3. jednání ZM Březová dne 28. dubna 2014

USNESENÍ

ze 3. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 28.4.2014 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1.Volí:
Návrhovou komisi ve složení: p.Runtová, p.Gottfriedová, p.Szolar

2.Projednali:
2.1. Navržený program 3. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 1.rozpočtové opatření v roce 2014
2.7. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
a) Dotace TJ Olympii Březová na činnost
b) Dotace Pionýru Březová na akce pro děti a provoz oddílů
c) Dotace Pionýru Březová na pořízení stanů
d) Dotace FK Olympii Březová na činnost
e) Záměr prodeje pozemku p.č.119 a 117/1 v k.ú.Tisová
f) Záměr prodeje části pozemku p.č.470/3 v k.ú. Březová
g) Zrušení  části usn.č.45/13 – pozemky v lokalitě „11 RD Drahotín“
h) Pozemky v lokalitě „11 RD Drahotín“ – usn.26/14-31/14
i) Žádost o nadační příspěvek „Multifunkční venkovní hřiště v areálu Olympie Březová“
j)  Zařazení území Březové do území působnosti MAS Sokolovsko
k)  Dohoda o uznání a úhradě dluhu – p.Kapounek
l)  Odmítnutí dotace na projekt „Multifunkční centrum Březová – 2.etapa“

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Dopis p.Peterkové – problémy s dětským hřištěm za ZŠ

4.Přijali tato usnesení:
Usnesení č.18/14
ZM schvaluje tento program 3. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 1.rozpočtové opatření v roce 2014
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé

Usnesení č.19/14
ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření v roce 2014.

Usnesení č.20/14
ZM schvaluje poskytnutí dotace TJ Olympii Březová na činnost ve výši 300.000,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.21/14
ZM schvaluje poskytnutí dotace Pionýru Březová na akce pro děti a provoz oddílů ve výši 30.000,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.22/14
ZM schvaluje poskytnutí dotace Pionýru Březová na pořízení stanů ve výši 30.000,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.23/14
ZM schvaluje poskytnutí dotace FK Olympii Březová na činnost ve výši 80.000,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.24/14
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.119 o výměře 220 m2 a části pozemku p.č.117/1 o výměře cca 250 m2 v k.ú.Tisová u Sokolova za cenu 80,--Kč/m2.

Usnesení č.25/14
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.470/3 o výměře cca 470 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 100,--Kč/m2.

Usnesení č.26/14
ZM ruší část svého usnesení č.45/13 ze dne 24.6.2013 v těchto bodech:
pozemek č.1 o výměře 1032 m2  p.Karel Sander bytem Kraslice (nyní  p.p.č.483/3 a 483/14)
pozemek č.5 o výměře 1026 m2 – neobsazen (nyní  p.p.č483/7 a 483/15)
pozemek č.6 o výměře 965 m2 – neobsazen (nyní  p.č.483/8)
pozemek č.7 o výměře 978 m2 p.Michaela Honzíková bytem Sokolov, Seifertova 1833 (nyní p.p.č.483/9 a p.p.č.483/16)
pozemek č.8 o výměře 965 m2 – neobsazen
pozemek č.10 o výměře 872 m2 manželé Iva a Zdenko Bedečovi bytem Březová, Sklářská 83 (nyní  p.p.č.483/18 a p.p.č.483/19)
pozemek č.11 o výměře 941 m2 manželé Martina a Petr Matějkovi bytem Dolní Rychnov, Růžová 332 (nyní  p.p.č.483/13 a p.p.č.483/20).

Usnesení č.27/14
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.486/3 v k.ú.Březová u Sokolova o celkové výměře 1011 m2 za 802,--Kč/m2 a p.č.483/14 o výměře 19 m2 za cenu 663,--Kč/m2 (bez DPH) tj.802,--Kč/m2 včetně DPH p.Václavu Zímovi a Bc.Veronice Zímové bytem Sokolov, Hornická 2187.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.28/14
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 483/12 v k.ú.Březová u Sokolova o celkové výměře 861 m2 za 802,--Kč/m2 a p.č.483/18 o výměře 2m2 za cenu 663,--Kč/m2 (bez DPH) tj.802,--Kč/m2 včetně DPH a p.č.483/19 o výměře 8m2 za cenu 663,--Kč/m2 (bz DPH) tj.802,--Kč/m2 včetně DPH p.Zdenko Bedečovi a p.Ivě Bedečové bytem Březová, Sklářská 83.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.29/14
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.483/13 v k.ú.Březová u Sokolova o celkové výměře 910 m2 za 802,--Kč/m2 a p.č.483/20 o výměře 28 m2 za cenu 663,--Kč/m2 (bez DPH) tj.802,--Kč/m2 včetně DPH p.Martině Matějkové a p.Petru Matějkovi bytem Dolní Rychnov, Růžová 332.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.30/14
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.483/9 v k.ú.Březová u Sokolova o celkové výměře 952 m2 za 802,--Kč/m2 a p.č.483/16 o výměře 19 m2 za cenu 663,--Kč/m2 (bez DPH) tj.802,--Kč/m2 včetně DPH p.Michaele Honzíkové bytem Sokolova, Seifertova 1833 a p.Jaroslavu Skokovi bytem Karlovy Vary, Holečkova 206/2.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.31/14
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.483/7 v k.ú.Březová u Sokolova o celkové výměře 1010 m2 za 802,--Kč/m2 a p.č.483/15 o výměře 25 m2 za cenu 663,--Kč/m2 (bez DPH) tj.802,--Kč/m2 včetně DPH p.Andree Baranové a p.Jánu Baranovi bytem Březová, Dvořákova 144.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.32/14
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.483/8 v k.ú.Březová u Sokolova o celkové výměře 970 m2 za 802,--Kč/m2 p.Radce Pillerové a p.René Pillerovi bytem Březová, Sklářská 82.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.33/14
ZM schvaluje žádost o nadační příspěvek Nadace ČEZ na realizaci projektu „Multifunkční venkovní hřiště v areálu Olympie Březová“ ve výši 1.900.000,--Kč a zároveň ZM schvaluje případné spolufinancování .
ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.34/14
ZM v územní působnosti MAS Sokolovsko schvaluje zařazení svého území do území působnosti MAS Sokolovsko na období 2014-2020.

