OZV 1/2013 - O místních poplatcích (držení psa)

OZV 1/2013 - O místních poplatcích (držení psa)
Přečíst »7.9.2017  

OZV 2/2012 - Koeficient pro výpočet daně z nemovitosti

OZV 2/2012 - Koeficient pro výpočet daně z nemovitosti

Přečíst »7.9.2017  

OZV 1/2012 - O místních poplatcích

OZV 1/2012 - O místních poplatcích

Přečíst »7.9.2017  

OZV 4/2006 O závazné části územního plánu

Obecně závazná vyhláška města Březová číslo 4/06
O závazné části územního plánu města Březová

Zastupitelstvo města Březová schvaluje v souladu s ustanovením § 29 odst.2 zákona číslo 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s §84 odst.2 písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.

Oddíl 1.
Úvodní ustanovení

Článek 1.
Účel vyhlášky

a) Vyhláška vymezuje závaznou část územního plánu města Březová (dále jen "územní plán") schválený usnesením zastupitelstva města Březová dne 27.11.2006.

b) Vyhláška stanoví funkční a prostorové uspořádání území, podmínky zastavitelnosti, limity využití území , limity technického vybavení území a uspořádání dopravních systémů, základní podmínky pro umisťování dopravních systémů, základní podmínky pro umisťování staveb, vymezuje územní systém ekologické stability krajiny a plochy pro veřejně prospěšné stavby.

Článek 2.
Územní rozsah platnosti vyhlášky

a) Tato vyhláška platí pro území řešené v územním plánu a zachycené v měřítku 1 : 5000 v hlavním výkresu, které je vymezeno katastrálním území : Březová u Sokolova, Arnoltov, Kamenice u Březové, Kostelní Bříza, Lobzy u Březové, Rudolec u Březové, Tisová u Sokolova, Paseka u Březové, Bystřina u Březové, Krásná Lípa u Březové, Studánka u Březové, Smrkovec u Březové, Ostrov u Březové a Žitná u Březové.

Článek 3.
Vymezení pojmů

1. Závazné regulativy jsou :

a) zásady pro uspořádání území
b) limity využití území, kterými se stanoví zejména mezní hodnoty využití území

2. Na území obce jsou rozlišovány :

a) z hlediska funkčního využití - monofunkční zóny a polyfunkční zóny b) z hlediska územního uspořádání - území s rozlišnou intenzitou jeho využití
c) z hlediska zastavitelnosti - neurbanizovaná (nezastavitelná) a území urbanizovaná (zastavitelná), která se dělí na území stabilizovaná a území rozvojová
d) z hlediska regenerace a přestavby řešeného území :
- asanace a rekultivace území
- rekultivace území
- postupná přestavba území rehabilitační a modernizační
- postupná přestavba území smíšená
- postupná přestavba území demoliční
- plochy určené na dožití nebo ke změně funkce při zabezpečení nutné údržby stavebního fondu
e) z hlediska ekologického a krajinotvorného - plochy územního systému ekologické stability
f) plochy z hlediska zvýšených nároků na postup při přípravě výstavby v rámci urbanisticky a architektonicky významných zón

3. Monofunkčí zóny jsou taková území, kde je omezena škála přípustných funkcí mimo funkci hlavní.

V rámci monofunkční zóny se z hlediska přípustnosti funkčního využití rozlišují :
a) funkce hlavní (FUH), které v daném území či ploše zóny výrazně převládají, jsou plošně a významově rozhodující a určují tak základní charakteristiku využití území
b) funkce podmíněně (vyjímečně) přípustné (FVP), které neodpovídají FUH a lze je v daném území či ploše zóny umístit pouze vyjímečně na základě odborného posouzení všech urbanistických, hygienických, ekologických a technických hledisek
c) funkce nepřípustné (FUN), které neodpovídají FUH ani FVP a nesmí být v daném území či ploše zóny umístěny

