6. jednání ZM Březová dne 30. září 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 6. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 30.9.2013 v 17.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Členové zastupitelstva

1. Volí:
Návrhovou komisi ve složení: p. Runtová, p. Kortus, p. Szolar

2. Projednali:
2.1. Navržený program 6. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 4. rozpočtové opatření v roce 2013
2.7. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem:
a) Náklady na předfinancování projektu "Sport, příroda a životní prostředí"
b) Finanční dar FK Flamengo Březová
c) Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Kar.kraje - věcné vybavení jednotky SDH
d) Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na akceschopnost jednotky SDH
e) Bezúplatný převod pozemku v k.ú.Studánka
f) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Tešná S.
g) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Togyerová E.
h) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Doudová V.
i) Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí dotace - "Využití fenoménu zaniklých obcí pro rozvoj CR - 1.etapa"
j) Prodej bytových jednotek v čp.155 - dopisy nájemníků
k) Žádost nájemníků čp.100-101, čp.131-135 a čp.136-140 - prodej bytových jednotek
l) Přijetí neinvestiční dotace pro jednotku SDH - povodně

3. Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4. Přijali tato usnesení:

Usnesení č.49/13
ZM schvaluje tento program 6. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 4.rozpočtové opatření v roce 2013
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé

Usnesení č.50/13
ZM schvaluje 4. rozpočtové opatření v roce 2013, včetně dodatku.

Usnesení č.51/13
ZM schvaluje náklady na předfinancování projektu "Sport, příroda a životní prostředí" v rámci programu Cíle 3 ve výši cca 217.000,--Kč.

Usnesení č.52/13
ZM schvaluje poskytnutí finančního daru FK Flamengo Březová na činnost ve výši 10.000,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.53/13
ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 20.000,--Kč na věcné vybavení jednotky SDH.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.54/13
ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace s Karlovarským krajem ve výši 143.170,--Kč na akceschopnost jednotky SDH.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.55/13
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č.1160/1 o výměře 3572 m2 v k.ú.Studánka u Březové od Státního pozemkového úřadu.
ZM pověřuje starostu města podpisem všech příslušných dokumentů.

Usnesení č.56/13
ZM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu na částku 64.455,--Kč s p.Soňou Tešnou bytem Březová, nám.Míru čp.134. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce březen-srpen 2013, vyúčtování topné sezony roku 2011 a 2012 a poplatku z prodlení.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné dodohy.

Usnesení č.57/13
ZM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu na částku 26.542,--Kč s p.Evou Togyerovou bytem Březová, Komenského čp.121/26. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce leden, březen-červen 2013, vyúčtování topné sezony roku 2011 a 2012 a poplatku z prodlení.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.

Usnesení č.58/13
ZM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu na částku 28.365,--Kč s p.Veronikou Doudovou bytem Březová, nám.Míru čp.137/1.
Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce červen-srpen 2013, vyúčtování topné sezony roku 2012 a poplatku
z prodlení.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.

Usnesení č.59/13
ZM schvaluje uzavření dodatku č.1 Smlouvy č.CZ.1/09/4.3.00/18.00463 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt "Využití fenoménu zaniklých obcí pro rozvoj CR - 1.etapa" mezi poskytovatelem dotace Regionální radou
regionu soudržnosti Severozápad, Berní 2261/1, Ústí nad Labem a příjemcem dotace Městem Březová. Předmětem dodatku je úprava č.XXI.
Porušení rozpočtové kázně, porušení podmínek, nesrovnalosti a čl.XXIV. Přílohy smlouvy.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.

Usnesení č.60/13
ZM opětovně projednalo žádosti nájemníků čp.155 ul.Smetanova o snížení kupní ceny za bytové jednotky (žádosti ze dne 26.8.2013 a 10.9.2013) a
trvá na prodeji bytového fondu v čp.155 ul.Smetanova dle schválených Pravidel pro stanovení postupu při prodeji bytů a domů z majetku města
Březová do soukromého vlastnictví (tj.za 600,--Kč/m2).

Usnesení č.61/13
ZM projednalo žádost nájemníků čp. 100-101, čp.131-135, čp.136-140 o prodej bytových jednotek do soukromého vlastnictví a v souladu se současnými schválenými Pravidly pro stanovení postupu při prodeji bytů a domů z majetku města Březová do soukromého vlastnictví prodej tohoto
bytového fondu neschvaluje.

