8. jednání ZM Březová dne 31. října 2011

USNESENÍ
z 8. jednání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 31. října 2011 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová
 

Členové zastupitelstva města přijali tato usnesení:

Usnesení č. 67/11
ZM schvaluje tento program 7. zasedání ZM:
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. 6. rozpočtové opatření v roce 2011
 8. Pravidla prodeje bytového fondu
 9. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
10. Různé

Usnesení č. 68/11
ZM schvaluje 6. rozpočtové opatření v roce 2011.

Usnesení č. 69/11
ZM schvaluje Pravidla prodeje bytového fondu.

Usnesení č. 70/11
ZM schvaluje prodej částí pozemků p.č. 501 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Březová u Sokolova a 223/2 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 100,-- Kč/m2 p. Ivaně Baxové, bytem Březová, Havířská 45.  ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 71/11
ZM schvaluje prodej bytu č. 12 v čp. 350 ul. Odborářů v Březové o výměře 78,21 m2 p. Martinu Čučmanovi, bytem tamtéž, za cenu 817.000 Kč. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 72/11
V souladu s § 84 písm. n) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ZM schvaluje odměnu místostarostce v navrhované výši.

Přečíst »1.11.2011  

7. jednání ZM Březová dne 26. září 2011

USNESENÍ
ze 7. jednání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 26. září 2011 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová
 

Členové zastupitelstva města přijali tato usnesení:

Usnesení č. 55/11
ZM schvaluje tento program 7. zasedání ZM:
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. 5. rozpočtové opatření v roce 2011
 8. Změna č. 2 Územního plánu města Březová
 9. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
10. Různé

Usnesení č. 56/11
ZM schvaluje 5. rozpočtové opatření v roce 2011.

Usnesení č. 57/11
ZM schvaluje záměr pořídit Změnu č. 2 Územního plánu města Březová dle přílohy.
ZM určuje zastupitele města pana Miroslava Boudu pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování Změny č.2 Územního plánu města Březová.

Usnesení č. 58/11
ZM schvaluje záměr prodeje částí pozemků p.č. 501 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Březová u Sokolova a 223/2 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 100,-- Kč/m2 .

Usnesení č. 59/11
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 494/1 v k.ú. Březová u Sokolova.

Usnesení č. 60/11
ZM ruší své usnesení č. 49/11 ze dne 29. 6. 2011, kterým byl schválen prodej části pozemku p.č.43/1 o výměře cca  130 m2 v k.ú. Březová u Sokolova p. Králičovi Jaroslavu, bytem Březová, Příčná 228.

Usnesení č. 61/11
ZM ruší své usnesení č. 30/10 ze dne 29. 3. 2010, kterým byl schválen prodej pozemku p.č. 350 o výměře 1914  m2 v k.ú. Kamenice u Březové za účelem výstavby rodinného domu manželům Pavlovi a Dagmar Havlenovým, bytem Dolní Rychnov, Polní 191.

Usnesení č. 62/11
ZM schvaluje prodloužení termínu vrácení návratné finanční výpomoci ve výši 1.460.000,--Kč od Sdružení  Sokolov-východ z 31. 7. 2011 do 31. 12. 2011.

Usnesení č. 63/11
ZM schvaluje uzavření smlouvy o dotaci pro Marka Váňu na ubytování při Mistrovství ČR v požárním sportu (v souladu s usnesením RM č.195/11).
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 64/11
ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 15.234,-- Kč s p. Soňou Tešnou, bytem Březová, Hlavní čp. 100. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 11,12/2010, 2,4,6/2011.
ZM pověřuje starostu města podpisem Dohody.

Usnesení č. 65/11
ZM schvaluje podání Žádosti o dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu v rámci Programu rozvoje venkova na projekt „Rekonstrukce povrchu komunikace na  p.p.č. 136/14“ a zároveň schvaluje předfinancování projektu v předpokládané výši 789.030,-- Kč (maximální výše dotace činí 596.745,-- Kč). ZM pověřuje starostu   města podpisem žádosti a souvisejících dokumentů.

