2. jednání ZM Březová dne 25. března 2013

Usnesení

z 2. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne
25.3.2013 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová

Členové zastupitelstva

1. Volí:
návrhovou komisi ve složení: p.Runtová, p.Kortus, p.Szolar

2. Projednali:
2.1. Navržený program 2.ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. Účetní závěrka města za rok 2012
2.7. 1.rozpočtové opatření v roce 2013
2.8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
a) Finanční příspěvek TJ Olympii Březová
b) Finanční příspěvek Městu Sokolov na činnost Městské policie
c) Finanční dar MAS Sokolovsko o.p.s.
d) Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku dle usn.RM
e) Ukončení platnosti obecných zásad pro poskytování účelových dotací a půjček na budování přípojek plynu v Rudolci
f) Prodloužení termínu pro předložení kolaudace stavby rodinného domu - p.Brytkov
g) Zrušení usnesení ZM č.64/12 - podmínky prodeje půdních prostor v čp.131-135 na nám.Míru
h) Záměr prodeje půdních prostor v čp.131-135 na nám.Míru
i) Změna smluvních podmínek - smlouva o úvěru "Rudolec - výstavba víceúčelového objektu"
2.8. Různé

3. Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4. Přijali tato usnesení:

Usnesení č.13/13
ZM schvaluje tento program 2. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Voba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Účetní závěrka města za rok 2012
8. 1. rozpočtové opatření v roce 2013
9. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
10. Různé

Usnesení č.14/13
ZM schvaluje účetní závěrku města za rok 2012.

Usnesení č.15/13
ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření v roce 2013.

Usnesení č.16/13
ZM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku TJ Olympii Březová na činnost ve výši 300.000,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.17/13
ZM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Městu Sokolov na výkon činnosti Městské policie Sokolov na Březové ve výši 400.000,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.18/13
ZM schvaluje poskytnutí finančního daru pro MAS Sokolovsko o.p.s.na pořízení nové Integrované studie rozvoje regionu ve výši 25.000,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.19/13
ZM schvaluje uzavření příslušných smluv o poskytnutí finančního příspěvku dle usnesení RM č.70 (AMK-klub cyklotrialu 30.000,--Kč), č.78 (Pionýr Březová 30.000,--Kč) a č.81 (ČSCH K.Bříza 30.000,--Kč).
ZM pověřuje místostarostku města podpisem smlouvy dle usn.RM č.70.
ZM pověřuje starostu města podpisem smluv dle usn.RM č.78 a 81.

Usnesení č.20/13
ZM schvaluje ukončení platnosti obecných zásad (usn.ZM č.56/04) ve věci poskytování účelových dotací a půjček na budování přípojek plynu v Rudolci.

Usnesení č.21/13
ZM schvaluje p.Aleksandru Brytkovovi trvale bytem Praha 10-Záběhlice, Velenovského 3251/1 prodloužení termínu pro předložení kolaudačního rozhodnutí stavby rodinného domu do 30.4.2014.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku smlouvy.

Usnesení č.22/13
ZM ruší své usn.č. 64/12 - podmínky prodeje půdních prostor v čp.131-135 na nám.Míru.

