5. jednání ZM Březová dne 25. června 2012

USNESENÍ
z 5. jednání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 25. 6. 2012 v 15.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová

ZM přijalo tato usnesení:

Usnesení č. 39/12
ZM schvaluje tento program 5. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 4. rozpočtové opatření v roce 2012
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé

Usnesení č. 40/12
ZM schvaluje 4. rozpočtové opatření v roce 2012.

Usnesení č. 41/12
ZM schvaluje záměr pořídit Změnu č. 3 Územního plánu města Březová dle přílohy s tím, že veškeré náklady na pořízení Změny č. 3 bude hradit navrhovatel (dle § 45 odst. 4 stavebního zákona).
ZM určuje zastupitele města p. Miroslava Boudu pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování Změny č. 3 Územního plánu města Březová.

Usnesení č. 42/12
ZM konstatuje ověření ve smyslu ust. § 54 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh Změny č. 1 Územního plánu města Březová není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu. ZM rozhodlo v souladu s ust. § 172 odst. 5 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, o námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodněných opatření obecní povahy a vydává ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy Změnu č. 1 Územního plánu města Březová.

Usnesení č. 43/12
ZM konstatuje ověření ve smyslu ust. § 54 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh Změny č. 2 Územního plánu města Březová není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu a vydává ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy Změnu č. 2 Územního plánu města Březová.

Usnesení č. 44/12
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 494/1 v k.ú. Březová u Sokolova.

Usnesení č. 45/12
ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 586/9 v k.ú. Arnoltov.

Usnesení č. 46/12
ZM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu na částku 37.399,-- Kč s p. Marií Bystrou, bytem Březová, Komenského čp. 122. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 8,10,12/2011, 2-4/2012 a nedoplatku vyúčtování topné sezony za rok 2011. ZM pověřuje starostu města podpisem Dohody.

Přečíst »25.6.2012  

4. jednání ZM Březová dne 28. května 2012

USNESENÍ
ze 4. jednání Zastupitelstva města Březová,
které se konalo dne 28. května 2012 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová

 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení

Usnesení č. 30/12
ZM schvaluje tento program 4. zasedání ZM:

1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 3. rozpočtové opatření v roce 2012
8. Závěrečný účet a Rozbor hospodaření města za rok 2011
9. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 - o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
10. Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 - o ochraně veřejného pořádku
11. Různé

Usnesení č. 31/12
ZM schvaluje 3. rozpočtové opatření v roce 2012.

Usnesení č. 32/12
ZM schvaluje Závěrečný účet a Rozbor hospodaření města za rok 2011 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.

Usnesení č. 33/1
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města č. 3/2012 - o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství.

Usnesení č. 34/12
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města č. 4/2012 - o ochraně veřejného pořádku.

Usnesení č. 35/12
ZM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 295.000,--Kč MAS Sokolovsko o.p.s. na projekt "Obnova reliktů zaniklých vsí Slavkovského lesa".
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 36/12
ZM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 332.500,--Kč MAS Sokolovsko o.p.s. na projekt "Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině".
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 37/12
ZM schvaluje bezúplatný převod zatížených (pronajatých třetí osobě) komunikací p. p. č. 534/1 v k. ú. Březová u Sokolova, p. p. č. 352/1 a 352/14 v k. p. Kostelní Bříza, p. p. č. 1257 v k. ú. Krásná Lípa u Březové, p. p. č. 978/1 v k. ú. Rudolec u Březové z majetku Pozemkového fondu ČR do majetku Města Březová.
ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č. 38/12
ZM podle §84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích:
1. deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská
s.r.o. konané dne 22. 6. 2012, která bude jednat o těchto záležitostech:
a) zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2011 a o stavu majetku společnosti
b) projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2011
c) roční účetní závěrka společnosti k 31. 12. 2011
d) zpráva dozorčí rady společnosti
e) schválení roční účetní závěrky společnosti k 31. 12. 2011
f) uzavření dohody o investicích s VOSS jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s. r. o. místostarostku města p. Květoslavu Šafnerovou a
2. ukládá jí, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodla o:
- schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2011
- schválení roční účetní závěrky společnosti k 31. 12. 2011
- schválení dohody o investicích s VOSS.
V případě, že by se této valné hromady nemohla místostarostka účastnit, bude město zastupovat p. Jan Jiříček.

