5. jednání ZM Březová dne 23. května 2011

USNESENÍ
z 5. jednání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 23. 5. 2011 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová

Členové zastupitelstva města přijali tato usnesení:

Usnesení č. 37/11
ZM schvaluje tento program 5. zasedání ZM:
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. 3. Rozpočtové opatření v roce 2011
 8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
 9. Různé
10. Závěr

Usnesení č. 38/11
ZM schvaluje 3. rozpočtové opatření v roce 2011.

Usnesení č. 39/11
ZM podle § 84 odst. 2 písm. f) zák.č. 128/2000Sb., o obcích:
1. deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne 24. 6. 2011, která   bude jednat o těchto záležitostech:
a) zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2010 a o stavu majetku společnosti
b) projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2010
c) roční účetní závěrka společnosti k 31. 12. 2010
d) zpráva dozorčí rady společnosti
e) schválení roční účetní závěrky společnosti k 31. 12. 2010
jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. místostarostku města p. Šafnerovou Květoslavu a
2. ukládá jí, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodla o:
- schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2010
- schválení roční účetní závěrky společnosti k 31. 12. 2010.
V případě, že by se této valné hromady nemohla místostarostka účastnit, bude město zastupovat pan Jiříček Jan.

Usnesení č. 40/11
ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č.st. 37 o výměře 393 m2 v k.ú. Kostelní Bříza.

Usnesení č. 41/11
ZM ruší své usnesení č. 43/09 ze dne 30. 3. 2009, kterým byl schválen prodej části pozemku p.č. 51/1 o výměře  cca 2000 m2 v k.ú. Kamenice u Březové p. Tlamkovi Tomášovi, bytem Sokolov, Slavíčkova 1679.

Usnesení č. 42/11
ZM schvaluje záměr prodeje části  pozemku p.č.365/13 o výměře cca 1000 m2 v k.ú. Vranov u Rovné za cenu 85,--Kč/m2.

Usnesení č. 43/11
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 43/1 o výměře cca 130 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 120,--Kč/m2.

Přečíst »26.5.2011  

4. jednání ZM Březová dne 18. dubna 2011

USNESENÍ
ze 4. jednání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 18. 4. 2011 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová
 

Členové zastupitelstva města přijali tato usnesení:

Usnesení č. 27/11
ZM schvaluje tento program 4. zasedenání ZM:
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. Rozbor hospodaření a Závěrečný účet města za rok 2010
 8. Rozpočtový výhled na rok 2012-2015
 9. 2. rozpočtové opatření v roce 2011
10. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
11. Různé
12. Závěr

Usnesení č. 28/11
ZM schvaluje Rozbor hospodaření a Závěrečný účet města Březová za rok 2010 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.

Usnesení č. 29/11
ZM schvaluje Rozpočtový výhled na rok 2012-2015 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 30/11
ZM schvaluje 2. rozpočtové opatření v roce 2011.

Usnesení č. 31/11
ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotace dle usnesení RM č. 120/11 a 121/11 a pověřuje starostu města jejich podpisem.

Usnesení č. 32/11
ZM schvaluje poskytnutí dotace HC Březová na činnost v roce 2011 ve výši 60.000,--Kč a schvaluje uzavření příslušné smlouvy.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 33/11
ZM ruší své usnesení č. 47/09 ze dne 30. 3. 2009, kterým byly schváleny základní ceny za prodej pozemků.

Usnesení č. 34/11
ZM schvaluje základní ceny za prodej pozemků takto:
 - zahrady v Březové navazující na rodinné domy - 100,--Kč/m2
 - zahrady v integrované oblasti navazující na rodinné domy - 80,--Kč/m2
 - samostatné zahrady v Březové - 120,--Kč/m2
 - samostatné zahrady v integrované oblasti - 80,--Kč/m2
 - pozemky u rekreačních objektů - 120,--Kč/m2
 - stavební pozemek na garáž - 300,--Kč/m2
 - stavební pozemek pro výstavbu rodinného domu v Březové - 300,--Kč/m2
 - stavební pozemek pro výstavbu rodinného domu v int. oblasti - 150,--Kč/m2
Pozemky pro výstavbu rodinných domů budou odprodány po dokončení stavby a předložení povolení k trvalému užívání stavby. Od základní ceny bude odečteno uhrazené nájemné, pokud bude stavba v daném termínu do 3 let od podpisu smlouvy o budoucí smlouvě dokončena. Předložené žádosti o odprodej pozemků budou posuzovány s možností dalších úprav ceny.

