3. jednání ZM Březová dne 23. dubna 2012

USNESENÍ
z 3. jednání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 23. dubna 2012 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová
 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

Usnesení č. 26/12
ZM schvaluje tento program 3. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 2. rozpočtové opatření v roce 2012
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé

Usnesení č. 27/12
ZM schvaluje 2. rozpočtové opatření v roce 2012.

Usnesení č. 28/12
ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 9412000674/151508 o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní mezi provozovatelem distribuční sítě - RWE GasNet s.r.o., Klišská 940, Ústí nad Labem - a investorem - Městem  Březová. Předmětem smlouvy je stanovení podmínek realizace plynárenského zařízení pro lokalitu bydlení 11 RD Drahotín p.p.č. 483/1 a stanovení podmínek budoucího odkoupení realizovaného plynárenského zařízení společností RWE GasNet s.r.o., za cenu 340.000,- Kč bez DPH.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

Usnesení č. 29/12
ZM schvaluje uzavření  mlouvy o právu provést stavbu „Autobusové zastávky Březová“ na p.p.č. 498/1, 2366/19  a 2366/37 v k.ú. Březová u Sokolova mezi Městem Březová (stavebník) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (vlastník pozemků).
ZM pověřuje starostu města podpisem Smlouvy.

Přečíst »16.5.2012  

2. jednání ZM Březová dne 26. března 2012

USNESENÍ
z 2. jednání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 26. března 2012 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová

ZM přijalo tato usnesení:

Usnesení č. 16/12
ZM schvaluje tento program 2. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
8. Různé

Usnesení č. 17/12
ZM schvaluje smlouvu o úvěru ve výši 5.200.000,-- Kč na akci „Rudolec -výstavba víceúčelového objektu“.

Usnesení č. 18/12
ZM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku a uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku TJ Olympii Březová na činnost ve výši 290.000,--Kč. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 19/12
ZM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Městu Sokolov na výkon činnosti Městské policie Sokolov na Březové ve výši 400.000,-- Kč.

Usnesení č. 20/12
V souladu s usn. RM č.106/12 ZM schvaluje uzavření příslušných smluv o poskytnutí finančního příspěvku dle usnesení RM č. 80/12, 81/12, 89/12 a 93/12 a pověřuje starostu podpisem příslušných smluv.

Usnesení č. 21/12
ZM schvaluje  prodej pozemku p.č. 40/2 o  výměře 20 m2 v  k.ú. Březová u Sokolova za cenu 300,-- Kč/m2 manželům Petrovi a Daně Kortusovým, bytem Březová, Hlavní 87. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 22/12
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 185/12 o  výměře 25 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 300,-- Kč/m2 manželům Pavlovi a Hannelore Kvasničkovým, bytem Březová, Havířská 98. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 23/12
ZM schvaluje prodej  pozemku p.č. 368/6 o výměře 24  m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 300,-- Kč/m2 p. Horstovi Grussovi, bytem Březová, Okružní 175. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 24/12
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 601/3 o výměře 165 m2 v k.ú. Kamenice u Březové za cenu 60,-- Kč/m2 manželům Miroslavovi a Ivetě Kofroňovým, bytem Sokolov, U divadla 144. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 25/12
ZM schvaluje prodej  st. pozemku p.č. 96 o výměře 10 m2 v k.ú. Kamenice u Březové za cenu  300,-- Kč/m2 ČEZ Distribuce a.s., Děčín, Teplická 874/8. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Přečíst »2.4.2012  

1. jednání ZM Březová dne 27. února 2012

USNESENÍ
z 1. jednání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 27. února 2012 v 16.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová

 Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

Usnesení č. 1/12
ZM schvaluje tento program 1. zasedání ZM:
  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise
  3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
  4. Zpráva o činnosti výborů
  5. Kontrola úkolů
  6. Interpelace občanů
  7. 1. rozpočtové opatření v roce 2012
  8. OZV č. 1/12, kterou se mění OZV č. 1/11 o místních poplatcích
  9. OZV č. 2/12, kterou se stanoví koeficient pro výpočet daně z nemovitosti
 10. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem

Usnesení č. 2/12
ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření v roce 2012.

Usnesení č. 3/12
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích.

Usnesení č. 4/12
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, kterou se stanoví koeficient pro výpočet daně z nemovitosti.

