1. mimořádné jednání ZM Březová dne 6. února 2014

USNESENÍ

z 1. mimořádného zasedání Zastupitelstva města, které se konalo dne 6.února 2014 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová

Členové zastupitelstva

1. Volí:
Návrhovou komisi ve složení: p.Strnadová, p.Nový, Bc.Chlad

2. Projednali:
a) Zrušení usn.ZM č. 87/13 - financování projektu "Multifunkční centrum Březová - 2.etapa"
b) "Multifunkční centrum Březová - 2.etapa" - zajištění finančního krytí projektu

3. Přijali tato usnesení:

Usnesení č.8/14
ZM ruší své usnesení č.87/13 ze dne 4.12.2013, kterým bylo schváleno financování projektu "Multifunkční centrum Březová - 2.Etapa".

Usnesení č.9/14
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci ROP SZ pro projekt "Multifunkční centrum Březová - 2.etapa" v oblasti podpory 2.2 - Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury, výše celkových nákladů projektu je 55.733.203,79 Kč. ZM zároveň schvaluje zajištění financování projektu "Multifunkční centrum Březová - 2.etapa" dle podmínek ROP SZ a to:
a) předfinancování projektu z prostředků Města Březová ve výši 100 % celkových nákladů projektu tj.55.733.203,79 Kč
b) finanční zajištění tohoto předfinancování bude kryto z úvěru
c) výše spolufinancování projektu bude minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů tj.46.455.069,--Kč a nezpůsobilých výdajů ve výši 1.080.182,--Kč.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech příslušných dokumentů.

Schválili:
Jan Jiříček - člen rady města
Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »9.2.2014  

1. jednání ZM Březová dne 27. ledna 2014

USNESENÍ

z 1. jednání Zastupiteltva města Březová, které se konalo dne 27.1.2014 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1. Volí:
Návrhovou komisi ve složení: p.Gottfriedová, p.Runtová, p.Szolar

2. Projednali:
2.1. Navržený program 1. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 8.rozpočtové opatření v roce 2013
2.7. Operace s nemovitostmi a fin.kapitálem
a) Financování v rámci rozpočtového provizoria
b) Směrnice č.1/2014 ke schvalování účetní závěrky města a příspěvkových organizací
c) Měsíční odměny neuvolněným členům ZM, předsedům výborů a komisí
d) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Beitlová J.
e) Bezúplatný převod části pozemku p.p.č.878/1 v k.ú.Rudolec

3. Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Informace o přípravě rozpočtu na rok 2014
3.4. Žádost o povolení opravy administrativní chyby v žádosti o dotaci na akci "Multifunkční centrum Březová - 2 Etapa", včetně odpovědi

4. Přijali tato usnesení:

Usnesení č.1/14
ZM schvaluje tento program 1. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 8.rozpočtové opatření v roce 2013
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé

Usnesení č.2/14
ZM schvaluje 8. rozpočtové opatření v roce 2013.

Usnesení č.3/14
ZM schvaluje v rámci rozpočtového provizoria financování těchto akcí:
Hřbitov Březová (žulová schodiště) 132.000,--Kč
Zasiťování pro lokalitu 11 RD Drahotín" (stavební práce) 378.000,--Kč

Usnesení č.4/14
ZM schvaluje Směrnici č.1/2014 ke schvalování účetní závěrky města a zřízených příspěvkových organizací.

Usnesení č.5/14
Na základě Nařízení vlády č.37/2003 Sb. v platném znění nařízení vlády č.459/2013 Sb. ZM schvaluje s účinností od 1.1.2014 měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města, předsedům výborů a komisí tak, jak jsou navrženy. Podle shora uvedeného nařízení vlády nebudou odměny vypláceny členům výborů a komisí.

Usnesení č.6/14
ZM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 123.091,--Kč s p.Janou Beitlovou bytem Březová, Hlavní čp.100. Dluh je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 6-12/2012, 1-10/2013, vyúčtování topné sezony 2012, poplatku z prodlení a soudní náklady (od 2/2014 ve 124 měsíčních splátkách ve výši 1.000,--Kč).
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.