Usnesení č.23/13
ZM schvaluje záměr prodeje půdních prostor na nám.Míru v čp.131-135 za těchto podmínek:
a) Prodej půdních prostor bude realizován formou výběrového řízení za nejvyšší nabídnutou cenu.
b) Cenová nabídka bude uchazečem uvedena v Kč za půdní prostor. Celková nabídka uchazečem v rámci výběrového řízení nesmí být nižší než 200.000,--Kč za půdní prostor.
c) Prodej půdních prostor bude uskutečněn až po zajištění stavebního povolení a zahájení stavebních prací a vyčlenění rozestavěných bytových jednotek.
d) Předmětem prodeje bude celkový zastavitelný půdní prostor o výměře cca 430 m2. Není možné odprodat pouze dílčí část půdních prostor.
e) Uchazeč je povinen předložit s nabídkou projektovou studii předpokládané realizace půdní vestavby s uvedením dispozičního řešení a plánovaného počtu vybudovaných bytových jednotek.
f) Jednotky, které budou předmětem výstavby, vzniknou vestavbou v půdním prostoru bytového domu na adrese nám.Míru čp.131-135 Březová. Bytová výstavba vznikne v plné výši na náklady kupujícího.
g) S kupujícím budou postupně uzavřeny tyto smlouvy:
- Smlouva o smlouvě budoucí o výstavbě
- Smlouva o smlouvě budoucí kupní na prodej půdních prostor
- Smlouva o výstavbě - po vydání stavebního povolení
- Smlouva o prodeji půdních prostor - po zahájení stavebních prací.
h) Kupující musí na vlastní náklady do 1 roku od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o výstavbě zajistit projektovou dokumentaci pro stavební povolení a zahájit stavební řízení. V případě nedodržení této podmínky bude ze strany města Březová odstoupeno od smlouvy bez nároku na investice vložené kupujícím do projektové dokumentace a inženýrských prací.
i) Kupující musí zahájit stavbu do 1 roku od zajištění stavebního povolení. V případě nedodržení této podmínky bude ze strany města Březová odstoupeno od smlouvy bez nároku na investice vložené kupujícím do projektové dokumentace a inženýrských prací.
j) Kupující se pod hrozbou sankce ve výši 200.000,--Kč zavazuje dokončit (zkolaudovat) výstavbu půdních bytů v celé ploše půdy do 5 let od zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci.
k) Kupující je povinen spolupracovat se stavební komisí města Březová při přípravě projektové dokumentace a předkládat dílčí návrhy PD, příjímat její případné návrhy změn PD.
l) Kupující bude respektovat ujednání, která vymezí vztahy při samotné stavební činnosti (stanovení provozu stavby, měření energií, pojištění stavby, úhrada vzniklých škod na majetku města atd.)
m) Kupující uhradí daň z převodu nemovitosti.
n) Kupující je povinen realizovat půdní byty po jednotlivých etapách, po vchodech, kdy se zaváže zrealizovat a zkolaudovat byty nad příslušným vchodem do max.1 roku od jejich zahájení.

Usnesení č.24/13
ZM schvaluje změnu smluvních podmínek úvěrové smlouvy č.103567499. Důvod změny: úspora ceny díla "Rudolec - výstavba víceúčelového objektu". Popis změny: realizace navazujících investic na projekt "Rudolec - výstavba víceúčelového objektu", úvěrové smlouvy č.103567499.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Schvaluje:

Květoslava Šafnerová
místostarostka města

Miroslav Bouda
starosta města

Přečíst »27.3.2013  

1. mimořádné jednání ZM Březová dne 13. března 2013

USNESENÍ

z 1. mimořádného zasedání Zastupitestva města Březová, které se konalo dne 13.3.2013 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1. Volí:
návrhovou komisi ve složení: p.Runtová, p.Gottfriedová, p.Kortus

2. Projednali:
a) Žádost  o  dotaci od Krajského úřadu v rámci podpory projektu územně plánovací dokumentace

3. Přijali tato usnesení:

Usnesení č.12/13
ZM schvaluje podání  žádosti o dotaci v rámci  podpory projektu územně plánovací dokumentace  ve výši 50.000,--Kč, na  základě aktuální výzvy Krajského úřadu Karlovarského kraje.
ZM pověřuje starostu města podpisem žádosti a příslušných dokumentů. 

Schválili:
Květoslava Šafnerová - místostarostka města 
Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »14.3.2013  

1. jednání ZM Březová dne 25. února 2013

USNESENÍ
z 1. jednání Zastupitelstva města Březová,
které se konalo dne 25. 2. 2013 v 17. 00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová
 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

Usnesení č. 1/13
ZM schvaluje tento program 1. zasedání ZM:
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. 9. rozpočtové opatření za rok 2012
 8. OZV č. 1/2013, kterou se doplňuje OZV č. 1/2011 o místních poplatcích
 9. Rozpočet města na rok 2013, včetně rozpočtového procesu
10. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
11. Různé

Usnesení č. 2/13
ZM schvaluje 9. rozpočtové opatření za rok 2012.

Usnesení č. 3/13
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2012.

Usnesení č. 4/13
ZM schvaluje rozpočet na rok 2013 dle předloženého návrhu: příjmy 74. 749, 6 tis. Kč, provozní výdaje 66.606,211 tis. Kč, kapitálové výdaje 11.426,600 tis. Kč, splátky úvěrů 958,00 tis. K, přijaté úvěry 4.250,5 tis. Kč, financování 3.292,5 tis. Kč.
ZM schvaluje pravidla rozpočtového procesu v roce 2013.
ZM schvaluje dočasné použití prostředků základní rozpočtové rezervy na předfinancování dotačních akcí dle usnesení RM č. 54-56/13 ze dne 11. 2. 2013.
ZM schvaluje předčasné splacení úvěru na akci "MFC Březová" jednou splátkou ihned po schválení rozpočtu na rok 2013.

