4. mimořádné jednání ZM Březová dne 7. prosince 2009

USNESENÍ

ze 4. mimořádného zasedání Zastupitelstva města,

které se konalo dne 7. prosince 2009 v 17.15 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali toto usnesení:

 

Usnesení č. 124/09

ZM schvaluje Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strukturálních fondů EU v programovém období 2007-2013 v rámci Integrovaného operačního programu (IOP) na upgrade přístupového místa pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy Czech POINT, "Prioritní os 6.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě, projekt "Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade), registrační číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/02.04236.

 

 

Přečíst »9.12.2009  

9. jednání ZM Březová dne 23. listopadu 2009

USNESENÍ

z 9. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 23. listopadu 2009 v 17.00 hodin v zasedací místnosti č.7 MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

 

Usnesení č.115/09

ZM schvaluje tento program 9. zasedání ZM:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise

3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM

4. Zpráva o činnosti výborů

5. Kontrola úkolů

6. Interpelace občanů

7. 5. rozpočtové opatření v roce 2009

8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem

9. Různé

 

Usnesení č.116/09

ZM schvaluje 5. rozpočtové opatření v roce 2009.

 

Usnesení č.117/09

ZM schvaluje zrušení Fondu rozvoje a rezerv.

 

Usnesení č.118/09

ZM schvaluje úpravu směrnice č.4/2006 o finančním hospodaření a provádění finanční kontroly dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č.119/09

ZM schvaluje navýšení finančního příspěvku pro FK Olympii Březová o 5.000,--Kč na úhradu pronájmu tělocvičny ZŠ.

 

Usnesení č.120/09

ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky ve výši 1.724.653,--Kč o.p.s.MAS Sokolovsko v roce 2010 pro zajištění realizace (předfinancování) akce "Pilotní projekt obnovy vzhledu vybraných obcí partnerských MAS".

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 

Usnesení č.121/09

ZM schvaluje prodej pozemku p.č.377/10 o výměře 21/m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 1,-- Kč paní Vavříkové Veronice bytem Březová, Smetanova 155.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 

Usnesení č.122/09

ZM schvaluje podmínky veřejné soutěže "Prodej lokality Výsluní" část p.p.č.444/261 v k.ú.Březová u Sokolova o celkové výměře 10.660 m2 za účelem výstavby 11 rodinných domů a část p.p.č.421/47 v k.ú.Březová u Sokolova o celkové výměře cca 4000 m2 za účelem výstavby 3 bytových domů:

a) minimální kupní cena bude činit 5 mil.Kč

b) kupující se zaváže vybudovat a zkolaudovat infrastrukturu dle PD do 36 měsíců od koupě pozemků

c) po schválené změně Územního plánu se kupující zaváže na části  p.p.č.421/47 vystavět 4 obytné domy do 48 měsíců dle zpracované projektové studie v majetku města Březová (studie kalkuluje s výstavbou 4 obytných domů, přičemž 3 obytné domy je možné bez problémů umístit na část p.p.č.421/47, čtvrtý obytný dům je předběžně umístěn na území stavajícího zázemí MH. Samotná výstavba čtvrtého bytového domu bude řešena v horizontu budoucna, po přestěhování zázemí MH)

d) získané finanční prostředky za případný prodej město Březová investuje do technické infrastruktury

e) město Březová bezúplatně převede investorovi platnou projektovou dokumentaci

f) investor se zaváže respektovat smluvní lhůty pro výpověď  zahrádkářů, vyplývající ze stávající nájemní smlouvy mezi městem

 Březová a Českým svazem zahrádkářů Březová

g) prodej bude proveden formou veřejné soutěže (obálková metoda)

h) pokud investor nesplní podmínky dle bodu b), zaváže se uhradit smluvní pokutu ve výši 5 mil.Kč

i) pokud investor nesplní podmínky dle bodu c), zaváže se vrátit nezastavěnou část pozemků pro výstavbu bytových domů (p.č.421/47) městu bez jakýchkoliv nároků (v případě, že bude zkolaudován 1 obytný dům, vrátí investor 2/3 zbývající části pozemku p.p.č. 421/47. V případě, že budou zkolaudovány 2 obytné domy, vrátí

 investor 1/3 zbývající části pozemku p.p.č.421/47)

j) zájemnci o koupi pozemků složí na účet města vratnou kauci ve výši 500.000,--Kč

k) podmínkou prodeje bude povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu před podáním návrhu na vklad.

 

Usnesení č.123/09

ZM schvaluje přímou dotaci na dokončenou bytovou jednotku pro paní Lucii Peroutkovou bytem Březová, Smetanova 155 ve výši 50.000,--Kč.

ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

 

 

 

Přečíst »9.12.2009  

3. mimořádné jednání ZM v Březové dne 12. října 2009

USNESENÍ

z 3. mimořádného zasedání Zastupitelstva města,

které se konalo dne 12. října 2009 v 16.00 hodin v Multifunkčním centru Březová

 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

 

Usnesení č.97/09

ZM schvaluje prodej pozemku p.č.53 o výměře 1955 m2 v k.ú.Březová u Sokolova firmě RENSTAV s.r.o. se sídlem Sokolov, ul.Nádražní 93 za účelem výstavby 16ti bytových jednotek za těchto podmínek:

- cena pozemku je 150,--Kč/m2

- po kolaudaci bude výše prodejní ceny za pozemek vyplacena kupujícímu formou dotace zpět

- po kolaudaci a geo.zaměření bytového domu bude rozdělena stávající parcela p.č.53 na p.p.č.53/2 (pozemek pod bytovým domem) a na  p.p.č.53/1 (ostatní část původní p.p.53)

- po kalaudaci a geom. rozdělení pozemku převede stavebník bezúplatně městu Březová budoucí p.p.č. 53/1 v k.ú. Březová u Sokolova na zpět

- stavebník (kupující) bude financovat výstavbu bytového domu na vlastní náklady

- stavebník zahájí výstavbu bytového domu do 1 měsíce od nabytí právní moci stavebního povolení, zaplatí sankci ve výši 3% ze sjednané kupní ceny za každý měsíc prodlení

- pokud stavebník nezahájí stavbu do 12 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení, je povinen převést předmětný pozemek zpět městu Březová bez nároku na náhradu.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.98/09

ZM schvaluje pro projekt „Multifunkční centrum Březová - 1.etapa“ navýšení částky o vícepráce v rozsahu 4.856.033,--Kč. Uvedené prostředky jsou nezbytné pro dokončení stavby souvisejících se změnou projektu č.3 - Elektroinstalace a vícepráce. ZM pověřuje starostu města podpisem Dodatku ke smlouvě o dílo se stávajícím dodavatelem.

Usnesení č. 99/09

ZM schvaluje financování akce „Pilotní projekt obnovy vzhledu vybraných obcí partnerských MAS“, realizované MAS Sokolovsko, o.p.s., v roce 2010 takto: spolufinancování projektu z rozpočtu města Březová ve výši 180.795,--Kč, zajištění předfinancování projektu formou půjčky MAS Sokolovsko z rozpočtu města Březová ve výši 1.724.653,--Kč.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

 

Přečíst »4.11.2009  

8. jednání ZM Březová dne 26. října 2009

USNESENÍ

z 8. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 26. října 2009 v 17.00 hodin v zasedací místnosti č. 7 MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

 

Usnesení č.100/09

ZM schvaluje tento program 8. zasedání ZM:

 1. Zahájení

 2. Volba návrhové komise

 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM

 4. Zpráva o činnosti výborů

 5. Kontrola úkolů

 6. Interpelace občanů

 7. 4. rozpočtové opatření v roce 2009

 8. Obecně závazná vyhláška č.2/09, kterou se stanoví společný  spádový obvod základní školy

 9. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem

10. Různé

Usnesení č.101/09

ZM schvaluje 4. rozpočtové opatření v roce 2009

Usnesení č.102/09

ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.2/09, kterou se stanoví společný spádový obvod základní školy.

Usnesení č.103/09

ZM schvaluje smlouvu o spolupráci mezi Městem Březová a Obcí Rovná v oblasti zajišťování požární ochrany. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.104/09

ZM schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola Březová, Komenského 232.

Usnesení č.105/09

ZM schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola Březová, Komenského 11.

Usnesení č.106/09

ZM schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola Březová, Smetanova 218.

Usnesení č.107/09

ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 34.218,--Kč s p.Jaroslavem Hálou bytem Březová, (osobní údaje). Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 7-9/2008, 12/2008, 3-4/2009 a poplatku z prodlení.

ZM schvaluje prominutí účtování poplatku z prodlení za výše uvedené období v případě, že splátky budou hrazeny řádně v termínu.

ZM pověřuje starostu města podpisem Dohody.

Usnesení č.108/09

ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro zařízení distribuční soustavy mezi budoucím oprávněným z věcného břemene - společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8 a mezi budoucím povinným z věcného břemene - Městem Březová. Věcné břemeno bude zřízeno na parc.č.57,54, 53 v k.ú.Březová u Sokolova. Celková výměra rozsahu věcného břemene je cca 11,9m2.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.109/09

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.365/1 o výměře cca 300 m2 v k.ú.Vranov u Rovné za cenu 60,--Kč/m2 manželům Přibylovým bytem Sokolov, (osobní údaje).

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.110/09

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.365/1 o výměře 1200m2 v k.ú.Vranov u Rovné za cenu 60,--Kč/m2 p.Soně Škodové bytem Sokolov, (osobní údaje) a p.Martinu Toksovi bytem Žatec, (osobní údaje). Usnesení č.111/09

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.444/7 o výměře cca 150 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 120,--Kč/m2 p.Ladislavu Kocovi bytem Březová, (osobní údaje).