Usnesení č.35/14
ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 9.435,--Kč s  p.Jaroslavem Kapounkem bytem Březová, Komenského čp.122. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíc 2/2014 a vyúčtování topné sezony 2013 (od 4/2014 v 19 měsíčních splátkách ve výši 500,--Kč).
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.

Usnesení č.36/14
ZM neschvaluje přijetí dotace z ROP Severozápad na víceetapový projekt CZ.1.09/2.2.00/70.01071 „Multifunkční centrum Březová – 2.Etapa“.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

5. RM uložila:
Úkol č.1/14 – starosta
Uskutečnit schůzku k řešení problémů na hřišti za Základní školou (dopis p.Peterkové).
Termín: ihned

Schválili:
Šafnerová Květoslava - místostarostka města
Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »1.5.2014  

2. jednání ZM Březová dne 31. března 2014

USNESENÍ

z 2. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 31.3.2014 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1. Volí:
Návrhovou komisi ve složení:p.Strnadová, Bc.Chlad, Mgr.Bláha

2. Projednali:
2.1. Navržený program 2.ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. Rozpočet města a pravidla rozpočtového procesu v roce 2014
2.7. Obecně závaznou vyhlášku Města č.1/2014, kterou se zrušuje OZV č.3/2003 o stanovení postupu při prodeji bytů a domů z majetkuMěsta Březová do soukromého vlastnictví
2.8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
a) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - P.Škrabák
b) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - M.Nedbalová
c) Kupní smlouva mezi Městem Březová a p.Novým - plynová přípojka
d) Kupní smlouva mezi Městem Březová a p.Lehnerem - plyn.přípojka
e) Kupní smlouva mezi Městem Březová a RWE Gasnet - plyn.přípojky

3. Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Plán práce kontrolního výboru, včetně termínů jednání
3.4. Plán práce finančního výboru, včetně termínů jednání

4. Přijali tato usnesení:

Usnesení č.10/14
ZM schvaluje tento program 2. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Rozpočet města a pravidla rozpočtového procesu v roce 2014
8. Obecně závazná vyhláška Města č.1/2014, kterou se zrušuje OZV č.3/2003 o stanovení postupu při prodeji bytů a domů z majetku Města Březová do soukromého vlastnictví
9. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
10. Různé

Usnesení č.11/14
ZM schvaluje rozpočet Města Březová na rok 2014 dle předloženého návrhu: příjmy 77.161,900 tis.Kč, provozní výdaje 68.367,900 tis.Kč, kapitálové výdaje 7.604,000 tis.Kč, financování - 1.140,000tis.Kč, finanční vypořádání za rok 2013 50,000 tis.Kč, příjem (čtvrtletní odvod 3% z vyplacených mezd v roce 2014) a čerpání sociálního fondu 368,000 tis.Kč. ZM schvaluje pravidla rozpočtového procesu v roce 2014. ZM schvaluje dočasné použití prostředků základní rozpočtové rezervy na předfinancování akce "Zateplení MěÚ Březová čp.230".

Usnesení č.12/14
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlásku Města Březová č.1/2014, kterou se zrušují OZV č.3/2003, o stanovení postupu při prodeji bytů a domů z majetku Města Březová do soukromého vlastnictví a OZV č.1/2006, kterou se mění OZV č.3/2003, o stanovení postupu při prodeji bytů a domů z majetku Města Březová do soukromého vlastnictví.

Usnesení č.13/14
ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 79.195,--Kč s p.Petrem Škrabákem bytem Březová, Komenského čp.121. Dluh je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 11,12/2011, 1,3,5/2012, 2-12/2013, vyúčtování topné sezony za roky 2010,2011,2012 a poplatku z prodlení (od měsíce dubna 2014 v 80 měsíčních splátkách ve výši 1.000,--Kč).
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.

