OZV č. 3/2005 O místním poplatku za likvidaci odpadu

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2005,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

  Zastupitelstvo města Březová se na svém zasedání dne 21. 11. 2005 usnesením č. 98/05 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2. zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 10 odst. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění, využívání  a odstraňování  komunálních odpadů:

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

  Město Březová touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“)

 

Článek 2

Ohlašovací povinnost

  2.1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku (město Březová) vznik nebo zánik poplatkové povinnosti do 10 dnů ode dne,  kdy tato skutečnost nastala.

  2.2. V rámci ohlašovací povinnosti je poplatník povinen uvést své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého bydliště. Poplatník, který je vlastníkem stavby na správním území města Březová, která slouží nebo je určena k individuální rekreaci, v níž není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční této stavby,  a pokud stavba není takto označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna.

 

Článek 3

Poplatník

  Poplatek platí:

  3.1. Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.

  3.2. Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

 

Článek 4

Sazba poplatku

  4.1. Sazba poplatku činí Kč 450,-  a je tvořena takto:

  a) částka Kč 250,- za poplatníka a kalendářní rok

  b) částka Kč 200,- stanovená na základě skutečných nákladů města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za předcházející rok na jednoho poplatníka a kalendářní rok.

  4.2. Rozúčtování nákladů předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu je vypočteno v příloze  č. 1 této obecně závazné vyhlášky.

  4.3 V případě změny trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

 

Článek 5

Splatnost poplatku

  Poplatek na daný rok je splatný do 30. června daného roku, za který se platí. V případě, že je poplatek hrazen společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem, je možné poplatek zaplatit ve dvou splátkách vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku, za který se platí. Tuto skutečnost je poplatník povinen nahlásit správci poplatku.

 

Článek 6

Osvobození od poplatku

  6.1. Od placení poplatku se osvobozují:

  a) osoby žijící v cizině déle než tři měsíce

  b) osoby hospitalizované déle než tři měsíce

  c) osoby studující SŠ nebo VŠ ubytování mimo Březovou.

  6.2. Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku, a to ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě je osvobozený poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození.

 

Článek 7

Účinnost

  Tato obecně závazná vyhláška města Březová nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2006.

 

 

 

 

Přečíst »2.12.2005  

Směrnice č. 3/2004 - cestovní náhrady členů ZM

 

Směrnice č. 3/2004

 

„Zásady poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Březová“

 

Čl. I. Úvodní ustanovení

 

Tento předpis stanoví v souladu s ustanoveními § 84 odst. 2 písm. x) a § 78 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní  zřízení), zákonem č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími vyhláškami Ministerstva práce a sociálních věcí zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Březová (dále jen „člen zastupitelstva" nebo „účastník").

 

Čl. II. Vymezení pojmu pravidelné pracoviště

 

Pravidelným pracovištěm se pro účely výplaty cestovních náhrad podle těchto zásad rozumí:

a) u uvolněných členů zastupitelstva sídlo města Březová

b) u neuvolněných členů zastupitelstva místo jejich trvalého bydliště.

 

Čl. III. Povolování pracovní cesty

 

Pracovní cesty členům zastupitelstva povoluje a další podmínky stanoví:

a) u pracovních cest členů zastupitelstva, jejichž předpokládaná doba trvání nepřesáhne l týden, starosta, popř. zástupce starosty

b)  u pracovních cest starosty, jejichž předpokládaná doba trvání nepřesáhne l týden, zástupce starosty

c) u pracovních cest, jejichž předpokládaná doba trvání přesáhne l týden, rada města; další úkony související s povolením pracovní cesty radou činí starosta

.

Čl. IV. Stanovení podmínek pracovní cesty

 

Orgán města, který povoluje pracovní cestu, stanoví před zahájením tyto podmínky:

a) místo, datum a hodinu nástupu pracovní cesty,

b) místo jednání (výkonu práce),

c)  účel cesty ,

d) způsob dopravy,

e) způsob ubytování,

f) místo a datum ukončení pracovní cesty,

g) případné další podmínky pracovní cesty

 

Tyto údaje budou uvedeny na příslušném cestovním příkazu, který potvrdí odpovědná osoba, která je oprávněná pracovní cestu povolit, popř. která jedná za orgán, který cestu povoluje (dále jen „odpovědná osoba").

 

ČI. V.