Usnesení č. 35/11
ZM schvaluje účast v dražbě, která se koná dne 10. 5. 2011 v Chebu. Předmětem dražby jsou pozemky p.č. 258/2  (ostatní plocha) o výměře 127 m2 a p. č.258/3 (ostatní plocha) o výměře 21 m2, nacházející se v k.ú. Březová u  Sokolova, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, KP Sokolov na  listu vlastnictví č. 706 pro k.ú. Březová u Sokolova a obec Březová. ZM pověřuje účastí v dražbě starostu města, v případě jeho nepřítomnosti místostarostku města.

Usnesení č. 36/11
ZM schvaluje zadání změny č. 1 Územního plánu města Březová a bere na vědomí zhodnocení požadavků dotčených orgánů, kteří uplatnili u pořizovatele své požadavky na obsah změny č. 1 Územního plánu města, vyplývající ze zvláštních právních předpisů, ostatních subjektů, sousedních obcí a vlastníků. ZM pověřuje starostu města předat pořizovateli - Městskému úřadu v Sokolově, schválené zadání a tímto zajistit zpracování návrhu "Změny č. 1 Územního plánu města Březová.

Přečíst »24.4.2011  

3. jednání ZM Březová dne 28. března 2011

USNESENÍ
ze 3. jednání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 28. 3. 2011 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MÚ MěÚ

Členové zastupitelstva města přijali tato usnesení:

Usnesení č. 15/11
ZM schvaluje tento program 3. zasedání ZM:
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. 1. rozpočtové opatření v roce 2011
 8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
 9. Různé
10. Závěr

Usnesení č. 16/11
ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření v roce 2011.

Usnesení č. 17/11
ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotace dle usnesení RM č.66/11, 68/11 - 91/11 a pověřuje starostu města jejich podpisem.

Usnesení č. 18/11
ZM schvaluje poskytnutí dotace TJ Olympii ve výši 290.000,-- Kč na vybavení a činnost oddílů v roce 2011. ZM schvaluje uzavření příslušné smlouvy a zároveň starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 19/11
ZM schvaluje poskytnutí dotace AMK-klub cyklotrialu ve výši 100.000,--Kč na sportovní činnost klubu a zajištění soutěže MS v roce 2011. ZM schvaluje uzavření příslušné smlouvy a pověřuje místostarostku města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 20/11
ZM schvaluje poskytnutí dotace Městu Sokolov ve výši 350.000,--Kč na výkon činnosti městského strážníka  na Březové v roce 2011. ZM schvaluje uzavření příslušné smlouvy a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.

Usnesení č. 21/11
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 194/1 o výměře 8528 m2 a 198/1 o výměře 256 m2 v k.ú. Bystřina od Pozemkového fondu ČR. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 22/11
ZM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací mezi městem Březová a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Předmětem smlouvy jsou nemovitosti a nově vybudované stavební objekty v rámci stavby R6. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 23/11
ZM schvaluje změnu Zakládací smlouvy MAS Sokolovsko o.p.s. ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č. 24/11
ZM schvaluje prodej areálu MŠ na p.p.č.476/12, 476/13, včetně budovy čp. 329 v k.ú. Březová firmě Báňská stavební společnost s.r.o., Chebská 53 Sokolov za cenu 5.000.000,--Kč při respektování následujících podmínek.
Město  Březová reinvestuje až 5.000.000,-- Kč na podporu výstavby v uvedeném areálu takto:
a) částka ve výši 150.000,--Kč bude použita k úhradě daně z převodu nemovitosti
b) reinvestice budoucímu kupujícímu (stavebníkovi) ve výši 4.350.000,-- Kč do podpory výstavby technické infrastruktury areálu proběhne odkoupením nově vybudovaného systému komunikací, parkovacích míst a veřejného osvětlení za cenu zjištěnou znaleckým posudkem, vypracovaným příslušným nezávislým soudním znalcem, a to do jednoho roku po kolaudaci inženýrských sítí a komunikace pro 9 jednotek určených k bydlení, postavených v zájmovém území p.p.č.  476/12 a 476/13 v k.ú. Březová u Sokolova
c) reinvestice ve výši 500.000,--Kč (tzv. pozastávka z ceny zjištěné za odkoupení výše uvedené technické infrastruktury) bude budoucímu kupujícímu proplacena do měsíce po kolaudaci 9ti jednotek určených k bydlení postavených v zájmovém území p.p.č.476/12 a 476/13 v k.ú. Březová u Sokolova ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

