1. mimořádné jednání ZM Březová dne 13. dubna 2015

USNESENÍ

z  1. mimořádného jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 13.4.2015 v 16.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1.Volí:
Návrhovou komisi ve složení:   p.Kortus, p.Boukal, p.Runtová

2.Projednali:
2.1. Smlouva o poskytnutí dotace „Multifunkční centrum Březová II.etapa“

3.Přijali toto usnesení:

Usnesení č.17/15
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č.CZ.1.09/2.2.00/81.01233 z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na akci „Multifunkční centrum Březová – II. etapa“.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Schválili:
Jan Jiříček - místostarosta města
Miroslav Bouda - starosta města

 

 

Přečíst »14.4.2015  

2. jednání ZM Březová dne 30. března 2015

USNESENÍ

z  2. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 30.3.2015 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1. Volí: Návrhovou komisi ve složení:  Mgr. Halčinská M., Bc.Kávová A., Szolar L.

2. Projednali:
2.1. Navržený program 8. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. Rozpočet města a pravidla rozpočtového procesu v roce 2015
2.7. Obecně závazná vyhláška města č.2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
2.8. Různé:
a) Smlouva o zřízení věcného břemene – veřejné osvětlení v k.ú.Rudolec

3. Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č. 13/15
ZM schvaluje tento program 8. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Rozpočet města a pravidla rozpočtového procesu v roce 2015
8. Obecně závazná vyhláška města č.2/2015 o stanovení systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
9. Různé

Usnesení č.14/15
ZM schvaluje rozpočet Města Březová na rok 2015 dle předloženého návrhu: Příjmy 77.779,050 tis.Kč, příjem do sociálního fondu 368,000 tis.Kč, provozní výdaje 67.839,911 tis.Kč, finanční vypořádání za rok 2014  14,139 tis.Kč, kapitálové výdaje 56.785,000 tis.Kč, přijaté úvěry 48.000,000 tis.Kč, splátky úvěrů -1.140,000 tis.Kč.
ZM schvaluje pravidla rozpočtového procesu v roce 2015.

Usnesení č.15/15
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města č.2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.

Usnesení č.16/15
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.MP/VB/T15/013 z důvodu stavby veřejného osvětlení „SO 422 – Veřejné osvětlení“ na pozemku p.č.160/2 v k.ú.Rudolec u Březové mezi Městem Březová (strana oprávněná), p.Černohorský Ivo bytem Dalovice, Trnitá čp.78 (strana povinná) a Ředitelství silnic a dálnic ČR (stavebník vynucené překládky vedení veřejného osvětlení).
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Schválili: 
Jan Jiříček - místostarosta města
Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »1.4.2015  

1. jednání ZM Březová dne 23. února 2015

USNESENÍ

z  1. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 23.2.2015 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1.Volí: 
Návrhovou komisi ve složení: p.Strnadová, Bc.Bedeč, Bc.Nikodém

2.Projednali:
2.1. Navržený program 1. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. Slib nového člena ZM
2.7. Obecně závaznou vyhlášku města č.1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů – výše poplatku pro rok 2015
2.8. Různé:
a) Základní ceny za prodej pozemků
b) Dohoda o uznání a úhradě dluhu – p.Beňovská
c) Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování ÚP
d) Plán práce kontrolního výboru na rok 2015
e) Žádosti o nadační příspěvky z Karlovarského kraje
f) Žádost o nadační příspěvek z MMR na projekt „Pokračování chodníků v obci Černý Mlýn“
g) Delegace na valnou hromadu společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.
h) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti – distribuční síť Březová, ul.gen.Svobody
i) Úhrada správního poplatku na územní rozhodnutí – tréninkové hřiště Březová

3.Berou na vědomí :
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Informace k rozpočtu města na rok 2015

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.1/15
ZM schvaluje tento program 1. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Slib nového člena ZM
8. Obecně závazná vyhláška města č.1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů – výše poplatku pro rok 2015
9. Různé

Usnesení č.2/15
V souladu se zák.č.491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů §55, odst.2, písm.b) ZM vyslovuje zánik mandátu MUDr.Fišerové Lence bytem Březová část Kostelní Bříza 2 z funkce člena ZM Březová (náhradník p.Peterka Pavel složil slib do rukou starosty města).

