2. mimořádné jednání ZM Březová dne 23. listopadu 2015

Usnesení

z  2. mimořádného jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 23.11.2015 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1.Volí: Návrhovou komisi ve složení:  p.Strnadová, p.Boukal, Bc.Nikodém

2.Projednali: 2.1.  Zmocnění Sokolovské uhelné, právní nástupce a.s.

3.Přijali toto usnesení: 

Usnesení č.80/15
ZM zmocňuje společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, sídlem Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, aby bezúplatně zastupovala Březovou v jednáních se společností ČEZ, a.s., IČ 45274649, sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, která budou směřovat k získání informací o budoucnosti provozu Elektrárny Tisová jakožto teplárny, a to za účelem perspektivy zajištění dodávek tepla pro obyvatele Březové.

Schválili: Jan Jiříček - místostarosta města, Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »24.11.2015  

7. jednání ZM Březová dne 26. října 2015

USNESENÍ

ze 7. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 26.10.2015 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1.Volí: Návrhovou komisi ve složení:  p.Strnadová, p.Boukal, Bc.Nikodém

2.Projednali:
2.1. Navržený program 7. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 4.rozpočtové opatření v roce 2015
2.7. Různé: 
a) Nabytí a převod nemovitých věcí v rámci směny nemovitostí - Sokolovská vodárenská s.r.o.
b) Odvolání Bc.Nikodéma z funkce člena kontrolního výboru (na vlastní žádost)
c) Individuální dotace pro TJ Olympii – FC Rafani
d) Prodej části pozemku  p.č. 51/1 v k.ú.Kamenice u Březové
e) Dohoda o uznání a úhradě dluhu
f) Bezúplatný převod pozemků od Státního pozemkového úřadu
g) Prodej pozemku p.č.481/21 v k.ú.Březová u Sokolova
h) Dotace na opravu komunikace v Kamenici – Krajská správa a údržba silnic
i) Finanční dar starostovi města

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.68/15
ZM schvaluje tento program 7. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7.  4. rozpočtové opatření v roce 2015
8. Různé

Usnesení č.69/15
ZM schvaluje 4. rozpočtové opatření v roce 2015.

Usnesení č.70/15
ZM podle ust.§85 písm.a) zák.č.128/2000 Sb. o obcích schvaluje nabytí a převod nemovitých věcií v rámci směny nemovitostí se společností Sokolovská vodárenská s.r.o. tak, že Město Březová se směnou za nově vzniklé pozemky parc.č.45(ost.plocha/jiná plocha) o výměře 65 m2 a parc.č.50/1 (ost.plocha/manipulační plocha) o výměře 2392 m2, které vzniknou rozdělením původních pozemků par.č.45 a parc.č.50/1 v k.ú.Březová u Sokolova dle geometrického plánu č. 467-3291/2012, stane na místo nich výlučným vlastníkem budovy bez čp./č.e. (stavba technického vybavení), postavené na pozemku par.č.49 v k.ú.Březová u Sokolova. V rámci směny nabyvatel směňovaných nemovitostí sp.Sokolovská vodárenská s.r.o. doplatí rozdíl v hodnotě směňovaných nemovitostí, která byla určena znaleckým posudkem č.4757-87-15 znalcem Alenou Lehečkovou ve výši 114.364,99 Kč.
ZM pověřuje starostu města podepsat listiny spojené se směnou nemovitostí.

Usnesení č.71/15
ZM odvolává Bc.Nikodéma Martina z funkce člena kontrolního výboru (na vlastní žádost – rodinné a pracovní důvody).

Usnesení č.72/15
ZM schvaluje poskytnutí další individuální dotace pro TJ Olympii Březová ve výši 20.000,--Kč na činnost nového oddílu malé kopané FC Rafani.
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Usnesení č.73/15
ZM ruší  své usnesení č.45/15 ze dne 25.5.2015, kterým byl schválen prodej části pozemku p.č.51/1 o výměře 2200 m2 v k.ú.Kamenice u Březové po dokončení stavby rodinného domu. 

Usnesení č.74/15
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.51/1 o výměře cca 2 200 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 90,--Kč/m2.

Usnesení č.75/15
ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 15.408,--Kč s p.M.T.. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 4,6-8/2015 (jedná se o 31 měsíčních splátek po 500,--Kč).
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.

Usnesení č.76/15
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků:
k.ú. Kostelní Bříza                
p.p.č.352/5 o výměře 1371 m2
p.p.č.224/2 o výměře 267 m2

k.ú.Kamenice u Březové       
p.p.č.33/9 o výměře 121 m2

k.ú.Rudolec u Březové                     
p.p.č.133/1 o výměře 9752 m2
p.p.č.136/12 o výměře 494 m2
p.p.č.136/1 o výměře 638 m2
p.p.č.133/6 o výměře 28 m2

od ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský úřad pro Karlovarský kraj.
ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.77/15
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.481/21 o výměře 574 m2 v k.ú. Březová u Sokolova p.M.Z. za cenu 190,--Kč/m2.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.78/15
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, p.o. Sokolov, Chebská 282 ve výši 200.000,--Kč na opravu povrchu silnice III/21024 ve staničení 2,100 – 2,700 km v intravilánu místní části Kamenice. 
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Usnesení č.79/15
ZM schvaluje starostovi města p.Miroslavu Boudovi finanční dar dle předloženého návrhu.