Usnesení č. 5/12
ZM schvaluje předčasné splacení zůstatku úvěru na zateplení základní školy.

Usnesení č. 6/12
ZM odvolává z funkce člena kontrolního výboru Ing. Meisera Viléma (úmrtí) a jmenuje členem výboru Ing. Pokludu Radomíra, bytem Březová, gen. Svobody 317.

Usnesení č. 7/12
ZM schvaluje záměr pořízení Územního plánu města Březová. ZM určuje zastupitele města p. Miroslava Boudu pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování Územního plánu města Březová.

Usnesení č. 8/12
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku  p.č. 40/2 o výměře 20 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 300,-- Kč/m2.

Usnesení č. 9/12
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 185/12 o výměře 25 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 300,-- Kč/m2.

Usnesení č. 10/12
ZM schvaluje  záměr prodeje pozemku p.č.368/6  o  výměře  24  m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 300,-- Kč/m2.

Usnesení č. 11/12
ZM schvaluje  záměr prodeje pozemku p.č. 601/3 o výměře 165 m2 v k.ú. Kamenice u Březové za cenu 60,-- Kč/m2.

Usnesení č. 12/12
ZM schvaluje záměr prodeje st. pozemku p.č. 96 o výměře 10 m2 v k.ú. Kamenice u Březové za cenu 300,-- Kč/m2.

Usnesení č. 13/12
ZM schvaluje prodej bytu č. 10 v čp. 350 ul. Odborářů manželům Jaroslavu a Aleně Heroldovým bytem tamtéž za cenu 839.000,-- Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č. 14/12
ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 10.542,-- Kč s p. Lenkou Lamačovou, bytem Březová, Komenského čp. 122. Dlužná částka je za nedoplatek vyúčtování TS 2010, za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 9 a 10/2011 a penále.
ZM pověřuje starostu města podpisem Dohody.

Usnesení č. 15/12
ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 58.528,--Kč s p. Ivanem Beňadikem, bytem Březová, Komenského čp. 122. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 11-12/2009, 1-12/2011 a 1/2012.
ZM pověřuje starostu města podpisem Dohody. 

Přečíst »29.2.2012  

10. jednání ZM Březová dne 19. prosince 2011

USNESENÍ
z 10. jednání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 19. prosince 2011 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová
 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

Usnesení č. 85/11
ZM schvaluje tento program 10. zasedání ZM:
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. 8. rozpočtové opatření v roce 2011
 8. Rozpočet města pro rok 2012, včetně pravidel rozpočtového procesu
 9. Termíny zasedání ZM v roce 2012
10. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
11. Různé 

Usnesení č. 86/11
ZM schvaluje pozastavení výplaty finančního daru Nadaci pro děti ve výši 300.000,-- Kč do doby předložení souhrnné zprávy o využití finančních prostředků dle bodu 6. Smlouvy o poskytnutí nadačního daru uzavřené dne 25. 6. 2002. 

Usnesení č. 87/11
ZM schvaluje 8. rozpočtové opatření v roce 2011. 

Usnesení č. 88/11
ZM schvaluje rozpočet na rok 2012 dle předloženého návrhu:
příjmy 69.448.200,-- Kč, provozní výdaje 60.688.200,-- Kč, kapitálové výdaje 6.400.000,--Kč, splátky úvěrů 2.360.000,--Kč.
ZM schvaluje pravidla rozpočtového procesu v roce 2012. 

Usnesení č. 89/11
ZM schvaluje termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2012. 

Usnesení č. 90/11
ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 651/48 o výměře cca 130 m2  v k.ú. Kamenice u Březové za cenu  85,-- Kč/m2 manželům Evě a Jaromírovi Střeskovým, bytem Březová, Okružní 226.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy s přesnou výměrou pozemku dle geometrického plánu. 

Usnesení č. 91/11
ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 365/1 o výměře cca 230 m2 v k.ú. Vranov u Rovné za cenu 120,-- Kč/m2 p. Martinovi Jírovi, bytem Chodov, Palackého 715.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy s přesnou výměrou pozemku dle geometrikého plánu. 

Usnesení č. 92/11
ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 38/1 o výměře cca 35 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 100,-- Kč/m2  p. Evě Jakobcové, bytem Sokolov, Stará Ovčárna 2077.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy s přesnou výměrou pozemku dle geometrického plánu. 