Vyúčtování pracovní cesty

 

1.  Účastník je povinen do 10 dnů po vykonání pracovní cesty provést vyúčtování pracovní cesty na příslušném formuláři a předložit jej ke schválení odpovědné osobě. Vyúčtování pracovní cesty se provádí na formuláři „Cestovní příkaz", ke kterému se přiloží přílohy (doklady prokazující oprávněnost nárokovaných náhrad -např. jízdenky, účtenky za parkování apod.). Likvidaci cestovních příkazů, po schválení vyúčtování pracovní cesty odpovědnou osobou, zajišťuje oddělení účetní evidence ekonomického odboru města Březová.

2. Pro výpočet stravného při zahraniční cestě je účastník povinen při vyúčtování této cesty uvést dobu překročení státní hranice České republiky a dobu překročení státních hranic mezi všemi státy, které navštíví.

3.  Členovi zastupitelstva vyslanému na pracovní cestu přísluší:

a) náhrada prokázaných jízdních výdajů,

b) náhrada prokázaných výdajů za ubytování; tyto výdaje je třeba doložit příslušným výdajovým dokladem, který bude obsahovat název, adresu a IČ ubytovacího zařízení, jméno účastníka (ubytovaného), datum ubytování (od - do), zaplacenou částku, datum vystavení dokladu, razítko a podpis osoby vystavující doklad,

c)  stravné dle článku VII. těchto zásad,

d) náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů,

e)  kapesné dle článku XI. těchto zásad.

Čl. VI.

Poskytování záloh

 

1. Při vyslání na pracovní cestu může účastník požádat o poskytnutí zálohy až do výše předpokládaných náhrad.

2. Záloha na zahraniční pracovní cestu je poskytnuta účastníkovi v cizí měně, v rozsahu a ve výši, která odpovídá předpokládané době trvání a podmínek pracovní cesty.

3. Po skončení pracovní cesty musí účastník provést bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů po návratu, její vyúčtování a nevyúčtovanou zálohu vrátit do pokladny města Březová.

4. Částku, o kterou byla poskytnutá záloha při zahraniční pracovní cestě vyšší, než činí nároky účastníka, vrací účastník ve měně, která mu byla poskytnuta, nebo ve měně, na kterou účastník tuto měnu v zahraničí směnil, nebo v české měně. Částka, o kterou byla poskytnutá záloha při zahraniční pracovní cestě nižší, než činí nároky účastníka, se doplácí vždy v české měně.

 

ČI. VII.

Stravné

 

1. Při tuzemské pracovní cestě přísluší účastníkovi za každý kalendářní den této pracovní cesty stravné za podmínek a ve výši odpovídající maximální částce v rozpětí stanoveném zákonem o cestovních náhradách,

2.  Při zahraniční pracovní cestě přísluší účastníkovi za každý kalendářní den zahraniční pracovní cesty stravné v cizí měně ve výši základní sazby náhrady stanovené pro stát, ve kterém účastník stráví v kalendářním dni nejvíce času, pokud doba zahraniční pracovní cesty strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 12 hodin. Trvá-li tato cesta 12 a méně hodin, přísluší účastníkovi poměrná část stravného ve výši násobku jedné dvanáctiny poloviční výše základní sazby v cizí měně a počtu celých hodin zahraniční pracovní cesty strávených mimo území České republiky. Za dobu zahraniční pracovní cesty strávenou mimo území České republiky, která trvá méně než l hodinu, stravné v cizí měně nepřísluší. Výše základních sazeb stravného v cizí měně je stanovena pro jednotlivé státy vyhláškou Ministerstva financí.

3.  Pro vznik nároku na stravné v cizí měně při zahraniční pracovní cestě je rozhodující doba překročení české státní hranice, při letecké přepravě odlet a přílet letadla dle letového řádu.

4.   Stravné dle odstavce l a 2 se dále krátí dle článku VIII. těchto zásad.

 

Čl. VIII.

Krácení stravného

 

Je-li zabezpečeno účastníkovi na pracovní cestě plně bezplatné stravování, stravné se neposkytuje.V případě, že je  účastníkovi zajištěno bezplatné stravování jen částečně, stravné se úměrně krátí, a to při poskytnutí:

a) snídaně o 20 % z určené výše stravného,

b) oběda o 40 % z určené výše stravného,

c) večeře o 40 % z určené výše stravného.

 

Čl. IX.

