2. mimořádné jednání ZM Březová dne 1. září 2014

USNESENÍ

z 2. mimořádného jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 1.9.2014  v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1. Volí:
Návrhovou komisi ve složení: p. Runtová, MUDr.Havlíková, p.Szolar

2. Projednali:
a) 4. rozpočtové opatření v roce 2014
b) Žádost o dotaci „Multifunkční centrum Březová – 2.etapa“
c) Přijetí dotace z Nadace ČEZ – „Revitalizace zeleně Třešňovka – II. etapa“

3. Přijali tato usnesení:

Usnesení č.54/14
ZM schvaluje 4. rozpočtové opatření v roce 2014.

Usnesení č.55/14
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci ROP SZ pro projekt „Multifunkční centrum Březová – 2 etapa“ v oblasti podpory 2.2 – Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury, výše celkových nákladů projektu je 55.733.204,--Kč.
ZM dále schvaluje zajištění financování projektu „Multifunkční centrum Březová – 2.etapa“ dle podmínek ROP SZ a to:
a) předfinancování projektu z prostředků Města Březová ve výši 100% celkových nákladů projektu tj.55.733.204,--Kč
b) finanční zajištění tohoto předfinancování bude kryté z úvěru
c) výše spolufinancování projektu bude minimálně 15% celkových způsobilých výdajů tj. 8.197.953,--Kč a nezpůsobilých výdajů ve výši 1.080.182,--Kč

ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

Usnesení č.56/14
ZM schvaluje přijetí dotace pro realizaci projektu „Revitalizace zeleně Třešňovka – II etapa“ ve výši 199.757,-- Kč od Nadace ČEZ.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušného potvrzení o přijetí dotace.

Schválili:
Jan Jiříček - člen rady města
Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »2.9.2014  

5. jednání ZM Březová dne 30. června 2014

USNESENÍ

z 5. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 30.6.2014 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1.Volí :
Návrhovou komisi ve složení:  MUDr.Havlíková, p.Runtová, p.Szolar

2.Projednali :
2.1. Navržený program 5. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 3. rozpočtové opatření v roce 2014
2.7. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
a) Dohoda o uznání a úhradě dluhu – p.Mašková
b) Darovací smlouva mezi Městem a Ředitelstvím silnic a dálnic Praha
c) Stanovení počtu členů zastupitelstva pro nové volební období
d) Pořízení zařízení pro měření rychlosti

3.Berou na vědomí :
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.48/14
ZM schvaluje tento program 5. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 3.rozpočtové opatření v roce 2014
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé

Usnesení č.49/14
ZM schvaluje 3. rozpočtové opatření v roce 2014.

Usnesení č.50/14
ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku  27.343,--Kč s p.Maškovou Lucií bytem Březová, Komenského čp.121 s podmínkou, že pokud nebude provedena jediná splátka dle Dohody nebo uhrazen nájem, bude přistoupeno k vyklizení bytu. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 1,2,4,/2014, poplatku z prodlení a vyúčtování topné sezony roku 2013 (jedná se o 55 splátek ve výši 500,--Kč od července 2014).
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.

Usnesení č.51/14
ZM schvaluje darovací smlouvu mezi Městem Březová a Ředitelstvím silnic a dálnic Praha na převod části původní silnice I/6 a silničních pozemků v k.ú.Březová u Sokolova, Dolní Rychnov a Rudolec u Březové.

Usnesení č.52/14
V souladu s §67 zák.č.128/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů, ZM stanovuje 15 členů zastupitelstva pro volební období 2014-2018.

Usnesení č.53/14
ZM neschvaluje pořízení zařízení pro měření rychlosti v ulici Hlavní.

Schválili:
Květoslava Šafnerová - místostarosta města
Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »1.7.2014  

4. jednání ZM Březová dne 26. května 2014

USNESENÍ

ze 4. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 26.5.2014 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1. Volí : 
Návrhovou komisi ve složení:  p.Strnadová, Ing.Nechanický, Bc.Chlad

2. Projednali :
2.1. Navržený program 4. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. Účetní závěrka města za rok 2013
2.7. Rozbor hospodaření města Březová za rok 2013 a Závěrečný účet města Březová za rok 2013
2.8. 2. rozpočtové opatření v roce 2014
2.9. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
a) Plán rozvoje města a přidružených obcí na období 2014-2020
b) Žádost o dotaci  - podpora Sboru dobrovolných hasičů
c) Žádost o dotaci – dotisk knihy „Zaniklé obce na Březovsku“
d) Prodej pozemků v k.ú.Tisová u Sokolova
e) Úprava č.2 směrné části Územního plánu města Březová
f) Delegace na valnou hromadu spol. Sokolovská vodárenská s.r.o.

3. Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Záznam z pracovního jednání ZM ze dne 19.5.2014 – hřiště za Základní školou (dopis p.Peterkové)

4. Přijali tato usnesení:

Usnesení č. 37/14
ZM schvaluje tento program 4. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Účetní závěrka města za rok 2013
8. Rozbor hospodaření města Březová za rok 2013 a Závěrečný účet města Březová za rok 2013
9. 2. rozpočtové opatření v roce 2014
10. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
11. Různé

Usnesení č. 38/14
ZM schvaluje Účetní závěrku města za rok 2013.

Usnesení č. 39/14
ZM schvaluje Rozbor hospodaření města Březová za rok 2013 a Závěrečný účet města za rok 2013 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.

Usnesení č. 40/14
ZM schvaluje 2. rozpočtové opatření v roce 2014.

Usnesení č. 41/14
ZM schvaluje Plán rozvoje města a přidružených obcí na období 2014-2020.

Usnesení č. 42/14
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci podpory Sboru dobrovolných hasičů  na základě výzvy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši  160.000,--Kč včetně DPH na zajištění akceschopnosti a 166.000,--Kč včetně DPH na věcné vybavení.
ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č. 43/14
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na dotisk knihy „Zaniklé obce na Březovsku“ ve výši 50.000,--Kč, na základě výzvy Krajského úřadu Karlovarského kraje a souhlasí se spoluúčastí ve výši 25.000,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č. 44/14
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.119 o výměře 220 m2 v k.ú.Tisová u Sokolova za cenu 80,--Kč/m2 manželům Malíkovým bytem Březová část Tisová čp.10.
ZM pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 45/14
ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č.117/1 o výměře cca 250 m2 v k.ú.Tisová u Sokolova.

Usnesení č. 46/14
ZM schvaluje úpravu č.2 směrné části Územního plánu města Březová dle přílohy.
ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č. 47/14
ZM podle §84 odst.2 písm.f) zák.č.128/2000 Sb., o obcích:
1. Deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne  
27.6.2014, která bude jednat o těchto záležitostech:
a) zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2013 a o stavu majetku společnosti
b) projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2013
c) roční účetní závěrka společnosti k 31.12.2013
d) zpráva dozorčí rady společnosti
e) schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2013
f) rozhodnutí o zrušení stanov společnosti
g) rozhodnutí o změně společenské smlouvy – přijetí nového znění ve vztahu k nové právní úpravě zákona č.90/2012 Sb. , o obchodních korporacích
h) rozhodnutí o použití prostředků ze zrušeného rezervního fondu

jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. místostarostku  města p.Květoslavu Šafnerovou

2. ukládá jí, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodla
o těchto návrzích usnesení valné hromady, které byly popsány v pozvánce na valnou 
hromadu společnosti:
ad b) schválení vyúčtování vodného  a stočného za rok 2013
ad e) schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2013
ad f) zrušení stanov společnosti
ad g) změna společenské smlouvy společnosti – přijetí nového znění
ad h) použití prostředků ze zrušeného rezervního fondu.

V případě, že by se této valné hromady nemohla místostarosta účastnit, bude město zastupovat člen rady p.Jan Jiříček.

Schválil:
Květoslava Šafnerová - místostarostka města
Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »27.5.2014  

3. jednání ZM Březová dne 28. dubna 2014

USNESENÍ

ze 3. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 28.4.2014 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1.Volí:
Návrhovou komisi ve složení: p.Runtová, p.Gottfriedová, p.Szolar

2.Projednali:
2.1. Navržený program 3. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 1.rozpočtové opatření v roce 2014
2.7. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
a) Dotace TJ Olympii Březová na činnost
b) Dotace Pionýru Březová na akce pro děti a provoz oddílů
c) Dotace Pionýru Březová na pořízení stanů
d) Dotace FK Olympii Březová na činnost
e) Záměr prodeje pozemku p.č.119 a 117/1 v k.ú.Tisová
f) Záměr prodeje části pozemku p.č.470/3 v k.ú. Březová
g) Zrušení  části usn.č.45/13 – pozemky v lokalitě „11 RD Drahotín“
h) Pozemky v lokalitě „11 RD Drahotín“ – usn.26/14-31/14
i) Žádost o nadační příspěvek „Multifunkční venkovní hřiště v areálu Olympie Březová“
j)  Zařazení území Březové do území působnosti MAS Sokolovsko
k)  Dohoda o uznání a úhradě dluhu – p.Kapounek
l)  Odmítnutí dotace na projekt „Multifunkční centrum Březová – 2.etapa“

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Dopis p.Peterkové – problémy s dětským hřištěm za ZŠ

4.Přijali tato usnesení:
Usnesení č.18/14
ZM schvaluje tento program 3. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 1.rozpočtové opatření v roce 2014
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé

Usnesení č.19/14
ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření v roce 2014.