Usnesení č. 5/13
ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 38. 107,-- Kč s p. Eduardem Eliašem bytem Březová, Komenského čp. 120. Dlužná částka je za nájemné a služby spojené s poskytováním užívání bytu za měsíce 3/2012, 6-12/2012.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.

Usnesení č. 6/13
ZM schvaluje převod bytové jednotky č. 2 o velikosti 1+2 v čp. 349 ul. Okružní na Březové z p. Jitky Pešinové na p. Evu Pešinovou trvale bytem Březová, Okružní čp. 206.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č. 7/13
ZM schvaluje ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě ze dne 4. 1. 2010 na pronájem a následný prodej pozemku p. č. 77/1 o výměře 921 m2 v k. ú. Kamenice u Březové za účelem výstavby rodinného domu s manželi Janem a Alicí Fialovými bytem Březová, Lipová čp. 272.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

Usnesení č. 8/13
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci Státního programu EFEKT 2013 Ministerstva průmyslu a obchodu, aktivita B. 1 na "Rekonstrukci veřejného osvětlení v lokalitě Drahotín".
ZM schvaluje zajištění financování uvedeného projektu ve výši max. 695.508,-- Kč vč. DPH, z toho bude město spolufinancovat projekt ve výši 60% (tj. 417.304,80 Kč) z celkových způsobilých výdajů projektu.
ZM schvaluje zajištění předfinancování celkových nákladů projektu vč. DPH tj. max. 695.508,-- Kč. Tyto prostředky budou hrazeny z rozpočtu města.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

Usnesení č. 9/13
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci operačního programu Ministerstva životního prostředí, prioritní osy 7. na projekt "Zahrada není jen hra".
ZM schvaluje zajištění financování uvedeného projektu ve výši max. 980. 000,-- Kč vč. DPH, z toho bude město spolufinancovat projekt ve výši 15% (tj. 147. 000, --Kč) z celkových způsobilých výdajů projektu.
ZM schvaluje zajištění předfinancování celkových nákladů projektu vč. DPH tj. max. 980. 000,-- Kč. Tyto prostředky budou hrazeny z rozpočtu
města.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

Usnesení č. 10/13
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci programu Podpora a rozvoj venkova Ministerstva pro místní rozvoj, dotační titul č. 2 na "Vybudování zázemí pro děti v obci Kostelní Bříza".
ZM schvaluje zajištění financování uvedeného projektu ve výši max. 350. 000,-- Kč vč. DPH, z toho bude město spolufinancovat projekt ve výši 35% (tj. 122.500,-- Kč) z celkových způsobilých výdajů projektu.
ZM schvaluje zajištění předfinancování celkových nákladů projektu vč. DPH tj. max. 350. 000,-- Kč. Tyto prostředky budou hrazeny z rozpočtu města.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

Usnesení č. 11/13
ZM schvaluje do funkce přísedících Okresního soudu v Sokolově:
Jaroslava Jabornická Remetová Březová, Dvořákova čp. 150
Bc. Michal Pehanič  Sokolov, Stará Ovčárna čp. 2182

Přečíst »28.2.2013  

9. jednání ZM Březová dne 17. prosince 2012

USNESENÍ
z 9. jednání Zastupitelstva města Březová,
které se konalo dne 17. 12. 2012 v 17. 00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

Usnesení č. 69/12
ZM schvaluje tento program 9. zasedání ZM:
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. 8. rozpočtové opatření v roce 2012
 8. Rozpočtové provizorium pro rok 2013
 9. Termíny zasedání ZM v roce 2013
10. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
11. Různé

Usnesení č. 70/12
ZM schvaluje 8. rozpočtové opatření v roce 2012.

Usnesení č. 71/12
ZM schvaluje podmínky rozpočtového provizoria pro rok 2013 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 72/12
ZM schvaluje termíny zasedání zastupitelstva města pro rok 2013.

Usnesení č. 73/12
ZM schvaluje finanční odměny aktivním občanům (členům komisí, výborů, spol. organizacím, sportovním reprezentantům, funkcionářům atd.) v celkové výši 90.000,-- Kč.
ZM pověřuje RM rozdělením této částky na svém lednovém jednání.

