2. mimořádné jednání ZM Březová dne 17. srpna 2009

USNESENÍ

z 2. mimořádného zasedání Zastupitelstva města,

které se konalo dne 17. srpna 2009 v 17.00 hodin v zasedací místnosti č.7 MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali toto usnesení:

 

Usnesení č.78/09

ZM schvaluje vyřazení a prodej traktoru ZETOR 5245, včetně čelního nakladače TL 220 (rok výroby 1986) s nejnižší cenou 120.000,--Kč.

ZM pověřuje prodejem traktoru p.Petra Smíška.

ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

 

Přečíst »25.8.2009  

6. jednání ZM Březová dne 29. června 2009

USNESENÍ

ze 6. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 29. června 2009 v 17.00 hodin v zasedací místnosti č.7 MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

 

Usnesení č. 66/09

ZM schvaluje tento program 6. zasedání ZM:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise

3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM

4. Zpráva o činnosti výborů

5. Kontrola úkolů

6. Interpelace občanů

7. 2.rozpočtové opatření v roce 2009

8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem

9. Různé

Usnesení č. 67/09

ZM schvaluje 2. rozpočtové opatření v roce 2009

Usnesení č. 68/09

ZM schvaluje revokaci usn.ZM č.42/09, kterým byl schválen prodej částí pozemků p.č.12 a 15 p.Peterkové V. bytem Březová, Bezejmenná čp.8.

Usnesení č. 69/09

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.15 o výměře 40 m2, pozemku p.č.12 o výměře 43 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 50,--Kč/m2 p.Peterkové Vlastě bytem Březová, Bezejmenná 8, p.Peterkovi Petrovi bytem Sokolov, Mánesova 1668, p.Peterkovi Jaroslavovi bytem Březová, část Kamenice 77 a p.Peterkovi Pavlovi bytem Březová, Bezejmenná 8.

ZM pověřuje starostu města podpisem souvisejících dokumentů.

Usnesení č. 70/09

ZM schvaluje odkoupení části pozemku p.č.14/1 o výměře 4 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 50,--Kč/m2 od p.Peterkové Vlasty bytem Březová, Bezejmenná 8, p.Peterky Petra bytem Sokolov, Mánesova 1668, p.Peterky Jaroslava bytem Březová, část Kamenice 77 a p.Peterky Pavla bytem Březová, Bezejmenná 8.

ZM pověřuje starostu města podpisem souvisejících dokumentů.

Usnesení č. 71/09

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.519 o výměře 1 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 50,--Kč/m2.

Usnesení č. 72/09

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků dle předloženého seznamu v katastrálním území:

Arnoltov

Březová u Sokolova

Kamenice u Březové

Kostelní Bříza

Krásná Lípa u Březové

Lobzy u Březové

Ostrov u Březové

Paseka u Březové

Rudolec u Březové

Smrkovec u Březové

Studánka u Březové

Žitná u Březové

od Pozemkového fondu ČR formou privatizace dle zákona č.92/91 Sb.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č. 73/09

ZM schvaluje odkoupení pozemků p.č.9/1 o výměře 2336 m2, p.č.10/1 o výměře 100 m2 a p.č.3/3 o výměře 742 m2 v k.ú.Kamenice u Březové od Pozemkového fondu ČR.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.74/09

ZM schvaluje uzavření dohody o partnerství k projektu "Technologická centra a elektronické spisové služby na území ORP Sokolov" s městem Sokolov.

ZM pověřuje starostu města podpisem dohody.

Usnesení č. 75/09

ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí se společností ČEZ distribuce a.s. o nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu odběrného zařízení v souvislosti s realizací úprav stávajícího a výstavby nového distribučního zařízení nutného k ralizaci akce "Výstavba 4 x RD na p.p.č.495/2, 495/3, 495/4, 495/5 v k.ú.Březová".

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 76/09

ZM schvaluje doplnění Jednacího řádu ZM v článku 7 - Průběh zasedání ZM o bod 10. ve znění „Pro účely zapisovatelky bude pořizován záznam z jednání“.

Usnesení č. 77/09

ZM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města dle předloženého seznamu:

DHM v celkové hodnotě 35.000,--Kč

DDHM v celkové hodnotě 177.296,51 Kč

zásoby v celkové hodnotě 4.397,79 Kč

 

Přečíst »10.7.2009  

5. jednání ZM Březová dne 25. května 2009

USNESENÍ

z 5. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 25. května 2009 v 17.00 hodin v zasedací místnosti č.7 MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

 

Usnesení č.61/09

ZM schvaluje tento program 5. zasedání ZM

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise

3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM

4. Zpráva o činnosti výborů

5. Kontrola úkolů

6. Interpelace občanů

7. Rozbor hospodaření a závěřečný účet města za rok 2008

8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem

9. Různé

 

Usnesení č.62/09

ZM schvaluje Rozbor hospodaření a Závěrečný účet města Březová za rok 2008 bez výhrad.