Usnesení č. 66/11
ZM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení dokumentace a podání žádosti v rámci podání Operačního programu životní prostředí na projekt „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů“ a zároveň schvaluje spoluúčast města Březová v případě podpisu smlouvy o dotaci (předpoklad 7-8/2012), ve financování projektu, jehož minimální výše bude tvořit 10% z celkových nákladů vybrané a pořízené úklidové techniky. ZM  pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s obchodní společností CTS corp., s.r.o. ke zhotovení  dokumentace pro možné vypracování a podání žádosti v rámci operačního programu Životního prostředí, prioritní osa 2, opatření 2.1.3 - Snížení imisní zátěže omezením prašnosti s plošných zdrojů.

Přečíst »27.9.2011  

6. jednání ZM Březová dne 29. června 2011

USNESENÍ
z 6. jednání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 29. června 2011 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová
 

Členové zastupitelstva města přijali tato usnesení:

Usnesení č. 44/11
ZM schvaluje tento program 6. zasedání ZM:
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. Obecně závazná vyhláška města č.1/2011 - o místních poplatcích
 8. 4. rozpočtové opatření v roce 2011
 9. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
10. Různé
11. Závěr

Usnesení č. 45/11
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2011 - o místních poplatcích.

Usnesení č. 46/11
ZM schvaluje 4. rozpočtové opatření v roce 2011

Usnesení č. 47/11
ZM schvaluje uzavření smlouvy o dotaci s p. Kristiánem Šujanem, bytem Loket, Zahradní 224/56 na projekt „Domorodci“ ve výši 1.000,-- Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 48/11
ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 365/13 o výměře cca 1000 m2 v k.ú. Vranov u Rovné za cenu 85,--Kč/m2 p. Marceli Mokrému, bytem Sokolov, Lidické nábřeží 206.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy s tím, že v kupní smlouvě bude uvedena přesná výměra části pozemku dle geometrického plánu.

Usnesení č. 49/11
ZM schvaluje prodej části pozemku  p.č. 43/1 o výměře cca 130 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 120,--Kč/m2 p. Jaroslavu Králičovi, bytem Březová, Příčná 228. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy s tím, že v kupní smlouvě bude uvedena přesná výměra části pozemku dle geometrického plánu.

Usnesení č. 50/11
ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. ZCE 16_11 od Nadace ČEZ na realizaci projektu „Parkové úpravy na p.p.č. 374, Březová“" ve výši 220.000,-- Kč, přičemž celkové předpokládané náklady projektu činí 324.000,-- Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 51/11
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství s TJ Olympií Březová v rámci projektu „Rudolec - výstavba víceúčelového objektu“.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 52/11
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství s p. Blankou Brabcovou v rámci projektu „Rudolec - výstavba víceúčelového objektu“.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.53/11
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství s Obcí Šabina v rámci projektu „Rudolec - výstavba víceúčelového objektu“.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 54/11
ZM schvaluje podání Žádosti o dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu v rámci Programu rozvoje venkova na projekt „Rudolec - výstavba víceúčelového objektu“ a zároveň schvaluje předfinancování projektu ve výši cca 5.160.349,-- Kč (maximální výše dotace činí 1.800.000,--Kč), přičemž projekt bude průběžně profinancován ve dvou rozpočtových obdobích, a to v předpokládané výši 1.680.175,-- Kč v roce 2012 a 1.680.174,-- Kč v roce 2013.
ZM pověřuje starostu města podpisem žádosti a souvisejících dokumentů.

Přečíst »14.7.2011  

5. jednání ZM Březová dne 23. května 2011

USNESENÍ
z 5. jednání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 23. 5. 2011 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová

Členové zastupitelstva města přijali tato usnesení:

Usnesení č. 37/11
ZM schvaluje tento program 5. zasedání ZM:
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. 3. Rozpočtové opatření v roce 2011
 8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
 9. Různé
10. Závěr

Usnesení č. 38/11
ZM schvaluje 3. rozpočtové opatření v roce 2011.