Usnesení č.14/14
ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 33.942,--Kč s p.Michaelou Nedbalovou bytem Březová, Komenského čp.122. Dluh je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 8-12/2013, 1/2014, vyúčtování topné sezony 2011 a 2012 a poplatku z prodlení (od měsíce března 2014 v 68 měsíčních splátkách ve výši 500,--Kč).
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.

Usnesení č.15/14
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím Městem Březová a prodávajícím p.Vladimírem Novým bytem Březová, gen.Svobody čp.282. Předmětem smlouvy je převod plynárenského zařízení - plynové přípojky za kupní cenu 12.733,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné kupní smlouvy.

Usnesení č.16/14
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím Městem Březová a prodávajícím p.Františkem Lehnerem bytem Březová, Luční čp.357. Předmětem smlouvy je převod plynárenského zařízení - plynové přípojky za kupní cenu 9.550,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné kupní smlouvy.

Usnesení č.17/14
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy č.941400051/178562 mezi prodávajícím Městem Březová a kupujícím RWE Gasnet s.r.o. Ústí nad Labem, Klišská čp.940. Předmětem smlouvy je převod plynárenského zařízení včetně všech součástí a příslušenství, realizovaného v rámci stavby "NTL plynovody a přípojky pro lokalitu bydlení Březová - Drahotín" za kupní cenu 409.585,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné kupní smlouvy.

Schválili:
Květoslava Šafnerová - místostarostka města
Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »1.4.2014  

1. mimořádné jednání ZM Březová dne 6. února 2014

USNESENÍ

z 1. mimořádného zasedání Zastupitelstva města, které se konalo dne 6.února 2014 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová

Členové zastupitelstva

1. Volí:
Návrhovou komisi ve složení: p.Strnadová, p.Nový, Bc.Chlad

2. Projednali:
a) Zrušení usn.ZM č. 87/13 - financování projektu "Multifunkční centrum Březová - 2.etapa"
b) "Multifunkční centrum Březová - 2.etapa" - zajištění finančního krytí projektu

3. Přijali tato usnesení:

Usnesení č.8/14
ZM ruší své usnesení č.87/13 ze dne 4.12.2013, kterým bylo schváleno financování projektu "Multifunkční centrum Březová - 2.Etapa".

Usnesení č.9/14
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci ROP SZ pro projekt "Multifunkční centrum Březová - 2.etapa" v oblasti podpory 2.2 - Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury, výše celkových nákladů projektu je 55.733.203,79 Kč. ZM zároveň schvaluje zajištění financování projektu "Multifunkční centrum Březová - 2.etapa" dle podmínek ROP SZ a to:
a) předfinancování projektu z prostředků Města Březová ve výši 100 % celkových nákladů projektu tj.55.733.203,79 Kč
b) finanční zajištění tohoto předfinancování bude kryto z úvěru
c) výše spolufinancování projektu bude minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů tj.46.455.069,--Kč a nezpůsobilých výdajů ve výši 1.080.182,--Kč.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech příslušných dokumentů.

Schválili:
Jan Jiříček - člen rady města
Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »9.2.2014  

1. jednání ZM Březová dne 27. ledna 2014

USNESENÍ

z 1. jednání Zastupiteltva města Březová, které se konalo dne 27.1.2014 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1. Volí:
Návrhovou komisi ve složení: p.Gottfriedová, p.Runtová, p.Szolar

2. Projednali:
2.1. Navržený program 1. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 8.rozpočtové opatření v roce 2013
2.7. Operace s nemovitostmi a fin.kapitálem
a) Financování v rámci rozpočtového provizoria
b) Směrnice č.1/2014 ke schvalování účetní závěrky města a příspěvkových organizací
c) Měsíční odměny neuvolněným členům ZM, předsedům výborů a komisí
d) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Beitlová J.
e) Bezúplatný převod části pozemku p.p.č.878/1 v k.ú.Rudolec

3. Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Informace o přípravě rozpočtu na rok 2014
3.4. Žádost o povolení opravy administrativní chyby v žádosti o dotaci na akci "Multifunkční centrum Březová - 2 Etapa", včetně odpovědi

4. Přijali tato usnesení:

Usnesení č.1/14
ZM schvaluje tento program 1. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 8.rozpočtové opatření v roce 2013
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé

Usnesení č.2/14
ZM schvaluje 8. rozpočtové opatření v roce 2013.

Usnesení č.3/14
ZM schvaluje v rámci rozpočtového provizoria financování těchto akcí:
Hřbitov Březová (žulová schodiště) 132.000,--Kč
Zasiťování pro lokalitu 11 RD Drahotín" (stavební práce) 378.000,--Kč

Usnesení č.4/14
ZM schvaluje Směrnici č.1/2014 ke schvalování účetní závěrky města a zřízených příspěvkových organizací.

Usnesení č.5/14
Na základě Nařízení vlády č.37/2003 Sb. v platném znění nařízení vlády č.459/2013 Sb. ZM schvaluje s účinností od 1.1.2014 měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města, předsedům výborů a komisí tak, jak jsou navrženy. Podle shora uvedeného nařízení vlády nebudou odměny vypláceny členům výborů a komisí.