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.112/09

ZM schvaluje prodej pozemku p.č.58/3 o výměře 475 m2 v k.ú.Rudolec u Březové za cenu 30,--Kč/m2 p.Václavu Hauptmannlovi bytem Březová, (osobní údaje). ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.113/09

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 377/10 o výměře 21 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 1,--Kč.

Usnesení č.114/09

ZM schvaluje odkoupení pozemku p.č. 41/2 o výměře 2496 m2 v k.ú.Lobzy u Březové od Pozemkového fondu ČR, územní pracoviště Sokolov za cenu 56.260,--Kč. ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

 

Přečíst »4.11.2009  

7. jednání ZM Březová dne 21. září 2009

USNESENÍ

ze 7. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 21. září 2009 v 17.00 hodin v zasedací místnosti č. 7 MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

Usnesení č.79/09

ZM schvaluje tento program 7. zasedání ZM:

 1. Zahájení

 2. Volba návrhové komise

 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM

 4. Zpráva o činnosti výborů

 5. Kontrola úkolů

 6. Interpelace občanů

 7. 3. rozpočtové opatření v roce 2009

 8. Obecně závazná vyhláška č.1/09, kterou se mění OZV č.3/2005, o

 místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

 třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 9. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem

10. Různé

Usnesení č.80/09

ZM schvaluje 3. rozpočtové opatření v roce 2009.

Usnesení č.81/09

ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/09, kterou se mění OZV č.3/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení č.82/09

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.519 o výměře 1m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 50,--Kč/m2 p.Peterkové Vlastě bytem Březová, Bezejmenná 8, p.Peterkovi Petrovi bytem Sokolov, Mánesova 1668, p.Peterkovi Jaroslavovi bytem Březová, část Kamenice 77 a p.Peterkovi Pavlovi bytem Březová, Bezejmenná 8.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.83/09

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.365/1 o výměře cca 1500 m2

v k.ú.Vranov u Rovné za cenu 60,--Kč/m2.

Usnesení č.84/09

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.444/7 o výměře cca 150 m2

v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 120,--Kč/m2.

Usnesení č.85/09

ZM schvaluje revokaci usnesení č.132/08 ze dne 15.12.2008, kterým byl schválen prodej pozemku p.č.350 o výměře 1914 m2 v k.ú.Kamenice u Březové p.Kubisové Lence za účelem výstavby rodinného domu.

Usnesení č.86/09

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.58/3 o výměře 475 m2 v k.ú.Rudolec

u Březové za cenu 30,--Kč/m2.

Usnesení č.87/09

ZM schvaluje přijetí dotace ve výši 245.000,--Kč z programu MMR Podpora obnovy venkova na realizaci akce: "Dětské hřiště na p.p.č.516" a zároveň ZM schvaluje spolufinancování projektu ve výši 105.000,--Kč tzn.celkové předpokládané náklady činí 350.000,--Kč,

Usnesení č.88/09

ZM schvaluje poskytnutí daru - hasičského vozu CAS 25 Škoda 706 Generálnímu ředitelství hasičského záchranného sboru pro Muzeum požární techniky ve Zbirohu.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.89/09

ZM schvaluje vytvoření společného školského správního obvodu s obcí Rovná.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.90/09

ZM revokuje usnesení č.88/08 z 23. 6.2008 ve věci prodeje části pozemku p.č.495 a usnesení č.134/08 z 15.12.2008 vě věci prodeje p.č.523/1 v k.ú.Březová pro výstavbu 4 RD.

Usnesení č.91/09

ZM schvaluje prodej pozemků p.č.495/2. 495/3, 495/4, 495/5, 523/1 o celkové výměře 4289 m2 v k.ú.Březová pro výstavbu 4 rodinných domů za těchto podmínek:

- pozemky budou odprodány po dokončení a zkolaudování stavby

- na užívání pozemku bude uzavřena nájemní smlouva s výší nájemného 10,--Kč/m2/rok spojená se smlouvou o budoucí smlouvě s uvedením kupní ceny 120,--Kč/m2

- pokud stavebník zkolauduje do 3 let od uzavření nájemní smlouvy,  bude již uhrazené nájemné odečteno od kupní ceny pozemku

- pokud stavebník do 3 let od uzavření smlouvy stavbu rodinného domu nezahájí, smlouva se ruší a pozemek bude vrácen městu bez  jakýchkoliv nároků těmto žadatelům:

- p.č.495/2 o výměře 1.015 m2 p.Jaroslavu Paulusovi bytem Březová, Luční 323 (u této parcely podmínky platí až po ukončení nájemní smlouvy p.Walterovi tj.od 1.1.2011)

- p.č.495/3 o výměře 1.015 m2 p.Jaroslavu Paulusovi bytem Březová, Luční 323

- p.č.495/4 o výměře 1.211 m2 p.Tomášovi Uberlackerovi bytem Sokolov, Poláčkova 1826

- p.č.495/5 o výměře 1.048 m2 p.Martinu Uberlackerovi bytem Březová, Sklářská 82

ZM pověřuje starostu města podpisem smluv.