Přečíst »29.5.2012  

3. jednání ZM Březová dne 23. dubna 2012

USNESENÍ
z 3. jednání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 23. dubna 2012 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová
 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

Usnesení č. 26/12
ZM schvaluje tento program 3. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 2. rozpočtové opatření v roce 2012
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé

Usnesení č. 27/12
ZM schvaluje 2. rozpočtové opatření v roce 2012.

Usnesení č. 28/12
ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 9412000674/151508 o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní mezi provozovatelem distribuční sítě - RWE GasNet s.r.o., Klišská 940, Ústí nad Labem - a investorem - Městem  Březová. Předmětem smlouvy je stanovení podmínek realizace plynárenského zařízení pro lokalitu bydlení 11 RD Drahotín p.p.č. 483/1 a stanovení podmínek budoucího odkoupení realizovaného plynárenského zařízení společností RWE GasNet s.r.o., za cenu 340.000,- Kč bez DPH.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

Usnesení č. 29/12
ZM schvaluje uzavření  mlouvy o právu provést stavbu „Autobusové zastávky Březová“ na p.p.č. 498/1, 2366/19  a 2366/37 v k.ú. Březová u Sokolova mezi Městem Březová (stavebník) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (vlastník pozemků).
ZM pověřuje starostu města podpisem Smlouvy.

Přečíst »16.5.2012  

2. jednání ZM Březová dne 26. března 2012

USNESENÍ
z 2. jednání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 26. března 2012 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová

ZM přijalo tato usnesení:

Usnesení č. 16/12
ZM schvaluje tento program 2. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
8. Různé

Usnesení č. 17/12
ZM schvaluje smlouvu o úvěru ve výši 5.200.000,-- Kč na akci „Rudolec -výstavba víceúčelového objektu“.

Usnesení č. 18/12
ZM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku a uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku TJ Olympii Březová na činnost ve výši 290.000,--Kč. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 19/12
ZM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Městu Sokolov na výkon činnosti Městské policie Sokolov na Březové ve výši 400.000,-- Kč.

Usnesení č. 20/12
V souladu s usn. RM č.106/12 ZM schvaluje uzavření příslušných smluv o poskytnutí finančního příspěvku dle usnesení RM č. 80/12, 81/12, 89/12 a 93/12 a pověřuje starostu podpisem příslušných smluv.

Usnesení č. 21/12
ZM schvaluje  prodej pozemku p.č. 40/2 o  výměře 20 m2 v  k.ú. Březová u Sokolova za cenu 300,-- Kč/m2 manželům Petrovi a Daně Kortusovým, bytem Březová, Hlavní 87. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 22/12
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 185/12 o  výměře 25 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 300,-- Kč/m2 manželům Pavlovi a Hannelore Kvasničkovým, bytem Březová, Havířská 98. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 23/12
ZM schvaluje prodej  pozemku p.č. 368/6 o výměře 24  m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 300,-- Kč/m2 p. Horstovi Grussovi, bytem Březová, Okružní 175. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 24/12
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 601/3 o výměře 165 m2 v k.ú. Kamenice u Březové za cenu 60,-- Kč/m2 manželům Miroslavovi a Ivetě Kofroňovým, bytem Sokolov, U divadla 144. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 25/12
ZM schvaluje prodej  st. pozemku p.č. 96 o výměře 10 m2 v k.ú. Kamenice u Březové za cenu  300,-- Kč/m2 ČEZ Distribuce a.s., Děčín, Teplická 874/8. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Přečíst »2.4.2012  

1. jednání ZM Březová dne 27. února 2012

USNESENÍ
z 1. jednání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 27. února 2012 v 16.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová

 Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

Usnesení č. 1/12
ZM schvaluje tento program 1. zasedání ZM:
  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise
  3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
  4. Zpráva o činnosti výborů
  5. Kontrola úkolů
  6. Interpelace občanů
  7. 1. rozpočtové opatření v roce 2012
  8. OZV č. 1/12, kterou se mění OZV č. 1/11 o místních poplatcích
  9. OZV č. 2/12, kterou se stanoví koeficient pro výpočet daně z nemovitosti
 10. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem

Usnesení č. 2/12
ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření v roce 2012.