Usnesení č. 93/11
ZM  schvaluje prodej části pozemku p.č. 68/1 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Rudolec u Březové za cenu  80,--Kč/m2 p. Milanovi Habichovi, bytem Březová, část Rudolec 41.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy s přesnou výměrou pozemku dle geometrického plánu. 

Usnesení č. 94/11
ZM schvaluje směnu pozemku p.č. 18/7 o výměře 1343 m2 v k.ú. Kamenice u Březové (vlastník Město Březová) za část pozemku p.č. 490/27 o výměře 1343 m2 v k.ú. Březová u Sokolova (vlastník p. Punčochářová Marie, bytem Březová, část Kamenice 63).
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 95/11
ZM schvaluje Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR mezi Městem Březová a Státním zemědělským fondem na projekt „Rudolec - výstavba víceúčelového objektu“ (dotace ve výši 1.800.000,-- Kč) a zároveň ZM schvaluje předfinancování projektu ve výši cca 5.160.349,-- Kč a z toho spolufinancování projektu v předpokládané výši 3.360.349,-- Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem Dohody. 

Usnesení č. 96/11
ZM schvaluje přijetí úvěru na předfinancování akce „Rudolec - výstavba víceúčelového objekt“ do výše 5.200.000,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů. 

Usnesení č. 97/11
ZM schvaluje finanční odměny aktivním občanům (členům komisí, výborů, společenským organizacím, sportovním reprezentantům, funkcionářům atd.) v celkové výši 90.000,--Kč.
ZM pověřuje RM rozdělením této částky na lednovém jednání RM. 

Usnesení č. 98/11
ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. STR 034_11 od Nadace ČEZ na realizaci projektu „Revitalizace zeleně - třešňovka“ ve výši 199.210,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 99/11
ZM schvaluje podání žádosti o nadační příspěvek z Nadace ČEZ na realizaci projektu s názvem „Oranžové sportovní hřiště 2012“ ve výši 1.000.000,--Kč (54,64 % celkových předpokládaných nákladů) a zároveň ZM
schvaluje spolufinancování akce v předpokládané výši 830.000,--Kč (45.3 % celkových předpokládaných nákladů).
ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů. 

Usnesení č. 100/11
ZM schvaluje podání žádosti o nadační příspěvek z Nadace ČEZ na realizaci projektu „Demonstrační soupravy pro výuku fyziky“ ve  výši 190.000,-- Kč (84.81 % celkových předpokládaných nákladů) a zároveň ZM schvaluje  minimální finanční spoluúčast města Březová ve výši 34.020,-- Kč (15.19 % z celkových nákladů). 

Usnesení č. 101/11
ZM schvaluje zadání změny č. 2 Územního plánu města Březová a bere na vědomí vyhodnocení požadavků dotčených orgánů, kteří uplatnili u pořizovatele své požadavky na obsah změny č. 2 Územního plánu města vyplývající ze zvláštních právních předpisů, ostatních subjektů, sousedních obcí a vlastníků.
ZM pověřuje starostu města předat pořizovateli - p. Šanderovi Petrovi, Poděbradova 1091, Chodov schválené  zadání a tímto zajistit zpracování návrhu „Změny č. 2 Územního plánu města Březová“. 

Usnesení č. 102/11
V souladu s usnesením RM č. 289/11 ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s FK Flamengo Březová (12.000,-- Kč).
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Přečíst »21.12.2011  

9. jednání ZM Březová dne 28. listopadu 2011

USNESENÍ
z 9. jednání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 28. listopadu 2011 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová


Členové zastupitelstva města přijali tato usnesení:

Usnesení č. 73/11
ZM schvaluje tento program 9. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 7. rozpočtové opatření v roce 2011
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé

Usnesení č. 74/11
ZM schvaluje 7. rozpočtové opatření v roce 2011.

Usnesení č. 75/11
V souladu s usn. RM č. 247/11 (TS Mirákl), č. 248/11 (ISŠTE Sokolov), č. 249/11 (Střední živnostenská škola  Sokolov), č. 250/11 (Gymso Sokolov), č. 251/11 (Střední zdravotnická škola K. Vary), č. 255/11 (HC Březová) ZM schvaluje uzavření příslušných smluv o dotaci.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv.