4. Polyfunkční (smíšené) zóny jsou taková území, kde je širší škála přípustných funkcí mimo funkci hlavní.

V rámci polyfunkční (smíšené) zóny se z hlediska přípustnosti funkčního využití rozlišují:
a) funkce hlavní (FUH), které v daném území či ploše zóny výrazně převládají, jsou plošně a významově rozhodující a určují tak základní charakteristiku funkčního využití
b) funkce přípustné (FUP), které v daném území či ploše zóny nejsou plošně a významově rozhodující, ale slouží k doplnění FUH a k vytvoření optimálního funkčního využití
c) funkce podmíněně (vyjímečně) přípustné (FVP), které neodpovídají
FUH ani FUP a lze je v daném území či ploše zóny umístit pouze vyjímečně na základě odborného posouzení všech urbanistických, hygienických, ekologických a technických hledisek
d) funkce nepřípustné (FUN), které neodpovídají FUH,FUP ani FVP a nesmí být v daném území či ploše zóny umístěny

5. Urbanizované území tvoří území a plochy zastavěné v hranicích současně zastavěného území obce nebo určené k zastavění nebo podmíněně (vyjímečně) zastavitelné v hranicích zastavitelného území, které jsou :

a) stabilizované, jejichž funkční a prostorové uspořádání nebude vůbec nebo výraznou měrou měněno s vyjímkou přípustné přestavby území
b) rozvojové, zahrnující nezastavěné území určené k zastavění nebo vyjímečně zastavitelné a území zastavěné určené ke změně funkčního a prostorového uspořádání

6. Plochy z hlediska zvýšených nároků na postup při přípravě výstavby v rámci urbanisticky a architektonicky významných zón vyžadují vyšší kvalitu urbanistického a architektonického řešení vždy na podkladě odborného posouzení.

7. Urbanizovaná území tvoří :

a) monofunkční zóny:
zastavitelné - bydlení venkovského typu
- bydlení příměstského typu nízkopodlažní
- bydlení městského typu nízkopodlažní
- bydlení městského typu vícepodlažní
- infrastruktura (vybavenost) veřejně prospěšného typu
- veřejné sportovně rekerační plochy a zařízení tělovýchovy
- infrastruktura (vybavenost) komerčního typu
- výroba (lesnictví, zemědělství, těžba, průmysl a stavebnictví)
- technická infrastruktura a zařízení dopravy
podmíněně (vyjímečně) zastavitelné - rekreace individuální
- hřbitovy a pohřebiště
- zahrady a sady

b) polyfunkční zóny:
zastavitelné - bydlení s podílem vybavenosti komerčního typu
- vybavenost komerčního typu s podílem bydlení
- vybavenost koerčního typu s podílem výroby
- výroba s podílem vybavenosti komerčního typu
vyjímečně zastavitelné - zahrádkářské a chovatelské osady s alternativní výrobou potravin a zahradnictví

8. Neurbanizované území tvoří nezastavěné pozemky, které nejsou určeny k zastavění (nezastavitelné plochy).

Nezastavitelné plochy jsou:

a) monofunkční plochy:
- zeleň doprovodná, ochranná a clonící
- lesní plochy
- zemědělské plochy (trvalé travní porosty, pastviny)
- zemědělské plochy (pole-orná půda)
- vodní plochy a vodoteče
- plochy mimolesní krajinné zeleně
- plochy vymnezené jako součást systému ekologické stability krajiny
- ostatní plochy mimo zastavěné území, které nejsou jmenovitě určeny jako plochys přípustnou zástavbou

b) polyfunkční zóny
- veřejná zeleň (obytná a rekerační, městská zeleň a parky)
- lesní plochy s funkcí rekerační (lesoparky, parkové lesy)

c) polyfunkční plochy
- vodní plochy účelové
- vodní plochy rekerační

9. Na zastavitelných plochách je dovoleno umisťovat a povolovat pouze stavby, které jsou v souladu s předpoklady rozvoje daného území a odpovídají předpokládanému funkčnímu využití dle územního plánu.

10. Na podmíněně (vyjímečně) zastavitelných plochách je dovoleno umisťovat a povolovat pouze stavby, které jsou v souladu s předpoklady rozvoje daného území a odpovídají předpokládanému funkčnímu využití dle územního plánu a to vždy na základě odborného posouzení všech urbanistických, hygienických, ekologických a technických hledisek

11. Na nezastavitelných plochách není dovoleno umisťovat a povolovat stavby s vyjímkou staveb, které jsou nutné pro využití těchto ploch a dále pozemních komunikací, liniových staveb technického vybavení a úprav vodních toků apod. a to vždy na základě odborného posouzení všech urbanistických, hygienických, ekologických a technických hledisek.