Usnesení č. 3/12
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích.

Usnesení č. 4/12
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, kterou se stanoví koeficient pro výpočet daně z nemovitosti.

Usnesení č. 5/12
ZM schvaluje předčasné splacení zůstatku úvěru na zateplení základní školy.

Usnesení č. 6/12
ZM odvolává z funkce člena kontrolního výboru Ing. Meisera Viléma (úmrtí) a jmenuje členem výboru Ing. Pokludu Radomíra, bytem Březová, gen. Svobody 317.

Usnesení č. 7/12
ZM schvaluje záměr pořízení Územního plánu města Březová. ZM určuje zastupitele města p. Miroslava Boudu pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování Územního plánu města Březová.

Usnesení č. 8/12
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku  p.č. 40/2 o výměře 20 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 300,-- Kč/m2.

Usnesení č. 9/12
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 185/12 o výměře 25 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 300,-- Kč/m2.

Usnesení č. 10/12
ZM schvaluje  záměr prodeje pozemku p.č.368/6  o  výměře  24  m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 300,-- Kč/m2.

Usnesení č. 11/12
ZM schvaluje  záměr prodeje pozemku p.č. 601/3 o výměře 165 m2 v k.ú. Kamenice u Březové za cenu 60,-- Kč/m2.

Usnesení č. 12/12
ZM schvaluje záměr prodeje st. pozemku p.č. 96 o výměře 10 m2 v k.ú. Kamenice u Březové za cenu 300,-- Kč/m2.

Usnesení č. 13/12
ZM schvaluje prodej bytu č. 10 v čp. 350 ul. Odborářů manželům Jaroslavu a Aleně Heroldovým bytem tamtéž za cenu 839.000,-- Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č. 14/12
ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 10.542,-- Kč s p. Lenkou Lamačovou, bytem Březová, Komenského čp. 122. Dlužná částka je za nedoplatek vyúčtování TS 2010, za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 9 a 10/2011 a penále.
ZM pověřuje starostu města podpisem Dohody.

Usnesení č. 15/12
ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 58.528,--Kč s p. Ivanem Beňadikem, bytem Březová, Komenského čp. 122. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 11-12/2009, 1-12/2011 a 1/2012.
ZM pověřuje starostu města podpisem Dohody. 

Přečíst »29.2.2012  

10. jednání ZM Březová dne 19. prosince 2011

USNESENÍ
z 10. jednání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 19. prosince 2011 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová
 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

Usnesení č. 85/11
ZM schvaluje tento program 10. zasedání ZM:
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. 8. rozpočtové opatření v roce 2011
 8. Rozpočet města pro rok 2012, včetně pravidel rozpočtového procesu
 9. Termíny zasedání ZM v roce 2012
10. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
11. Různé 

Usnesení č. 86/11
ZM schvaluje pozastavení výplaty finančního daru Nadaci pro děti ve výši 300.000,-- Kč do doby předložení souhrnné zprávy o využití finančních prostředků dle bodu 6. Smlouvy o poskytnutí nadačního daru uzavřené dne 25. 6. 2002. 

Usnesení č. 87/11
ZM schvaluje 8. rozpočtové opatření v roce 2011. 

Usnesení č. 88/11
ZM schvaluje rozpočet na rok 2012 dle předloženého návrhu:
příjmy 69.448.200,-- Kč, provozní výdaje 60.688.200,-- Kč, kapitálové výdaje 6.400.000,--Kč, splátky úvěrů 2.360.000,--Kč.
ZM schvaluje pravidla rozpočtového procesu v roce 2012. 

Usnesení č. 89/11
ZM schvaluje termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2012. 

