5. jednání ZM Březová dne 29. června 2015

USNESENÍ

z  5. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 29.6.2015 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1.Volí: Návrhovou komisi ve složení: p.Strnadová, p.Boukal, Bc.Nikodém

2.Projednali :
2.1. Navržený program 8. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 2.rozpočtové opatření v roce 2015
2.7. Různé:   
a) Záměr prodeje pozemku v k.ú.Březová u Sokolova
b) Záměr prodeje pozemku v k.ú. Vranov u Rovné
c) Prodej pozemku v k.ú.Kamenice u Březové – p.Třešňák R.
d) Změna termínu konání valné hromady  Vodohospodářského sdružení měst a obcí     Sokolovska a obchodní společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.
e) Finanční dar – p.Peterka P.
f) Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí „Školní areál Komenského 123 – Březová – zateplení“

3.Berou na vědomí :
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Informace k rekonstrukci „2 etapa MFC“ (vícenáklady)

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.47/15
ZM schvaluje tento program 5. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7.  2. rozpočtové opatření v roce 2015
8. Různé

Usnesení č.48/15
RM doporučuje ZM schválit 2. rozpočtové opatření v roce 2015.

Usnesení č.49/15
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.481/1 o výměře cca 600 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 190,--Kč/m2

Usnesení č.50/15
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.365/1 o výměře cca 200 m2 v k.ú.Vranov u Rovné za cenu 120,--Kč/m2.

Usnesení č.51/15
ZM schvaluje prodej pozemků p.č.764 o výměře 103 m2, 768 o výměře 718 m2 a 50/1 o výměře 1242 v k.ú.Kamenice u Březové ze celkovou smluvní cenu 300.000,--Kč p.Třešňákovi Radovanovi bytem Březová část Kamenice 10.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.52/15
V souladu s usneseními č.42/15 a 43/15 ze dne 25.5.2015 ZM bere na vědomí změnu termínu konání valné hromady Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska a obchodní společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. z 26.6.2015 na 30.6.2015.

Usnesení č.53/15
ZM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 25.000,--Kč jako ocenění za činnost a reprezentaci města v roce 2014 p.Petru Peterkovi.
ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 25.000,--Kč s p.Petrem Peterkou bytem Sokolov, Mánesova 1668 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č.54/15
ZM schvaluje uzavření smlouvy č.l14204693 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Školní areál Komenského 123, Březová – zateplení“.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Schválili:

Jan Jiříček - místostarosta města

Miroslav Bouda - starosta města

 

Přečíst »30.6.2015  

4. jednání ZM Březová dne 25. května 2015

USNESENÍ

ze 4. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 25.5.2015 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1.Volí:
Návrhovou komisi ve složení:  MUDr.Havlíková, Mgr.Halčinská, p.Peterka

2.Projednali :
2.1. Navržený program 4. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 1.rozpočtové opatření v roce 201
2.7. Účetní závěrka města za rok 2014
2.8. Rozbor hospodaření města za rok 2014
2.9. Závěrečný účet města za rok 2014
2.10. Různé:
a)  Záměr prodeje pozemků v k.ú.Kamenice u Březové
b) Odkoupení budovu čp.56 v Kamenici  – restaurace
c) Zadání Územního plánu Města Březová
d) Změna stanov Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska
e) Delegace na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.
f) Prodej pozemku p.č.19/16 v k.ú.Kostelní Bříza
g) Prodej pozemku p.č.51/1 v k.ú. Kamenice
h) Prodej pozemků v k.ú.Rudolec

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Informace o postupu mužů „A“ FK Olympie do divize
3.4. Informace k výstavbě 2. etapy MFC

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.34/15
ZM schvaluje tento program 4. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 1. rozpočtové opatření v roce 2015
8. Účetní závěrka města za rok 2014
9. Rozbor hospodaření města za rok 2014
10. Závěrečný účet města za rok 2014
11. Různé

Usnesení č.35/15
ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření v roce 2015.

Usnesení č.36/15
ZM schvaluje účetní závěrku města za rok 2014

Usnesení č.37/15
ZM schvaluje Rozbor hospodaření města za rok 2014.

Usnesení č.38/15
ZM schvaluje závěrečný účet města Březová za rok 2014 a vyslovuje souhlas s hospodařením města v roce 2014 bez výhrad.

Usnesení č.39/15
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.764 o výměře 103 m2, 768 o výměře 718 m2 a 50/1 o výměře 1242 v k.ú.Kamenice u Březové ze celkovou smluvní cenu 300.000,-- Kč.

Usnesení č.40/15
ZM schvaluje odkoupení budovy čp.56 (na st.p.č.21 – vlastník Město Březová) v Kamenici za cenu 600.000,--Kč od pana Třešňáka Radovana bytem Březová, část Kamenice čp.10 .