 

Usnesení č. 25/11
ZM ruší své usnesení č.14/1 ze dne 21. 2. 2011 ve věci podání žádosti o dotaci „Rozšíření lyžařského areálu s multifunkčním celoročním využitím, Březová - I. etapa" z důvodu obsahově neúplného znění.

Usnesení č. 26/11
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci programu Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013, výzva č. 21, oblast podpory 4.1, na projekt „Rozšíření  lyžařského  areálu s multifunkčním celoročním využitím - I. etapa“, výše celkových nákladů projektu je 10.396.982,66,-- Kč. ZM schvaluje zajištění financování projektu ze svého rozpočtu spolufinancování projektu ve výši 15% tj. 1.559.547,40 Kč a dále zajistí předfinancování projektu ve výši 100% celkových nákladů tj. 10.396.982,66 Kč. ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

 

Přečíst »30.3.2011  

2. jednání ZM Březová dne 21. února 2011

USNESENÍ
z 2. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 21. února 2011 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová
 

Členové zastupitelstva města přijali tato usnesení:
 

Usnesení č. 7/11
ZM schvaluje tento program 2. zasedání ZM:
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. Rozpočet města na rok 2011, včetně pravidel rozpočtového procesu
 8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
 9. Různé
10. Závěr
 

Usnesení č. 8/11
ZM schvaluje rozpočet na rok 2011 dle předloženého návrhu: příjmy 70.379.896,--Kč, provozní výdaje  68.377.603,-- Kč, kapitálové výdaje 11.769.500,-- Kč, přijaté úvěry 4.000.000,-- Kč, splátky úvěrů 4.200.000,-- Kč, použití prostředků předchozích let 9.967.207,--Kč.
ZM schvaluje pravidla rozpočtového procesu v roce 2011.
 

Usnesení č. 9/11
ZM schvaluje záměr prodeje areálu MŠ na p.p.č. 476/12, 476/13 v k.ú. Březová a podmínky veřejné soutěže dle předloženého návrhu.
 

Usnesení č. 10/11
ZM schvaluje uzavření smlouvy č. SP-11819907 o poskytnutí podpory ve výši 75.000,-- Kč na přípravu a realizaci podporovaných opatření z programu Zelená úsporám na projektovou dokumentaci "Zateplení náměstí  čp. 131-135, Březová", mezi Státním fondem životního prostředí ČR se sídlem v Praze 11,  Kaplanova 193/1 a příjemcem podpory Městem Březová.
ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
 

Usnesení č. 11/11
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci svazkem obcí Mikroregionem Sokolov-východ v rámci programu Regionální opatření program  NUTS II Severozápad pro období 2007-2013, prioritní osy 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, oblasti podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu "Virtuální informační středisko KK". Výše celkových nákladů projektu je 2.523.600,--Kč.

ZM schvaluje zajištění financování projektu "Virtuální informační středisko KK" ze svého rozpočtu - spolufinancování projektu ve výši 0 % tj. 0,-- Kč a dále zajištění předfinancování projektu ve výši 0 % celkových nákladů, tj.0,-- Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
 

Usnesení č.12/11
ZM  schvaluje  podání  žádosti  o  dotaci  svazkem  obcí Mikroregionem Sokolov-východ v  rámci programu Regionální operační program NUTS  II Severozápad pro  období 2007-2013, prioritní  osy 4 Udržitelný  rozvoj cestovního ruchu,  oblasti podpory 4.3  Podpora marketingu a  tvorby a rozvoje produktů  cestovního ruchu "Místní  destinační management obcí Mikroregionu Sokolov-východ".  Výše  celkových  nákladů  projektu  je 2.556.000,--Kč.
ZM schvaluje zajištění financování projektu "Místní destinační management obcí Mikroregionu  Sokolov-východ"  ze  svého  rozpočtu - spolufinancování  projektu  ve  výši  0 %  tj. 0,-- Kč  a  dále zajištění předfinancování projektu ve výši 0 % celkových nákladů, tj. 0,-- Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
 

