2. jednání ZM Březová dne 29. února 2016

USNESENÍ z 2. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 29.2.2016 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Přečíst »1.3.2016  

1. jednání ZM Březová dne 25. ledna 2016

z  1. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 25.1.2016 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1.Volí:   Návrhovou komisi ve složení: MUDr.Havlíková, Mgr.Halčinská, p.Peterka

2.Projednali:
2.1. Navržený program 1. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 7.rozpočtové opatření v roce 2015
2.7. Různé: 
a) Prodej bytových jednotek v čp.350 ul.Odborářů
b) Směna pozemků v k.ú.Březová u Sokolova
c) Měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva – nařízení vlády č.352/2015Sb.
d) Podání žádostí o dotace z Karlovarského kraje

3.Berou na vědomí :
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.1/16
ZM schvaluje tento program 1. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7.  7. rozpočtové opatření v roce 2015
8.  Různé

Usnesení č.2/16
ZM schvaluje 7.rozpočtové opatření v roce 2015 – technické.

Usnesení č.3/16
ZM schvaluje prodej bytových jednotek  v čp.350 ul.Odborářů:
Byt č.3       za cenu 839.000 Kč
Byt č.4       za cenu 781.000 Kč
Byt č.5       za cenu 781.000 Kč
Byt č.6       za cenu 839.000 Kč
Byt č.7       za cenu 839.000 Kč
Byt č.9       za cenu 860.000 Kč
Byt č.13     za cenu 817.000 Kč
Byt č.14     za cenu 770.000 Kč

ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

Usnesení č.4/16
ZM schvaluje směnu pozemku p.č.408/2 o výměře 24336 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za pozemky p.č.495/3 o výměře 1015 m2, p.č.495/2 o výměře 1015 m2 a p.č.494/18 o výměře 382 m2 v k.ú.Březová u Sokolova (vlastník Město Březová).
ZM pověřuje starostu města podpisem směnné smlouvy.

Usnesení č.5/16
Na základě Nařízení vlády č.37/2003 Sb. v platném znění nařízení vlády č.352/2015 Sb. ZM schvaluje s účinností od 1.2.2016 měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města tj. místostarostovi, členům rady, členům zastupitelstva, předsedům výborů a komisí tak, jak jsou navrženy. U souběhu výkonu funkcí bude vyplácena odměna jen za jednu funkci, vždy ta nejvyšší.

Podle shora uvedeného nařízení vlády nebudou odměny vypláceny členům výborů a komisí.

Usnesení č.6/16
ZM schvaluje podání žádostí o dotace na základě výzvy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci:
a)Podpora SDH v roce 2016 v celkové částce 175.000 Kč včetně DPH
b)Zpracování ÚPD v roce 2016 v celkové částce 188.000 Kč včetně DPH
c)Podpora běžeckých stop 2016/2017 v celkové částce 25.000 Kč včetně DPH.
ZM dále schvaluje přijetí získané dotace a pověřuje starostu města podpisem žádostí a všech souvisejících dokumentů.

Schválili:
Jan Jiříček, místostarosta města
Miroslav Bouda, starosta města

V Březové dne 26.1.2016

Zapsala: Kašparová Jana

Přečíst »27.1.2016  

9. jednání ZM Březová dne 21. prosince 2015

z  9. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 21.12.2015 v 17.00 hodin v malém sále Multifunkčního centra Březová

Členové zastupitelstva

1.Volí: Návrhovou komisi ve složení: p.Strnadová, Mgr.Bedeč, Bc.Nikodém

2.Projednali:
2.1. Navržený program 9. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 6.rozpočtové opatření v roce 2015
2.7. Rozpočtové provizorium pro rok 2016
2.8. Různé:
a) Termíny zasedání RM a ZM na rok 2016
b) Odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, organizacím, sportovním reprezentantům a funkcionářům
c) Odkoupení pozemků od obce Dolní Rychnov
d) Záměr změny správních hranic mezi Městem Březová a obcí Dolní Rychnov
e) Přijetí dotace na běžecké stopy od Karlovarského kraje, Karlovy Vary
f) Přijetí finančního daru na běžkařské trasy od Města Sokolov

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.89/15
ZM schvaluje tento program 9. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7.  6. rozpočtové opatření v roce 2015
8. Rozpočtové provizorium pro rok 2016
9. Různé

Usnesení č.90/15
ZM schvaluje 6. rozpočtové opatření v roce 2015.