Usnesení č. 90/11
ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 651/48 o výměře cca 130 m2  v k.ú. Kamenice u Březové za cenu  85,-- Kč/m2 manželům Evě a Jaromírovi Střeskovým, bytem Březová, Okružní 226.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy s přesnou výměrou pozemku dle geometrického plánu. 

Usnesení č. 91/11
ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 365/1 o výměře cca 230 m2 v k.ú. Vranov u Rovné za cenu 120,-- Kč/m2 p. Martinovi Jírovi, bytem Chodov, Palackého 715.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy s přesnou výměrou pozemku dle geometrikého plánu. 

Usnesení č. 92/11
ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 38/1 o výměře cca 35 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 100,-- Kč/m2  p. Evě Jakobcové, bytem Sokolov, Stará Ovčárna 2077.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy s přesnou výměrou pozemku dle geometrického plánu. 

Usnesení č. 93/11
ZM  schvaluje prodej části pozemku p.č. 68/1 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Rudolec u Březové za cenu  80,--Kč/m2 p. Milanovi Habichovi, bytem Březová, část Rudolec 41.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy s přesnou výměrou pozemku dle geometrického plánu. 

Usnesení č. 94/11
ZM schvaluje směnu pozemku p.č. 18/7 o výměře 1343 m2 v k.ú. Kamenice u Březové (vlastník Město Březová) za část pozemku p.č. 490/27 o výměře 1343 m2 v k.ú. Březová u Sokolova (vlastník p. Punčochářová Marie, bytem Březová, část Kamenice 63).
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 95/11
ZM schvaluje Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR mezi Městem Březová a Státním zemědělským fondem na projekt „Rudolec - výstavba víceúčelového objektu“ (dotace ve výši 1.800.000,-- Kč) a zároveň ZM schvaluje předfinancování projektu ve výši cca 5.160.349,-- Kč a z toho spolufinancování projektu v předpokládané výši 3.360.349,-- Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem Dohody. 

Usnesení č. 96/11
ZM schvaluje přijetí úvěru na předfinancování akce „Rudolec - výstavba víceúčelového objekt“ do výše 5.200.000,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů. 

Usnesení č. 97/11
ZM schvaluje finanční odměny aktivním občanům (členům komisí, výborů, společenským organizacím, sportovním reprezentantům, funkcionářům atd.) v celkové výši 90.000,--Kč.
ZM pověřuje RM rozdělením této částky na lednovém jednání RM. 

Usnesení č. 98/11
ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. STR 034_11 od Nadace ČEZ na realizaci projektu „Revitalizace zeleně - třešňovka“ ve výši 199.210,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 99/11
ZM schvaluje podání žádosti o nadační příspěvek z Nadace ČEZ na realizaci projektu s názvem „Oranžové sportovní hřiště 2012“ ve výši 1.000.000,--Kč (54,64 % celkových předpokládaných nákladů) a zároveň ZM
schvaluje spolufinancování akce v předpokládané výši 830.000,--Kč (45.3 % celkových předpokládaných nákladů).
ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů. 

Usnesení č. 100/11
ZM schvaluje podání žádosti o nadační příspěvek z Nadace ČEZ na realizaci projektu „Demonstrační soupravy pro výuku fyziky“ ve  výši 190.000,-- Kč (84.81 % celkových předpokládaných nákladů) a zároveň ZM schvaluje  minimální finanční spoluúčast města Březová ve výši 34.020,-- Kč (15.19 % z celkových nákladů). 

Usnesení č. 101/11
ZM schvaluje zadání změny č. 2 Územního plánu města Březová a bere na vědomí vyhodnocení požadavků dotčených orgánů, kteří uplatnili u pořizovatele své požadavky na obsah změny č. 2 Územního plánu města vyplývající ze zvláštních právních předpisů, ostatních subjektů, sousedních obcí a vlastníků.
ZM pověřuje starostu města předat pořizovateli - p. Šanderovi Petrovi, Poděbradova 1091, Chodov schválené  zadání a tímto zajistit zpracování návrhu „Změny č. 2 Územního plánu města Březová“. 