Usnesení č.13/11
ZM schvaluje dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku  11.953,-- Kč s p. Romanem Novákem, bytem Březová, Komenského čp. 120.  Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce  12/2010 a 1/2011.
ZM schvaluje prominutí účtování poplatku z prodlení za výše uvedené období v případě, že splátky budou hrazeny řádně v termínu.
ZM pověřuje starostu města podpisem dohody.
 

Usnesení č.14/11
ZM schvaluje záměr podat žádost o dotaci z Regionálního operačního programu  v rámci  výzvy 21   na akci  s názvem  "Rozšíření lyžařského areálu  s  multifunkčním  celoročním  využitím,  Březová  -  I. etapa", finanční limit akce je 10,5 mil. Kč, včetně DPH.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
 

  

 
Přečíst »11.3.2011  

1. jednání ZM Březová dne 24. ledna 2011

USNESENÍ
z 1. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 24. ledna 2011 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová
 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:
 

Usnesení č. 1/11
ZM schvaluje tento program 1. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
8. Různé
9. Závěr
 

Usnesení č. 2/11
Na základě Nařízení vlády č.37/2003 Sb. v platném znění Nařízení vlády č.375/2010 Sb., ZM schvaluje s účinností od 1. 1. 2011 měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva, tj. místostarostce, členům rady, členům zastupitelstva, předsedům výborů a komisí tak, jak jsou navrženy. Podle shora uvedeného nařízení vlády nebudou odměny vypláceny členům výborů a komisí.
 

Usnesení č. 3/11
ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 32.090,-- Kč s p. Ivanem Beňadikem bytem Březová, Komenského čp. 122. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 9-12/2009, 1-11/2010. ZM schvaluje prominutí účtování poplatku z prodlení za výše uvedené období v případě, že splátky budou hrazeny řádně v termínu. ZM pověřuje starostu města podpisem Dohody.
 

Usnesení č. 4/11
ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 11.298,-- Kč s p. Lenkou Lamačovou bytem Březová, Komenského čp. 122. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 7-8/2010, 10-11/2010. ZM schvaluje prominutí účtování poplatku z prodlení za výše uvedené období v případě, že splátky budou hrazeny řádně v termínu. ZM pověřuje starostu města podpisem Dohody.
 

Usnesení č. 5/11
ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 9.148,-- Kč s p. Petrem Škrabákem bytem Březová, Komenského čp. 121. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 7,8,10,12/2010. ZM schvaluje prominutí účtování poplatku z prodlení za výše uvedené období v případě, že splátky budou hrazeny řádně v termínu. ZM pověřuje starostu města podpisem Dohody.
 

Usnesení č. 6/11
ZM schvaluje podání žádosti o nadační příspěvek z Nadace ČEZ na realizaci projektu „Oranžové sportovní hřiště“ ve výši 1.000.000,-- Kč (54,64 % celkových předpokládaných nákladů) a zároveň schvaluje spolufinancování akce v předpokládané výši 830.000,-- Kč. ZM pověřuje starostu města podpisem žádosti. 

Přečíst »11.3.2011  

9. jednání ZM Březová dne 20. prosince 2010

USNESENÍ

z 9. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 20. prosince 2010 v 16.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Členové zastupitelstva města přijali tato usnesení:

 

Usnesení č.101/10

ZM schvaluje tento program 9. zasedání ZM:

 1. Zahájení

 2. Volba návrhové komise

 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM

 4. Zpráva o činnosti výborů

 5. Kontrola úkolů

 6. Interpelace občanů

 7. 8. rozpočtové opatření v roce 2010

 8. Rozpočtové provizorium pro rok 2011

 9. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem

10. Různé

11. Závěr

 

Usnesení č.  102/10

ZM schvaluje 8. rozpočtové opatření v roce 2010.

