10. jednání ZM Březová dne 19. prosince 2016

USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 19.12.2016 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Přečíst »20.12.2016  

9. jednání ZM Březová dne 28. listopadu 2016

USNESENÍ z 9. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 30.11.2016 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ.

Přečíst »30.11.2016  

8. jednání ZM Březová dne 31. října 2016

USNESENÍ z 8. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 31.10.2016 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ.

Přečíst »1.11.2016  

7. jednání ZM Březová dne 26. září 2016

USNESENÍ ze 7. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 26.9.2016 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Přečíst »27.9.2016  

6. jednání ZM Březová dne 27. června 2016

Usnesení ze 6. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 27. června 2016 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ.

Přečíst »8.7.2016  

5. jednání ZM Březová dne 30. května 2016

Usnesení ze 5. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 30.5.2016 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ.

Přečíst »31.5.2016  

4. jednání ZM Březová dne 25. dubna 2016

Usnesení ze 4. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 25.4.2016 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Přečíst »26.4.2016  

3. jednání ZM Březová dne 21. března 2016

Usnesení

z  3. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 21.3.2016 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1.Volí: Návrhovou komisi ve složení: p.Strnadová, p.Boukal, Bc.Nikodém

2.Projednali:
2.1. Navržený program 3. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. Rozpočet města na rok 2016, pravidla rozpočtového procesu v roce 2016 a střednědobý výhled rozpočtu (rozpočtový výhled) na roky 2017-2020
2.7. Různé: a) Dohoda o uznání a úhradě dluhu

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.14/16
ZM schvaluje tento program 3. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Rozpočet města na rok 2016, pravidla rozpočtového procesu v roce 2016 a střednědobý výhled rozpočtu (rozpočtový výhled) na roky 2017-2020
8. Různé

Usnesení č.15/16
ZM schvaluje rozpočet na rok 2016 dle předloženého návrhu: příjmy 77.106.750 Kč, provozní výdeje 70.689.900 Kč, kapitálové výdaje 12.782.000 Kč, financování 6.365.150 Kč (splátky úvěrů 49.120.000 Kč, použití vlastních prostředků minulých let 55.485.150 Kč).
ZM schvaluje pravidla rozpočtového procesu v roce 2016.
ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu (rozpočtový výhled) na roku 2017-2020.

Usnesení č.16/16
ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 20.288,--Kč s p.P.J. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 5-10/2015. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné Dohody.

Schválili:   
Miroslav Bouda, starosta města
Jan Jiříček, místostarosta města

Březové dne 22.3.2016

Zapsala: J.Kašparová  

Přečíst »22.3.2016  

2. jednání ZM Březová dne 29. února 2016

USNESENÍ z 2. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 29.2.2016 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Přečíst »1.3.2016  

1. jednání ZM Březová dne 25. ledna 2016

z  1. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 25.1.2016 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1.Volí:   Návrhovou komisi ve složení: MUDr.Havlíková, Mgr.Halčinská, p.Peterka

2.Projednali:
2.1. Navržený program 1. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 7.rozpočtové opatření v roce 2015
2.7. Různé: 
a) Prodej bytových jednotek v čp.350 ul.Odborářů
b) Směna pozemků v k.ú.Březová u Sokolova
c) Měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva – nařízení vlády č.352/2015Sb.
d) Podání žádostí o dotace z Karlovarského kraje

3.Berou na vědomí :
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.1/16
ZM schvaluje tento program 1. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7.  7. rozpočtové opatření v roce 2015
8.  Různé

Usnesení č.2/16
ZM schvaluje 7.rozpočtové opatření v roce 2015 – technické.

Usnesení č.3/16
ZM schvaluje prodej bytových jednotek  v čp.350 ul.Odborářů:
Byt č.3       za cenu 839.000 Kč
Byt č.4       za cenu 781.000 Kč
Byt č.5       za cenu 781.000 Kč
Byt č.6       za cenu 839.000 Kč
Byt č.7       za cenu 839.000 Kč
Byt č.9       za cenu 860.000 Kč
Byt č.13     za cenu 817.000 Kč
Byt č.14     za cenu 770.000 Kč

ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

Usnesení č.4/16
ZM schvaluje směnu pozemku p.č.408/2 o výměře 24336 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za pozemky p.č.495/3 o výměře 1015 m2, p.č.495/2 o výměře 1015 m2 a p.č.494/18 o výměře 382 m2 v k.ú.Březová u Sokolova (vlastník Město Březová).
ZM pověřuje starostu města podpisem směnné smlouvy.

Usnesení č.5/16
Na základě Nařízení vlády č.37/2003 Sb. v platném znění nařízení vlády č.352/2015 Sb. ZM schvaluje s účinností od 1.2.2016 měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města tj. místostarostovi, členům rady, členům zastupitelstva, předsedům výborů a komisí tak, jak jsou navrženy. U souběhu výkonu funkcí bude vyplácena odměna jen za jednu funkci, vždy ta nejvyšší.

Podle shora uvedeného nařízení vlády nebudou odměny vypláceny členům výborů a komisí.

Usnesení č.6/16
ZM schvaluje podání žádostí o dotace na základě výzvy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci:
a)Podpora SDH v roce 2016 v celkové částce 175.000 Kč včetně DPH
b)Zpracování ÚPD v roce 2016 v celkové částce 188.000 Kč včetně DPH
c)Podpora běžeckých stop 2016/2017 v celkové částce 25.000 Kč včetně DPH.
ZM dále schvaluje přijetí získané dotace a pověřuje starostu města podpisem žádostí a všech souvisejících dokumentů.

Schválili:
Jan Jiříček, místostarosta města
Miroslav Bouda, starosta města

V Březové dne 26.1.2016

Zapsala: Kašparová Jana

Přečíst »27.1.2016