OZV 1/2013 - O místních poplatcích (držení psa)

OZV 1/2013 - O místních poplatcích (držení psa)
Přečíst »7.9.2017  

OZV 5/2012 - O místní poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přípravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV 5/2012 - O místní poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přípravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Přečíst »7.9.2017  

OZV 2/2012 - Koeficient pro výpočet daně z nemovitosti

OZV 2/2012 - Koeficient pro výpočet daně z nemovitosti

Přečíst »7.9.2017  

OZV 1/2012 - O místních poplatcích

OZV 1/2012 - O místních poplatcích

Přečíst »7.9.2017  

OZV 4/2006 O závazné části územního plánu

Obecně závazná vyhláška města Březová číslo 4/06
O závazné části územního plánu města Březová

Zastupitelstvo města Březová schvaluje v souladu s ustanovením § 29 odst.2 zákona číslo 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s §84 odst.2 písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.

Oddíl 1.
Úvodní ustanovení

Článek 1.
Účel vyhlášky

a) Vyhláška vymezuje závaznou část územního plánu města Březová (dále jen "územní plán") schválený usnesením zastupitelstva města Březová dne 27.11.2006.

b) Vyhláška stanoví funkční a prostorové uspořádání území, podmínky zastavitelnosti, limity využití území , limity technického vybavení území a uspořádání dopravních systémů, základní podmínky pro umisťování dopravních systémů, základní podmínky pro umisťování staveb, vymezuje územní systém ekologické stability krajiny a plochy pro veřejně prospěšné stavby.

Článek 2.
Územní rozsah platnosti vyhlášky

a) Tato vyhláška platí pro území řešené v územním plánu a zachycené v měřítku 1 : 5000 v hlavním výkresu, které je vymezeno katastrálním území : Březová u Sokolova, Arnoltov, Kamenice u Březové, Kostelní Bříza, Lobzy u Březové, Rudolec u Březové, Tisová u Sokolova, Paseka u Březové, Bystřina u Březové, Krásná Lípa u Březové, Studánka u Březové, Smrkovec u Březové, Ostrov u Březové a Žitná u Březové.

Článek 3.
Vymezení pojmů

1. Závazné regulativy jsou :

a) zásady pro uspořádání území
b) limity využití území, kterými se stanoví zejména mezní hodnoty využití území

2. Na území obce jsou rozlišovány :

a) z hlediska funkčního využití - monofunkční zóny a polyfunkční zóny b) z hlediska územního uspořádání - území s rozlišnou intenzitou jeho využití
c) z hlediska zastavitelnosti - neurbanizovaná (nezastavitelná) a území urbanizovaná (zastavitelná), která se dělí na území stabilizovaná a území rozvojová
d) z hlediska regenerace a přestavby řešeného území :
- asanace a rekultivace území
- rekultivace území
- postupná přestavba území rehabilitační a modernizační
- postupná přestavba území smíšená
- postupná přestavba území demoliční
- plochy určené na dožití nebo ke změně funkce při zabezpečení nutné údržby stavebního fondu
e) z hlediska ekologického a krajinotvorného - plochy územního systému ekologické stability
f) plochy z hlediska zvýšených nároků na postup při přípravě výstavby v rámci urbanisticky a architektonicky významných zón

3. Monofunkčí zóny jsou taková území, kde je omezena škála přípustných funkcí mimo funkci hlavní.

V rámci monofunkční zóny se z hlediska přípustnosti funkčního využití rozlišují :
a) funkce hlavní (FUH), které v daném území či ploše zóny výrazně převládají, jsou plošně a významově rozhodující a určují tak základní charakteristiku využití území
b) funkce podmíněně (vyjímečně) přípustné (FVP), které neodpovídají FUH a lze je v daném území či ploše zóny umístit pouze vyjímečně na základě odborného posouzení všech urbanistických, hygienických, ekologických a technických hledisek
c) funkce nepřípustné (FUN), které neodpovídají FUH ani FVP a nesmí být v daném území či ploše zóny umístěny