Usnesení č.62/13
ZM schvaluje přijetí neinvestiční dotace na výdaje jednotky SDH za zásah jednotky mimo její územní obvod z rozpočtu Karlovarského kraje v době povodní 2013. Celková výše příspěvku činí 168.800,--Kč na věcné vybavení neinvestičního charakteru a 4.268,--Kč jako náhrady ušlého
výdělku a pohonných hmot.
ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

5. Uložili:
úkol č.1/13 - tajemnici
Projednat možnost zafinancování úpravy hřiště FK Olympie
(odvodnění cca 200.000,--Kč).
termín: 21.10.2013

Schválili: Květoslava Šafnerová - místostarostka města, Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »1.10.2013  

5. jednání ZM Březová dne 24. června 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

z 5. jenání Zatupitelstva města Březová, které se konalo dne 24.6.2013 v 17.00 hodin v novém víceúčelovém objektu v Rudolci

Členové zastupitelstva

1. Volí: Návrhovou komisi: p.Strnadová, Bc. Chlad, Mgr. Bláha

2. Projednali:
2.1. Navržený program 5. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 3. rozpočtové opatření v roce 2013
2.7. Rozpočtový výhled na r.2014-2016
2.8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem:
a) Prodej stavebních pozemků v k.ú.Březová
b) Žádost o dotaci na projekt "Sport,příroda a životní prostředí"
c) Finanční dar na nákup sanitního vozidla
d) Prodej bytu č.11 v čp.350 ul.Odborářů - p.Schvarcová

3. Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4. Přijali tato usnesení:

Usnesení č.42/13
ZM schvaluje tento program 5. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 3.rozpočtové opatření v roce 2013
8. Rozpočtový výhled na r.2014-2016
9. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
10. Různé

Usnesení č.43/13
ZM schvaluje 3. rozpočtové opatření v roce 2013.

Usnesení č.44/13
ZM schvaluje Rozpočtový výhled na r.2014 - 2016.

Usnesení č.45/13
ZM schvaluje prodej stavebních pozemků na p.p.č.483/1 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 802,--Kč/m2 těmto zájemcům:
- pozemek č.1 o výměře 1032 m2 p.Karel Sandner bytem Kraslice
- pozemek č.2 o výměře 1062 m2 p.David Kumpert bytem Habartov, K.Čapka 88/7
- pozemek č.3 o výměře 1032 m2 manželé Dana a Ing.Miroslav Strnadovi bytem Březová, Sklářská 84
- pozemek č.4 o výměře 1038 m2 p.Michal Jamnický bytem Sokolov, Křížová 150
- pozemek č.5 o výměře 1026 m2 - neobsazen
- pozemek č.6 o výměře 965 m2 - neobsazen
- pozemek č.7 o výměře 978 m2 - p.Michala Honzíková bytem Sokolov, Seifertova 1833
- pozemek č.8 o výměře 965 m2 - neobsazen
- pozemek č.9 o výměře 798 m2 p.Pavel Kočický bytem Březová, Lesní 265
- pozemek č.10 o výměře 872 m2 manželé Iva a Zdenko Bedečovi bytem Březová, Sklářská 83
- pozemek č.11 o výměře 941 manželé Martina a Petr Matějkovi bytem Dolní Rychnov, Růžová 332
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

Usnesení č.46/13
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt "Sport, příroda a životní prostředí" v rámci programu Cíle 3. Výše celkových nákladů projektu pro českou stranu je 7.090,--eur.
ZM schvaluje náklady na předfinancování projektu "Sport, příroda a životní prostředí" v rámci programu Cíle 3 ve výši cca 178.000,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné žádosti.