Usnesení č. 39/11
ZM podle § 84 odst. 2 písm. f) zák.č. 128/2000Sb., o obcích:
1. deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne 24. 6. 2011, která   bude jednat o těchto záležitostech:
a) zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2010 a o stavu majetku společnosti
b) projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2010
c) roční účetní závěrka společnosti k 31. 12. 2010
d) zpráva dozorčí rady společnosti
e) schválení roční účetní závěrky společnosti k 31. 12. 2010
jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. místostarostku města p. Šafnerovou Květoslavu a
2. ukládá jí, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodla o:
- schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2010
- schválení roční účetní závěrky společnosti k 31. 12. 2010.
V případě, že by se této valné hromady nemohla místostarostka účastnit, bude město zastupovat pan Jiříček Jan.

Usnesení č. 40/11
ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č.st. 37 o výměře 393 m2 v k.ú. Kostelní Bříza.

Usnesení č. 41/11
ZM ruší své usnesení č. 43/09 ze dne 30. 3. 2009, kterým byl schválen prodej části pozemku p.č. 51/1 o výměře  cca 2000 m2 v k.ú. Kamenice u Březové p. Tlamkovi Tomášovi, bytem Sokolov, Slavíčkova 1679.

Usnesení č. 42/11
ZM schvaluje záměr prodeje části  pozemku p.č.365/13 o výměře cca 1000 m2 v k.ú. Vranov u Rovné za cenu 85,--Kč/m2.

Usnesení č. 43/11
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 43/1 o výměře cca 130 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 120,--Kč/m2.

Přečíst »26.5.2011  

4. jednání ZM Březová dne 18. dubna 2011

USNESENÍ
ze 4. jednání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 18. 4. 2011 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová
 

Členové zastupitelstva města přijali tato usnesení:

Usnesení č. 27/11
ZM schvaluje tento program 4. zasedenání ZM:
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. Rozbor hospodaření a Závěrečný účet města za rok 2010
 8. Rozpočtový výhled na rok 2012-2015
 9. 2. rozpočtové opatření v roce 2011
10. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
11. Různé
12. Závěr

Usnesení č. 28/11
ZM schvaluje Rozbor hospodaření a Závěrečný účet města Březová za rok 2010 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.

Usnesení č. 29/11
ZM schvaluje Rozpočtový výhled na rok 2012-2015 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 30/11
ZM schvaluje 2. rozpočtové opatření v roce 2011.

Usnesení č. 31/11
ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotace dle usnesení RM č. 120/11 a 121/11 a pověřuje starostu města jejich podpisem.

Usnesení č. 32/11
ZM schvaluje poskytnutí dotace HC Březová na činnost v roce 2011 ve výši 60.000,--Kč a schvaluje uzavření příslušné smlouvy.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 33/11
ZM ruší své usnesení č. 47/09 ze dne 30. 3. 2009, kterým byly schváleny základní ceny za prodej pozemků.

Usnesení č. 34/11
ZM schvaluje základní ceny za prodej pozemků takto:
 - zahrady v Březové navazující na rodinné domy - 100,--Kč/m2
 - zahrady v integrované oblasti navazující na rodinné domy - 80,--Kč/m2
 - samostatné zahrady v Březové - 120,--Kč/m2
 - samostatné zahrady v integrované oblasti - 80,--Kč/m2
 - pozemky u rekreačních objektů - 120,--Kč/m2
 - stavební pozemek na garáž - 300,--Kč/m2
 - stavební pozemek pro výstavbu rodinného domu v Březové - 300,--Kč/m2
 - stavební pozemek pro výstavbu rodinného domu v int. oblasti - 150,--Kč/m2
Pozemky pro výstavbu rodinných domů budou odprodány po dokončení stavby a předložení povolení k trvalému užívání stavby. Od základní ceny bude odečteno uhrazené nájemné, pokud bude stavba v daném termínu do 3 let od podpisu smlouvy o budoucí smlouvě dokončena. Předložené žádosti o odprodej pozemků budou posuzovány s možností dalších úprav ceny.

Usnesení č. 35/11
ZM schvaluje účast v dražbě, která se koná dne 10. 5. 2011 v Chebu. Předmětem dražby jsou pozemky p.č. 258/2  (ostatní plocha) o výměře 127 m2 a p. č.258/3 (ostatní plocha) o výměře 21 m2, nacházející se v k.ú. Březová u  Sokolova, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, KP Sokolov na  listu vlastnictví č. 706 pro k.ú. Březová u Sokolova a obec Březová. ZM pověřuje účastí v dražbě starostu města, v případě jeho nepřítomnosti místostarostku města.