Usnesení č. 102/11
V souladu s usnesením RM č. 289/11 ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s FK Flamengo Březová (12.000,-- Kč).
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Přečíst »21.12.2011  

9. jednání ZM Březová dne 28. listopadu 2011

USNESENÍ
z 9. jednání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 28. listopadu 2011 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová


Členové zastupitelstva města přijali tato usnesení:

Usnesení č. 73/11
ZM schvaluje tento program 9. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 7. rozpočtové opatření v roce 2011
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé

Usnesení č. 74/11
ZM schvaluje 7. rozpočtové opatření v roce 2011.

Usnesení č. 75/11
V souladu s usn. RM č. 247/11 (TS Mirákl), č. 248/11 (ISŠTE Sokolov), č. 249/11 (Střední živnostenská škola  Sokolov), č. 250/11 (Gymso Sokolov), č. 251/11 (Střední zdravotnická škola K. Vary), č. 255/11 (HC Březová) ZM schvaluje uzavření příslušných smluv o dotaci.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv.

Usnesení č. 76/11
ZM schvaluje změnu stanov Mikroregionu Sokolov-východ v podobě dodatku č. 1 ke Stanovám, který obsahuje úpravu ročního příspěvku členských obcí. Roční příspěvek Březové se zvýší ze 40.000,-- Kč na 65.000,-- Kč. Zvýšení příspěvku je podmíněno schválením všech členských obcí.
ZM pověřuje starostu podpisem dodatku.

Usnesení č. 77/11
ZM schvaluje finanční dar pro Mikroregion Sokolov-východ na odkup pozemků potřebných k vybudování cyklostezky na Slavkovský les ve výši 252.480,-- Kč. Poskytnutí daru je podmíněno účastí ostatních měst a obcí dle navrženého modelu financování.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č. 78/11
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 651/48 o výměře cca 130 m2 v k.ú. Kamenice u Březové za cenu 85,-- Kč/m2.

Usnesení č. 79/11
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 365/1 o výměře cca 230 m2 v k.ú. Vranov u Rovné za cenu 120,-- Kč/m2.

Usnesení č. 80/11
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 38/1 o výměře cca 35 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 100,--Kč/m2.

Usnesení č. 81/11
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 68/1 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Rudolec u Březové za cenu 80,--Kč/m2.

Usnesení č. 82/11
ZM schvaluje záměr směny pozemku p.č. 18/7 o výměře 1343 m2 v k.ú. Kamenice u Březové (vlastník Město Březová) za část pozemku p.č. 490/27 o výměře 1343 m2 v k.ú. Březová u Sokolova (vlastník p. Punčochářová Marie, bytem Březová, část Kamenice 63).

Usnesení č. 83/11
ZM schvaluje odkoupení pozemků p.č. 106/5 o výměře 22 m2 od p. Volmutové Libuše, bytem Březová, Hlavní  čp. 32, p.č. 111/4 o výměře 4 m2 od p. Vetché Heleny, bytem Březová, Hlavní čp. 29 a p.č.122/4 o výměře 1 m2 od  manželů Punčochářových, bytem Březová, Dvořákova čp. 149 za cenu 60,--Kč/m2.

Usnesení č. 84/11
ZM podle § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích:
1. deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o, konané dne 16.12.2011, která   bude jednat o těchto záležitostech:
a) projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2012
b) projednání a schválení výše nájemného pro rok 2012 - Vodohospodářská společnost Sokolov s.r.o.
c) projednání a schválení plánu investic pro rok 2012
d) schválení převodu budovy bývalé ČOV v k.ú. Loučky u Lokte
e) schválení převodu části budovy s pozemkem v k.ú. Krásná Lípa u Březové
f) schválení nabytí kanalizačního řadu Loučky v Novém Sedle
g) schválení nabytí technologické části ČOV Citice
h) schválení směny pozemků v k.ú. Šabina a převodu přístřešku
i) projednání poskytnutí účelové půjčky obci Těšovice
jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. místostarostku města p. Květoslavu Šafnerovou a
2. ukládá jí, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodla o
a) projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2012
b) projednání a schválení výše nájemného pro rok 2012 - Vodohospodářská společnost Sokolov s.r.o.
c) projednání a schválení plánu investic pro rok 2012
d) schválení převodu budovy bývalé ČOV v k.ú. Loučky u Lokte
e) schválení  převodu části budovy s pozemkem v k.ú. Krásná Lípa u Březové
f) schválení nabytí kanalizačního řadu Loučky v Novém Sedle
g) schválení nabytí technologické části ČOV Citice
h) schválení směny pozemků v k.ú. Šabina a převodu přístřešku
i) projednání poskytnutí účelové půjčky obci Těšovice.
V případě, že by se této valné hromady nemohla místostarostka města účastnit, bude město zastupovat člen rady města p. Jan Jiříček.