Usnesení č.47/13
ZM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,--Kč pro Zravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje na nákup sanitního vozidla.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.48/13
ZM schvaluje prodej bytu č.11 v čp.350 ul.Odborářů o velikosti 1+3, výměra 71,12 m2 p.Schvarcové Evě bytem tamtéž za cenu 770.000,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Schválili: Květoslava Šafnerová - místostarostka města, Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »29.6.2013  

4. jednání ZM Březová dne 25. května 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 4. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 27.5.2013 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová

Členové zastupitelstva

1. Volí:
Návrhovou komisi: MUDr.Fišerová, MUDr.Havlíková, p.Gottfriedová

2. Projednali:
2.1. Navržený program 4. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. Rozbor hospodaření a Závěrečný účet města za rok 2012
2.7. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
a) Záměr prodeje stavebních pozemků v k.ú.Březová
b) Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace "Dokumentace pro kulturně společenské zařízení v Březové"
c) Dodatek č.3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace "Multifunkční centrum Březová 1.etapa"
d) Delegace na valnou hromady obchodní spol.Sokolovská vodárenská

3. Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Ukončení prací na změně č.3 ÚP Města Březová (Větrný park Lobzy)

4. Přijali tato usnesení:

Usnesení č.36/13
ZM schvaluje tento program 4. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Rozbor hospodaření a Závěrečný účet města za rok 2012
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé

Usnesení č.37/13
ZM schvaluje Rozbor hospodaření a Závěrečný účet města Březová za rok 2012 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.

Usnesení č.38/13
ZM schvaluje záměr prodeje stavebních pozemků na p.p.č.483/1 v k.ú.Březová u Sokolova o celkové výměře 10.709 m2 za cenu 802,--Kč/m2.

Usnesení č.39/13
ZM schvaluje uzavření dodatku č.1 Smlouvy č.CZ1.09/2.100/30.00732 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt "Dokumentace pro kulturně společenské zařízení v Březové" mezi poskytovatelem dotace Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad, Masarykova 3488/1, Ústí nad Labem a příjemcem dotace Městem Březová. Předmětem dodatku je úprava článku XXI. porušení rozpočtové kázně, porušení smluvních podmínek, nesrovnalosti, původní smlouvy ze dne 14.4.2011. ZM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.

Usnesení č.40/13
ZM schvaluje uzavření dodatku č.3 Smlouvy č.CZ.1.09/2.2.00/03.00055 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt "Multifunkční centrum Březová 1.etapa" mezi poskytovatelm dotace Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad, Masarykova 3488/1, Ústí nad Labem a příjemcem dotace Městem Březová. Předmětem dodatku je úprava článku XXI. porušení rozpočtové kázně, porušení smluvních podmínek, nesrovanalosti původní smlouvy ze dne 14.10.2009. ZM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.

Usnesení č.41/13
ZM podle §84 odst.2 písm.f) zák.č.128/2000 Sb., o obcích:

1. Deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne 21.6.2013, která bude jednat o těchto záležitostech:
a) zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2012 a o stavu majetku společnosti
b) projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2012
c) roční účetní závěrka společnosti k 31.12.2012
d) zpráva dozorčí rady společnosti
e) schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2012
f) projednání a schválení směny pozemků se sp.Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. místostarostku města p.Květoslavu Šafnerovou.

2. ukládá jí, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodla:
- o schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2012
- o schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2012
- o schválení směny pozemků se sp.Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s.

V případě, že by se této valné hromady nemohla místostarostka účastnit, bude město zastupovat p.Jiříček Jan, člen rady města.

Schválili: Květoslava Šafnerová - místostarostka

Miroslav Bouda
města starosta města

Přečíst »28.5.2013  

2. mimořádné jednání ZM Březová dne 22. května 2013

USNESENÍ

z 2. mimořádného zasedání Zastupitelstva města, které se konalo dne 22.5.2013 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1. Volí:
návrhovou komisi ve složení: p.Szolar, p.Kortus, p.Runtová

2. Projednali:
a) Nákup diskontovaných státních dluhopisů

3. Přijali toto usnesení:

Usnesení č.35/13
ZM schvaluje nákup diskontovaných státních dluhopisů se splatností 1,5 roku (datum emise 12.6.2013, datum splatnosti 12.12.2014) v celkové hodnotě 10.000.000,--Kč. ZM schvaluje podání příslušných žádostí o úpis dluhopisů a uzavření všech potřebných souvisejících smluv. ZM pověřuje starostu města podpisem všech potřebných dokumentů.