 

Usnesení č.  103/10

ZM schvaluje podmínky rozpočtového provizoria pro rok 2011:

- provozní výdaje v jednotlivých střediscích budou prováděny podle upraveného rozpočtu roku 2010

- investiční výdaje budou hrazeny do výše přiděleného úvěru na akci Půdní vestavba mateřské školy, Smetanova 218

- v souvislosti s akcí Půdní vestavba Mateřské školy, Smetanova 218 budou hrazeny též provozní výdaje - vybavení prostor nábytkem, hračkami atd. až do výše nevyčerpaných prostředků roku 2010

 

Usnesení č. 104/10

ZM schvaluje žádost MAS Sokolovsko o prodloužení termínu splatnosti finanční výpomoci ve výši 147.000,--Kč do 30. 4. 2011. ZM pověřuje starostu města podpisem dodatku smlouvy.

 

Usnesení č. 105/10

ZM podle §84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích:

1. deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané  dne 21. 12. 2010, která bude  jednat o těchto záležitostech:

  a) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady a o částce, o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti

  b) projednání předmětu nepeněžitých vkladů a rozhodnutí o částkách, které se započítávají na vklad společníků

  c) rozhodnutí o lhůtě, do níž musí být závazky společníků ke zvýšení vkladů převzaty

  d) projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2011

  e) projednání a schválení výše nájemného pro rok 2011 - Vodohospodářská společnost Sokolov s.r.o

  f) projednání a schválení plánu investic pro rok 2011

  g) odvolání jednatele a člena dozorčí rady

  h) jmenování nového jednatele, schválení smlouvy o výkonu funkce

  i) jmenování nového člena dozorčí rady, schválení smlouvy o výkonu funkce

  j) rozhodnutí o výši odměny jednatelů

  k) schválení převodu budovy s pozemkem v k.ú. Krásná Lípa u Rovné

  l) schválení nabytí pozemků v k.ú. Kamenice u Březové

  m) schválení nabytí vodovodního řadu k ČOV Habartov-Bukovany

  n) projednání převzetí závazku města Dolní Rychnov k úhradě účelové půjčky v souvislosti s nepeněžitým vkladem majetku pořízeného z této půjčky do majetku společnosti,

jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. místostarostku města paní Květoslavu Šafnerovou a

2. ukládá jí, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodla

  a) o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady a o částce, o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti

  b) o částkách, které se započítávají na vklad společníků

  c) o lhůtě, do níž musí být závazky společníků ke zvýšení vkladů převzaty

  d) o schválení výše vodného a stočného pro rok 2011

  e) o schválení výše nájemného pro rok 2011 - Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

  f) o schválení plánu investic pro rok 2011

  g) o odvolání jednatele a člena dozorčí rady

  h) o jmenování nového jednatele a schválení smlouvy o výkonu funkce

  i) o jmenování nového člena dozorčí rady a schválení smlouvy o výkonu funkce

  j) o výši odměny jednatelů

  k) o schválení převodu budovy s pozemkem v k.ú. Krásná Lípa u Rovné

  l) o schválení nabytí pozemků v k.ú. Kamenice u Březové

  m) o schválení nabytí vodovodního řadu k ČOV Habartov-Bukovany

  n) o převzetí závazku města Dolní Rychnov k úhradě účelové půjčky v souvislosti s nepeněžitým vkladem majetku pořízeného z této půjčky do majetku společnosti.

V případě, že by se této valné hromady nemohla místostarostka zúčastnit, bude město zastupovat člen rady pan Jiříček Jan.

 

Usnesení č. 106/10

ZM schvaluje finanční odměny aktivním občanům (členům komisí, výborů, spol. organizací, sportovním reprezentantům, funkcionářům atd.) v celkové výši 90.000,-- Kč.

ZM pověřuje RM rozdělením této částky na lednovém jednání.