4. Polyfunkční (smíšené) zóny jsou taková území, kde je širší škála přípustných funkcí mimo funkci hlavní.

V rámci polyfunkční (smíšené) zóny se z hlediska přípustnosti funkčního využití rozlišují:
a) funkce hlavní (FUH), které v daném území či ploše zóny výrazně převládají, jsou plošně a významově rozhodující a určují tak základní charakteristiku funkčního využití
b) funkce přípustné (FUP), které v daném území či ploše zóny nejsou plošně a významově rozhodující, ale slouží k doplnění FUH a k vytvoření optimálního funkčního využití
c) funkce podmíněně (vyjímečně) přípustné (FVP), které neodpovídají
FUH ani FUP a lze je v daném území či ploše zóny umístit pouze vyjímečně na základě odborného posouzení všech urbanistických, hygienických, ekologických a technických hledisek
d) funkce nepřípustné (FUN), které neodpovídají FUH,FUP ani FVP a nesmí být v daném území či ploše zóny umístěny

5. Urbanizované území tvoří území a plochy zastavěné v hranicích současně zastavěného území obce nebo určené k zastavění nebo podmíněně (vyjímečně) zastavitelné v hranicích zastavitelného území, které jsou :

a) stabilizované, jejichž funkční a prostorové uspořádání nebude vůbec nebo výraznou měrou měněno s vyjímkou přípustné přestavby území
b) rozvojové, zahrnující nezastavěné území určené k zastavění nebo vyjímečně zastavitelné a území zastavěné určené ke změně funkčního a prostorového uspořádání

6. Plochy z hlediska zvýšených nároků na postup při přípravě výstavby v rámci urbanisticky a architektonicky významných zón vyžadují vyšší kvalitu urbanistického a architektonického řešení vždy na podkladě odborného posouzení.

7. Urbanizovaná území tvoří :

a) monofunkční zóny:
zastavitelné - bydlení venkovského typu
- bydlení příměstského typu nízkopodlažní
- bydlení městského typu nízkopodlažní
- bydlení městského typu vícepodlažní
- infrastruktura (vybavenost) veřejně prospěšného typu
- veřejné sportovně rekerační plochy a zařízení tělovýchovy
- infrastruktura (vybavenost) komerčního typu
- výroba (lesnictví, zemědělství, těžba, průmysl a stavebnictví)
- technická infrastruktura a zařízení dopravy
podmíněně (vyjímečně) zastavitelné - rekreace individuální
- hřbitovy a pohřebiště
- zahrady a sady

b) polyfunkční zóny:
zastavitelné - bydlení s podílem vybavenosti komerčního typu
- vybavenost komerčního typu s podílem bydlení
- vybavenost koerčního typu s podílem výroby
- výroba s podílem vybavenosti komerčního typu
vyjímečně zastavitelné - zahrádkářské a chovatelské osady s alternativní výrobou potravin a zahradnictví

8. Neurbanizované území tvoří nezastavěné pozemky, které nejsou určeny k zastavění (nezastavitelné plochy).

Nezastavitelné plochy jsou:

a) monofunkční plochy:
- zeleň doprovodná, ochranná a clonící
- lesní plochy
- zemědělské plochy (trvalé travní porosty, pastviny)
- zemědělské plochy (pole-orná půda)
- vodní plochy a vodoteče
- plochy mimolesní krajinné zeleně
- plochy vymnezené jako součást systému ekologické stability krajiny
- ostatní plochy mimo zastavěné území, které nejsou jmenovitě určeny jako plochys přípustnou zástavbou

b) polyfunkční zóny
- veřejná zeleň (obytná a rekerační, městská zeleň a parky)
- lesní plochy s funkcí rekerační (lesoparky, parkové lesy)

c) polyfunkční plochy
- vodní plochy účelové
- vodní plochy rekerační

9. Na zastavitelných plochách je dovoleno umisťovat a povolovat pouze stavby, které jsou v souladu s předpoklady rozvoje daného území a odpovídají předpokládanému funkčnímu využití dle územního plánu.