Usnesení č.20/14
ZM schvaluje poskytnutí dotace TJ Olympii Březová na činnost ve výši 300.000,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.21/14
ZM schvaluje poskytnutí dotace Pionýru Březová na akce pro děti a provoz oddílů ve výši 30.000,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.22/14
ZM schvaluje poskytnutí dotace Pionýru Březová na pořízení stanů ve výši 30.000,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.23/14
ZM schvaluje poskytnutí dotace FK Olympii Březová na činnost ve výši 80.000,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.24/14
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.119 o výměře 220 m2 a části pozemku p.č.117/1 o výměře cca 250 m2 v k.ú.Tisová u Sokolova za cenu 80,--Kč/m2.

Usnesení č.25/14
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.470/3 o výměře cca 470 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 100,--Kč/m2.

Usnesení č.26/14
ZM ruší část svého usnesení č.45/13 ze dne 24.6.2013 v těchto bodech:
pozemek č.1 o výměře 1032 m2  p.Karel Sander bytem Kraslice (nyní  p.p.č.483/3 a 483/14)
pozemek č.5 o výměře 1026 m2 – neobsazen (nyní  p.p.č483/7 a 483/15)
pozemek č.6 o výměře 965 m2 – neobsazen (nyní  p.č.483/8)
pozemek č.7 o výměře 978 m2 p.Michaela Honzíková bytem Sokolov, Seifertova 1833 (nyní p.p.č.483/9 a p.p.č.483/16)
pozemek č.8 o výměře 965 m2 – neobsazen
pozemek č.10 o výměře 872 m2 manželé Iva a Zdenko Bedečovi bytem Březová, Sklářská 83 (nyní  p.p.č.483/18 a p.p.č.483/19)
pozemek č.11 o výměře 941 m2 manželé Martina a Petr Matějkovi bytem Dolní Rychnov, Růžová 332 (nyní  p.p.č.483/13 a p.p.č.483/20).

Usnesení č.27/14
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.486/3 v k.ú.Březová u Sokolova o celkové výměře 1011 m2 za 802,--Kč/m2 a p.č.483/14 o výměře 19 m2 za cenu 663,--Kč/m2 (bez DPH) tj.802,--Kč/m2 včetně DPH p.Václavu Zímovi a Bc.Veronice Zímové bytem Sokolov, Hornická 2187.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.28/14
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 483/12 v k.ú.Březová u Sokolova o celkové výměře 861 m2 za 802,--Kč/m2 a p.č.483/18 o výměře 2m2 za cenu 663,--Kč/m2 (bez DPH) tj.802,--Kč/m2 včetně DPH a p.č.483/19 o výměře 8m2 za cenu 663,--Kč/m2 (bz DPH) tj.802,--Kč/m2 včetně DPH p.Zdenko Bedečovi a p.Ivě Bedečové bytem Březová, Sklářská 83.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.29/14
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.483/13 v k.ú.Březová u Sokolova o celkové výměře 910 m2 za 802,--Kč/m2 a p.č.483/20 o výměře 28 m2 za cenu 663,--Kč/m2 (bez DPH) tj.802,--Kč/m2 včetně DPH p.Martině Matějkové a p.Petru Matějkovi bytem Dolní Rychnov, Růžová 332.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.30/14
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.483/9 v k.ú.Březová u Sokolova o celkové výměře 952 m2 za 802,--Kč/m2 a p.č.483/16 o výměře 19 m2 za cenu 663,--Kč/m2 (bez DPH) tj.802,--Kč/m2 včetně DPH p.Michaele Honzíkové bytem Sokolova, Seifertova 1833 a p.Jaroslavu Skokovi bytem Karlovy Vary, Holečkova 206/2.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.31/14
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.483/7 v k.ú.Březová u Sokolova o celkové výměře 1010 m2 za 802,--Kč/m2 a p.č.483/15 o výměře 25 m2 za cenu 663,--Kč/m2 (bez DPH) tj.802,--Kč/m2 včetně DPH p.Andree Baranové a p.Jánu Baranovi bytem Březová, Dvořákova 144.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.32/14
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.483/8 v k.ú.Březová u Sokolova o celkové výměře 970 m2 za 802,--Kč/m2 p.Radce Pillerové a p.René Pillerovi bytem Březová, Sklářská 82.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.33/14
ZM schvaluje žádost o nadační příspěvek Nadace ČEZ na realizaci projektu „Multifunkční venkovní hřiště v areálu Olympie Březová“ ve výši 1.900.000,--Kč a zároveň ZM schvaluje případné spolufinancování .
ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.34/14
ZM v územní působnosti MAS Sokolovsko schvaluje zařazení svého území do území působnosti MAS Sokolovsko na období 2014-2020.