Usnesení č.92/09

ZM schvaluje revokaci usnesení č.60/09 ze dne 27.4.2009 ve věci prodeje části pozemku p.č.53 v k.ú.Březová firmě Renstav bytová výstavby s.r.o. za účelem výstavby bytového domu.

Usnesení č.93/09

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.53 o výměře 1955 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za těchto podmínek:

- cena pozemku 150,--Kč/m2

- po kolaudaci bude výše prodejní ceny za pozemek vyplacena kupujícímu formou dotace zpět

- po kolaudaci a geo.zaměření bytového domu bude rozdělena stávající parcela p.č.53 na p.p.č.53/2 (pozemek pod bytovým domem) a na p.č.53/1 (ostatní část původní p.p.53)

- po kolaudaci a geo.rozdělení pozemku převede stavebník bezúplatně městu Březová budoucí p.p.č.53/1 v k.ú.Březová na zpět

- stavebník (kupující) bude financovat výstavbu bytového domu na vlastní náklady

- stavebník zahájí výstavbu bytového domu do 1 měsíce od nabytí právní moci stavebního povolení, zaplatí sankci ve výši 3% ze sjednané kuní ceny za každý měsíc prodlení

- pokud stavebník nezahájí stavbu do 12 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení, je povinen převést předmětný pozemek zpět městu Březová bez nároku na náhradu.

Usnesení č.94/09

ZM schvaluje smlouvu č.CZ.1.09/4.3.00/18.00463 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na akci "Využití fenoménu zaniklých obcí pro rozvoj CR - I.etapa". ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.95/09

ZM schvaluje poskytnutí mimořádného příspěvku v roce 2010 Mikroregionu Sokolov-východ ve výši 80.000,--Kč.

Usnesení č.96/09

ZM schvaluje poskytnutí MAS Sokolovsko ručitelské prohlášení pro poskytnutí revolvingového úvěru s dobou splatnosti do 30.9.2014 ve výši 1,3 mil.Kč.

 

ZM uložilo:

úkol č.7/09 - tajemnice

Doplnit další podklady ke zrušení zástavního práva na nemovitost v majetku firmy Ekoinvest spol.s.r.o. v k.ú. Tisová a předložit návrh k novému projednání do fin. výboru a poté do ZM.

 

Přečíst »21.10.2009  

2. mimořádné jednání ZM Březová dne 17. srpna 2009

USNESENÍ

z 2. mimořádného zasedání Zastupitelstva města,

které se konalo dne 17. srpna 2009 v 17.00 hodin v zasedací místnosti č.7 MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali toto usnesení:

 

Usnesení č.78/09

ZM schvaluje vyřazení a prodej traktoru ZETOR 5245, včetně čelního nakladače TL 220 (rok výroby 1986) s nejnižší cenou 120.000,--Kč.

ZM pověřuje prodejem traktoru p.Petra Smíška.

ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

 

Přečíst »25.8.2009  

6. jednání ZM Březová dne 29. června 2009

USNESENÍ

ze 6. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 29. června 2009 v 17.00 hodin v zasedací místnosti č.7 MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

 

Usnesení č. 66/09

ZM schvaluje tento program 6. zasedání ZM:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise

3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM

4. Zpráva o činnosti výborů

5. Kontrola úkolů

6. Interpelace občanů

7. 2.rozpočtové opatření v roce 2009

8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem

9. Různé

Usnesení č. 67/09

ZM schvaluje 2. rozpočtové opatření v roce 2009

Usnesení č. 68/09

ZM schvaluje revokaci usn.ZM č.42/09, kterým byl schválen prodej částí pozemků p.č.12 a 15 p.Peterkové V. bytem Březová, Bezejmenná čp.8.

Usnesení č. 69/09

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.15 o výměře 40 m2, pozemku p.č.12 o výměře 43 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 50,--Kč/m2 p.Peterkové Vlastě bytem Březová, Bezejmenná 8, p.Peterkovi Petrovi bytem Sokolov, Mánesova 1668, p.Peterkovi Jaroslavovi bytem Březová, část Kamenice 77 a p.Peterkovi Pavlovi bytem Březová, Bezejmenná 8.

ZM pověřuje starostu města podpisem souvisejících dokumentů.

Usnesení č. 70/09

ZM schvaluje odkoupení části pozemku p.č.14/1 o výměře 4 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 50,--Kč/m2 od p.Peterkové Vlasty bytem Březová, Bezejmenná 8, p.Peterky Petra bytem Sokolov, Mánesova 1668, p.Peterky Jaroslava bytem Březová, část Kamenice 77 a p.Peterky Pavla bytem Březová, Bezejmenná 8.

ZM pověřuje starostu města podpisem souvisejících dokumentů.

Usnesení č. 71/09

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.519 o výměře 1 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 50,--Kč/m2.

