP - bydlení v nízkopodlažních obytných domech, nákupní centra, obchodní a administrativní budovy, zábavní střediska, nevýrobní služby
FVP - výrobní služby a služby motoristům, hromadné garáže
FUN - průmyslová výroba, velkoobchodní sklady, stavebnictví, výrobní služby, služby motoristům, čerpací stanice pohonných hmot, hromadné garáže, chov zvířectva, zemědělská a lesnická výroba a služby

c) vybavenost komerčního typu s podílem výroby
FUH - správa, maloobchod, ubytování, stravovací zařízení, nákupní centra, obchodní a administrativní budovy, zábavná střediska
FUP - výrobní služby a služby motoristům, velkoobchodní sklady, lehká průmyslová výroba
FVP - zařízení zemědělských a lesnických služeb, čerpací stanice pohonných hmot, hromadné garáže
FUN - stavebnictví, zemědělská a lesnická výroba, zařízení zdravotnická, sociální, bydlení

d) výroba s podílem vabavenosti komerčního typu
FUH - výrobní služby a služby motoristům, velkoobchodní sklady, lehká průmyslová výroba
FUP - správa, maloobchod, ubytování, stravovací zařízení, nákupní centra, obchodní a administrativní budovy, zábavná střediska, služby motoristům, hromadní garážem čerpací stanice pohonných hmot
FVP - bydlení pohotovostní a majitelů zařízení, zemědělské služby a provozy menšího charakteru
FUN - zemědělská a lesnická výroba, bydlení, zařízení zdravotnická a sociální, sportovní zař

Přečíst »6.5.2011  

OZV 5/2003 - Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška č. 5/2003

Požární řád obce

Zastupitelstvo města Březová se na svém zasedání dne usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm o) zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a v souladu § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Požární řád města Březová upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě

1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen SDH) města podle článku 5 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami požární ochrany v 1 stupni požárního poplachového plánu kraje

a) jednotka centrální požární stanice Sokolov I - kategorie JPO I, jednotka centrální požární stanice Sokolov II - kategorie JPO I, JSDH Březová se sídlem v Březové - kategorie JPO II.
b) JSDH Kynšperk - kategorie JPO II, JSDH Bukovany - kategorie JPO III, JSDH Loket - kategorie JPO III, JSDH Habartov - kategorie JPO III.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci města Březová:

1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí požáru se dle místních podmínek považuje:
a) pořádání ohňostrojů a veřejných táboráků, požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena požární hlídkou z řad SDH.

2) Za dobu se zvýšeným požárním nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
a) období sucha od 1. května do 30. září, ( období bude vyhlášeno rozhlasem, nařízením ve vývěsní skříňce) požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena zákazem rozdělávání ohňů a pálení klestí na zahrádkách. Požární hlídky které budou provádět kontroly a hlídky budou z řad SDH. Konkrétní složení požární hlídky a počet osob bude součástí přílohy č. 3 vyhlášky.
Tímto ustanovením nesmí být dotčeno nařízení kraje dle § 27 odst. 1 písm. f) bod. 1zákona o požární ochraně, respektive vychází se z tohoto ustanovení

3) Za objekt se zvýšeným požárním nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
a) Kulturní dům města Březová.
Požární bezpečnost v tomto objektu při kulturních a společenských akcích je zabezpečena požárními hlídkami z řad SDH. Konkrétní složení požární hlídky a počet osob bude součástí přílohy vyhlášky č. 2.

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru města je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru uvedených v čl. 7.
Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 2

Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů města, kategorie, početní stav a vybavení
:

1) Město má zřízenou jednotku sboru dobrovolných hasičů města uvedené v příloze č. 1 Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 2.
2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice města Březová .