Usnesení č.6/14
ZM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 123.091,--Kč s p.Janou Beitlovou bytem Březová, Hlavní čp.100. Dluh je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 6-12/2012, 1-10/2013, vyúčtování topné sezony 2012, poplatku z prodlení a soudní náklady (od 2/2014 ve 124 měsíčních splátkách ve výši 1.000,--Kč).
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.

Usnesení č.7/14
ZM schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.p.č.878/1 v k.ú.Rudolec u Březové od Státního pozemkového úřadu.
ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokladů.

Schválili:
Květoslava Šafnerová - místostarostka města
Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »28.1.2014  

9. jednání ZM Březová dne 16. prosince 2013

USNESENÍ

z 9. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 16.12.2013 v 17.00 hodin v Rudolecké stodole

Členové zastupitelstva

1. Volí: Návrhovou komisi ve složení: p.Strnadová, Bc.Chlad, Mgr.Bláha

2. Projednali:
2.1. Navržený program 9. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 7. rozpočtové opatření v roce 2013
2.7. Rozpočtové provizorium pro rok 2014
2.8. Termíny zasedání ZM na rok 2014
2.9. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem:
a) Odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, organizacím, sportovním reprezentantům a funkcionářům
b) Splátkový kalendář úhrady kupní ceny bytu v čp.155-p.Ťoupalová
c) Zrušení části usn.č.70/13 - prodej bytových jednotek v čp.155 (kupní smlouva na manžele Platlovi M. a D.)
d) Prodej bytové jednotky v čp.155 - sl.Platlová D.
e) Splátkový kalendář úhrady kupní ceny bytu v čp.155-sl.Platlová
f) Splátkový kalendář úhrady kupní ceny bytu v čp.155 - p.Pulda

3. Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4. Přijali tato usnesení:

Usnesení č.88/13
ZM schvaluje tento program 9. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 7. rozpočtové opatření v roce 2013
8. Rozpočtové provizorium pro rok 2014
9. Termíny zasedání ZM na rok 2014
10. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
11. Různé

Usnesení č.89/13
ZM schvaluje 7. rozpočtové opatření v roce 2013.

Usnesení č.90/13
ZM schvaluje podmínky rozpočtového provizoria pro rok 2014 dle předloženého návrhu.

Usnesení č.91/13
ZM schvaluje termíny zasedání zastupitelstva města na rok 2014.

Usnesení č.92/13
ZM schvaluje finanční odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, spol.organizacím, sportovním reprezentantům, funkcionářům atd. v celkové výši 90.000,--Kč.
ZM pověřuje rozdělením této částky RM na lednovém jednání.

Usnesení č.93/13
ZM schvaluje splátkový kalendář úhrady kupní ceny bytové jednotky v čp.155/9 ul.Smetanova p.Lucii Ťoupalové. Celková cena 104.035,--Kč bude splacena v 60 splátkách po 1.734,--Kč.

Usnesení č.94/13
ZM ruší část svého usnesení č.70/13 ze dne 21.10.2013, kterým byl schválen prodej bytové jednotky v čp.155/5 manželům M. a D. Platlovým.

Usnesení č.95/13
ZM schvaluje prodej bytové jednotky v domě čp.155/5 ul.Smetanova slečně Drahomíře Platlové bytem tamtéž.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.96/13
ZM schvaluje splátkový kalendář úhrady kupní ceny bytové jednotky v čp.155/5 ul.Smetanova slečně Drahomíře Platlové. Celková kupní cena 103.280,--Kč bude splacena v 60 měsíčních splátkách po 1.722,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.97/13
ZM schvaluje splátkový kalendář úhrady kupní ceny bytové jednotky v čp.155/10 ul.Smetanova p.Václavu Puldovi. Celková kupní cena 148.471,--Kč bude splacena v 36 měsíčních splátkách po 2.889,--Kč s tím, že před podpisem smlouvy bude uhrazeno 44.542,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Schválili: Květoslava Šafnerová - místostarostka města, Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »18.12.2013  

3. mimořádné jednání ZM Březová dne 4. prosince 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 3. mimořádného zasedání Zastupitelstva města, které se konalo dne 4.12.2013 v 16.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1. Volí:
Návrhovou komisi ve složení: p.Strnadová, Bc.Chlad, p.Runtová

2. Projednali:
a) Zrušení usnesení ZM č. 79/13
b) Multifunkční centrum Březová - 2.etapa - zajištění fin.krytí

3. Přijali tato usnesení:

Usnesení č.86/13
ZM ruší své usnesení č.79/13 ze dne 25.11.2013, kterým bylo schváleno financování projektu "Multifunkční centrum Březová - 2.etapa" (bod c)"výše spolufinancování projektu bude minimálně 15% celkových způsobilých výdajů tj.8.359.981,--Kč a nezpůsobilých výdajů ve výši 0,--Kč").