 

Usnesení č.63/09

ZM schvaluje pořízení traktoru Zetor Proxima Power 9542 s čelním nakladačem v celkové ceně 1.266.184,--Kč, a to formou leasingu na 36 měsíců s 25% akontací.

ZM schvaluje uvolnění částky 540 tis.Kč na úhradu leasingových splátek, akontace a poplatku za smlouvu v roce 2009 a ukládá zapracovat tento výdaj do najbližší změny rozpočtu s tím, že výdaj bude kryt z přebytku hospodařaní předchozích let.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

 

Usnesení č.64/09

ZM schvaluje roční členský příspěvek za členství ve svazku obcí "Mikroregion Sokolov-východ" ve výši 40.000,--Kč.

 

Usnesení č.65/09

ZM podle 84 odst.2 písm.f) zák.č.128/2000 Sb., o obcích:

1. deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská

 s.r.o., konané dne 26.6.2009, která bude jednat o těchto  záležitostech:

 a) zpráva jednatelů společnosti s podnikatelské činnosti  společnosti v roce 2008 a o stavu majetku společnosti

 b) projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2008

 c) roční účetní závěrka společnosti k 31.12.2008

 d) zpráva dozorčí rady společnosti

 e) schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2008

jako zástupce společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.starostu města pana Miroslava Boudu.

2. ukládá mu, aby za město jako společníka na tomto jednání valné  hromady kladně rozhodl:

 - o schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2008

 - o schválení roční účetní závěrky společnsoti k 31.12.2008.

V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta účastnit, bude město zastupovat místostarosta pan František Schneider.

 

5. ZM uložilo:

úkol č.5/09 - tajemnice

 Připravit změnu Obecně závazné vyhlášky č.3/05 o místním

 poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,  přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního

 odpadu dle návrhu finančního výboru ze dne 18.5.2009

 (občanům Tisové snížit poplatek po dobu provozu skládky

 o 50%).

 termín: 21. 9.2009

 

úkol č.6/09 - tajemnice

 Připravit doplněk jednacího řádu ZM (záznam z jednání).

 termín: 29.6.2009

 

 

 

 

Přečíst »1.6.2009  

4. jednání ZM Březová dne 27. dubna 2009

USNESENÍ

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 27. dubna 2009 v 17.00 hodin v zasedací místnosti č.7 MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

 

Usnesení č.48/09

ZM schvaluje tento program 4. zasedání ZM

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise

3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM

4. Zpráva o činnosti výborů

5. Kontrola úkolů

6. Interpelace občanů

7. 1. rozpočtové opatření v r.2009

8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem

9. Různé

 

Usnesení č.49/09

ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření v roce 2009.

 

Usnesení č.50/09

ZM schvaluje přímou dotaci na dokončenou bytovou jednotku:

manž. Petru a Soně Končelovým bytem K.Vary,Vítězná 56 ve výši 100.000,- Kč

p. Janě Šedivcové bytem Březová část Kamenice 79 ve výši 100.000,--Kč.

ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv.

 

Usnesení č.51/09

ZM schvaluje dotaci pro ZO ČSCH K.Bříza na údržbu areálu, činnost a zajištění výstav ve výši 45.000,--Kč.

ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

 

Usnesení č.52/09

ZM schvaluje dotaci pro Pionýrskou organizaci Březová na činnost, vybavení, údržbu táborové záklany, úhradu energií a zajištění akcí ve výši 35.000,--Kč.

ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

 

Usnesení č.53/09

ZM schvaluje finanční dar Místní akční skupině Sokolovsko, o.p.s. (MAS) prostřednictvím Mikroregionu Sokolov-východ na zajištění činnosti ve výši 25.000,-- Kč.

ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

 

Usnesení č.54/09

ZM schvaluje přijetí dotace ve výši 250.000,--Kč od Nadace ČEZ, se sídlem Seifertova 55, Praha 3 na realizaci projektu "Rozšíření multifunkčního dětského hřiště na p.p.č.15" a zároveň ZM schvaluje spolufinancování projektu ve výši 100.000,--Kč (tzn.celkové předpokládané náklady činí 350.000,--Kč).

ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

 

Usnesení č.55/09

ZM schvaluje vyřazení a následný prodej travního traktoru MTD YMHN 5200 (pořizovací cena 112.000,--Kč, rok pořízení 2004).

ZM schvaluje prodej travního traktoru fotbalovému klubu Baník Bukovany s nejnižší cenou 40.000,--Kč.

ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

 

Usnesení č.56/09

ZM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku ZŠ Březová dle předloženého seznamu:

samostatné movité věci 38.599,-- Kč a drobný dlouhodobý hmotný majetek 191.362,70 Kč

 

Usnesení č.57/09

ZM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku MŠ ul.Komenského 11 dle předloženého seznamu:

drobný dlouhodobý hmotný majetek 690,-- Kč

dlouhodobý hmotný majetek 19.800,-- Kč

 

Usnesení č.58/09

ZM neschvaluje prodej bytového fondu na nám.Míru čp.136-140 v Březové a řídit se dle platné OZV č.3/2003 o prodeji bytů a domů do soukromého vlastnictví, kde jsou uvedené byty vyjmuté z prodeje.