Oddíl 2.
Závazné regulativy

 Článek 4.

1. Město Březová a venkovská sídla Arnoltov, Kamenice, Kostelní Bříza, Lobzy, Rudolec, Studánka a Tisová budou rozvíjeny jako samostatná urbanizovaná území

2. Ve volné krajině nebudou vytvářena nová sídla nebo samoty

3. Stávající samoty ve volné krajině budou zachovány a rozvíjeny v souladu s předpoklady dle územního plánu s důrazem na jejich rehabilitaci nebo jiný způsob využití, který je stanoven územním plánemv hranicích jejich současného zastavění.

4. Stávající zaniklá venkovská sídla Bystřina, Krásná Lípa, Ostrov, Paseka, Smrkovec a Žitná nebudou v rozsahu svého původního zastavění obnovována.

Článek 5.
Funkční uspořádání území

Funkční uspořádání území je komplexně řešeno a znázorněno v grafické příloze územního plánu - hlavní výkres A.1.

1. Monofunkční zóny

Zóny monofunkční jsou přesně vymezeny ve výkresové části a charakterizovány v části textové především z hlediska funkčního využití. Jedná se o stanovení funkce hlavní (FUH), funkce vyjínečně přípustné (FVP) a funkcí nepřípustných (FUN).

a) bydlení venkovského typu
FUH - bydlení v rodinných domech venkovského typu a usedlostech s odpovídajícícm zázemím hospodářským a užitkových zahrad a sadů s možností chovu zvířectva
FVP - prodej, stravování, ubytování a řemeslnické dílny integrované v rámci obytného, hospodářského nebo drobného objektu sloužící pro omezený okruh obyvatel v rámci zóny
FUN - zařízení vybavenosti s širší působností, rušivá výrobní zařízení, sklady, čerpací stanice, zábavní podniky a všechny ostatní funkce, které by mohly mít negativní vliv na kvalitu ovzduší v rámci zóny

b) bydlení příměstského typu nízkopodlažní
FUH - bydlení v rodinných domech typu příměstských vil s větším podílem obytných a okrasných zahrad
FVP - prodej, stravování, ubytování a řemeslnické dílny integrované v rámci obytného, hospodářského nebo drobného objektu sloužící pro omezený okruh obyvatel v rámci zóny
FUN - zařízení vybavenosti s širší působností, rušivá výrobní zařízení, sklady, čerpací stanice, zábavní podniky a všechny ostatní funkce, které by mohly mít negativní vliv na kvalitu ovzduší v rámci zóny

c) bydlení městského typu nízkopodlažní
FUH - bydlení v bytových domech nízkopodlažních a rodinných domech typu městských vil
FVP - prodej, stravování, ubytování a řemeslnické dílny integrované v rámci obytného, hospodářského nebo drobného objektu sloužící pro omezený okruh obyvatel v rámci zóny
FUN - zařízení vybavenosti s širší působností, rušivá výrobní zařízení, sklady, čerpací stanice, zábavní podniky a všechny ostatní funkce, které by mohly mít negativní vliv na kvalitu ovzduší v rámci zóny

d) bydlení městského typu vícepodlažní
FUH - bydlení v bytových domech vícepodlažních městského typu
FVP - prodej a nevýrobní služby integrované v rámci parteru obytného objektu sloužící pro omezený okruh obyvatel v rámci zóny
FUN - zařízení vybavenosti s širší působností, rušivá výrobní zařízení, sklady, čerpací stanice, zábavní podniky a všechny ostatní funkce, které by mohly mít negativní vliv na kvalitu ovzduší v rámci zóny

e) infrastruktura (vybavenost) veřejně prospěšného typu
FUH - sociální byty a zařízení sociální péče, zdravotnictví, výchova a školství, správa veřejných věcí, veřejné lázně ve jmenovitě vymezených lokalitách zařízení technických služeb města apod.
FVP - stravování, jiný druh ubytování než sociální, nevýrobní služby a prodej avšak vždy v rámci objektu veřejně prospěšného typu
FUN - výroba, sklady, prodej, ubytování komerčního typu