Usnesení č.35/14
ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 9.435,--Kč s  p.Jaroslavem Kapounkem bytem Březová, Komenského čp.122. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíc 2/2014 a vyúčtování topné sezony 2013 (od 4/2014 v 19 měsíčních splátkách ve výši 500,--Kč).
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.

Usnesení č.36/14
ZM neschvaluje přijetí dotace z ROP Severozápad na víceetapový projekt CZ.1.09/2.2.00/70.01071 „Multifunkční centrum Březová – 2.Etapa“.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

5. RM uložila:
Úkol č.1/14 – starosta
Uskutečnit schůzku k řešení problémů na hřišti za Základní školou (dopis p.Peterkové).
Termín: ihned

Schválili:
Šafnerová Květoslava - místostarostka města
Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »1.5.2014  

2. jednání ZM Březová dne 31. března 2014

USNESENÍ

z 2. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 31.3.2014 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1. Volí:
Návrhovou komisi ve složení:p.Strnadová, Bc.Chlad, Mgr.Bláha

2. Projednali:
2.1. Navržený program 2.ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. Rozpočet města a pravidla rozpočtového procesu v roce 2014
2.7. Obecně závaznou vyhlášku Města č.1/2014, kterou se zrušuje OZV č.3/2003 o stanovení postupu při prodeji bytů a domů z majetkuMěsta Březová do soukromého vlastnictví
2.8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
a) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - P.Škrabák
b) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - M.Nedbalová
c) Kupní smlouva mezi Městem Březová a p.Novým - plynová přípojka
d) Kupní smlouva mezi Městem Březová a p.Lehnerem - plyn.přípojka
e) Kupní smlouva mezi Městem Březová a RWE Gasnet - plyn.přípojky

3. Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Plán práce kontrolního výboru, včetně termínů jednání
3.4. Plán práce finančního výboru, včetně termínů jednání

4. Přijali tato usnesení:

Usnesení č.10/14
ZM schvaluje tento program 2. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Rozpočet města a pravidla rozpočtového procesu v roce 2014
8. Obecně závazná vyhláška Města č.1/2014, kterou se zrušuje OZV č.3/2003 o stanovení postupu při prodeji bytů a domů z majetku Města Březová do soukromého vlastnictví
9. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
10. Různé

Usnesení č.11/14
ZM schvaluje rozpočet Města Březová na rok 2014 dle předloženého návrhu: příjmy 77.161,900 tis.Kč, provozní výdaje 68.367,900 tis.Kč, kapitálové výdaje 7.604,000 tis.Kč, financování - 1.140,000tis.Kč, finanční vypořádání za rok 2013 50,000 tis.Kč, příjem (čtvrtletní odvod 3% z vyplacených mezd v roce 2014) a čerpání sociálního fondu 368,000 tis.Kč. ZM schvaluje pravidla rozpočtového procesu v roce 2014. ZM schvaluje dočasné použití prostředků základní rozpočtové rezervy na předfinancování akce "Zateplení MěÚ Březová čp.230".

Usnesení č.12/14
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlásku Města Březová č.1/2014, kterou se zrušují OZV č.3/2003, o stanovení postupu při prodeji bytů a domů z majetku Města Březová do soukromého vlastnictví a OZV č.1/2006, kterou se mění OZV č.3/2003, o stanovení postupu při prodeji bytů a domů z majetku Města Březová do soukromého vlastnictví.

Usnesení č.13/14
ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 79.195,--Kč s p.Petrem Škrabákem bytem Březová, Komenského čp.121. Dluh je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 11,12/2011, 1,3,5/2012, 2-12/2013, vyúčtování topné sezony za roky 2010,2011,2012 a poplatku z prodlení (od měsíce dubna 2014 v 80 měsíčních splátkách ve výši 1.000,--Kč).
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.