Usnesení č.3/15
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města č.1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – výše poplatku pro rok 2015.

Usnesení č.4/15
ZM schvaluje základní ceny za prodej pozemků dle předloženého návrhu.

Usnesení č.5/15
ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 19.006,--Kč s p.Václavou Beňovskou bytem Březová, Komenského čp.121. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 7-11/2014, nedoplatku vyúčtování topné sezony a penále (od 2/2015 ve 20 měsíčních splátkách ve výši 1.000,--Kč).
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.

Usnesení č.6/15
ZM určuje zastupitele města p.Miroslava Boudu  pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování Územního plánu města Březová.

Usnesení č.7/15
ZM schvaluje plán práce kontrolního výboru pro rok 2015.

Usnesení č.8/15
ZM schvaluje podání žádostí o příspěvky poskytovatele Karlovarského kraje na realizaci projektů:
Podpora sboru dobrovolných hasičů pro rok 2015                           250.000,--Kč
Informační pohlednice – turistické cíle                                             30.000,--Kč
Březová – podpora územně plánovací činnosti                                150.000,--Kč
Úprava běžeckých stop 2015/2016                                                  50.000,--Kč

ZM schvaluje případné spolufinancování ostatních nákladů a pověřuje starostu města podpisem všech příslušných dokumentů.

Usnesení č.9/15
ZM schvaluje podání žádostí o příspěvek poskytovatele MMR na realizaci projektu
„Pokračování chodníků v obci Černý Mlýn“ ve výši 400.000,--Kč.
ZM schvaluje případné spolufinancování ostatních nákladů a pověřuje starostu města podpisem všech příslušných dokumentů.

Usnesení č.10/15
ZM podle §84 odst.2 písm.f) zák.č.128/2000 Sb. o obcích:
1. Deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne 31.3.2015, která bude jednat o těchto záležitostech:
a) zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2014 a o stavu majetku společnosti
b) projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2014
c) projednání a schválení nové výše nájemného od 1.4.2015 podle nájemní smlouvy ze dne 30.4.2003 uzavřené s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o
d) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady a o částce, o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti
e) projednání předmětu nepeněžitých vkladů a rozhodnutí o částkách, které se započítávají na vklad společníků
f) rozhodnutí o lhůtě, do níž musí být závazky společníků ke zvýšení vkladů převzaty
g) schválení nabytí vodohospodářského majetku v obci Staré Sedlo dle kupní smlouvy
h) schválení nabytí vodohospodářského majetku v obci Těšovice dle kupní smlouvy
i) schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní o budoucí koupi vodohospodářského majetku v Habartově – část splaškové kanalizace a vodovod
j) schválení převodu vodohospodářského majetku v obci Dolní Rychnov dle kupní smlouvy jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. místostarostu města pana Jana Jiříčka a 2. ukládá mu, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl o těchto návrzích usnesení valné hromady, které byly poprány v pozvánce na valnou hromadu společnosti:
ad b) schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2014
ad c) schválení nové výše nájemného od 1.4.2015 podle nájemní smlouvy ze dne 30.4.2003 uzavřené s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o.
ad f) ad g) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady a o částce, o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti
ad h) projednání předmětu nepeněžitých vkladů a rozhodnutí o částkách, které se započítávají na vklad společníků
ad i) rozhodnutí o lhůtě, do níž musí být závazky společníků ke zvýšení vkladů převzaty
ad j) schválení nabytí vodohospodářského majetku v obci Staré Sedlo dle kupní smlouvy
ad k) schválení nabytí vodohospodářského majetku v obci Těšovice dle kupní smlouvy
ad l)  schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní o budoucí koupi vodohospodářského majetku v Habartově – část splaškové kanalizace a vodovod
ad m)schválení převodu vodohospodářského majetku v obci Dolní Rychnov dle kupní smlouvy

V případě, že by se této valné hromady nemohl místostarosta účastnit, bude město zastupovat pan Josef Brandl, člen rady města.