Usnesení č.87/13
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci ROP SZ pro projekt "Multifunkční centrum Březová - 2.etapa" v oblasti podpory 2.2. - Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury. Výše celkových nákladů projektu je 55.733.204,--Kč. ZM zároveň schvaluje zajištění financování projektu "Multifunkční centrum Březová - 2.etapa" dle podmínek ROP SZ, a to:
a) předfinancování projektu z prostředků Města Březová ve výši 100% celkových nákladů projektu tj.55.733.204,--Kč
b) finanční zajištění tohoto předfinancování bude kryté z úvěru
c) výše spolufinancování projektu bude minimálně 15% celkových způsobilých výdajů tj.8.197.953,--Kč a nezpůsobilých výdajů ve výši 1.080.182,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

Schválili:
Květoslava Šafnerová – místostarostka města
Miroslav Bouda – starosta města

Přečíst »18.12.2013  

8. jednání ZM Březová dne 25. listopadu 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

z 8. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 25.11.2013 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová

Členové zastupitelstva

1. Volí: Návrhovou komisi ve složení: p.Gottfriedová, p.Runtová, p.Szolar

2. Projednali:
2.1. Navržený program 8. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 6. rozpočtové opatření v roce 2013
2.7. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem:
a) Zrušení usn.č.71/13 - bezúročný prodej bytu v čp.155
b) Splátkový kalendář kupní ceny byt.jednotky v čp.155-p.Pazdera
c) Splátkový kalendář kupní ceny byt.jednotky v čp.155-p.Dičková
d) Zrušení části usn.č.70/13 - prodej bytových jednotek v čp.155 (kupní smlouva pouze na Pazdera Tomáš)
e) Prodej bytové jednotky v čp.155 - p.Pazdera Tomáš a František
f) Multifunkční centrum 2.etapa - zajištění fin. krytí projektu
g) MFC 2.etapa - partnerská smlouva - MAS Sokolovsko o.p.s.
h) MFC 2.etapa - partnerská smlouva - Mikroregion Sokolov-východ
i) MFC 2.etapa - partnerská smlouva - ZUŠ Sokolov
j) MFC 2.etapa - partnerská smlouva - Obec Lomnice
k) Delegace na valnou hromadu spol.Sokolovská vodárenská s.r.o.
l) Smlouva o poskytnutí účelové neinv.dotace - SDH

3. Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Tarify MHD Sokolov - požadované dotace na ztrátový provoz
3.4. Informace k výstavbě hřbitova

4. Přijali tato usnesení:

Usnesení č.72/13
ZM schvaluje tento program 8. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 6.rozpočtové opatření v roce 2013
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé

Usnesení č.73/13
ZM schvaluje 6. rozpočtové opatření v roce 2013, včetně dodatku.

Usnesení č.74/13
ZM ruší své usnesení č.71/13 ze dne 21.10.2013, kterým byly schváleny bezúročné splátky bytu v čp.155/4 p.Pazderovi M.

Usnesení č.75/13
ZM schvaluje splátkový kalendář úhrady kupní ceny bytové jednotky v čp.155/4 ul.Smetanova p.Miroslavu Pazderovi.Celková kupní cena ve výši 152.815,--Kč bude splacena v 60 měsíčních splátkách po 2.547,--Kč.

Usnesení č.76/13
ZM schvaluje splátkový kalendář úhrady kupní ceny bytové jednotky v čp.155/2 ul.Smetanova p.Jiřině Dičkové.Celková kupní cena 116.014,--Kč bude splacena v 60 měsíčních splátkách po 1.741,--Kč a před podpisem smlouvy bude složena 10% akontace ve výši 11.602,--Kč.

Usnesení č.77/13
ZM ruší část svého usnesení č.70/13 ze dne 21.10.2013, kterým byl schválen prodej bytové jednotky v čp.155/7 pouze p.Pazderovi Tomášovi.

Usnesení č.78/13
ZM schvaluje prodej bytové jednotky v domě čp.155/7 ul.Smetanova p.Pazderovi Tomášovi a p.Pazderovi Františkovi.

Usnesení č.79/13
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci ROP SZ pro projekt "Multifunkční centrum Březová - 2.etapa" v oblasti podpory 2.2 - Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury. Výše celkových nákladů projektu je 55.733.204,--Kč. ZM zároveň schvaluje zajištění financování projektu "Multifunkční
centrum Březová - 2.etapa" dle podmínek ROP SZ a to :
a) předfinancování projektu z prostředků města Březová ve výši 100% celkových nákladů projektu tj. 55.733.204,-- Kč
b) finanční zajištění tohoto předfinancování bude kryto z úvěru
c) výše spolufinancování projektu bude minimálně 15% celkových způsobilých výdajů tj. 8.359.981,--Kč a nezpůsobilých výdajů ve výši 0,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