Usnesení č.91/15
ZM schvaluje, v souladu se směrnicí ZM Březová č. 4/2006, tyto podmínky rozpočtového provizoria pro rok 2016:
1. Provozní výdaje v jednotlivých střediscích budou prováděny podle upraveného rozpočtu roku 2015,
2. Splátky úvěru na akci MFC Březová – II. etapa budou prováděny dle podmínek úvěrové smlouvy, popřípadě podle upravených podmínek úvěrové smlouvy, pokud k takové úpravě na základě požadavku města dojde, tedy především z připsaných prostředků příslušné dotace (v plné výši těchto prostředků) a dále též z disponibilních, nespotřebovaných prostředků z přebytků hospodaření minulých let či případného přebytku hospodaření roku 2015,
3. Splátky úvěru na akci Rudolecká stodola budou prováděny dle podmínek úvěrové smlouvy,
4. Povoluje se čerpání těchto investičních výdajů:
- investiční výdaje schválené v rozpočtu 2015, u kterých došlo k jejich nedočerpání a přesunutí do roku 2016 v důsledku reálného či jen finančního nedokončení realizace, a to ve výši rozdílu mezi již vyčerpanými prostředky v roce 2015 a příslušným limitem stanoveným rozpočtem roku 2015,
- dále se povoluje čerpání konkrétních investičních výdajů dle přílohy do stanovených limitů, pokud smluvní podmínky či aktuální stav realizace bude vyžadovat hrazení výdajů do doby schválení řádného rozpočtu,
5. Povoluje se čerpání těchto provozních výdajů, které nebyly předmětem rozpočtu 2015:
- mzdy nově přijatých pracovníků na nová funkční místa ve středisku Multifunkční centrum Březová.

Usnesení č.92/15
ZM schvaluje termíny zasedání Zastupitelstva města pro rok 2016.

Usnesení č.93/15
ZM schvaluje finanční odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, spol.organizacím, sportovním reprezentantům, funkcionářům atd. v celkové výši do 90.000,--Kč.
ZM schvaluje, aby rozdělením této částky byla pověřena RM na lednovém jednání.

Usnesení č.94/15
ZM schvaluje uzavření Kupní smlouvy se společností bss Báňská stavební společnost s.r.o. na odkup pozemků a na nich vybudovaného stavebního díla v k.ú. Březová u Sokolova s názvem „Obytný soubor v ulici Gen. Svobody – část Komunikace a veřejné osvětlení (na základě dle již dříve uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí), za cenu 4.850.000 Kč, s tím, že kupní cena bude uhrazena takto:

První část kupní ceny ve výši 4.350.000,- Kč bude městem Březová uhrazena prodávajícímu do jednoho roku ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí inženýrských sítí, parkovacích míst a komunikace v Obytném souboru v ulici Gen. Svobody,

druhá část ve výši 500.000,- Kč (tzv. pozastávka z ceny zjištěné za odkoupení technické infrastruktury) bude městem Březová uhrazena prodávajícímu do jednoho měsíce po kolaudaci poslední nově vybudované jednotky k bydlení v Obytném souboru v ulici Gen. Svobody.

ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

ZM schvaluje nabytí nemovitostí – pozemků v k.ú. Březová u Sokolova p.č. 476/30 (778 m2), 476/38 (11 m2), 476/39 (30 m2), 476/40 (31 m2), 476/41 (24 m2), 476/42 (78 m2), 476/43 (39 m2) a 476/44 (63 m2) a na nich vybudovaného stavebního díla v k.ú. Březová u Sokolova s názvem „Obytný soubor v ulici Gen. Svobody – část Komunikace a veřejné osvětlení.

Usnesení č.95/15
ZM schvaluje odkoupení pozemků p.č.893/14 o výměře 21 m2, p.č.893/2 o výměře 165 m2 a p.č.893/3 o výměře 97 m2 v k.ú.Dolní Rychnov za cenu 200,--Kč/m2 od obce Dolní Rychnov.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné kupní smlouvy.

Usnesení č.96/15
ZM schvaluje záměr změny správních hranic mezi Městem Březová a obcí Dolní Rychnov dle předloženého návrhu.

Usnesení č.97/15
ZM schvaluje přijetí dotace ve výši 25.000,--Kč na úpravu běžeckých stop od Karlovarského Kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení č.98/15
ZM schvaluje přijetí peněžního daru ve výši 30.000,--Kč na úpravu běžkařských tras SKI Březová od Města Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné darovací smlouvy.

V Březové dne 22.12.2015

Schválili:
Jan Jiříček - místostarosta města
Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »22.12.2015  

8. jednání ZM Březová dne 30. listopadu 2015

Usnesení

z  8. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 30.11.2015 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1.Volí: Návrhovou komisi ve složení:  MUDr.Havlíková, Mgr.Halčinská, p.Peterka

2.Projednali:
2.1. Navržený program 8. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 5.rozpočtové opatření v roce 2015
2.7. Různé:   
a) Prodej pozemku p.č.51/7 v k.ú.Kamenice
b) Jmenování nové členky kontrolního výboru
c) Jmenování členky školské rady při ZŠ Březová, jako zástupce zřizovatele
d) Delegace na valnou hromadu společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.
e) Zrušení usn.č.70/15 – směna nemovitostí – Sokolovská vodárenská s.r.o.
f) Nabytí a převod nemovitých věcí v rámci směny nemovitostí-Sokolovská vodárenská s.r.o.