V Březové dne 27.10.2015

Schválili: Miroslav Bouda – starosta města, Jan Jiříček – místostarosta města

Přečíst »27.10.2015  

6. jednání ZM Březová dne 21. září 2015

USNESENÍ

ze  6. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 21.9.2015 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1.Volí: Návrhovou komisi ve složení:  MUDr.Havlíková, Mgr.Halčinská, p.Peterka

2.Projednali:
2.1. Navržený program 6. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 3.rozpočtové opatření v roce 2015
2.7. Různé:
a) Zrušení prodeje pozemku v k.ú.Rudolec – p.Hauptmannl V.
b) Individuální dotace – FK Olympie Březová
c) Dohoda o uznání a úhradě dluhu – p.Mikyska R.
d) Dohoda o uznání a úhradě dluhu – p.Mašková L.
e) Zasíťování lokality bydlení pro „18 RD – Výsluní Březová u Sokolova“
f) Záměr směny pozemků v k.ú Březová u Sokolova
g) Nabytí a převod nemovitých věcí v rámci směny nemovitostí se společností Sokolovská vodárenská vodárenská s.r.o.
h) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro SDH
i)  Finanční dar – „Zasíťování lokality bydlení pro 18 RD – Výsluní Březová“  

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Informace o průběhu výstavby 2. etapy MFC

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.55/15
ZM schvaluje tento program 6. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7.  3. rozpočtové opatření v roce 2015
8. Různé

Usnesení č.56/15
ZM schvaluje 3. rozpočtové opatření v roce 2015.

Usnesení č.57/15
ZM ruší své usnesení č.112/9 ze dne 26.10.2009, kterým byl schválen prodej pozemku p.č.58/3 o výměře 457 m2 v k.ú.Rudolec u Březové p.Václavu Hauptmannlovi bytem Březová, část Rudolec čp.62 (p.Haptmannlovi bude vrácena částka 14.250,--Kč).

Usnesení č.58/15
ZM schvaluje poskytnutí další individuální dotace na činnost klubu FK Olympie Březová v roce 2015 ve výši 127.000,--Kč na úhradu nákladů oddílů, zejména odměny rozhodčím, na sportovní činnost a materiální vybavení, přestupy a hostování hráčů, cestovné.
ZM schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 127.000,--Kč s FK Olympií Březová a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č.59/15
ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 30.228,--Kč s p.Romanem Mikyskou bytem Královské Poříčí, Dlouhá čp.85. Dlužná částka je za nájemné a službyposkytované s užíváním bytu za měsíce 8-12/2005, 1-9/2006, nedoplatku vyúčtování topné sezony a soudních výloh.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.

Usnesení č.60/15
ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 29.790,--Kč s p.Lucií Maškovou bytem Březová, Okružní čp.189. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 10-12/2013, 1-2,5,9-10/2014, nedoplatku  vyúčtování topné sezony a soudních výloh.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.

Usnesení č.61/15
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní spojených mezi vlastníkem plynárenského zařízení – RWE Gasnet, s.r.o.Klišská 940, Ústí nad Labem a osobou vyvolávající přeložku plynárenského zařízení, Městem Březová. Předmětem smlouvy je provedení přeložky plynárenského zařízení plynovodu VTL plynovodu DN 100 z důvodu realizace stavby „18 RD – Výsluní Březová u Sokolova“.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.62/15
ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi budoucím oprávněným z věcného břemene č.8800082273/BVB/P, RWE Gasnet s.r.o., Klišská 940 Ústí nad Labem a budoucím povinným z věcného břemene, Městem Březová. Věcné břemeno bude zřízeno na parc.č.446/8, 444/261, 444/303, 421/1 v k.ú.Březová u Sokolova v rozsahu dle skutečného provedení akce.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.63/15
ZM schvaluje záměr směny pozemku p.č. 408/2 o výměře 24336 m2 v k.ú.Březová u Sokolova (vlastník p.Paulus Jaroslav) za pozemky p.č.495/3 o výměře 1050 m2, p.č.495/2 o výměře 1015 m2 a část p.č.494/1 o výměře cca 1000 m2 v k.ú.Březová u Sokolova (vlastník Město Březová).