Usnesení č.14/14
ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 33.942,--Kč s p.Michaelou Nedbalovou bytem Březová, Komenského čp.122. Dluh je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 8-12/2013, 1/2014, vyúčtování topné sezony 2011 a 2012 a poplatku z prodlení (od měsíce března 2014 v 68 měsíčních splátkách ve výši 500,--Kč).
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.

Usnesení č.15/14
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím Městem Březová a prodávajícím p.Vladimírem Novým bytem Březová, gen.Svobody čp.282. Předmětem smlouvy je převod plynárenského zařízení - plynové přípojky za kupní cenu 12.733,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné kupní smlouvy.

Usnesení č.16/14
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím Městem Březová a prodávajícím p.Františkem Lehnerem bytem Březová, Luční čp.357. Předmětem smlouvy je převod plynárenského zařízení - plynové přípojky za kupní cenu 9.550,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné kupní smlouvy.

Usnesení č.17/14
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy č.941400051/178562 mezi prodávajícím Městem Březová a kupujícím RWE Gasnet s.r.o. Ústí nad Labem, Klišská čp.940. Předmětem smlouvy je převod plynárenského zařízení včetně všech součástí a příslušenství, realizovaného v rámci stavby "NTL plynovody a přípojky pro lokalitu bydlení Březová - Drahotín" za kupní cenu 409.585,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné kupní smlouvy.

Schválili:
Květoslava Šafnerová - místostarostka města
Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »1.4.2014  

1. mimořádné jednání ZM Březová dne 6. února 2014

USNESENÍ

z 1. mimořádného zasedání Zastupitelstva města, které se konalo dne 6.února 2014 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová

Členové zastupitelstva

1. Volí:
Návrhovou komisi ve složení: p.Strnadová, p.Nový, Bc.Chlad

2. Projednali:
a) Zrušení usn.ZM č. 87/13 - financování projektu "Multifunkční centrum Březová - 2.etapa"
b) "Multifunkční centrum Březová - 2.etapa" - zajištění finančního krytí projektu

3. Přijali tato usnesení:

Usnesení č.8/14
ZM ruší své usnesení č.87/13 ze dne 4.12.2013, kterým bylo schváleno financování projektu "Multifunkční centrum Březová - 2.Etapa".

Usnesení č.9/14
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci ROP SZ pro projekt "Multifunkční centrum Březová - 2.etapa" v oblasti podpory 2.2 - Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury, výše celkových nákladů projektu je 55.733.203,79 Kč. ZM zároveň schvaluje zajištění financování projektu "Multifunkční centrum Březová - 2.etapa" dle podmínek ROP SZ a to:
a) předfinancování projektu z prostředků Města Březová ve výši 100 % celkových nákladů projektu tj.55.733.203,79 Kč
b) finanční zajištění tohoto předfinancování bude kryto z úvěru
c) výše spolufinancování projektu bude minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů tj.46.455.069,--Kč a nezpůsobilých výdajů ve výši 1.080.182,--Kč.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech příslušných dokumentů.

Schválili:
Jan Jiříček - člen rady města
Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »9.2.2014  

1. jednání ZM Březová dne 27. ledna 2014

USNESENÍ

z 1. jednání Zastupiteltva města Březová, které se konalo dne 27.1.2014 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1. Volí:
Návrhovou komisi ve složení: p.Gottfriedová, p.Runtová, p.Szolar

2. Projednali:
2.1. Navržený program 1. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 8.rozpočtové opatření v roce 2013
2.7. Operace s nemovitostmi a fin.kapitálem
a) Financování v rámci rozpočtového provizoria
b) Směrnice č.1/2014 ke schvalování účetní závěrky města a příspěvkových organizací
c) Měsíční odměny neuvolněným členům ZM, předsedům výborů a komisí
d) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Beitlová J.
e) Bezúplatný převod části pozemku p.p.č.878/1 v k.ú.Rudolec

3. Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Informace o přípravě rozpočtu na rok 2014
3.4. Žádost o povolení opravy administrativní chyby v žádosti o dotaci na akci "Multifunkční centrum Březová - 2 Etapa", včetně odpovědi

4. Přijali tato usnesení:

Usnesení č.1/14
ZM schvaluje tento program 1. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 8.rozpočtové opatření v roce 2013
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé

Usnesení č.2/14
ZM schvaluje 8. rozpočtové opatření v roce 2013.