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.81/15
ZM schvaluje tento program 8. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7.  5. rozpočtové opatření v roce 2015
8. Různé

Usnesení č.82/15
ZM schvaluje 5. rozpočtové opatření v roce 2015.

Usnesení č.83/15
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.51/7 o výměře cca 2 330 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 90,--Kč/m2  p.O.P.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.84/15
ZM jmenuje jako dalšího člena kontrolního výboru Šárku Klepáčkovou bytem Březová, Sklářská čp.97.

Usnesení č.85/15
V souladu se zák.č.561/2004 Sb. ZM jmenuje p.Květoslavu Šafnerovou členkou Školské rady při Základní škole Březová, jako zástupce zřizovatele.

Usnesení č.86/15
ZM podle § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích:
1. deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne 18. 12. 2015, která bude jednat o těchto záležitostech:

schválení provozovatele vodohospodářského majetku pro období let 2016 - 2020 projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2016, projednání a schválení výše nájemného pro rok 2016 podle provozní smlouvy uzavřené s Vodohospodářskou společností Sokolov, s.r.o., projednání a schválení plánu investic pro rok 2016,

      jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. místostarostu města p.Jana Jiříčka a

2. ukládá mu, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl o

schválení provozovatele vodohospodářského majetku pro období let 2016 - 2020 projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2016, projednání a schválení výše nájemného pro rok 2016 podle provozní smlouvy uzavřené s Vodohospodářskou společností Sokolov, s.r.o., projednání a schválení plánu investic pro rok 2016.

V případě, že by se této valné hromady nemohl místostarosta účastnit, bude město zastupovat p.Brandl Josef.

Usnesení č.87/15
ZM ruší své usnesení č.70/15 -  Nabytí a převod nemovitých věcí v rámci směny nemovitostí-Sokolovská vodárenská s.r.o.

Usnesení č.88/15
ZM podle ust.§85 písm.a) zák.č.128/2000 Sb. o obcích schvaluje nabytí a převod nemovitých věcí v rámci směny nemovitostí se společností Sokolovská vodárenská s.r.o. tak, že Město Březová se směnou za nově vzniklé pozemky parc.č.45(ost.plocha/jiná plocha) o výměře 65 m2 a parc.č.50/1 (ost.plocha/manipulační plocha) o výměře 2392 m2, které vznikly rozdělením původních pozemků par.č.45 a parc.č.50/1 v k.ú.Březová u Sokolova dle geometrického plánu č. 467-3291/2012, stane na místo nich výlučným vlastníkem budovy bez čp./č.e. (stavba technického vybavení), postavené na pozemku par.č.49 v k.ú.Březová u Sokolova. V rámci směny nabyvatel směňovaných nemovitostí sp.Sokolovská vodárenská s.r.o. doplatí rozdíl v hodnotě směňovaných nemovitostí, která byla určena znaleckým posudkem č.4757-87-15 znalcem Alenou Lehečkovou ve výši 132.760,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podepsat listiny spojené se směnou nemovitostí.

Schválili: Miroslav Bouda, starosta města, Jan Jiříček, místostarosta města

V Březové dne 2.12.2015

Zapsala : Jana Kašparová

Přečíst »2.12.2015  

2. mimořádné jednání ZM Březová dne 23. listopadu 2015

Usnesení

z  2. mimořádného jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 23.11.2015 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1.Volí: Návrhovou komisi ve složení:  p.Strnadová, p.Boukal, Bc.Nikodém

2.Projednali: 2.1.  Zmocnění Sokolovské uhelné, právní nástupce a.s.

3.Přijali toto usnesení: 

Usnesení č.80/15
ZM zmocňuje společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, sídlem Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, aby bezúplatně zastupovala Březovou v jednáních se společností ČEZ, a.s., IČ 45274649, sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, která budou směřovat k získání informací o budoucnosti provozu Elektrárny Tisová jakožto teplárny, a to za účelem perspektivy zajištění dodávek tepla pro obyvatele Březové.

Schválili: Jan Jiříček - místostarosta města, Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »24.11.2015  

7. jednání ZM Březová dne 26. října 2015

USNESENÍ

ze 7. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 26.10.2015 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1.Volí: Návrhovou komisi ve složení:  p.Strnadová, p.Boukal, Bc.Nikodém

2.Projednali:
2.1. Navržený program 7. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 4.rozpočtové opatření v roce 2015
2.7. Různé: 
a) Nabytí a převod nemovitých věcí v rámci směny nemovitostí - Sokolovská vodárenská s.r.o.
b) Odvolání Bc.Nikodéma z funkce člena kontrolního výboru (na vlastní žádost)
c) Individuální dotace pro TJ Olympii – FC Rafani
d) Prodej části pozemku  p.č. 51/1 v k.ú.Kamenice u Březové
e) Dohoda o uznání a úhradě dluhu
f) Bezúplatný převod pozemků od Státního pozemkového úřadu
g) Prodej pozemku p.č.481/21 v k.ú.Březová u Sokolova
h) Dotace na opravu komunikace v Kamenici – Krajská správa a údržba silnic
i) Finanční dar starostovi města

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.68/15
ZM schvaluje tento program 7. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7.  4. rozpočtové opatření v roce 2015
8. Různé

Usnesení č.69/15
ZM schvaluje 4. rozpočtové opatření v roce 2015.