3. přebírá závazek k nepeněžitému vkladu v hodnotě 3.957.000,--Kč do základního kapitálu společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.
4. schvaluje splacení závazku ke vkladu do základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem, který je podrobně popsán a ohodnocen ve znaleckém posudku č.503/2014 znalkyně Ing.Jaroslavy Medvědové
5. uděluje oprávnění podepsat listiny spojené se zvýšením vkladu do základního kapitálu společnosti místostarostovi města.

Usnesení č.11/15
ZM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a Smlouvu o právu provést stavbu č.IV – 12 – 0009696/VB-2 na stavbu distribuční sítě Březová, ul.gen.Svobody mezi budoucím povinným z věcného břemene Městem Březová a mezi budoucím oprávněným z věcného břemene – ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly. Věcné břemeno bude zřízeno na p.p.č.476/1 v k.ú.Březová u Sokolova v rozsahu 3 m2.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

Usnesení č.12/15
ZM schvaluje úhradu správního poplatku ve výši 10.000,--Kč v rámci rozpočtového provizoria. Jedná se úhradu správního poplatku za vydání územního rozhodnutí na akci „Tréninkové hřiště Březová na p.p.č.444/1, 444/2, 444/5, 444/7, 444/303 v k.ú.Březová u Sokolova“.

5. Uložili:

Úkol č.1/15 – tajemnici MěÚ
Řešit žádost zástupců společenství domů Okružní 173,174 a 175 k odstranění vad v důsledku digitalizace Březové.
Termín: ihned

Schválili:
Jan Jiříček - místostarosta  města
Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »24.2.2015  

8. jednání ZM Březová dne 22. prosince 2014

USNESENÍ

z  8. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 22.12.2014 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1.Volí: 
Návrhovou komisi ve složení:  Mgr.Kávová, Mgr.Halčinská, p.Szolar

2.Projednali:
2.1. Navržený program 8. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 7.rozpočtové opatření v roce 2014
2.7. Rozpočtové provizorium pro rok 2015
2.8. Různé:    
a) Termíny zasedání ZM v roce 2015
b) Odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, organizacím, sportovním reprezentantům a funkcionářům
c) Plán práce finančního výboru v roce 2015
d) Prodej pozemku  - manželé David a Veronika Zemanovi
e) Prodej pozemku  - manželé Jiří a Věra Maškovi
f)  Prodej bytu č.5 v čp.349 ul.Okružní – p.F.Novotný
g) Výběr dodavatele  „Multifunkční centrum Březová – 2.etapa, poskytnutí překlenovacího úvěru“

3.Berou na vědomí :
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.76/14
ZM schvaluje tento program 8. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7.  7. rozpočtové opatření v roce 2014
8. Rozpočtové provizorium pro rok 2015
9. Různé

Usnesení č.77/14
ZM schvaluje 7. rozpočtové opatření v roce 2014.

Usnesení č.78/14
ZM schvaluje, v souladu se směrnicí č.4/2006, tyto podmínky rozpočtového provizoria pro rok 2015:
1. Provozní výdaje v jednotlivých střediscích budou prováděny podle upraveného rozpočtu roku 2014
2. Povoluje se čerpání investičních výdajů schválených v rozpočtu 2014, kde došlo k jejich nedočerpání a přesunutí do roku 2015 v důsledku včasného nedokončení realizace, a to ve výši rozdílu mezi již vyčerpanými prostředky v roce 2014 a rozpočtem roku 2014
3. Splátky úvěru na akci Víceúčelový objekt Rudolec budou prováděny dle podmínek úvěrové smlouvy
4. V případě přidělení dotace na akci Rekonstrukce kulturního domu – 2etapa, ZM souhlasí s čerpáním úvěru v předfinancování této akce až do výše 48 mil.Kč.