Usnesení č.7/14
ZM schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.p.č.878/1 v k.ú.Rudolec u Březové od Státního pozemkového úřadu.
ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokladů.

Schválili:
Květoslava Šafnerová - místostarostka města
Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »28.1.2014  

9. jednání ZM Březová dne 16. prosince 2013

USNESENÍ

z 9. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 16.12.2013 v 17.00 hodin v Rudolecké stodole

Členové zastupitelstva

1. Volí: Návrhovou komisi ve složení: p.Strnadová, Bc.Chlad, Mgr.Bláha

2. Projednali:
2.1. Navržený program 9. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 7. rozpočtové opatření v roce 2013
2.7. Rozpočtové provizorium pro rok 2014
2.8. Termíny zasedání ZM na rok 2014
2.9. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem:
a) Odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, organizacím, sportovním reprezentantům a funkcionářům
b) Splátkový kalendář úhrady kupní ceny bytu v čp.155-p.Ťoupalová
c) Zrušení části usn.č.70/13 - prodej bytových jednotek v čp.155 (kupní smlouva na manžele Platlovi M. a D.)
d) Prodej bytové jednotky v čp.155 - sl.Platlová D.
e) Splátkový kalendář úhrady kupní ceny bytu v čp.155-sl.Platlová
f) Splátkový kalendář úhrady kupní ceny bytu v čp.155 - p.Pulda

3. Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4. Přijali tato usnesení:

Usnesení č.88/13
ZM schvaluje tento program 9. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 7. rozpočtové opatření v roce 2013
8. Rozpočtové provizorium pro rok 2014
9. Termíny zasedání ZM na rok 2014
10. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
11. Různé

Usnesení č.89/13
ZM schvaluje 7. rozpočtové opatření v roce 2013.

Usnesení č.90/13
ZM schvaluje podmínky rozpočtového provizoria pro rok 2014 dle předloženého návrhu.

Usnesení č.91/13
ZM schvaluje termíny zasedání zastupitelstva města na rok 2014.

Usnesení č.92/13
ZM schvaluje finanční odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, spol.organizacím, sportovním reprezentantům, funkcionářům atd. v celkové výši 90.000,--Kč.
ZM pověřuje rozdělením této částky RM na lednovém jednání.

Usnesení č.93/13
ZM schvaluje splátkový kalendář úhrady kupní ceny bytové jednotky v čp.155/9 ul.Smetanova p.Lucii Ťoupalové. Celková cena 104.035,--Kč bude splacena v 60 splátkách po 1.734,--Kč.

Usnesení č.94/13
ZM ruší část svého usnesení č.70/13 ze dne 21.10.2013, kterým byl schválen prodej bytové jednotky v čp.155/5 manželům M. a D. Platlovým.

Usnesení č.95/13
ZM schvaluje prodej bytové jednotky v domě čp.155/5 ul.Smetanova slečně Drahomíře Platlové bytem tamtéž.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.96/13
ZM schvaluje splátkový kalendář úhrady kupní ceny bytové jednotky v čp.155/5 ul.Smetanova slečně Drahomíře Platlové. Celková kupní cena 103.280,--Kč bude splacena v 60 měsíčních splátkách po 1.722,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.97/13
ZM schvaluje splátkový kalendář úhrady kupní ceny bytové jednotky v čp.155/10 ul.Smetanova p.Václavu Puldovi. Celková kupní cena 148.471,--Kč bude splacena v 36 měsíčních splátkách po 2.889,--Kč s tím, že před podpisem smlouvy bude uhrazeno 44.542,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Schválili: Květoslava Šafnerová - místostarostka města, Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »18.12.2013  

3. mimořádné jednání ZM Březová dne 4. prosince 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 3. mimořádného zasedání Zastupitelstva města, které se konalo dne 4.12.2013 v 16.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1. Volí:
Návrhovou komisi ve složení: p.Strnadová, Bc.Chlad, p.Runtová

2. Projednali:
a) Zrušení usnesení ZM č. 79/13
b) Multifunkční centrum Březová - 2.etapa - zajištění fin.krytí

3. Přijali tato usnesení:

Usnesení č.86/13
ZM ruší své usnesení č.79/13 ze dne 25.11.2013, kterým bylo schváleno financování projektu "Multifunkční centrum Březová - 2.etapa" (bod c)"výše spolufinancování projektu bude minimálně 15% celkových způsobilých výdajů tj.8.359.981,--Kč a nezpůsobilých výdajů ve výši 0,--Kč").

