8. jednání ZM Březová dne 31. října 2016

USNESENÍ z 8. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 31.10.2016 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ.

Přečíst »1.11.2016  

7. jednání ZM Březová dne 26. září 2016

USNESENÍ ze 7. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 26.9.2016 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Přečíst »27.9.2016  

6. jednání ZM Březová dne 27. června 2016

Usnesení ze 6. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 27. června 2016 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ.

Přečíst »8.7.2016  

5. jednání ZM Březová dne 30. května 2016

Usnesení ze 5. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 30.5.2016 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ.

Přečíst »31.5.2016  

4. jednání ZM Březová dne 25. dubna 2016

Usnesení ze 4. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 25.4.2016 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Přečíst »26.4.2016  

3. jednání ZM Březová dne 21. března 2016

Usnesení

z  3. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 21.3.2016 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1.Volí: Návrhovou komisi ve složení: p.Strnadová, p.Boukal, Bc.Nikodém

2.Projednali:
2.1. Navržený program 3. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. Rozpočet města na rok 2016, pravidla rozpočtového procesu v roce 2016 a střednědobý výhled rozpočtu (rozpočtový výhled) na roky 2017-2020
2.7. Různé: a) Dohoda o uznání a úhradě dluhu

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.14/16
ZM schvaluje tento program 3. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Rozpočet města na rok 2016, pravidla rozpočtového procesu v roce 2016 a střednědobý výhled rozpočtu (rozpočtový výhled) na roky 2017-2020
8. Různé

Usnesení č.15/16
ZM schvaluje rozpočet na rok 2016 dle předloženého návrhu: příjmy 77.106.750 Kč, provozní výdeje 70.689.900 Kč, kapitálové výdaje 12.782.000 Kč, financování 6.365.150 Kč (splátky úvěrů 49.120.000 Kč, použití vlastních prostředků minulých let 55.485.150 Kč).
ZM schvaluje pravidla rozpočtového procesu v roce 2016.
ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu (rozpočtový výhled) na roku 2017-2020.

Usnesení č.16/16
ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 20.288,--Kč s p.P.J. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 5-10/2015. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné Dohody.

Schválili:   
Miroslav Bouda, starosta města
Jan Jiříček, místostarosta města

Březové dne 22.3.2016

Zapsala: J.Kašparová  

Přečíst »22.3.2016  

2. jednání ZM Březová dne 29. února 2016

USNESENÍ z 2. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 29.2.2016 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Přečíst »1.3.2016  

1. jednání ZM Březová dne 25. ledna 2016

z  1. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 25.1.2016 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1.Volí:   Návrhovou komisi ve složení: MUDr.Havlíková, Mgr.Halčinská, p.Peterka

2.Projednali:
2.1. Navržený program 1. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 7.rozpočtové opatření v roce 2015
2.7. Různé: 
a) Prodej bytových jednotek v čp.350 ul.Odborářů
b) Směna pozemků v k.ú.Březová u Sokolova
c) Měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva – nařízení vlády č.352/2015Sb.
d) Podání žádostí o dotace z Karlovarského kraje

3.Berou na vědomí :
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.1/16
ZM schvaluje tento program 1. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7.  7. rozpočtové opatření v roce 2015
8.  Různé

Usnesení č.2/16
ZM schvaluje 7.rozpočtové opatření v roce 2015 – technické.

Usnesení č.3/16
ZM schvaluje prodej bytových jednotek  v čp.350 ul.Odborářů:
Byt č.3       za cenu 839.000 Kč
Byt č.4       za cenu 781.000 Kč
Byt č.5       za cenu 781.000 Kč
Byt č.6       za cenu 839.000 Kč
Byt č.7       za cenu 839.000 Kč
Byt č.9       za cenu 860.000 Kč
Byt č.13     za cenu 817.000 Kč
Byt č.14     za cenu 770.000 Kč

ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

Usnesení č.4/16
ZM schvaluje směnu pozemku p.č.408/2 o výměře 24336 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za pozemky p.č.495/3 o výměře 1015 m2, p.č.495/2 o výměře 1015 m2 a p.č.494/18 o výměře 382 m2 v k.ú.Březová u Sokolova (vlastník Město Březová).
ZM pověřuje starostu města podpisem směnné smlouvy.

Usnesení č.5/16
Na základě Nařízení vlády č.37/2003 Sb. v platném znění nařízení vlády č.352/2015 Sb. ZM schvaluje s účinností od 1.2.2016 měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města tj. místostarostovi, členům rady, členům zastupitelstva, předsedům výborů a komisí tak, jak jsou navrženy. U souběhu výkonu funkcí bude vyplácena odměna jen za jednu funkci, vždy ta nejvyšší.

Podle shora uvedeného nařízení vlády nebudou odměny vypláceny členům výborů a komisí.

Usnesení č.6/16
ZM schvaluje podání žádostí o dotace na základě výzvy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci:
a)Podpora SDH v roce 2016 v celkové částce 175.000 Kč včetně DPH
b)Zpracování ÚPD v roce 2016 v celkové částce 188.000 Kč včetně DPH
c)Podpora běžeckých stop 2016/2017 v celkové částce 25.000 Kč včetně DPH.
ZM dále schvaluje přijetí získané dotace a pověřuje starostu města podpisem žádostí a všech souvisejících dokumentů.