10. Na podmíněně (vyjímečně) zastavitelných plochách je dovoleno umisťovat a povolovat pouze stavby, které jsou v souladu s předpoklady rozvoje daného území a odpovídají předpokládanému funkčnímu využití dle územního plánu a to vždy na základě odborného posouzení všech urbanistických, hygienických, ekologických a technických hledisek

11. Na nezastavitelných plochách není dovoleno umisťovat a povolovat stavby s vyjímkou staveb, které jsou nutné pro využití těchto ploch a dále pozemních komunikací, liniových staveb technického vybavení a úprav vodních toků apod. a to vždy na základě odborného posouzení všech urbanistických, hygienických, ekologických a technických hledisek.

Oddíl 2.
Závazné regulativy

 Článek 4.

1. Město Březová a venkovská sídla Arnoltov, Kamenice, Kostelní Bříza, Lobzy, Rudolec, Studánka a Tisová budou rozvíjeny jako samostatná urbanizovaná území

2. Ve volné krajině nebudou vytvářena nová sídla nebo samoty

3. Stávající samoty ve volné krajině budou zachovány a rozvíjeny v souladu s předpoklady dle územního plánu s důrazem na jejich rehabilitaci nebo jiný způsob využití, který je stanoven územním plánemv hranicích jejich současného zastavění.

4. Stávající zaniklá venkovská sídla Bystřina, Krásná Lípa, Ostrov, Paseka, Smrkovec a Žitná nebudou v rozsahu svého původního zastavění obnovována.

Článek 5.
Funkční uspořádání území

Funkční uspořádání území je komplexně řešeno a znázorněno v grafické příloze územního plánu - hlavní výkres A.1.

1. Monofunkční zóny

Zóny monofunkční jsou přesně vymezeny ve výkresové části a charakterizovány v části textové především z hlediska funkčního využití. Jedná se o stanovení funkce hlavní (FUH), funkce vyjínečně přípustné (FVP) a funkcí nepřípustných (FUN).

a) bydlení venkovského typu
FUH - bydlení v rodinných domech venkovského typu a usedlostech s odpovídajícícm zázemím hospodářským a užitkových zahrad a sadů s možností chovu zvířectva
FVP - prodej, stravování, ubytování a řemeslnické dílny integrované v rámci obytného, hospodářského nebo drobného objektu sloužící pro omezený okruh obyvatel v rámci zóny
FUN - zařízení vybavenosti s širší působností, rušivá výrobní zařízení, sklady, čerpací stanice, zábavní podniky a všechny ostatní funkce, které by mohly mít negativní vliv na kvalitu ovzduší v rámci zóny

b) bydlení příměstského typu nízkopodlažní
FUH - bydlení v rodinných domech typu příměstských vil s větším podílem obytných a okrasných zahrad
FVP - prodej, stravování, ubytování a řemeslnické dílny integrované v rámci obytného, hospodářského nebo drobného objektu sloužící pro omezený okruh obyvatel v rámci zóny
FUN - zařízení vybavenosti s širší působností, rušivá výrobní zařízení, sklady, čerpací stanice, zábavní podniky a všechny ostatní funkce, které by mohly mít negativní vliv na kvalitu ovzduší v rámci zóny

c) bydlení městského typu nízkopodlažní
FUH - bydlení v bytových domech nízkopodlažních a rodinných domech typu městských vil
FVP - prodej, stravování, ubytování a řemeslnické dílny integrované v rámci obytného, hospodářského nebo drobného objektu sloužící pro omezený okruh obyvatel v rámci zóny
FUN - zařízení vybavenosti s širší působností, rušivá výrobní zařízení, sklady, čerpací stanice, zábavní podniky a všechny ostatní funkce, které by mohly mít negativní vliv na kvalitu ovzduší v rámci zóny

d) bydlení městského typu vícepodlažní
FUH - bydlení v bytových domech vícepodlažních městského typu
FVP - prodej a nevýrobní služby integrované v rámci parteru obytného objektu sloužící pro omezený okruh obyvatel v rámci zóny
FUN - zařízení vybavenosti s širší působností, rušivá výrobní zařízení, sklady, čerpací stanice, zábavní podniky a všechny ostatní funkce, které by mohly mít negativní vliv na kvalitu ovzduší v rámci zóny