Usnesení č.70/15
ZM podle ust.§85 písm.a) zák.č.128/2000 Sb. o obcích schvaluje nabytí a převod nemovitých věcií v rámci směny nemovitostí se společností Sokolovská vodárenská s.r.o. tak, že Město Březová se směnou za nově vzniklé pozemky parc.č.45(ost.plocha/jiná plocha) o výměře 65 m2 a parc.č.50/1 (ost.plocha/manipulační plocha) o výměře 2392 m2, které vzniknou rozdělením původních pozemků par.č.45 a parc.č.50/1 v k.ú.Březová u Sokolova dle geometrického plánu č. 467-3291/2012, stane na místo nich výlučným vlastníkem budovy bez čp./č.e. (stavba technického vybavení), postavené na pozemku par.č.49 v k.ú.Březová u Sokolova. V rámci směny nabyvatel směňovaných nemovitostí sp.Sokolovská vodárenská s.r.o. doplatí rozdíl v hodnotě směňovaných nemovitostí, která byla určena znaleckým posudkem č.4757-87-15 znalcem Alenou Lehečkovou ve výši 114.364,99 Kč.
ZM pověřuje starostu města podepsat listiny spojené se směnou nemovitostí.

Usnesení č.71/15
ZM odvolává Bc.Nikodéma Martina z funkce člena kontrolního výboru (na vlastní žádost – rodinné a pracovní důvody).

Usnesení č.72/15
ZM schvaluje poskytnutí další individuální dotace pro TJ Olympii Březová ve výši 20.000,--Kč na činnost nového oddílu malé kopané FC Rafani.
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Usnesení č.73/15
ZM ruší  své usnesení č.45/15 ze dne 25.5.2015, kterým byl schválen prodej části pozemku p.č.51/1 o výměře 2200 m2 v k.ú.Kamenice u Březové po dokončení stavby rodinného domu. 

Usnesení č.74/15
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.51/1 o výměře cca 2 200 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 90,--Kč/m2.

Usnesení č.75/15
ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 15.408,--Kč s p.M.T.. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 4,6-8/2015 (jedná se o 31 měsíčních splátek po 500,--Kč).
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.

Usnesení č.76/15
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků:
k.ú. Kostelní Bříza                
p.p.č.352/5 o výměře 1371 m2
p.p.č.224/2 o výměře 267 m2

k.ú.Kamenice u Březové       
p.p.č.33/9 o výměře 121 m2

k.ú.Rudolec u Březové                     
p.p.č.133/1 o výměře 9752 m2
p.p.č.136/12 o výměře 494 m2
p.p.č.136/1 o výměře 638 m2
p.p.č.133/6 o výměře 28 m2

od ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský úřad pro Karlovarský kraj.
ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.77/15
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.481/21 o výměře 574 m2 v k.ú. Březová u Sokolova p.M.Z. za cenu 190,--Kč/m2.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.78/15
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, p.o. Sokolov, Chebská 282 ve výši 200.000,--Kč na opravu povrchu silnice III/21024 ve staničení 2,100 – 2,700 km v intravilánu místní části Kamenice. 
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Usnesení č.79/15
ZM schvaluje starostovi města p.Miroslavu Boudovi finanční dar dle předloženého návrhu.

V Březové dne 27.10.2015

Schválili: Miroslav Bouda – starosta města, Jan Jiříček – místostarosta města

Přečíst »27.10.2015  

6. jednání ZM Březová dne 21. září 2015

USNESENÍ

ze  6. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 21.9.2015 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1.Volí: Návrhovou komisi ve složení:  MUDr.Havlíková, Mgr.Halčinská, p.Peterka

2.Projednali:
2.1. Navržený program 6. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 3.rozpočtové opatření v roce 2015
2.7. Různé:
a) Zrušení prodeje pozemku v k.ú.Rudolec – p.Hauptmannl V.
b) Individuální dotace – FK Olympie Březová
c) Dohoda o uznání a úhradě dluhu – p.Mikyska R.
d) Dohoda o uznání a úhradě dluhu – p.Mašková L.
e) Zasíťování lokality bydlení pro „18 RD – Výsluní Březová u Sokolova“
f) Záměr směny pozemků v k.ú Březová u Sokolova
g) Nabytí a převod nemovitých věcí v rámci směny nemovitostí se společností Sokolovská vodárenská vodárenská s.r.o.
h) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro SDH
i)  Finanční dar – „Zasíťování lokality bydlení pro 18 RD – Výsluní Březová“  

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Informace o průběhu výstavby 2. etapy MFC

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.55/15
ZM schvaluje tento program 6. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7.  3. rozpočtové opatření v roce 2015
8. Různé

Usnesení č.56/15
ZM schvaluje 3. rozpočtové opatření v roce 2015.