Usnesení č. 36/11
ZM schvaluje zadání změny č. 1 Územního plánu města Březová a bere na vědomí zhodnocení požadavků dotčených orgánů, kteří uplatnili u pořizovatele své požadavky na obsah změny č. 1 Územního plánu města, vyplývající ze zvláštních právních předpisů, ostatních subjektů, sousedních obcí a vlastníků. ZM pověřuje starostu města předat pořizovateli - Městskému úřadu v Sokolově, schválené zadání a tímto zajistit zpracování návrhu "Změny č. 1 Územního plánu města Březová.

Přečíst »24.4.2011  

3. jednání ZM Březová dne 28. března 2011

USNESENÍ
ze 3. jednání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 28. 3. 2011 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MÚ MěÚ

Členové zastupitelstva města přijali tato usnesení:

Usnesení č. 15/11
ZM schvaluje tento program 3. zasedání ZM:
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. 1. rozpočtové opatření v roce 2011
 8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
 9. Různé
10. Závěr

Usnesení č. 16/11
ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření v roce 2011.

Usnesení č. 17/11
ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotace dle usnesení RM č.66/11, 68/11 - 91/11 a pověřuje starostu města jejich podpisem.

Usnesení č. 18/11
ZM schvaluje poskytnutí dotace TJ Olympii ve výši 290.000,-- Kč na vybavení a činnost oddílů v roce 2011. ZM schvaluje uzavření příslušné smlouvy a zároveň starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 19/11
ZM schvaluje poskytnutí dotace AMK-klub cyklotrialu ve výši 100.000,--Kč na sportovní činnost klubu a zajištění soutěže MS v roce 2011. ZM schvaluje uzavření příslušné smlouvy a pověřuje místostarostku města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 20/11
ZM schvaluje poskytnutí dotace Městu Sokolov ve výši 350.000,--Kč na výkon činnosti městského strážníka  na Březové v roce 2011. ZM schvaluje uzavření příslušné smlouvy a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.

Usnesení č. 21/11
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 194/1 o výměře 8528 m2 a 198/1 o výměře 256 m2 v k.ú. Bystřina od Pozemkového fondu ČR. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 22/11
ZM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací mezi městem Březová a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Předmětem smlouvy jsou nemovitosti a nově vybudované stavební objekty v rámci stavby R6. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 23/11
ZM schvaluje změnu Zakládací smlouvy MAS Sokolovsko o.p.s. ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č. 24/11
ZM schvaluje prodej areálu MŠ na p.p.č.476/12, 476/13, včetně budovy čp. 329 v k.ú. Březová firmě Báňská stavební společnost s.r.o., Chebská 53 Sokolov za cenu 5.000.000,--Kč při respektování následujících podmínek.
Město  Březová reinvestuje až 5.000.000,-- Kč na podporu výstavby v uvedeném areálu takto:
a) částka ve výši 150.000,--Kč bude použita k úhradě daně z převodu nemovitosti
b) reinvestice budoucímu kupujícímu (stavebníkovi) ve výši 4.350.000,-- Kč do podpory výstavby technické infrastruktury areálu proběhne odkoupením nově vybudovaného systému komunikací, parkovacích míst a veřejného osvětlení za cenu zjištěnou znaleckým posudkem, vypracovaným příslušným nezávislým soudním znalcem, a to do jednoho roku po kolaudaci inženýrských sítí a komunikace pro 9 jednotek určených k bydlení, postavených v zájmovém území p.p.č.  476/12 a 476/13 v k.ú. Březová u Sokolova
c) reinvestice ve výši 500.000,--Kč (tzv. pozastávka z ceny zjištěné za odkoupení výše uvedené technické infrastruktury) bude budoucímu kupujícímu proplacena do měsíce po kolaudaci 9ti jednotek určených k bydlení postavených v zájmovém území p.p.č.476/12 a 476/13 v k.ú. Březová u Sokolova ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

 

Usnesení č. 25/11
ZM ruší své usnesení č.14/1 ze dne 21. 2. 2011 ve věci podání žádosti o dotaci „Rozšíření lyžařského areálu s multifunkčním celoročním využitím, Březová - I. etapa" z důvodu obsahově neúplného znění.