e) infrastruktura (vybavenost) veřejně prospěšného typu
FUH - sociální byty a zařízení sociální péče, zdravotnictví, výchova a školství, správa veřejných věcí, veřejné lázně ve jmenovitě vymezených lokalitách zařízení technických služeb města apod.
FVP - stravování, jiný druh ubytování než sociální, nevýrobní služby a prodej avšak vždy v rámci objektu veřejně prospěšného typu
FUN - výroba, sklady, prodej, ubytování komerčního typu

f) sportovně rekreační plochy a zařízení
FUH - sportovní a rekreační zařízení otevřená i krytá s větším podílem zeleně okrasné a rekreační včetně bydlení správců
FVP - stravování, ubytování, kulturní a zdravotnická zařízení, prodej a nevýrobní služby vždy ve spojení s FUH
FUN - bydlení kromě správců zařízení, výroba, sklady a jiná zařízení bez vazby na funkci hlavní

g) vybavenost ostatní komerčního typu
FUH - správa, maloobchod, nákupní cesntra, administrativní budovy, sportovní zařízení, ubytování, stravování, služby nevýrobní a zábavná střediska
FVP - bydlení majitelů a správců zařízení, kulturní a zdravotnická zařízení, služby výrobní, garáže a služby motoristům
FUN - bydlení mimo majitelů a správců zařízení, průmyslová, lesní a zemědělská výroba a sklady

h) výroba
FUH - průmyslová výroba, velkoobchodní sklady, stavebnictví, na jmenovitě určených plochách zemědělská a lesnická výroba a služby, skládky a těžba
FVP - administrativní budovy, ubytování a zařízení zdravotnictví pouze ve spojení s FUH , výrobní a nevýrobní služby, řemeslnické provozy, garáže, čerpací stanice pohonných hmot, služby motoristům
FUN - bydlení, kulturní, zdravotnická a sociální zařízení, sportovní a rekreační zařízení

i) technická infrastruktura a zařízení dopravy
FUH - inženýrské stavby a zařízení technické infrastruktury, zařízení dopravní a garáže
FVP - služby motoristům, čerpací stanice pohonných hmot
FUN - všechny funkce a zařízení, která nejsou podmíněna FUH

j) rekreace
FUH - objekty a zařízení převážně rekreace individuální v chatách, chalupách a ostatních rekreačních objektech v rámci chatovách osad, rekeračních osad a v dislokovaných polohách
FVP - chov zvířectva, rekerační zařízení komerčního typu ve vícelůžkových zařízeních a objektech, sportovně rekreační zařízení s širší působností, sezónní a trvalé bydlení
FUN - všechny funkce a zařízení, která nejsou podmíněna FUH

k) zahrady a sady
FUH - produkční a pěstitelská zařízení a plochy vlastních zahrad a sadů
FVP - chov drobného hospodářského zvířectva, rekreační zařízení
FUN - všechny funkce a zařízení, která nejsou podmíněna FUH

l) zeleň doprovodná, ochranná a clonící

FUH - ochranná a clonící vůči negativním vlivům, součást systému ochranné zeleně, doprovodná zeleň kolem vodotečí, remízy, součást ÚSES a protierozních opatření s převážným podílem vzrostlé zeleně
FVP - cesty a pěšiny, křížení a průběh inženýrských sítí v rozsahu, který neomezí FUH, vodní plochy a vodoteče
FUN - všechny funkce a zařízení, která by mohla omezit FUH

2. Polyfunkční zóny

Polyfunkční zóny jsou taková území, kde je širší škála přípustných funkcí mimo funkci hlavní. Zóny polyfunkční jsou vymezeny ve výkresové části. Jedná se o stanovení funkcí hlavních (FUH), přípustných (FUP), podmíněně přípustných (FVP) a nepřípustných (FUN).