Usnesení č.79/14
ZM schvaluje termíny zasedání Zastupitelstva města pro rok 2015.

Usnesení č.80/14
ZM schvaluje finanční odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, spol.organizacím, sportovním reprezentantům, funkcionářům atd. v celkové výši do 90.000,--Kč. ZM pověřuje rozdělením této částky RM na lednovém jednání.

Usnesení č.81/14
ZM schvaluje plán práce finančního výboru na rok 2015.

Usnesení č.82/14
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.483/10 v k.ú.Březová  u Sokolova o celkové výměře 912 m2 za 802,--Kč/m2 a p.č.483/17 o výměře 15 m2 za cenu 663,--Kč/m2 (bez DPH) tj.802,--Kč/m2  p.Davidu Zemanovi a Mgr.Veronice Zemanové oba bytem Březová, Odborářů čp.350. ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné kupní smlouvy.

Usnesení č.83/14
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.470/9 o výměře 308 m2 v k.ú Březová u Sokolova manželům Jiřímu a Věře Maškovým bytem Březová, gen.Svobody čp.343 za cenu 100,--Kč/m2. ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné kupní smlouvy.

Usnesení č.84/14
ZM schvaluje prodej bytu č.5 v čp.349 ul.Okružní p.Františku Novotnému bytem tamtéž za cenu 600.000,--Kč. ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné kupní smlouvy.

Usnesení č.85/14
V souladu se zák.č.137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele zakázky malého rozsahu na akci „Multifunkční centrum Březová – 2.etapa, poskytnutí překlenovacího úvěru“ ZM schvaluje jako poskytovatele úvěru společnost Česká spořitelna a.s., Praha (dále toto pořadí: 2. Komerční banka a.s., Praha). ZM schvaluje uzavření smlouvy o přijetí úvěru ve výši 48.000.000,--Kč se společností Česká spořitelna a.s. Praha a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Schválili:
Jan Jiříček - místostarosta města
Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »23.12.2014  

7. jednání ZM Březová dne 24. listopadu 2014

USNESENÍ

ze  7. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 24.11.2014 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1.Volí: Návrhovou komisi ve složení:  p.Strnadová, p.Boukal, p.Kortus

2.Projednali:
2.1. Navržený program 7. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. Jednací řády výborů a ZM
2.7. Jmenování, zřízení výborů pro volební období 2014-2018
2.8. 6.rozpočtové opatření v roce 2014
2.9. Různé:
a) Pověření místostarosty města na schůzích Společenství vlastníků v Březové
b) Nabytí pozemků od Státního pozemkového úřadu Praha
c) Delegace na valnou hromadu Sokolovské vodárenské s.r.o. a Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska

3.Berou na vědomí :
3.1. Složení slibu zastupitele p.Petra Kortuse
3.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.3. Kompetence místostarosty města

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č. 68/14
ZM schvaluje tento program 7. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Jednací řády výborů a ZM
8. Jmenování, zřízení výborů pro volební období 2014-2018
9. 6. rozpočtové opatření v roce 2014
10. Různé

Usnesení č.69/14
ZM schvaluje jednací řády výborů a zastupitelstva města pro volební období 2014-2018.

Usnesení č.70/14
V souladu se zák.č.128/2000 Sb. o obcích, ZM zřizuje pro volební období 2014-2018:
- výbor finanční (5 členů)
- výbor kontrolní (5 členů)

Usnesení č.71/14
ZM odvolává dosavadní předsedy a členy výborů, kteří vykonávali své funkce ve volebním období 2010-2014.
ZM jmenuje tyto předsedy a členy výborů pro volebního období 2014-2018:

Finanční výbor:
Předsedkyně - Šafnerová Květoslava
Tajemník - Zubr Martin
Členové
Brandl Josef
Mgr.Kávová Andrea
Mgr.Halčinská Milena
Bobková Radka

Kontrolní výbor:
Předseda - Boukal Lubomír
Tajemnice - Musilová Libuše
Členové
Bc.Nikodém Martin
Ing.Pokluda Radomír
Vytisková Dagmar
Kročáková Marie

Usnesení č.72/14
ZM schvaluje 6. rozpočtové opatření v roce 2014.