 

Přečíst »22.12.2010  

8. jednání ZM Březová dne 29. listopadu 2010

USNESENÍ
z 8. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 29. listopadu 2010 od 16.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva města

1. Volí
Návrhovou komisi ve složení: p. Strnadová, MUDr. Fišerová, Ing. Nechanický

2. Projednali
2. 2. Navržený program 8. ZM
2. 3. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2. 4. Zprávu o činnosti výborů
2. 5. Kontrolu úkolů
2. 6. Interpelaci občanů
2. 7. Slib nového člena ZM
2. 8. Jednací řády výborů a ZM
2. 9. Jmenování, zřízení výborů pro volební období 2010-2014
2.10. Termíny zasedání ZM na rok 2011
2.11. 7. rozpočtové opatření v roce 2010
2.12. Různé, operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
      a) Měsíční odměny funkcionářů
      b) Přímá dotace na vybudované bytové jednotky
      c) Prodej nebytových prostor v čp. 131, nám. Míru - firma TADRO s.r.o.
      d) Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova

3. Berou na vědomí
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výboru
3.3. Kompetence místostarostky města
3.4. Termín prosincového jednání ZM - 20.12.2010

4. Přijali tato usnesení:

Usnesení č.90/10
ZM schvaluje tento program 8. zasedání ZM:
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. Slib nového člena ZM
 8. Jednací řády výborů a ZM
 9. Jmenování, zřízení výborů pro volební období 2010-2014
10. Termíny zasedání ZM na rok 2011
11. 7. rozpočtové opatření v roce 2010
12. Různé, operace s nemovitostmi a finančním kapitálem

Usnesení č.91/10
V souladu se zák.č.491/2001  Sb. o volbách do zastupitelstev  obcí a o změně  některých  zákonů  §  55,  odst.  2,  písm. b) ZM vyslovuje zánik mandátu Mgr. Daně Zikové  bytem Březová, Sklářská 84 z funkce člena ZM Březová (náhradník Bc. Chlad Vladimír složil slib do rukou starosty města).

Usnesení č.92/10
ZM schvaluje jednací řády výborů a Zastupitelstva města.

Usnesení č.93/10
V souladu  se  zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, ZM zřizuje pro volební období 2010-2014:
- výbor finanční (5 členů)
- výbor kontrolní (7 členů)

Usnesení č.94/10
ZM odvolává dosavadní předsedy a členy výborů, kteří vykonávali své funkce ve volebním období 2006-2010.
ZM jmenuje předsedy a členy výborů:

Finanční výbor
předseda       MUDr. Havlíková Hana
tajemník        Zubr Martin
členové         Brandl Josef
                    Ing. Frank Miroslav
                    Ing. Fridrich Jan
                    Šťuka Robert

Kontrolní výbor
předseda       Nový Vladimír
tajemnice       Musilová Libuše
členové         Nikodém Martin
                   Ing. Meiser Vilém
                   Vytisková Dagmar
                   Kročáková Marie 

                   Boukal Lubomír
                   Mgr. Rayman Eduard

Usnesení č.95/10
ZM schvaluje termíny zasedání Zastupitelstva města na rok 2011.

Usnesení č.96/10
ZM schvaluje 7. rozpočtové opatření v roce 2010.

Usnesení č.97/10
V souladu  s Nařízením  vlády č.37/2003  Sb. v  platném znění nařízení vlády č.20/2009  Sb., ZM schvaluje  měsíční odměnu neuvolněným  členům zastupitelstva města tj. místostarostce, členům rady, členům zastupitelstva, předsedům výborů a komisí tak, jak  jsou navrženy s účinností od 8.11.2010.
Podle shora  uvedeného nařízení vlády nebudou  odměny vypláceny členům výborů a komisí.

Usnesení č.98/10
V souladu s usnesením  ZM  č.125/08  -   Aktualizované  zásady  pro poskytování  podpory  v  Březové  a  integrovaných  částí ZM schvaluje přímou dotaci na dokončenou bytovou jednotku pro firmu RENSTAV - bytová výstavba s.r.o. Sokolov za 16 dokončených bytových jednotek, vybudovaných v bytovém domě na pozemku p.č. 53/3 v k.p. Březová. Celková výše dotace činí 1.522.600,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.99/10
ZM schvaluje prodej nebytových prostor (sklad  Tabák) o výměře 12 m2 v čp. 131  na  nám.Míru  v  Březové  za  cenu 16.320,--Kč (dle znaleckého posudku č.21-2010) firmě TADRO s.r.o., nám. Míru 131, Březová.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.100/10
ZM schvaluje Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR mezi  Městem  Březová  a  Státním  zemědělským  intervenčním fondem na projekt  "Vybudování  integrovaného  zázemí  pro občanskou vybavenost" (dotace ve výši 1.800.000,--Kč) a zároveň schvaluje předfinancování projektu ve výši cca 2.714.300,--Kč a z toho spolufinancování projektu v předpokládané výši 914.300,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