 

Usnesení č.59/09

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.494/6 o výměře cca 1050 m2 v k.ú.Březová u Sokolov p.Aleksandrovi Brytkovi bytem Praha 10, Velenovského 3251/1 pro výstavbu rodinného domu za těchto podmínek:

- pozemek bude odprodán po dokončení a zkolaudování stavby

- na užívání pozemku bude uzavřena nájemní smlouva s výší nájemného 10,-- Kč/m2/rok, spojená se smlouvou o budoucí smlouvě s uvedením kupní ceny 120,-- Kč/m2

- pokud stavebník zkolauduje do 3 let od uzavření nájemní smlouvy, bude již uhrazené nájemné odečteno od kupní ceny pozemku

- pokud stavebník do 3 let od uzavření smlouvy stavbu rodinného domu nezahájí, smlouva se ruší a pozemek bude vrácen městu bez  jakýchkoliv nároků.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 

Usnesení č.60/09

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.53 o výměře cca 450 m2 v k.ú. Březová u Sokolova firmě RENSTAV-bytová výstavba s.r.o.,se sídlem ul. Nádražní 93 Sokolov za účelem výstavby 16-ti bytových jednotek za níže uvedených podmínek:

- cena pozemku 150,--Kč/m2

- po kolaudaci bude výše prodejní ceny za pozemek vyplacena kupujícímu formou dotace zpět

- stavebník (kupující) bude financovat výstavbu bytového domu na vlastní náklady

- stavebník zahájí výstavbu bytového domu do 1 měsíce od nabytí právní  moci stavebního povolení

- stavebník odprodá bytové jednotky přednostně občanům nominovaných RM

- pokud stavebník nezahájí výstavbu bytového domu do 1 měsíce od  nabytí právní moci stavebního povolení, stavbu řádně nezkolauduje do 14 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení, zaplatí sankci ve výši 20% ze sjednané kupní ceny za každý měsíc prodlení

- pokud stavebník nezahájí stavbu do 12 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení je povinen převést předmětný pozemek zpět městu Březová bez nároku na náhradu.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

 

ZM uložilo:

 

úkol č.1/09 finanční výbor

Posoudit možnost změny OZV č.3/2003 ve vztahu dalšího rozšíření prodeje bytů ve městě Březová.

termín: 29.6.2009

 

úkol č.2/09 tajemnice

Opětovně předložit do ZM návrh usnesení týkající se možnosti prodeje pozemku p.č.234/1 v k.ú.Březová (park u MZS) za účelem výstavby 12ti bytových jednotek po projednání v  souvislosti s územním řízení u MěÚ Sokolov.  

termín: 25.5.2009

 

úkol č.3/09 finanční výbor

Posoudit možnost zakoupení motorové pily pro Pionýrskou skupinu dle žádosti o fin.příspěvek na rok 2009.

termín: 25.5.2009

 

úkol č.4/09 finanční výbor

Posoudit možnost zrušení poplatku za odvoz komunálního  odpadu pro občany Březové a integrovaných obcí v souladu s  OZV č.3/2005.

termín: 25.5.2009

 

 

 

 

Přečíst »5.5.2009  

3. jednání ZM Březová dne 30. března 2009

USNESENÍ

z 3. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 30. března 2009 v 17.00 hodin v zasedací místnosti č.7 MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

Usnesení č.29/09

ZM schvaluje tento program 3. zasedání ZM:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise

3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM

4. Zpráva o činnosti výborů

5. Kontrola úkolů

6. Interpelace občanů

7. Rozpočet města na rok 2009

8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem

9. Různé

Usnesení č.30/09

ZM schvaluje rozpočet na rok 2009:

Příjmy celkem: 87.872,19 tis.Kč

Výdaje: provozní 66.261,1 tis.Kč, kapitálové 82.303,75 tis.Kč.

ZM zároveň schvaluje pravidla rozpočtového procesu v roce 2009 a rozpočtový výhled na roky 2010-2012.

Usnesení č.31/09

ZM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města Březová dle předložených seznamů:

drobný dlouhodobý majetek 225.233,29 Kč

dlouhodobý majetek - samostatné věci a soubory 140.484,-- Kč

dlouhodobý majetek - stará měřidla v domech 542.916,50 Kč

Usnesení č.32/09

ZM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku Mateřské školy 1 v celkové hodnotě 32.581,45 Kč a Mateřské školy 2 v celkové hodnotě 27.685,02 Kč dle předložených seznamů.

Usnesení č.33/09

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci ze strukturálních fondů EU v programovém období 2007-2013 v rámci Integrovaného operačního programu (IOP) na upgrade přístupového místa pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy Czech POINT, "Prioritní osa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě, oblast intervence 2.1 Výzva číslo 02 eGovernment v obcích - CzechPOINT".

