2. mimořádné jednání ZM Březová dne 29. září 2008

USNESENÍ

z 2. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 29. září 2008 v 17.00 hodin v zasedací místnosti č.7 MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

 

Usnesení č. 102/08

ZM schvaluje přijetí investičního úvěru ve výši 15 mil. Kč od České spořitelny, a.s., který bude použit na realizaci investiční akce "Zateplení základní školy Březová".

ZM souhlasí se zajištěním investičního úvěru budoucími rozpočtovými příjmy města.

ZM pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zastavení pohledávky z bankovního účtu č. ZÚ/1726/08/LCD a Smlouvy o úvěru č. 1726/08/LCD.

Usnesení č. 103/08

ZM schvaluje financování akce "Multifunkční centrum Březová - I. etapa" prostřednictvím úvěru. ZM pověřuje starostu města jednáním o úvěru s bankovními ústavy a přípravou výběrového řízení na úvěr.

 

Přečíst »2.10.2008  

7. jednání ZM Březová dne 22. září 2008

USNESENÍ

ze 7. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 22. září 2008 v 17.00 hodin v zasedací místnosti č.7 MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

 

Usnesení č.92/08

ZM schvaluje tento program 7. zasedání ZM:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise

3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM

4. Zpráva o činnosti výborů

5. Kontrola úkolů

6. Interpelace občanů

7. 5.rozpočtové opatření v roce 2008

8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem

9. Různé

Usnesení č.93/08

ZM schvaluje 5. rozpočtové opatření v roce 2008, včetně doplňku.

Usnesení č.94/08

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.18 o výměře cca 75 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 50,--Kč/m2.

Usnesení č.95/08

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.651/14 o výměře cca 100 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 58,--Kč/m2.

Usnesení č.96/08

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.651/14 o výměře cca 700 m2 v k.ú. Kamenice u Březové za cenu 25,--Kč/m2.

Usnesení č.97/08

ZM schvaluje mimořádné přidělení bytu o velikosti 1+1 v čp.121/21 ul.Komenského v Březové p.Jaroslavu Kubovi bytem Březová, Komenského čp.121.

Usnesení č.98/08

ZM schvaluje navýšení provozní dotace pro FK Olympii Březová na úhradu pronájmu tělocvičny ZŠ v roce 2008 o 8.000,--Kč.

Usnesení č.99/08

ZM schvaluje členský příspěvek do MAS Sokolovsko ve výši 25.000,--Kč.

Usnesení č.100/08

ZM schvaluje úplatný převod pozemku p.č.38/4 o výměře 723 m2, p.č.38/1 o výměře 1023 m2, p.č.21/2 o výměře 3 m2 v k.ú. Rudolec u Březové od Pozemkového fondu České republiky za cenu zjištěnou (dle znaleckých posudků).

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.101/08

Na základě usn.ZM č.55/07 - Zásady pro poskytování podpory výstavby bytů v Březové a jejich integrovaných oblastech ZM schvaluje přímou dotaci na dokončenou bytovou jednotku:

a) p.Nicola Krauzová a p.Jiří Husák - čp.78 na p.p.č.110/1 v k.ú. Kamenice u Březové ve výši 100.000,--Kč

b) p.Iveta Královcová - čp.71 na p.p.č.81 v k.ú.Kamenice u Březové ve výši 200.000,--Kč (2 bytové jednotky)

c) p.Věra Fantová a p.Jiří Fanta - čp.284 na p.p.č.479/1 v k.ú. Březová u Sokolova v celkové výši 68.390,--Kč.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

 

Uložili:

Úkol č.2/08 - komisi výstavby

Posoudit za přítomnosti Mgr.Bláhy - možnost oddělení části pozemku p.č.38/1 v k.ú.Rudolec k zajištění obecné komunikace a informovat Mgr.Bláhu o postupu při stanovování cen pronájmů pozemků.

 termín: 27.10.2008

 

 

Přečíst »25.9.2008  

6. jednání ZM Březová dne 23. června 2008

USNESENÍ

ze 6. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 23.června 2008 v 17.00 hodin v zasedací místnosti č.7 MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

 

Usnesení č.83/08

ZM schvaluje tento program 6. zasedání ZM:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise

3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM

4. Zpráva o činnosti výborů

5. Kontrola úkolů

6. Interpelace občanů

7. 4. rozpočtové opatření v roce 2008

8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem

9. Různé

 

Usnesení č.84/08

ZM schvaluje 4. rozpočtové opatření v roce 2008.