Usnesení č.73/14
ZM pověřuje místostarostu města p.Jana Jiříčka jednat na ustavujících schůzích Společenství vlastníků v Březové.

Usnesení č.74/14
ZM schvaluje nabytí pozemků dle Smlouvy o bezúplatném převodu privatizovaného majetku č.15/13 se Státním pozemkovým úřadem Praha 3.

Usnesení č.75/14
ZM podle §84 odst.2 písm.f) zák.č.128/2000 Sb., o obcích:
1. deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne 19.12.2014, která bude jednat o těchto záležitostech:
a) projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2015
b) projednání a schválení výše nájemného pro rok 2015 podle nájemní smlouvy ze dne 30.4.2003 uzavřené s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o.
c) projednání a schválení plánu investic pro rok 2015
d) projednání odvolání členů dozorčí rady, volba nových členů dozorčí rady, schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady, schválení odměny za výkon funkce člena dozorčí rady
e) projednání personálních změn na pozici prokuristy,

jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. místostarostu města p.Jana Jiříčka a

2. ukládá mu, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl o
a) schválení výše vodného a stočného pro rok 2015
b) schválení výše nájemného pro rok 2015 podle nájemní smlouvy ze dne 30.4.2003 uzavřené s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o.
c)  schválení plánu investic pro rok 2015
d)  odvolání členů dozorčí rady, volba nových členů dozorčí rady, schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady, schválení odměny za výkon funkce člena  dozorčí rady

V případě, že by se této valné hromady nemohl p.Jan Jiříček účastnit, bude město zastupovat člen Rady města p.Josef Brandl.

Schválili:
Jiříček Jan - místostarosta města
Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »25.11.2014  

Ustavující zasedání ZM Březová 3. listopadu 2014

USNESENÍ 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 3.11.2014 v 17.00 hodin v kinosále Březová

Členové zastupitelstva

1. Schvalují:
1.1. Program ustavujícího zasedání ZM
1.2. Volební řád členů ZM (veřejné hlasování)
1.3. Jednoho dlouhodobě uvolněného funkcionáře ZM – starostu města a jednoho neuvolněného funkcionáře ZM – místostarostu města
1.4.V souladu s usn.ZM č.5/14 a na základě Nařízení vlády č.37/2003 Sb. v platném znění Nařízení vlády č.459/2013 Sb. měsíční odměnu neuvolněným členům ZM, předsedům  výborů a komisí tak, jak byly navrženy. Odměna se vyplácí od následujícího dne po složení slibu. Odměna nebude vyplácena členům výborů a komisí.

2. Projednali a berou na vědomí:
2.1. Složení slibu členů ZM

3. Volí:
3.1. Ověřovatele zápisu ve složení p. Jiříček a p.Runtová.
3.2. Návrhovou komisi ve složení p.Strnadová, p.Szolar, p.Boukal.
3.3. Do funkce starosty města p.Miroslava Boudu.
3.4. Do funkce místostarosty města p. Jana Jiříčka.
3.5. Do funkce členů rady města p.Josefa Brandla, p.Evu Runtovou a p.Květoslavu Šafnerovou

Schválili:
Jan Jiříček - místostarosta města
Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »4.11.2014  

6. jednání ZM Březová dne 29. září 2014

USNESENÍ

ze 6. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 29.9.2014  v 17.00 hodin v bowling centru Březová