Usnesení č. 26/11
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci programu Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013, výzva č. 21, oblast podpory 4.1, na projekt „Rozšíření  lyžařského  areálu s multifunkčním celoročním využitím - I. etapa“, výše celkových nákladů projektu je 10.396.982,66,-- Kč. ZM schvaluje zajištění financování projektu ze svého rozpočtu spolufinancování projektu ve výši 15% tj. 1.559.547,40 Kč a dále zajistí předfinancování projektu ve výši 100% celkových nákladů tj. 10.396.982,66 Kč. ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

 

Přečíst »30.3.2011  

2. jednání ZM Březová dne 21. února 2011

USNESENÍ
z 2. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 21. února 2011 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová
 

Členové zastupitelstva města přijali tato usnesení:
 

Usnesení č. 7/11
ZM schvaluje tento program 2. zasedání ZM:
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. Rozpočet města na rok 2011, včetně pravidel rozpočtového procesu
 8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
 9. Různé
10. Závěr
 

Usnesení č. 8/11
ZM schvaluje rozpočet na rok 2011 dle předloženého návrhu: příjmy 70.379.896,--Kč, provozní výdaje  68.377.603,-- Kč, kapitálové výdaje 11.769.500,-- Kč, přijaté úvěry 4.000.000,-- Kč, splátky úvěrů 4.200.000,-- Kč, použití prostředků předchozích let 9.967.207,--Kč.
ZM schvaluje pravidla rozpočtového procesu v roce 2011.
 

Usnesení č. 9/11
ZM schvaluje záměr prodeje areálu MŠ na p.p.č. 476/12, 476/13 v k.ú. Březová a podmínky veřejné soutěže dle předloženého návrhu.
 

Usnesení č. 10/11
ZM schvaluje uzavření smlouvy č. SP-11819907 o poskytnutí podpory ve výši 75.000,-- Kč na přípravu a realizaci podporovaných opatření z programu Zelená úsporám na projektovou dokumentaci "Zateplení náměstí  čp. 131-135, Březová", mezi Státním fondem životního prostředí ČR se sídlem v Praze 11,  Kaplanova 193/1 a příjemcem podpory Městem Březová.
ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
 

Usnesení č. 11/11
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci svazkem obcí Mikroregionem Sokolov-východ v rámci programu Regionální opatření program  NUTS II Severozápad pro období 2007-2013, prioritní osy 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, oblasti podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu "Virtuální informační středisko KK". Výše celkových nákladů projektu je 2.523.600,--Kč.

ZM schvaluje zajištění financování projektu "Virtuální informační středisko KK" ze svého rozpočtu - spolufinancování projektu ve výši 0 % tj. 0,-- Kč a dále zajištění předfinancování projektu ve výši 0 % celkových nákladů, tj.0,-- Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
 

Usnesení č.12/11
ZM  schvaluje  podání  žádosti  o  dotaci  svazkem  obcí Mikroregionem Sokolov-východ v  rámci programu Regionální operační program NUTS  II Severozápad pro  období 2007-2013, prioritní  osy 4 Udržitelný  rozvoj cestovního ruchu,  oblasti podpory 4.3  Podpora marketingu a  tvorby a rozvoje produktů  cestovního ruchu "Místní  destinační management obcí Mikroregionu Sokolov-východ".  Výše  celkových  nákladů  projektu  je 2.556.000,--Kč.
ZM schvaluje zajištění financování projektu "Místní destinační management obcí Mikroregionu  Sokolov-východ"  ze  svého  rozpočtu - spolufinancování  projektu  ve  výši  0 %  tj. 0,-- Kč  a  dále zajištění předfinancování projektu ve výši 0 % celkových nákladů, tj. 0,-- Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
 

Usnesení č.13/11
ZM schvaluje dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku  11.953,-- Kč s p. Romanem Novákem, bytem Březová, Komenského čp. 120.  Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce  12/2010 a 1/2011.
ZM schvaluje prominutí účtování poplatku z prodlení za výše uvedené období v případě, že splátky budou hrazeny řádně v termínu.
ZM pověřuje starostu města podpisem dohody.
 