Schválili: Jan Jiříček - člen rady města, Květoslava Šafnerová - místostarostka města

Přečíst »23.5.2013  

3. jednání ZM Březová dne 29. dubna 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 3. jednání Zastupitelstva města Březová, ktreré se konalo dne 29.4.2013 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová

Členové zastupitelstva

1. Volí:
návrhovou komisi ve složení:MUDr.Havlíková,p.Gottfriedová,p.Szolar

2. Projednali:
2.1. Navržený program 3. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 2. rozpočtové opatření v roce 2013
2.7. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
a) Prodej půdních prostor čp. 131-135 na nám.Míru - p.Volmut J.
b) Finanční příspěvek FK Olympii
c) Záměr prodeje části pozemku p.č.346/1 v k.ú.Březová
d) Zrušení usn.č.56/12 - záměr prodeje pozemku v k.ú.Kamenice
e) Prodloužení termínu pro předložení kol.rozh. - manž.Krauzovi
f) Kupní cena stavebních parcel v lokalitě Drahotín
g) Zrušení usn.č.6/13 - převod bytové jednotky č.2 v čp.349 ul.Okružní z p.Jitky Pešinové na p.Evu Pešinovou
h) Prodej bytu č.2 v čp.349 ul.Okružní - p.Pešinová J.

3. Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4. Přijali tato usnesení:

Usnesení č.25/13
ZM schvaluje tento program 3. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 2. rozpočtové opatření v roce 2013
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé

Usnesení č.26/13
ZM schvaluje 2. rozpočtové opatření v roce 2013.

Usnesení č.27/13
V souladu s podmínkami, schválenými v rámci záměru pod č.usn.23/13 ze dne 25.3.2013 ZM schvaluje prodej půdních prostor bytového domu čp. 131-135 na nám.Míru na p.p.č.78 o výměře 962 m2 (zastavitelná plocha cca 430 m2) v k.ú.Březová u Sokolova panu Janu Volmutovi bytem Březová, Dvouletky čp.21 pro výstavbu půdních bytů za 200.000,--Kč. ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.28/13
ZM schaluje poskytnutí finančního příspěvku pro FK Olympii Březová na činnost ve výši 80.000,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.29/13
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.346/1 o výměře cca 30 m2 v k.ú.Březová u Sokolova.

Usnesení č.30/13
ZM ruší své usnesení č.56/12, kterým byl schválen záměr prodeje části pozemku p.č.651/22 o výměře cca 197 m2 v k.ú.Kamenice u Březové.

Usnesení č.31/13
ZM schvaluje prodloužení termínu pro předložení kolaudačního rozhodnutí stavby rodinného domu v Kamenici do 31.1.2014 manželům Nikole a Karlovi Krauzovým trvale bytem Lomnice, Novolomnická čp.169.

Usnesení č.32/13
ZM schvaluje kupní cenu stavebních parcel v lokalitě Drahotín na p.p.č.483/1 v k.ú.Březová u Sokolova ve výši 802,--Kč/m2.

Usnesení č.33/13
ZM ruší své usnesení č.6/13, kterým byl schválen převod bytové jednotky č.2 v čp.349 ul.Okružní z p.Jitky Pešinové na p.Evu Pešinovou.

Usnesení č.34/13
ZM schvaluje prodej bytu č.2 v čp.349 ul.Okružní p.Jitce Pešinové bytem Březová, Okružní čp.165 za cenu 510.000,--Kč. ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Schválili:
Miroslav Bouda – starosta města
Květoslava Šafnerová – místostarostka města

Přečíst »30.4.2013  

2. jednání ZM Březová dne 25. března 2013

Usnesení

z 2. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne
25.3.2013 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová

Členové zastupitelstva

1. Volí:
návrhovou komisi ve složení: p.Runtová, p.Kortus, p.Szolar

2. Projednali:
2.1. Navržený program 2.ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. Účetní závěrka města za rok 2012
2.7. 1.rozpočtové opatření v roce 2013
2.8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
a) Finanční příspěvek TJ Olympii Březová
b) Finanční příspěvek Městu Sokolov na činnost Městské policie
c) Finanční dar MAS Sokolovsko o.p.s.
d) Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku dle usn.RM
e) Ukončení platnosti obecných zásad pro poskytování účelových dotací a půjček na budování přípojek plynu v Rudolci
f) Prodloužení termínu pro předložení kolaudace stavby rodinného domu - p.Brytkov
g) Zrušení usnesení ZM č.64/12 - podmínky prodeje půdních prostor v čp.131-135 na nám.Míru
h) Záměr prodeje půdních prostor v čp.131-135 na nám.Míru
i) Změna smluvních podmínek - smlouva o úvěru "Rudolec - výstavba víceúčelového objektu"
2.8. Různé

3. Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4. Přijali tato usnesení:

Usnesení č.13/13
ZM schvaluje tento program 2. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Voba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Účetní závěrka města za rok 2012
8. 1. rozpočtové opatření v roce 2013
9. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
10. Různé

Usnesení č.14/13
ZM schvaluje účetní závěrku města za rok 2012.