Usnesení č.64/15
ZM podle ust.§85 písm.a) zák.č.128/2000 Sb. o obcích schvaluje záměr nabýt a převést nemovité věci v rámci směny nemovitostí se společností Sokolovská vodárenská s.r.o. tak, že Město Březová se směnou za nově vzniklé pozemky parc.č.45(ost.plocha/jiná plocha) o výměře 65 m2 a parc.č.50/1 (ost.plocha/manipulační plocha) o výměře 2392 m2, které vzniknou rozdělením původních pozemků par.č.45 a parc.č.50/1 v k.ú.Březová u Sokolova dle geometrického plánu č. 467-3291/2012, stane na místo nich výlučným vlastníkem budovy bez čp./č.e. (stavba technického vybavení), postavené na pozemku par.č.49 v k.ú.Březová u Sokolova. V rámci směny nemovitostí příslušný nabyvatel, který získá nemovitosti o vyšší hodnotě, doplatí rozdíl v hodnotě směňovaných nemovitostí. Hodnota směňovaných nemovitostí bude určena znaleckým posudkem č.4757-87-15 znalcem Alenou Lehečkovou.
ZM pověřuje starostu města realizovat všechny potřebné úkony spojené s výše plánovanou směnou nemovitostí.

Usnesení č.65/15
ZM schvaluje  uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 32.000,--Kč na věcné vybavení SDH v roce 2015.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.66/15
ZM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 123.600,--Kč na zajištění akceschopnosti a odborné přípravy SDH v roce 2015.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.67/15
ZM schvaluje poskytnutí finančního daru 25.000,--Kč p.Jaroslavě Šnicerové bytem Šabina čp.114 za vstřícnost v souvislosti s dispozici s pozemkem p.č.446/5 v k.ú.Březová a další součinnosti při realizaci akce „Zasíťování lokality bydlení pro 18 RD – Výsluní Březová u Sokolova“.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

Schválili:
Josef Brandl, člen rady města
Miroslav Bouda, starosta města

Přečíst »22.9.2015  

5. jednání ZM Březová dne 29. června 2015

USNESENÍ

z  5. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 29.6.2015 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1.Volí: Návrhovou komisi ve složení: p.Strnadová, p.Boukal, Bc.Nikodém

2.Projednali :
2.1. Navržený program 8. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 2.rozpočtové opatření v roce 2015
2.7. Různé:   
a) Záměr prodeje pozemku v k.ú.Březová u Sokolova
b) Záměr prodeje pozemku v k.ú. Vranov u Rovné
c) Prodej pozemku v k.ú.Kamenice u Březové – p.Třešňák R.
d) Změna termínu konání valné hromady  Vodohospodářského sdružení měst a obcí     Sokolovska a obchodní společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.
e) Finanční dar – p.Peterka P.
f) Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí „Školní areál Komenského 123 – Březová – zateplení“

3.Berou na vědomí :
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Informace k rekonstrukci „2 etapa MFC“ (vícenáklady)

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.47/15
ZM schvaluje tento program 5. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7.  2. rozpočtové opatření v roce 2015
8. Různé

Usnesení č.48/15
RM doporučuje ZM schválit 2. rozpočtové opatření v roce 2015.

Usnesení č.49/15
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.481/1 o výměře cca 600 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 190,--Kč/m2

Usnesení č.50/15
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.365/1 o výměře cca 200 m2 v k.ú.Vranov u Rovné za cenu 120,--Kč/m2.

Usnesení č.51/15
ZM schvaluje prodej pozemků p.č.764 o výměře 103 m2, 768 o výměře 718 m2 a 50/1 o výměře 1242 v k.ú.Kamenice u Březové ze celkovou smluvní cenu 300.000,--Kč p.Třešňákovi Radovanovi bytem Březová část Kamenice 10.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.52/15
V souladu s usneseními č.42/15 a 43/15 ze dne 25.5.2015 ZM bere na vědomí změnu termínu konání valné hromady Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska a obchodní společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. z 26.6.2015 na 30.6.2015.

Usnesení č.53/15
ZM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 25.000,--Kč jako ocenění za činnost a reprezentaci města v roce 2014 p.Petru Peterkovi.
ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 25.000,--Kč s p.Petrem Peterkou bytem Sokolov, Mánesova 1668 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č.54/15
ZM schvaluje uzavření smlouvy č.l14204693 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Školní areál Komenského 123, Březová – zateplení“.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Schválili:

Jan Jiříček - místostarosta města

Miroslav Bouda - starosta města

 

Přečíst »30.6.2015  

4. jednání ZM Březová dne 25. května 2015

USNESENÍ

ze 4. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 25.5.2015 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1.Volí:
Návrhovou komisi ve složení:  MUDr.Havlíková, Mgr.Halčinská, p.Peterka

2.Projednali :
2.1. Navržený program 4. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 1.rozpočtové opatření v roce 201
2.7. Účetní závěrka města za rok 2014
2.8. Rozbor hospodaření města za rok 2014
2.9. Závěrečný účet města za rok 2014
2.10. Různé:
a)  Záměr prodeje pozemků v k.ú.Kamenice u Březové
b) Odkoupení budovu čp.56 v Kamenici  – restaurace
c) Zadání Územního plánu Města Březová
d) Změna stanov Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska
e) Delegace na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.
f) Prodej pozemku p.č.19/16 v k.ú.Kostelní Bříza
g) Prodej pozemku p.č.51/1 v k.ú. Kamenice
h) Prodej pozemků v k.ú.Rudolec

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Informace o postupu mužů „A“ FK Olympie do divize
3.4. Informace k výstavbě 2. etapy MFC

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.34/15
ZM schvaluje tento program 4. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 1. rozpočtové opatření v roce 2015
8. Účetní závěrka města za rok 2014
9. Rozbor hospodaření města za rok 2014
10. Závěrečný účet města za rok 2014
11. Různé

Usnesení č.35/15
ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření v roce 2015.