Usnesení č. 72/09

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků dle předloženého seznamu v katastrálním území:

Arnoltov

Březová u Sokolova

Kamenice u Březové

Kostelní Bříza

Krásná Lípa u Březové

Lobzy u Březové

Ostrov u Březové

Paseka u Březové

Rudolec u Březové

Smrkovec u Březové

Studánka u Březové

Žitná u Březové

od Pozemkového fondu ČR formou privatizace dle zákona č.92/91 Sb.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č. 73/09

ZM schvaluje odkoupení pozemků p.č.9/1 o výměře 2336 m2, p.č.10/1 o výměře 100 m2 a p.č.3/3 o výměře 742 m2 v k.ú.Kamenice u Březové od Pozemkového fondu ČR.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.74/09

ZM schvaluje uzavření dohody o partnerství k projektu "Technologická centra a elektronické spisové služby na území ORP Sokolov" s městem Sokolov.

ZM pověřuje starostu města podpisem dohody.

Usnesení č. 75/09

ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí se společností ČEZ distribuce a.s. o nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu odběrného zařízení v souvislosti s realizací úprav stávajícího a výstavby nového distribučního zařízení nutného k ralizaci akce "Výstavba 4 x RD na p.p.č.495/2, 495/3, 495/4, 495/5 v k.ú.Březová".

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 76/09

ZM schvaluje doplnění Jednacího řádu ZM v článku 7 - Průběh zasedání ZM o bod 10. ve znění „Pro účely zapisovatelky bude pořizován záznam z jednání“.

Usnesení č. 77/09

ZM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města dle předloženého seznamu:

DHM v celkové hodnotě 35.000,--Kč

DDHM v celkové hodnotě 177.296,51 Kč

zásoby v celkové hodnotě 4.397,79 Kč

 

Přečíst »10.7.2009  

5. jednání ZM Březová dne 25. května 2009

USNESENÍ

z 5. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 25. května 2009 v 17.00 hodin v zasedací místnosti č.7 MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

 

Usnesení č.61/09

ZM schvaluje tento program 5. zasedání ZM

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise

3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM

4. Zpráva o činnosti výborů

5. Kontrola úkolů

6. Interpelace občanů

7. Rozbor hospodaření a závěřečný účet města za rok 2008

8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem

9. Různé

 

Usnesení č.62/09

ZM schvaluje Rozbor hospodaření a Závěrečný účet města Březová za rok 2008 bez výhrad.

 

Usnesení č.63/09

ZM schvaluje pořízení traktoru Zetor Proxima Power 9542 s čelním nakladačem v celkové ceně 1.266.184,--Kč, a to formou leasingu na 36 měsíců s 25% akontací.

ZM schvaluje uvolnění částky 540 tis.Kč na úhradu leasingových splátek, akontace a poplatku za smlouvu v roce 2009 a ukládá zapracovat tento výdaj do najbližší změny rozpočtu s tím, že výdaj bude kryt z přebytku hospodařaní předchozích let.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

 

Usnesení č.64/09

ZM schvaluje roční členský příspěvek za členství ve svazku obcí "Mikroregion Sokolov-východ" ve výši 40.000,--Kč.

 

Usnesení č.65/09

ZM podle 84 odst.2 písm.f) zák.č.128/2000 Sb., o obcích:

1. deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská

 s.r.o., konané dne 26.6.2009, která bude jednat o těchto  záležitostech:

 a) zpráva jednatelů společnosti s podnikatelské činnosti  společnosti v roce 2008 a o stavu majetku společnosti

 b) projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2008

 c) roční účetní závěrka společnosti k 31.12.2008

 d) zpráva dozorčí rady společnosti

 e) schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2008

jako zástupce společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.starostu města pana Miroslava Boudu.

2. ukládá mu, aby za město jako společníka na tomto jednání valné  hromady kladně rozhodl:

 - o schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2008

 - o schválení roční účetní závěrky společnsoti k 31.12.2008.

V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta účastnit, bude město zastupovat místostarosta pan František Schneider.

 

5. ZM uložilo:

úkol č.5/09 - tajemnice

 Připravit změnu Obecně závazné vyhlášky č.3/05 o místním

 poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,  přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního

 odpadu dle návrhu finančního výboru ze dne 18.5.2009

 (občanům Tisové snížit poplatek po dobu provozu skládky

 o 50%).

 termín: 21. 9.2009

 

úkol č.6/09 - tajemnice

 Připravit doplněk jednacího řádu ZM (záznam z jednání).

 termín: 29.6.2009

 

 

 

 

Přečíst »1.6.2009  

4. jednání ZM Březová dne 27. dubna 2009

USNESENÍ

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 27. dubna 2009 v 17.00 hodin v zasedací místnosti č.7 MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

 

Usnesení č.48/09

ZM schvaluje tento program 4. zasedání ZM

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise

3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM

4. Zpráva o činnosti výborů

5. Kontrola úkolů

6. Interpelace občanů

7. 1. rozpočtové opatření v r.2009

8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem

9. Různé

 

Usnesení č.49/09

ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření v roce 2009.