Výše celkových nákladů projektu je 68.540,--Kč, přičemž tato částka již v sobě zahrnuje i internetové připojení na jeden rok a výdaje na administraci.

ZM souhlasí se zajištěním financování upgrade přístupového místa pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy Czech POINT. Finanční prostředky budou poskytnuty prostřednictvím kraje formou zálohy a je povinností žadatele tuto zálohu vyúčtovat ex-ante. Výše spolufinancování projektu ze strany žadatele - města Březová zahrnuje nezpůsobilé výdaje a minimálně 15% celkových způsobilých výdajů ve výši celkových nákladů a bude zajištěno z vlastních prostředků města Březová, a to ve výši minimálně 10.281,-- Kč, z bankovního účtu města.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.34/09

ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotace dle usnesení RM č.37/09 a pověřuje starostu města podpisem jednotlivých smluv. V případě dotace pro AMK-klub cyklotrialu ZM pověřuje podpisem místostarostu města.

Usnesení č.35/09

ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 232.500,--Kč pro TJ Olympii Březová na vybavení a činnost oddílů.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.36/09

ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 85.000,--Kč pro HC Březová na činnost klubu v roce 2009.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 

 

Usnesení č.37/09

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.494/6 o výměře cca 1050 m2 v k.ú.Březová u Sokolova pro výstavbu rodinného domu za těchto podmínek:

- pozemek bude odprodán po dokončení a zkolaudování stavby

- na užívání pozemku bude uzavřena nájemní smlouva s výší nájemného  10,--Kč/m2/rok, spojená se smlouvou o budoucí smlouvě s uvedením kupní ceny 120,--Kč/m2

- pokud stavebník zkolauduje do 3 let od uzavření nájemní smlouvy,  bude již uhrazené nájemné odečteno od kupní ceny pozemku

- pokud stavebník do 3 let od uzavření smlouvy stavbu rodinného domu nezahájí, smlouva se ruší a pozemek bude vrácen městu bez jakýchkoliv nároků.

Usnesení č.38/09

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.53 o výměře cca 450 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za účelem výtavby 16-ti bytových jednotek za níže uvedených podmínek:

- cena pozemku 150,--Kč/m2

- po kolaudaci bude výše prodejní ceny za pozemek vyplacena kupujícímu formou dotace zpět

- stavebník (kupující) bude financovat výstavbu bytového domu na vlastní náklady

- stavebník zahájí výstavbu bytového domu do 1 měsíce od nabytí právní moci stavebního povolení

- stavebník odprodá bytové jednotky přednostně občanům nominovaných RM

- pokud stavebník nezahájí výstavbu bytového domu do 1 měsíce od nabytí právní moci stavebního povolení, stavbu řádně nezkolauduje do 14 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení, zaplatí sankci ve výši 20% ze sjednané kupní ceny za každý měsíc prodlení

- pokud stavebník nezahájí stavbu do 12 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení je povinen převést předmětný pozemek zpět městu Březová bez nároku na náhradu.

Usnesení č.39/09

ZM schvaluje uzavření smlouvy o převodu projektové dokumentace bytového domu na pozemku p.č.53 v k.ú.Březová u Sokolova společnosti, která bude realizovat výstavbu bytového domu za podmínky, že náklady na pořízení projektové dokumentace budou zohledněny při stanovení prodejní ceny. V případě, že nedojde k zohlednění hodnoty projektové dokumentace, je firma realizující stavbu povinna městu uhradit náklady na pořízení projektové dokumentace v plném rozsahu.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.40/09

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.234/1 o výměře cca 450 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za účelem výstavby 12-ti bytových jednotek za níže uvedených podmínek:

- cena pozemku 150,--Kč/m2

- po kolaudaci bude výše prodejní ceny za pozemek vyplacena kupujícímu formou dotace zpět

- stavebník (kupující) bude financovat výstavbu bytového domu na vlastní náklady

- stavebník zahájí výstavbu bytového domu do 1 měsíce od nabytí právní moci stavebního povolení

- stavebník odprodá bytové jednotky přednostně občanům nominovaných RM

- pokud stavebník nezahájí výstavbu bytového domu do 1 měsíce od  nabytí právní moci stavebního povolení, stavbu řádně nezkolauduje do 14 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení, zaplatí sankci ve výši 20% ze sjednané kupní ceny za každý měsíc prodlení

- pokud stavebník nezahájí stavbu do 12 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení je povinen převést předmětný pozemek zpět městu Březová bez nároku na náhradu.