Usnesení č.36/15
ZM schvaluje účetní závěrku města za rok 2014

Usnesení č.37/15
ZM schvaluje Rozbor hospodaření města za rok 2014.

Usnesení č.38/15
ZM schvaluje závěrečný účet města Březová za rok 2014 a vyslovuje souhlas s hospodařením města v roce 2014 bez výhrad.

Usnesení č.39/15
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.764 o výměře 103 m2, 768 o výměře 718 m2 a 50/1 o výměře 1242 v k.ú.Kamenice u Březové ze celkovou smluvní cenu 300.000,-- Kč.

Usnesení č.40/15
ZM schvaluje odkoupení budovy čp.56 (na st.p.č.21 – vlastník Město Březová) v Kamenici za cenu 600.000,--Kč od pana Třešňáka Radovana bytem Březová, část Kamenice čp.10 .

Usnesení č.41/15
ZM schvaluje zadání Územního plánu Města Březová a bere na vědomí zhodnocení požadavků dotčených orgánů, kteří uplatnili u pořizovatele své požadavky na obsah Územního plánu města, vyplývající ze zvláštních právních předpisů, ostatních subjektů, sousedních obcí a vlastníků.
ZM pověřuje starostu města předat pořizovateli – Městskému úřadu v Sokolově - schválené zadání a tímto zajistit zpracování návrhu Územního plánu Města Březová.

Usnesení č.42/15
ZM podle § 84 odst.2 písm.e) zák.č.128/2000 Sb., o obcích:
1. schvaluje změnu stanov Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska tak, že bude přijato nové znění stanov, které tvoří přílohu zápisu z jednání ZM
2. starostovi města jako zástupci člena sdružení Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovsko ukládá, aby za město jako za účastníka sdružení na jednání valné hromady dne 26.6.2015 kladně rozhodl o návrhu usnesení valné hromady, kterým bude rozhodnuto o změně stanov sdružení.

V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta pan Miroslav Bouda účastnit, bude město zastupovat místostarosta pan Jan Jiříček.

Usnesení č.43/15
ZM podle § 84 odst.2 písm.e) zák.č.128/2000 Sb., o obcích:
1. Deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne 26.6.2015, která bude jednat o  těchto záležitostech:
a) zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2014 a o stavu majetku společnosti
b) roční účetní závěrka společnosti k 31.12.2014
c) zpráva dozorčí rady společnosti
d) schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2014
e) projednání odvolání člena dozorčí rady, volba nového člena dozorčí rady, volba jednatele, schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele, jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. místostarostu města pana Jana Jiříčka a

2. ukládá mu, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně
rozhodl:
-   o schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2014
-   o odvolání člena dozorčí rady, volbě nového člena dozorčí rady a schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady a o volbě jednatele a o schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele.

V případě, že by se této valné hromady nemohl místostarosta pan Jan Jiříček účastnit, bude město zastupovat člen Rady města pan Josef Brandl.

Usnesení č.44/15
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.19/16 o výměře 85 m2 v k.ú.Kostelní Bříza za cenu 120,--Kč/m2 p. Dušanovi Gábrišovi bytem Sokolov, Slavíčkova 1695.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.45/15
ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.51/1 o výměře cca 2 200 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za těchto podmínek:
-   pozemek bude odprodán až po dokončení stavby RD a předložení souhlasu stavebního úřadu s trvalým užíváním
-   na užívání pozemku bude uzavřena nájemní smlouva s výší nájemného 5,--Kč/m2/rok, spojená se smlouvou o budoucí smlouvě s uvedením kupní ceny ve výši 90,--Kč/m2
-   pokud stavebník uvede stavbu do trvalého užívání do 3 let od uzavření smlouvy, bude kupní cena snížena o uhrazené nájemné
-   pokud stavebník do 3 let od uzavření smlouvy stavbu rodinného domu nezahájí, smlouva se ruší a pozemek bude vrácen městu bez jakýchkoliv nároků
Ing.Petrovi Ontkovi bytem Sokolov, Závodu Míru 1861.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.46/15
ZM schvaluje prodej pozemků 38/3 o výměře 270 m2, p.č.57/9 o výměře 347 m2, p.č.133/7 o výměře 314 m2, p.č.960/6 o výměře 5 m2 a 960/5 o výměře 5 m2 v k.ú. Rudolec u Březové za cenu 58 Kč/m2 p.Daně Suchan bytem Březová část Rudolec čp.15.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Schválili: Josef Brandl - člen rady města
Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »27.5.2015  