f) sportovně rekreační plochy a zařízení
FUH - sportovní a rekreační zařízení otevřená i krytá s větším podílem zeleně okrasné a rekreační včetně bydlení správců
FVP - stravování, ubytování, kulturní a zdravotnická zařízení, prodej a nevýrobní služby vždy ve spojení s FUH
FUN - bydlení kromě správců zařízení, výroba, sklady a jiná zařízení bez vazby na funkci hlavní

g) vybavenost ostatní komerčního typu
FUH - správa, maloobchod, nákupní cesntra, administrativní budovy, sportovní zařízení, ubytování, stravování, služby nevýrobní a zábavná střediska
FVP - bydlení majitelů a správců zařízení, kulturní a zdravotnická zařízení, služby výrobní, garáže a služby motoristům
FUN - bydlení mimo majitelů a správců zařízení, průmyslová, lesní a zemědělská výroba a sklady

h) výroba
FUH - průmyslová výroba, velkoobchodní sklady, stavebnictví, na jmenovitě určených plochách zemědělská a lesnická výroba a služby, skládky a těžba
FVP - administrativní budovy, ubytování a zařízení zdravotnictví pouze ve spojení s FUH , výrobní a nevýrobní služby, řemeslnické provozy, garáže, čerpací stanice pohonných hmot, služby motoristům
FUN - bydlení, kulturní, zdravotnická a sociální zařízení, sportovní a rekreační zařízení

i) technická infrastruktura a zařízení dopravy
FUH - inženýrské stavby a zařízení technické infrastruktury, zařízení dopravní a garáže
FVP - služby motoristům, čerpací stanice pohonných hmot
FUN - všechny funkce a zařízení, která nejsou podmíněna FUH

j) rekreace
FUH - objekty a zařízení převážně rekreace individuální v chatách, chalupách a ostatních rekreačních objektech v rámci chatovách osad, rekeračních osad a v dislokovaných polohách
FVP - chov zvířectva, rekerační zařízení komerčního typu ve vícelůžkových zařízeních a objektech, sportovně rekreační zařízení s širší působností, sezónní a trvalé bydlení
FUN - všechny funkce a zařízení, která nejsou podmíněna FUH

k) zahrady a sady
FUH - produkční a pěstitelská zařízení a plochy vlastních zahrad a sadů
FVP - chov drobného hospodářského zvířectva, rekreační zařízení
FUN - všechny funkce a zařízení, která nejsou podmíněna FUH

l) zeleň doprovodná, ochranná a clonící

FUH - ochranná a clonící vůči negativním vlivům, součást systému ochranné zeleně, doprovodná zeleň kolem vodotečí, remízy, součást ÚSES a protierozních opatření s převážným podílem vzrostlé zeleně
FVP - cesty a pěšiny, křížení a průběh inženýrských sítí v rozsahu, který neomezí FUH, vodní plochy a vodoteče
FUN - všechny funkce a zařízení, která by mohla omezit FUH

2. Polyfunkční zóny

Polyfunkční zóny jsou taková území, kde je širší škála přípustných funkcí mimo funkci hlavní. Zóny polyfunkční jsou vymezeny ve výkresové části. Jedná se o stanovení funkcí hlavních (FUH), přípustných (FUP), podmíněně přípustných (FVP) a nepřípustných (FUN).

a) bydlení s podílem vybavenosti komerčního typu
FUH - bydlení v nízkopodlažních obytných domech
FUP - kulturní, sociální a zdravotnická zařízení, sportovní zařízení s převahou uzavřených, správa, maloobchod, ubytování, stravovací zařízení
FVP - nákupní centra, obchodní a administrativní budovy, zábavní sřediska, nevýrobní služby
FUN - průmyslová výroba, velkoobchodní sklady, stavebnictví, výrobní služby, služby motoristům, čerpací stanice pohonných hmot, hromadné garáže, chov zvířectva, zemědělská a lesnická výroba a služby