Usnesení č.57/15
ZM ruší své usnesení č.112/9 ze dne 26.10.2009, kterým byl schválen prodej pozemku p.č.58/3 o výměře 457 m2 v k.ú.Rudolec u Březové p.Václavu Hauptmannlovi bytem Březová, část Rudolec čp.62 (p.Haptmannlovi bude vrácena částka 14.250,--Kč).

Usnesení č.58/15
ZM schvaluje poskytnutí další individuální dotace na činnost klubu FK Olympie Březová v roce 2015 ve výši 127.000,--Kč na úhradu nákladů oddílů, zejména odměny rozhodčím, na sportovní činnost a materiální vybavení, přestupy a hostování hráčů, cestovné.
ZM schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 127.000,--Kč s FK Olympií Březová a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č.59/15
ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 30.228,--Kč s p.Romanem Mikyskou bytem Královské Poříčí, Dlouhá čp.85. Dlužná částka je za nájemné a službyposkytované s užíváním bytu za měsíce 8-12/2005, 1-9/2006, nedoplatku vyúčtování topné sezony a soudních výloh.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.

Usnesení č.60/15
ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 29.790,--Kč s p.Lucií Maškovou bytem Březová, Okružní čp.189. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 10-12/2013, 1-2,5,9-10/2014, nedoplatku  vyúčtování topné sezony a soudních výloh.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.

Usnesení č.61/15
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní spojených mezi vlastníkem plynárenského zařízení – RWE Gasnet, s.r.o.Klišská 940, Ústí nad Labem a osobou vyvolávající přeložku plynárenského zařízení, Městem Březová. Předmětem smlouvy je provedení přeložky plynárenského zařízení plynovodu VTL plynovodu DN 100 z důvodu realizace stavby „18 RD – Výsluní Březová u Sokolova“.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.62/15
ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi budoucím oprávněným z věcného břemene č.8800082273/BVB/P, RWE Gasnet s.r.o., Klišská 940 Ústí nad Labem a budoucím povinným z věcného břemene, Městem Březová. Věcné břemeno bude zřízeno na parc.č.446/8, 444/261, 444/303, 421/1 v k.ú.Březová u Sokolova v rozsahu dle skutečného provedení akce.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.63/15
ZM schvaluje záměr směny pozemku p.č. 408/2 o výměře 24336 m2 v k.ú.Březová u Sokolova (vlastník p.Paulus Jaroslav) za pozemky p.č.495/3 o výměře 1050 m2, p.č.495/2 o výměře 1015 m2 a část p.č.494/1 o výměře cca 1000 m2 v k.ú.Březová u Sokolova (vlastník Město Březová).

Usnesení č.64/15
ZM podle ust.§85 písm.a) zák.č.128/2000 Sb. o obcích schvaluje záměr nabýt a převést nemovité věci v rámci směny nemovitostí se společností Sokolovská vodárenská s.r.o. tak, že Město Březová se směnou za nově vzniklé pozemky parc.č.45(ost.plocha/jiná plocha) o výměře 65 m2 a parc.č.50/1 (ost.plocha/manipulační plocha) o výměře 2392 m2, které vzniknou rozdělením původních pozemků par.č.45 a parc.č.50/1 v k.ú.Březová u Sokolova dle geometrického plánu č. 467-3291/2012, stane na místo nich výlučným vlastníkem budovy bez čp./č.e. (stavba technického vybavení), postavené na pozemku par.č.49 v k.ú.Březová u Sokolova. V rámci směny nemovitostí příslušný nabyvatel, který získá nemovitosti o vyšší hodnotě, doplatí rozdíl v hodnotě směňovaných nemovitostí. Hodnota směňovaných nemovitostí bude určena znaleckým posudkem č.4757-87-15 znalcem Alenou Lehečkovou.
ZM pověřuje starostu města realizovat všechny potřebné úkony spojené s výše plánovanou směnou nemovitostí.

