Ustavující zasedání ZM Březová 8. listopadu 2010

USNESENÍ
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 8. listopadu 2010 v 17.00 hodin v kinosále

Členové zastupitelstva města:

1. Schvalují
1.1. Program ustavujícího zasedání ZM
1.2. Volební řád členů zastupitelstva města (veřejné hlasování)
1.3. Jednoho dlouhodobě uvolněného funkcionáře ZM -  starostu města a
     jednoho neuvolněného funkcionáře ZM -  místostarostku města

2. Projednali a berou na vědomí
2.1. Složení slibu členů zastupitelstva města

3. Volí
3.1. Ověřovatele zápisu ve složení p. Jiříček a Mgr. Ziková
3.2. Návrhovou komisi ve složení p. Strnadová, Mgr. Bláha, p. Kortus
3.3. Do funkce starosty města p. Miroslava Boudu.
3.4. Do funkce místostarostky města p. Květoslavu Šafnerovou
3.5. Do funkce členů rady: p. Jan Jiříček, p. Josef Brandl, p. Vladimír Nový

 

Přečíst »2.11.2010  

1. mimořádné jednání ZM Březová dne 11. ledna 2010

USNESENÍ

z 1. mimořádného zasedání Zastupitelstva města,

které se konalo dne 11. ledna 2010 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali toto usnesení:

 

Usnesení č. 1/2010

ZM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 25.11.2008 - "Multifunkční centrum Březová". Předmětem Dodatku je změna podání žádosti o platbu výdajů z původního termínu 31.3.2010 na 12.2.2010.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 

Přečíst »11.10.2010  

2. mimořádné jednání ZM Březová dne 4. října 2010

USNESENÍ

z 2. mimořádného zasedání Zastupitelstva města,

které se konalo dne 4. října 2010 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

ZM přijalo tato usnesení

 

Usnesení č.90/10

ZM schvaluje 6. rozpočtové opatření v roce 2010.

 

Usnesení č.91/10

ZM schvaluje přímou dotaci na dokončenou bytovou jednotku:

p. Fenkl František - stavba pro trvalé bydlení - rodinný dům čp.83,  p.p.č.72/2 v k.ú. Kamenice u Sokolova. Celková výše dotace 100.000,-- Kč,

p. Kyselka Václav - stavba pro trvalé bydlení - rodinný dům čp.82,  p.p.č.146 v k.ú. Kamenice u Sokolova. Celková výše dotace 100.000,-- Kč,

p. Platl Miroslav - stavba pro trvalé bydlení - bytová jednotka v  čp.155 ul. Smetanova, p.č.286 v k.ú. Březová u Sokolova. Celková dotace 50.000,--Kč.

ZM schvaluje uzavření příslušných smluv a pověřuje starostu města jejich podpisem.

 

Usnesení č.92/10

ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 22.864,--Kč s p. Putyrou Josefem bytem Březová, Hlavní čp.108. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu v čp. 122 ul. Komenského za měsíce 11/2009, 3-9/2010, poplatků z prodlení a poplatku za komunální odpad.

ZM schvaluje prominutí účtování poplatku z prodlení za výše uvedené období v případě, že splátky budou hrazeny řádně v termínu.

ZM pověřuje starostu města podpisem Dohody.

 

Usnesení č.93/10

ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 32.492,--Kč s p. Dudziakovou Andreou bytem Březová, Komenského čp.120. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 10, 12/2009, 1-2/2010, 4-8/2010 a poplatků z prodlení.

ZM schvaluje prominutí účtování poplatku z prodlení za výše uvedené období v případě, že splátky budou hrazeny řádně v termínu.

ZM pověřuje starostu města podpisem Dohody.

 

Přečíst »11.10.2010  

7. jednání ZM Březová dne 20. září 2010

USNESENÍ

ze 7. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 20. září 2010 v zasedací místnosti MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

 

Usnesení č. 80/10

ZM schvaluje tento program 7. Zasedání ZM:

 1. Zahájení

 2. Volba návrhové komise

 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM

 4. Zpráva o činnosti výborů

 5. Kontrola úkolů

 6. Interpelace občanů

 7. 5.rozpočtové opatření v roce 2010

 8. Vyhodnocení plánu činnosti a rozvoje města Březová a integr.obcí

 za volební období 2006-2010

 9. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem

10. Různé

 

Usnesení č. 81/10

ZM schvaluje 5. rozpočtové opatření v roce 2010

 

Usnesení č. 82/10

ZM schvaluje vyhodnocení Plánu činnosti a rozvoje města Březová a integrovaných obcí za volební období 2006-2010.