 

Usnesení č.85/08

ZM schvaluje prodloužení lhůty na odkoupení bytu č.1 v čp.104 ul.Hlavní p.Václavu Kolaříkovi do 30.9.2008 s podmínkou úhrady veškerých pohledávek váznoucích vůči městu Březová do 30.6.2008. Pokud pohledávky nebudou do 30.6.2008 uhrazeny, ZM trvá na výpovědi z bytu.

 

Usnesení č.86/08

ZM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku

a) školní jídelny ZŠ dle předloženého návrhu a to drobný dlouhodobý

hmotný majetek v celkové hodnotě 11.327,--Kč a dlouhodobý hmotný

majetek v celkové hodnotě 69.145,--Kč

b) města dle předloženého návrhu a to drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 14.500,--Kč.

 

Usnesení č.87/08

ZM schvaluje členský příspěvek pro rok 2008 do sdružení Sokolov-východ ve výši 40.000,--Kč.

 

Usnesení č.88/08

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.495 o výměře 3.644 m2 v k.ú. Březová u Sokolova pro výstavbu 4 rodinných domů

za těchto podmínek:

- pozemek bude odprodán po dokončení a zkolaudování stavby

- na užívání pozemku bude uzavřena nájemní smlouva s výší nájemného 10,--Kč/m2/rok spojená se smlouvou o budoucí smlouvě s uvedením kupní ceny 120,--Kč/m2

- pokud stavebník zkolauduje do 3 let od uzavření nájemní smlouvy, bude již uhrazené nájemné odečteno od kupní ceny pozemku

- pokud stavebník do 3 let od uzavření smlouvy stavbu rodinného domu nezahájí, smlouva se ruší a pozemek bude vrácen městu bez jakýchkoliv nároků

těmto žadatelům:

- stavební parcela 1 o výměře cca 1.130 m2 p.Jaroslavu Paulusovi bytem Březová, Luční 323 (u této stavební parcely podmínky platí až po ukončení nájemní smlouvy p.Walterovi tj.od 1.1.2011)

- stavební parcela 2 o výměře cca 1.003 m2 p.Jaroslavu Paulusovi bytem Březová, Luční 323

- stavební parcela 3 o výměře cca 760 m2 p.Martinovi Uberlackerovi bytem Březová, Sklářská 82

- stavební parcela 4 o výměře 751 m2 p.Tomášovi Uberlackerovi bytem Sokolov, Poláčkova 1826

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

 

Usnesení č.89/08

ZM schvaluje nabytí pozemků p.č.651/4 v k.ú. Kamenice u Březové a p.č.496/1 v k.p.Březová u Sokolova od Lesů ČR v souvislosti se záměrem směny pozemků dle usn.ZM č.89/07.

 

Usnesení č.90/08

ZM podle 84 odst.2 písm.f) zák.č.128/2000 Sb., o obcích deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. konané dne 27.6.2008, která bude rozhodovat o schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2007 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2007 jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. starostu města p.Miroslava Boudu a doporučuje mu uložit, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl o schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2007 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2007.

V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta účastnit, bude město zastupovat místostarosta p.František Schneider.

 

Usnesení č.91/08

ZM schvaluje odkoupení st.pozemku p.č.37 o výměře 393 m2 v k.ú.

Kostelní Bříza od Pozemkového fondu ČR za cenu 44.640,--Kč.

Zároveň ZM schvaluje zahrnutí potřebné částky do rozpočtu města v rámci 4. rozpočtového opatření, kdy výdaj bude kompenzován navýšením příjmů z prodeje pozemků města. Příjmy i výdaje se zvýší o 45.000,--Kč.

 

 

Přečíst »1.7.2008  

1. mimořádné jednání ZM Březová dne 16. června 2008

USNESENÍ

z 1. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 16. června 2008 v 15.00 hodin v zasedací místnosti č.7 MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

 

Usnesení č.77/08

ZM revokuje své usnesení č.73/08 ze dne 26.5.2008 (podání žádosti "Multifunkční centrum Březová - 1.etapa" - limit 44 mil.Kč).

Usnesení č.78/08

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt s názvem "Multifunkční centrum Březová - 1.etapa" do ROP SZ, prioritní osy 2 Integrovaná podpora místního rozvoje, oblasti podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury a zároveň schvaluje finanční krytí tohoto projektu do limitu 52 mil.Kč včetně DPH.

ZM schvaluje spolufinancování projektu ve výši minimálně 7,5 % z celkových způsobilých výdajů projektu a 100% z celkových nezpůsobilých výdajů projektu.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.79/08

ZM schvaluje Smlouvu o partnerství a spolupráci mezi FK Olympií Březová a Městem Březová pro zajištění ralizace projektu březovského sportoviště "Březová ZŠ, Komenského čp.232 - úprava povrchů školního hřiště a jeho oplocení na p.p.č.18".