Usnesení č.65/15
ZM schvaluje  uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 32.000,--Kč na věcné vybavení SDH v roce 2015.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.66/15
ZM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 123.600,--Kč na zajištění akceschopnosti a odborné přípravy SDH v roce 2015.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.67/15
ZM schvaluje poskytnutí finančního daru 25.000,--Kč p.Jaroslavě Šnicerové bytem Šabina čp.114 za vstřícnost v souvislosti s dispozici s pozemkem p.č.446/5 v k.ú.Březová a další součinnosti při realizaci akce „Zasíťování lokality bydlení pro 18 RD – Výsluní Březová u Sokolova“.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

Schválili:
Josef Brandl, člen rady města
Miroslav Bouda, starosta města

Přečíst »22.9.2015  

5. jednání ZM Březová dne 29. června 2015

USNESENÍ

z  5. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 29.6.2015 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1.Volí: Návrhovou komisi ve složení: p.Strnadová, p.Boukal, Bc.Nikodém

2.Projednali :
2.1. Navržený program 8. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 2.rozpočtové opatření v roce 2015
2.7. Různé:   
a) Záměr prodeje pozemku v k.ú.Březová u Sokolova
b) Záměr prodeje pozemku v k.ú. Vranov u Rovné
c) Prodej pozemku v k.ú.Kamenice u Březové – p.Třešňák R.
d) Změna termínu konání valné hromady  Vodohospodářského sdružení měst a obcí     Sokolovska a obchodní společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.
e) Finanční dar – p.Peterka P.
f) Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí „Školní areál Komenského 123 – Březová – zateplení“

3.Berou na vědomí :
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Informace k rekonstrukci „2 etapa MFC“ (vícenáklady)

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.47/15
ZM schvaluje tento program 5. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7.  2. rozpočtové opatření v roce 2015
8. Různé

Usnesení č.48/15
RM doporučuje ZM schválit 2. rozpočtové opatření v roce 2015.

Usnesení č.49/15
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.481/1 o výměře cca 600 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 190,--Kč/m2

Usnesení č.50/15
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.365/1 o výměře cca 200 m2 v k.ú.Vranov u Rovné za cenu 120,--Kč/m2.

Usnesení č.51/15
ZM schvaluje prodej pozemků p.č.764 o výměře 103 m2, 768 o výměře 718 m2 a 50/1 o výměře 1242 v k.ú.Kamenice u Březové ze celkovou smluvní cenu 300.000,--Kč p.Třešňákovi Radovanovi bytem Březová část Kamenice 10.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.52/15
V souladu s usneseními č.42/15 a 43/15 ze dne 25.5.2015 ZM bere na vědomí změnu termínu konání valné hromady Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska a obchodní společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. z 26.6.2015 na 30.6.2015.

Usnesení č.53/15
ZM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 25.000,--Kč jako ocenění za činnost a reprezentaci města v roce 2014 p.Petru Peterkovi.
ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 25.000,--Kč s p.Petrem Peterkou bytem Sokolov, Mánesova 1668 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č.54/15
ZM schvaluje uzavření smlouvy č.l14204693 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Školní areál Komenského 123, Březová – zateplení“.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Schválili:

Jan Jiříček - místostarosta města

Miroslav Bouda - starosta města

 

Přečíst »30.6.2015  

4. jednání ZM Březová dne 25. května 2015

USNESENÍ

ze 4. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 25.5.2015 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1.Volí:
Návrhovou komisi ve složení:  MUDr.Havlíková, Mgr.Halčinská, p.Peterka

2.Projednali :
2.1. Navržený program 4. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 1.rozpočtové opatření v roce 201
2.7. Účetní závěrka města za rok 2014
2.8. Rozbor hospodaření města za rok 2014
2.9. Závěrečný účet města za rok 2014
2.10. Různé:
a)  Záměr prodeje pozemků v k.ú.Kamenice u Březové
b) Odkoupení budovu čp.56 v Kamenici  – restaurace
c) Zadání Územního plánu Města Březová
d) Změna stanov Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska
e) Delegace na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.
f) Prodej pozemku p.č.19/16 v k.ú.Kostelní Bříza
g) Prodej pozemku p.č.51/1 v k.ú. Kamenice
h) Prodej pozemků v k.ú.Rudolec

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Informace o postupu mužů „A“ FK Olympie do divize
3.4. Informace k výstavbě 2. etapy MFC

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.34/15
ZM schvaluje tento program 4. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 1. rozpočtové opatření v roce 2015
8. Účetní závěrka města za rok 2014
9. Rozbor hospodaření města za rok 2014
10. Závěrečný účet města za rok 2014
11. Různé

Usnesení č.35/15
ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření v roce 2015.

Usnesení č.36/15
ZM schvaluje účetní závěrku města za rok 2014

Usnesení č.37/15
ZM schvaluje Rozbor hospodaření města za rok 2014.

Usnesení č.38/15
ZM schvaluje závěrečný účet města Březová za rok 2014 a vyslovuje souhlas s hospodařením města v roce 2014 bez výhrad.

Usnesení č.39/15
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.764 o výměře 103 m2, 768 o výměře 718 m2 a 50/1 o výměře 1242 v k.ú.Kamenice u Březové ze celkovou smluvní cenu 300.000,-- Kč.

Usnesení č.40/15
ZM schvaluje odkoupení budovy čp.56 (na st.p.č.21 – vlastník Město Březová) v Kamenici za cenu 600.000,--Kč od pana Třešňáka Radovana bytem Březová, část Kamenice čp.10 .