Náhrada za použití soukromého vozidla při pracovní cestě

 

1.   V souladu s ustanovením § 7 zákona o cestovních náhradách, může účastník použít k pracovní cestě soukromé vozidlo, a to pouze se souhlasem odpovědné osoby. V případě použití soukromého vozidla při tuzemské pracovní cestě je třeba písemného souhlasu starosty. Předpokladem pro použití soukromého vozidla k pracovní cestě je, že účastník má sjednáno havarijní pojištění vozidla. Zahraniční pracovní cestu soukromým vozidlem může povolit zcela výjimečně (v odůvodnitelných případech) starosta. Souhlas s použitím soukromého vozidla při pracovní cestě uděluje starosta na formulářích:

a) „Trvalý souhlas s používáním soukromého motorového vozidla při tuzemských pracovních cestách" (viz příloha č. l těchto zásad),

b)  „Jednorázový souhlas s použitím soukromého motorového vozidla při pracovní cestě" (viz příloha č. 2 těchto zásad).

2. Použije-li účastník se souhlasem odpovědné osoby při pracovní cestě soukromé vozidlo, náleží mu za každý l km jízdy sazba základní náhrady (stanovená vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí) a náhrada za spotřebované pohonné hmoty. Náhrada za spotřebované pohonné hmoty se vypočte z ceny pohonné hmoty a spotřeby pohonné hmoty. Při výpočtu výše náhrady se vychází z ceny pohonné hmoty prokázané účastníkem a v případě, že tuto cenu neprokáže, vychází se z průměrné ceny pohonné hmoty stanovené vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí.

3.  Při použití soukromého motorového vozidla při zahraniční pracovní cestě přísluší účastníkovi náhrada za spotřebované pohonné hmoty v cizí měně za kilometry ujeté v zahraničí nad 350 km. Sazba základní náhrady se poskytuje v české měně.

 

ČI. X.

Povinností účastníka zahraniční pracovní cesty

 

Účastník zahraniční pracovní cesty je povinen:

a) minimálně dva pracovní dny před jejím uskutečněním požádat na pokladně města Březová o zálohu v cizí měně ve výši, která odpovídá předpokládané době pracovní cesty a podmínkám trvání pracovní cesty,

b)  zajistit si cestovní pojištění do zahraničí nebo si toto pojištění zabezpečit (s dostatečným předstihem) prostřednictvím kanceláře starosty (služba bude provedena bezplatně),

c) po skončení pracovní cesty podat odpovědné osobě zprávu o vykonané pracovní cestě.

 

Čl. XI.

Poskytování kapesného

 

Při vyslání člena zastupitelstva na zahraniční pracovní cestu mu bude v souladu se zákonem o cestovních náhradách poskytnuto kapesné ve výši:

a)  40 % stravného stanoveného dle zákona o cestovních náhradách v případě, že odpovědná osoba, která povoluje pracovní cestu, určí před jejím zahájením jako způsob dopravy letadlo,

b)  30 % stravného stanoveného dle zákona o cestovních náhradách u ostatních způsobů dopravy než je uvedeno pod písmenem a).

 

ČI. XII.

Závěrečná ustanovení

 

1.  Tyto zásady byly schváleny usnesením zastupitelstva č. 105/04 ze dne 20 .12. 2004 a nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2005.

 

Přílohy:

1. Vzor tiskopisu „Trvalý souhlas s používáním soukromého motorového vozidla při tuzemských pracovních cestách"

2. Vzor tiskopisu „Jednorázový souhlas s použitím soukromého motorového vozidla při pracovní cestě"

 

 

Miroslav Bouda                                                                                     Ing. Vilém Meiser

starosta města Březová                                                                       místostarosta města Březová

 

 

 

Přečíst »21.12.2004  

Obecně závazná vyhláška č. 4/2003 O úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě

Obecně závazná vyhláška č. 4/2003

O úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě

Zastupitelstvo města Březová se usneslo dne 20. října 2003 vydat v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 20 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

ČI. l - Základní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška stanovuje úhradu vodného a stočného za dodávku vody

z vodovodu a odvádění odpadních vod a srážkových vod (dále jen „odpadní vody") kanalizací

pro veřejnou potřebu ve dvousložkové formě.

ČI. 2 - Dvousložková úhrada vodného a stočného

Dvousložková forma úhrady je tvořena:

a) pevnou složkou, která je stanovena dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v závislosti na kapacitě vodoměru,

b) složkou, která je součinem ceny vodného a stočného stanovené podle platných právních předpisů a množství odebrané vody nebo vypouštěných odpadních vod

ČI. 3 - Nabytí účinnosti

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. 11. 2003

Vyvěšeno dne    21. 10. 2003      Sejmuto dne 5. 11. 2003

 

Miroslav Bouda, starosta města Březová

Ing. Vilém Meiser, místostarosta města

Přečíst »24.11.2003  

Směrnice č. 3/03 O poskytování dotací z rozpočtu města Březová

SMĚRNICE č. 3/03

 

O poskytování dotací občanským sdružením, nadacím a podobným organizacím z rozpočtu města Březová

 

1. Účel, použití dotace
Touto směrnicí se vytvářejí pravidla pro poskytování dotací občanským sdružením, nadacím a dalším neziskovým organizacím z rozpočtu města Březová.