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti a stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti:

1) Město stanovuje následující zdroje pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah
a) přirozené
1. Černý mlýn má nevyčerpatelný zdroj požární vody z řeky Ohře.
b) umělé
podzemní hydrantová vodovodní síť na níž jsou osazeny nadzemní hydranty
Březová – rybník u restaurace Start cca 70 m3
Kostelní Bříza má jeden vodní zdroj - rybník, který se nachází polevé straně příjezdové komunikace k bývalému zámečku cca 30 m od hlavní silnice cca 150 m3,
Rudolec má jeden vodní zdroj - rybník „Slaňák“, který je značně daleko od hustější zástavby cca 500 m cca 1 630 m3,
Arnoltov (dolní část) má jeden vodní zdroj - rybník, který se nachází za bývalým
zámečkem cca 40 m od silnice E 6 cca 830 m3
Město musí zajistit pravidelnou údržbu volných vodních zdrojů pro potřeby požární ochrany a na těchto vodních zdrojích zřizovat příslušná čerpací stanoviště.

2) Město má zpracován plánek města s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu komunikace, který v jednom vyhotovení předá jednotce požární ochrany uvedené v článku 5 a jednotce HZS Karlovarského kraje územní odbor Sokolov.

3) Vlastník, nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen v souladu s předpisy o požární ochraně umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje.

4) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požáru a dalších míst odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

1) Město Březová má zřízeny následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“.
a) Městský úřad Březová telefonní číslo: 352 661 273
b) Velitel JSDH telefonní číslo: 352 661 315, mobil 724 180 832
c) Kamenice – Libuše Koňatová telefonní číslo: 352 661 525
d) Arnoltov- Martínek telefonní číslo: 352 693237
e) Kostelní Bříza - Zdeněk Bezděkovský telefonní číslo: 352 699 126

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu ve městě Březová se provádí buď

a) signálem „Požární poplach“, který je v obci vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (dvěma dlouhými tóny po 25 sec. s mezerou 10 sec.)
V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se poplach ve městě vyhlašuje sirénou na požárním automobilu.

Čl. 9
Způsob trvalého zabezpečení požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje je uveden v příloze č. 1.

Čl. 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší předchozí „požární řád“ č. schválený zastupitelstvem dne

Čl. 11.
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 2. 1. 2004

Příloha č. 1
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle požárního poplachového plánu Karlovarského kraje.

1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požáru města.

2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru města určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

Stupeň požárního poplachu - 1. jednotka PO - 2. jednotka PO - 3. jednotka PO - 4. jednotka PO
I. stupeň - HZS Sokolov I - Sokolov II - JSDH Březová - xxx
II. stupeň - JSDH Kynšperk - JSDH Bukovany - JSDH Loket - JSDH Habartov

Příloha č. 2

Dislokace JPO      Kategorie JPO     Počet členů     Minimální počet členů v pohotovosti
Březová                   II.                     12                              1 + 3

Požární technika a věcné prostředky PO - Počet
CAS 16 - 1
PRAGA 4 x 4 NTS - 1
CAS 24 - 1
Š 706 RTHP - 1
AVIA DA 12 - 1
Dýchací přístroje - 12
Mobilní telefon - 1
Elektrocentrála 7 kW - 2
Elektrocentrála 3 kW - 1
Plovoucí čerpadlo 1150 l - 2
Plovoucí čerpadlo 600 l  - 1
Vysokotlaké čerpadlo - 1
Přenosná motorová stříkačka - 1

Příloha č. 3
Konkrétní složení požárních hlídek a počet osob

Horst Bauer
Miroslav Lukáš
Jaroslav Pudil
Petr Prokop
Michal Hulák
Miroslav Ohnesorg
Tomáš Katzer
Martin Katzer
Antonín Kovář
Jiří Valoušek
Martin Tomanec

Celkem 11 osob určených pro požární hlídky.