Usnesení č.41/15
ZM schvaluje zadání Územního plánu Města Březová a bere na vědomí zhodnocení požadavků dotčených orgánů, kteří uplatnili u pořizovatele své požadavky na obsah Územního plánu města, vyplývající ze zvláštních právních předpisů, ostatních subjektů, sousedních obcí a vlastníků.
ZM pověřuje starostu města předat pořizovateli – Městskému úřadu v Sokolově - schválené zadání a tímto zajistit zpracování návrhu Územního plánu Města Březová.

Usnesení č.42/15
ZM podle § 84 odst.2 písm.e) zák.č.128/2000 Sb., o obcích:
1. schvaluje změnu stanov Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska tak, že bude přijato nové znění stanov, které tvoří přílohu zápisu z jednání ZM
2. starostovi města jako zástupci člena sdružení Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovsko ukládá, aby za město jako za účastníka sdružení na jednání valné hromady dne 26.6.2015 kladně rozhodl o návrhu usnesení valné hromady, kterým bude rozhodnuto o změně stanov sdružení.

V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta pan Miroslav Bouda účastnit, bude město zastupovat místostarosta pan Jan Jiříček.

Usnesení č.43/15
ZM podle § 84 odst.2 písm.e) zák.č.128/2000 Sb., o obcích:
1. Deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne 26.6.2015, která bude jednat o  těchto záležitostech:
a) zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2014 a o stavu majetku společnosti
b) roční účetní závěrka společnosti k 31.12.2014
c) zpráva dozorčí rady společnosti
d) schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2014
e) projednání odvolání člena dozorčí rady, volba nového člena dozorčí rady, volba jednatele, schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele, jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. místostarostu města pana Jana Jiříčka a

2. ukládá mu, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně
rozhodl:
-   o schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2014
-   o odvolání člena dozorčí rady, volbě nového člena dozorčí rady a schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady a o volbě jednatele a o schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele.

V případě, že by se této valné hromady nemohl místostarosta pan Jan Jiříček účastnit, bude město zastupovat člen Rady města pan Josef Brandl.

Usnesení č.44/15
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.19/16 o výměře 85 m2 v k.ú.Kostelní Bříza za cenu 120,--Kč/m2 p. Dušanovi Gábrišovi bytem Sokolov, Slavíčkova 1695.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.45/15
ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.51/1 o výměře cca 2 200 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za těchto podmínek:
-   pozemek bude odprodán až po dokončení stavby RD a předložení souhlasu stavebního úřadu s trvalým užíváním
-   na užívání pozemku bude uzavřena nájemní smlouva s výší nájemného 5,--Kč/m2/rok, spojená se smlouvou o budoucí smlouvě s uvedením kupní ceny ve výši 90,--Kč/m2
-   pokud stavebník uvede stavbu do trvalého užívání do 3 let od uzavření smlouvy, bude kupní cena snížena o uhrazené nájemné
-   pokud stavebník do 3 let od uzavření smlouvy stavbu rodinného domu nezahájí, smlouva se ruší a pozemek bude vrácen městu bez jakýchkoliv nároků
Ing.Petrovi Ontkovi bytem Sokolov, Závodu Míru 1861.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.46/15
ZM schvaluje prodej pozemků 38/3 o výměře 270 m2, p.č.57/9 o výměře 347 m2, p.č.133/7 o výměře 314 m2, p.č.960/6 o výměře 5 m2 a 960/5 o výměře 5 m2 v k.ú. Rudolec u Březové za cenu 58 Kč/m2 p.Daně Suchan bytem Březová část Rudolec čp.15.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Schválili: Josef Brandl - člen rady města
Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »27.5.2015  

3. jednání ZM Březová dne 27. dubna 2015

USNESENÍ

ze 3. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 27.4.2015 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1.Volí: Návrhovou komisi ve složení: MUDr.Havlíková, p.Strnadová, p.Boukal

2.Projednali:
2.1. Navržený program 3. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. Různé:
a) Odměny neuvolněným členům ZM (Nařízení vlády č.52/2015)
b) Individuální dotace pro rok 2015 – TJ Olympie Březová
c) Individuální dotace pro rok 2015 – FK Olympie Březová
d) Záměr prodeje části pozemku p.č.494/6 v k.ú.Březová u Sokolova
e) Záměr prodeje části pozemku p.č.377/1 v k.ú.Březová u Sokolova
f)  Záměr prodeje pozemku p.č.19/16 v k.ú.Kostelní Bříza
g) Záměr prodeje části pozemku p.č.651/22 v k.ú.Kamenice
h) Záměr prodeje části pozemku p.č.51/1 v k.ú.Kamenice
i) Odkoupení pozemků v k.ú.Tisová a v k.ú.Březová od Ředitelství silnic a dálnic ČR
j) Prodej a koupě pozemků mezi Městem Březová a p.Suchan Danou
k) Darovací smlouva mezi Městem Březová a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
l) Účast města v dražbě konané dne 21.5.2015 v Lokti