2. Tvorba celkových finančních prostředků pro příslušný rok
Celkové finanční prostředky jsou nedílnou součástí rozpočtu města a jeho výši navrhuje finanční výbor, na základě jednotlivých žádostí. Konečnou výši položky „Dotace organizacím“ schvaluje ZM v rámci tvorby rozpočtu pro příslušný rok nebo při změně rozpočtu.

3. Žádost o dotaci
Žadatelé předkládají žádosti o dotaci pro příští rok písemně na předepsaném formuláři (viz. příloha) nejpozději do 30. 11. běžného roku. Výjimečně je však možno podat žádost během roku.

4. Kritéria pro přidělení dotace
Žádost o poskytnutí dotace projednává a doporučuje finanční výbor a v souladu se zákonem č. 128/2000 o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje ZM v případě dotací přesahujících v jednotlivém případě 50.000 Kč. Schvalování dotací nepřevyšujících 50 tis. Kč je v kompetenci RM.

Dotaci na příslušný rok obdrží žadatel pouze tehdy, když dodržel účel použití a ve stanoveném termínu provedl vyúčtování dotace za rok předchozí, bylo-li městem požadováno.

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

5. Zásady využití dotace
Dotaci lze použít na úhradu investičních a neinvestičních výdajů, souvisejících s:

- podporou výchovných akcí kulturního a sportovního charakteru, akcí zvyšujících prosperitu obce

- významnou ochranou a zlepšením životního prostředí, pokud není hrazeno z jiných prostředků

- podporou zájmových společenských sdružení a spolků
Přidělení dotace je vázáno smlouvou, která respektuje tuto směrnici a blíže určuje účel použití. Smlouva je podepisována ze strany města - starostou města, případně jeho zástupcem, ze strany organizace - vedoucím nebo jeho statutárním zástupcem.

Vyúčtování dotace musí být provedeno způsobem a v termínu stanoveném smlouvou.

6. Závěrečná ustanovení
Kontrolou dodržování této směrnice je pověřena vedoucí HSO a kontrolní výbor.

 

Směrnice byla schválena RM v Březové dne 9. 6. 2003 usnesením č. 197/03.

Směrnice nabývá platnosti dne 1. 7. 2003.

Touto směrnicí se ruší směrnice č. 1/98 „O poskytování finančních příspěvků občanským sdružením, nadacím a podobným organizacím ve městě Březová“. 

Miroslav Bouda, starosta města Březová
Ing. Vilém Meiser, místostarosta města Březová

Přečíst »11.6.2003  

Vyhláška o vytvoření a použití prostředků FRB (č. 2/96 a 1/99)

Obecně závazná vyhláška č. 2/96

o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

 Městské zastupitelstvo v Březové schvaluje na základě § 36, odst. f), zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákona č. 410/1992 Sb.) na svém řádném zasedání dne 27. května 1996 tuto obecně závaznou vyhlášku o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení.

čl. 1
Základní ustanovení

1. Město Březová v zájmu zlepšení úrovně bydlení, zlepšení životního prostředí a vzhledu města vytvořilo Fond rozvoje bydlení města Březová (dále jen fond, zkratka FRB), který slouží:

a) k úhradě nákladů na opravy a modernizaci městského bytového fondu, popř. v té souvislosti prováděných stavebních prací, (např. nástavba dalšího bytu, zlepšení připojení opravovaného domu na technické sítě), za podmínky vrácení použitých prostředků zpět do fondu.

b) na poskytnutí účelových půjček k úhradě nákladů uvedených pod písmenem a) vlastníkům obytných domů s podmínkou, že vlastník domu půjčku splatí obci nejpozději do 4 až 8 let a půjčka bude úročena v rozmezí 3% až 7%.

c) na náhradu nezbytných nákladů souvisejících s vedením samostatného, popřípadě samostatných účtů u peněžního ústavu.

2. Fond se vytváří na základě dohody mezi městem Březová a MF ČR o jeho založení a poskytnutí dotace ze státního rozpočtu k jeho založení. Právo disponovat těmito prostředky je trvale podmíněno dodržování uvedené dohody s MF ČR a ustanovení této vyhlášky, popřípadě jeho dodatků a novel ze strany města Březová.