ZM pověřuje starostu města podpisem Smlouvy.

Usnesení č.80/08

ZM schvaluje Smlouvu o partnerství a spolupráci mezi TJ Olympie Březová a Městem Březová pro zajištění realizace projektu březovského sportoviště "Březová ZŠ, Komenského čp.232 - úprava povrchů školního hřiště a jeho oplocení na p.p.č.18".

ZM pověřuje starostu města podpisem Smlouvy.

Usnesení č.81/08

ZM revokuje své usnesení č.71/08 ze dne 26.5.2008 (podání žádosti o dotaci "Březová ZŠ, Komenského čp.232 - úprava povrchů školního hřiště a jeho oplocení na p.p.č.18" - spolufinancování min.ve výši 15%).

Usnesení č.82/08

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt s názvem "Březovské sportoviště - Březová ZŠ, Komenského ul.čp.232 - úprava povrchů školního hřiště a jeho oplocení na p.p.č.18" do ROP SZ, prioritní osy 2 Integrovaná podpora místního rozvoje, oblasti podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury a zároveň schvaluje finanční krytí tohoto projektu do limitu 7.140.000,--Kč včetně DPH.

ZM schvaluje spolufinancování projektu ve výši minimálně 7,5 % z celkových způsobilých výdajů projektu a 100 % z celkových nezpůsobilých výdajů projektu.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

 

 

Přečíst »16.6.2008  

5. jednání ZM Březová dne 26. května 2008

USNESENÍ

z 5. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 26. května 2008 v 17.00 hodin v zasedací místnosti č.7 MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

 

Usnesení č. 63/08

ZM schvaluje tento program 5. zasedání ZM:

 1. Zahájení

 2. Volba návrhové komise

 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM

 4. Zpráva o činnosti výborů

 5. Kontrola úkolů

 6. Interpelace občanů

 7. 3. rozpočtové opatření v roce 2008

 8. Úprava Směrnice č.4/2006 O finančním hospodaření a provádění

 finanční kontroly dle zák.č.320/01 Sb. O finanční kontrole

 9. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem

10. Různé

 

Usnesení č.64/08

ZM schvaluje 3. rozpočtové opatření v roce 2008, včetně dodatku.

 

Usnesení č.65/08

ZM schvaluje úpravu Směrnice č.4/2006 O finančním hospodaření a provádění finanční kontroly dle zák.č.320/01 O finanční kontrole takto:

čl.6C.6, odst.Sociální fond

text "Tvorbu a použití SF upravují zvláštní pravidla (kolektivní smlouva, směrnice o tvorbě a použití SF)"

se nahrazuje textem

"Příjmy fondu tvoří 3% z hrubého objemu skutečně vyplacených mezd zaměstnancům města Březová za jednotlivá čtvrtletí. Převod do sociálního fondu je proveden po uplynutí čtvrtletí. Výdaje fondu jsou upravena kolektivní smlouvou mezi ZO OSP MěÚ Březová a Městem Březová platnou pro příslušný kalendářní rok".

 

Usnesení č.66/08

ZM schvaluje vyhlášení veřejné soutěže na prodej pódia pořízeného v r.1997 s nejnižší nabídkovou cenou 20.000,--Kč.Pódium bude prodáno

nejvyšší nabídce, která bude předložena v zapečetěné obálce do

10.6.2008 (do 15.00 hodin) tajemnici MěÚ Březová.Téhož dne bude svoláno

mimořádné jednání RM, která o prodeji rozhodne. Inzercí je pověřena

tajemnice MěÚ p.Kašparová.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

 

Usnesení č.67/08

ZM schvaluje lhůtu k odkoupení bytu č.2 v čp.203 ul.Okružní na Březové p.Soně Čechové do 31.10.2008. Uzavření kupní smlouvy bude provedeno jen za dodržení podmínek stanovených usnesením RM č.124/06 ze dne 15.5.2006 a usnesením RM č.189/06 ze dne 4.9.2006 (zastavení prodeje bytu do celkového vyrovnání pohledávky ve výši 82.114,--Kč) a vyrovnáním všech dalších vzniklých pohledávek vůči městu Březová.

 

Usnesení č.68/08

ZM schvaluje bezúplatný převod silnice III/21023 včetně všech součástí, staveb a příslušenství v k.ú.Paseka u Březové na p.p.č.505/2 a p.p.č.434 z majetku Karlovarského kraje do majetku Města.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

 

Usnesení č.69/08

ZM neschvaluje bezúplatný převod silnice III/21024 včetně všech součástí, staveb a příslušenství v k.ú.Kamenice u Březové na p.p.č.737 z majetku Karlovarského kraje do majetku Města Březová.