 

Usnesení č. 83/10

ZM schvaluje Směnnou smlouvu na pozemky mezi Městem Březová a Lesy ČR s.p.Hradec Králové.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 

Usnesení č. 84/10

ZM schvaluje návrh na vyřazení majetku města - DDHM v hodnotě 54.466,30 Kč a Mateřské školy, Komenského 11 DDHM v hodnotě 4.640,--Kč.

 

Usnesení č. 85/10

ZM neschvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 16.967,--Kč s p. Miluší Vojčovou bytem Březová, Hlavní čp.101/4 (dále viz úkol č.2/10).

 

Usnesení č. 86/10

ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 15.235,--Kč s p.Jiřím Valouškem bytem Březová, Komenského čp.121/22.Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 11/2009, 1-6/2010.

ZM schvaluje prominutí účtování poplatku z prodlení za výše uvedené období v případě, že splátky budou hrazeny řádně v termínu.

ZM pověřuje starostu města podpisem Dohodu.

 

Usnesení č. 87/10

ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 10.400,--Kč s p.Ivanou Prokopovou bytem Březová, Komenského čp.122/23. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 6-8/2010 a vyúčtování topné sezony roku 2009.

ZM schvaluje prominutí účtování poplatku z prodlení za výše uvedené období v případě, že splátky budou hrazeny řádně v termínu.

ZM pověřuje starostu města podpisem Dohody.

 

Usnesení č.88/10

ZM schvaluje prodej pozemku p.č.444/161 o výměře cca 22 m2 a garáže na p.p.č.444/261 v k.ú.Březová u Sokolova za celkovou cenu 15.000,--Kč p. Vladimírovi Fialovi bytem Sokolov, Švabinského 1724.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 

Usnesení č. 89/10

ZM schvaluje prodej pozemku p.č.490/4 o výměře 21 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 200,--Kč/m2 p.Jindřichovi Kolářovi bytem Březová, Hlavní 354.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 

ZM ukládá:

 

úkol č.2/10 - tajemnici

Zahájit jednání s p.Vojčovou M. k vyklizení bytu č. 4 v čp.101, ul. Hlavní na Březové k 31. 10. 2010.

 

Přečíst »22.9.2010  

6. jednání ZM Březová dne 28. června 2010

USNESENÍ

ze 6. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 28. června 2010 v zasedací místnosti MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

 

Usnesení č. 64/10

ZM schvaluje tento program 6. zasedání ZM:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise

3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM

4. Zpráva o činnosti výborů

5. Kontrola úkolů

6. Interpelace občanů

7. 4. Rozpočtové opatření v roce 2010

8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem

9. Různé

 

Usnesení č.65/10

ZM schvaluje 4. rozpočtové opatření v roce 2010.

 

Usnesení č.66/10

ZM schvaluje prodej bytu č.2 v čp.203 ul.Okružní, Březová panu Michalovi Čechovi bytem Březová, Okružní 203 za cenu 42.552,--Kč.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 

Usnesení č.67/10

ZM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku MěÚ v celkové hodnotě 12.764,--Kč dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č.68/10

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.444/161 o výměře 22 m2 a garáže na p.p.č.444/161 v k.ú.Březová u Sokolova za celkovou cenu 15.000,--Kč.

 

Usnesení č.69/10

ZM neschvaluje žádost p.Brytkova bytem Praha, Velenovského 3251/1 o předčasné odkoupení pozemku p.č.494/11 v k.ú.Březová u Sokolova k výstavbě rodinného domu. V platnosti zůstává usnesení ZM č.59/09 ze dne 27.4.2009 a uzavřená smlouva o budoucí smlouvě ze dne 30.4.2010.

 

Usnesení č.70/10

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.490/4 o výměře 21 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 200,--Kč/m2.