Usnesení č.15/13
ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření v roce 2013.

Usnesení č.16/13
ZM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku TJ Olympii Březová na činnost ve výši 300.000,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.17/13
ZM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Městu Sokolov na výkon činnosti Městské policie Sokolov na Březové ve výši 400.000,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.18/13
ZM schvaluje poskytnutí finančního daru pro MAS Sokolovsko o.p.s.na pořízení nové Integrované studie rozvoje regionu ve výši 25.000,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.19/13
ZM schvaluje uzavření příslušných smluv o poskytnutí finančního příspěvku dle usnesení RM č.70 (AMK-klub cyklotrialu 30.000,--Kč), č.78 (Pionýr Březová 30.000,--Kč) a č.81 (ČSCH K.Bříza 30.000,--Kč).
ZM pověřuje místostarostku města podpisem smlouvy dle usn.RM č.70.
ZM pověřuje starostu města podpisem smluv dle usn.RM č.78 a 81.

Usnesení č.20/13
ZM schvaluje ukončení platnosti obecných zásad (usn.ZM č.56/04) ve věci poskytování účelových dotací a půjček na budování přípojek plynu v Rudolci.

Usnesení č.21/13
ZM schvaluje p.Aleksandru Brytkovovi trvale bytem Praha 10-Záběhlice, Velenovského 3251/1 prodloužení termínu pro předložení kolaudačního rozhodnutí stavby rodinného domu do 30.4.2014.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku smlouvy.

Usnesení č.22/13
ZM ruší své usn.č. 64/12 - podmínky prodeje půdních prostor v čp.131-135 na nám.Míru.

Usnesení č.23/13
ZM schvaluje záměr prodeje půdních prostor na nám.Míru v čp.131-135 za těchto podmínek:
a) Prodej půdních prostor bude realizován formou výběrového řízení za nejvyšší nabídnutou cenu.
b) Cenová nabídka bude uchazečem uvedena v Kč za půdní prostor. Celková nabídka uchazečem v rámci výběrového řízení nesmí být nižší než 200.000,--Kč za půdní prostor.
c) Prodej půdních prostor bude uskutečněn až po zajištění stavebního povolení a zahájení stavebních prací a vyčlenění rozestavěných bytových jednotek.
d) Předmětem prodeje bude celkový zastavitelný půdní prostor o výměře cca 430 m2. Není možné odprodat pouze dílčí část půdních prostor.
e) Uchazeč je povinen předložit s nabídkou projektovou studii předpokládané realizace půdní vestavby s uvedením dispozičního řešení a plánovaného počtu vybudovaných bytových jednotek.
f) Jednotky, které budou předmětem výstavby, vzniknou vestavbou v půdním prostoru bytového domu na adrese nám.Míru čp.131-135 Březová. Bytová výstavba vznikne v plné výši na náklady kupujícího.
g) S kupujícím budou postupně uzavřeny tyto smlouvy:
- Smlouva o smlouvě budoucí o výstavbě
- Smlouva o smlouvě budoucí kupní na prodej půdních prostor
- Smlouva o výstavbě - po vydání stavebního povolení
- Smlouva o prodeji půdních prostor - po zahájení stavebních prací.
h) Kupující musí na vlastní náklady do 1 roku od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o výstavbě zajistit projektovou dokumentaci pro stavební povolení a zahájit stavební řízení. V případě nedodržení této podmínky bude ze strany města Březová odstoupeno od smlouvy bez nároku na investice vložené kupujícím do projektové dokumentace a inženýrských prací.
i) Kupující musí zahájit stavbu do 1 roku od zajištění stavebního povolení. V případě nedodržení této podmínky bude ze strany města Březová odstoupeno od smlouvy bez nároku na investice vložené kupujícím do projektové dokumentace a inženýrských prací.
j) Kupující se pod hrozbou sankce ve výši 200.000,--Kč zavazuje dokončit (zkolaudovat) výstavbu půdních bytů v celé ploše půdy do 5 let od zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci.
k) Kupující je povinen spolupracovat se stavební komisí města Březová při přípravě projektové dokumentace a předkládat dílčí návrhy PD, příjímat její případné návrhy změn PD.
l) Kupující bude respektovat ujednání, která vymezí vztahy při samotné stavební činnosti (stanovení provozu stavby, měření energií, pojištění stavby, úhrada vzniklých škod na majetku města atd.)
m) Kupující uhradí daň z převodu nemovitosti.
n) Kupující je povinen realizovat půdní byty po jednotlivých etapách, po vchodech, kdy se zaváže zrealizovat a zkolaudovat byty nad příslušným vchodem do max.1 roku od jejich zahájení.