3. jednání ZM Březová dne 27. dubna 2015

USNESENÍ

ze 3. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 27.4.2015 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1.Volí: Návrhovou komisi ve složení: MUDr.Havlíková, p.Strnadová, p.Boukal

2.Projednali:
2.1. Navržený program 3. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. Různé:
a) Odměny neuvolněným členům ZM (Nařízení vlády č.52/2015)
b) Individuální dotace pro rok 2015 – TJ Olympie Březová
c) Individuální dotace pro rok 2015 – FK Olympie Březová
d) Záměr prodeje části pozemku p.č.494/6 v k.ú.Březová u Sokolova
e) Záměr prodeje části pozemku p.č.377/1 v k.ú.Březová u Sokolova
f)  Záměr prodeje pozemku p.č.19/16 v k.ú.Kostelní Bříza
g) Záměr prodeje části pozemku p.č.651/22 v k.ú.Kamenice
h) Záměr prodeje části pozemku p.č.51/1 v k.ú.Kamenice
i) Odkoupení pozemků v k.ú.Tisová a v k.ú.Březová od Ředitelství silnic a dálnic ČR
j) Prodej a koupě pozemků mezi Městem Březová a p.Suchan Danou
k) Darovací smlouva mezi Městem Březová a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
l) Účast města v dražbě konané dne 21.5.2015 v Lokti

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Stav výstavby 2. etapy MFC
3.4. Stav jednání – restaurace v Kamenici

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.18/15
ZM schvaluje tento program 3. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Různé

Usnesení č.19/15
Na základě Nařízení vlády č.37/2003 Sb. v platném znění nařízení vlády č.52/2015 Sb.
ZM schvaluje s účinností od 1.5.2015 měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva, tj.místostarostovi, členům rady, členům zastupitelstva, předsedům výborů a komisí tak, jak jsou navrženy. U souběhu výkonu funkcí bude vyplácena odměna jen za jednu funkci, vždy ta nejvyšší.
Podle shora uvedeného nařízení vlády nebudou odměny vypláceny členům výborů a komisí.

Usnesení č.20/15
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 300.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2015 TJ Olympie Březová na vybavení a činnost oddílů TJ Olympie Březová v roce 2015. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 300.000 Kč s TJ Olympie Březová a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č.21/15
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 80.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2015 FK Olympie Březová ve výši 80.000 Kč na startovné oddílů, nájem umělé plochy pro tréninky, odměny rozhodčím, na sportovní činnost a materiální vybavení FK Olympie Březová v roce 2015. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 80.000 Kč s FK Olympie Březová a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č.22/15
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.494/6 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 200,--Kč/m2. Část pozemku je vyznačena v mapě, která tvoří přílohu tohoto záměru.

Usnesení č.23/15
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.377/1 v k.ú.Březová u Sokolova.

Usnesení č.24/15
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.19/16 o výměře 85 m2 v k.ú.Kostelní Bříza za cenu 120,--Kč/m2.

Usnesení č.25/15
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.651/22 v k.ú.Kamenice u Březové.

Usnesení č.26/15
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.51/1 o výměře cca 2 200 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za těchto podmínek:
-   pozemek bude odprodán až po dokončení stavby RD a předložení souhlasu stavebního úřadu s trvalým užíváním
-   na užívání pozemku bude uzavřena nájemní smlouva s výší nájemného 5,--Kč/m2/rok, spojená se smlouvou o budoucí smlouvě s uvedením kupní ceny ve výši 90,--Kč/m2
-   pokud stavebník uvede stavbu do trvalého užívání do 3 let od uzavření smlouvy, bude již uhrazené nájemné odečteno od kupní ceny pozemku
-   pokud stavebník do 3 let od uzavření smlouvy stavbu rodinného domu nezahájí, smlouva se ruší a pozemek bude vrácen městu bez jakýchkoliv nároků.

Usnesení č.27/15
ZM schvaluje odkoupení pozemků p.č.829/71 o výměře 282 m2 v k.ú.Tisová u Sokolova, p.č.2366/51 o výměře 39 m2, p.č.2366/53 o výměře 245 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 20.000,--Kč od Ředitelství silnic a dálnic ČR.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.28/15
ZM ruší své usnesení č.69/13, kterým byl schválen záměr směny pozemků v k.ú.Arnoltov a Rudolec u Březové mezi Městem Březová a p.Suchan Danou bytem Březová část Rudolec čp.15.

Usnesení č.29/15
ZM schvaluje odkoupení pozemků p.č.1/1 o výměře 1919 m2 a p.č.1/6 o výměře 4406 m2 za cenu 58,--Kč/m2 v k.ú.Arnoltov od p.Suchan Dany bytem Březová, část Rudolec čp.15.
ZM pověřuje starostu města podpisem všech příslušných smluv.

Usnesení č.30/15
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků 38/3 o výměře 270 m2, p.č.57/9 o výměře 347 m2, p.č.133/7 o výměře 314 m2, p.č.960/6 o výměře 5 m2 a 960/5 o výměře 5 m2 v k.ú. Rudolec u Březové za cenu 58 Kč/m2.