 

Usnesení č.70/08

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.651/14 o výměře cca 500 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 25,--Kč/m2 manželům Pecháčkovým bytem Sokolov, Jelínkova 1890.

ZM pověřuje starostu města podpisem Smlouvy.

 

Usnesení č.71/08

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt "Březová ZŠ, Komenského ul.čp.232 - úprava povrchů školního hřiště a jeho oplocení na p.p.č.18"v celkové předpokládané hodnotě 6.000.000,--Kč bez DPH do

ROP SZ a zároveň schvaluje zajištění financování projektu, jakožto předfinancování projektu ve výši celkových nákladů z účtu města Březová. Město Březová poskytne spolufinancování projektu minimálně ve výši 15% z celkových nákladů.

ZM pověřuje starostu města podpisem žádosti.

 

Usnesení č.72/08

ZM revokuje své usnesení č.56/08 ze dne 28.4.2008 - podání žádosti o přijetí úvěru od Čs.spořitelny a.s.

 

Usnesení č.73/08

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt s názvem "Multifunkční centrum Březová - 1.etapa" do ROP SZ, prioritní osy 2 Integrovaná podpodra místního rozvoje, oblasti podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury a zároveň schvaluje finanční krytí tohoto projektu

do limitu 44 mil.Kč včetně DPH.

Město Březová bude spolufinancovat projekt ve výši minimálně 7,5% z celkových způsobilých výdajů projektu a 100% z celkových nezpůsobilých výdajů projektu.

ZM schvaluje předfinancování nákladů projektu ve výši 100% celkových nákladů projektu.

ZM pověřuje starostu podpisem všech souvisejících dokumentů.

 

Usnesení č.74/08

ZM schvaluje Smlouvu o partnerství a spolupráci mezi obcí Lomnice a Městem Březová pro zajištění realizace projektu "Multifunkční centrum

Březová - 1.etapa".

ZM pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o partnerství.

 

Usnesení č.75/08

ZM schvaluje Smlouvu o partnerství a spolupráci mezi Mikroregionem Sokolov-východ a Městem Březová pro zajištění realizace projektu

"Multifunkční centrum Březová - 1 etapa".

ZM pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o partnerství.

 

Usnesení č.76/08

ZM schvaluje Smlouvu o partnerství a spolupráci mezi TJ Olympie Březová a Městem Březová pro zajištění realizace projektu "Multifunkční centrum Březová - 1.etapa".

ZM pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o partnerství.

 

Přečíst »5.6.2008  

4. jednání ZM Březová dne 28. dubna 2008

USNESENÍ

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 28.4.2008 v 17.00 hodin v zasedací místnosti č.7 MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

 

Usnesení č.53/08

ZM schvaluje tento program 4. zasedání ZM:

 1. Zahájení

 2. Volba návrhové komise

 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM

 4. Zpráva o činnosti výborů

 5. Kontrola úkolů

 6. Interpelace občanů

 7. 2. rozpočtové opatření v roce 2008

 8. Rozvojový strategický program Březové a přidružených obcí

 9. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem

10. Různé

 

Usnesení č.54/08

ZM schvaluje 2. rozpočtové opatření v roce 2008.

 

Usnesení č.55/08

ZM schvaluje Rozvojový strategický program Březové a přidružených obcí

 

Usnesení č.56/08

ZM schvaluje podání žádosti o přijetí úvěru od České spořitelny, a.s.

na krytí spolupodílu města při financování akcí "Zateplení ZŠ

Březová" a "Přestavba Kulturního domu - I.etapa".

ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné žádosti.

 

Usnesení č.57/08

ZM schvaluje vyřazení majetku Městské knihovny v celkové hodnotě 34.986,--Kč, vyřazení vozidla Multicar M-25 sklápěč v hodnotě 67.190,--Kč a souhlasí s vyřazebním majetku ZŠ v celkév výši:

DDHM 47.456,28 Kč, DHM-samostatné věci a soubory 308.882,--Kč.

 

Usnesení č.58/08

ZM schvaluje prodloužení lhůty pro odkoupení bytové jednotky č.1 v čp.118 ul.Hlavní v Březové manželům Jiřímu a Evě Ohnesorgovým, a to o 6 měsíců tj. do 31.10.2008.

 

Usnesení č.59/08

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.651/14 v k.ú.Kamenice u Březové, část o výměře 1164 m2 za cenu 65,--Kč/m2 a část o výměře 711 m2 za cenu 25,--Kč/m2 Ing.Pavlu Heinzovi bytem Sokolov, Vítězná 2010.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 

Usnesení č.60/08

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.651/14 o výměře cca 500 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 25,--Kč/m2.