a) bydlení s podílem vybavenosti komerčního typu
FUH - bydlení v nízkopodlažních obytných domech
FUP - kulturní, sociální a zdravotnická zařízení, sportovní zařízení s převahou uzavřených, správa, maloobchod, ubytování, stravovací zařízení
FVP - nákupní centra, obchodní a administrativní budovy, zábavní sřediska, nevýrobní služby
FUN - průmyslová výroba, velkoobchodní sklady, stavebnictví, výrobní služby, služby motoristům, čerpací stanice pohonných hmot, hromadné garáže, chov zvířectva, zemědělská a lesnická výroba a služby

b) vybavenost komerčního typu s podílem bydlení
FUH - kulturní, sociální a zdravotnická zařízení, sportovní zařízení uvnitř objektů, správa, maloobchod, ubytování, stravovací zařízení
FUP - bydlení v nízkopodlažních obytných domech, nákupní centra, obchodní a administrativní budovy, zábavní střediska, nevýrobní služby
FVP - výrobní služby a služby motoristům, hromadné garáže
FUN - průmyslová výroba, velkoobchodní sklady, stavebnictví, výrobní služby, služby motoristům, čerpací stanice pohonných hmot, hromadné garáže, chov zvířectva, zemědělská a lesnická výroba a služby

c) vybavenost komerčního typu s podílem výroby
FUH - správa, maloobchod, ubytování, stravovací zařízení, nákupní centra, obchodní a administrativní budovy, zábavná střediska
FUP - výrobní služby a služby motoristům, velkoobchodní sklady, lehká průmyslová výroba
FVP - zařízení zemědělských a lesnických služeb, čerpací stanice pohonných hmot, hromadné garáže
FUN - stavebnictví, zemědělská a lesnická výroba, zařízení zdravotnická, sociální, bydlení

d) výroba s podílem vabavenosti komerčního typu
FUH - výrobní služby a služby motoristům, velkoobchodní sklady, lehká průmyslová výroba
FUP - správa, maloobchod, ubytování, stravovací zařízení, nákupní centra, obchodní a administrativní budovy, zábavná střediska, služby motoristům, hromadní garážem čerpací stanice pohonných hmot
FVP - bydlení pohotovostní a majitelů zařízení, zemědělské služby a provozy menšího charakteru
FUN - zemědělská a lesnická výroba, bydlení, zařízení zdravotnická a sociální, sportovní zař

Přečíst »6.5.2011  

OZV 5/2003 - Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška č. 5/2003

Požární řád obce

Zastupitelstvo města Březová se na svém zasedání dne usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm o) zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a v souladu § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Požární řád města Březová upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě

1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen SDH) města podle článku 5 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami požární ochrany v 1 stupni požárního poplachového plánu kraje

a) jednotka centrální požární stanice Sokolov I - kategorie JPO I, jednotka centrální požární stanice Sokolov II - kategorie JPO I, JSDH Březová se sídlem v Březové - kategorie JPO II.
b) JSDH Kynšperk - kategorie JPO II, JSDH Bukovany - kategorie JPO III, JSDH Loket - kategorie JPO III, JSDH Habartov - kategorie JPO III.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci města Březová:

1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí požáru se dle místních podmínek považuje:
a) pořádání ohňostrojů a veřejných táboráků, požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena požární hlídkou z řad SDH.

2) Za dobu se zvýšeným požárním nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
a) období sucha od 1. května do 30. září, ( období bude vyhlášeno rozhlasem, nařízením ve vývěsní skříňce) požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena zákazem rozdělávání ohňů a pálení klestí na zahrádkách. Požární hlídky které budou provádět kontroly a hlídky budou z řad SDH. Konkrétní složení požární hlídky a počet osob bude součástí přílohy č. 3 vyhlášky.
Tímto ustanovením nesmí být dotčeno nařízení kraje dle § 27 odst. 1 písm. f) bod. 1zákona o požární ochraně, respektive vychází se z tohoto ustanovení

3) Za objekt se zvýšeným požárním nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
a) Kulturní dům města Březová.
Požární bezpečnost v tomto objektu při kulturních a společenských akcích je zabezpečena požárními hlídkami z řad SDH. Konkrétní složení požární hlídky a počet osob bude součástí přílohy vyhlášky č. 2.