Usnesení č.24/13
ZM schvaluje změnu smluvních podmínek úvěrové smlouvy č.103567499. Důvod změny: úspora ceny díla "Rudolec - výstavba víceúčelového objektu". Popis změny: realizace navazujících investic na projekt "Rudolec - výstavba víceúčelového objektu", úvěrové smlouvy č.103567499.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Schvaluje:

Květoslava Šafnerová
místostarostka města

Miroslav Bouda
starosta města

Přečíst »27.3.2013  

1. mimořádné jednání ZM Březová dne 13. března 2013

USNESENÍ

z 1. mimořádného zasedání Zastupitestva města Březová, které se konalo dne 13.3.2013 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1. Volí:
návrhovou komisi ve složení: p.Runtová, p.Gottfriedová, p.Kortus

2. Projednali:
a) Žádost  o  dotaci od Krajského úřadu v rámci podpory projektu územně plánovací dokumentace

3. Přijali tato usnesení:

Usnesení č.12/13
ZM schvaluje podání  žádosti o dotaci v rámci  podpory projektu územně plánovací dokumentace  ve výši 50.000,--Kč, na  základě aktuální výzvy Krajského úřadu Karlovarského kraje.
ZM pověřuje starostu města podpisem žádosti a příslušných dokumentů. 

Schválili:
Květoslava Šafnerová - místostarostka města 
Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »14.3.2013  

1. jednání ZM Březová dne 25. února 2013

USNESENÍ
z 1. jednání Zastupitelstva města Březová,
které se konalo dne 25. 2. 2013 v 17. 00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová
 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

Usnesení č. 1/13
ZM schvaluje tento program 1. zasedání ZM:
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. 9. rozpočtové opatření za rok 2012
 8. OZV č. 1/2013, kterou se doplňuje OZV č. 1/2011 o místních poplatcích
 9. Rozpočet města na rok 2013, včetně rozpočtového procesu
10. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
11. Různé

Usnesení č. 2/13
ZM schvaluje 9. rozpočtové opatření za rok 2012.

Usnesení č. 3/13
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2012.

Usnesení č. 4/13
ZM schvaluje rozpočet na rok 2013 dle předloženého návrhu: příjmy 74. 749, 6 tis. Kč, provozní výdaje 66.606,211 tis. Kč, kapitálové výdaje 11.426,600 tis. Kč, splátky úvěrů 958,00 tis. K, přijaté úvěry 4.250,5 tis. Kč, financování 3.292,5 tis. Kč.
ZM schvaluje pravidla rozpočtového procesu v roce 2013.
ZM schvaluje dočasné použití prostředků základní rozpočtové rezervy na předfinancování dotačních akcí dle usnesení RM č. 54-56/13 ze dne 11. 2. 2013.
ZM schvaluje předčasné splacení úvěru na akci "MFC Březová" jednou splátkou ihned po schválení rozpočtu na rok 2013.

Usnesení č. 5/13
ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 38. 107,-- Kč s p. Eduardem Eliašem bytem Březová, Komenského čp. 120. Dlužná částka je za nájemné a služby spojené s poskytováním užívání bytu za měsíce 3/2012, 6-12/2012.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.