 

Usnesení č.50/09

ZM schvaluje přímou dotaci na dokončenou bytovou jednotku:

manž. Petru a Soně Končelovým bytem K.Vary,Vítězná 56 ve výši 100.000,- Kč

p. Janě Šedivcové bytem Březová část Kamenice 79 ve výši 100.000,--Kč.

ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv.

 

Usnesení č.51/09

ZM schvaluje dotaci pro ZO ČSCH K.Bříza na údržbu areálu, činnost a zajištění výstav ve výši 45.000,--Kč.

ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

 

Usnesení č.52/09

ZM schvaluje dotaci pro Pionýrskou organizaci Březová na činnost, vybavení, údržbu táborové záklany, úhradu energií a zajištění akcí ve výši 35.000,--Kč.

ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

 

Usnesení č.53/09

ZM schvaluje finanční dar Místní akční skupině Sokolovsko, o.p.s. (MAS) prostřednictvím Mikroregionu Sokolov-východ na zajištění činnosti ve výši 25.000,-- Kč.

ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

 

Usnesení č.54/09

ZM schvaluje přijetí dotace ve výši 250.000,--Kč od Nadace ČEZ, se sídlem Seifertova 55, Praha 3 na realizaci projektu "Rozšíření multifunkčního dětského hřiště na p.p.č.15" a zároveň ZM schvaluje spolufinancování projektu ve výši 100.000,--Kč (tzn.celkové předpokládané náklady činí 350.000,--Kč).

ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

 

Usnesení č.55/09

ZM schvaluje vyřazení a následný prodej travního traktoru MTD YMHN 5200 (pořizovací cena 112.000,--Kč, rok pořízení 2004).

ZM schvaluje prodej travního traktoru fotbalovému klubu Baník Bukovany s nejnižší cenou 40.000,--Kč.

ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

 

Usnesení č.56/09

ZM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku ZŠ Březová dle předloženého seznamu:

samostatné movité věci 38.599,-- Kč a drobný dlouhodobý hmotný majetek 191.362,70 Kč

 

Usnesení č.57/09

ZM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku MŠ ul.Komenského 11 dle předloženého seznamu:

drobný dlouhodobý hmotný majetek 690,-- Kč

dlouhodobý hmotný majetek 19.800,-- Kč

 

Usnesení č.58/09

ZM neschvaluje prodej bytového fondu na nám.Míru čp.136-140 v Březové a řídit se dle platné OZV č.3/2003 o prodeji bytů a domů do soukromého vlastnictví, kde jsou uvedené byty vyjmuté z prodeje.

 

Usnesení č.59/09

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.494/6 o výměře cca 1050 m2 v k.ú.Březová u Sokolov p.Aleksandrovi Brytkovi bytem Praha 10, Velenovského 3251/1 pro výstavbu rodinného domu za těchto podmínek:

- pozemek bude odprodán po dokončení a zkolaudování stavby

- na užívání pozemku bude uzavřena nájemní smlouva s výší nájemného 10,-- Kč/m2/rok, spojená se smlouvou o budoucí smlouvě s uvedením kupní ceny 120,-- Kč/m2

- pokud stavebník zkolauduje do 3 let od uzavření nájemní smlouvy, bude již uhrazené nájemné odečteno od kupní ceny pozemku

- pokud stavebník do 3 let od uzavření smlouvy stavbu rodinného domu nezahájí, smlouva se ruší a pozemek bude vrácen městu bez  jakýchkoliv nároků.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 

Usnesení č.60/09

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.53 o výměře cca 450 m2 v k.ú. Březová u Sokolova firmě RENSTAV-bytová výstavba s.r.o.,se sídlem ul. Nádražní 93 Sokolov za účelem výstavby 16-ti bytových jednotek za níže uvedených podmínek:

- cena pozemku 150,--Kč/m2

- po kolaudaci bude výše prodejní ceny za pozemek vyplacena kupujícímu formou dotace zpět

- stavebník (kupující) bude financovat výstavbu bytového domu na vlastní náklady

- stavebník zahájí výstavbu bytového domu do 1 měsíce od nabytí právní  moci stavebního povolení

- stavebník odprodá bytové jednotky přednostně občanům nominovaných RM

- pokud stavebník nezahájí výstavbu bytového domu do 1 měsíce od  nabytí právní moci stavebního povolení, stavbu řádně nezkolauduje do 14 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení, zaplatí sankci ve výši 20% ze sjednané kupní ceny za každý měsíc prodlení

- pokud stavebník nezahájí stavbu do 12 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení je povinen převést předmětný pozemek zpět městu Březová bez nároku na náhradu.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

 

ZM uložilo:

 

úkol č.1/09 finanční výbor

Posoudit možnost změny OZV č.3/2003 ve vztahu dalšího rozšíření prodeje bytů ve městě Březová.

termín: 29.6.2009

 

úkol č.2/09 tajemnice

Opětovně předložit do ZM návrh usnesení týkající se možnosti prodeje pozemku p.č.234/1 v k.ú.Březová (park u MZS) za účelem výstavby 12ti bytových jednotek po projednání v  souvislosti s územním řízení u MěÚ Sokolov.  