Usnesení č.41/09

ZM schvaluje uzavření smlouvy o převodu projektové dokumentace bytového domu na pozemku p.č.234/1 v k.ú.Březová u Sokolova společnosti, která bude ralizovat výstavbu bytového domu za podmínky, že náklady na pořízení projektové dokumentace budou zohledněny při stanovení prodejní ceny. V případě, že nedojde k zohlednění hodnoty projektové dokumentace, je firma realizující stavbu povinna městu uhradit náklady na pořízení projektové dokumentace v plném rozsahu.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.42/09

ZM schvaluje prodej částí pozemků p.č.12 a 15 o výměře cca 40 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 50,--Kč/m2 p.Peterkové Vlastě bytem Březová, Bezejmenná 8.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.43/09

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.51/1 o výměře cca 2000m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 65,--Kč/m2 p.Tlamkovi Tomášovi bytem Sokolov, Slavíčkova 1679.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.44/09

ZM schvaluje prodej pozemku p.č.77/1 o výměře 921 m2 v k.ú.Kamenice u Březové pro výstavbu rodinného domu manželům Lucii a Janovi Fialovým bytem Březová, Odborářů 350 za těchto podmínek:

- pozemek bude odprodán po dokončení a zkolaudování stavby

- na užívání pozemku bude uzavřena nájemní smlouva s výší nájemného  5,--Kč/m2/rok spojená se smlouvou o budoucí smlouvě s uvedením kupní  ceny 54,--Kč/m2

- pokud stavebník zkolauduje do 3 let od uzavření nájemní smlouvy,  bude již uhrazené nájemné odečteno od kupní ceny pozemku

- pokud stavebník do 3 let od uzavření smlouvy stavbu rodinného domu  nezahájí, smlouva se ruší a pozemek bude vrácen městu bez  jakýchkoliv nároků.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.45/09

ZM schvaluje prodej pozemků p.č.115 o výměře 1074 m2 a 596 o výměře 844 m2 v k.ú.Arnoltov za cenu 25,--Kč/m2 manželům Jiřímu a Marii Pospíšilovým bytem Dubina 12, pošta Kyselka.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.46/09

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.421/48 dílb) o výměře 32 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 50,--Kč/m2 p.Szolárovi Ondřejovi bytem Březová, Okružní 240.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.47/09

ZM schvaluje základní ceny za prodej pozemků takto:

- zahrady v Březové navazující na rodinné domy 60,--Kč/m2

- zahrady v integrované oblasti navazující na rodinné domy 30,--Kč/m2

- pozemky u rekreačních objektů 60,--Kč/m2

- stavební pozemek na garáž 200,--Kč/m2

- stavební pozemek pro výstavbu rod.domu v Březové 160,--Kč/m2

- stavební pozemek pro výstavbu rod.domu v integr.oblasti 75,--Kč/m2

Stavební pozemky pro výstavbu rodinných domů budou odprodány až po kolaudaci stavby s odečtením ceny za uhrazené nájemné z pozemku, pokud bude stavba v daném termínu dokončena.

Předložené žádosti o odprodej pozemků budou posuzovány individuelně s možností dalších úprav ceny.

 

Přečíst »10.4.2009  

1. mimořádné jednání ZM Březová dne 9. března 2009

USNESENÍ

z 1. mimořádného zasedání Zastupitelsva města Březová,

které se konalo dne 9. března 2009 v 17.00 hodin v zasedací místnosti č.7 MěÚ

 

Členové zastupitelstva

1. Volí

Návrhovou komisi ve složení: p.Strnadová, p.Boukal, Mgr.Rayman

 

2. Projednali

a) Žádost o poskytnutí příspěvku JSDH z rozpočtu Karlovarského kraje

 

3. Přijali toto usnesení:

Usnesení č.28/09

ZM schvaluje předložení žádosti o poskytnutí investičního a neivnestičního příspěvku na věcné vybavení a na obnovu požární techniky JSDH Březová z rozpočtu Karlovarského kraje na sadu vyprošťovacího hydraulického nářadí.

ZM pověřuje starostu města podpisem žádosti.

 

Přečíst »10.3.2009  

2. jednání ZM Březová dne 23. února 2009

USNESENÍ

z 2. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 23. února 2009 v 17.00 hodin v zasedací místnosti č.7 MěÚ

 

Členové zastupitelstva:

 

1. Volí

Návrhovou komisi ve složení:Ing.Šmat, Mgr.Bláha, Mgr.Rayman

 

2. Projednali

2.2. Navržený program 2. zasedání ZM

2.3. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM

2.4. Zprávu o činnosti výborů

2.5. Kontrolu úkolů

2.6. Interpelaci občanů

2.7. Doplnění rozpočtového provizoria

2.7. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem

 a) Záměr prodeje pozemků p.č.12 a 15 v k.ú.Březová

 b) Záměr prodeje pozemku p.č.51/1 v k.ú.Kamenice

 c) Záměr prodeje pozemku p.č.77/1 v k.ú.Kamenice

 d) Záměr prodeje pozemku p.č.115 a 596 v k.ú.Arnoltov

 e) Záměr prodeje části pozemku p.č.421/48 díl b) v k.ú.Březová

 f) Žádost o dotaci svazkem obcí Mikroregion Sokolov-východ na

 projekt "Studie projektu Antonínské arboretum"