Usnesení č.87/13
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci ROP SZ pro projekt "Multifunkční centrum Březová - 2.etapa" v oblasti podpory 2.2. - Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury. Výše celkových nákladů projektu je 55.733.204,--Kč. ZM zároveň schvaluje zajištění financování projektu "Multifunkční centrum Březová - 2.etapa" dle podmínek ROP SZ, a to:
a) předfinancování projektu z prostředků Města Březová ve výši 100% celkových nákladů projektu tj.55.733.204,--Kč
b) finanční zajištění tohoto předfinancování bude kryté z úvěru
c) výše spolufinancování projektu bude minimálně 15% celkových způsobilých výdajů tj.8.197.953,--Kč a nezpůsobilých výdajů ve výši 1.080.182,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

Schválili:
Květoslava Šafnerová – místostarostka města
Miroslav Bouda – starosta města

Přečíst »18.12.2013  

8. jednání ZM Březová dne 25. listopadu 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

z 8. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 25.11.2013 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová

Členové zastupitelstva

1. Volí: Návrhovou komisi ve složení: p.Gottfriedová, p.Runtová, p.Szolar

2. Projednali:
2.1. Navržený program 8. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 6. rozpočtové opatření v roce 2013
2.7. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem:
a) Zrušení usn.č.71/13 - bezúročný prodej bytu v čp.155
b) Splátkový kalendář kupní ceny byt.jednotky v čp.155-p.Pazdera
c) Splátkový kalendář kupní ceny byt.jednotky v čp.155-p.Dičková
d) Zrušení části usn.č.70/13 - prodej bytových jednotek v čp.155 (kupní smlouva pouze na Pazdera Tomáš)
e) Prodej bytové jednotky v čp.155 - p.Pazdera Tomáš a František
f) Multifunkční centrum 2.etapa - zajištění fin. krytí projektu
g) MFC 2.etapa - partnerská smlouva - MAS Sokolovsko o.p.s.
h) MFC 2.etapa - partnerská smlouva - Mikroregion Sokolov-východ
i) MFC 2.etapa - partnerská smlouva - ZUŠ Sokolov
j) MFC 2.etapa - partnerská smlouva - Obec Lomnice
k) Delegace na valnou hromadu spol.Sokolovská vodárenská s.r.o.
l) Smlouva o poskytnutí účelové neinv.dotace - SDH

3. Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Tarify MHD Sokolov - požadované dotace na ztrátový provoz
3.4. Informace k výstavbě hřbitova

4. Přijali tato usnesení:

Usnesení č.72/13
ZM schvaluje tento program 8. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 6.rozpočtové opatření v roce 2013
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé

Usnesení č.73/13
ZM schvaluje 6. rozpočtové opatření v roce 2013, včetně dodatku.

Usnesení č.74/13
ZM ruší své usnesení č.71/13 ze dne 21.10.2013, kterým byly schváleny bezúročné splátky bytu v čp.155/4 p.Pazderovi M.

Usnesení č.75/13
ZM schvaluje splátkový kalendář úhrady kupní ceny bytové jednotky v čp.155/4 ul.Smetanova p.Miroslavu Pazderovi.Celková kupní cena ve výši 152.815,--Kč bude splacena v 60 měsíčních splátkách po 2.547,--Kč.

Usnesení č.76/13
ZM schvaluje splátkový kalendář úhrady kupní ceny bytové jednotky v čp.155/2 ul.Smetanova p.Jiřině Dičkové.Celková kupní cena 116.014,--Kč bude splacena v 60 měsíčních splátkách po 1.741,--Kč a před podpisem smlouvy bude složena 10% akontace ve výši 11.602,--Kč.

Usnesení č.77/13
ZM ruší část svého usnesení č.70/13 ze dne 21.10.2013, kterým byl schválen prodej bytové jednotky v čp.155/7 pouze p.Pazderovi Tomášovi.