termín: 25.5.2009

 

úkol č.3/09 finanční výbor

Posoudit možnost zakoupení motorové pily pro Pionýrskou skupinu dle žádosti o fin.příspěvek na rok 2009.

termín: 25.5.2009

 

úkol č.4/09 finanční výbor

Posoudit možnost zrušení poplatku za odvoz komunálního  odpadu pro občany Březové a integrovaných obcí v souladu s  OZV č.3/2005.

termín: 25.5.2009

 

 

 

 

Přečíst »5.5.2009  

3. jednání ZM Březová dne 30. března 2009

USNESENÍ

z 3. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 30. března 2009 v 17.00 hodin v zasedací místnosti č.7 MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

Usnesení č.29/09

ZM schvaluje tento program 3. zasedání ZM:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise

3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM

4. Zpráva o činnosti výborů

5. Kontrola úkolů

6. Interpelace občanů

7. Rozpočet města na rok 2009

8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem

9. Různé

Usnesení č.30/09

ZM schvaluje rozpočet na rok 2009:

Příjmy celkem: 87.872,19 tis.Kč

Výdaje: provozní 66.261,1 tis.Kč, kapitálové 82.303,75 tis.Kč.

ZM zároveň schvaluje pravidla rozpočtového procesu v roce 2009 a rozpočtový výhled na roky 2010-2012.

Usnesení č.31/09

ZM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města Březová dle předložených seznamů:

drobný dlouhodobý majetek 225.233,29 Kč

dlouhodobý majetek - samostatné věci a soubory 140.484,-- Kč

dlouhodobý majetek - stará měřidla v domech 542.916,50 Kč

Usnesení č.32/09

ZM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku Mateřské školy 1 v celkové hodnotě 32.581,45 Kč a Mateřské školy 2 v celkové hodnotě 27.685,02 Kč dle předložených seznamů.

Usnesení č.33/09

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci ze strukturálních fondů EU v programovém období 2007-2013 v rámci Integrovaného operačního programu (IOP) na upgrade přístupového místa pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy Czech POINT, "Prioritní osa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě, oblast intervence 2.1 Výzva číslo 02 eGovernment v obcích - CzechPOINT".

Výše celkových nákladů projektu je 68.540,--Kč, přičemž tato částka již v sobě zahrnuje i internetové připojení na jeden rok a výdaje na administraci.

ZM souhlasí se zajištěním financování upgrade přístupového místa pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy Czech POINT. Finanční prostředky budou poskytnuty prostřednictvím kraje formou zálohy a je povinností žadatele tuto zálohu vyúčtovat ex-ante. Výše spolufinancování projektu ze strany žadatele - města Březová zahrnuje nezpůsobilé výdaje a minimálně 15% celkových způsobilých výdajů ve výši celkových nákladů a bude zajištěno z vlastních prostředků města Březová, a to ve výši minimálně 10.281,-- Kč, z bankovního účtu města.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.34/09

ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotace dle usnesení RM č.37/09 a pověřuje starostu města podpisem jednotlivých smluv. V případě dotace pro AMK-klub cyklotrialu ZM pověřuje podpisem místostarostu města.

Usnesení č.35/09

ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 232.500,--Kč pro TJ Olympii Březová na vybavení a činnost oddílů.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.36/09

ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 85.000,--Kč pro HC Březová na činnost klubu v roce 2009.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 

 

Usnesení č.37/09

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.494/6 o výměře cca 1050 m2 v k.ú.Březová u Sokolova pro výstavbu rodinného domu za těchto podmínek:

- pozemek bude odprodán po dokončení a zkolaudování stavby

- na užívání pozemku bude uzavřena nájemní smlouva s výší nájemného  10,--Kč/m2/rok, spojená se smlouvou o budoucí smlouvě s uvedením kupní ceny 120,--Kč/m2

- pokud stavebník zkolauduje do 3 let od uzavření nájemní smlouvy,  bude již uhrazené nájemné odečteno od kupní ceny pozemku

- pokud stavebník do 3 let od uzavření smlouvy stavbu rodinného domu nezahájí, smlouva se ruší a pozemek bude vrácen městu bez jakýchkoliv nároků.

Usnesení č.38/09

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.53 o výměře cca 450 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za účelem výtavby 16-ti bytových jednotek za níže uvedených podmínek:

- cena pozemku 150,--Kč/m2

- po kolaudaci bude výše prodejní ceny za pozemek vyplacena kupujícímu formou dotace zpět

- stavebník (kupující) bude financovat výstavbu bytového domu na vlastní náklady

- stavebník zahájí výstavbu bytového domu do 1 měsíce od nabytí právní moci stavebního povolení

- stavebník odprodá bytové jednotky přednostně občanům nominovaných RM

- pokud stavebník nezahájí výstavbu bytového domu do 1 měsíce od nabytí právní moci stavebního povolení, stavbu řádně nezkolauduje do 14 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení, zaplatí sankci ve výši 20% ze sjednané kupní ceny za každý měsíc prodlení

- pokud stavebník nezahájí stavbu do 12 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení je povinen převést předmětný pozemek zpět městu Březová bez nároku na náhradu.