Usnesení č. 74/12
ZM schvaluje podání žádosti na grantové řízení Nadace ČEZ „Oranžové hřiště pro rok 2013“ se spoluúčastí města ve výši 350.000,-- Kč (výše rozpočtu projektu 1.850.000,-- Kč, výše dotace 1.500.000,-- Kč).
ZM pověřuje starostu města podpisem žádosti.

Usnesení č. 75/12
ZM schvaluje podání žádosti na grantové řízení Nadace ČEZ „Podpora regionů pro rok 2013“ se spoluúčastí města ve výši 250.000,-- Kč (výše rozpočtu projektu 1.500. 000,-- Kč, výše dotace 1.250.000,-- Kč).
ZM pověřuje starostu města podpisem žádosti.

Přečíst »31.12.2012  

8. jednání ZM Březová dne 26. listopadu 2012

USNESENÍ
z 8. jednání Zastupitelstva města Březová,
které se konalo dne 26. 11. 2012 od 17. 00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová

Členové zastupitelstvapřijali tato usnesení:

Usnesení č. 58/12
ZM schvaluje tento program 8. zasedání ZM:
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. 7. rozpočtové opatření v roce 2012
 8. Rozpočet Mikroregionu Sokolov-východ na rok 2013, včetně výhledu
 9. OZV města č. 5/12 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
10. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
11. Různé 

Usnesení č. 59/12
ZM schvaluje 7. rozpočtové opatření v roce 2012, včetně dodatku.

Usnesení č. 60/12
ZM schvaluje rozpočet Mikroregionu Sokolov-východ na rok 2013 a rozpočtové výhledy na roky 2014 a 2015 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 61/12
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města č. 5/2012 o místním poplatku za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení č. 62/12
ZM schvaluje prodej bytu č. 8 v čp. 350 ul. Odborářů manželům Janu a Alici Fialovým trvale bytem Březová, Lipová čp. 272 za cenu 860. 000,-- Kč. ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č. 63/12
ZM schvaluje Zadání změny č. 3 Územního plánu města Březová a bere na vědomí vyhodnocení požadavků dotčených orgánů, které uplatnily u pořizovatele své požadavky na obsah změny č. 3 Územního plánu města
vyplývající ze zvláštních právních předpisů, ostatních subjektů, sousedních obcí a vlastníků.
ZM pověřuje starostu města předat pořizovateli - p. Šanderovi Petrovi, Chodov, Poděbradova 1091 schválené zadání a tímto zajistit zpracování návrhu "Změny č. 3 Územního plánu města Březová".

Usnesení č. 64/12
ZM schvaluje podmínky prodeje půdních prostor na nám. Míru čp. 131-135 v Březové.

Usnesení č. 65/12
V souladu s § 85 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů ZM schvaluje finanční dar starostovi města p. Miroslavu Boudovi v navrhované výši.

Usnesení č. 66/12
V souladu s § 84 odst. 2 písm. n) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů ZM schvaluje odměnu místostarostce p. Květoslavě Šafnerové v navrhované výši.

Usnesení č. 67/12
ZM podle § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb, o obcích:
1. deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s. r. o., konané dne 14. 12. 2012, která bude jednat o těchto záležitostech:
 a) projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2013
 b) projednání a schválení výše nájemného pro rok 2013 - Vodohospodářská společnost Sokolov, s. r. o.
 c) projednání a schválení plánu investic pro rok 2013
 d) schválení nabytí části kanalizačního řadu v Oloví
 e) schválení nabytí části vodovodního řadu v obci Dasnice,
jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. místostarostku města p. Květoslavu Šafnerovou a
2. ukládá jí, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodla o:
 a) projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2013
 b) projednání a schválení výše nájemného pro rok 2013 - Vodohospodářská společnost Sokolov s. r. o.
 c) projednání a schválení plánu investic pro rok 2013
 d) schválení nabytí části kanalizačního řadu v Oloví
 e) schválení nabytí části vodovodního řadu v obci Dasnice.
V případě, že by se této valné hromady nemohla účastnit místostarostka, bude město zastupovat člen rady města p. Jan Jiříček.