čl. 2
Příjmy fondu

1. Příjmy fondu jsou:
- dotace a případné výpomoci ze státního rozpočtu
- prostředky z rozpočtu města Březová, odpovídající minimálně podílu vyčerpaných prostředků v daném roce k počtu let zbývajících do doby splatnosti návratné finanční výpomoci, takto vypočtená částka bude navýšena o 3%
- příjmy ze splátek půjček a úroků
- dary a případné výpomoci z prostředků sponzorů
- dotace, případné výpomoci z rozpočtu OkÚ, případně jiného územního orgánu
- ostatní příjmy

2. Případné přírůstky stavu fondu se nestávají výnosem města Březová musejí být bezezbytku ponechány fondu k použití dle jeho pravidel.

čl. 3
Výdaje fondu

1. Prostředky fondu je možno použít k poskytování účelových půjček při úroku 3 - 8% a nejdelší lhůtě splatnosti 8 let mimo rok, ve kterém byla půjčka poskytnuta subjektům a podle pravidel dále uvedených.

2. Výdaji fondu jsou také úhrady poskytované České spořitelně, a. s., za zřízení a vedení účtu dle čl. 6 a náklady výběrového řízení dle článku 4.

3. Adresáty půjček z fondu podle odstavce 1 mohou být pouze subjekty, tj. fyzické a právnické osoby, které vlastní obytné domy a byty na území města a které poskytnou půjčku, použijí dle pravidel stanovených v bodě 4, článku 3. Při zjištění neoprávněně použitých prostředků je příjemce půjčky povinen tuto neprodleně vrátit do fondu.

4. Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:

Poř. č./účel/splatnost/úrok/max. výše půjček
1. půdní vestavby / 5 let / 5% / 50.000,- Kč/byt
2. opravy střech / 4 roky / 4% / 200,- Kč/m2
3. zateplení byt. domů / 4 roky / 4% / 25.000,- Kč/byt
4. ekol. vytápění / 5 let / 4% / 20.000,- Kč/byt

Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat. Půjčky nelze získat opakovaně na jeden titul u jednoho domu. Půjčky lze čerpat pouze do konce kalendářního roku, v němž byl zřízen příslušný účet. Úroky se platí podle smlouvy o půjčce, jistina se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami počínaje lednem roku následujícího po roce, ve kterém byla půjčka poskytnuta. Zvláštní dohodou si může dlužník dohodnout rychlejší splácení půjčky.

čl. 4
Výběrové řízení na půjčky

1. Žadatelé, kteří splňují podmínky dle č. 4 odst. 3, mohou získat půjčku z fondu výhradně na základě výběrového řízení. Výběrové řízení organizuje MěÚ Březová pro každý kalendářní rok samostatně prostřednictvím komise, kterou jmenuje Městská rada v souladu se zákonem o obcích.
2. Podmínky výběrového řízení musí být vyvěšeny a vhodným způsobem zveřejněny. Lhůta na podání žádosti k účasti ve výběrovém řízení je 23 dní ode dne vyvěšení podmínek tohoto výběrového řízení.
3. Obsah žádosti se stanoví vyvěšením dle odst. 2
Žádost musí obsahovat zejména:
a) jméno nebo název žadatele, popř. statutárního zástupce,
b) adresu, bydliště nebo sídlo právnické osoby,
c) přesné označení předmětné obytné budovy nebo její stavby
- adresa, číslo popisné, číslo parcely
- stavební povolení či jiný příslušný doklad o přípustnosti akce, na kterou či v rámci které je žádáno o půjčku
- příslušnou projektovou dokumentaci
d) předběžnou dohodu s dodavatelem akce, na kterou je žádána půjčka nebo půjčky s orientační cenou akce, při svépomoci odhad nákladů, které při realizaci budou doloženy fakturami a účty
e) přesný popis účelu, na který je půjčka nebo půjčky požadovány, při kumulaci titulů je třeba provést popis odděleně
f) předpokládaná lhůta dokončení předmětné akce
g) požadovaná částka úvěru podle tabulek v článku 3 a způsob jejího výpočtu
4. Městský úřad může pro snažší zpracování žádosti podle odst. 3 vydat závazný formulář, který musí být k dispozici v den vyhlášení výběrového řízení.
5. Komise FRB na návrh městského úřadu vyhodnotí předložené žádosti o půjčky a navrhne konkrétní závěr výběrového řízení
6. Výběrové řízení vyhlašuje a o výběru rozhodne městské zastupitelstvo. Výběrové řízení je ukončeno nabídkami k uzavření smluv o půjčkách. Výsledek nepodléhá právu odvolání se
7. O výsledku výběrového řízení budou všichni žadatelé vyrozuměni neprodleně. Vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce. Právo na uzavření smlouvy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do 30 dnů po vyrozumění o výsledku výběrového řízení.
8. Výběrové řízení probíhá zásadně jen jedenkrát ročně a o všech žádostech musí být rozhodnuto najednou. Časově musí být vše organizováno tak, aby smlouvy o půjčkách mohly být uzavřeny nejpozději v dubnu příslušného roku. V případě potřeby rozhodnutí o výjimkách přísluší městské radě.
9. Z výše uvedeného důvodu se žádosti, u nichž MěÚ zjistí, že jsou nesprávně nebo neúplně vybavené, nemohou vracet žadatelům k přepracování po uplynutí dne stanoveného jako poslední k podání žádosti o půjčku.