Členové zastupitelstva

1. Volí: 
Návrhovou komisi ve složení:  p.Strnadová, MUDr.Havlíková, Bc.Chlad

2. Projednali:
2.1. Navržený program 6. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 5. rozpočtové opatření v roce 2014
2.7. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
a) Finanční dar pro FK Flamengo Březová
b) Finanční dar pro HC Rudolec
c) Dohoda o uznání a úhradě dluhu – p. Pivarčiová H.
d) Dohoda o uznání a úhradě dluhu – p.Togyerová E.
e) Dohoda o uznání a úhradě dluhu – p. Perner V.
f) Rámcová smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci s MAS Sokolovsko o.p.s.
g) Název nové ulice na p.p.č.483/1 v k.ú.Březová u Sokolova
h) Prodej bytu č.6 v čp.349 ul.Okružní – p.Peterka a p.Chvojková
i) Prodej bytu č.4 v čp.349 ul.Okružní – p.Brlášová

3. Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4. Přijali tato usnesení:

Usnesení č. 57/14
ZM schvaluje tento program  6. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 5. rozpočtové opatření v roce 2014
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé

Usnesení č. 58/14
ZM schvaluje 5. rozpočtové opatření v roce 2014.

Usnesení č. 59/14
ZM schvaluje finanční dar pro FK Flamengo Březová (navýšení na činnost v roce 2014) ve výši 10.000,-- Kč. 
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č. 60/14
ZM schvaluje finanční dar pro FC Rudolec na nákup dresů  z důvodu účasti klubu ve vyšší soutěži ve výši 6.000,-- Kč. 
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č. 61/14
ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 33.414,-- Kč s p.Hanou Pivarčiovou bytem Březová, Komenského čp.121. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 1-6/2014, poplatku z prodlení a vyúčtování topné sezony 2013 ( 34 měsíčních splátek ve výši 1.000,--Kč ). 
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.

Usnesení č. 62/14
ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 38.348,-- Kč s p.Evou Togyerovou bytem Březová, Komenského čp.121. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 3-6,9/2013, 3,4,6/2014, poplatku z prodlení a vyúčtování topné sezony 2011-2013 ( 48 měsíčních splátek ve výši 800,--Kč ). 
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.

Usnesení č. 63/14
ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 61.247,--Kč s p.Václavem Pernerem bytem Březová, Sklářská  čp.83. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 9,10,12/2012, 6,8-12/2013, 1-3, 5-8/2014, poplatku z prodlení a vyúčtování topné sezony 2012 a 2013 ( 31 měsíčních splátek ve výši 2.000,--Kč ).
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.

Usnesení č. 64/14
ZM schvaluje Rámcovou smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci s MAS Sokolovsko o.p.s. s tím, že se v předloženém návrhu znění nahrazuje text v čl.IV. Vstupní poplatek a finanční dar na činnost o.p.s., odst. 3 takto: „Partner poskytne v následujících letech o.p.s. roční finanční dar na činnost o.p.s. Poskytnutí daru obcí/městem bude pro každý rok podmíněno schválením příslušným zastupitelstvem obce/města. Tato částka bude splatná na účet společnosti na základě každoročního předpisu. Výše pravidelného ročního finančního daru na činnost o.p.s. je obsažena v následující tabulce a je platná od r. 2015, včetně“.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č. 65/14
V souladu s §28 a §84 odst.2 písm.r) zák.č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ZM schvaluje název pro novou ulici na p.p.č.483/1 v k.ú. Březová u Sokolova  „SLUNEČNÁ“

Usnesení č. 66/14
ZM schvaluje prodej bytu č.6 v čp.349, ul.Okružní p.Pavlu Peterkovi a p.Michaele Chvojkové bytem tamtéž za cenu 590.000,-- Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č. 67/14
ZM schvaluje prodej bytu č.4 v čp.349, ul.Okružní p.Marii Brlášové bytem tamtéž za cenu 645.000,-- Kč. 
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Schválili:
Šafnerová Květoslava - místostarostka města
Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »30.9.2014  

2. mimořádné jednání ZM Březová dne 1. září 2014

USNESENÍ

z 2. mimořádného jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 1.9.2014  v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1. Volí:
Návrhovou komisi ve složení: p. Runtová, MUDr.Havlíková, p.Szolar

2. Projednali:
a) 4. rozpočtové opatření v roce 2014
b) Žádost o dotaci „Multifunkční centrum Březová – 2.etapa“
c) Přijetí dotace z Nadace ČEZ – „Revitalizace zeleně Třešňovka – II. etapa“

3. Přijali tato usnesení:

Usnesení č.54/14
ZM schvaluje 4. rozpočtové opatření v roce 2014.