Usnesení č. 68/12
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci operačního programu Ministerstva životního prostředí, prioritní osy 6 - Zlepšení stavu přírody a krajiny, primární oblasti podpory 6. 5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny, projekt "Městskou zelení blíže občanům". Výše celkových nákladů projektu vč. DPH činí 1. 350. 150,-- Kč.
ZM schvaluje zajištění financování projektu "Městskou zelení blíže občanům" ve výši max. 1. 350. 150, --Kč vč. DPH, z toho bude město spolufinancovat projekt ve výši minimálně 25% (tj. 281. 281,-- Kč) z celkových způsobilých výdajů projektu a 100% z celkových nezpůsobilých výdajů projektu.
ZM dále schvaluje, že město Březová zajistí předfinancování celkových nákladů projektu vč. DPH tj. max. 1. 350. 150,-- Kč. Tyto prostředky budou hrazeny z rozpočtu města.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

Přečíst »29.11.2012  

7. jednání ZM Březová dne 29. října 2012

USNESENÍ
ze 7. jednání Zastupitelstva města Březová,
které se konalo dne 29. 10. 2012 v 17. 00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová
 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

Usnesení č. 53/12
ZM schvaluje tento program 7. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 6. rozpočtové opatření v roce 2012
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé

Usnesení č. 54/12
ZM schvaluje 6. rozpočtové opatření v roce 2012.

Usnesení č. 55/12
ZM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 288. 000, --Kč Mikroregionu Sokolov-východ na realizaci projektu "Napojení páteřní cyklostezky na Slavkovský les v Březové, část Tisová".
Zároveň ZM schvaluje uzavření příslušné darovací smlouvy a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Usnesení č. 56/12
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 651/22 o výměře cca 197 m2 v k. ú. Kamenice u Březové za cenu 85, --Kč/m2.

Usnesení č. 57/12
ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 223. 676, --Kč s p. Karlou Dovhaňukovou bytem Březová, Sklářská čp. 82. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 5, 9, 10/2007, 6-8, 12/2008, 2, 4-10, 12/2009, 1, 4-6, 8-12/2010, 6-12/2011, 1-9/2012, vyúčtování, penále a soudní poplatky.
ZM pověřuje starostu města podpisem dohody.

Přečíst »31.10.2012  

6. jednání ZM Březová dne 24. září 2012

USNESENÍ
z 6. jednání Zastupitelstva města Březová,
které se konalo dne 24. 9. 2012 v 17. 00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

Usnesení č. 47/12
ZM schvaluje tento program 5. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 5. rozpočtové opatření v roce 2012
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé

Usnesení č. 48/12
ZM schvaluje 5. rozpočtové opatření v roce 2012.

Usnesení č. 49/12
ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 13. 916, --Kč s p. Petrem Čakem bytem Březová, Komenského čp. 122. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 4-6/2012.
ZM pověřuje starostu města podpisem dohody.

Usnesení č. 50/12
V souladu s usnesením RM č. 249/12, ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace s FC Flamengo (10. 000, --Kč) a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Usnesení č. 51/12
ZM schvaluje přijetí ručitelského závazku za úvěr MAS Sokolovsko ve výši 1. 400. 000, --Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

Usnesení č. 52/12
ZM schvaluje záměr nabytí pozemku p. č. 41/1 o výměře 13004 m2 v k. ú. Lobzy u Březové ve veřejné obchodní soutěži, vyhlášené Pozemkovým fondem ČR.
ZM pověřuje starostu města k účasti ve veřejné obchodní soutěži dne 7. 11. 2012 s tím, že pozemek bude odkoupen za vyhlašovanou minimální cenu tj. 51. 360, --Kč nebo cenu nižší.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

Přečíst »2.10.2012  

5. jednání ZM Březová dne 25. června 2012

USNESENÍ
z 5. jednání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 25. 6. 2012 v 15.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová

ZM přijalo tato usnesení:

Usnesení č. 39/12
ZM schvaluje tento program 5. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 4. rozpočtové opatření v roce 2012
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé

Usnesení č. 40/12
ZM schvaluje 4. rozpočtové opatření v roce 2012.

Usnesení č. 41/12
ZM schvaluje záměr pořídit Změnu č. 3 Územního plánu města Březová dle přílohy s tím, že veškeré náklady na pořízení Změny č. 3 bude hradit navrhovatel (dle § 45 odst. 4 stavebního zákona).
ZM určuje zastupitele města p. Miroslava Boudu pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování Změny č. 3 Územního plánu města Březová.

Usnesení č. 42/12
ZM konstatuje ověření ve smyslu ust. § 54 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh Změny č. 1 Územního plánu města Březová není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu. ZM rozhodlo v souladu s ust. § 172 odst. 5 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, o námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodněných opatření obecní povahy a vydává ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy Změnu č. 1 Územního plánu města Březová.