b) vybavenost komerčního typu s podílem bydlení
FUH - kulturní, sociální a zdravotnická zařízení, sportovní zařízení uvnitř objektů, správa, maloobchod, ubytování, stravovací zařízení
FUP - bydlení v nízkopodlažních obytných domech, nákupní centra, obchodní a administrativní budovy, zábavní střediska, nevýrobní služby
FVP - výrobní služby a služby motoristům, hromadné garáže
FUN - průmyslová výroba, velkoobchodní sklady, stavebnictví, výrobní služby, služby motoristům, čerpací stanice pohonných hmot, hromadné garáže, chov zvířectva, zemědělská a lesnická výroba a služby

c) vybavenost komerčního typu s podílem výroby
FUH - správa, maloobchod, ubytování, stravovací zařízení, nákupní centra, obchodní a administrativní budovy, zábavná střediska
FUP - výrobní služby a služby motoristům, velkoobchodní sklady, lehká průmyslová výroba
FVP - zařízení zemědělských a lesnických služeb, čerpací stanice pohonných hmot, hromadné garáže
FUN - stavebnictví, zemědělská a lesnická výroba, zařízení zdravotnická, sociální, bydlení

d) výroba s podílem vabavenosti komerčního typu
FUH - výrobní služby a služby motoristům, velkoobchodní sklady, lehká průmyslová výroba
FUP - správa, maloobchod, ubytování, stravovací zařízení, nákupní centra, obchodní a administrativní budovy, zábavná střediska, služby motoristům, hromadní garážem čerpací stanice pohonných hmot
FVP - bydlení pohotovostní a majitelů zařízení, zemědělské služby a provozy menšího charakteru
FUN - zemědělská a lesnická výroba, bydlení, zařízení zdravotnická a sociální, sportovní zař

Přečíst »6.5.2011  

Požární poplachové směrnice

POŽÁRNÍ  POPLACHOVÉ  SMĚRNICE

Poplachové směrnice sledují provedení rychlého a účinného  zákroku v případě požáru, průmyslové havárie a jiných stavech  nouze. V případě požárního ohrožení je povinností každé osoby  řídit se těmito pokyny:

POVINNOST POSKYTNOUT POMOC

Každý, kdo zpozoruje požár, který může sám uhasit, použije všech  vhodných prostředků, které jsou po ruce. Nestačí-li svými silami  a prostředky ke zdolání požáru, vyvolá v okolí poplach, případ  ihned ohlásí a než se dostaví pomoc, učiní vše, aby bylo zamezeno  rozšíření požáru.

POVINNOST HLÁSIT POŽÁR

Každá osoba, která zpozoruje požár, je povinna požár hlásit na  toto telefonní číslo: 150  nebo  112

Nemá - li osoba možnost  spojení s ohlašovnou požáru,  zabezpečí jeho ohlášení.

ZPŮSOB VYHLAŠOVÁNÍ POPLACHU: Poplach je vyhlašován:   voláním   „HOŘÍ“

Ohlašovna požáru Březová vyhlašuje  požární poplach jednominutovým   přerušovaným  tónem sirény.

 POVINNOSTI PO VYHLÁŠENÍ POPLACHU

Do příjezdu hasičského záchranného sboru provádí osoby  lokalizaci a likvidaci požáru podle svých sil a možností. Po příjezdu požární jednotky  spolupracují s velitelem zásahu.Velitel hasičského záchranného sboru řídí evakuaci osob a na  určeném místě provede kontrolu, zda jsou všichni mimo nebezpečí.  Osoby, které se nenacházejí v bezprostředním nebezpečí,  neopouštějí svá místa, kde byli v době hlášení poplachu.

 PŘÍSTUP DO OBJEKTU PO VYHLÁŠENÍ POPLACHU

není-li velitelem požární jednotky nebo vyššími orgány jinak  rozhodnuto, je přístup do objektu v době záchranných prací  dovolen pouze požárním či jiným jednotkám a povolaným orgánům.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

 

Hasičský záchranný sbor

 150, 112                    

Ohlašovna požáru MěÚ  Březová:

  dopoledne:   352 661 273, 

  odpoledne:   352 661 315

 

  mobil: 724 180 832                                     

Policie                    

 158                             

Rychlá záchranná služba

 155                   

Lékařská pohotovost

 352 520 195, 352 520 111

Krajské operační a informační středisko

 950 370 111, HZS SO 950 381 111,

Pohotovostní služba elektro.