Usnesení č.3/14
ZM schvaluje v rámci rozpočtového provizoria financování těchto akcí:
Hřbitov Březová (žulová schodiště) 132.000,--Kč
Zasiťování pro lokalitu 11 RD Drahotín" (stavební práce) 378.000,--Kč

Usnesení č.4/14
ZM schvaluje Směrnici č.1/2014 ke schvalování účetní závěrky města a zřízených příspěvkových organizací.

Usnesení č.5/14
Na základě Nařízení vlády č.37/2003 Sb. v platném znění nařízení vlády č.459/2013 Sb. ZM schvaluje s účinností od 1.1.2014 měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města, předsedům výborů a komisí tak, jak jsou navrženy. Podle shora uvedeného nařízení vlády nebudou odměny vypláceny členům výborů a komisí.

Usnesení č.6/14
ZM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 123.091,--Kč s p.Janou Beitlovou bytem Březová, Hlavní čp.100. Dluh je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 6-12/2012, 1-10/2013, vyúčtování topné sezony 2012, poplatku z prodlení a soudní náklady (od 2/2014 ve 124 měsíčních splátkách ve výši 1.000,--Kč).
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.

Usnesení č.7/14
ZM schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.p.č.878/1 v k.ú.Rudolec u Březové od Státního pozemkového úřadu.
ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokladů.

Schválili:
Květoslava Šafnerová - místostarostka města
Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »28.1.2014  

9. jednání ZM Březová dne 16. prosince 2013

USNESENÍ

z 9. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 16.12.2013 v 17.00 hodin v Rudolecké stodole

Členové zastupitelstva

1. Volí: Návrhovou komisi ve složení: p.Strnadová, Bc.Chlad, Mgr.Bláha

2. Projednali:
2.1. Navržený program 9. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 7. rozpočtové opatření v roce 2013
2.7. Rozpočtové provizorium pro rok 2014
2.8. Termíny zasedání ZM na rok 2014
2.9. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem:
a) Odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, organizacím, sportovním reprezentantům a funkcionářům
b) Splátkový kalendář úhrady kupní ceny bytu v čp.155-p.Ťoupalová
c) Zrušení části usn.č.70/13 - prodej bytových jednotek v čp.155 (kupní smlouva na manžele Platlovi M. a D.)
d) Prodej bytové jednotky v čp.155 - sl.Platlová D.
e) Splátkový kalendář úhrady kupní ceny bytu v čp.155-sl.Platlová
f) Splátkový kalendář úhrady kupní ceny bytu v čp.155 - p.Pulda

3. Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4. Přijali tato usnesení:

Usnesení č.88/13
ZM schvaluje tento program 9. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 7. rozpočtové opatření v roce 2013
8. Rozpočtové provizorium pro rok 2014
9. Termíny zasedání ZM na rok 2014
10. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
11. Různé

Usnesení č.89/13
ZM schvaluje 7. rozpočtové opatření v roce 2013.

Usnesení č.90/13
ZM schvaluje podmínky rozpočtového provizoria pro rok 2014 dle předloženého návrhu.

Usnesení č.91/13
ZM schvaluje termíny zasedání zastupitelstva města na rok 2014.

Usnesení č.92/13
ZM schvaluje finanční odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, spol.organizacím, sportovním reprezentantům, funkcionářům atd. v celkové výši 90.000,--Kč.
ZM pověřuje rozdělením této částky RM na lednovém jednání.

Usnesení č.93/13
ZM schvaluje splátkový kalendář úhrady kupní ceny bytové jednotky v čp.155/9 ul.Smetanova p.Lucii Ťoupalové. Celková cena 104.035,--Kč bude splacena v 60 splátkách po 1.734,--Kč.

Usnesení č.94/13
ZM ruší část svého usnesení č.70/13 ze dne 21.10.2013, kterým byl schválen prodej bytové jednotky v čp.155/5 manželům M. a D. Platlovým.

Usnesení č.95/13
ZM schvaluje prodej bytové jednotky v domě čp.155/5 ul.Smetanova slečně Drahomíře Platlové bytem tamtéž.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.96/13
ZM schvaluje splátkový kalendář úhrady kupní ceny bytové jednotky v čp.155/5 ul.Smetanova slečně Drahomíře Platlové. Celková kupní cena 103.280,--Kč bude splacena v 60 měsíčních splátkách po 1.722,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.97/13
ZM schvaluje splátkový kalendář úhrady kupní ceny bytové jednotky v čp.155/10 ul.Smetanova p.Václavu Puldovi. Celková kupní cena 148.471,--Kč bude splacena v 36 měsíčních splátkách po 2.889,--Kč s tím, že před podpisem smlouvy bude uhrazeno 44.542,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Schválili: Květoslava Šafnerová - místostarostka města, Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »18.12.2013  