čl. 5
Smlouva o půjčce

1. S žadateli, kteří úspěšně projdou výběrovým řízením (dále jen žadatelé), uzavře město smlouvu o půjčce a to bez zbytečných odkladů.
2. Smlouva musí obsahovat zejména tyto údaje:
- smluvní strany
- identifikaci typu půjčky podle článku 3
- celkovou částku půjčky, v případě více titulů i skladbu
- lhůtu splatnosti půjčky
- režim splácení (úroků, jistiny), včetně dne v příslušném měsíci
- způsob splácení (příkazem, složenkou)
- závazek žadatele k užití půjčky k dohodnutému účelu
- smluvní pokutu za porušení účelovosti poskytnuté půjčky (okamžité vrácení + 30%)
- záruku za půjčku
- dohodu o otevření účtu u České spořitelny, a. s. Sokolov
- souhlas žadatele s kontrolním působením České spořitelny, a. s. a MěÚ a jeho závazek předkládat České spořitelně, a. s. účetní doklady o čerpání z účtu.
3. Město Březová může v dohodě s Českou spořitelnou, a. s. a v souladu s touto vyhláškou vydat závazný vzor smlouvy o půjčce.
4. Město neprodleně po podpisu smlouvy o půjčce předá dohodnutý počet exemplářů České spořitelně, a. s. s výzvou na otevření účtu a k převodu prostředků z fondu na něj.

čl.6
Režim čerpání prostředků fondu

O způsobu a lhůtách převodu prostředků mezi fondem a účty žadatelů a o správě všech pohledávek fondu uzavře město Březová zvláštní smlouvu s Českou spořitelnou, a. s.

čl. 7
Ustanovení doplňková, závěrečná přechodná

1. Jestliže se při poskytování půjček kumulují u jednoho žadatele půjčky s rozdílnou dobou splatnosti u téže obytné budovy, použije se při uzavírání smlouvy o půjčce lhůta dle přání žadatele.
2. Skutečnost, že splácení jistiny může být ve stanovených případech zahájeno později, než od ledna roku následujícího po roce poskytnutí půjčky, nemá prodlužující vliv na celkovou dobu splácení poskytnuté půjčky.
3. Za horní hranici účelového čerpání fondu pro výběrové řízení dle článku 4 se považuje 75% jeho stavu v cen zahájení výběrového řízení.
4. Systém poskytování půjček upravených touto vyhláškou podléhá kontrole města (městská rada, městské zastupitelstvo), České spořitelně, a. s., Ministerstva financí - dodržení účelovosti poskytnutých prostředků.
5. Město je povinno souběžně s návrhem na vyhlášení dalšího výběrového řízení předložit městskému zastupitelstvu vyhodnocení hospodaření fondu i dosažených věcných efektů za předchozí rok.
6. Tato vyhláška je v platnosti od 27. 5. 1996 a účinnost nabývá 1. 6. 1996.

Obecně závazná vyhláška č. 1/99
dodatek k obecně závazné vyhlášce č. 2/96

“O vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení”

Čl. 1 - Obsah doplnění

Obecně závazná vyhláška č. 2/96 “o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení” ze dne 27.5.1996 se mění a doplňuje takto:

V článku 1 písmeno a) se pojmy “oprava” a “modernizace” změnily na “udržovací práce a stavební úpravy” a slovo například bylo vynecháno

V článku 4 písmeno c) se pojem “jiný příslušný doklad o přípustnosti akce” vypustil a nahrazuje se pojmem “Sdělení k ohlášení stavebních úprav”

V článku 7 odstavec 6) se datum platnosti a účinnosti obecně závazné vyhlášky se změnil na 1.6.1996.