 

Usnesení č.71/10

ZM schvaluje odkoupení části p.p.č.161/1 v k.ú.Šabina o výměře 400 m2 za cenu 300,--Kč/m2 od RNDr.Libora Sadílka bytem Ústí nad Labem, Brná,

Zlatá stezka 368.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 

Usnesení č.72/10

ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 32.738,--Kč s p.Mikyskou Romanem bytem Královské Poříčí, Dlouhá čp.85. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 7-12/2005, 1-9/2006 a nedoplatku vyúčtování topné sezony 2005.

ZM schvaluje prominutí účtování poplatku z prodlení za výše uvedené období v případě, že splátky budou hrazeny řádně v termínu.

ZM pověřuje starostu města podpisem Dohody.

 

Usnesení č.73/10

ZM schvaluje nového člena kontrolního výboru pana Martina Nikodéma bytem Březová, Okružní 234.

 

Usnesení č.74/10

V souladu s 79 zák.č.128/200 Sb.o obcích v platném znění, ZM schvaluje

proplacení nečerpané dovolené za rok 2009 starostovi města panu Miroslavu Boudovi.

 

Usnesení č.75/10

ZM schvaluje přijetí dotace ve výši 968.000,--Kč z programu MMR Podpora venkova na realizaci akce "Kostelní Bříza parkovací stání na p.p.č.197/5" a zároveň schvaluje spolufinancování projektu ve výši cca 243.000,--Kč.

 

Usnesení č.76/10

ZM schvaluje Dohodu o poskytnutí dotace z programu rozvoje venkova ČR mezi Městem Březová a Státním zemědělským intervenčním fondem na projekt "Kostelní Bříza - stavební úpravy na návsi" a zároveň schvaluje předfinancování projektu ve výši cca 958.795,--Kč a z toho spolufinancování projektu ve výši cca 233.656,--Kč.

ZM pověřuje starostu města podpisem dohody.

 

Usnesení č.77/10

ZM schvaluje Smlouvu č.09029056 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR (podpora ve výši 54.971,60 Kč) a přijetí dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 934.517,20 Kč na realizaci akce "Revitalizace zámeckého parku v obci Kostelní Bříza" a zároveň schvaluje spolufinancování akce ve výši 217.246,20 Kč.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 

Usnesení č.78/10

ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č.ZČ 12_10 mezi Městem Březová a Nadací ČEZ na projekt "Dětské hřiště v Rudolci a rozšíření březovského hřiště" a zároveň schvaluje spolufinancování projektu ve výši cca 50.000,--Kč.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 

Usnesení č.79/10

V souladu s 67 zák.č.128/2000 Sb., o obcích, ZM stanovuje 15 členů zastupitelstva pro volební období 2010-2014.

 

Přečíst »8.7.2010  

5. jednání ZM Březová dne 31. května 2010

USNESENÍ

z 5. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 31. května 2010 v 17.00 hodin v zasedací místnosti č.7 MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

 

Usnesení č. 49/10

ZM schvaluje tento program 5. zasedání ZM:

 1. Zahájení

 2. Volba návrhové komise

 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM

 4. Zpráva o činnosti výborů

 5. Kontrola úkolů

 6. Interpelace občanů

 7. Rozbor hospodaření a Závěrečný účet města Březová za rok 2009

 8. 3. rozpočtové opatření v roce 2010

 9. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem

10. Různé

 

Usnesení č. 50/10

ZM schvaluje Rozbor hospodaření a Závěrečný účet města Březová za rok 2009 bez výhrad, včetně navržených opatření.

 

Usnesení č. 51/10

ZM schvaluje 3. rozpočtové opatření v roce 2010.

 

Usnesení č. 52/10

ZM schvaluje zrušení svého usnesení č.47/10 z 26.4.2010 - záměr prodeje bytu č.2 v čp.203 ul.Okružní za určitých podmínek (firma FG Real s.r.o.)

 

Usnesení č. 53/10

ZM schvaluje záměr prodeje bytu č.2 v čp.203 ul.Okružní, Březová.