Usnesení č. 76/11
ZM schvaluje změnu stanov Mikroregionu Sokolov-východ v podobě dodatku č. 1 ke Stanovám, který obsahuje úpravu ročního příspěvku členských obcí. Roční příspěvek Březové se zvýší ze 40.000,-- Kč na 65.000,-- Kč. Zvýšení příspěvku je podmíněno schválením všech členských obcí.
ZM pověřuje starostu podpisem dodatku.

Usnesení č. 77/11
ZM schvaluje finanční dar pro Mikroregion Sokolov-východ na odkup pozemků potřebných k vybudování cyklostezky na Slavkovský les ve výši 252.480,-- Kč. Poskytnutí daru je podmíněno účastí ostatních měst a obcí dle navrženého modelu financování.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č. 78/11
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 651/48 o výměře cca 130 m2 v k.ú. Kamenice u Březové za cenu 85,-- Kč/m2.

Usnesení č. 79/11
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 365/1 o výměře cca 230 m2 v k.ú. Vranov u Rovné za cenu 120,-- Kč/m2.

Usnesení č. 80/11
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 38/1 o výměře cca 35 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 100,--Kč/m2.

Usnesení č. 81/11
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 68/1 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Rudolec u Březové za cenu 80,--Kč/m2.

Usnesení č. 82/11
ZM schvaluje záměr směny pozemku p.č. 18/7 o výměře 1343 m2 v k.ú. Kamenice u Březové (vlastník Město Březová) za část pozemku p.č. 490/27 o výměře 1343 m2 v k.ú. Březová u Sokolova (vlastník p. Punčochářová Marie, bytem Březová, část Kamenice 63).

Usnesení č. 83/11
ZM schvaluje odkoupení pozemků p.č. 106/5 o výměře 22 m2 od p. Volmutové Libuše, bytem Březová, Hlavní  čp. 32, p.č. 111/4 o výměře 4 m2 od p. Vetché Heleny, bytem Březová, Hlavní čp. 29 a p.č.122/4 o výměře 1 m2 od  manželů Punčochářových, bytem Březová, Dvořákova čp. 149 za cenu 60,--Kč/m2.

Usnesení č. 84/11
ZM podle § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích:
1. deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o, konané dne 16.12.2011, která   bude jednat o těchto záležitostech:
a) projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2012
b) projednání a schválení výše nájemného pro rok 2012 - Vodohospodářská společnost Sokolov s.r.o.
c) projednání a schválení plánu investic pro rok 2012
d) schválení převodu budovy bývalé ČOV v k.ú. Loučky u Lokte
e) schválení převodu části budovy s pozemkem v k.ú. Krásná Lípa u Březové
f) schválení nabytí kanalizačního řadu Loučky v Novém Sedle
g) schválení nabytí technologické části ČOV Citice
h) schválení směny pozemků v k.ú. Šabina a převodu přístřešku
i) projednání poskytnutí účelové půjčky obci Těšovice
jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. místostarostku města p. Květoslavu Šafnerovou a
2. ukládá jí, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodla o
a) projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2012
b) projednání a schválení výše nájemného pro rok 2012 - Vodohospodářská společnost Sokolov s.r.o.
c) projednání a schválení plánu investic pro rok 2012
d) schválení převodu budovy bývalé ČOV v k.ú. Loučky u Lokte
e) schválení  převodu části budovy s pozemkem v k.ú. Krásná Lípa u Březové
f) schválení nabytí kanalizačního řadu Loučky v Novém Sedle
g) schválení nabytí technologické části ČOV Citice
h) schválení směny pozemků v k.ú. Šabina a převodu přístřešku
i) projednání poskytnutí účelové půjčky obci Těšovice.
V případě, že by se této valné hromady nemohla místostarostka města účastnit, bude město zastupovat člen rady města p. Jan Jiříček.

Přečíst »30.11.2011  

8. jednání ZM Březová dne 31. října 2011

USNESENÍ
z 8. jednání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 31. října 2011 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová
 

Členové zastupitelstva města přijali tato usnesení:

Usnesení č. 67/11
ZM schvaluje tento program 7. zasedání ZM:
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. 6. rozpočtové opatření v roce 2011
 8. Pravidla prodeje bytového fondu
 9. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
10. Různé

Usnesení č. 68/11
ZM schvaluje 6. rozpočtové opatření v roce 2011.

