Zákonné informace o městě, postupy, žádosti

1. Oficiální název
Město Březová

2. Důvod a způsob založení
Město Březová vzniklo ze zákona o obcích, má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Město spravuje své záležitosti samostatně.
Při výkonu samostatné působnosti (samospráva) se řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.
Město dále vykonává státní správu (přenesená působnost) v rozsahu stanoveném zvláštními zákony.

3. Organizační struktura

Zastupitelstvo města Březová
je složeno z 15 členů zastupitelstva, zvolených v komunálních volbách. Je vrcholným orgánem obce. Poradními orgány zastupitelstva jsou výbory, a to finanční a kontrolní.

Rada města Březová
Radu města tvoří starosta, místostarosta a další tři členové rady zvolení z řad členů zastupitelstva. Je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti, ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu. Poradními orgány rady jsou komise.

Starosta města
Starosta zastupuje obec navenek. Stojí v čele obecního úřadu. V nepřítomnosti jej zastupuje místostarosta.

Městský úřad
Městský úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník a zaměstnanci obce zařazení do městského úřadu. Městský úřad Březová tvoří dva odbory, a to Odbor správy majetku a Odbor hospodářsko -správní.

4. Kontaktní spojení
Adresa: Nám. Míru 230, 356 01 Březová
Telefon: 352 63 35 10
Fax: 352 633 565
E-mail: info@mu-brezova.cz

5. Případné platby můžete poukázat:
Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
Česká spořitelna, a.s., pobočka Sokolov
č.ú. 0862163399/0800

6. IČO
Identifikační číslo organizace: 00259250

7. DIČ
Daňové identifikační číslo: CZ00259250

8. Rozpočet
Rozpočty na jednotlivé roky lze nalézt v samostatném menu tohoto webu

9. Žádosti o informace
Telefonicky (352 63 35 10), osobně v podatelně ve vestibulu budovy MěÚ v pracovní době:
Pondělí  7.00 - 11.00 hod., 11.30 - 17.00 hod.
Úterý       7.00 - 11.00 hod., 11.30 - 15.00 hod.
Středa    7.00 - 11.00 hod., 11.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek    7.00 - 11.00 hod., 11.30 - 15.00 hod.
Pátek      7.00 - 11.00 hod., 11.30 - 13.30 hod.
elektronicky - email: info@mu-brezova.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání
- provádí podatelna ve vestibulu budovy MěÚ v pracovní době:
Pondělí  7.00 - 11.00 hod., 11.30 - 17.00 hod.
Úterý       7.00 - 11.00 hod., 11.30 - 15.00 hod.
Středa    7.00 - 11.00 hod., 11.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek    7.00 - 11.00 hod., 11.30 - 15.00 hod.
Pátek      7.00 - 11.00 hod., 11.30 - 13.30 hod.

11. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí Městského úřadu Březová lze podat odvolání prostřednictvím odboru městského úřadu, který rozhodnutí vydal.
Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů)

Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.
Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů (zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu).

Odvolání učiněné písemně lze podat:
1. poštou na adresu: Městský úřad Březová, nám. Míru 230, 356 01 Březová
2. osobně na podatelně Městského úřadu Březová
Ústní odvolání lze podat do protokolu u příslušného odboru městského úřadu, který rozhodnutí vydal.

12. Formuláře
Jsou k dispozici v podatelně MěÚ v pracovní době

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place

14. Nejdůležitější předpisy
Přehled nejdůležitějších právních předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje:

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb.
zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů
zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí
zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů v sociálním zabezpečení
vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
zákon č. 94/1963 Sb., o rodině
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy
zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí

Tyto předpisy jsou v úřadních hodinách k nahlédnutí u tajemnice MěÚ.

15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.
Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.
Doporučuje se, aby i starší zprávy byly snadno přístupné, například v archivu dokumentů

16. Seznam organizací

Příspěvkové organizace:
Mateřská škola Komenského
Mateřská škola Smetanova
Základní škola Březová

Obchodní společnosti:
Služby města Březová, s.r.o. - rozvod tepla a tepelné energie

Organizační složky a jiné organizace napojené na rozpočet města:
Městská knihovna
Městské kino
Sbor dobrovolných hasičů

16.2.2011