Usnesení č.39/09

ZM schvaluje uzavření smlouvy o převodu projektové dokumentace bytového domu na pozemku p.č.53 v k.ú.Březová u Sokolova společnosti, která bude realizovat výstavbu bytového domu za podmínky, že náklady na pořízení projektové dokumentace budou zohledněny při stanovení prodejní ceny. V případě, že nedojde k zohlednění hodnoty projektové dokumentace, je firma realizující stavbu povinna městu uhradit náklady na pořízení projektové dokumentace v plném rozsahu.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.40/09

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.234/1 o výměře cca 450 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za účelem výstavby 12-ti bytových jednotek za níže uvedených podmínek:

- cena pozemku 150,--Kč/m2

- po kolaudaci bude výše prodejní ceny za pozemek vyplacena kupujícímu formou dotace zpět

- stavebník (kupující) bude financovat výstavbu bytového domu na vlastní náklady

- stavebník zahájí výstavbu bytového domu do 1 měsíce od nabytí právní moci stavebního povolení

- stavebník odprodá bytové jednotky přednostně občanům nominovaných RM

- pokud stavebník nezahájí výstavbu bytového domu do 1 měsíce od  nabytí právní moci stavebního povolení, stavbu řádně nezkolauduje do 14 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení, zaplatí sankci ve výši 20% ze sjednané kupní ceny za každý měsíc prodlení

- pokud stavebník nezahájí stavbu do 12 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení je povinen převést předmětný pozemek zpět městu Březová bez nároku na náhradu.

Usnesení č.41/09

ZM schvaluje uzavření smlouvy o převodu projektové dokumentace bytového domu na pozemku p.č.234/1 v k.ú.Březová u Sokolova společnosti, která bude ralizovat výstavbu bytového domu za podmínky, že náklady na pořízení projektové dokumentace budou zohledněny při stanovení prodejní ceny. V případě, že nedojde k zohlednění hodnoty projektové dokumentace, je firma realizující stavbu povinna městu uhradit náklady na pořízení projektové dokumentace v plném rozsahu.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.42/09

ZM schvaluje prodej částí pozemků p.č.12 a 15 o výměře cca 40 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 50,--Kč/m2 p.Peterkové Vlastě bytem Březová, Bezejmenná 8.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.43/09

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.51/1 o výměře cca 2000m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 65,--Kč/m2 p.Tlamkovi Tomášovi bytem Sokolov, Slavíčkova 1679.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.44/09

ZM schvaluje prodej pozemku p.č.77/1 o výměře 921 m2 v k.ú.Kamenice u Březové pro výstavbu rodinného domu manželům Lucii a Janovi Fialovým bytem Březová, Odborářů 350 za těchto podmínek:

- pozemek bude odprodán po dokončení a zkolaudování stavby

- na užívání pozemku bude uzavřena nájemní smlouva s výší nájemného  5,--Kč/m2/rok spojená se smlouvou o budoucí smlouvě s uvedením kupní  ceny 54,--Kč/m2

- pokud stavebník zkolauduje do 3 let od uzavření nájemní smlouvy,  bude již uhrazené nájemné odečteno od kupní ceny pozemku

- pokud stavebník do 3 let od uzavření smlouvy stavbu rodinného domu  nezahájí, smlouva se ruší a pozemek bude vrácen městu bez  jakýchkoliv nároků.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.45/09

ZM schvaluje prodej pozemků p.č.115 o výměře 1074 m2 a 596 o výměře 844 m2 v k.ú.Arnoltov za cenu 25,--Kč/m2 manželům Jiřímu a Marii Pospíšilovým bytem Dubina 12, pošta Kyselka.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.46/09

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.421/48 dílb) o výměře 32 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 50,--Kč/m2 p.Szolárovi Ondřejovi bytem Březová, Okružní 240.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.47/09

ZM schvaluje základní ceny za prodej pozemků takto:

- zahrady v Březové navazující na rodinné domy 60,--Kč/m2

- zahrady v integrované oblasti navazující na rodinné domy 30,--Kč/m2

- pozemky u rekreačních objektů 60,--Kč/m2

- stavební pozemek na garáž 200,--Kč/m2

- stavební pozemek pro výstavbu rod.domu v Březové 160,--Kč/m2

- stavební pozemek pro výstavbu rod.domu v integr.oblasti 75,--Kč/m2

Stavební pozemky pro výstavbu rodinných domů budou odprodány až po kolaudaci stavby s odečtením ceny za uhrazené nájemné z pozemku, pokud bude stavba v daném termínu dokončena.

Předložené žádosti o odprodej pozemků budou posuzovány individuelně s možností dalších úprav ceny.

 

Přečíst »10.4.2009