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Stav výstavby 2. etapy MFC
3.4. Stav jednání – restaurace v Kamenici

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.18/15
ZM schvaluje tento program 3. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Různé

Usnesení č.19/15
Na základě Nařízení vlády č.37/2003 Sb. v platném znění nařízení vlády č.52/2015 Sb.
ZM schvaluje s účinností od 1.5.2015 měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva, tj.místostarostovi, členům rady, členům zastupitelstva, předsedům výborů a komisí tak, jak jsou navrženy. U souběhu výkonu funkcí bude vyplácena odměna jen za jednu funkci, vždy ta nejvyšší.
Podle shora uvedeného nařízení vlády nebudou odměny vypláceny členům výborů a komisí.

Usnesení č.20/15
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 300.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2015 TJ Olympie Březová na vybavení a činnost oddílů TJ Olympie Březová v roce 2015. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 300.000 Kč s TJ Olympie Březová a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č.21/15
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 80.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2015 FK Olympie Březová ve výši 80.000 Kč na startovné oddílů, nájem umělé plochy pro tréninky, odměny rozhodčím, na sportovní činnost a materiální vybavení FK Olympie Březová v roce 2015. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 80.000 Kč s FK Olympie Březová a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č.22/15
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.494/6 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 200,--Kč/m2. Část pozemku je vyznačena v mapě, která tvoří přílohu tohoto záměru.

Usnesení č.23/15
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.377/1 v k.ú.Březová u Sokolova.

Usnesení č.24/15
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.19/16 o výměře 85 m2 v k.ú.Kostelní Bříza za cenu 120,--Kč/m2.

Usnesení č.25/15
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.651/22 v k.ú.Kamenice u Březové.

Usnesení č.26/15
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.51/1 o výměře cca 2 200 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za těchto podmínek:
-   pozemek bude odprodán až po dokončení stavby RD a předložení souhlasu stavebního úřadu s trvalým užíváním
-   na užívání pozemku bude uzavřena nájemní smlouva s výší nájemného 5,--Kč/m2/rok, spojená se smlouvou o budoucí smlouvě s uvedením kupní ceny ve výši 90,--Kč/m2
-   pokud stavebník uvede stavbu do trvalého užívání do 3 let od uzavření smlouvy, bude již uhrazené nájemné odečteno od kupní ceny pozemku
-   pokud stavebník do 3 let od uzavření smlouvy stavbu rodinného domu nezahájí, smlouva se ruší a pozemek bude vrácen městu bez jakýchkoliv nároků.

Usnesení č.27/15
ZM schvaluje odkoupení pozemků p.č.829/71 o výměře 282 m2 v k.ú.Tisová u Sokolova, p.č.2366/51 o výměře 39 m2, p.č.2366/53 o výměře 245 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 20.000,--Kč od Ředitelství silnic a dálnic ČR.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.28/15
ZM ruší své usnesení č.69/13, kterým byl schválen záměr směny pozemků v k.ú.Arnoltov a Rudolec u Březové mezi Městem Březová a p.Suchan Danou bytem Březová část Rudolec čp.15.

Usnesení č.29/15
ZM schvaluje odkoupení pozemků p.č.1/1 o výměře 1919 m2 a p.č.1/6 o výměře 4406 m2 za cenu 58,--Kč/m2 v k.ú.Arnoltov od p.Suchan Dany bytem Březová, část Rudolec čp.15.
ZM pověřuje starostu města podpisem všech příslušných smluv.

Usnesení č.30/15
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků 38/3 o výměře 270 m2, p.č.57/9 o výměře 347 m2, p.č.133/7 o výměře 314 m2, p.č.960/6 o výměře 5 m2 a 960/5 o výměře 5 m2 v k.ú. Rudolec u Březové za cenu 58 Kč/m2.

Usnesení č.31/15
ZM ruší své usnesení č.51/14 ze dne 30.6.2014, kterým byla schválena darovací smlouva na převod silničních pozemků od Ředitelství silnic a dálnic na Město Březová.

Usnesení č.32/15
ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy č.POI/14/644 mezi Městem Březová a Ředitelstvím silnic a dálnic Praha na převod části původní silnice I/6 a silničních pozemků v k.ú.Březová u Sokolova, Rudolec u Březové a Dolní Rychnov.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.33/15
ZM schvaluje účast města v dražbě, která se koná dne 21.5.2015 v Lokti. Předmětem dražby je pozemek p.č.70/1 v k.ú. Březová u Sokolova o výměře 13 m2, zapsaný v katastru nemovitostí jako ostatní plocha – jiná plocha na listu vlastnictví č.1675.
ZM pověřuje starostu města účastí v dražbě a určením nejvyššího podání.  