 

Usnesení č. 54/10

ZM schvaluje prodej pozemků části p.č.28/2 o výměře cca 500 m2 a st.p.č.127 o výměře 130 m2 v k.ú.Rudolec u Březové za cenu 100,--Kč/m2 panu Richardu Hájkovi bytem Březová, Dvouletky 37.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 

Usnesení č. 55/10

ZM schvaluje prodej pozemku p.č.365/15 o výměře 33 m2 v k.ú.Vranov u Rovné za cenu 60,--Kč/m2 manželům Iloně a Josefu Volrábovým bytem Manětín čp.143.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 

Usnesení č. 56/10

ZM schvaluje zrušení usnesení ZM č.48/10 ze dne 26.4.2010, kterým bylo schváleno odkoupení p.p.č.41/1 v k.ú.Lobzy u Březové od Pozemkového fondu ČR.

 

Usnesení č. 57/10

ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 29.483,--Kč s p.Karlou Lehečkovou bytem Březová, Komenského čp.122/19. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 1-2/2009,

6,10,11/2009, 1-4/2010, vyúčtování topné sezony roku 2009 a poplatku z prodlení.

ZM schvaluje prominutí účtování poplatku z prodlení za výše uvedené období v případě, že splátky budou hrazeny řádně v termínu.

ZM pověřuje starostu města podpisem Dohody.

 

Usnesení č. 58/10

ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 49.228,--Kč s p.Tomášem Motyčkou bytem Březová, nám.Míru čp.132/5. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 5-12/2009, 1-4/2010 a vyúčtování topné sezony 2009.

ZM schvaluje prominutí účtování poplatku z prodlení za výše uvedené období v případě, že splátky budou hrazeny řádně v termínu.

ZM pověřuje starostu města podpisem Dohody.

 

Usnesení č. 59/10

ZM podle 84 odst.2 písm.f) zák.č.128/2000 Sb., o obcích:

1. deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská

 s.r.o., konané dne 25.6.2010, která bude rozhodovat o těchto

 záležitostech:

 a) zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti

 společnosti v roce 2009 a o stavu majetku společnosti

 b) projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za r.2009

 c) roční účetní závěrka společnosti k 31.12.2009

 d) zpráva dozorčí rady společnosti

 e) schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2009

 f) odvolání jednatele

 g) jmenování nového jednatele, jeho odměňování a schválení smlouvy

 o výkonu funkce

 h) schválení koupě pozemků pod ČOV Habartov-Kluč a pod ČOV Lítov,

jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. starostu města pana Miroslava Boudu a

2. ukládá mu, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné

 hromady kladně rozhodl o:

 - schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2009

 - schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2009

 - odvolání jednatele

 - jmenování nového jednatele, jeho odměňování a schválení smlouvy

 o výkonu funkce

 - schválení koupě pozemků pod ČOV Habartov-Kluč a pod ČOV Lítov.

V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta účastnit, bude město zastupovat místostarosta pan František Schneider.

 

Usnesení č. 60/10

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci svazkem obcí Mikroregion Sokolov-východ v rámci programu Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013, prioritní osy 2 Integrovaná podpora místního rozvoje, oblasti podpory 2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti na projekt "Integrovaný projekt obnovy obcí Mikroregionu Sokolov-východ". Výše celkových nákladů projektu je 4.800.000,--Kč.

ZM zároveň schvaluje zajištění financování projektu "Integrovaný projekt obnovy obcí Mikroregionu Sokolov-východ" ze svého rozpočtu - spolufinancování projektu ve výši 0% tj.0,--Kč a dále zajištění předfinancování projektu ve výši 0% celkových nákladů, tj.0,--Kč.

ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

 

Usnesení č. 61/10

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci programu Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013, prioritní osy 2 Integrovaná podpora místního rozvoje, oblasti podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury na projekt "Půdní vestavba MŠ Březová". Výše celkových nákladů projektu vč.DPH a vedlejších výdajů činí max.10 mil.Kč.

ZM zároveň schvaluje zajištění financování projektu "Půdní vestavba MŠ Březová" ve výši max.10 mil.Kč vč.DPH, z toho bude město spolufinancovat projekt ve výši minimálně 7,5 % (tj.750tis.Kč) z celkových způsobilých výdajů projektu a 100 % z celkových nezpůsobilých výdajů projektu.