Usnesení č.31/15
ZM ruší své usnesení č.51/14 ze dne 30.6.2014, kterým byla schválena darovací smlouva na převod silničních pozemků od Ředitelství silnic a dálnic na Město Březová.

Usnesení č.32/15
ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy č.POI/14/644 mezi Městem Březová a Ředitelstvím silnic a dálnic Praha na převod části původní silnice I/6 a silničních pozemků v k.ú.Březová u Sokolova, Rudolec u Březové a Dolní Rychnov.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.33/15
ZM schvaluje účast města v dražbě, která se koná dne 21.5.2015 v Lokti. Předmětem dražby je pozemek p.č.70/1 v k.ú. Březová u Sokolova o výměře 13 m2, zapsaný v katastru nemovitostí jako ostatní plocha – jiná plocha na listu vlastnictví č.1675.
ZM pověřuje starostu města účastí v dražbě a určením nejvyššího podání.  

Schválili:
Jan Jiříček - místostarosta města
Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »28.4.2015  

1. mimořádné jednání ZM Březová dne 13. dubna 2015

USNESENÍ

z  1. mimořádného jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 13.4.2015 v 16.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1.Volí:
Návrhovou komisi ve složení:   p.Kortus, p.Boukal, p.Runtová

2.Projednali:
2.1. Smlouva o poskytnutí dotace „Multifunkční centrum Březová II.etapa“

3.Přijali toto usnesení:

Usnesení č.17/15
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č.CZ.1.09/2.2.00/81.01233 z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na akci „Multifunkční centrum Březová – II. etapa“.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Schválili:
Jan Jiříček - místostarosta města
Miroslav Bouda - starosta města

 

 

Přečíst »14.4.2015  

2. jednání ZM Březová dne 30. března 2015

USNESENÍ

z  2. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 30.3.2015 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1. Volí: Návrhovou komisi ve složení:  Mgr. Halčinská M., Bc.Kávová A., Szolar L.

2. Projednali:
2.1. Navržený program 8. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. Rozpočet města a pravidla rozpočtového procesu v roce 2015
2.7. Obecně závazná vyhláška města č.2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
2.8. Různé:
a) Smlouva o zřízení věcného břemene – veřejné osvětlení v k.ú.Rudolec

3. Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č. 13/15
ZM schvaluje tento program 8. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Rozpočet města a pravidla rozpočtového procesu v roce 2015
8. Obecně závazná vyhláška města č.2/2015 o stanovení systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
9. Různé

Usnesení č.14/15
ZM schvaluje rozpočet Města Březová na rok 2015 dle předloženého návrhu: Příjmy 77.779,050 tis.Kč, příjem do sociálního fondu 368,000 tis.Kč, provozní výdaje 67.839,911 tis.Kč, finanční vypořádání za rok 2014  14,139 tis.Kč, kapitálové výdaje 56.785,000 tis.Kč, přijaté úvěry 48.000,000 tis.Kč, splátky úvěrů -1.140,000 tis.Kč.
ZM schvaluje pravidla rozpočtového procesu v roce 2015.

Usnesení č.15/15
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města č.2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.

Usnesení č.16/15
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.MP/VB/T15/013 z důvodu stavby veřejného osvětlení „SO 422 – Veřejné osvětlení“ na pozemku p.č.160/2 v k.ú.Rudolec u Březové mezi Městem Březová (strana oprávněná), p.Černohorský Ivo bytem Dalovice, Trnitá čp.78 (strana povinná) a Ředitelství silnic a dálnic ČR (stavebník vynucené překládky vedení veřejného osvětlení).
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Schválili: 
Jan Jiříček - místostarosta města
Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »1.4.2015  

1. jednání ZM Březová dne 23. února 2015

USNESENÍ

z  1. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 23.2.2015 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1.Volí: 
Návrhovou komisi ve složení: p.Strnadová, Bc.Bedeč, Bc.Nikodém

2.Projednali:
2.1. Navržený program 1. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. Slib nového člena ZM
2.7. Obecně závaznou vyhlášku města č.1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů – výše poplatku pro rok 2015
2.8. Různé:
a) Základní ceny za prodej pozemků
b) Dohoda o uznání a úhradě dluhu – p.Beňovská
c) Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování ÚP
d) Plán práce kontrolního výboru na rok 2015
e) Žádosti o nadační příspěvky z Karlovarského kraje
f) Žádost o nadační příspěvek z MMR na projekt „Pokračování chodníků v obci Černý Mlýn“
g) Delegace na valnou hromadu společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.
h) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti – distribuční síť Březová, ul.gen.Svobody
i) Úhrada správního poplatku na územní rozhodnutí – tréninkové hřiště Březová

3.Berou na vědomí :
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Informace k rozpočtu města na rok 2015

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.1/15
ZM schvaluje tento program 1. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Slib nového člena ZM
8. Obecně závazná vyhláška města č.1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů – výše poplatku pro rok 2015
9. Různé

Usnesení č.2/15
V souladu se zák.č.491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů §55, odst.2, písm.b) ZM vyslovuje zánik mandátu MUDr.Fišerové Lence bytem Březová část Kostelní Bříza 2 z funkce člena ZM Březová (náhradník p.Peterka Pavel složil slib do rukou starosty města).