Schválili:
Jan Jiříček - místostarosta města
Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »28.4.2015  

1. mimořádné jednání ZM Březová dne 13. dubna 2015

USNESENÍ

z  1. mimořádného jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 13.4.2015 v 16.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1.Volí:
Návrhovou komisi ve složení:   p.Kortus, p.Boukal, p.Runtová

2.Projednali:
2.1. Smlouva o poskytnutí dotace „Multifunkční centrum Březová II.etapa“

3.Přijali toto usnesení:

Usnesení č.17/15
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č.CZ.1.09/2.2.00/81.01233 z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na akci „Multifunkční centrum Březová – II. etapa“.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Schválili:
Jan Jiříček - místostarosta města
Miroslav Bouda - starosta města

 

 

Přečíst »14.4.2015  

2. jednání ZM Březová dne 30. března 2015

USNESENÍ

z  2. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 30.3.2015 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1. Volí: Návrhovou komisi ve složení:  Mgr. Halčinská M., Bc.Kávová A., Szolar L.

2. Projednali:
2.1. Navržený program 8. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. Rozpočet města a pravidla rozpočtového procesu v roce 2015
2.7. Obecně závazná vyhláška města č.2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
2.8. Různé:
a) Smlouva o zřízení věcného břemene – veřejné osvětlení v k.ú.Rudolec

3. Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č. 13/15
ZM schvaluje tento program 8. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Rozpočet města a pravidla rozpočtového procesu v roce 2015
8. Obecně závazná vyhláška města č.2/2015 o stanovení systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
9. Různé

Usnesení č.14/15
ZM schvaluje rozpočet Města Březová na rok 2015 dle předloženého návrhu: Příjmy 77.779,050 tis.Kč, příjem do sociálního fondu 368,000 tis.Kč, provozní výdaje 67.839,911 tis.Kč, finanční vypořádání za rok 2014  14,139 tis.Kč, kapitálové výdaje 56.785,000 tis.Kč, přijaté úvěry 48.000,000 tis.Kč, splátky úvěrů -1.140,000 tis.Kč.
ZM schvaluje pravidla rozpočtového procesu v roce 2015.

Usnesení č.15/15
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města č.2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.

Usnesení č.16/15
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.MP/VB/T15/013 z důvodu stavby veřejného osvětlení „SO 422 – Veřejné osvětlení“ na pozemku p.č.160/2 v k.ú.Rudolec u Březové mezi Městem Březová (strana oprávněná), p.Černohorský Ivo bytem Dalovice, Trnitá čp.78 (strana povinná) a Ředitelství silnic a dálnic ČR (stavebník vynucené překládky vedení veřejného osvětlení).
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Schválili: 
Jan Jiříček - místostarosta města
Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »1.4.2015  

1. jednání ZM Březová dne 23. února 2015

USNESENÍ

z  1. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 23.2.2015 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1.Volí: 
Návrhovou komisi ve složení: p.Strnadová, Bc.Bedeč, Bc.Nikodém

2.Projednali:
2.1. Navržený program 1. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. Slib nového člena ZM
2.7. Obecně závaznou vyhlášku města č.1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů – výše poplatku pro rok 2015
2.8. Různé:
a) Základní ceny za prodej pozemků
b) Dohoda o uznání a úhradě dluhu – p.Beňovská
c) Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování ÚP
d) Plán práce kontrolního výboru na rok 2015
e) Žádosti o nadační příspěvky z Karlovarského kraje
f) Žádost o nadační příspěvek z MMR na projekt „Pokračování chodníků v obci Černý Mlýn“
g) Delegace na valnou hromadu společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.
h) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti – distribuční síť Březová, ul.gen.Svobody
i) Úhrada správního poplatku na územní rozhodnutí – tréninkové hřiště Březová

3.Berou na vědomí :
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Informace k rozpočtu města na rok 2015

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.1/15
ZM schvaluje tento program 1. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Slib nového člena ZM
8. Obecně závazná vyhláška města č.1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů – výše poplatku pro rok 2015
9. Různé

Usnesení č.2/15
V souladu se zák.č.491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů §55, odst.2, písm.b) ZM vyslovuje zánik mandátu MUDr.Fišerové Lence bytem Březová část Kostelní Bříza 2 z funkce člena ZM Březová (náhradník p.Peterka Pavel složil slib do rukou starosty města).

Usnesení č.3/15
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města č.1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – výše poplatku pro rok 2015.

Usnesení č.4/15
ZM schvaluje základní ceny za prodej pozemků dle předloženého návrhu.