Usnesení č. 6/13
ZM schvaluje převod bytové jednotky č. 2 o velikosti 1+2 v čp. 349 ul. Okružní na Březové z p. Jitky Pešinové na p. Evu Pešinovou trvale bytem Březová, Okružní čp. 206.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č. 7/13
ZM schvaluje ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě ze dne 4. 1. 2010 na pronájem a následný prodej pozemku p. č. 77/1 o výměře 921 m2 v k. ú. Kamenice u Březové za účelem výstavby rodinného domu s manželi Janem a Alicí Fialovými bytem Březová, Lipová čp. 272.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

Usnesení č. 8/13
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci Státního programu EFEKT 2013 Ministerstva průmyslu a obchodu, aktivita B. 1 na "Rekonstrukci veřejného osvětlení v lokalitě Drahotín".
ZM schvaluje zajištění financování uvedeného projektu ve výši max. 695.508,-- Kč vč. DPH, z toho bude město spolufinancovat projekt ve výši 60% (tj. 417.304,80 Kč) z celkových způsobilých výdajů projektu.
ZM schvaluje zajištění předfinancování celkových nákladů projektu vč. DPH tj. max. 695.508,-- Kč. Tyto prostředky budou hrazeny z rozpočtu města.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

Usnesení č. 9/13
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci operačního programu Ministerstva životního prostředí, prioritní osy 7. na projekt "Zahrada není jen hra".
ZM schvaluje zajištění financování uvedeného projektu ve výši max. 980. 000,-- Kč vč. DPH, z toho bude město spolufinancovat projekt ve výši 15% (tj. 147. 000, --Kč) z celkových způsobilých výdajů projektu.
ZM schvaluje zajištění předfinancování celkových nákladů projektu vč. DPH tj. max. 980. 000,-- Kč. Tyto prostředky budou hrazeny z rozpočtu
města.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

Usnesení č. 10/13
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci programu Podpora a rozvoj venkova Ministerstva pro místní rozvoj, dotační titul č. 2 na "Vybudování zázemí pro děti v obci Kostelní Bříza".
ZM schvaluje zajištění financování uvedeného projektu ve výši max. 350. 000,-- Kč vč. DPH, z toho bude město spolufinancovat projekt ve výši 35% (tj. 122.500,-- Kč) z celkových způsobilých výdajů projektu.
ZM schvaluje zajištění předfinancování celkových nákladů projektu vč. DPH tj. max. 350. 000,-- Kč. Tyto prostředky budou hrazeny z rozpočtu města.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

Usnesení č. 11/13
ZM schvaluje do funkce přísedících Okresního soudu v Sokolově:
Jaroslava Jabornická Remetová Březová, Dvořákova čp. 150
Bc. Michal Pehanič  Sokolov, Stará Ovčárna čp. 2182

Přečíst »28.2.2013  

9. jednání ZM Březová dne 17. prosince 2012

USNESENÍ
z 9. jednání Zastupitelstva města Březová,
které se konalo dne 17. 12. 2012 v 17. 00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

Usnesení č. 69/12
ZM schvaluje tento program 9. zasedání ZM:
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. 8. rozpočtové opatření v roce 2012
 8. Rozpočtové provizorium pro rok 2013
 9. Termíny zasedání ZM v roce 2013
10. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
11. Různé

Usnesení č. 70/12
ZM schvaluje 8. rozpočtové opatření v roce 2012.

Usnesení č. 71/12
ZM schvaluje podmínky rozpočtového provizoria pro rok 2013 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 72/12
ZM schvaluje termíny zasedání zastupitelstva města pro rok 2013.

Usnesení č. 73/12
ZM schvaluje finanční odměny aktivním občanům (členům komisí, výborů, spol. organizacím, sportovním reprezentantům, funkcionářům atd.) v celkové výši 90.000,-- Kč.
ZM pověřuje RM rozdělením této částky na svém lednovém jednání.

Usnesení č. 74/12
ZM schvaluje podání žádosti na grantové řízení Nadace ČEZ „Oranžové hřiště pro rok 2013“ se spoluúčastí města ve výši 350.000,-- Kč (výše rozpočtu projektu 1.850.000,-- Kč, výše dotace 1.500.000,-- Kč).
ZM pověřuje starostu města podpisem žádosti.

Usnesení č. 75/12
ZM schvaluje podání žádosti na grantové řízení Nadace ČEZ „Podpora regionů pro rok 2013“ se spoluúčastí města ve výši 250.000,-- Kč (výše rozpočtu projektu 1.500. 000,-- Kč, výše dotace 1.250.000,-- Kč).
ZM pověřuje starostu města podpisem žádosti.