Přečíst »30.11.2011  

8. jednání ZM Březová dne 31. října 2011

USNESENÍ
z 8. jednání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 31. října 2011 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová
 

Členové zastupitelstva města přijali tato usnesení:

Usnesení č. 67/11
ZM schvaluje tento program 7. zasedání ZM:
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. 6. rozpočtové opatření v roce 2011
 8. Pravidla prodeje bytového fondu
 9. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
10. Různé

Usnesení č. 68/11
ZM schvaluje 6. rozpočtové opatření v roce 2011.

Usnesení č. 69/11
ZM schvaluje Pravidla prodeje bytového fondu.

Usnesení č. 70/11
ZM schvaluje prodej částí pozemků p.č. 501 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Březová u Sokolova a 223/2 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 100,-- Kč/m2 p. Ivaně Baxové, bytem Březová, Havířská 45.  ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 71/11
ZM schvaluje prodej bytu č. 12 v čp. 350 ul. Odborářů v Březové o výměře 78,21 m2 p. Martinu Čučmanovi, bytem tamtéž, za cenu 817.000 Kč. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 72/11
V souladu s § 84 písm. n) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ZM schvaluje odměnu místostarostce v navrhované výši.

Přečíst »1.11.2011  

7. jednání ZM Březová dne 26. září 2011

USNESENÍ
ze 7. jednání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 26. září 2011 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová
 

Členové zastupitelstva města přijali tato usnesení:

Usnesení č. 55/11
ZM schvaluje tento program 7. zasedání ZM:
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. 5. rozpočtové opatření v roce 2011
 8. Změna č. 2 Územního plánu města Březová
 9. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
10. Různé

Usnesení č. 56/11
ZM schvaluje 5. rozpočtové opatření v roce 2011.

Usnesení č. 57/11
ZM schvaluje záměr pořídit Změnu č. 2 Územního plánu města Březová dle přílohy.
ZM určuje zastupitele města pana Miroslava Boudu pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování Změny č.2 Územního plánu města Březová.

Usnesení č. 58/11
ZM schvaluje záměr prodeje částí pozemků p.č. 501 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Březová u Sokolova a 223/2 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 100,-- Kč/m2 .

Usnesení č. 59/11
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 494/1 v k.ú. Březová u Sokolova.

Usnesení č. 60/11
ZM ruší své usnesení č. 49/11 ze dne 29. 6. 2011, kterým byl schválen prodej části pozemku p.č.43/1 o výměře cca  130 m2 v k.ú. Březová u Sokolova p. Králičovi Jaroslavu, bytem Březová, Příčná 228.

Usnesení č. 61/11
ZM ruší své usnesení č. 30/10 ze dne 29. 3. 2010, kterým byl schválen prodej pozemku p.č. 350 o výměře 1914  m2 v k.ú. Kamenice u Březové za účelem výstavby rodinného domu manželům Pavlovi a Dagmar Havlenovým, bytem Dolní Rychnov, Polní 191.

Usnesení č. 62/11
ZM schvaluje prodloužení termínu vrácení návratné finanční výpomoci ve výši 1.460.000,--Kč od Sdružení  Sokolov-východ z 31. 7. 2011 do 31. 12. 2011.

Usnesení č. 63/11
ZM schvaluje uzavření smlouvy o dotaci pro Marka Váňu na ubytování při Mistrovství ČR v požárním sportu (v souladu s usnesením RM č.195/11).
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 64/11
ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 15.234,-- Kč s p. Soňou Tešnou, bytem Březová, Hlavní čp. 100. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 11,12/2010, 2,4,6/2011.
ZM pověřuje starostu města podpisem Dohody.