Usnesení č.5/15
ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 19.006,--Kč s p.Václavou Beňovskou bytem Březová, Komenského čp.121. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 7-11/2014, nedoplatku vyúčtování topné sezony a penále (od 2/2015 ve 20 měsíčních splátkách ve výši 1.000,--Kč).
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.

Usnesení č.6/15
ZM určuje zastupitele města p.Miroslava Boudu  pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování Územního plánu města Březová.

Usnesení č.7/15
ZM schvaluje plán práce kontrolního výboru pro rok 2015.

Usnesení č.8/15
ZM schvaluje podání žádostí o příspěvky poskytovatele Karlovarského kraje na realizaci projektů:
Podpora sboru dobrovolných hasičů pro rok 2015                           250.000,--Kč
Informační pohlednice – turistické cíle                                             30.000,--Kč
Březová – podpora územně plánovací činnosti                                150.000,--Kč
Úprava běžeckých stop 2015/2016                                                  50.000,--Kč

ZM schvaluje případné spolufinancování ostatních nákladů a pověřuje starostu města podpisem všech příslušných dokumentů.

Usnesení č.9/15
ZM schvaluje podání žádostí o příspěvek poskytovatele MMR na realizaci projektu
„Pokračování chodníků v obci Černý Mlýn“ ve výši 400.000,--Kč.
ZM schvaluje případné spolufinancování ostatních nákladů a pověřuje starostu města podpisem všech příslušných dokumentů.

Usnesení č.10/15
ZM podle §84 odst.2 písm.f) zák.č.128/2000 Sb. o obcích:
1. Deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne 31.3.2015, která bude jednat o těchto záležitostech:
a) zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2014 a o stavu majetku společnosti
b) projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2014
c) projednání a schválení nové výše nájemného od 1.4.2015 podle nájemní smlouvy ze dne 30.4.2003 uzavřené s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o
d) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady a o částce, o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti
e) projednání předmětu nepeněžitých vkladů a rozhodnutí o částkách, které se započítávají na vklad společníků
f) rozhodnutí o lhůtě, do níž musí být závazky společníků ke zvýšení vkladů převzaty
g) schválení nabytí vodohospodářského majetku v obci Staré Sedlo dle kupní smlouvy
h) schválení nabytí vodohospodářského majetku v obci Těšovice dle kupní smlouvy
i) schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní o budoucí koupi vodohospodářského majetku v Habartově – část splaškové kanalizace a vodovod
j) schválení převodu vodohospodářského majetku v obci Dolní Rychnov dle kupní smlouvy jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. místostarostu města pana Jana Jiříčka a 2. ukládá mu, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl o těchto návrzích usnesení valné hromady, které byly poprány v pozvánce na valnou hromadu společnosti:
ad b) schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2014
ad c) schválení nové výše nájemného od 1.4.2015 podle nájemní smlouvy ze dne 30.4.2003 uzavřené s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o.
ad f) ad g) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady a o částce, o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti
ad h) projednání předmětu nepeněžitých vkladů a rozhodnutí o částkách, které se započítávají na vklad společníků
ad i) rozhodnutí o lhůtě, do níž musí být závazky společníků ke zvýšení vkladů převzaty
ad j) schválení nabytí vodohospodářského majetku v obci Staré Sedlo dle kupní smlouvy
ad k) schválení nabytí vodohospodářského majetku v obci Těšovice dle kupní smlouvy
ad l)  schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní o budoucí koupi vodohospodářského majetku v Habartově – část splaškové kanalizace a vodovod
ad m)schválení převodu vodohospodářského majetku v obci Dolní Rychnov dle kupní smlouvy

V případě, že by se této valné hromady nemohl místostarosta účastnit, bude město zastupovat pan Josef Brandl, člen rady města.

3. přebírá závazek k nepeněžitému vkladu v hodnotě 3.957.000,--Kč do základního kapitálu společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.
4. schvaluje splacení závazku ke vkladu do základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem, který je podrobně popsán a ohodnocen ve znaleckém posudku č.503/2014 znalkyně Ing.Jaroslavy Medvědové
5. uděluje oprávnění podepsat listiny spojené se zvýšením vkladu do základního kapitálu společnosti místostarostovi města.

Usnesení č.11/15
ZM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a Smlouvu o právu provést stavbu č.IV – 12 – 0009696/VB-2 na stavbu distribuční sítě Březová, ul.gen.Svobody mezi budoucím povinným z věcného břemene Městem Březová a mezi budoucím oprávněným z věcného břemene – ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly. Věcné břemeno bude zřízeno na p.p.č.476/1 v k.ú.Březová u Sokolova v rozsahu 3 m2.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

Usnesení č.12/15
ZM schvaluje úhradu správního poplatku ve výši 10.000,--Kč v rámci rozpočtového provizoria. Jedná se úhradu správního poplatku za vydání územního rozhodnutí na akci „Tréninkové hřiště Březová na p.p.č.444/1, 444/2, 444/5, 444/7, 444/303 v k.ú.Březová u Sokolova“.