Usnesení č.78/13
ZM schvaluje prodej bytové jednotky v domě čp.155/7 ul.Smetanova p.Pazderovi Tomášovi a p.Pazderovi Františkovi.

Usnesení č.79/13
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci ROP SZ pro projekt "Multifunkční centrum Březová - 2.etapa" v oblasti podpory 2.2 - Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury. Výše celkových nákladů projektu je 55.733.204,--Kč. ZM zároveň schvaluje zajištění financování projektu "Multifunkční
centrum Březová - 2.etapa" dle podmínek ROP SZ a to :
a) předfinancování projektu z prostředků města Březová ve výši 100% celkových nákladů projektu tj. 55.733.204,-- Kč
b) finanční zajištění tohoto předfinancování bude kryto z úvěru
c) výše spolufinancování projektu bude minimálně 15% celkových způsobilých výdajů tj. 8.359.981,--Kč a nezpůsobilých výdajů ve výši 0,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

Usnesení č.80/13
ZM schvaluje uzavření partnerské smlouvy mezi MAS Sokolovsko o.p.s. nám.Míru čp.230 Březová IČO:27962008 a Městem Březová nám.Míru čp.230. Předmětem smlouvy bude vzájemná konzultační činnost při přípravě a realizaci projektu v rámci ROP Severozápad, oblast podpory 2.2, na
akci "Multifunkční centrum Březová - 2.etapa".
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.81/13
ZM schvaluje uzavření partnerské smlouvy mezi Mikroregion Sokolov - východ, Lázeňská 114, Královské Počíčí IČO: 70948755 a Městem Březová nám.Míru čp.230. Předmětem smlouvy bude vzájemná konzultační činnost při přípravě a realizaci projektu v rámci ROP Severozápad, oblast podpory 2.2, na akci "Multifunkční centrum Březová - 2.etapa".
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.82/13
ZM schvaluje uzavření partnerské smlouvy mezi ZUŠ Sokolov, Staré náměstí čp.37, Sokolov IČO: 69978972 a Městem Březová nám.Míru čp.230. Předmětem smlouvy bude vzájemná konzultační činnost při přípravě a realizaci projektu v rámci ROP Severozápad, oblast podpory 2.2, na akci "Multifunkční centrum Březová - 2.etapa".
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.83/13
ZM schvaluje uzavření partnerské smlouvy Obcí Lomnice, Kraslická 44 Lomnice IČO:00259497 a Městem Březová nám.Míru čp.230.Předmětem smlouvy bude vzájemná konzultační činnost při přípravě a realizaci projektu v rámci ROP Severozápad, oblast podpory 2.2, na akci "Multifunkční centrum Březová - 2.etapa".
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.84/13
ZM podle § 84 odst.2 písm.f) zák.č.128/2000 Sb. o obcích: 1. deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne 13.12.2013, která bude jednat o těchto záležitostech:
a) projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2014
b) projednání a schválení výše nájemného pro rok 2014 podle nájemní smlouvy ze dne 30.4.2003 uzavřené s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o.
c) projednání a schválení plánu investic pro rok 2014
d) odvolání člena dozorčí rady
e) jmenování nového člena dozorčí rady, schválení smlouvy o výkonu funkce
f) odměny předsedy dozorčí rady a jednatelů společnosti jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. místostarostku města p.Květoslavu Šafnerovou a 2. ukládá jí, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodla o:
a) schválení výše vodného a stočného pro rok 2014
b) schválení výše nájemného pro rok 2014 podle nájemní smlouvy ze dne 30.4.2003 uzavřené s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o.
c) schválení plánu investic pro rok 2014
d) odvolání člena dozorčí rady
e) jmenování nového člena dozorčí rady navrženého jednateli společnosti a o schválení smlouvy o výkonu funkce
f) o odměnách předsedy dozorčí rady a jednatelů společnosti.

V případě, že by se této valné hromady nemohla místostarostka účastnit, bude město zastupovat p.Jan Jiříček, člen rady města.