3. mimořádné jednání ZM Březová dne 4. prosince 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 3. mimořádného zasedání Zastupitelstva města, které se konalo dne 4.12.2013 v 16.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1. Volí:
Návrhovou komisi ve složení: p.Strnadová, Bc.Chlad, p.Runtová

2. Projednali:
a) Zrušení usnesení ZM č. 79/13
b) Multifunkční centrum Březová - 2.etapa - zajištění fin.krytí

3. Přijali tato usnesení:

Usnesení č.86/13
ZM ruší své usnesení č.79/13 ze dne 25.11.2013, kterým bylo schváleno financování projektu "Multifunkční centrum Březová - 2.etapa" (bod c)"výše spolufinancování projektu bude minimálně 15% celkových způsobilých výdajů tj.8.359.981,--Kč a nezpůsobilých výdajů ve výši 0,--Kč").

Usnesení č.87/13
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci ROP SZ pro projekt "Multifunkční centrum Březová - 2.etapa" v oblasti podpory 2.2. - Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury. Výše celkových nákladů projektu je 55.733.204,--Kč. ZM zároveň schvaluje zajištění financování projektu "Multifunkční centrum Březová - 2.etapa" dle podmínek ROP SZ, a to:
a) předfinancování projektu z prostředků Města Březová ve výši 100% celkových nákladů projektu tj.55.733.204,--Kč
b) finanční zajištění tohoto předfinancování bude kryté z úvěru
c) výše spolufinancování projektu bude minimálně 15% celkových způsobilých výdajů tj.8.197.953,--Kč a nezpůsobilých výdajů ve výši 1.080.182,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

Schválili:
Květoslava Šafnerová – místostarostka města
Miroslav Bouda – starosta města

Přečíst »18.12.2013  

8. jednání ZM Březová dne 25. listopadu 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

z 8. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 25.11.2013 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová

Členové zastupitelstva

1. Volí: Návrhovou komisi ve složení: p.Gottfriedová, p.Runtová, p.Szolar

2. Projednali:
2.1. Navržený program 8. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 6. rozpočtové opatření v roce 2013
2.7. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem:
a) Zrušení usn.č.71/13 - bezúročný prodej bytu v čp.155
b) Splátkový kalendář kupní ceny byt.jednotky v čp.155-p.Pazdera
c) Splátkový kalendář kupní ceny byt.jednotky v čp.155-p.Dičková
d) Zrušení části usn.č.70/13 - prodej bytových jednotek v čp.155 (kupní smlouva pouze na Pazdera Tomáš)
e) Prodej bytové jednotky v čp.155 - p.Pazdera Tomáš a František
f) Multifunkční centrum 2.etapa - zajištění fin. krytí projektu
g) MFC 2.etapa - partnerská smlouva - MAS Sokolovsko o.p.s.
h) MFC 2.etapa - partnerská smlouva - Mikroregion Sokolov-východ
i) MFC 2.etapa - partnerská smlouva - ZUŠ Sokolov
j) MFC 2.etapa - partnerská smlouva - Obec Lomnice
k) Delegace na valnou hromadu spol.Sokolovská vodárenská s.r.o.
l) Smlouva o poskytnutí účelové neinv.dotace - SDH

3. Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Tarify MHD Sokolov - požadované dotace na ztrátový provoz
3.4. Informace k výstavbě hřbitova

4. Přijali tato usnesení:

Usnesení č.72/13
ZM schvaluje tento program 8. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 6.rozpočtové opatření v roce 2013
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé

Usnesení č.73/13
ZM schvaluje 6. rozpočtové opatření v roce 2013, včetně dodatku.

Usnesení č.74/13
ZM ruší své usnesení č.71/13 ze dne 21.10.2013, kterým byly schváleny bezúročné splátky bytu v čp.155/4 p.Pazderovi M.

Usnesení č.75/13
ZM schvaluje splátkový kalendář úhrady kupní ceny bytové jednotky v čp.155/4 ul.Smetanova p.Miroslavu Pazderovi.Celková kupní cena ve výši 152.815,--Kč bude splacena v 60 měsíčních splátkách po 2.547,--Kč.

Usnesení č.76/13
ZM schvaluje splátkový kalendář úhrady kupní ceny bytové jednotky v čp.155/2 ul.Smetanova p.Jiřině Dičkové.Celková kupní cena 116.014,--Kč bude splacena v 60 měsíčních splátkách po 1.741,--Kč a před podpisem smlouvy bude složena 10% akontace ve výši 11.602,--Kč.