Usnesení č. 69/11
ZM schvaluje Pravidla prodeje bytového fondu.

Usnesení č. 70/11
ZM schvaluje prodej částí pozemků p.č. 501 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Březová u Sokolova a 223/2 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 100,-- Kč/m2 p. Ivaně Baxové, bytem Březová, Havířská 45.  ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 71/11
ZM schvaluje prodej bytu č. 12 v čp. 350 ul. Odborářů v Březové o výměře 78,21 m2 p. Martinu Čučmanovi, bytem tamtéž, za cenu 817.000 Kč. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 72/11
V souladu s § 84 písm. n) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ZM schvaluje odměnu místostarostce v navrhované výši.

Přečíst »1.11.2011  

7. jednání ZM Březová dne 26. září 2011

USNESENÍ
ze 7. jednání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 26. září 2011 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová
 

Členové zastupitelstva města přijali tato usnesení:

Usnesení č. 55/11
ZM schvaluje tento program 7. zasedání ZM:
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. 5. rozpočtové opatření v roce 2011
 8. Změna č. 2 Územního plánu města Březová
 9. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
10. Různé

Usnesení č. 56/11
ZM schvaluje 5. rozpočtové opatření v roce 2011.

Usnesení č. 57/11
ZM schvaluje záměr pořídit Změnu č. 2 Územního plánu města Březová dle přílohy.
ZM určuje zastupitele města pana Miroslava Boudu pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování Změny č.2 Územního plánu města Březová.

Usnesení č. 58/11
ZM schvaluje záměr prodeje částí pozemků p.č. 501 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Březová u Sokolova a 223/2 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 100,-- Kč/m2 .

Usnesení č. 59/11
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 494/1 v k.ú. Březová u Sokolova.

Usnesení č. 60/11
ZM ruší své usnesení č. 49/11 ze dne 29. 6. 2011, kterým byl schválen prodej části pozemku p.č.43/1 o výměře cca  130 m2 v k.ú. Březová u Sokolova p. Králičovi Jaroslavu, bytem Březová, Příčná 228.

Usnesení č. 61/11
ZM ruší své usnesení č. 30/10 ze dne 29. 3. 2010, kterým byl schválen prodej pozemku p.č. 350 o výměře 1914  m2 v k.ú. Kamenice u Březové za účelem výstavby rodinného domu manželům Pavlovi a Dagmar Havlenovým, bytem Dolní Rychnov, Polní 191.

Usnesení č. 62/11
ZM schvaluje prodloužení termínu vrácení návratné finanční výpomoci ve výši 1.460.000,--Kč od Sdružení  Sokolov-východ z 31. 7. 2011 do 31. 12. 2011.

Usnesení č. 63/11
ZM schvaluje uzavření smlouvy o dotaci pro Marka Váňu na ubytování při Mistrovství ČR v požárním sportu (v souladu s usnesením RM č.195/11).
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 64/11
ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 15.234,-- Kč s p. Soňou Tešnou, bytem Březová, Hlavní čp. 100. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 11,12/2010, 2,4,6/2011.
ZM pověřuje starostu města podpisem Dohody.

Usnesení č. 65/11
ZM schvaluje podání Žádosti o dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu v rámci Programu rozvoje venkova na projekt „Rekonstrukce povrchu komunikace na  p.p.č. 136/14“ a zároveň schvaluje předfinancování projektu v předpokládané výši 789.030,-- Kč (maximální výše dotace činí 596.745,-- Kč). ZM pověřuje starostu   města podpisem žádosti a souvisejících dokumentů.

Usnesení č. 66/11
ZM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení dokumentace a podání žádosti v rámci podání Operačního programu životní prostředí na projekt „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů“ a zároveň schvaluje spoluúčast města Březová v případě podpisu smlouvy o dotaci (předpoklad 7-8/2012), ve financování projektu, jehož minimální výše bude tvořit 10% z celkových nákladů vybrané a pořízené úklidové techniky. ZM  pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s obchodní společností CTS corp., s.r.o. ke zhotovení  dokumentace pro možné vypracování a podání žádosti v rámci operačního programu Životního prostředí, prioritní osa 2, opatření 2.1.3 - Snížení imisní zátěže omezením prašnosti s plošných zdrojů.