Přečíst »12.5.2007  

Požární poplachové směrnice

POŽÁRNÍ  POPLACHOVÉ  SMĚRNICE

Poplachové směrnice sledují provedení rychlého a účinného  zákroku v případě požáru, průmyslové havárie a jiných stavech  nouze. V případě požárního ohrožení je povinností každé osoby  řídit se těmito pokyny:

POVINNOST POSKYTNOUT POMOC

Každý, kdo zpozoruje požár, který může sám uhasit, použije všech  vhodných prostředků, které jsou po ruce. Nestačí-li svými silami  a prostředky ke zdolání požáru, vyvolá v okolí poplach, případ  ihned ohlásí a než se dostaví pomoc, učiní vše, aby bylo zamezeno  rozšíření požáru.

POVINNOST HLÁSIT POŽÁR

Každá osoba, která zpozoruje požár, je povinna požár hlásit na  toto telefonní číslo: 150  nebo  112

Nemá - li osoba možnost  spojení s ohlašovnou požáru,  zabezpečí jeho ohlášení.

ZPŮSOB VYHLAŠOVÁNÍ POPLACHU: Poplach je vyhlašován:   voláním   „HOŘÍ“

Ohlašovna požáru Březová vyhlašuje  požární poplach jednominutovým   přerušovaným  tónem sirény.

 POVINNOSTI PO VYHLÁŠENÍ POPLACHU

Do příjezdu hasičského záchranného sboru provádí osoby  lokalizaci a likvidaci požáru podle svých sil a možností. Po příjezdu požární jednotky  spolupracují s velitelem zásahu.Velitel hasičského záchranného sboru řídí evakuaci osob a na  určeném místě provede kontrolu, zda jsou všichni mimo nebezpečí.  Osoby, které se nenacházejí v bezprostředním nebezpečí,  neopouštějí svá místa, kde byli v době hlášení poplachu.

 PŘÍSTUP DO OBJEKTU PO VYHLÁŠENÍ POPLACHU

není-li velitelem požární jednotky nebo vyššími orgány jinak  rozhodnuto, je přístup do objektu v době záchranných prací  dovolen pouze požárním či jiným jednotkám a povolaným orgánům.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

 

Hasičský záchranný sbor

 150, 112                    

Ohlašovna požáru MěÚ  Březová:

  dopoledne:   352 661 273, 

  odpoledne:   352 661 315

 

  mobil: 724 180 832                                     

Policie                    

 158                             

Rychlá záchranná služba

 155                   

Lékařská pohotovost

 352 520 195, 352 520 111

Krajské operační a informační středisko

 950 370 111, HZS SO 950 381 111,

Pohotovostní služba elektro.

 840 850 860

Pohotovostní služba vodárny

 352 304 111

Pohotovostní služba plynárny

 12 39

VŠEOBECNĚ: Práce nasazených požárních či jiných jednotek nesmí být žádným způsobem rušen (zasahováním do výkonu, překážením apod.)  Pamatujte, že uvědomělá kázeň každého jednotlivce je důležitým  předpokladem zdárného výsledku snažení, směřujícího v případě  ohrožení k záchraně zdraví a života každého spoluobčana, jakož i k záchraně majetku.Je povinností každého občana usilovat o zamezení možnosti vzniku  požáru především preventivní péčí a dodržováním platných  předpisů.

 

15. ledna  2007                                                Miroslav Bouda, starosta Města Březová

 

Přečíst »7.5.2007  

OZV č. 3/2006 O zajišťování a ochraně veřejného pořádku

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2006

 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku

  

Zastupitelstvo města Březová na svém zasedání dne 25.9.2006 schválilo, na základě ustanovení §10 a §84 odst.2) písm.i)  zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydání této obecně závazné vyhlášky města Březová o zajišťování a ochraně veřejného pořádku:

 

Čl.1

Úvodní ustanovení

 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška):

1. ukládá povinnosti při pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních akcí, včetně tanečních zábav a diskoték

2. stanoví pravidla pro pohyb psů v souladu s §24 zák. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

 

Čl.2

Vymezení základních pojmů

 