 840 850 860

Pohotovostní služba vodárny

 352 304 111

Pohotovostní služba plynárny

 12 39

VŠEOBECNĚ: Práce nasazených požárních či jiných jednotek nesmí být žádným způsobem rušen (zasahováním do výkonu, překážením apod.)  Pamatujte, že uvědomělá kázeň každého jednotlivce je důležitým  předpokladem zdárného výsledku snažení, směřujícího v případě  ohrožení k záchraně zdraví a života každého spoluobčana, jakož i k záchraně majetku.Je povinností každého občana usilovat o zamezení možnosti vzniku  požáru především preventivní péčí a dodržováním platných  předpisů.

 

15. ledna  2007                                                Miroslav Bouda, starosta Města Březová

 

Přečíst »7.5.2007  

OZV č. 3/2006 O zajišťování a ochraně veřejného pořádku

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2006

 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku

  

Zastupitelstvo města Březová na svém zasedání dne 25.9.2006 schválilo, na základě ustanovení §10 a §84 odst.2) písm.i)  zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydání této obecně závazné vyhlášky města Březová o zajišťování a ochraně veřejného pořádku:

 

Čl.1

Úvodní ustanovení

 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška):

1. ukládá povinnosti při pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních akcí, včetně tanečních zábav a diskoték

2. stanoví pravidla pro pohyb psů v souladu s §24 zák. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

 

Čl.2

Vymezení základních pojmů

 

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

Veřejným prostranstvím Všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

 

 

Čl. 3

Podmínky pro pořádání veřejnosti přístupných akcí

 

1. Při pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních akcí včetně tanečních zábav a diskoték konaných mimo stavby určené k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím dle zvláštního zákona3), je pořadatel či provozovatel povinen nejpozději 7 kalendářních dnů před jejím konáním písemně oznámit městu. V písemném oznámení uvede:

 

a)- podnikatel právnická osoba - obchodní firmu v souladu s obchodním rejstříkem nebo název, jde-li např. o občanské sdružení, dále IČ a sídlo, právnická osoba zapsaná do obchodního rejstříku přiloží aktuální výpis z obchodního rejstříku

   - podnikatel fyzická osoba - jméno a příjmení, IČ, trvalý pobyt a přiloží příslušný živnostenský list

   - fyzická osoba - jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt

   

b) další náležitosti oznámení - obsahové zaměření akce, místo pořádání a jeho kapacita, čas konání (zahájení a ukončení).

 

Změny údajů uvedených v oznámení je pořadatel povinen sdělit neprodleně v místě podání oznámení.

 

2. Pořadatel či provozovatel akce je povinen zajistit řádně označenou pořadatelskou službu po celou dobu konání akce.

  

Čl. 4

Pohyb psů

 

1. Je zakázáno nechat volně pobíhat psy na veřejném prostranství s výjimkou vymezených prostor pro volné pobíhání psů na pozemcích ve vlastnictví města Březová v katastrálním území Březová u Sokolova

    - pozemková parcela č.444/261 o výměře 22.112 m2. Vymezení prostor pro volné pobíhání psů je označen na příslušné části mapy katastrálního území Březová s barevným odlišením vymezeného pozemku, a to jako příloha této vyhlášky. Vstup na vymezený pozemek z veřejně přístupných komunikací a pozemků město Březová označí viditelnou tabulí s nápisem „Vymezený prostor pro volné pobíhání psů dle OZV č.3/2006 města Březová“.

2. Doprovázející osoba je povinna na veřejném prostranství, kde je zakázáno volné pobíhání psů, zabezpečit psa vedením na vodítku.

 

Čl.5

Kontrola, sankce

 

1. Porušování této vyhlášky se postihuje podle zvláštních předpisů4).

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne  11. listopadu 2006

 

__________________________________________________________________

1) §10 odst.a),b) a c) zákona č.128/2000 Sb. o obcích

2)  §34 zákona č.128/2000 Sb. o obcích

3)  zákon č.50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu(stavební zákon)

4)  zákon č.128/2000 Sb. o obcích, zákon ČNR č.200/1990 Sb. o přestupcích ve znění

    pozdějších předpisů

 

Ing.Vilém Meiser, místostarosta města   

Miroslav Bouda, starosta města 

Přečíst »11.1.2007