5. Uložili:

Úkol č.1/15 – tajemnici MěÚ
Řešit žádost zástupců společenství domů Okružní 173,174 a 175 k odstranění vad v důsledku digitalizace Březové.
Termín: ihned

Schválili:
Jan Jiříček - místostarosta  města
Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »24.2.2015  

8. jednání ZM Březová dne 22. prosince 2014

USNESENÍ

z  8. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 22.12.2014 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1.Volí: 
Návrhovou komisi ve složení:  Mgr.Kávová, Mgr.Halčinská, p.Szolar

2.Projednali:
2.1. Navržený program 8. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 7.rozpočtové opatření v roce 2014
2.7. Rozpočtové provizorium pro rok 2015
2.8. Různé:    
a) Termíny zasedání ZM v roce 2015
b) Odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, organizacím, sportovním reprezentantům a funkcionářům
c) Plán práce finančního výboru v roce 2015
d) Prodej pozemku  - manželé David a Veronika Zemanovi
e) Prodej pozemku  - manželé Jiří a Věra Maškovi
f)  Prodej bytu č.5 v čp.349 ul.Okružní – p.F.Novotný
g) Výběr dodavatele  „Multifunkční centrum Březová – 2.etapa, poskytnutí překlenovacího úvěru“

3.Berou na vědomí :
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.76/14
ZM schvaluje tento program 8. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7.  7. rozpočtové opatření v roce 2014
8. Rozpočtové provizorium pro rok 2015
9. Různé

Usnesení č.77/14
ZM schvaluje 7. rozpočtové opatření v roce 2014.

Usnesení č.78/14
ZM schvaluje, v souladu se směrnicí č.4/2006, tyto podmínky rozpočtového provizoria pro rok 2015:
1. Provozní výdaje v jednotlivých střediscích budou prováděny podle upraveného rozpočtu roku 2014
2. Povoluje se čerpání investičních výdajů schválených v rozpočtu 2014, kde došlo k jejich nedočerpání a přesunutí do roku 2015 v důsledku včasného nedokončení realizace, a to ve výši rozdílu mezi již vyčerpanými prostředky v roce 2014 a rozpočtem roku 2014
3. Splátky úvěru na akci Víceúčelový objekt Rudolec budou prováděny dle podmínek úvěrové smlouvy
4. V případě přidělení dotace na akci Rekonstrukce kulturního domu – 2etapa, ZM souhlasí s čerpáním úvěru v předfinancování této akce až do výše 48 mil.Kč.

Usnesení č.79/14
ZM schvaluje termíny zasedání Zastupitelstva města pro rok 2015.

Usnesení č.80/14
ZM schvaluje finanční odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, spol.organizacím, sportovním reprezentantům, funkcionářům atd. v celkové výši do 90.000,--Kč. ZM pověřuje rozdělením této částky RM na lednovém jednání.

Usnesení č.81/14
ZM schvaluje plán práce finančního výboru na rok 2015.

Usnesení č.82/14
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.483/10 v k.ú.Březová  u Sokolova o celkové výměře 912 m2 za 802,--Kč/m2 a p.č.483/17 o výměře 15 m2 za cenu 663,--Kč/m2 (bez DPH) tj.802,--Kč/m2  p.Davidu Zemanovi a Mgr.Veronice Zemanové oba bytem Březová, Odborářů čp.350. ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné kupní smlouvy.

Usnesení č.83/14
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.470/9 o výměře 308 m2 v k.ú Březová u Sokolova manželům Jiřímu a Věře Maškovým bytem Březová, gen.Svobody čp.343 za cenu 100,--Kč/m2. ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné kupní smlouvy.

Usnesení č.84/14
ZM schvaluje prodej bytu č.5 v čp.349 ul.Okružní p.Františku Novotnému bytem tamtéž za cenu 600.000,--Kč. ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné kupní smlouvy.