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

Veřejným prostranstvím Všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

 

 

Čl. 3

Podmínky pro pořádání veřejnosti přístupných akcí

 

1. Při pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních akcí včetně tanečních zábav a diskoték konaných mimo stavby určené k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím dle zvláštního zákona3), je pořadatel či provozovatel povinen nejpozději 7 kalendářních dnů před jejím konáním písemně oznámit městu. V písemném oznámení uvede:

 

a)- podnikatel právnická osoba - obchodní firmu v souladu s obchodním rejstříkem nebo název, jde-li např. o občanské sdružení, dále IČ a sídlo, právnická osoba zapsaná do obchodního rejstříku přiloží aktuální výpis z obchodního rejstříku

   - podnikatel fyzická osoba - jméno a příjmení, IČ, trvalý pobyt a přiloží příslušný živnostenský list

   - fyzická osoba - jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt

   

b) další náležitosti oznámení - obsahové zaměření akce, místo pořádání a jeho kapacita, čas konání (zahájení a ukončení).

 

Změny údajů uvedených v oznámení je pořadatel povinen sdělit neprodleně v místě podání oznámení.

 

2. Pořadatel či provozovatel akce je povinen zajistit řádně označenou pořadatelskou službu po celou dobu konání akce.

  

Čl. 4

Pohyb psů

 

1. Je zakázáno nechat volně pobíhat psy na veřejném prostranství s výjimkou vymezených prostor pro volné pobíhání psů na pozemcích ve vlastnictví města Březová v katastrálním území Březová u Sokolova

    - pozemková parcela č.444/261 o výměře 22.112 m2. Vymezení prostor pro volné pobíhání psů je označen na příslušné části mapy katastrálního území Březová s barevným odlišením vymezeného pozemku, a to jako příloha této vyhlášky. Vstup na vymezený pozemek z veřejně přístupných komunikací a pozemků město Březová označí viditelnou tabulí s nápisem „Vymezený prostor pro volné pobíhání psů dle OZV č.3/2006 města Březová“.

2. Doprovázející osoba je povinna na veřejném prostranství, kde je zakázáno volné pobíhání psů, zabezpečit psa vedením na vodítku.

 

Čl.5

Kontrola, sankce

 

1. Porušování této vyhlášky se postihuje podle zvláštních předpisů4).

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne  11. listopadu 2006

 

__________________________________________________________________

1) §10 odst.a),b) a c) zákona č.128/2000 Sb. o obcích

2)  §34 zákona č.128/2000 Sb. o obcích

3)  zákon č.50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu(stavební zákon)

4)  zákon č.128/2000 Sb. o obcích, zákon ČNR č.200/1990 Sb. o přestupcích ve znění

    pozdějších předpisů

 

Ing.Vilém Meiser, místostarosta města   

Miroslav Bouda, starosta města 

Přečíst »11.1.2007  

OZV č. 2/2006 O nakládání se stavebním a komunálním odpadem

 

Obecně závazná vyhláška č.2/2006

o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

 

Zastupitelstvo města Březová na svém zasedání dne 29.5.2006 schválilo, na základě ustanovení §17 odst.2) zákona č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením §10

odst.d) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydání této obecně závazné vyhlášky města Březová o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.

 

Článek 1.

Základní ustanovení

1.1. Vyhláška upravuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, odstraňování odpadu, který vzniká v územním obvodu města Březová a osad Kostelní Bříza, Rudolec, Arnoltov, Kamenice, Lobzy a Tisová, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

1.2. Tato vyhláška se vztahuje na všechny fyzické osoby, které mají ve městě Březová a osadách Kostelní Bříza, Rudolec, Arnoltov, Kamenice, Lobzy a Tisová trvalý pobyt a fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci nacházející se v územním obvodu města Březová a na osoby zdržující se v územním obvodu města Březová.

 

Článek 2.