Usnesení č.55/14
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci ROP SZ pro projekt „Multifunkční centrum Březová – 2 etapa“ v oblasti podpory 2.2 – Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury, výše celkových nákladů projektu je 55.733.204,--Kč.
ZM dále schvaluje zajištění financování projektu „Multifunkční centrum Březová – 2.etapa“ dle podmínek ROP SZ a to:
a) předfinancování projektu z prostředků Města Březová ve výši 100% celkových nákladů projektu tj.55.733.204,--Kč
b) finanční zajištění tohoto předfinancování bude kryté z úvěru
c) výše spolufinancování projektu bude minimálně 15% celkových způsobilých výdajů tj. 8.197.953,--Kč a nezpůsobilých výdajů ve výši 1.080.182,--Kč

ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

Usnesení č.56/14
ZM schvaluje přijetí dotace pro realizaci projektu „Revitalizace zeleně Třešňovka – II etapa“ ve výši 199.757,-- Kč od Nadace ČEZ.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušného potvrzení o přijetí dotace.

Schválili:
Jan Jiříček - člen rady města
Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »2.9.2014  

5. jednání ZM Březová dne 30. června 2014

USNESENÍ

z 5. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 30.6.2014 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1.Volí :
Návrhovou komisi ve složení:  MUDr.Havlíková, p.Runtová, p.Szolar

2.Projednali :
2.1. Navržený program 5. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 3. rozpočtové opatření v roce 2014
2.7. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
a) Dohoda o uznání a úhradě dluhu – p.Mašková
b) Darovací smlouva mezi Městem a Ředitelstvím silnic a dálnic Praha
c) Stanovení počtu členů zastupitelstva pro nové volební období
d) Pořízení zařízení pro měření rychlosti

3.Berou na vědomí :
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.48/14
ZM schvaluje tento program 5. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 3.rozpočtové opatření v roce 2014
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé

Usnesení č.49/14
ZM schvaluje 3. rozpočtové opatření v roce 2014.

Usnesení č.50/14
ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku  27.343,--Kč s p.Maškovou Lucií bytem Březová, Komenského čp.121 s podmínkou, že pokud nebude provedena jediná splátka dle Dohody nebo uhrazen nájem, bude přistoupeno k vyklizení bytu. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 1,2,4,/2014, poplatku z prodlení a vyúčtování topné sezony roku 2013 (jedná se o 55 splátek ve výši 500,--Kč od července 2014).
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.

Usnesení č.51/14
ZM schvaluje darovací smlouvu mezi Městem Březová a Ředitelstvím silnic a dálnic Praha na převod části původní silnice I/6 a silničních pozemků v k.ú.Březová u Sokolova, Dolní Rychnov a Rudolec u Březové.

Usnesení č.52/14
V souladu s §67 zák.č.128/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů, ZM stanovuje 15 členů zastupitelstva pro volební období 2014-2018.

Usnesení č.53/14
ZM neschvaluje pořízení zařízení pro měření rychlosti v ulici Hlavní.