Čl. 2 - Nabytí účinnosti

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem

Přečíst »7.5.2003  

Směrnice MěÚ - pravidla pro přístup k informacím dle zák. 106/1999 (č. 2/2000)

Město Březová

Směrnice č. 2/2000

kterou se vydávají pravidla pro zajištění přístupu k informacím
na základě zákona č. 1
06/1999 Sb.

čl. I
Úvod

Tato pravidla upravují organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon) v podmínkách Městského úřadu v Březové. Jejich cílem není duplicitní citace vybraných ustanovení zákona, ale sjednocení postupu zaměstnanců městského úřadu a orgánů města při jejich aplikaci.

čl. II
Zveřejňování informací (obsah)

Město Březová (dále jen město) jako povinný subjekt dle § 2 odst.l zákona je povinno zveřejňovat dle § 5 zákona tyto informace:
a) informace o městě jako právnické osobě
b) organizační strukturu městského úřadu
c) možnosti podávání opravných prostředků proti rozhodování odborů městského úřadu i orgánů města
d) postup úřadu při vyřizování žádostí
e) přehled nejdůležitějších předpisů
f) sazebník úhrad za poskytování informací
g) výroční zprávu o poskytování informací za předchozí kalendářní rok

Dalšími informacemi, které město dle § 5 odst.4 zákona zveřejňuje, jsou usnesení městské rady a městského zastupitelstva, platné obecně závazné vyhlášky a směrnice, rozpočet města na příslušný kalendářní rok, aktuální pořadník pro přidělování bytů.
Ostatní informace jsou zveřejňovány dle rozhodnutí orgánů města a vedoucích pracovníků městského úřadu v rámci kompetencí vymezených zákonem o obcích, jednacím a organizačním řádem pro činnost komisí a organizačním řádem městského úřadu.

čl. III
Způsob a rozsah zveřejňování informací (formy)

Město zveřejňuje informace těmito způsoby:
a) na úřední desce - usnesení orgánů města, obecně závazné vyhlášky, rozpočet města
b) na informačních tabulích ve městě - informace
c) ve vlastním zpravodaji města - informace
d) v denním tisku a sdělovacích prostředcích - tiskové zprávy
e) způsobem umožňujícím dálkový přístup (internet) - údaje pod písm.a-c), presentace města na www.mu-brezova.cz stránkách (včetně umožnění přístupu v městské knihovně).

IV.
Stanovení veřejných registrů

Na městském úřadu jsou vedeny a spravovány registry:
a) registr obyvatel
b) matriční knihy
c) evidence bytů
d) evidence přestupků
e) evidence plátců místního poplatku ze psů
Vzhledem k tomu, že informace v těchto registrech nejsou každému přístupné, nevztahuje se na ně v souladu s § 5 odst. 3 zákona povinnost jejich zveřejnění.

V.
Stanovení doprovodných informací

Doprovodné informace dle §3 odst.4 zákona nejsou zveřejňovány automaticky, ale sdělovány při poskytování informací na základě žádosti.

VI.
Ochrana údajů

Zveřejňování a poskytování některých údajů může být vyloučeno, případně omezeno. Děje se tak jen za dodržení podmínek stanovených zákonem.

Ochrana utajovaných skutečností

Jako informace spadající do režimu utajovaných skutečností dle § 7 zákona jsou považovány informace takto označené v seznamu utajovaných skutečností. Za stanovení a označení příslušného stupně utajení v podmínkách městského úřadu zodpovídá dle § 2 odst.9 zákona č.148/19998 Sb. v platném znění tajemnice.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, které se nezveřejňují, ani neposkytují, jsou zejména osobní data fyzických osob vedená v informačních systémech dle zákona č.256/1992 Sb. v platném znění (především rodná čísla), informace vypovídající o soukromí občanů dle § 8 zákona a daląí údaje, které by mohly narušit právo na ochranu osobnosti, přičemž není podstatné, zda se jedná o údaje sdělené žadatelem, jinou osobou nebo získané v rámci správního řízení.

Ochrana obchodního tajemství

Údaje sdělené uchazeči o veřejné zakázky při podávání nabídek v rámci vąech způsobů zadávání dle zákona č.199/1994 Sb. v platném znění jsou považovány za obchodní tajemství pouze v tom případě, že je za obchodní tajemství uchazeči v nabídkách výslovně označí.