Schválili:
Jan Jiříček, místostarosta města
Miroslav Bouda, starosta města

V Březové dne 26.1.2016

Zapsala: Kašparová Jana

Přečíst »27.1.2016  

9. jednání ZM Březová dne 21. prosince 2015

z  9. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 21.12.2015 v 17.00 hodin v malém sále Multifunkčního centra Březová

Členové zastupitelstva

1.Volí: Návrhovou komisi ve složení: p.Strnadová, Mgr.Bedeč, Bc.Nikodém

2.Projednali:
2.1. Navržený program 9. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 6.rozpočtové opatření v roce 2015
2.7. Rozpočtové provizorium pro rok 2016
2.8. Různé:
a) Termíny zasedání RM a ZM na rok 2016
b) Odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, organizacím, sportovním reprezentantům a funkcionářům
c) Odkoupení pozemků od obce Dolní Rychnov
d) Záměr změny správních hranic mezi Městem Březová a obcí Dolní Rychnov
e) Přijetí dotace na běžecké stopy od Karlovarského kraje, Karlovy Vary
f) Přijetí finančního daru na běžkařské trasy od Města Sokolov

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.89/15
ZM schvaluje tento program 9. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7.  6. rozpočtové opatření v roce 2015
8. Rozpočtové provizorium pro rok 2016
9. Různé

Usnesení č.90/15
ZM schvaluje 6. rozpočtové opatření v roce 2015.

Usnesení č.91/15
ZM schvaluje, v souladu se směrnicí ZM Březová č. 4/2006, tyto podmínky rozpočtového provizoria pro rok 2016:
1. Provozní výdaje v jednotlivých střediscích budou prováděny podle upraveného rozpočtu roku 2015,
2. Splátky úvěru na akci MFC Březová – II. etapa budou prováděny dle podmínek úvěrové smlouvy, popřípadě podle upravených podmínek úvěrové smlouvy, pokud k takové úpravě na základě požadavku města dojde, tedy především z připsaných prostředků příslušné dotace (v plné výši těchto prostředků) a dále též z disponibilních, nespotřebovaných prostředků z přebytků hospodaření minulých let či případného přebytku hospodaření roku 2015,
3. Splátky úvěru na akci Rudolecká stodola budou prováděny dle podmínek úvěrové smlouvy,
4. Povoluje se čerpání těchto investičních výdajů:
- investiční výdaje schválené v rozpočtu 2015, u kterých došlo k jejich nedočerpání a přesunutí do roku 2016 v důsledku reálného či jen finančního nedokončení realizace, a to ve výši rozdílu mezi již vyčerpanými prostředky v roce 2015 a příslušným limitem stanoveným rozpočtem roku 2015,
- dále se povoluje čerpání konkrétních investičních výdajů dle přílohy do stanovených limitů, pokud smluvní podmínky či aktuální stav realizace bude vyžadovat hrazení výdajů do doby schválení řádného rozpočtu,
5. Povoluje se čerpání těchto provozních výdajů, které nebyly předmětem rozpočtu 2015:
- mzdy nově přijatých pracovníků na nová funkční místa ve středisku Multifunkční centrum Březová.

Usnesení č.92/15
ZM schvaluje termíny zasedání Zastupitelstva města pro rok 2016.

Usnesení č.93/15
ZM schvaluje finanční odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, spol.organizacím, sportovním reprezentantům, funkcionářům atd. v celkové výši do 90.000,--Kč.
ZM schvaluje, aby rozdělením této částky byla pověřena RM na lednovém jednání.

Usnesení č.94/15
ZM schvaluje uzavření Kupní smlouvy se společností bss Báňská stavební společnost s.r.o. na odkup pozemků a na nich vybudovaného stavebního díla v k.ú. Březová u Sokolova s názvem „Obytný soubor v ulici Gen. Svobody – část Komunikace a veřejné osvětlení (na základě dle již dříve uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí), za cenu 4.850.000 Kč, s tím, že kupní cena bude uhrazena takto:

První část kupní ceny ve výši 4.350.000,- Kč bude městem Březová uhrazena prodávajícímu do jednoho roku ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí inženýrských sítí, parkovacích míst a komunikace v Obytném souboru v ulici Gen. Svobody,

druhá část ve výši 500.000,- Kč (tzv. pozastávka z ceny zjištěné za odkoupení technické infrastruktury) bude městem Březová uhrazena prodávajícímu do jednoho měsíce po kolaudaci poslední nově vybudované jednotky k bydlení v Obytném souboru v ulici Gen. Svobody.

ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

ZM schvaluje nabytí nemovitostí – pozemků v k.ú. Březová u Sokolova p.č. 476/30 (778 m2), 476/38 (11 m2), 476/39 (30 m2), 476/40 (31 m2), 476/41 (24 m2), 476/42 (78 m2), 476/43 (39 m2) a 476/44 (63 m2) a na nich vybudovaného stavebního díla v k.ú. Březová u Sokolova s názvem „Obytný soubor v ulici Gen. Svobody – část Komunikace a veřejné osvětlení.