Schválili:
Květoslava Šafnerová - místostarosta města
Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »1.7.2014  

4. jednání ZM Březová dne 26. května 2014

USNESENÍ

ze 4. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 26.5.2014 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1. Volí : 
Návrhovou komisi ve složení:  p.Strnadová, Ing.Nechanický, Bc.Chlad

2. Projednali :
2.1. Navržený program 4. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. Účetní závěrka města za rok 2013
2.7. Rozbor hospodaření města Březová za rok 2013 a Závěrečný účet města Březová za rok 2013
2.8. 2. rozpočtové opatření v roce 2014
2.9. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
a) Plán rozvoje města a přidružených obcí na období 2014-2020
b) Žádost o dotaci  - podpora Sboru dobrovolných hasičů
c) Žádost o dotaci – dotisk knihy „Zaniklé obce na Březovsku“
d) Prodej pozemků v k.ú.Tisová u Sokolova
e) Úprava č.2 směrné části Územního plánu města Březová
f) Delegace na valnou hromadu spol. Sokolovská vodárenská s.r.o.

3. Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Záznam z pracovního jednání ZM ze dne 19.5.2014 – hřiště za Základní školou (dopis p.Peterkové)

4. Přijali tato usnesení:

Usnesení č. 37/14
ZM schvaluje tento program 4. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Účetní závěrka města za rok 2013
8. Rozbor hospodaření města Březová za rok 2013 a Závěrečný účet města Březová za rok 2013
9. 2. rozpočtové opatření v roce 2014
10. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
11. Různé

Usnesení č. 38/14
ZM schvaluje Účetní závěrku města za rok 2013.

Usnesení č. 39/14
ZM schvaluje Rozbor hospodaření města Březová za rok 2013 a Závěrečný účet města za rok 2013 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.

Usnesení č. 40/14
ZM schvaluje 2. rozpočtové opatření v roce 2014.

Usnesení č. 41/14
ZM schvaluje Plán rozvoje města a přidružených obcí na období 2014-2020.

Usnesení č. 42/14
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci podpory Sboru dobrovolných hasičů  na základě výzvy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši  160.000,--Kč včetně DPH na zajištění akceschopnosti a 166.000,--Kč včetně DPH na věcné vybavení.
ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č. 43/14
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na dotisk knihy „Zaniklé obce na Březovsku“ ve výši 50.000,--Kč, na základě výzvy Krajského úřadu Karlovarského kraje a souhlasí se spoluúčastí ve výši 25.000,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č. 44/14
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.119 o výměře 220 m2 v k.ú.Tisová u Sokolova za cenu 80,--Kč/m2 manželům Malíkovým bytem Březová část Tisová čp.10.
ZM pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 45/14
ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č.117/1 o výměře cca 250 m2 v k.ú.Tisová u Sokolova.

Usnesení č. 46/14
ZM schvaluje úpravu č.2 směrné části Územního plánu města Březová dle přílohy.
ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č. 47/14
ZM podle §84 odst.2 písm.f) zák.č.128/2000 Sb., o obcích:
1. Deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne  
27.6.2014, která bude jednat o těchto záležitostech:
a) zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2013 a o stavu majetku společnosti
b) projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2013
c) roční účetní závěrka společnosti k 31.12.2013
d) zpráva dozorčí rady společnosti
e) schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2013
f) rozhodnutí o zrušení stanov společnosti
g) rozhodnutí o změně společenské smlouvy – přijetí nového znění ve vztahu k nové právní úpravě zákona č.90/2012 Sb. , o obchodních korporacích
h) rozhodnutí o použití prostředků ze zrušeného rezervního fondu

jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. místostarostku  města p.Květoslavu Šafnerovou

2. ukládá jí, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodla
o těchto návrzích usnesení valné hromady, které byly popsány v pozvánce na valnou 
hromadu společnosti:
ad b) schválení vyúčtování vodného  a stočného za rok 2013
ad e) schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2013
ad f) zrušení stanov společnosti
ad g) změna společenské smlouvy společnosti – přijetí nového znění
ad h) použití prostředků ze zrušeného rezervního fondu.

V případě, že by se této valné hromady nemohla místostarosta účastnit, bude město zastupovat člen rady p.Jan Jiříček.

Schválil:
Květoslava Šafnerová - místostarostka města
Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »27.5.2014