Usnesení č.14/11
ZM schvaluje záměr podat žádost o dotaci z Regionálního operačního programu  v rámci  výzvy 21   na akci  s názvem  "Rozšíření lyžařského areálu  s  multifunkčním  celoročním  využitím,  Březová  -  I. etapa", finanční limit akce je 10,5 mil. Kč, včetně DPH.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
 

  

 
Přečíst »11.3.2011  

1. jednání ZM Březová dne 24. ledna 2011

USNESENÍ
z 1. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 24. ledna 2011 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová
 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:
 

Usnesení č. 1/11
ZM schvaluje tento program 1. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
8. Různé
9. Závěr
 

Usnesení č. 2/11
Na základě Nařízení vlády č.37/2003 Sb. v platném znění Nařízení vlády č.375/2010 Sb., ZM schvaluje s účinností od 1. 1. 2011 měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva, tj. místostarostce, členům rady, členům zastupitelstva, předsedům výborů a komisí tak, jak jsou navrženy. Podle shora uvedeného nařízení vlády nebudou odměny vypláceny členům výborů a komisí.
 

Usnesení č. 3/11
ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 32.090,-- Kč s p. Ivanem Beňadikem bytem Březová, Komenského čp. 122. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 9-12/2009, 1-11/2010. ZM schvaluje prominutí účtování poplatku z prodlení za výše uvedené období v případě, že splátky budou hrazeny řádně v termínu. ZM pověřuje starostu města podpisem Dohody.
 

Usnesení č. 4/11
ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 11.298,-- Kč s p. Lenkou Lamačovou bytem Březová, Komenského čp. 122. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 7-8/2010, 10-11/2010. ZM schvaluje prominutí účtování poplatku z prodlení za výše uvedené období v případě, že splátky budou hrazeny řádně v termínu. ZM pověřuje starostu města podpisem Dohody.
 

Usnesení č. 5/11
ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 9.148,-- Kč s p. Petrem Škrabákem bytem Březová, Komenského čp. 121. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 7,8,10,12/2010. ZM schvaluje prominutí účtování poplatku z prodlení za výše uvedené období v případě, že splátky budou hrazeny řádně v termínu. ZM pověřuje starostu města podpisem Dohody.
 

Usnesení č. 6/11
ZM schvaluje podání žádosti o nadační příspěvek z Nadace ČEZ na realizaci projektu „Oranžové sportovní hřiště“ ve výši 1.000.000,-- Kč (54,64 % celkových předpokládaných nákladů) a zároveň schvaluje spolufinancování akce v předpokládané výši 830.000,-- Kč. ZM pověřuje starostu města podpisem žádosti. 

Přečíst »11.3.2011  

9. jednání ZM Březová dne 20. prosince 2010

USNESENÍ

z 9. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 20. prosince 2010 v 16.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Členové zastupitelstva města přijali tato usnesení:

 

Usnesení č.101/10

ZM schvaluje tento program 9. zasedání ZM:

 1. Zahájení

 2. Volba návrhové komise

 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM

 4. Zpráva o činnosti výborů

 5. Kontrola úkolů

 6. Interpelace občanů

 7. 8. rozpočtové opatření v roce 2010

 8. Rozpočtové provizorium pro rok 2011

 9. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem

10. Různé

11. Závěr

 

Usnesení č.  102/10

ZM schvaluje 8. rozpočtové opatření v roce 2010.

 

Usnesení č.  103/10

ZM schvaluje podmínky rozpočtového provizoria pro rok 2011:

- provozní výdaje v jednotlivých střediscích budou prováděny podle upraveného rozpočtu roku 2010

- investiční výdaje budou hrazeny do výše přiděleného úvěru na akci Půdní vestavba mateřské školy, Smetanova 218

- v souvislosti s akcí Půdní vestavba Mateřské školy, Smetanova 218 budou hrazeny též provozní výdaje - vybavení prostor nábytkem, hračkami atd. až do výše nevyčerpaných prostředků roku 2010

 

Usnesení č. 104/10

ZM schvaluje žádost MAS Sokolovsko o prodloužení termínu splatnosti finanční výpomoci ve výši 147.000,--Kč do 30. 4. 2011. ZM pověřuje starostu města podpisem dodatku smlouvy.