Usnesení č.3/15
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města č.1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – výše poplatku pro rok 2015.

Usnesení č.4/15
ZM schvaluje základní ceny za prodej pozemků dle předloženého návrhu.

Usnesení č.5/15
ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 19.006,--Kč s p.Václavou Beňovskou bytem Březová, Komenského čp.121. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 7-11/2014, nedoplatku vyúčtování topné sezony a penále (od 2/2015 ve 20 měsíčních splátkách ve výši 1.000,--Kč).
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.

Usnesení č.6/15
ZM určuje zastupitele města p.Miroslava Boudu  pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování Územního plánu města Březová.

Usnesení č.7/15
ZM schvaluje plán práce kontrolního výboru pro rok 2015.

Usnesení č.8/15
ZM schvaluje podání žádostí o příspěvky poskytovatele Karlovarského kraje na realizaci projektů:
Podpora sboru dobrovolných hasičů pro rok 2015                           250.000,--Kč
Informační pohlednice – turistické cíle                                             30.000,--Kč
Březová – podpora územně plánovací činnosti                                150.000,--Kč
Úprava běžeckých stop 2015/2016                                                  50.000,--Kč

ZM schvaluje případné spolufinancování ostatních nákladů a pověřuje starostu města podpisem všech příslušných dokumentů.

Usnesení č.9/15
ZM schvaluje podání žádostí o příspěvek poskytovatele MMR na realizaci projektu
„Pokračování chodníků v obci Černý Mlýn“ ve výši 400.000,--Kč.
ZM schvaluje případné spolufinancování ostatních nákladů a pověřuje starostu města podpisem všech příslušných dokumentů.

Usnesení č.10/15
ZM podle §84 odst.2 písm.f) zák.č.128/2000 Sb. o obcích:
1. Deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne 31.3.2015, která bude jednat o těchto záležitostech:
a) zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2014 a o stavu majetku společnosti
b) projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2014
c) projednání a schválení nové výše nájemného od 1.4.2015 podle nájemní smlouvy ze dne 30.4.2003 uzavřené s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o
d) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady a o částce, o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti
e) projednání předmětu nepeněžitých vkladů a rozhodnutí o částkách, které se započítávají na vklad společníků
f) rozhodnutí o lhůtě, do níž musí být závazky společníků ke zvýšení vkladů převzaty
g) schválení nabytí vodohospodářského majetku v obci Staré Sedlo dle kupní smlouvy
h) schválení nabytí vodohospodářského majetku v obci Těšovice dle kupní smlouvy
i) schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní o budoucí koupi vodohospodářského majetku v Habartově – část splaškové kanalizace a vodovod
j) schválení převodu vodohospodářského majetku v obci Dolní Rychnov dle kupní smlouvy jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. místostarostu města pana Jana Jiříčka a 2. ukládá mu, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl o těchto návrzích usnesení valné hromady, které byly poprány v pozvánce na valnou hromadu společnosti:
ad b) schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2014
ad c) schválení nové výše nájemného od 1.4.2015 podle nájemní smlouvy ze dne 30.4.2003 uzavřené s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o.
ad f) ad g) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady a o částce, o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti
ad h) projednání předmětu nepeněžitých vkladů a rozhodnutí o částkách, které se započítávají na vklad společníků
ad i) rozhodnutí o lhůtě, do níž musí být závazky společníků ke zvýšení vkladů převzaty
ad j) schválení nabytí vodohospodářského majetku v obci Staré Sedlo dle kupní smlouvy
ad k) schválení nabytí vodohospodářského majetku v obci Těšovice dle kupní smlouvy
ad l)  schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní o budoucí koupi vodohospodářského majetku v Habartově – část splaškové kanalizace a vodovod
ad m)schválení převodu vodohospodářského majetku v obci Dolní Rychnov dle kupní smlouvy

V případě, že by se této valné hromady nemohl místostarosta účastnit, bude město zastupovat pan Josef Brandl, člen rady města.

3. přebírá závazek k nepeněžitému vkladu v hodnotě 3.957.000,--Kč do základního kapitálu společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.
4. schvaluje splacení závazku ke vkladu do základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem, který je podrobně popsán a ohodnocen ve znaleckém posudku č.503/2014 znalkyně Ing.Jaroslavy Medvědové
5. uděluje oprávnění podepsat listiny spojené se zvýšením vkladu do základního kapitálu společnosti místostarostovi města.