 

Usnesení č.61/08

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.495 o výměře 3644 m2 v k.ú.Březová u Sokolova pro výstavbu 4 rodinných domů za těchto podmínek:

- pozemek bude odprodán po dokončení a zkolaudování stavby

- na užívání pozemku bude uzavřena nájemní smlouva s výší nájemného  10,--Kč/m2/rok, spojená se smlouvou o budoucí smlouvě s uvedením  kupní ceny 120,--Kč/m2

- pokud stavebník zkolauduje do 3 let od uzavření nájemní smlouvy,  bude již uhrazené nájemné odečteno od kupní ceny pozemku

- pokud stavebník do 3 let od uzavření smlouvy stavbu rodinného domu

 nezahájí, smlouva se ruší a pozemek bude vrácen městu bez

 jakýchkokoliv nároků.

 

Usnesení č.62/08

ZM schvaluje stanovisko-připomínku k návrhu Územního plánu obce Dolní Rychnov, kdy žádá aby pozemky p.č.893/1 a 895 byly funkčně využity jako zeleň doprovodná, ochranná a clonící nebo veřejná zeleň.

ZM pověřuje starostu města k případným dalším jednáním.

 

Přečíst »13.5.2008  

3. jednání ZM Březová dne 31. března 2008

USNESENÍ

z 3. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 31.března 2008 v 17.00 hodin v zasedací místnosti č.7 MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

 

Usnesení č.38/08

 1. Zahájení

 2. Volba návrhové komise

 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM

 4. Zpráva o činnosti výborů

 5. Kontrola úkolů

 6. Interpelace občanů

 7. Rozbor hospodaření a závěrečný účet města za rok 2007

 8. 1. rozpočtové opatření v r.2008

 9. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem

10. Různé

 

Usnesení č.39/08

ZM schvaluje Rozbor hospodaření a Závěrečný účet města Březová za rok 2007 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.

 

Usnesení č.40/08

ZM schvaluje opatření, vyplývající z rozboru hospodaření za rok 2007.

 

Usnesení č.41/08

ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření v roce 2008.

 

Usnesení č.42/08

ZM schvaluje připojení se k "Petici o nesouhlasu s návrhem novely zák. o odpadech č.185/2001 Sb." dle čl.18 Listiny základních práv a svobod a zák.č.85/1990 Sb. o právu petičním.

ZM pověřuje starostu města pana Miroslava Boudu podepsáním podpisového archu k "Petici o nesouhlasu návrhem novely zák. o odpadech č.185/2001 Sb." dle čl.18 Listiny základních práv a svobod a zák.č.8/1990 Sb. o právu petičním.

 

Usnesení č.43/08

Na základě Nařízení vlády č.37/2003 Sb.v platném znění Nařízení vlády č.79/2008 Sb. ZM schvaluje měsíční odměnu a dorovnání odměny za měsíc únor 2008 neuvolněným členům zastupitelstva tj.místostarostovi,členům

rady, členům zastupitelstva, předsedům výborů a komisí tak, jak jsou navrženy.

Podle shora uvedeného Nařízení vlády nebudou odměny vypláceny členům výborů a komisí.

 

Usnesení č.44/08

ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 238.500,-- pro TJ Olympii Březová na vybavení a činnost oddílů v roce 2008.

ZM pověřuje starostu města podpisem Smlouvy.

 

Usnesení č.45/08

ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 80.000,--Kč pro HC Březová na činnost klubu v roce 2008.

ZM pověřuje starostu města podpisem Smlouvy.

 

Usnesení č.46/08

ZM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města Březová dle příloh:

Dlouhodobý hm.majetek - stavby celkem 10.887,--

Dlouhodobý hm.majetek - věci a soubory celkem 73.042,75

Drobný dlouhodobý hm.majetek celkem 8.140,--

 

Usnesení č.47/08

ZM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku příspěvkových organizací po inventarizaci za rok 2007 dle předložených návrhů:

MŠ 1 v celkové výši 11.468,92 Kč

MŠ 2 v celkové výši 17.739,30 Kč

 

Usnesení č.48/08

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.651/14 v k.ú.Kamenice u Březové, část o výměře 1380 m2 za cenu 65,--Kč/m2 a část o výměře 700 m2 za cenu 25,--Kč/m2.

 

Usnesení č.49/08

ZM schvaluje prodej 6ti bytových jednotek v domě čp.349 v ul.Okružní, Březová do soukromého vlastnictví:

Karbula Daniel trvale bytem Březová, Okružní 349

Pešinová Jitka trvale bytem Březová, Okružní 165

Ing.Houška Ladislav trvale bytem Březová, Okružní 127

Formáček Jaroslav a Formáčková Alena trvale bytem Březová, Okružní 349

Bc.Novotný František trvale bytem Březová, Okružní 349

Peterka Pavel trvale bytem Březová, Okružní 349.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech potřebných dokumentů.