Usnesení č. 65/11
ZM schvaluje podání Žádosti o dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu v rámci Programu rozvoje venkova na projekt „Rekonstrukce povrchu komunikace na  p.p.č. 136/14“ a zároveň schvaluje předfinancování projektu v předpokládané výši 789.030,-- Kč (maximální výše dotace činí 596.745,-- Kč). ZM pověřuje starostu   města podpisem žádosti a souvisejících dokumentů.

Usnesení č. 66/11
ZM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení dokumentace a podání žádosti v rámci podání Operačního programu životní prostředí na projekt „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů“ a zároveň schvaluje spoluúčast města Březová v případě podpisu smlouvy o dotaci (předpoklad 7-8/2012), ve financování projektu, jehož minimální výše bude tvořit 10% z celkových nákladů vybrané a pořízené úklidové techniky. ZM  pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s obchodní společností CTS corp., s.r.o. ke zhotovení  dokumentace pro možné vypracování a podání žádosti v rámci operačního programu Životního prostředí, prioritní osa 2, opatření 2.1.3 - Snížení imisní zátěže omezením prašnosti s plošných zdrojů.

Přečíst »27.9.2011  

6. jednání ZM Březová dne 29. června 2011

USNESENÍ
z 6. jednání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 29. června 2011 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová
 

Členové zastupitelstva města přijali tato usnesení:

Usnesení č. 44/11
ZM schvaluje tento program 6. zasedání ZM:
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. Obecně závazná vyhláška města č.1/2011 - o místních poplatcích
 8. 4. rozpočtové opatření v roce 2011
 9. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
10. Různé
11. Závěr

Usnesení č. 45/11
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2011 - o místních poplatcích.

Usnesení č. 46/11
ZM schvaluje 4. rozpočtové opatření v roce 2011

Usnesení č. 47/11
ZM schvaluje uzavření smlouvy o dotaci s p. Kristiánem Šujanem, bytem Loket, Zahradní 224/56 na projekt „Domorodci“ ve výši 1.000,-- Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 48/11
ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 365/13 o výměře cca 1000 m2 v k.ú. Vranov u Rovné za cenu 85,--Kč/m2 p. Marceli Mokrému, bytem Sokolov, Lidické nábřeží 206.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy s tím, že v kupní smlouvě bude uvedena přesná výměra části pozemku dle geometrického plánu.

Usnesení č. 49/11
ZM schvaluje prodej části pozemku  p.č. 43/1 o výměře cca 130 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 120,--Kč/m2 p. Jaroslavu Králičovi, bytem Březová, Příčná 228. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy s tím, že v kupní smlouvě bude uvedena přesná výměra části pozemku dle geometrického plánu.

Usnesení č. 50/11
ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. ZCE 16_11 od Nadace ČEZ na realizaci projektu „Parkové úpravy na p.p.č. 374, Březová“" ve výši 220.000,-- Kč, přičemž celkové předpokládané náklady projektu činí 324.000,-- Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 51/11
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství s TJ Olympií Březová v rámci projektu „Rudolec - výstavba víceúčelového objektu“.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 52/11
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství s p. Blankou Brabcovou v rámci projektu „Rudolec - výstavba víceúčelového objektu“.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.53/11
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství s Obcí Šabina v rámci projektu „Rudolec - výstavba víceúčelového objektu“.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 54/11
ZM schvaluje podání Žádosti o dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu v rámci Programu rozvoje venkova na projekt „Rudolec - výstavba víceúčelového objektu“ a zároveň schvaluje předfinancování projektu ve výši cca 5.160.349,-- Kč (maximální výše dotace činí 1.800.000,--Kč), přičemž projekt bude průběžně profinancován ve dvou rozpočtových obdobích, a to v předpokládané výši 1.680.175,-- Kč v roce 2012 a 1.680.174,-- Kč v roce 2013.
ZM pověřuje starostu města podpisem žádosti a souvisejících dokumentů.

Přečíst »14.7.2011