Usnesení č.95/15
ZM schvaluje odkoupení pozemků p.č.893/14 o výměře 21 m2, p.č.893/2 o výměře 165 m2 a p.č.893/3 o výměře 97 m2 v k.ú.Dolní Rychnov za cenu 200,--Kč/m2 od obce Dolní Rychnov.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné kupní smlouvy.

Usnesení č.96/15
ZM schvaluje záměr změny správních hranic mezi Městem Březová a obcí Dolní Rychnov dle předloženého návrhu.

Usnesení č.97/15
ZM schvaluje přijetí dotace ve výši 25.000,--Kč na úpravu běžeckých stop od Karlovarského Kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení č.98/15
ZM schvaluje přijetí peněžního daru ve výši 30.000,--Kč na úpravu běžkařských tras SKI Březová od Města Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné darovací smlouvy.

V Březové dne 22.12.2015

Schválili:
Jan Jiříček - místostarosta města
Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »22.12.2015  

8. jednání ZM Březová dne 30. listopadu 2015

Usnesení

z  8. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 30.11.2015 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1.Volí: Návrhovou komisi ve složení:  MUDr.Havlíková, Mgr.Halčinská, p.Peterka

2.Projednali:
2.1. Navržený program 8. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 5.rozpočtové opatření v roce 2015
2.7. Různé:   
a) Prodej pozemku p.č.51/7 v k.ú.Kamenice
b) Jmenování nové členky kontrolního výboru
c) Jmenování členky školské rady při ZŠ Březová, jako zástupce zřizovatele
d) Delegace na valnou hromadu společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.
e) Zrušení usn.č.70/15 – směna nemovitostí – Sokolovská vodárenská s.r.o.
f) Nabytí a převod nemovitých věcí v rámci směny nemovitostí-Sokolovská vodárenská s.r.o.

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.81/15
ZM schvaluje tento program 8. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7.  5. rozpočtové opatření v roce 2015
8. Různé

Usnesení č.82/15
ZM schvaluje 5. rozpočtové opatření v roce 2015.

Usnesení č.83/15
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.51/7 o výměře cca 2 330 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 90,--Kč/m2  p.O.P.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.84/15
ZM jmenuje jako dalšího člena kontrolního výboru Šárku Klepáčkovou bytem Březová, Sklářská čp.97.

Usnesení č.85/15
V souladu se zák.č.561/2004 Sb. ZM jmenuje p.Květoslavu Šafnerovou členkou Školské rady při Základní škole Březová, jako zástupce zřizovatele.

Usnesení č.86/15
ZM podle § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích:
1. deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne 18. 12. 2015, která bude jednat o těchto záležitostech:

schválení provozovatele vodohospodářského majetku pro období let 2016 - 2020 projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2016, projednání a schválení výše nájemného pro rok 2016 podle provozní smlouvy uzavřené s Vodohospodářskou společností Sokolov, s.r.o., projednání a schválení plánu investic pro rok 2016,

      jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. místostarostu města p.Jana Jiříčka a

2. ukládá mu, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl o

schválení provozovatele vodohospodářského majetku pro období let 2016 - 2020 projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2016, projednání a schválení výše nájemného pro rok 2016 podle provozní smlouvy uzavřené s Vodohospodářskou společností Sokolov, s.r.o., projednání a schválení plánu investic pro rok 2016.

V případě, že by se této valné hromady nemohl místostarosta účastnit, bude město zastupovat p.Brandl Josef.

Usnesení č.87/15
ZM ruší své usnesení č.70/15 -  Nabytí a převod nemovitých věcí v rámci směny nemovitostí-Sokolovská vodárenská s.r.o.

Usnesení č.88/15
ZM podle ust.§85 písm.a) zák.č.128/2000 Sb. o obcích schvaluje nabytí a převod nemovitých věcí v rámci směny nemovitostí se společností Sokolovská vodárenská s.r.o. tak, že Město Březová se směnou za nově vzniklé pozemky parc.č.45(ost.plocha/jiná plocha) o výměře 65 m2 a parc.č.50/1 (ost.plocha/manipulační plocha) o výměře 2392 m2, které vznikly rozdělením původních pozemků par.č.45 a parc.č.50/1 v k.ú.Březová u Sokolova dle geometrického plánu č. 467-3291/2012, stane na místo nich výlučným vlastníkem budovy bez čp./č.e. (stavba technického vybavení), postavené na pozemku par.č.49 v k.ú.Březová u Sokolova. V rámci směny nabyvatel směňovaných nemovitostí sp.Sokolovská vodárenská s.r.o. doplatí rozdíl v hodnotě směňovaných nemovitostí, která byla určena znaleckým posudkem č.4757-87-15 znalcem Alenou Lehečkovou ve výši 132.760,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podepsat listiny spojené se směnou nemovitostí.

Schválili: Miroslav Bouda, starosta města, Jan Jiříček, místostarosta města

V Březové dne 2.12.2015

Zapsala : Jana Kašparová

Přečíst »2.12.2015