Usnesení č.11/15
ZM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a Smlouvu o právu provést stavbu č.IV – 12 – 0009696/VB-2 na stavbu distribuční sítě Březová, ul.gen.Svobody mezi budoucím povinným z věcného břemene Městem Březová a mezi budoucím oprávněným z věcného břemene – ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly. Věcné břemeno bude zřízeno na p.p.č.476/1 v k.ú.Březová u Sokolova v rozsahu 3 m2.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

Usnesení č.12/15
ZM schvaluje úhradu správního poplatku ve výši 10.000,--Kč v rámci rozpočtového provizoria. Jedná se úhradu správního poplatku za vydání územního rozhodnutí na akci „Tréninkové hřiště Březová na p.p.č.444/1, 444/2, 444/5, 444/7, 444/303 v k.ú.Březová u Sokolova“.

5. Uložili:

Úkol č.1/15 – tajemnici MěÚ
Řešit žádost zástupců společenství domů Okružní 173,174 a 175 k odstranění vad v důsledku digitalizace Březové.
Termín: ihned

Schválili:
Jan Jiříček - místostarosta  města
Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »24.2.2015  

8. jednání ZM Březová dne 22. prosince 2014

USNESENÍ

z  8. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 22.12.2014 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1.Volí: 
Návrhovou komisi ve složení:  Mgr.Kávová, Mgr.Halčinská, p.Szolar

2.Projednali:
2.1. Navržený program 8. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 7.rozpočtové opatření v roce 2014
2.7. Rozpočtové provizorium pro rok 2015
2.8. Různé:    
a) Termíny zasedání ZM v roce 2015
b) Odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, organizacím, sportovním reprezentantům a funkcionářům
c) Plán práce finančního výboru v roce 2015
d) Prodej pozemku  - manželé David a Veronika Zemanovi
e) Prodej pozemku  - manželé Jiří a Věra Maškovi
f)  Prodej bytu č.5 v čp.349 ul.Okružní – p.F.Novotný
g) Výběr dodavatele  „Multifunkční centrum Březová – 2.etapa, poskytnutí překlenovacího úvěru“

3.Berou na vědomí :
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.76/14
ZM schvaluje tento program 8. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7.  7. rozpočtové opatření v roce 2014
8. Rozpočtové provizorium pro rok 2015
9. Různé

Usnesení č.77/14
ZM schvaluje 7. rozpočtové opatření v roce 2014.

Usnesení č.78/14
ZM schvaluje, v souladu se směrnicí č.4/2006, tyto podmínky rozpočtového provizoria pro rok 2015:
1. Provozní výdaje v jednotlivých střediscích budou prováděny podle upraveného rozpočtu roku 2014
2. Povoluje se čerpání investičních výdajů schválených v rozpočtu 2014, kde došlo k jejich nedočerpání a přesunutí do roku 2015 v důsledku včasného nedokončení realizace, a to ve výši rozdílu mezi již vyčerpanými prostředky v roce 2014 a rozpočtem roku 2014
3. Splátky úvěru na akci Víceúčelový objekt Rudolec budou prováděny dle podmínek úvěrové smlouvy
4. V případě přidělení dotace na akci Rekonstrukce kulturního domu – 2etapa, ZM souhlasí s čerpáním úvěru v předfinancování této akce až do výše 48 mil.Kč.

Usnesení č.79/14
ZM schvaluje termíny zasedání Zastupitelstva města pro rok 2015.

Usnesení č.80/14
ZM schvaluje finanční odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, spol.organizacím, sportovním reprezentantům, funkcionářům atd. v celkové výši do 90.000,--Kč. ZM pověřuje rozdělením této částky RM na lednovém jednání.

Usnesení č.81/14
ZM schvaluje plán práce finančního výboru na rok 2015.

Usnesení č.82/14
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.483/10 v k.ú.Březová  u Sokolova o celkové výměře 912 m2 za 802,--Kč/m2 a p.č.483/17 o výměře 15 m2 za cenu 663,--Kč/m2 (bez DPH) tj.802,--Kč/m2  p.Davidu Zemanovi a Mgr.Veronice Zemanové oba bytem Březová, Odborářů čp.350. ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné kupní smlouvy.

Usnesení č.83/14
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.470/9 o výměře 308 m2 v k.ú Březová u Sokolova manželům Jiřímu a Věře Maškovým bytem Březová, gen.Svobody čp.343 za cenu 100,--Kč/m2. ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné kupní smlouvy.

Usnesení č.84/14
ZM schvaluje prodej bytu č.5 v čp.349 ul.Okružní p.Františku Novotnému bytem tamtéž za cenu 600.000,--Kč. ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné kupní smlouvy.

Usnesení č.85/14
V souladu se zák.č.137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele zakázky malého rozsahu na akci „Multifunkční centrum Březová – 2.etapa, poskytnutí překlenovacího úvěru“ ZM schvaluje jako poskytovatele úvěru společnost Česká spořitelna a.s., Praha (dále toto pořadí: 2. Komerční banka a.s., Praha). ZM schvaluje uzavření smlouvy o přijetí úvěru ve výši 48.000.000,--Kč se společností Česká spořitelna a.s. Praha a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Schválili:
Jan Jiříček - místostarosta města
Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »23.12.2014