 

Usnesení č. 105/10

ZM podle §84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích:

1. deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané  dne 21. 12. 2010, která bude  jednat o těchto záležitostech:

  a) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady a o částce, o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti

  b) projednání předmětu nepeněžitých vkladů a rozhodnutí o částkách, které se započítávají na vklad společníků

  c) rozhodnutí o lhůtě, do níž musí být závazky společníků ke zvýšení vkladů převzaty

  d) projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2011

  e) projednání a schválení výše nájemného pro rok 2011 - Vodohospodářská společnost Sokolov s.r.o

  f) projednání a schválení plánu investic pro rok 2011

  g) odvolání jednatele a člena dozorčí rady

  h) jmenování nového jednatele, schválení smlouvy o výkonu funkce

  i) jmenování nového člena dozorčí rady, schválení smlouvy o výkonu funkce

  j) rozhodnutí o výši odměny jednatelů

  k) schválení převodu budovy s pozemkem v k.ú. Krásná Lípa u Rovné

  l) schválení nabytí pozemků v k.ú. Kamenice u Březové

  m) schválení nabytí vodovodního řadu k ČOV Habartov-Bukovany

  n) projednání převzetí závazku města Dolní Rychnov k úhradě účelové půjčky v souvislosti s nepeněžitým vkladem majetku pořízeného z této půjčky do majetku společnosti,

jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. místostarostku města paní Květoslavu Šafnerovou a

2. ukládá jí, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodla

  a) o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady a o částce, o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti

  b) o částkách, které se započítávají na vklad společníků

  c) o lhůtě, do níž musí být závazky společníků ke zvýšení vkladů převzaty

  d) o schválení výše vodného a stočného pro rok 2011

  e) o schválení výše nájemného pro rok 2011 - Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

  f) o schválení plánu investic pro rok 2011

  g) o odvolání jednatele a člena dozorčí rady

  h) o jmenování nového jednatele a schválení smlouvy o výkonu funkce

  i) o jmenování nového člena dozorčí rady a schválení smlouvy o výkonu funkce

  j) o výši odměny jednatelů

  k) o schválení převodu budovy s pozemkem v k.ú. Krásná Lípa u Rovné

  l) o schválení nabytí pozemků v k.ú. Kamenice u Březové

  m) o schválení nabytí vodovodního řadu k ČOV Habartov-Bukovany

  n) o převzetí závazku města Dolní Rychnov k úhradě účelové půjčky v souvislosti s nepeněžitým vkladem majetku pořízeného z této půjčky do majetku společnosti.

V případě, že by se této valné hromady nemohla místostarostka zúčastnit, bude město zastupovat člen rady pan Jiříček Jan.

 

Usnesení č. 106/10

ZM schvaluje finanční odměny aktivním občanům (členům komisí, výborů, spol. organizací, sportovním reprezentantům, funkcionářům atd.) v celkové výši 90.000,-- Kč.

ZM pověřuje RM rozdělením této částky na lednovém jednání.

 

Přečíst »22.12.2010  

8. jednání ZM Březová dne 29. listopadu 2010

USNESENÍ
z 8. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 29. listopadu 2010 od 16.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva města

1. Volí
Návrhovou komisi ve složení: p. Strnadová, MUDr. Fišerová, Ing. Nechanický

2. Projednali
2. 2. Navržený program 8. ZM
2. 3. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2. 4. Zprávu o činnosti výborů
2. 5. Kontrolu úkolů
2. 6. Interpelaci občanů
2. 7. Slib nového člena ZM
2. 8. Jednací řády výborů a ZM
2. 9. Jmenování, zřízení výborů pro volební období 2010-2014
2.10. Termíny zasedání ZM na rok 2011
2.11. 7. rozpočtové opatření v roce 2010
2.12. Různé, operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
      a) Měsíční odměny funkcionářů
      b) Přímá dotace na vybudované bytové jednotky
      c) Prodej nebytových prostor v čp. 131, nám. Míru - firma TADRO s.r.o.
      d) Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova

3. Berou na vědomí
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výboru
3.3. Kompetence místostarostky města
3.4. Termín prosincového jednání ZM - 20.12.2010

4. Přijali tato usnesení:

Usnesení č.90/10
ZM schvaluje tento program 8. zasedání ZM:
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. Slib nového člena ZM
 8. Jednací řády výborů a ZM
 9. Jmenování, zřízení výborů pro volební období 2010-2014
10. Termíny zasedání ZM na rok 2011
11. 7. rozpočtové opatření v roce 2010
12. Různé, operace s nemovitostmi a finančním kapitálem

Usnesení č.91/10
V souladu se zák.č.491/2001  Sb. o volbách do zastupitelstev  obcí a o změně  některých  zákonů  §  55,  odst.  2,  písm. b) ZM vyslovuje zánik mandátu Mgr. Daně Zikové  bytem Březová, Sklářská 84 z funkce člena ZM Březová (náhradník Bc. Chlad Vladimír složil slib do rukou starosty města).

Usnesení č.92/10
ZM schvaluje jednací řády výborů a Zastupitelstva města.

Usnesení č.93/10
V souladu  se  zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, ZM zřizuje pro volební období 2010-2014:
- výbor finanční (5 členů)
- výbor kontrolní (7 členů)

Usnesení č.94/10
ZM odvolává dosavadní předsedy a členy výborů, kteří vykonávali své funkce ve volebním období 2006-2010.
ZM jmenuje předsedy a členy výborů:

Finanční výbor
předseda       MUDr. Havlíková Hana
tajemník        Zubr Martin
členové         Brandl Josef
                    Ing. Frank Miroslav
                    Ing. Fridrich Jan
                    Šťuka Robert

Kontrolní výbor
předseda       Nový Vladimír
tajemnice       Musilová Libuše
členové         Nikodém Martin
                   Ing. Meiser Vilém
                   Vytisková Dagmar
                   Kročáková Marie 

                   Boukal Lubomír
                   Mgr. Rayman Eduard

Usnesení č.95/10
ZM schvaluje termíny zasedání Zastupitelstva města na rok 2011.

Usnesení č.96/10
ZM schvaluje 7. rozpočtové opatření v roce 2010.

Usnesení č.97/10
V souladu  s Nařízením  vlády č.37/2003  Sb. v  platném znění nařízení vlády č.20/2009  Sb., ZM schvaluje  měsíční odměnu neuvolněným  členům zastupitelstva města tj. místostarostce, členům rady, členům zastupitelstva, předsedům výborů a komisí tak, jak  jsou navrženy s účinností od 8.11.2010.
Podle shora  uvedeného nařízení vlády nebudou  odměny vypláceny členům výborů a komisí.

Usnesení č.98/10
V souladu s usnesením  ZM  č.125/08  -   Aktualizované  zásady  pro poskytování  podpory  v  Březové  a  integrovaných  částí ZM schvaluje přímou dotaci na dokončenou bytovou jednotku pro firmu RENSTAV - bytová výstavba s.r.o. Sokolov za 16 dokončených bytových jednotek, vybudovaných v bytovém domě na pozemku p.č. 53/3 v k.p. Březová. Celková výše dotace činí 1.522.600,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.99/10
ZM schvaluje prodej nebytových prostor (sklad  Tabák) o výměře 12 m2 v čp. 131  na  nám.Míru  v  Březové  za  cenu 16.320,--Kč (dle znaleckého posudku č.21-2010) firmě TADRO s.r.o., nám. Míru 131, Březová.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.100/10
ZM schvaluje Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR mezi  Městem  Březová  a  Státním  zemědělským  intervenčním fondem na projekt  "Vybudování  integrovaného  zázemí  pro občanskou vybavenost" (dotace ve výši 1.800.000,--Kč) a zároveň schvaluje předfinancování projektu ve výši cca 2.714.300,--Kč a z toho spolufinancování projektu v předpokládané výši 914.300,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

ZM ukládá:
úkol č. 3/10 - tajemnici MěÚ
Projednat v radě města možnost navýšení členů finančního výboru a navrhnout případné změny na prosincovém jednání zastupitelstva města.
termín: 20. 12. 2010

 

Přečíst »1.12.2010