Usnesení č.85/13
ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace s Karlovarským krajem ve výši 21.000,--Kč na akceschopnost jednotky SDH.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Schválili:
Květoslava Šafnerová – místostarostka města
Miroslav Bouda – starosta města

Přečíst »26.11.2013  

7. jednání ZM Březová dne 21. října 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 7. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 21.10.2013 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová

Členové zastupitelstva

1. Volí:
Návrhovou komisi ve složení: p.Strnadová, Ing.Nechanický, Bc.Chlad

2. Projednali:
2.1. Navržený program 7. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 5.rozpočtové opatření v roce 2013
2.7. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem:
a) Dotace ZO ČSCH Kostelní Bříza - výměna oken na budově v areálu
b) Záměr prodeje části pozemku p.č.58/1 v k.ú.Rudolec
c) Záměr prodeje části pozemku p.č.377/1 v k.ú.Březová
d) Záměr prodeje pozemků p.č.28/8,28/9 a část 25/4 v k.ú.Rudolec
e) Záměr směny pozemků v k.ú.Arnoltov za pozemky v k.ú.Rudolec
f) Prodej bytových jednotek v čp.155 ul.Smetanova
g) Žádost o splátkový kalendář na prodej bytu - p.Pazdera M.

3. Berou na vědomí
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4. Přijali tato usnesení:

Usnesení č.63/13
ZM schvaluje tento program 7. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 5. rozpočtové opatření v roce 2013
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé

Usnesení č.64/13
ZM schvaluje 5. rozpočtové opatření v roce 2013, včetně dodatku.

Usnesení č.65/13
ZM schvaluje dotaci ve výši 60.000,--Kč ZO ČSCH Kostelní Bříza na výměnu oken v budově areálu chovatelů.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.66/13
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.58/1 o výměře 75 m2 v k.ú.Rudolec u Březové.

Usnesení č.67/13
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.377/1 o výměře 400 m2 v k.ú.Březová u Sokolova.

Usnesení č.68/13
ZM neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č.28/8 o výměře 147 m2, 28/9 o výměře 76 m2 a části pozemku 25/4 o výměře 1000m2 v k.ú.Rudolec u Březové.

Usnesení č.69/13
ZM schvaluje záměr směny pozemků p.č.1/1 o výměře 1919 m2, p.č.1/6 o výměře 4460 m2 v k.ú.Arnoltov za cenu 58,--Kč/m2 (vlastník p.Dana Suchan) za pozemky p.č.38/3 o výměře 270 m2, p.č.133/5 o výměře 450 m2, p.č.133/6 o výměře 60 m2, p.č.57 o výměře cca 400 m2 v k.ú.Rudolec
u Březové ze cenu 58,--Kč/m2 (vlastník Město Březová). Rozdíl výměr bude řešen odkoupením.

Usnesení č.70/13
ZM schvaluje prodej bytových jednotek v domě čp.155 ul.Smetanova v souladu s Pravidly pro stanovení postupu při prodeji bytů a domů z majetku Města Březová do soukromého vlastnictví ze dne 1.11.2011 schválené ZM usn.č.69/11 ze dne 31.10.2011 za kupní cená Kč 600,--Kč/m2 navýšenou o vložené investice Městem Březová, rozpočítané na 1 m2 podlahové plochy bytových a nebytových jednotek domu:
Bauer Horst 144.775,--Kč
Dičková Jiřina 116.014,--Kč
Zíka Jiří 92.164,--Kč
Pazdera Miroslav 152.815,--Kč
Platl Miroslav a Platlová Drahomíra 103.280,--Kč
Semínová Jana a Semín Jan 132.809,--Kč
Pazdera Tomáš 252.870,--Kč
Peroutka Jiří a Peroutková Lucie 253.612,--Kč
Ťoupalová Lucie 104.035,--Kč
Pulda Václav 148.471,--Kč

Usnesení č.71/13
ZM schvaluje splátkový kalendář úhrady kupní ceny bytové jednotky v čp.155 ul.Smetanova p.Miroslavu Pazderovi. Celková kupní cena ve výši 152.815,--Kč bude splacena v 60ti měsíčních bezúročných splátkách po 2.547,--Kč.