 

Usnesení č.50/08

ZM schvaluje odkoupení pozemku p.č.535 o výměře 1536 m2 (vodní plocha)

v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 5.000,--Kč od Agrokombinátu Aš st.podnik

- v likvidaci.

ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

 

Usnesení č.51/08

ZM schvaluje odkoupení kapličky na st.pozemku č.44/2 a st.pozemku č.44/2 o výměře 22 m2 v k.ú.Kostelní Bříza za cenu 1.000,--Kč od Agrokombinátu Aš st.podnik - v likvidaci.

ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

 

Usnesení č.52/08

ZM schvaluje odkoupení pozemků p.č.166/3 o výměře 3120 m2, p.č.231

o výměře 5456 m2, p.č. 592/1 o výměře 1184 m2, p.č.596/1 o výměře

1157 m2, p.č. 684 o výměře 2308 m2, p.č. 687/1 o výměře 1537 m2, p.č. 933 o výměře 1081 m2, p.č. 937 o výměře 9301 m2, p.č. 973/2 o výměře 662 m2, p.č. 983 o výměře 3696 m2, p.č.984 o výměře 851 m2 a p.č.1003 o výměře 366 m2 v k.ú. Studánka u Březové za cenu do 50.000,-- Kč od Agrokombinátu Aš st.podnik - v likvidaci.

ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů

Přečíst »2.4.2008  

2. jednání ZM Březová dne 25. února 2008

USNESENÍ

z 2. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 25. února 2008 v 17.00 hodin v zasedací místnosti č.7 MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

 

Usnesení č.21/08

ZM schvaluje tento program 2. zasedání ZM:

 1. Zahájení

 2. Volba návrhové komise

 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM

 4. Zpráva o činnosti výborů

 5. Kontrola úkolů

 6. Interpelace občanů

 7. Rozpočet na rok 2008 a rozpočtový výhled na r. 2009-2011

 8. Obecně závazná vyhláška č.1/2008 - zrušení OZV č.5/98 "O

 stanovení koeficientu, kterým se násobí základní sazba daně z

 nemovitostí pro jednotlivé části obce"

 9. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem

10. Různé

Usnesení č.22/08

ZM schvaluje rozpočet na rok 2008 a rozpočtový výhled na r.2009-2011.

Usnesení č.23/08

ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města č.1/2008 - zrušení OZV č.5/98 "O stanovení koeficientu, kterým se násobí základní sazba daně z nemovitostí pro jednotlivé části obce".

Usnesení č.24/08

ZM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města Březová dle příloh:

Drobný dlouhodobý majetek 144.329,49 Kč

Dlouhodobý majetek - samostatné věci a soubory 119.054,-- Kč

Dlouhodobý majetek - stará měřidla v domech 434.333,20 Kč

Usnesení č.25/08

ZM schvaluje mimořádné přidělení bytu o velikosti 1+1 v čp.83/10 ul.Sklářská slečně Veronice Doudové trvale přihlášené Březová, Okružní

čp.178.

Usnesení č.26/08

ZM schvaluje mimořádné přidělení bytu o velikosti 1+1 v čp.121/20 ul.Komenského paní Jitce Slámové trvale přihlášené v Březové, nám.Míru 230 (ohlašovna pobytu).

Usnesení č.27/08

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č.223/4 o výměře 373 m2, 223/5 o výměře 69 m2, 223/6 o výměře 261 m2, 223/7 o výměře 270 m2, 223/8 o výměře 22 m2, 223/9 o výměře 262 m2, 223/10 o výměře 392 m2 v k.ú.Tisová u Sokolova od Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy

Vary.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.28/08

ZM schvaluje prodej pozemku p.č.79/4 o výměře cca 998 m2 v k.ú.Rudolec u Březové za cenu 25,--Kč/m2 p.Zensovi Herbertovi bytem Březová část

Rudolec 4.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.29/08

ZM schvaluje prodej pozemků p.č.651/40 o výměře cca 797 m2, p.č. 651/39 o výměře 829 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 65,--Kč/m2 p.

Kyselkovi Václavovi bytem Bukovany 108.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.30/08

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.18/1 o výměře 1550 m2 v k.ú.