ZM ukládá:
úkol č. 3/10 - tajemnici MěÚ
Projednat v radě města možnost navýšení členů finančního výboru a navrhnout případné změny na prosincovém jednání zastupitelstva města.
termín: 20. 12. 2010

 

Přečíst »1.12.2010  

Ustavující zasedání ZM Březová 8. listopadu 2010

USNESENÍ
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 8. listopadu 2010 v 17.00 hodin v kinosále

Členové zastupitelstva města:

1. Schvalují
1.1. Program ustavujícího zasedání ZM
1.2. Volební řád členů zastupitelstva města (veřejné hlasování)
1.3. Jednoho dlouhodobě uvolněného funkcionáře ZM -  starostu města a
     jednoho neuvolněného funkcionáře ZM -  místostarostku města

2. Projednali a berou na vědomí
2.1. Složení slibu členů zastupitelstva města

3. Volí
3.1. Ověřovatele zápisu ve složení p. Jiříček a Mgr. Ziková
3.2. Návrhovou komisi ve složení p. Strnadová, Mgr. Bláha, p. Kortus
3.3. Do funkce starosty města p. Miroslava Boudu.
3.4. Do funkce místostarostky města p. Květoslavu Šafnerovou
3.5. Do funkce členů rady: p. Jan Jiříček, p. Josef Brandl, p. Vladimír Nový

 

Přečíst »2.11.2010  

1. mimořádné jednání ZM Březová dne 11. ledna 2010

USNESENÍ

z 1. mimořádného zasedání Zastupitelstva města,

které se konalo dne 11. ledna 2010 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali toto usnesení:

 

Usnesení č. 1/2010

ZM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 25.11.2008 - "Multifunkční centrum Březová". Předmětem Dodatku je změna podání žádosti o platbu výdajů z původního termínu 31.3.2010 na 12.2.2010.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 

Přečíst »11.10.2010  

2. mimořádné jednání ZM Březová dne 4. října 2010

USNESENÍ

z 2. mimořádného zasedání Zastupitelstva města,

které se konalo dne 4. října 2010 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

ZM přijalo tato usnesení

 

Usnesení č.90/10

ZM schvaluje 6. rozpočtové opatření v roce 2010.

 

Usnesení č.91/10

ZM schvaluje přímou dotaci na dokončenou bytovou jednotku:

p. Fenkl František - stavba pro trvalé bydlení - rodinný dům čp.83,  p.p.č.72/2 v k.ú. Kamenice u Sokolova. Celková výše dotace 100.000,-- Kč,

p. Kyselka Václav - stavba pro trvalé bydlení - rodinný dům čp.82,  p.p.č.146 v k.ú. Kamenice u Sokolova. Celková výše dotace 100.000,-- Kč,

p. Platl Miroslav - stavba pro trvalé bydlení - bytová jednotka v  čp.155 ul. Smetanova, p.č.286 v k.ú. Březová u Sokolova. Celková dotace 50.000,--Kč.

ZM schvaluje uzavření příslušných smluv a pověřuje starostu města jejich podpisem.

 

Usnesení č.92/10

ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 22.864,--Kč s p. Putyrou Josefem bytem Březová, Hlavní čp.108. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu v čp. 122 ul. Komenského za měsíce 11/2009, 3-9/2010, poplatků z prodlení a poplatku za komunální odpad.

ZM schvaluje prominutí účtování poplatku z prodlení za výše uvedené období v případě, že splátky budou hrazeny řádně v termínu.

ZM pověřuje starostu města podpisem Dohody.

 

Usnesení č.93/10

ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 32.492,--Kč s p. Dudziakovou Andreou bytem Březová, Komenského čp.120. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 10, 12/2009, 1-2/2010, 4-8/2010 a poplatků z prodlení.

ZM schvaluje prominutí účtování poplatku z prodlení za výše uvedené období v případě, že splátky budou hrazeny řádně v termínu.

ZM pověřuje starostu města podpisem Dohody.

 

Přečíst »11.10.2010