Usnesení č.77/13
ZM ruší část svého usnesení č.70/13 ze dne 21.10.2013, kterým byl schválen prodej bytové jednotky v čp.155/7 pouze p.Pazderovi Tomášovi.

Usnesení č.78/13
ZM schvaluje prodej bytové jednotky v domě čp.155/7 ul.Smetanova p.Pazderovi Tomášovi a p.Pazderovi Františkovi.

Usnesení č.79/13
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci ROP SZ pro projekt "Multifunkční centrum Březová - 2.etapa" v oblasti podpory 2.2 - Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury. Výše celkových nákladů projektu je 55.733.204,--Kč. ZM zároveň schvaluje zajištění financování projektu "Multifunkční
centrum Březová - 2.etapa" dle podmínek ROP SZ a to :
a) předfinancování projektu z prostředků města Březová ve výši 100% celkových nákladů projektu tj. 55.733.204,-- Kč
b) finanční zajištění tohoto předfinancování bude kryto z úvěru
c) výše spolufinancování projektu bude minimálně 15% celkových způsobilých výdajů tj. 8.359.981,--Kč a nezpůsobilých výdajů ve výši 0,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

Usnesení č.80/13
ZM schvaluje uzavření partnerské smlouvy mezi MAS Sokolovsko o.p.s. nám.Míru čp.230 Březová IČO:27962008 a Městem Březová nám.Míru čp.230. Předmětem smlouvy bude vzájemná konzultační činnost při přípravě a realizaci projektu v rámci ROP Severozápad, oblast podpory 2.2, na
akci "Multifunkční centrum Březová - 2.etapa".
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.81/13
ZM schvaluje uzavření partnerské smlouvy mezi Mikroregion Sokolov - východ, Lázeňská 114, Královské Počíčí IČO: 70948755 a Městem Březová nám.Míru čp.230. Předmětem smlouvy bude vzájemná konzultační činnost při přípravě a realizaci projektu v rámci ROP Severozápad, oblast podpory 2.2, na akci "Multifunkční centrum Březová - 2.etapa".
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.82/13
ZM schvaluje uzavření partnerské smlouvy mezi ZUŠ Sokolov, Staré náměstí čp.37, Sokolov IČO: 69978972 a Městem Březová nám.Míru čp.230. Předmětem smlouvy bude vzájemná konzultační činnost při přípravě a realizaci projektu v rámci ROP Severozápad, oblast podpory 2.2, na akci "Multifunkční centrum Březová - 2.etapa".
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.83/13
ZM schvaluje uzavření partnerské smlouvy Obcí Lomnice, Kraslická 44 Lomnice IČO:00259497 a Městem Březová nám.Míru čp.230.Předmětem smlouvy bude vzájemná konzultační činnost při přípravě a realizaci projektu v rámci ROP Severozápad, oblast podpory 2.2, na akci "Multifunkční centrum Březová - 2.etapa".
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.84/13
ZM podle § 84 odst.2 písm.f) zák.č.128/2000 Sb. o obcích: 1. deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne 13.12.2013, která bude jednat o těchto záležitostech:
a) projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2014
b) projednání a schválení výše nájemného pro rok 2014 podle nájemní smlouvy ze dne 30.4.2003 uzavřené s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o.
c) projednání a schválení plánu investic pro rok 2014
d) odvolání člena dozorčí rady
e) jmenování nového člena dozorčí rady, schválení smlouvy o výkonu funkce
f) odměny předsedy dozorčí rady a jednatelů společnosti jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. místostarostku města p.Květoslavu Šafnerovou a 2. ukládá jí, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodla o:
a) schválení výše vodného a stočného pro rok 2014
b) schválení výše nájemného pro rok 2014 podle nájemní smlouvy ze dne 30.4.2003 uzavřené s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o.
c) schválení plánu investic pro rok 2014
d) odvolání člena dozorčí rady
e) jmenování nového člena dozorčí rady navrženého jednateli společnosti a o schválení smlouvy o výkonu funkce
f) o odměnách předsedy dozorčí rady a jednatelů společnosti.

V případě, že by se této valné hromady nemohla místostarostka účastnit, bude město zastupovat p.Jan Jiříček, člen rady města.

Usnesení č.85/13
ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace s Karlovarským krajem ve výši 21.000,--Kč na akceschopnost jednotky SDH.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Schválili:
Květoslava Šafnerová – místostarostka města
Miroslav Bouda – starosta města

Přečíst »26.11.2013