Schválili: Květoslava Šafnerová - místostarostka města
Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »22.10.2013  

6. jednání ZM Březová dne 30. září 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 6. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 30.9.2013 v 17.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Členové zastupitelstva

1. Volí:
Návrhovou komisi ve složení: p. Runtová, p. Kortus, p. Szolar

2. Projednali:
2.1. Navržený program 6. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 4. rozpočtové opatření v roce 2013
2.7. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem:
a) Náklady na předfinancování projektu "Sport, příroda a životní prostředí"
b) Finanční dar FK Flamengo Březová
c) Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Kar.kraje - věcné vybavení jednotky SDH
d) Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na akceschopnost jednotky SDH
e) Bezúplatný převod pozemku v k.ú.Studánka
f) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Tešná S.
g) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Togyerová E.
h) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Doudová V.
i) Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí dotace - "Využití fenoménu zaniklých obcí pro rozvoj CR - 1.etapa"
j) Prodej bytových jednotek v čp.155 - dopisy nájemníků
k) Žádost nájemníků čp.100-101, čp.131-135 a čp.136-140 - prodej bytových jednotek
l) Přijetí neinvestiční dotace pro jednotku SDH - povodně

3. Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4. Přijali tato usnesení:

Usnesení č.49/13
ZM schvaluje tento program 6. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 4.rozpočtové opatření v roce 2013
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé

Usnesení č.50/13
ZM schvaluje 4. rozpočtové opatření v roce 2013, včetně dodatku.

Usnesení č.51/13
ZM schvaluje náklady na předfinancování projektu "Sport, příroda a životní prostředí" v rámci programu Cíle 3 ve výši cca 217.000,--Kč.

Usnesení č.52/13
ZM schvaluje poskytnutí finančního daru FK Flamengo Březová na činnost ve výši 10.000,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.53/13
ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 20.000,--Kč na věcné vybavení jednotky SDH.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.54/13
ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace s Karlovarským krajem ve výši 143.170,--Kč na akceschopnost jednotky SDH.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.55/13
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č.1160/1 o výměře 3572 m2 v k.ú.Studánka u Březové od Státního pozemkového úřadu.
ZM pověřuje starostu města podpisem všech příslušných dokumentů.

Usnesení č.56/13
ZM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu na částku 64.455,--Kč s p.Soňou Tešnou bytem Březová, nám.Míru čp.134. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce březen-srpen 2013, vyúčtování topné sezony roku 2011 a 2012 a poplatku z prodlení.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné dodohy.

Usnesení č.57/13
ZM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu na částku 26.542,--Kč s p.Evou Togyerovou bytem Březová, Komenského čp.121/26. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce leden, březen-červen 2013, vyúčtování topné sezony roku 2011 a 2012 a poplatku z prodlení.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.

Usnesení č.58/13
ZM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu na částku 28.365,--Kč s p.Veronikou Doudovou bytem Březová, nám.Míru čp.137/1.
Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce červen-srpen 2013, vyúčtování topné sezony roku 2012 a poplatku
z prodlení.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.

Usnesení č.59/13
ZM schvaluje uzavření dodatku č.1 Smlouvy č.CZ.1/09/4.3.00/18.00463 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt "Využití fenoménu zaniklých obcí pro rozvoj CR - 1.etapa" mezi poskytovatelem dotace Regionální radou
regionu soudržnosti Severozápad, Berní 2261/1, Ústí nad Labem a příjemcem dotace Městem Březová. Předmětem dodatku je úprava č.XXI.
Porušení rozpočtové kázně, porušení podmínek, nesrovnalosti a čl.XXIV. Přílohy smlouvy.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.

Usnesení č.60/13
ZM opětovně projednalo žádosti nájemníků čp.155 ul.Smetanova o snížení kupní ceny za bytové jednotky (žádosti ze dne 26.8.2013 a 10.9.2013) a
trvá na prodeji bytového fondu v čp.155 ul.Smetanova dle schválených Pravidel pro stanovení postupu při prodeji bytů a domů z majetku města
Březová do soukromého vlastnictví (tj.za 600,--Kč/m2).

Usnesení č.61/13
ZM projednalo žádost nájemníků čp. 100-101, čp.131-135, čp.136-140 o prodej bytových jednotek do soukromého vlastnictví a v souladu se současnými schválenými Pravidly pro stanovení postupu při prodeji bytů a domů z majetku města Březová do soukromého vlastnictví prodej tohoto
bytového fondu neschvaluje.