Usnesení č.80/13
ZM schvaluje uzavření partnerské smlouvy mezi MAS Sokolovsko o.p.s. nám.Míru čp.230 Březová IČO:27962008 a Městem Březová nám.Míru čp.230. Předmětem smlouvy bude vzájemná konzultační činnost při přípravě a realizaci projektu v rámci ROP Severozápad, oblast podpory 2.2, na
akci "Multifunkční centrum Březová - 2.etapa".
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.81/13
ZM schvaluje uzavření partnerské smlouvy mezi Mikroregion Sokolov - východ, Lázeňská 114, Královské Počíčí IČO: 70948755 a Městem Březová nám.Míru čp.230. Předmětem smlouvy bude vzájemná konzultační činnost při přípravě a realizaci projektu v rámci ROP Severozápad, oblast podpory 2.2, na akci "Multifunkční centrum Březová - 2.etapa".
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.82/13
ZM schvaluje uzavření partnerské smlouvy mezi ZUŠ Sokolov, Staré náměstí čp.37, Sokolov IČO: 69978972 a Městem Březová nám.Míru čp.230. Předmětem smlouvy bude vzájemná konzultační činnost při přípravě a realizaci projektu v rámci ROP Severozápad, oblast podpory 2.2, na akci "Multifunkční centrum Březová - 2.etapa".
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.83/13
ZM schvaluje uzavření partnerské smlouvy Obcí Lomnice, Kraslická 44 Lomnice IČO:00259497 a Městem Březová nám.Míru čp.230.Předmětem smlouvy bude vzájemná konzultační činnost při přípravě a realizaci projektu v rámci ROP Severozápad, oblast podpory 2.2, na akci "Multifunkční centrum Březová - 2.etapa".
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.84/13
ZM podle § 84 odst.2 písm.f) zák.č.128/2000 Sb. o obcích: 1. deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne 13.12.2013, která bude jednat o těchto záležitostech:
a) projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2014
b) projednání a schválení výše nájemného pro rok 2014 podle nájemní smlouvy ze dne 30.4.2003 uzavřené s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o.
c) projednání a schválení plánu investic pro rok 2014
d) odvolání člena dozorčí rady
e) jmenování nového člena dozorčí rady, schválení smlouvy o výkonu funkce
f) odměny předsedy dozorčí rady a jednatelů společnosti jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. místostarostku města p.Květoslavu Šafnerovou a 2. ukládá jí, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodla o:
a) schválení výše vodného a stočného pro rok 2014
b) schválení výše nájemného pro rok 2014 podle nájemní smlouvy ze dne 30.4.2003 uzavřené s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o.
c) schválení plánu investic pro rok 2014
d) odvolání člena dozorčí rady
e) jmenování nového člena dozorčí rady navrženého jednateli společnosti a o schválení smlouvy o výkonu funkce
f) o odměnách předsedy dozorčí rady a jednatelů společnosti.

V případě, že by se této valné hromady nemohla místostarostka účastnit, bude město zastupovat p.Jan Jiříček, člen rady města.

Usnesení č.85/13
ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace s Karlovarským krajem ve výši 21.000,--Kč na akceschopnost jednotky SDH.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Schválili:
Květoslava Šafnerová – místostarostka města
Miroslav Bouda – starosta města

Přečíst »26.11.2013  

7. jednání ZM Březová dne 21. října 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 7. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 21.10.2013 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová

Členové zastupitelstva

1. Volí:
Návrhovou komisi ve složení: p.Strnadová, Ing.Nechanický, Bc.Chlad

2. Projednali:
2.1. Navržený program 7. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 5.rozpočtové opatření v roce 2013
2.7. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem:
a) Dotace ZO ČSCH Kostelní Bříza - výměna oken na budově v areálu
b) Záměr prodeje části pozemku p.č.58/1 v k.ú.Rudolec
c) Záměr prodeje části pozemku p.č.377/1 v k.ú.Březová
d) Záměr prodeje pozemků p.č.28/8,28/9 a část 25/4 v k.ú.Rudolec
e) Záměr směny pozemků v k.ú.Arnoltov za pozemky v k.ú.Rudolec
f) Prodej bytových jednotek v čp.155 ul.Smetanova
g) Žádost o splátkový kalendář na prodej bytu - p.Pazdera M.

3. Berou na vědomí
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4. Přijali tato usnesení:

Usnesení č.63/13
ZM schvaluje tento program 7. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 5. rozpočtové opatření v roce 2013
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé

Usnesení č.64/13
ZM schvaluje 5. rozpočtové opatření v roce 2013, včetně dodatku.

Usnesení č.65/13
ZM schvaluje dotaci ve výši 60.000,--Kč ZO ČSCH Kostelní Bříza na výměnu oken v budově areálu chovatelů.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.66/13
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.58/1 o výměře 75 m2 v k.ú.Rudolec u Březové.

Usnesení č.67/13
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.377/1 o výměře 400 m2 v k.ú.Březová u Sokolova.

Usnesení č.68/13
ZM neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č.28/8 o výměře 147 m2, 28/9 o výměře 76 m2 a části pozemku 25/4 o výměře 1000m2 v k.ú.Rudolec u Březové.

Usnesení č.69/13
ZM schvaluje záměr směny pozemků p.č.1/1 o výměře 1919 m2, p.č.1/6 o výměře 4460 m2 v k.ú.Arnoltov za cenu 58,--Kč/m2 (vlastník p.Dana Suchan) za pozemky p.č.38/3 o výměře 270 m2, p.č.133/5 o výměře 450 m2, p.č.133/6 o výměře 60 m2, p.č.57 o výměře cca 400 m2 v k.ú.Rudolec
u Březové ze cenu 58,--Kč/m2 (vlastník Město Březová). Rozdíl výměr bude řešen odkoupením.