ZM dále schvaluje, že město Březová zajistí předfinancování celkových nákladů projektu vč.DPH, tj.max.10 mil.Kč. Tyto prostředky budou hrazeny z bankovního úvěru.

ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

 

Usnesení č. 62/10

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci programu Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013, prioritní osy 2 Integrovaná podpora místního rozvoje, oblasti podpodry 2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti na projekt "Dokumentace pro kulturně společenské zařízení v Březové". Výše celkových nákladů projektu činí max.2 mil.Kč.

ZM zároveň schvaluje zajištění financování projektu "Dokumentace pro kulturně společenské zařízení v Březové" ve výši max.2 mil,.Kč vč.DPH, z toho bude město spolufinancovat projekt ve výši minimálně 7,5 % (tj.150 tis.Kč) z celkových způsobilých výdajů projektu a 100 % z celkových nezpůsobilých výdajů projektu.

ZM dále schvaluje, že město Březová zajistí předfinancování celkových nákladů projektu vč.DPH tj.max.2 mil.Kč. Celou tuto částku město Březová uhradí z vlastních zdrojů.

ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

 

Usnesení č. 63/10

V souladu s 85 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích ZM schvaluje finanční dar místostarostovi města p. Schneiderovi Františkovi ve výši 7.000,--Kč.

 

 

Přečíst »7.6.2010  

4. jednání ZM Březová dne 26. dubna 2010

USNESENÍ

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 26.dubna 2010 v 17.00 hodin v zasedací místnosti č.7 MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

 

Usnesení č.40/10

ZM schvaluje tento program 4. zasedání ZM:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise

3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM

4. Zpráva o činnosti výborů

5. Kontrola úkolů

6. Interpelace občanů

7. 2. rozpočtové opatření v roce 2010

8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem

9. Různé

 

Usnesení č.41/10

ZM schvaluje 2. rozpočtové opatření v roce 2010.

 

Usnesení č.42/10

ZM schvaluje návrh na vyřazení nepotřebného majetku příspěvkových organizací Základní škola (samostatné movité věci 44.243,--Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek 199.977,74 Kč) a Mateřské školy, Komenského čp.11 (samostatné movité věci 47.419,--Kč, drobný dlouhodobý majetek 33.466,66 Kč).

 

Usnesení č.43/10

ZM schvaluje prodej pozemků p.č.64 o výměře 847 m2 a 28/5 o výměře 13 m2 v k.ú.Rudolec u Březové za původně navrhovanou cenu 100,--Kč/m2 p.Richardu Hájkovi bytem Březová, Dvouletky 37.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 

Usnesení č.44/10

ZM schvaluje záměr prodeje pozemků části p.č.28/2 o výměře cca 500 m2 a st.p.č.127 o výměře 130 m2 v k.ú.Rudolec u Březové za cenu 100,--Kč/m2.

 

Usnesení č.45/10

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.365/15 o výměře 33 m2 v k.ú.Vranov u Rovné za cenu 60,--Kč/m2.

 

Usnesení č.46/10

ZM schvaluje záměr prodeje nebytových prostor v čp.131 na nám.Míru (sklad Tabák).

 

Usnesení č.47/10

ZM schvaluje záměr prodeje bytu č.2 v čp.203 ul.Okružní za těchto podmínek:

- před podpisem kupní smlouvy na výše uvedený byt bude podepsána  dohoda s firmou FG Real s.r.o., zastoupenou Ing. Gelhofem A. o uhrazení dlužné částky ve výši 83.398,--Kč a kupní ceny bytu ve výši  42.552,--Kč

- vklad do katastru nemovitostí bude proveden až po připsání dlužné částky na účet města Březová

 

Usnesení č.48/10

ZM schvaluje odkoupení pozemku p.č.41/1 o výměře 13 004 m2 v k.ú.Lobzy u Březové od Pozemkového fondu ČR za cenu 40.207,--Kč.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 

Přečíst »13.5.2010  

3. jednání ZM Březová dne 29. března 2010

USNESENÍ

z 3. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 29.března 2010 v 17.00 hodin v zasedací místnosti č.7 MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

Usnesení č.25/10

ZM schvaluje tento program 3. zasedání ZM:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise

3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM

4. Zpráva o činnosti výborů

5. Kontrola úkolů

6. Interpelace občanů

7. 1. rozpočtové opatření v roce 2010

8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem

9. Různé

Usnesení č.26/10

ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření v roce 2010.