Kamenice u Březové za cenu 58,--Kč/m2 p.Punčochářové Kataríně bytem Sokolov, Slavíčkova 1685.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.31/08

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.651/14 o výměře cca 400 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 58,--Kč/m2 p.Proschekovi Willibaldovi bytem Sokolov, Švabinského 1707.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.32/08

ZM schvaluje prodej st.pozemku p.č.5/2 o výměře 229 m2 v k.ú.Kamenice

u Březové za cenu 58,--Kč/m2 p.Grujbárovi Ludvíkovi bytem Březová, část Kamenice 28 a p.Grujbárové Helze bytem Sokolov,Švabinského 1703.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.33/08

ZM schvaluje prodej pozemku p.č.381/49 o výměře 16 m2 v k.ú.Březová u Sokolova manželům Škorovým bytem Březová, Sklářská 93

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.34/08

ZM schvaluje prodej pozemku p.č.381/50 o výměře 124 m2 v k.ú.Březová u Sokolova manželům Taliánovým bytem Březová, Dvořákova 148.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.35/08

ZM schvaluje prodej pozemku p.č.381/51 o výměře 102 m2 v k.ú.Březová u Sokolova p.Fedorkové Marii bytem Březová, Hlavní 118.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.36/08

ZM revokuje své usnesení č.9/08 ze dne 7.1.2008, kterým byl schválen záměr prodeje části pozemku p.č.421/56 v k.ú.Březová u Sokolova za účelem výstavby dvou garáží.

Usnesení č.37/08

ZM schvaluje záměr prodeje objektu čp.349 o 6 bytových jednotkách v ul.Okružní, Březová do soukromého vlastnictví.

 

Přečíst »26.2.2008  

1. jednání ZM Březová dne 28. ledna 2008

USNESENÍ

z 1. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 28. ledna 2008 v 17.00 hodin v zasedací místnosti č. 7 MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

 

Usnesení č. 1/08

ZM schvaluje tento program 1. zasedání ZM:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise

3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM

4. Zpráva o činnosti výborů

5. Kontrola úkolů

6. Interpelace občanů

7. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem

8. Různé

Usnesení č. 2/08

ZM revokuje svá usnesení č.68/07 (záměr prodeje pozemku ČSCH K.Bříza) a č.95/07 (prodej pozemku).

Usnesení č. 3/08

ZM neschvaluje odkoupení pozemků p.č.36/2 o výměře 385 m2, p.č.37 o výměře 214 m2 a p.č.38 o výměře 865 m2 v k.ú. Arnoltov od p.Zdeňky Maršíkové bytem Březová, Okružní 200 za cenu 90,--Kč/m2.

Usnesení č. 4/08

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.79/4 o výměře 998 m2 v k.ú.Rudolec u Březové za cenu 25,--Kč/m2.

Usnesení č. 5/08

ZM neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 81/7, 81/11 a 81/10 v k.ú. Rudolec u Březové.

Usnesení č. 6/08

ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.651/40 o výměře 797 m2 a p.č. 651/39 o výměře 829 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 65,--Kč/m2.

Usnesení č. 7/08

ZM schvaluje záměr prodeje části p.p.č.18/1 o výměře 1550 m2 v k.ú. Kamenice u Březové za cenu 58,--Kč/m2.

Usnesení č. 8/08

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.110/1 o výměře cca 900 m2 v k.ú. Kamenice u Březové manželům Střeskovým bytem Březová, Okružní 226 za cenu 25,--Kč/m2. ZM pověřuje starostu města podpisem Smlouvy.

Usnesení č. 9/08

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.651/14 o výměře cca 400 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 58,--Kč/m2.

Usnesení č. 10/08

ZM schvaluje záměr prodeje st.pozemku p.č. 5/2 o výměře 229 m2 v k.ú. Kamenice u Březové za cenu 58,--Kč/m2.

Usnesení č. 11/08

ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.381/49 o výměře 16 m2, p.č.381/50 o výměře 124 m2 a p.č.381/51 o výměře 102 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 28,--Kč/m2.

Usnesení č. 12/08

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.421/56 o výměře 60 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 120,--Kč/m2 za účelem výstavby dvou garáží.

Usnesení č. 13/08

ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.321/1 v k.ú.Březová u Sokolova za účelem výstavby garáže.

Usnesení č. 14/08

ZM schvaluje odkoupení pozemku p.č.421/55 o výměře 999 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 300.000,-- Kč od p. Soni Paulusové bytem Březová, Luční 323. ZM pověřuje starostu města podpisem Smlouvy.

Usnesení č. 15/08

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č.352/20 v k.ú.Kostelní Bříza o výměře 636 m2 od Pozemkového fondu ČR, Husinecká 1024/11a, Praha 3. ZM pověřuje starostu města podpisem Smlouvy.

Usnesení č. 16/08

ZM schvaluje v rámci rozpočtového provizoria uvolnění částky 140.000,--Kč na pořízení autobusové čekárny na autobusovém nádraží v Březové.