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru města je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru uvedených v čl. 7.
Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 2

Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů města, kategorie, početní stav a vybavení
:

1) Město má zřízenou jednotku sboru dobrovolných hasičů města uvedené v příloze č. 1 Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 2.
2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice města Březová .

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti a stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti:

1) Město stanovuje následující zdroje pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah
a) přirozené
1. Černý mlýn má nevyčerpatelný zdroj požární vody z řeky Ohře.
b) umělé
podzemní hydrantová vodovodní síť na níž jsou osazeny nadzemní hydranty
Březová – rybník u restaurace Start cca 70 m3
Kostelní Bříza má jeden vodní zdroj - rybník, který se nachází polevé straně příjezdové komunikace k bývalému zámečku cca 30 m od hlavní silnice cca 150 m3,
Rudolec má jeden vodní zdroj - rybník „Slaňák“, který je značně daleko od hustější zástavby cca 500 m cca 1 630 m3,
Arnoltov (dolní část) má jeden vodní zdroj - rybník, který se nachází za bývalým
zámečkem cca 40 m od silnice E 6 cca 830 m3
Město musí zajistit pravidelnou údržbu volných vodních zdrojů pro potřeby požární ochrany a na těchto vodních zdrojích zřizovat příslušná čerpací stanoviště.

2) Město má zpracován plánek města s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu komunikace, který v jednom vyhotovení předá jednotce požární ochrany uvedené v článku 5 a jednotce HZS Karlovarského kraje územní odbor Sokolov.

3) Vlastník, nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen v souladu s předpisy o požární ochraně umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje.

4) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požáru a dalších míst odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

1) Město Březová má zřízeny následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“.
a) Městský úřad Březová telefonní číslo: 352 661 273
b) Velitel JSDH telefonní číslo: 352 661 315, mobil 724 180 832
c) Kamenice – Libuše Koňatová telefonní číslo: 352 661 525
d) Arnoltov- Martínek telefonní číslo: 352 693237
e) Kostelní Bříza - Zdeněk Bezděkovský telefonní číslo: 352 699 126

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu ve městě Březová se provádí buď

a) signálem „Požární poplach“, který je v obci vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (dvěma dlouhými tóny po 25 sec. s mezerou 10 sec.)
V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se poplach ve městě vyhlašuje sirénou na požárním automobilu.

Čl. 9
Způsob trvalého zabezpečení požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje je uveden v příloze č. 1.

Čl. 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší předchozí „požární řád“ č. schválený zastupitelstvem dne

Čl. 11.
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 2. 1. 2004

Příloha č. 1
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle požárního poplachového plánu Karlovarského kraje.

1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požáru města.

2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru města určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

Stupeň požárního poplachu - 1. jednotka PO - 2. jednotka PO - 3. jednotka PO - 4. jednotka PO
I. stupeň - HZS Sokolov I - Sokolov II - JSDH Březová - xxx
II. stupeň - JSDH Kynšperk - JSDH Bukovany - JSDH Loket - JSDH Habartov

Příloha č. 2

Dislokace JPO      Kategorie JPO     Počet členů     Minimální počet členů v pohotovosti
Březová                   II.                     12                              1 + 3

Požární technika a věcné prostředky PO - Počet
CAS 16 - 1
PRAGA 4 x 4 NTS - 1
CAS 24 - 1
Š 706 RTHP - 1
AVIA DA 12 - 1
Dýchací přístroje - 12
Mobilní telefon - 1
Elektrocentrála 7 kW - 2
Elektrocentrála 3 kW - 1
Plovoucí čerpadlo 1150 l - 2
Plovoucí čerpadlo 600 l  - 1
Vysokotlaké čerpadlo - 1
Přenosná motorová stříkačka - 1

Příloha č. 3
Konkrétní složení požárních hlídek a počet osob

Horst Bauer
Miroslav Lukáš
Jaroslav Pudil
Petr Prokop
Michal Hulák
Miroslav Ohnesorg
Tomáš Katzer
Martin Katzer
Antonín Kovář
Jiří Valoušek
Martin Tomanec

Celkem 11 osob určených pro požární hlídky.

Přečíst »12.5.2007