Usnesení č.27/10

ZM schvaluje prodej pozemků:

p.č.61/a o výměře 31m2 manželům Martinovi a Jitce Dibalovým bytem Březová, Hlavní 354

p.č.61/b o výměře 8m2 Ing.Miloslavovi Fajtovi bytem Březová, Hlavní 354

p.č.61/c o výměře 8m2 Jindřichovi Kolářovi bytem Březová, Hlavní 354

p.č.61/d o výměře 31m2 Mgr.Petrovi Kubisovi a Dagmar Kubisové bytem Březová,  Hlavní 354

v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 60,--Kč/m2.

ZM pověřuje starostu města podpisem smluv.

Usnesení č.28/10

ZM schvaluje prodej pozemku p.č.38/21 o výměře 376 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 40,--Kč/m2 p.Daňové Daniele bytem Březová, Komenského čp.4.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.29/10

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.377/1 o výměře cca 150 m2 v k.ú.Vranov u Rovné za cenu 60,--Kč/m2 manželům Galánovým bytem Sokolov, Sokolovská 1447.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.30/10

ZM schvaluje prodej pozemku p.č.350 o výměře 1914 m2 v k.ú.Kamenice u Březové pro výstavbu rodinného domu p.Havlenovi Pavlovi bytem Dolní Rychnov, Polní 191 za těchto podmínek:

- pozemek bude odprodán po dokončení a zkolaudování stavby

- na užívání pozemku bude uzavřena nájemní smlouva s výší nájemného  5,--Kč/m2/rok, spojená se smlouvou o budoucí smlouvě s uvedením kupní ceny 75,--Kč/m2

- pokud stavebník zkolauduje do 3 let od uzavření nájemní smlouvy, bude již uhrazené nájemné odečteno od kupní ceny pozemku

- pokud stavebník do 3 let od uzavření smlouvy stavbu rodinného domu nezahájí, smlouva se ruší a pozemek bude vrácen městu bez jakýchkoliv nároků.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.31/10

ZM schvaluje poskytnutí přechodné finanční výpomoci ve výši 147.000,-- Kč na předfinancování projektu "Propagační kampaň za krásami MAS Sokolovsko.

ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č.32/10

ZM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku zřízených PO dle návrhu:

Základní škola DHM a DDHM celkem 70.816,--Kč

MŠ ul.Smetanova DHM a DDHM celkem 40.267,69Kč

Usnesení č.33/10

ZM schvaluje odkoupení technického zhodnocení Sauny - fitness v čp.123 ul.Komenského (Ekoinvest spol.s.r.o.) dle znaleckého posudku Ing.Evy Lavičkové č.1352/09, po odpočtu nehrazeného nájemného, poskytnutých dotací a poskytnuté slevě 20% tj. za cenu 804.177,--Kč. Platba bude provedena po úplném vyrovnání půjčky spol.Ekoinvest s.r.o.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.34/10

ZM schvaluje poskytnutí dotace TJ Olympii ve výši 290.000,--Kč na vybavení a činnost oddílů.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.35/10

ZM schvaluje poskytnutí dotace HC Březová ve výši 85.000,--Kč na činnost klubu.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.36/10

ZM schvaluje poskytnutí dotace Městu Sokolov ve výši 50.000,--Kč na činnost okrskového strážníka.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.37/10

ZM schvaluje úpravu směrné části Územního plánu města Březová takto:

k.ú.Březová u Sokolova - lokalita č.2 - plocha zastavěná se mění z 2500 m2 na 4500 m2.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.38/10

ZM souhlasí se změnou využití pozemku p.č.651/54 v k.ú.Kamenice u Březové z rekreace na bydlení venkovské v rodinném domu v rámci změny územního plánu města Březová.

Usnesení č.39/10

ZM bere na vědomí Územní studii lokality bydlení 12 RD Březová-Drahotín - p.p.č.483/1, 494/6, 494/1 v k.ú.Březová u Sokolova (varianta č.2).