 g) Žádost o dotaci svazkem obcí Mikroregion Sokolov-východ na

 projekt "Projektová dokumentace napojení páteřní cyklostezky

 na Slavkovský les v Březové, část Tisová"

 h) Žádost o dotaci svazkem obcí Mikroregion Sokolov-východ na

 projekt "Dovolená na Sokolovsku-produktové balíčky"

 i) Revokace usn.č.3/09

 j) Žádost o dotaci na projekt "Využití fenoménu zaniklých  obcí pro rozvoj CR - 1 etapa"

 k) Přímá dotace na vybudované bytové jednotky

 l) Smlouva o budoucí smlouvě se společností ČEZ dstribuce a.s.o

 připojení odběrných zařízení - "Výstavba 12-bytového domu"

 m) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Vojčová

 

3. Berou na vědomí

3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM

3.2. Zprávu o činnosti výborů

3.3. Plán práce kontrolního výboru na rok 2009

 

4. Přijali tato usnesení:

Usnesení č.13/09

ZM schvaluje tento program 2. zasedání ZM:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise

3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM

4. Zpráva o činnosti výborů

5. Kontrola úkolů

6. Interpelace občanů

7. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem

8. Různé

Usnesení č.14/09

ZM schvaluje doplnění těchto investičních výdajů financovaných v rámci rozpočtového provizoria:

1. Projektová dokumentace včetně výkazu výměr na přístupové komunikace

 k objektu Multifunkční kulturní dům 120.000,--

2. PD multifunkční objekt Rudolec 100.000,--

3. Vestavba půdních bytů na čp.121,122 - vícepráce 300.000,--

4. Hřbitov-výškové geodetické zaměření pro veřejnou soutěž 15.000,--

5. Přímá dotace za vybudovanou bytovou jednotku 250.000,--

6. Úhrada za zajištění el.příkonu pro plánovanou výstavbu "16ti bytové

 jednotky na p.p.č.53 v Březové" 220.000,--

7. Smlouva o budoucí smlouvě č.4120404471 - úhrada za zajištění el.

 příkonu pro plánovanou výstavbu 11RD v lokalitě Výsluní 140.000,--

Usnesení č.15/09

ZM schvaluje záměr prodeje částí pozemků p.č.12 a 15 o výměře cca 40 m2 v k.ú.Březová za cenu 50,--Kč/m2.

Usnesení č.16/09

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.51/1 o výměře cca 2000 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 65,--Kč/m2.

Usnesení č.17/09

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.77/1 o výměře 921 m2 v k.ú.Kamenice u Březové pro výstavbu rodinného domu za těchto podmínek:

- pozemek bude odprodán po dokončení a zkolaudování stavby

- na užívání pozemku bude uzavřena nájemní smlouva s výší nájemného  5,--Kč/m2/rok, spojená se smlouvou o budoucí smlouvě s uvedením

 kupní ceny 54,--Kč/m2

- pokud stavebník zkolauduje do 3 let od uzavření nájemní smlouvy,

 bude již uhrazené nájemné odečteno od kupní ceny pozemku

- pokud stavebník do 3 let od uzavření smlouvy stavbu rodinného domu

 nezahájí, smlouva se ruší a pozemek bude vrácen městu bez

 jakýchkoliv nároků.

Usnesení č.18/09

ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.115 o výměře 1074 m2 a p.č.596 o výměře 844 m2 v k.p.Arnoltov za cenu 25,--Kč/m2.

Usnesení č.19/09

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.421/48 - díl b) o výměře 32 m2 v k.p.Březová u Sokolova za cenu 50,--Kč/m2.

Usnesení č.20/09

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci svazkem obcí Mikroregionem Sokolov-východ v rámci programu Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013, oblasti podpory 2.1, na projekt "Studie projektu Antonínské arboretum". Výše celkových nákladů projektu je 1.939.000,--Kč.

ZM schvaluje zajištění financování projektu ze svého rozpočtu-spolufinancování projektu ve výši 0% tj. 0,--Kč a dále zajištěním předfinancování projektu ve výši 0% celkových nákladů, tj.

0,--Kč.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.21/09

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci svazkem obcí Mikroregionem Sokolov-východ v rámci programu Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013, v oblasti podpory 2.1, na projekt "Projektová dokumentace napojení páteřní cyklostezky na Slavkovský les v Březové, část Tisová". Výše celkových nákladů projektu je 1.581.000,--Kč.

ZM schvaluje zajištění financování projektu ze svého rozpočtu - spolufinancování projektu ve výši 0%, tj 0,--Kč a dále zajištění předfinancování projektu ve výši 100% celkových nákladů, tj,.1.581.000,--Kč. Předfinancování bude zajištěno krátkodobou finanční výpomocí, kterou poskytne město Březová Mikroregionu Sokolov-východ.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.22/09

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci svazkem obcí Mikroregionem Sokolov-východ v rámci programu Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-20013, oblasti podpory 4.3, na projekt "Dovolená na Sokolovsku-produktové balíčky". Výše celkových nákladů projektu je 1.891.000,--Kč.