Usnesení č.62/13
ZM schvaluje přijetí neinvestiční dotace na výdaje jednotky SDH za zásah jednotky mimo její územní obvod z rozpočtu Karlovarského kraje v době povodní 2013. Celková výše příspěvku činí 168.800,--Kč na věcné vybavení neinvestičního charakteru a 4.268,--Kč jako náhrady ušlého
výdělku a pohonných hmot.
ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

5. Uložili:
úkol č.1/13 - tajemnici
Projednat možnost zafinancování úpravy hřiště FK Olympie
(odvodnění cca 200.000,--Kč).
termín: 21.10.2013

Schválili: Květoslava Šafnerová - místostarostka města, Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »1.10.2013  

5. jednání ZM Březová dne 24. června 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

z 5. jenání Zatupitelstva města Březová, které se konalo dne 24.6.2013 v 17.00 hodin v novém víceúčelovém objektu v Rudolci

Členové zastupitelstva

1. Volí: Návrhovou komisi: p.Strnadová, Bc. Chlad, Mgr. Bláha

2. Projednali:
2.1. Navržený program 5. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 3. rozpočtové opatření v roce 2013
2.7. Rozpočtový výhled na r.2014-2016
2.8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem:
a) Prodej stavebních pozemků v k.ú.Březová
b) Žádost o dotaci na projekt "Sport,příroda a životní prostředí"
c) Finanční dar na nákup sanitního vozidla
d) Prodej bytu č.11 v čp.350 ul.Odborářů - p.Schvarcová

3. Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4. Přijali tato usnesení:

Usnesení č.42/13
ZM schvaluje tento program 5. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 3.rozpočtové opatření v roce 2013
8. Rozpočtový výhled na r.2014-2016
9. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
10. Různé

Usnesení č.43/13
ZM schvaluje 3. rozpočtové opatření v roce 2013.

Usnesení č.44/13
ZM schvaluje Rozpočtový výhled na r.2014 - 2016.

Usnesení č.45/13
ZM schvaluje prodej stavebních pozemků na p.p.č.483/1 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 802,--Kč/m2 těmto zájemcům:
- pozemek č.1 o výměře 1032 m2 p.Karel Sandner bytem Kraslice
- pozemek č.2 o výměře 1062 m2 p.David Kumpert bytem Habartov, K.Čapka 88/7
- pozemek č.3 o výměře 1032 m2 manželé Dana a Ing.Miroslav Strnadovi bytem Březová, Sklářská 84
- pozemek č.4 o výměře 1038 m2 p.Michal Jamnický bytem Sokolov, Křížová 150
- pozemek č.5 o výměře 1026 m2 - neobsazen
- pozemek č.6 o výměře 965 m2 - neobsazen
- pozemek č.7 o výměře 978 m2 - p.Michala Honzíková bytem Sokolov, Seifertova 1833
- pozemek č.8 o výměře 965 m2 - neobsazen
- pozemek č.9 o výměře 798 m2 p.Pavel Kočický bytem Březová, Lesní 265
- pozemek č.10 o výměře 872 m2 manželé Iva a Zdenko Bedečovi bytem Březová, Sklářská 83
- pozemek č.11 o výměře 941 manželé Martina a Petr Matějkovi bytem Dolní Rychnov, Růžová 332
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

Usnesení č.46/13
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt "Sport, příroda a životní prostředí" v rámci programu Cíle 3. Výše celkových nákladů projektu pro českou stranu je 7.090,--eur.
ZM schvaluje náklady na předfinancování projektu "Sport, příroda a životní prostředí" v rámci programu Cíle 3 ve výši cca 178.000,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné žádosti.