 

Přečíst »6.4.2010  

2. jednání ZM Březová dne 22. února 2010

USNESENÍ

z 2. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 22. února 2010 v 17.00 hodin v zasedací místnosti č.7 MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

 

Usnesení č.13/10

ZM schvaluje tento program 2. zasedání ZM:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise

3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM

4. Zpráva o činnosti výborů

5. Kontrola úkolů

6. Interpelace občanů

7. Rozpočet města na rok 2010

8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem

9. Různé

Usnesení č.14/10

ZM schvaluje rozpočet na rok 2010: Příjmy celkem: 108.150,27 tis.Kč

Výdaje : provozní 62.275,656 tis.Kč, kapitálové 26.764,595 tis.Kč

ZM zároveň schvaluje pravidla rozpočtového procesu v roce 2010 a rozpočtový výhled na roky 2011-2013.

Usnesení č.15/10

ZM schvaluje záměr prodeje pozemků 61/a o výměře 31 m2, 61/b o výměře 8m2, 61/c o výměře 8m2 a 61/d o výměře 31 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 60,--Kč/m2.

Usnesení č.16/10

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.38/21 o výměře 376 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 40,--Kč/m2.

Usnesení č.17/10

ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č.497/2 o výměře 58 m2 v k.ú.Březová u Sokolova.

Usnesení č.18/10

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.377/1 o výměře cca 150 m2 v k.ú.Vranov u Rovné za cenu 60,--Kč/m2.

Usnesení č.19/10

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.350 o výměře 1914 m2 v k.ú.Kamenice u Březové pro výstavbu rodinného domu za těchto podmínek:

- pozemek bude odprodán po dokončení a zkolaudování stavby

- na užívání pozemku bude uzavřena nájemní smlouva s výší nájemného  5,--Kč/m2/rok, spojená se smlouvou o budoucí smlouvě s uvedením

 kupní ceny 75,--Kč/m2

- pokud stavebník zkolauduje do 3 let od uzavření nájemní smlouvy,  bude již uhrazené nájemné odečteno od kupní ceny pozemku

- pokud stavebník do 3 let od uzavření smlouvy stavbu rodinného domu

 nezahájí, smlouva se ruší a pozemek bude vrácen městu bez

 jakýchkoliv nároků

Usnesení č.20/10

ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.64 o výměře 847 m2 a 28/5 o výměře 131 m2 v k.ú.Rudolec u Březové za cenu 100,--Kč/m2.

Usnesení č.21/10

ZM podle 84 odst.2 písm.e) zák.č.128/2000 Sb., o obcích:

1. deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. konané dne 26.3.2010, která bude jednat o těchto záležitostech:

 a) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady a o částce, o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti

 b) projednání předmětu nepeněžitých vkladů a rozhodnutí o částkách, které se započítávají na vklad společníků

 c) rozhodnutí o lhůtě, do níž musí být závazky společníků ke zvýšení vkladů převzaty,

jako zástupce společníka společnsoti Sokolovská vodárenská s.r.o. starostu města p.Miroslava Boudu a

2. ukládá mu, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné

 hromady kladně rozhodl o:

 a) zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady a o částce, o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti

 b) částkách, které se započítávají na vklad společníků

 c) lhůtě, do níž musí být závazky společníků ke zvýšení vkladů převzaty.

3. přebírá závazek k nepeněžitému vkladu v hodnotě 346.000,--Kč do základního kapitálu společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.

4. schvaluje splacení závazku ke vkladu do základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem, který je podrobně popsán a ohodnocen ve znaleckém posudku č.423/2009 znalkyně Ing.Jaroslavy Medvědové ze dne 21.12.2009

5. pověřuje starostu města podepsat listiny spojené se zvýšením vkladu do základního kapitálu společnosti.

V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta města účastnit, bude město zastupovat místostarosta pan František Schneider.