Přečíst »27.9.2011  

6. jednání ZM Březová dne 29. června 2011

USNESENÍ
z 6. jednání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 29. června 2011 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová
 

Členové zastupitelstva města přijali tato usnesení:

Usnesení č. 44/11
ZM schvaluje tento program 6. zasedání ZM:
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. Obecně závazná vyhláška města č.1/2011 - o místních poplatcích
 8. 4. rozpočtové opatření v roce 2011
 9. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
10. Různé
11. Závěr

Usnesení č. 45/11
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2011 - o místních poplatcích.

Usnesení č. 46/11
ZM schvaluje 4. rozpočtové opatření v roce 2011

Usnesení č. 47/11
ZM schvaluje uzavření smlouvy o dotaci s p. Kristiánem Šujanem, bytem Loket, Zahradní 224/56 na projekt „Domorodci“ ve výši 1.000,-- Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 48/11
ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 365/13 o výměře cca 1000 m2 v k.ú. Vranov u Rovné za cenu 85,--Kč/m2 p. Marceli Mokrému, bytem Sokolov, Lidické nábřeží 206.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy s tím, že v kupní smlouvě bude uvedena přesná výměra části pozemku dle geometrického plánu.

Usnesení č. 49/11
ZM schvaluje prodej části pozemku  p.č. 43/1 o výměře cca 130 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 120,--Kč/m2 p. Jaroslavu Králičovi, bytem Březová, Příčná 228. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy s tím, že v kupní smlouvě bude uvedena přesná výměra části pozemku dle geometrického plánu.

Usnesení č. 50/11
ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. ZCE 16_11 od Nadace ČEZ na realizaci projektu „Parkové úpravy na p.p.č. 374, Březová“" ve výši 220.000,-- Kč, přičemž celkové předpokládané náklady projektu činí 324.000,-- Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 51/11
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství s TJ Olympií Březová v rámci projektu „Rudolec - výstavba víceúčelového objektu“.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 52/11
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství s p. Blankou Brabcovou v rámci projektu „Rudolec - výstavba víceúčelového objektu“.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.53/11
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství s Obcí Šabina v rámci projektu „Rudolec - výstavba víceúčelového objektu“.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 54/11
ZM schvaluje podání Žádosti o dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu v rámci Programu rozvoje venkova na projekt „Rudolec - výstavba víceúčelového objektu“ a zároveň schvaluje předfinancování projektu ve výši cca 5.160.349,-- Kč (maximální výše dotace činí 1.800.000,--Kč), přičemž projekt bude průběžně profinancován ve dvou rozpočtových obdobích, a to v předpokládané výši 1.680.175,-- Kč v roce 2012 a 1.680.174,-- Kč v roce 2013.
ZM pověřuje starostu města podpisem žádosti a souvisejících dokumentů.

Přečíst »14.7.2011  

5. jednání ZM Březová dne 23. května 2011

USNESENÍ
z 5. jednání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 23. 5. 2011 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová

Členové zastupitelstva města přijali tato usnesení:

Usnesení č. 37/11
ZM schvaluje tento program 5. zasedání ZM:
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. 3. Rozpočtové opatření v roce 2011
 8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
 9. Různé
10. Závěr

Usnesení č. 38/11
ZM schvaluje 3. rozpočtové opatření v roce 2011.

Usnesení č. 39/11
ZM podle § 84 odst. 2 písm. f) zák.č. 128/2000Sb., o obcích:
1. deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne 24. 6. 2011, která   bude jednat o těchto záležitostech:
a) zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2010 a o stavu majetku společnosti
b) projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2010
c) roční účetní závěrka společnosti k 31. 12. 2010
d) zpráva dozorčí rady společnosti
e) schválení roční účetní závěrky společnosti k 31. 12. 2010
jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. místostarostku města p. Šafnerovou Květoslavu a
2. ukládá jí, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodla o:
- schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2010
- schválení roční účetní závěrky společnosti k 31. 12. 2010.
V případě, že by se této valné hromady nemohla místostarostka účastnit, bude město zastupovat pan Jiříček Jan.

Usnesení č. 40/11
ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č.st. 37 o výměře 393 m2 v k.ú. Kostelní Bříza.