Základní pojmy

     Základní pojmy spojené s problematikou odpadů jsou vymezeny v ustanovení §3 a 4 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

..............................................................................................................

Odpad - je každá movitá věc,které se osoba zbavuje nebo má v úmyslu nebo povinnost

se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č.1 k  zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění změn a doplnění (dále jen zákon o odpadech)

Nebezpečný odpad - odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č.2 k zákonu o odpadech.

Komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob provozujících podnikání

Nakládání s odpady - jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.

Shromažďování odpadů - krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady

Skládka odpadů - technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným uložením na zemi nebo do země

Oprávněná osoba - každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů (1).

 

Článek 3.

Všeobecné povinnosti

     Fyzické osoby mající trvalý pobyt nebo se zdržující v územním obvodu města Březová jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a komunální odpad odděleně shromažďovat,

třídit a předávat k odstranění podle systému stanoveného městem v této obecně závazné vyhlášce.

 

Článek 4.

Systém nakládání s komunálním odpadem

Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou k dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení:

a) Popelnice - slouží k ukládání komunálního odpadu z domácností (smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácnosti, kuchyňské odpady apod.). Město zajišťuje popelnici k nemovitostem, které jsou celoročně užívány k bydlení a zajistí jejich vyvážení nejméně jednou za čtrnáct dní.

b) Velkoobjemové mobilní kontejnery - slouží k ukládání většího odpadu a velkoobjemového odpadu z domácností. Vyvážení kontejnerů zajistí obec nejméně jednou měsíčně. Biologický odpad je možné odkládat jen do kontejnerů k tomuto účelu určených a označených.

c) Velkoobjemové kontejnery na tříděný odpad - sklo, papír, plasty.

Vyvážení kontejnerů zajistí obec nejméně jednou měsíčně.

d) Odpadkové koše - na drobný odpad.

 

Článek 5.

Systém rozmístění sběrných nádob na odpad

a) Odpadkové koše jsou umístěny na veřejném prostranství v Březové na nám.Míru, autobusovém nádraží a na pěší zóně u Základní školy.

b)Popelnice jsou rozmístěny před jednotlivými domy. Město zajistí rozmístění potřebného počtu popelnic před obytnými doby v Březové (na jednu osobu 1/4 popelnice o obsahu 110 litrů). Ke každému rodinnému domu pak město zajistí jednu popelnici. Popelnice budou vyváženy nejméně jednou za čtrnáct dní. V jednotlivých osadách stanoví město místa pro shromažďování popelnic v návaznosti na dostupnost místa pro odvozce odpadu.

c) Umístění kontejnerů na větší odpad je zajištěno na místech veřejně přístupných takto:

- u areálu místního hospodářství za hasičárnou

- u garáží za domem s pečovatelskou službou

- u garáží v horní části Březové (pod vodárnou)

- u garáží pod stadionem

- u skladu místního hospodářství v ul.gen.Svobody

- v areálu bývalých sběrných surovin

- v obci Rudolec - u okálů

- v obci Kostelní Bříza - u paneláku

- v obci Arnoltov - v horní i dolní části Arnoltova

- v obci Kamenice - u autobusové zastávky

- v osadě Tisová - komunikace k bývalým kasárnám

- v osadě Lobzy - okraj osady

 

d) Umístění kontejnerů na tříděný odpad (iglů) je zajištěno na veřejně přístupných místech takto:

- Březová - nám.Míru

- Březová - ulice Příčná

- Březová - ulice Elektrárenská

- Březová - ulice Smetanova

- obec Rudolec

- obec Kostelní Bříza

 

e) Město zajistí nejméně 2x ročně sběr a odvoz nebezpečného odpadu. O místě sběru nebezpečného odpadu a termíny odvozu vyrozumí obec občany, nejméně 14 dní dopředu oznámením na úřední desce městského úřadu, vyhlášením v místním rozhlase, sdělením v Březovském zpravodaji a vylepením plakátů na veřejně přístupných místech. Mezi nebezpečné odpady patří - olejové filtry, akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky, chladničky, televizory, barvy, chemikálie apod.