Přečíst »31.12.2012  

8. jednání ZM Březová dne 26. listopadu 2012

USNESENÍ
z 8. jednání Zastupitelstva města Březová,
které se konalo dne 26. 11. 2012 od 17. 00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová

Členové zastupitelstvapřijali tato usnesení:

Usnesení č. 58/12
ZM schvaluje tento program 8. zasedání ZM:
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. 7. rozpočtové opatření v roce 2012
 8. Rozpočet Mikroregionu Sokolov-východ na rok 2013, včetně výhledu
 9. OZV města č. 5/12 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
10. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
11. Různé 

Usnesení č. 59/12
ZM schvaluje 7. rozpočtové opatření v roce 2012, včetně dodatku.

Usnesení č. 60/12
ZM schvaluje rozpočet Mikroregionu Sokolov-východ na rok 2013 a rozpočtové výhledy na roky 2014 a 2015 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 61/12
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města č. 5/2012 o místním poplatku za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení č. 62/12
ZM schvaluje prodej bytu č. 8 v čp. 350 ul. Odborářů manželům Janu a Alici Fialovým trvale bytem Březová, Lipová čp. 272 za cenu 860. 000,-- Kč. ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č. 63/12
ZM schvaluje Zadání změny č. 3 Územního plánu města Březová a bere na vědomí vyhodnocení požadavků dotčených orgánů, které uplatnily u pořizovatele své požadavky na obsah změny č. 3 Územního plánu města
vyplývající ze zvláštních právních předpisů, ostatních subjektů, sousedních obcí a vlastníků.
ZM pověřuje starostu města předat pořizovateli - p. Šanderovi Petrovi, Chodov, Poděbradova 1091 schválené zadání a tímto zajistit zpracování návrhu "Změny č. 3 Územního plánu města Březová".

Usnesení č. 64/12
ZM schvaluje podmínky prodeje půdních prostor na nám. Míru čp. 131-135 v Březové.

Usnesení č. 65/12
V souladu s § 85 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů ZM schvaluje finanční dar starostovi města p. Miroslavu Boudovi v navrhované výši.

Usnesení č. 66/12
V souladu s § 84 odst. 2 písm. n) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů ZM schvaluje odměnu místostarostce p. Květoslavě Šafnerové v navrhované výši.

Usnesení č. 67/12
ZM podle § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb, o obcích:
1. deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s. r. o., konané dne 14. 12. 2012, která bude jednat o těchto záležitostech:
 a) projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2013
 b) projednání a schválení výše nájemného pro rok 2013 - Vodohospodářská společnost Sokolov, s. r. o.
 c) projednání a schválení plánu investic pro rok 2013
 d) schválení nabytí části kanalizačního řadu v Oloví
 e) schválení nabytí části vodovodního řadu v obci Dasnice,
jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. místostarostku města p. Květoslavu Šafnerovou a
2. ukládá jí, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodla o:
 a) projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2013
 b) projednání a schválení výše nájemného pro rok 2013 - Vodohospodářská společnost Sokolov s. r. o.
 c) projednání a schválení plánu investic pro rok 2013
 d) schválení nabytí části kanalizačního řadu v Oloví
 e) schválení nabytí části vodovodního řadu v obci Dasnice.
V případě, že by se této valné hromady nemohla účastnit místostarostka, bude město zastupovat člen rady města p. Jan Jiříček.

Usnesení č. 68/12
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci operačního programu Ministerstva životního prostředí, prioritní osy 6 - Zlepšení stavu přírody a krajiny, primární oblasti podpory 6. 5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny, projekt "Městskou zelení blíže občanům". Výše celkových nákladů projektu vč. DPH činí 1. 350. 150,-- Kč.
ZM schvaluje zajištění financování projektu "Městskou zelení blíže občanům" ve výši max. 1. 350. 150, --Kč vč. DPH, z toho bude město spolufinancovat projekt ve výši minimálně 25% (tj. 281. 281,-- Kč) z celkových způsobilých výdajů projektu a 100% z celkových nezpůsobilých výdajů projektu.
ZM dále schvaluje, že město Březová zajistí předfinancování celkových nákladů projektu vč. DPH tj. max. 1. 350. 150,-- Kč. Tyto prostředky budou hrazeny z rozpočtu města.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

Přečíst »29.11.2012