Ochrana údajů o majetkových poměrech

Jako důvěrné údaje o majetkových poměrech občanů jsou považovány zejména údaje zjištěné při vymáhání nedoplatků při exekučním řízení a při řízení o poskytování dávek sociální péče. Rovněž se nezveřejňují údaje uvedené žadateli o přidělení bytu do nájmu dle pořadníku v podkladech pro hodnocení naléhavosti bytové potřeby.

 

VII.
Okruh vnitřních pokynů a personálních předpisů

Za vnitřní pokyny a personální předpisy městského úřadu dle §11 odst.1 písm.a) zákona jsou zejména považovány:
- Směrnice o inventarizaci
- Směrnice pro výkon činnosti v dopravě
- Organizační řád
- Pracovní řád
- Směrnice o hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města
- Směrnice pro výběr dodavatelů prací a služeb
- Směrnice o skladovém hospodářství
- Spisový a skartační řád
- Směrnice o výši poskytovaného stravného při pracovních cestách
- Organizace, řešení a kontrola požární techniky
- Směrnice o oběhu a kontrole účetních dokladů
- Pravidla pro hospodaření s prostředky sociálního fondu

 

VIII.
Povinnosti a postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informací

Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení zástupci, vedoucí zaměstnanci i ostatní zaměstnanci v rámci své posobnosti dané Organizačním řádem městského úřadu.
Písemně podané žádosti (stejně tak i prostřednictvím faxu a internetem) v souladu s §14 zákona jsou evidovány dle svého charakteru v podatelně městského úřadu a předávány k vyřízení tajemnici úřadu. Ta zabezpečí prostřednictvím vedoucích odborů jejich vyřízení. Źádosti podané jinde jsou ihned předány k zaevidování do podatelny městského úřadu.
Vyřízení žádosti je možné těmito způsoby:
a) poskytnutím informace - písemnou odpovědí nebo nahlédnutím do spisu (o tom učiní zaměstnanec záznam)
b) odložením žádosti - je-li žádost neúplná nebo ji žadatel přes výzvu nedoplnil (o tom učiní zaměstnanec protokol)
c) odmítnutím žádosti - pokud se žádosti nevyhoví (pouze formou rozhodnutí s náležitostmi dle §15 odst.2 zákona, které vydá vedoucí příslušného odboru)

Je-li proti rozhodnutí podáno ve smyslu §16 zákona odvolání, je vyřízeno těmito způsoby:
a) směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v přenesené působnosti, postoupí je vedoucí odboru příslušnému referátu Okresního úřadu v Sokolově
b) směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v samostatné působnosti, předloží je vedoucí příslušného odboru k rozhodnutí městské radě.

Poskytování informací o životním prostředí se řídí zvláštní právní úpravou (zákon č. 123/1998 Sb. v platném znění).

IX.
Sazebník úhrad

Zveřejňování informací provádí město na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví příslušný vedoucí odboru dle sazebníku:

mzdové náklady:
60,-- Kč po hodině práce zaměstnance spojené s vyhledáním informace

materiálové náklady:
2,-- Kč za každý list pořizované fotokopie

doručovací náklady:
hodnota poštovného dle platného ceníku

Překročí-li kalkulovaná výše úhrady částku 500,-- Kč, je její výše před poskytnutím informace sdělena žadateli a informace je poskytnuta pouze s jeho výslovným souhlasem s výší úhrady. Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel v pokladně městského úřadu před podáním informace.

X.
Zpracování výroční zprávy

Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za uplynulý kalendářní rok v rozsahu dle §18 zákona zpracuje na základě údajů z evidence tajemnice a předloží ji ke schválení městské radě, aby mohla být zveřejněna do 1. března běžného roku.

XI.
Přístup k předpisům

Přístup k předpisům obsaženým ve sbírce zákonů je každému umožněn v úředních hodinách u tajemnice městského úřadu, kde do nich může každý nahlédnout.
Obecně závazné vyhlášky města a pravidla přijatá orgány města jsou k nahlédnutí rovněž u tajemnice městského úřadu.

XII.
Závěrečná ustanovení

Koordinací postupu dle pravidel zajišťuje tajemnice městského úřadu. Při řešení otázek neupravených těmito pravidly se postupuje dle zákona a obecně platných předpisů.

Tato pravidla byla schválena na jednání městské rady dne 10. 1. 2000.

Bouda Miroslav, starosta města
Ing. Meiser Vilém,
zástupce starosty města

Přečíst »7.5.2003