 

Článek 6.

Nakládání se stavebním odpadem

     Stavební odpad vznikající při stavební činnosti občanů popřípadě právnických osob a fyzických osob provozujících podnikatelskou činnost lze ukládat do velkoobjemových kontejnerů určených na stavební odpad. Odvoz stavebního odpadu bude proveden na náklady stavebníka.

     Tímto  není dotčena možnost zajistit ukládání a odvoz stavebního odpadu a uložení na řízenou skládku vlastními prostředky stavebníka nebo jiným způsobem v souladu se zákonem o odpadech.

 

Článek 7.

Sankce

     Sankce za porušení povinností uložených touto obecně závaznou vyhláškou jsou stanoveny na základě zvláštního zákona (2).

 

Článek 8.

Závěrečná ustanovení

     Poplatky za provoz systému nakládání s komunálním odpadem podle této vyhlášky jsou stanoveny v obecně závazné vyhlášce o místních poplatcích.

 

Článek 9.

Účinnost

     Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem  15. 6. 2006.

 

V Březové dne 29.5.2006

 

_______________

 (1) zákon č.455/1991 Sb.o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů,

      zákon č.513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

      zákon č.138/1973 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů a

      zákon č.309/1991 Sb.o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

 

 (2) zákon č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

      zákon č.200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Ing.Vilém Meiser, místostarosta města   

Miroslav Bouda, starosta města

 

 

Přečíst »11.1.2007  

OZV č. 3/2005 O místním poplatku za likvidaci odpadu

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2005,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

  Zastupitelstvo města Březová se na svém zasedání dne 21. 11. 2005 usnesením č. 98/05 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2. zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 10 odst. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění, využívání  a odstraňování  komunálních odpadů:

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

  Město Březová touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“)

 

Článek 2

Ohlašovací povinnost

  2.1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku (město Březová) vznik nebo zánik poplatkové povinnosti do 10 dnů ode dne,  kdy tato skutečnost nastala.

  2.2. V rámci ohlašovací povinnosti je poplatník povinen uvést své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého bydliště. Poplatník, který je vlastníkem stavby na správním území města Březová, která slouží nebo je určena k individuální rekreaci, v níž není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční této stavby,  a pokud stavba není takto označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna.

 

Článek 3

Poplatník

  Poplatek platí:

  3.1. Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.

  3.2. Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

 

Článek 4

Sazba poplatku

  4.1. Sazba poplatku činí Kč 450,-  a je tvořena takto:

  a) částka Kč 250,- za poplatníka a kalendářní rok

  b) částka Kč 200,- stanovená na základě skutečných nákladů města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za předcházející rok na jednoho poplatníka a kalendářní rok.

  4.2. Rozúčtování nákladů předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu je vypočteno v příloze  č. 1 této obecně závazné vyhlášky.

  4.3 V případě změny trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

 

Článek 5

Splatnost poplatku

  Poplatek na daný rok je splatný do 30. června daného roku, za který se platí. V případě, že je poplatek hrazen společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem, je možné poplatek zaplatit ve dvou splátkách vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku, za který se platí. Tuto skutečnost je poplatník povinen nahlásit správci poplatku.

 

Článek 6

Osvobození od poplatku

  6.1. Od placení poplatku se osvobozují:

  a) osoby žijící v cizině déle než tři měsíce

  b) osoby hospitalizované déle než tři měsíce

  c) osoby studující SŠ nebo VŠ ubytování mimo Březovou.

  6.2. Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku, a to ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě je osvobozený poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození.

 

Článek 7

Účinnost

  Tato obecně závazná vyhláška města Březová nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2006.

 

 

 

 

Přečíst »2.12.2005