Usnesení č. 17/08

ZM schvaluje v rámci rozpočtového provizoria financování akcí dle přílohy ve výši 1.431.753,--Kč.

Usnesení č. 18/08

ZM schvaluje připojení města Březová ke stanovisku města Osečná a obec Košťálov k návrhu změn poplatků za nakládání s odpady v rámci novely zákona o odpadech. V případě vyhlášení Petice, pověřuje ZM starostu města podpisem.

Usnesení č. 19/08

V souladu s usn. č.100/07 a schválenou dotací ZM schvaluje vyplývající financování akce "Zateplení Základní školy" a pověřuje starostu města připravit finanční rozvahu.

Usnesení č. 20/08

V souladu s OZV č.6/1995 pro stanovení postupu při prodeji bytů z majetku Města Březová do soukromého vlastnictví podle zák.č.72/1994 Sb.,ZM schvaluje zpětný převod bytové jednotky č.144/5 v budově čp.144 část obce Březová, postavené na pozemku označeném jako zastavěná plocha a nádvoří p.č.270, se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy čp.143 a čp.144 - část obce Březová, a pozemku označeném jako zastavěná plocha a nádvoří p.č.270 o velikosti podílu 8380/77433 vše v k.ú.Březová u Sokolova z vlastnictví pana Kindráta Romana zpět do majetku Města Březová za původní kupní cenu, z níž budou odečteny náklady spojené s převodem.

 

Přečíst »13.2.2008  

10. jednání ZM Březová dne 17. prosince 2007

USNESENÍ

z 10. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 17. prosince 2007 v 17.00 hodin v zasedací místnosti č.7 MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

Usnesení č.133/07

ZM schvaluje tento program 10. jednání ZM:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise

3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM

4. Zpráva o činnosti výborů

5. Kontrola úkolů

6. Interpelace občanů

7. 8. rozpočtové opatření

8. Rozpočtové provizorium v r.2008

9. Termíny zasedání ZM v r.2008

10.Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem

11.Různé

Usnesení č.134/07

ZM schvaluje 8. rozpočtové opatření v roce 2008

Usnesení č.135/07

ZM schvaluje tato pravidla rozpočtového provizoria do doby schválení konečného rozpočtu pro r.2008:

a) výdajové rámce čerpání provozních prostředků roku 2008 dle ukazatelů upraveného rozpočtu r.2007, a to pro období leden až březen ve výši 30% ukazatelů upraveného rozpočtu r.2007

b) čerpání investičních prostředků bude prováděno do výše dle přílohy

Usnesení č.136/07

ZM schvaluje termíny zasedání ZM v roce 2008.

Usnesení č.137/07

ZM schvaluje delegaci na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne 20.12.2007, která bude rozhodovat o těchto záležitostech:

a) zpráva jednatelů o činnosti společnosti v období od 1.1. do 30.9.

b) projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2008

c) projednání a schválení výše nájemného pro r.2008 podle nájemní smlouvy ze dne 30.4.2003 uzavřené s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o.

d) projednání a schválení plánu investic pro r.2008

e) schválení kupní smlouvy s obcí Lomnice na koupi pozemků pod ČOV Lomnice

jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. starostu města pana Miroslava Boudu.

ZM mu ukládá, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl o:

a) schválení výše vodného a stočného pro r.2008

b) schválení výše nájemného pro r.2008 podle nájemní smlouvy ze dne 30.4.2003 uzavřené s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o.

c) schválení plánu investic pro r.2008

d) schválení uzavřené kupní smlouvy s obcí Lomnice na koupi pozemků

 pod ČOV v Lomnici.

V případě, že by se tého valné hromady nemohl starosta města účastnit bude město zastupovat místostarosta města pan František Schneider.

Usnesení č.138/07

ZM schvaluje finanční odměny aktivním občanům (členům komisí, výborů, spol.organizací, sportovním reprezentantům, funcionářům atd.) v celkové výši 120.000,--Kč.

ZM pověřuje rozdělením této částky RM na lednovém jednání.

Usnesení č.139/07

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.65/14 o výměře cca 700 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 65,--Kč/m2 manželům Milanovi a Marcele Pecháčkovým bytem Sokolov, Jelínkova 1890 za účelem výstavby objektu pro rekreaci.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.140/07

ZM schvaluje odkoupení bývalých pavilonů na Drahotíně, včetně přilehlých pozemků. Kupní cena 5.000.000,--Kč bude zplacena ve dvou splátkách po 2.500.000,--Kč a to v měsíci únoru 2008 a únoru 2009 bez úroků.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

 

Přečíst »19.12.2007