Usnesení č.41/15
ZM schvaluje zadání Územního plánu Města Březová a bere na vědomí zhodnocení požadavků dotčených orgánů, kteří uplatnili u pořizovatele své požadavky na obsah Územního plánu města, vyplývající ze zvláštních právních předpisů, ostatních subjektů, sousedních obcí a vlastníků.
ZM pověřuje starostu města předat pořizovateli – Městskému úřadu v Sokolově - schválené zadání a tímto zajistit zpracování návrhu Územního plánu Města Březová.

Usnesení č.42/15
ZM podle § 84 odst.2 písm.e) zák.č.128/2000 Sb., o obcích:
1. schvaluje změnu stanov Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska tak, že bude přijato nové znění stanov, které tvoří přílohu zápisu z jednání ZM
2. starostovi města jako zástupci člena sdružení Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovsko ukládá, aby za město jako za účastníka sdružení na jednání valné hromady dne 26.6.2015 kladně rozhodl o návrhu usnesení valné hromady, kterým bude rozhodnuto o změně stanov sdružení.

V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta pan Miroslav Bouda účastnit, bude město zastupovat místostarosta pan Jan Jiříček.

Usnesení č.43/15
ZM podle § 84 odst.2 písm.e) zák.č.128/2000 Sb., o obcích:
1. Deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne 26.6.2015, která bude jednat o  těchto záležitostech:
a) zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2014 a o stavu majetku společnosti
b) roční účetní závěrka společnosti k 31.12.2014
c) zpráva dozorčí rady společnosti
d) schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2014
e) projednání odvolání člena dozorčí rady, volba nového člena dozorčí rady, volba jednatele, schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele, jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. místostarostu města pana Jana Jiříčka a

2. ukládá mu, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně
rozhodl:
-   o schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2014
-   o odvolání člena dozorčí rady, volbě nového člena dozorčí rady a schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady a o volbě jednatele a o schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele.

V případě, že by se této valné hromady nemohl místostarosta pan Jan Jiříček účastnit, bude město zastupovat člen Rady města pan Josef Brandl.

Usnesení č.44/15
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.19/16 o výměře 85 m2 v k.ú.Kostelní Bříza za cenu 120,--Kč/m2 p. Dušanovi Gábrišovi bytem Sokolov, Slavíčkova 1695.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.45/15
ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.51/1 o výměře cca 2 200 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za těchto podmínek:
-   pozemek bude odprodán až po dokončení stavby RD a předložení souhlasu stavebního úřadu s trvalým užíváním
-   na užívání pozemku bude uzavřena nájemní smlouva s výší nájemného 5,--Kč/m2/rok, spojená se smlouvou o budoucí smlouvě s uvedením kupní ceny ve výši 90,--Kč/m2
-   pokud stavebník uvede stavbu do trvalého užívání do 3 let od uzavření smlouvy, bude kupní cena snížena o uhrazené nájemné
-   pokud stavebník do 3 let od uzavření smlouvy stavbu rodinného domu nezahájí, smlouva se ruší a pozemek bude vrácen městu bez jakýchkoliv nároků
Ing.Petrovi Ontkovi bytem Sokolov, Závodu Míru 1861.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.46/15
ZM schvaluje prodej pozemků 38/3 o výměře 270 m2, p.č.57/9 o výměře 347 m2, p.č.133/7 o výměře 314 m2, p.č.960/6 o výměře 5 m2 a 960/5 o výměře 5 m2 v k.ú. Rudolec u Březové za cenu 58 Kč/m2 p.Daně Suchan bytem Březová část Rudolec čp.15.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Schválili: Josef Brandl - člen rady města
Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »27.5.2015  

3. jednání ZM Březová dne 27. dubna 2015

USNESENÍ

ze 3. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 27.4.2015 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1.Volí: Návrhovou komisi ve složení: MUDr.Havlíková, p.Strnadová, p.Boukal

2.Projednali:
2.1. Navržený program 3. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. Různé:
a) Odměny neuvolněným členům ZM (Nařízení vlády č.52/2015)
b) Individuální dotace pro rok 2015 – TJ Olympie Březová
c) Individuální dotace pro rok 2015 – FK Olympie Březová
d) Záměr prodeje části pozemku p.č.494/6 v k.ú.Březová u Sokolova
e) Záměr prodeje části pozemku p.č.377/1 v k.ú.Březová u Sokolova
f)  Záměr prodeje pozemku p.č.19/16 v k.ú.Kostelní Bříza
g) Záměr prodeje části pozemku p.č.651/22 v k.ú.Kamenice
h) Záměr prodeje části pozemku p.č.51/1 v k.ú.Kamenice
i) Odkoupení pozemků v k.ú.Tisová a v k.ú.Březová od Ředitelství silnic a dálnic ČR
j) Prodej a koupě pozemků mezi Městem Březová a p.Suchan Danou
k) Darovací smlouva mezi Městem Březová a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
l) Účast města v dražbě konané dne 21.5.2015 v Lokti