Usnesení č.70/13
ZM schvaluje prodej bytových jednotek v domě čp.155 ul.Smetanova v souladu s Pravidly pro stanovení postupu při prodeji bytů a domů z majetku Města Březová do soukromého vlastnictví ze dne 1.11.2011 schválené ZM usn.č.69/11 ze dne 31.10.2011 za kupní cená Kč 600,--Kč/m2 navýšenou o vložené investice Městem Březová, rozpočítané na 1 m2 podlahové plochy bytových a nebytových jednotek domu:
Bauer Horst 144.775,--Kč
Dičková Jiřina 116.014,--Kč
Zíka Jiří 92.164,--Kč
Pazdera Miroslav 152.815,--Kč
Platl Miroslav a Platlová Drahomíra 103.280,--Kč
Semínová Jana a Semín Jan 132.809,--Kč
Pazdera Tomáš 252.870,--Kč
Peroutka Jiří a Peroutková Lucie 253.612,--Kč
Ťoupalová Lucie 104.035,--Kč
Pulda Václav 148.471,--Kč

Usnesení č.71/13
ZM schvaluje splátkový kalendář úhrady kupní ceny bytové jednotky v čp.155 ul.Smetanova p.Miroslavu Pazderovi. Celková kupní cena ve výši 152.815,--Kč bude splacena v 60ti měsíčních bezúročných splátkách po 2.547,--Kč.

Schválili: Květoslava Šafnerová - místostarostka města
Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »22.10.2013  

6. jednání ZM Březová dne 30. září 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 6. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 30.9.2013 v 17.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Členové zastupitelstva

1. Volí:
Návrhovou komisi ve složení: p. Runtová, p. Kortus, p. Szolar

2. Projednali:
2.1. Navržený program 6. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 4. rozpočtové opatření v roce 2013
2.7. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem:
a) Náklady na předfinancování projektu "Sport, příroda a životní prostředí"
b) Finanční dar FK Flamengo Březová
c) Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Kar.kraje - věcné vybavení jednotky SDH
d) Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na akceschopnost jednotky SDH
e) Bezúplatný převod pozemku v k.ú.Studánka
f) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Tešná S.
g) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Togyerová E.
h) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Doudová V.
i) Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí dotace - "Využití fenoménu zaniklých obcí pro rozvoj CR - 1.etapa"
j) Prodej bytových jednotek v čp.155 - dopisy nájemníků
k) Žádost nájemníků čp.100-101, čp.131-135 a čp.136-140 - prodej bytových jednotek
l) Přijetí neinvestiční dotace pro jednotku SDH - povodně

3. Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4. Přijali tato usnesení:

Usnesení č.49/13
ZM schvaluje tento program 6. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 4.rozpočtové opatření v roce 2013
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé

Usnesení č.50/13
ZM schvaluje 4. rozpočtové opatření v roce 2013, včetně dodatku.

Usnesení č.51/13
ZM schvaluje náklady na předfinancování projektu "Sport, příroda a životní prostředí" v rámci programu Cíle 3 ve výši cca 217.000,--Kč.

Usnesení č.52/13
ZM schvaluje poskytnutí finančního daru FK Flamengo Březová na činnost ve výši 10.000,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.53/13
ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 20.000,--Kč na věcné vybavení jednotky SDH.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.54/13
ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace s Karlovarským krajem ve výši 143.170,--Kč na akceschopnost jednotky SDH.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.55/13
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č.1160/1 o výměře 3572 m2 v k.ú.Studánka u Březové od Státního pozemkového úřadu.
ZM pověřuje starostu města podpisem všech příslušných dokumentů.

Usnesení č.56/13
ZM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu na částku 64.455,--Kč s p.Soňou Tešnou bytem Březová, nám.Míru čp.134. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce březen-srpen 2013, vyúčtování topné sezony roku 2011 a 2012 a poplatku z prodlení.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné dodohy.

Usnesení č.57/13
ZM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu na částku 26.542,--Kč s p.Evou Togyerovou bytem Březová, Komenského čp.121/26. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce leden, březen-červen 2013, vyúčtování topné sezony roku 2011 a 2012 a poplatku z prodlení.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.

Usnesení č.58/13
ZM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu na částku 28.365,--Kč s p.Veronikou Doudovou bytem Březová, nám.Míru čp.137/1.
Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce červen-srpen 2013, vyúčtování topné sezony roku 2012 a poplatku
z prodlení.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.

Usnesení č.59/13
ZM schvaluje uzavření dodatku č.1 Smlouvy č.CZ.1/09/4.3.00/18.00463 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt "Využití fenoménu zaniklých obcí pro rozvoj CR - 1.etapa" mezi poskytovatelem dotace Regionální radou
regionu soudržnosti Severozápad, Berní 2261/1, Ústí nad Labem a příjemcem dotace Městem Březová. Předmětem dodatku je úprava č.XXI.
Porušení rozpočtové kázně, porušení podmínek, nesrovnalosti a čl.XXIV. Přílohy smlouvy.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.