Usnesení č.47/13
ZM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,--Kč pro Zravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje na nákup sanitního vozidla.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.48/13
ZM schvaluje prodej bytu č.11 v čp.350 ul.Odborářů o velikosti 1+3, výměra 71,12 m2 p.Schvarcové Evě bytem tamtéž za cenu 770.000,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Schválili: Květoslava Šafnerová - místostarostka města, Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »29.6.2013  

4. jednání ZM Březová dne 25. května 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 4. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 27.5.2013 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová

Členové zastupitelstva

1. Volí:
Návrhovou komisi: MUDr.Fišerová, MUDr.Havlíková, p.Gottfriedová

2. Projednali:
2.1. Navržený program 4. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. Rozbor hospodaření a Závěrečný účet města za rok 2012
2.7. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
a) Záměr prodeje stavebních pozemků v k.ú.Březová
b) Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace "Dokumentace pro kulturně společenské zařízení v Březové"
c) Dodatek č.3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace "Multifunkční centrum Březová 1.etapa"
d) Delegace na valnou hromady obchodní spol.Sokolovská vodárenská

3. Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Ukončení prací na změně č.3 ÚP Města Březová (Větrný park Lobzy)

4. Přijali tato usnesení:

Usnesení č.36/13
ZM schvaluje tento program 4. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Rozbor hospodaření a Závěrečný účet města za rok 2012
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé

Usnesení č.37/13
ZM schvaluje Rozbor hospodaření a Závěrečný účet města Březová za rok 2012 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.

Usnesení č.38/13
ZM schvaluje záměr prodeje stavebních pozemků na p.p.č.483/1 v k.ú.Březová u Sokolova o celkové výměře 10.709 m2 za cenu 802,--Kč/m2.

Usnesení č.39/13
ZM schvaluje uzavření dodatku č.1 Smlouvy č.CZ1.09/2.100/30.00732 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt "Dokumentace pro kulturně společenské zařízení v Březové" mezi poskytovatelem dotace Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad, Masarykova 3488/1, Ústí nad Labem a příjemcem dotace Městem Březová. Předmětem dodatku je úprava článku XXI. porušení rozpočtové kázně, porušení smluvních podmínek, nesrovnalosti, původní smlouvy ze dne 14.4.2011. ZM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.

Usnesení č.40/13
ZM schvaluje uzavření dodatku č.3 Smlouvy č.CZ.1.09/2.2.00/03.00055 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt "Multifunkční centrum Březová 1.etapa" mezi poskytovatelm dotace Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad, Masarykova 3488/1, Ústí nad Labem a příjemcem dotace Městem Březová. Předmětem dodatku je úprava článku XXI. porušení rozpočtové kázně, porušení smluvních podmínek, nesrovanalosti původní smlouvy ze dne 14.10.2009. ZM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.

Usnesení č.41/13
ZM podle §84 odst.2 písm.f) zák.č.128/2000 Sb., o obcích:

1. Deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne 21.6.2013, která bude jednat o těchto záležitostech:
a) zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2012 a o stavu majetku společnosti
b) projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2012
c) roční účetní závěrka společnosti k 31.12.2012
d) zpráva dozorčí rady společnosti
e) schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2012
f) projednání a schválení směny pozemků se sp.Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. místostarostku města p.Květoslavu Šafnerovou.

2. ukládá jí, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodla:
- o schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2012
- o schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2012
- o schválení směny pozemků se sp.Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s.

V případě, že by se této valné hromady nemohla místostarostka účastnit, bude město zastupovat p.Jiříček Jan, člen rady města.

Schválili: Květoslava Šafnerová - místostarostka

Miroslav Bouda
města starosta města

Přečíst »28.5.2013  

2. mimořádné jednání ZM Březová dne 22. května 2013

USNESENÍ

z 2. mimořádného zasedání Zastupitelstva města, které se konalo dne 22.5.2013 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1. Volí:
návrhovou komisi ve složení: p.Szolar, p.Kortus, p.Runtová

2. Projednali:
a) Nákup diskontovaných státních dluhopisů

3. Přijali toto usnesení:

Usnesení č.35/13
ZM schvaluje nákup diskontovaných státních dluhopisů se splatností 1,5 roku (datum emise 12.6.2013, datum splatnosti 12.12.2014) v celkové hodnotě 10.000.000,--Kč. ZM schvaluje podání příslušných žádostí o úpis dluhopisů a uzavření všech potřebných souvisejících smluv. ZM pověřuje starostu města podpisem všech potřebných dokumentů.

Schválili: Jan Jiříček - člen rady města, Květoslava Šafnerová - místostarostka města

Přečíst »23.5.2013