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Stav výstavby 2. etapy MFC
3.4. Stav jednání – restaurace v Kamenici

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.18/15
ZM schvaluje tento program 3. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Různé

Usnesení č.19/15
Na základě Nařízení vlády č.37/2003 Sb. v platném znění nařízení vlády č.52/2015 Sb.
ZM schvaluje s účinností od 1.5.2015 měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva, tj.místostarostovi, členům rady, členům zastupitelstva, předsedům výborů a komisí tak, jak jsou navrženy. U souběhu výkonu funkcí bude vyplácena odměna jen za jednu funkci, vždy ta nejvyšší.
Podle shora uvedeného nařízení vlády nebudou odměny vypláceny členům výborů a komisí.

Usnesení č.20/15
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 300.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2015 TJ Olympie Březová na vybavení a činnost oddílů TJ Olympie Březová v roce 2015. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 300.000 Kč s TJ Olympie Březová a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č.21/15
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 80.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2015 FK Olympie Březová ve výši 80.000 Kč na startovné oddílů, nájem umělé plochy pro tréninky, odměny rozhodčím, na sportovní činnost a materiální vybavení FK Olympie Březová v roce 2015. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 80.000 Kč s FK Olympie Březová a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č.22/15
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.494/6 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 200,--Kč/m2. Část pozemku je vyznačena v mapě, která tvoří přílohu tohoto záměru.

Usnesení č.23/15
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.377/1 v k.ú.Březová u Sokolova.

Usnesení č.24/15
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.19/16 o výměře 85 m2 v k.ú.Kostelní Bříza za cenu 120,--Kč/m2.

Usnesení č.25/15
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.651/22 v k.ú.Kamenice u Březové.

Usnesení č.26/15
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.51/1 o výměře cca 2 200 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za těchto podmínek:
-   pozemek bude odprodán až po dokončení stavby RD a předložení souhlasu stavebního úřadu s trvalým užíváním
-   na užívání pozemku bude uzavřena nájemní smlouva s výší nájemného 5,--Kč/m2/rok, spojená se smlouvou o budoucí smlouvě s uvedením kupní ceny ve výši 90,--Kč/m2
-   pokud stavebník uvede stavbu do trvalého užívání do 3 let od uzavření smlouvy, bude již uhrazené nájemné odečteno od kupní ceny pozemku
-   pokud stavebník do 3 let od uzavření smlouvy stavbu rodinného domu nezahájí, smlouva se ruší a pozemek bude vrácen městu bez jakýchkoliv nároků.

Usnesení č.27/15
ZM schvaluje odkoupení pozemků p.č.829/71 o výměře 282 m2 v k.ú.Tisová u Sokolova, p.č.2366/51 o výměře 39 m2, p.č.2366/53 o výměře 245 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 20.000,--Kč od Ředitelství silnic a dálnic ČR.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.28/15
ZM ruší své usnesení č.69/13, kterým byl schválen záměr směny pozemků v k.ú.Arnoltov a Rudolec u Březové mezi Městem Březová a p.Suchan Danou bytem Březová část Rudolec čp.15.

Usnesení č.29/15
ZM schvaluje odkoupení pozemků p.č.1/1 o výměře 1919 m2 a p.č.1/6 o výměře 4406 m2 za cenu 58,--Kč/m2 v k.ú.Arnoltov od p.Suchan Dany bytem Březová, část Rudolec čp.15.
ZM pověřuje starostu města podpisem všech příslušných smluv.

Usnesení č.30/15
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků 38/3 o výměře 270 m2, p.č.57/9 o výměře 347 m2, p.č.133/7 o výměře 314 m2, p.č.960/6 o výměře 5 m2 a 960/5 o výměře 5 m2 v k.ú. Rudolec u Březové za cenu 58 Kč/m2.

Usnesení č.31/15
ZM ruší své usnesení č.51/14 ze dne 30.6.2014, kterým byla schválena darovací smlouva na převod silničních pozemků od Ředitelství silnic a dálnic na Město Březová.

Usnesení č.32/15
ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy č.POI/14/644 mezi Městem Březová a Ředitelstvím silnic a dálnic Praha na převod části původní silnice I/6 a silničních pozemků v k.ú.Březová u Sokolova, Rudolec u Březové a Dolní Rychnov.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.33/15
ZM schvaluje účast města v dražbě, která se koná dne 21.5.2015 v Lokti. Předmětem dražby je pozemek p.č.70/1 v k.ú. Březová u Sokolova o výměře 13 m2, zapsaný v katastru nemovitostí jako ostatní plocha – jiná plocha na listu vlastnictví č.1675.
ZM pověřuje starostu města účastí v dražbě a určením nejvyššího podání.  

Schválili:
Jan Jiříček - místostarosta města
Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »28.4.2015