Usnesení č.60/13
ZM opětovně projednalo žádosti nájemníků čp.155 ul.Smetanova o snížení kupní ceny za bytové jednotky (žádosti ze dne 26.8.2013 a 10.9.2013) a
trvá na prodeji bytového fondu v čp.155 ul.Smetanova dle schválených Pravidel pro stanovení postupu při prodeji bytů a domů z majetku města
Březová do soukromého vlastnictví (tj.za 600,--Kč/m2).

Usnesení č.61/13
ZM projednalo žádost nájemníků čp. 100-101, čp.131-135, čp.136-140 o prodej bytových jednotek do soukromého vlastnictví a v souladu se současnými schválenými Pravidly pro stanovení postupu při prodeji bytů a domů z majetku města Březová do soukromého vlastnictví prodej tohoto
bytového fondu neschvaluje.

Usnesení č.62/13
ZM schvaluje přijetí neinvestiční dotace na výdaje jednotky SDH za zásah jednotky mimo její územní obvod z rozpočtu Karlovarského kraje v době povodní 2013. Celková výše příspěvku činí 168.800,--Kč na věcné vybavení neinvestičního charakteru a 4.268,--Kč jako náhrady ušlého
výdělku a pohonných hmot.
ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

5. Uložili:
úkol č.1/13 - tajemnici
Projednat možnost zafinancování úpravy hřiště FK Olympie
(odvodnění cca 200.000,--Kč).
termín: 21.10.2013

Schválili: Květoslava Šafnerová - místostarostka města, Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »1.10.2013  

5. jednání ZM Březová dne 24. června 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

z 5. jenání Zatupitelstva města Březová, které se konalo dne 24.6.2013 v 17.00 hodin v novém víceúčelovém objektu v Rudolci

Členové zastupitelstva

1. Volí: Návrhovou komisi: p.Strnadová, Bc. Chlad, Mgr. Bláha

2. Projednali:
2.1. Navržený program 5. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 3. rozpočtové opatření v roce 2013
2.7. Rozpočtový výhled na r.2014-2016
2.8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem:
a) Prodej stavebních pozemků v k.ú.Březová
b) Žádost o dotaci na projekt "Sport,příroda a životní prostředí"
c) Finanční dar na nákup sanitního vozidla
d) Prodej bytu č.11 v čp.350 ul.Odborářů - p.Schvarcová

3. Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4. Přijali tato usnesení:

Usnesení č.42/13
ZM schvaluje tento program 5. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 3.rozpočtové opatření v roce 2013
8. Rozpočtový výhled na r.2014-2016
9. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
10. Různé

Usnesení č.43/13
ZM schvaluje 3. rozpočtové opatření v roce 2013.

Usnesení č.44/13
ZM schvaluje Rozpočtový výhled na r.2014 - 2016.

Usnesení č.45/13
ZM schvaluje prodej stavebních pozemků na p.p.č.483/1 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 802,--Kč/m2 těmto zájemcům:
- pozemek č.1 o výměře 1032 m2 p.Karel Sandner bytem Kraslice
- pozemek č.2 o výměře 1062 m2 p.David Kumpert bytem Habartov, K.Čapka 88/7
- pozemek č.3 o výměře 1032 m2 manželé Dana a Ing.Miroslav Strnadovi bytem Březová, Sklářská 84
- pozemek č.4 o výměře 1038 m2 p.Michal Jamnický bytem Sokolov, Křížová 150
- pozemek č.5 o výměře 1026 m2 - neobsazen
- pozemek č.6 o výměře 965 m2 - neobsazen
- pozemek č.7 o výměře 978 m2 - p.Michala Honzíková bytem Sokolov, Seifertova 1833
- pozemek č.8 o výměře 965 m2 - neobsazen
- pozemek č.9 o výměře 798 m2 p.Pavel Kočický bytem Březová, Lesní 265
- pozemek č.10 o výměře 872 m2 manželé Iva a Zdenko Bedečovi bytem Březová, Sklářská 83
- pozemek č.11 o výměře 941 manželé Martina a Petr Matějkovi bytem Dolní Rychnov, Růžová 332
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

Usnesení č.46/13
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt "Sport, příroda a životní prostředí" v rámci programu Cíle 3. Výše celkových nákladů projektu pro českou stranu je 7.090,--eur.
ZM schvaluje náklady na předfinancování projektu "Sport, příroda a životní prostředí" v rámci programu Cíle 3 ve výši cca 178.000,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné žádosti.

Usnesení č.47/13
ZM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,--Kč pro Zravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje na nákup sanitního vozidla.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.48/13
ZM schvaluje prodej bytu č.11 v čp.350 ul.Odborářů o velikosti 1+3, výměra 71,12 m2 p.Schvarcové Evě bytem tamtéž za cenu 770.000,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Schválili: Květoslava Šafnerová - místostarostka města, Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »29.6.2013