Usnesení č.85/14
V souladu se zák.č.137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele zakázky malého rozsahu na akci „Multifunkční centrum Březová – 2.etapa, poskytnutí překlenovacího úvěru“ ZM schvaluje jako poskytovatele úvěru společnost Česká spořitelna a.s., Praha (dále toto pořadí: 2. Komerční banka a.s., Praha). ZM schvaluje uzavření smlouvy o přijetí úvěru ve výši 48.000.000,--Kč se společností Česká spořitelna a.s. Praha a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Schválili:
Jan Jiříček - místostarosta města
Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »23.12.2014  

7. jednání ZM Březová dne 24. listopadu 2014

USNESENÍ

ze  7. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 24.11.2014 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1.Volí: Návrhovou komisi ve složení:  p.Strnadová, p.Boukal, p.Kortus

2.Projednali:
2.1. Navržený program 7. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. Jednací řády výborů a ZM
2.7. Jmenování, zřízení výborů pro volební období 2014-2018
2.8. 6.rozpočtové opatření v roce 2014
2.9. Různé:
a) Pověření místostarosty města na schůzích Společenství vlastníků v Březové
b) Nabytí pozemků od Státního pozemkového úřadu Praha
c) Delegace na valnou hromadu Sokolovské vodárenské s.r.o. a Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska

3.Berou na vědomí :
3.1. Složení slibu zastupitele p.Petra Kortuse
3.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.3. Kompetence místostarosty města

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č. 68/14
ZM schvaluje tento program 7. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Jednací řády výborů a ZM
8. Jmenování, zřízení výborů pro volební období 2014-2018
9. 6. rozpočtové opatření v roce 2014
10. Různé

Usnesení č.69/14
ZM schvaluje jednací řády výborů a zastupitelstva města pro volební období 2014-2018.

Usnesení č.70/14
V souladu se zák.č.128/2000 Sb. o obcích, ZM zřizuje pro volební období 2014-2018:
- výbor finanční (5 členů)
- výbor kontrolní (5 členů)

Usnesení č.71/14
ZM odvolává dosavadní předsedy a členy výborů, kteří vykonávali své funkce ve volebním období 2010-2014.
ZM jmenuje tyto předsedy a členy výborů pro volebního období 2014-2018:

Finanční výbor:
Předsedkyně - Šafnerová Květoslava
Tajemník - Zubr Martin
Členové
Brandl Josef
Mgr.Kávová Andrea
Mgr.Halčinská Milena
Bobková Radka

Kontrolní výbor:
Předseda - Boukal Lubomír
Tajemnice - Musilová Libuše
Členové
Bc.Nikodém Martin
Ing.Pokluda Radomír
Vytisková Dagmar
Kročáková Marie

Usnesení č.72/14
ZM schvaluje 6. rozpočtové opatření v roce 2014.

Usnesení č.73/14
ZM pověřuje místostarostu města p.Jana Jiříčka jednat na ustavujících schůzích Společenství vlastníků v Březové.

Usnesení č.74/14
ZM schvaluje nabytí pozemků dle Smlouvy o bezúplatném převodu privatizovaného majetku č.15/13 se Státním pozemkovým úřadem Praha 3.

Usnesení č.75/14
ZM podle §84 odst.2 písm.f) zák.č.128/2000 Sb., o obcích:
1. deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne 19.12.2014, která bude jednat o těchto záležitostech:
a) projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2015
b) projednání a schválení výše nájemného pro rok 2015 podle nájemní smlouvy ze dne 30.4.2003 uzavřené s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o.
c) projednání a schválení plánu investic pro rok 2015
d) projednání odvolání členů dozorčí rady, volba nových členů dozorčí rady, schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady, schválení odměny za výkon funkce člena dozorčí rady
e) projednání personálních změn na pozici prokuristy,

jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. místostarostu města p.Jana Jiříčka a

2. ukládá mu, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl o
a) schválení výše vodného a stočného pro rok 2015
b) schválení výše nájemného pro rok 2015 podle nájemní smlouvy ze dne 30.4.2003 uzavřené s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o.
c)  schválení plánu investic pro rok 2015
d)  odvolání členů dozorčí rady, volba nových členů dozorčí rady, schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady, schválení odměny za výkon funkce člena  dozorčí rady

V případě, že by se této valné hromady nemohl p.Jan Jiříček účastnit, bude město zastupovat člen Rady města p.Josef Brandl.

Schválili:
Jiříček Jan - místostarosta města
Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »25.11.2014  

Ustavující zasedání ZM Březová 3. listopadu 2014

USNESENÍ 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 3.11.2014 v 17.00 hodin v kinosále Březová

Členové zastupitelstva

1. Schvalují:
1.1. Program ustavujícího zasedání ZM
1.2. Volební řád členů ZM (veřejné hlasování)
1.3. Jednoho dlouhodobě uvolněného funkcionáře ZM – starostu města a jednoho neuvolněného funkcionáře ZM – místostarostu města
1.4.V souladu s usn.ZM č.5/14 a na základě Nařízení vlády č.37/2003 Sb. v platném znění Nařízení vlády č.459/2013 Sb. měsíční odměnu neuvolněným členům ZM, předsedům  výborů a komisí tak, jak byly navrženy. Odměna se vyplácí od následujícího dne po složení slibu. Odměna nebude vyplácena členům výborů a komisí.