Usnesení č. 41/11
ZM ruší své usnesení č. 43/09 ze dne 30. 3. 2009, kterým byl schválen prodej části pozemku p.č. 51/1 o výměře  cca 2000 m2 v k.ú. Kamenice u Březové p. Tlamkovi Tomášovi, bytem Sokolov, Slavíčkova 1679.

Usnesení č. 42/11
ZM schvaluje záměr prodeje části  pozemku p.č.365/13 o výměře cca 1000 m2 v k.ú. Vranov u Rovné za cenu 85,--Kč/m2.

Usnesení č. 43/11
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 43/1 o výměře cca 130 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 120,--Kč/m2.

Přečíst »26.5.2011  

4. jednání ZM Březová dne 18. dubna 2011

USNESENÍ
ze 4. jednání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 18. 4. 2011 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová
 

Členové zastupitelstva města přijali tato usnesení:

Usnesení č. 27/11
ZM schvaluje tento program 4. zasedenání ZM:
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. Rozbor hospodaření a Závěrečný účet města za rok 2010
 8. Rozpočtový výhled na rok 2012-2015
 9. 2. rozpočtové opatření v roce 2011
10. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
11. Různé
12. Závěr

Usnesení č. 28/11
ZM schvaluje Rozbor hospodaření a Závěrečný účet města Březová za rok 2010 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.

Usnesení č. 29/11
ZM schvaluje Rozpočtový výhled na rok 2012-2015 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 30/11
ZM schvaluje 2. rozpočtové opatření v roce 2011.

Usnesení č. 31/11
ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotace dle usnesení RM č. 120/11 a 121/11 a pověřuje starostu města jejich podpisem.

Usnesení č. 32/11
ZM schvaluje poskytnutí dotace HC Březová na činnost v roce 2011 ve výši 60.000,--Kč a schvaluje uzavření příslušné smlouvy.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 33/11
ZM ruší své usnesení č. 47/09 ze dne 30. 3. 2009, kterým byly schváleny základní ceny za prodej pozemků.

Usnesení č. 34/11
ZM schvaluje základní ceny za prodej pozemků takto:
 - zahrady v Březové navazující na rodinné domy - 100,--Kč/m2
 - zahrady v integrované oblasti navazující na rodinné domy - 80,--Kč/m2
 - samostatné zahrady v Březové - 120,--Kč/m2
 - samostatné zahrady v integrované oblasti - 80,--Kč/m2
 - pozemky u rekreačních objektů - 120,--Kč/m2
 - stavební pozemek na garáž - 300,--Kč/m2
 - stavební pozemek pro výstavbu rodinného domu v Březové - 300,--Kč/m2
 - stavební pozemek pro výstavbu rodinného domu v int. oblasti - 150,--Kč/m2
Pozemky pro výstavbu rodinných domů budou odprodány po dokončení stavby a předložení povolení k trvalému užívání stavby. Od základní ceny bude odečteno uhrazené nájemné, pokud bude stavba v daném termínu do 3 let od podpisu smlouvy o budoucí smlouvě dokončena. Předložené žádosti o odprodej pozemků budou posuzovány s možností dalších úprav ceny.

Usnesení č. 35/11
ZM schvaluje účast v dražbě, která se koná dne 10. 5. 2011 v Chebu. Předmětem dražby jsou pozemky p.č. 258/2  (ostatní plocha) o výměře 127 m2 a p. č.258/3 (ostatní plocha) o výměře 21 m2, nacházející se v k.ú. Březová u  Sokolova, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, KP Sokolov na  listu vlastnictví č. 706 pro k.ú. Březová u Sokolova a obec Březová. ZM pověřuje účastí v dražbě starostu města, v případě jeho nepřítomnosti místostarostku města.

Usnesení č. 36/11
ZM schvaluje zadání změny č. 1 Územního plánu města Březová a bere na vědomí zhodnocení požadavků dotčených orgánů, kteří uplatnili u pořizovatele své požadavky na obsah změny č. 1 Územního plánu města, vyplývající ze zvláštních právních předpisů, ostatních subjektů, sousedních obcí a vlastníků. ZM pověřuje starostu města předat pořizovateli - Městskému úřadu v Sokolově, schválené zadání a tímto zajistit zpracování návrhu "Změny č. 1 Územního plánu města Březová.

Přečíst »24.4.2011