ZM schvaluje zajištění financování projektu ze svého rozpočtu - spolufinancování projektu ve výši 0% tj.0,-- Kč a dále předfinancování projektu ve výši 0% celkových nákladů tj.0,--Kč.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.23/09

ZM revokuje své usnesení č.3/09 - žádost o dotaci na projekt "Využití

fenoménu zaniklých obcí Slavkovského lesa pro rozvoj CR".

Usnesení č.24/09

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci programu Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013, oblast

podpory 4.3, na projekt "Využití fenoménu zaniklých obcí pro rozvoj

CR - 1 etapa". Výše celkových nákladů je 1.978.000,--Kč.

ZM schvaluje financování projektu ze svého rozpočtu - spolufinancování

ve výši 7,5% tj. 148.350,--Kč a dále předfinancování projektu ve výši

100% celkových nákladů tj. 1.978.000,--Kč.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.25/09

ZM schvaluje přímou dotaci na dokončenou bytovou jednotku:

- manž.Šlajchrtovým --- ve výši 100.000,--Kč

- p.J.Zíkovi bytem --- (za byt v čp.155)ve výši 50.000,--

- p.M.Szolárovi bytem --- (za RD čp.355) ve výši 100.000,--

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.26/09

ZM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě se společností ČEZ distribuce a.s. o připojení odběrných zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí nutných k realizaci akce "Výstavba 12-ti bytového domu na p.p.č.234/1 v k.ú.Březová".

ZM pověřuje starostu města podpisem Smlouvy.

Usnesení č.27/09

ZM neschvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 23.581,--Kč s p.Miluší Vojčovou bytem ---. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 6/2008 až 12/2008 a poplatku z prodlení.

ZM trvá na úhradě dlužné částky do 30.4.2009. V případě neuhrazení pohledávky ZM schvaluje podání návrhu na vyklizení bytu Okresnímu soudu v Sokolově.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

 

 

Přečíst »10.3.2009  

1. jednání ZM Březová dne 26. ledna 2009

USNESENÍ

z 1. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 26.ledna 2009 v 17.00 hodin v zasedací místnosti č.7 MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

Usnesení č.1/09

ZM schvaluje tento program 1. zasedání ZM:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise

3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM

4. Zpráva o činnosti výborů

5. Kontrola úkolů

6. Interpelace občanů

8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem

9. Různé

Usnesení č.2/09

ZM schvaluje mimořádné přidělení bytu o velikosti 1+1 v čp.122/23 ul.Komenského v Březové p.Ivaně Prokopové. Nájemní smlouva na byt bude uzavřena vždy nejdéle na dobu šesti měsíců.

Usnesení č.3/09

ZM schvaluje žádost o dotaci na realizaci I.etapy projektu "Využití fenoménu zaniklých obcí Slavkovského lesa". ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.4/09

V souladu se záměrem MAS Sokolovsko o.p.s.ZM schvaluje podání žádosti na dotaci "Parkové úpravy v obci Rudolec a Kamenice". ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.5/09

ZM schvaluje poskytnutí návratné půjčky ve výši 20.000,--Kč na plynofikaci rodinného domu p.Josefu Gajdošovi trvale bytem Březová, část Rudolec čp.89 s tím, že půjčka se splatností 2 roky bude poskytnuta na základě předložení kladného vyjádření MěÚ Sokolov,odboru stavebního a územního plánování. ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.6/09

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt "Internetové kiosky" do krajského programu prevence kriminality Karlovarského kraje pro rok 2009 v celkové předpokládané hodnotě 200.000,--Kč. ZM schvaluje minimální finanční spoluúčast města Březová 20% z celkových nákladů. ZM pověřuje starostu města podpisem žádosti.

Usnesení č.7/09

ZM schvaluje podání žádosti o nadační příspěvek na projekt s názvem "Oranžové hřiště" od NADACE ČEZ v celkové předpokládané hodnotě 4.000.000,--Kč, přičemž poskytnutý nadační příspěvek je stanoven v maximální výši 1.500.000,--Kč. ZM schvaluje spolufinancování projektu ve výši 2.500.000,--Kč z celkových předpokládaných nákladů. ZM pověřuje starostu města podpisem žádosti.

Usnesení č.8/09

ZM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí č.4120404471 se společností ČEZ distribuce a.s. o připojení odběrných zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí NN na akci "Březová-výstavba areálu 11 rodinných domů v lokalitě Výsluní - 1.etapa komunikace a inženýrské sítě".

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.9/09

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 878/1 o výměře 86.530 m2 v k.ú. Rudolec u Březové od Pozemkového fondu ČR. ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.10/09

ZM revokuje své usn.č.45/05 ze dne 30.5.2005, kterým byl schválen bezúplatný převod pozemku p.č.958/1 o výměře 999 m2 v k.ú.Rudolec u Březové od Pozemkového fondu ČR.