Usnesení č.22/10

ZM schvaluje přímou dotaci na dokončenou bytovou jednotku pro p.Ondřeje Szolára a p.Miroslava Svobodu za zřízení bytové jednotky k trvalému bydlení v čp.3, p.p.č.402 v k.ú.Březová u Sokolova v celkové výši 50.000,--Kč.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.23/10

ZM schvaluje přímou dotaci na dokončenou bytovou jednotku pro p.Jaroslav Hlaváčka, stavba pro trvalé bydlení - rodinný dům čp.81, p.p.č.143 v k.ú.Kamenice u Březové v celkové výši 100.000,--Kč.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.24/10

ZM schvaluje předfinancování zhotovení 1 ks DVD v rámci projektu "propagační kampaň za krásami MAS Sokolovsko". Celkový náklad 159.000,--Kč, konečný náklad pro zhotovení 1 ks DVD bude činit 12.000,--Kč.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

 

Přečíst »25.2.2010  

1. jednání ZM Březová dne 25. ledna 2010

USNESENÍ

z 1. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 25.ledna 2010 v 17.00 hodin v zasedací místnosti č.7 MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

 

Usnesení č.2/10

ZM schvaluje tento program 1. zasedání ZM:

 1. Zahájení

 2. Volba návrhové komise

 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM

 4. Zpráva o činnosti výborů

 5. Kontrola úkolů

 6. Interpelace občanů

 7. Čerpání naléhavých výdajů v rámci rozpočtového provizoria

 8. Změna a úprava Územního plánu města

 9. Operace s nemovitosmi a finančním kapitálem

10. Různé

 

Usnesení č. 3/10

ZM schvaluje v rámci rozpočtového provizoria financování též tzv. provozních výdajů u akce Multifunkční centrum Březová, s tím, že provozní a investiční výdaje celkem budou čerpány maximálně do výše přiděleného úvěru na akci tj.5.650.000 Kč.

 

Usnesení č. 4/10

ZM schvaluje záměr pořídit Změnu č.1 Územního plánu města Březová dle přílohy. ZM určuje zastupitele města p.Miroslava Boudu pro splupráci s pořizovatelem při pořizování Změny č.1 Územního plánu města Březová.

 

Usnesení č. 5/10

Zastupitelstvo města Březová schvaluje úpravu směrné části Územního plánu města Březová dle přílohy.

 

Usnesení č. 6/10

ZM odvolává p.Jana Jiříčka z funkce člena kontrolního výboru (na vlastní žádost).

 

Usnesení č. 7/10

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt "Doplnění 2 multifunkčních hřišť Březová" do dotačního programu v rámci Krajského programu prevence kriminality Karlovarského kraje pro rok 2010 na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok 2010 v celkové předpokládané hodnotě 65.400,--Kč. ZM schvaluje minimální finanční spoluúčast města Březová 20% z celkových nákladů. ZM pověřuje starostu města podpisem žádosti.

 

Usnesení č. 8/10

ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.IV-12-0004541/VB001 pro zařízení distribuční soustavy mezi budoucím oprávněným z věcného břemene - společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8 zastoupenou společností SEG s.r.o. se sídlem Plzeň , Skladová 4 a mezi budoucím povinným z věcného břemene - Městem Březová. Věcné břemeno bude zřízeno na parcele č.444/261, 444/303 v k.ú.Březová u Sokolova. Celková výměra rozsahu věcného břemene je cca 253,3 m2. ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

 

Usnesení č.9/10

ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.IV-12-0004541/VB002 pro zařízení distribuční soustavy mezi budoucím oprávněným z věcného břemene - společností ČRZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8 zastoupenou společností SEG s.r.o. se sídlem Plzeň, Skladová 4 a mezi budoucím povinným z věcného břemene - Městem Březová. Věcné břemeno bude zřízeno na parc.č.275, 421/1, 522/1, 509 v k.ú.Březová u Sokolova. Celková výměra rozsahu věcného břemene je cca 116,5 m2. ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

 

Usnesení č.10/10

ZM schvaluje vyřazení majetku města dle předloženého seznamu v celkové hodnotě DDHM 260.710,77 Kč a DHM 659.449,80 Kč.

 

Usnesení č.11/10

ZM schvaluje 7. rozpočtové opatření v roce 2009.

 

Usnesení č.12/10

ZM schvaluje úhradu pozemku p.č.41/2 o výměře 2.496 m2 v k.ú.Lobzy v celkové částce 56.260,--Kč PF ČR, územní pracoviště Sokolov v rámci rozpočtového provizoria.

 

Přečíst »11.2.2010