2. Projednali a berou na vědomí:
2.1. Složení slibu členů ZM

3. Volí:
3.1. Ověřovatele zápisu ve složení p. Jiříček a p.Runtová.
3.2. Návrhovou komisi ve složení p.Strnadová, p.Szolar, p.Boukal.
3.3. Do funkce starosty města p.Miroslava Boudu.
3.4. Do funkce místostarosty města p. Jana Jiříčka.
3.5. Do funkce členů rady města p.Josefa Brandla, p.Evu Runtovou a p.Květoslavu Šafnerovou

Schválili:
Jan Jiříček - místostarosta města
Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »4.11.2014  

6. jednání ZM Březová dne 29. září 2014

USNESENÍ

ze 6. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 29.9.2014  v 17.00 hodin v bowling centru Březová

Členové zastupitelstva

1. Volí: 
Návrhovou komisi ve složení:  p.Strnadová, MUDr.Havlíková, Bc.Chlad

2. Projednali:
2.1. Navržený program 6. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 5. rozpočtové opatření v roce 2014
2.7. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
a) Finanční dar pro FK Flamengo Březová
b) Finanční dar pro HC Rudolec
c) Dohoda o uznání a úhradě dluhu – p. Pivarčiová H.
d) Dohoda o uznání a úhradě dluhu – p.Togyerová E.
e) Dohoda o uznání a úhradě dluhu – p. Perner V.
f) Rámcová smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci s MAS Sokolovsko o.p.s.
g) Název nové ulice na p.p.č.483/1 v k.ú.Březová u Sokolova
h) Prodej bytu č.6 v čp.349 ul.Okružní – p.Peterka a p.Chvojková
i) Prodej bytu č.4 v čp.349 ul.Okružní – p.Brlášová

3. Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4. Přijali tato usnesení:

Usnesení č. 57/14
ZM schvaluje tento program  6. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 5. rozpočtové opatření v roce 2014
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé

Usnesení č. 58/14
ZM schvaluje 5. rozpočtové opatření v roce 2014.

Usnesení č. 59/14
ZM schvaluje finanční dar pro FK Flamengo Březová (navýšení na činnost v roce 2014) ve výši 10.000,-- Kč. 
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č. 60/14
ZM schvaluje finanční dar pro FC Rudolec na nákup dresů  z důvodu účasti klubu ve vyšší soutěži ve výši 6.000,-- Kč. 
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č. 61/14
ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 33.414,-- Kč s p.Hanou Pivarčiovou bytem Březová, Komenského čp.121. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 1-6/2014, poplatku z prodlení a vyúčtování topné sezony 2013 ( 34 měsíčních splátek ve výši 1.000,--Kč ). 
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.

Usnesení č. 62/14
ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 38.348,-- Kč s p.Evou Togyerovou bytem Březová, Komenského čp.121. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 3-6,9/2013, 3,4,6/2014, poplatku z prodlení a vyúčtování topné sezony 2011-2013 ( 48 měsíčních splátek ve výši 800,--Kč ). 
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.

Usnesení č. 63/14
ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 61.247,--Kč s p.Václavem Pernerem bytem Březová, Sklářská  čp.83. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 9,10,12/2012, 6,8-12/2013, 1-3, 5-8/2014, poplatku z prodlení a vyúčtování topné sezony 2012 a 2013 ( 31 měsíčních splátek ve výši 2.000,--Kč ).
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.

Usnesení č. 64/14
ZM schvaluje Rámcovou smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci s MAS Sokolovsko o.p.s. s tím, že se v předloženém návrhu znění nahrazuje text v čl.IV. Vstupní poplatek a finanční dar na činnost o.p.s., odst. 3 takto: „Partner poskytne v následujících letech o.p.s. roční finanční dar na činnost o.p.s. Poskytnutí daru obcí/městem bude pro každý rok podmíněno schválením příslušným zastupitelstvem obce/města. Tato částka bude splatná na účet společnosti na základě každoročního předpisu. Výše pravidelného ročního finančního daru na činnost o.p.s. je obsažena v následující tabulce a je platná od r. 2015, včetně“.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č. 65/14
V souladu s §28 a §84 odst.2 písm.r) zák.č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ZM schvaluje název pro novou ulici na p.p.č.483/1 v k.ú. Březová u Sokolova  „SLUNEČNÁ“

Usnesení č. 66/14
ZM schvaluje prodej bytu č.6 v čp.349, ul.Okružní p.Pavlu Peterkovi a p.Michaele Chvojkové bytem tamtéž za cenu 590.000,-- Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č. 67/14
ZM schvaluje prodej bytu č.4 v čp.349, ul.Okružní p.Marii Brlášové bytem tamtéž za cenu 645.000,-- Kč. 
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Schválili:
Šafnerová Květoslava - místostarostka města
Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »30.9.2014