Usnesení č. 43/12
ZM konstatuje ověření ve smyslu ust. § 54 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh Změny č. 2 Územního plánu města Březová není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu a vydává ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy Změnu č. 2 Územního plánu města Březová.

Usnesení č. 44/12
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 494/1 v k.ú. Březová u Sokolova.

Usnesení č. 45/12
ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 586/9 v k.ú. Arnoltov.

Usnesení č. 46/12
ZM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu na částku 37.399,-- Kč s p. Marií Bystrou, bytem Březová, Komenského čp. 122. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 8,10,12/2011, 2-4/2012 a nedoplatku vyúčtování topné sezony za rok 2011. ZM pověřuje starostu města podpisem Dohody.

Přečíst »25.6.2012  

4. jednání ZM Březová dne 28. května 2012

USNESENÍ
ze 4. jednání Zastupitelstva města Březová,
které se konalo dne 28. května 2012 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová

 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení

Usnesení č. 30/12
ZM schvaluje tento program 4. zasedání ZM:

1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 3. rozpočtové opatření v roce 2012
8. Závěrečný účet a Rozbor hospodaření města za rok 2011
9. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 - o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
10. Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 - o ochraně veřejného pořádku
11. Různé

Usnesení č. 31/12
ZM schvaluje 3. rozpočtové opatření v roce 2012.

Usnesení č. 32/12
ZM schvaluje Závěrečný účet a Rozbor hospodaření města za rok 2011 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.

Usnesení č. 33/1
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města č. 3/2012 - o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství.

Usnesení č. 34/12
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města č. 4/2012 - o ochraně veřejného pořádku.

Usnesení č. 35/12
ZM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 295.000,--Kč MAS Sokolovsko o.p.s. na projekt "Obnova reliktů zaniklých vsí Slavkovského lesa".
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 36/12
ZM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 332.500,--Kč MAS Sokolovsko o.p.s. na projekt "Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině".
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 37/12
ZM schvaluje bezúplatný převod zatížených (pronajatých třetí osobě) komunikací p. p. č. 534/1 v k. ú. Březová u Sokolova, p. p. č. 352/1 a 352/14 v k. p. Kostelní Bříza, p. p. č. 1257 v k. ú. Krásná Lípa u Březové, p. p. č. 978/1 v k. ú. Rudolec u Březové z majetku Pozemkového fondu ČR do majetku Města Březová.
ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č. 38/12
ZM podle §84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích:
1. deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská
s.r.o. konané dne 22. 6. 2012, která bude jednat o těchto záležitostech:
a) zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2011 a o stavu majetku společnosti
b) projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2011
c) roční účetní závěrka společnosti k 31. 12. 2011
d) zpráva dozorčí rady společnosti
e) schválení roční účetní závěrky společnosti k 31. 12. 2011
f) uzavření dohody o investicích s VOSS jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s. r. o. místostarostku města p. Květoslavu Šafnerovou a
2. ukládá jí, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodla o:
- schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2011
- schválení roční účetní závěrky společnosti k 31. 12. 2011
- schválení dohody o investicích s VOSS.
V případě, že by se této valné hromady nemohla místostarostka účastnit, bude město zastupovat p. Jan Jiříček.

Přečíst »29.5.2012  

3. jednání ZM Březová dne 23. dubna 2012

USNESENÍ
z 3. jednání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 23. dubna 2012 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová
 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

Usnesení č. 26/12
ZM schvaluje tento program 3. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 2. rozpočtové opatření v roce 2012
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé

Usnesení č. 27/12
ZM schvaluje 2. rozpočtové opatření v roce 2012.

Usnesení č. 28/12
ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 9412000674/151508 o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní mezi provozovatelem distribuční sítě - RWE GasNet s.r.o., Klišská 940, Ústí nad Labem - a investorem - Městem  Březová. Předmětem smlouvy je stanovení podmínek realizace plynárenského zařízení pro lokalitu bydlení 11 RD Drahotín p.p.č. 483/1 a stanovení podmínek budoucího odkoupení realizovaného plynárenského zařízení společností RWE GasNet s.r.o., za cenu 340.000,- Kč bez DPH.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

Usnesení č. 29/12
ZM schvaluje uzavření  mlouvy o právu provést stavbu „Autobusové zastávky Březová“ na p.p.č. 498/1, 2366/19  a 2366/37 v k.ú. Březová u Sokolova mezi Městem Březová (stavebník) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (vlastník pozemků).
ZM pověřuje starostu města podpisem Smlouvy.

Přečíst »16.5.2012