Usnesení č.11/09

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č.958/1 o výměře 1007 m2 v k.ú.Rudolec u Březové od Pozemkového fondu ČR. ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.12/09

Na základě nařízení vlády č.37/2003 Sb.v platném znění nařízení vlády č.20/09 Sb. ZM schvaluje měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva, tj.místostarostovi města, členům rady města, členům zastupitelstva města, předsedům výborů a komisí města, tak jak jsou navrženy. Podle shora navrženého nařízení vlády nebudou odměny vypláceny členům výborů a komisí.

 

Přečíst »28.1.2009  

10. jednání ZM Březová dne 15. prosince 2008

USNESENÍ

z 10. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 15. prosince 2008 v 17.00 hodin v zasedací místnosti č. 7 MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

Usnesení č.128/08

ZM schvaluje tento program 10. zasedání ZM:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise

3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM

4. Zpráva o činnosti výborů

5. Kontrola úkolů

6. Interpelace občanů

7. 8.rozpočtové opatření v roce 2008

8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem

9. Různé

Usnesení č.129/08

ZM schvaluje 8. rozpočtové opatření v roce 2008, včetně doplňku.

Usnesení č.130/08

ZM schvaluje prodej pozemku p.č.350 o výměře cca 1914 m2 v k.ú.Kamenice u Březové p.Kubisové Lence bytem Sokolov, Švabinského 1732 za účelem výstavby rodinného domu za těchto podmínek:

- pozemek bude odprodán až po ukončení a zkolaudování stavby

- na užívání pozemku bude uzavřena nájemní smlouva s výší nájemného 5,--Kč/m2/rok, spojená se smlouvou o budoucí smlouvě s uvedením kupní ceny ve výši 54,--Kč/m2

- pokud stavebník zkolauduje do 3 let od uzavření smlouvy, bude již uhrazené nájemné odečteno od kupní ceny pozemku

- pokud stavebník do 3 let od uzavření smlouvy stavbu rodinného domu nezahájí, smlouva se ruší a pozemek bude vrácen městu bez jakýchkoliv nároků.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.131/08

ZM schvaluje prodej pozemku st.p.č.106 o výměře 44 m2 v k.ú.Kamenice u Březové manželům Hejpetrovým bytem Sokolov, Slovenská 1060 za cenu 58,--Kč/m2.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.132/08

ZM schvaluje prodej pozemku st.p.č.110/20 o výměře 3121 m2 v k.ú.Kamenice u Březové manželům Krauzovým bytem Sokolov, Švabinského 1703 za účelem výstavby rodinného domu za těchto podmínek:

- pozemek bude odprodán až po ukončení a zkolaudování stavby

- na užívání pozemku bude uzavřena nájemní smlouva s výší nájemného  5,--Kč/m2/rok, spojená se smlouvou o budoucí smlouvě s uvedením kupní ceny 35,--Kč/m2

- pokud stavebník zkolauduje do 3 let od uzavření smlouvy, bude již uhrazené nájemné odečteno od kupní ceny pozemku

- pokud stavebník do 3 let od uzavření smlouvy stavbu rodinného domu nezahájí, smlouva se ruší a pozemek bude vrácen městu bez jakýchkoliv nároků.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.133/08

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.651/14 o výměře cca 500 m2 v k.ú. Kamenice u Březové za cenu 58,--Kč/m2 manželům Oltmanovým bytem Březová, Dvořákova 150.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.134/08

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.523/1 o výměře cca 800 m2 v k.ú.

Březová u Sokolova p.Uberlackerovi Tomášovi bytem Sokolov, Poláčkova 1826 pro výstavbu rodinného domu za splnění těchto podmínek:

- pozemek bude odprodán po dokončení a zkolaudování stavby

- na užívání pozemku bude uzavřena nájemní smlouva s výší nájemného  10,--Kč/m2/rok, spojená se smlouvou o budoucí smlouvě s uvedením kupní ceny 120,--Kč/m2

- pokud stavebník zkolauduje do 3 let od uzavření nájemní smlouvy,  bude již uhrazené nájemné odečteno od kupní ceny pozemku

- pokud stavebník do 3 let od uzavření smlouvy stavbu rodinného domu nezahájí, smlouva se ruší a pozemek bude vrácen městu bez jakýchkoliv nároků.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.135/08

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.321/1 o výměře cca 40 m2 v k.ú.

Březová u Sokolova manželům Fazekašovým bytem Březová, Okružní 208 za

účelem přístavby k bytovému domu čp.208 za těchto podmínek:

- pozemek bude odprodán po dokončení a zkolaudování stavby

- na užívání pozemku bude uzavřena nájemní smlouva s výší nájemného 10,--Kč/m2/rok spojená se smlouvou o budoucí smlouvě s uvedením kupní ceny 120,--Kč/m2

- pokud stavebník zkolauduje do 3 let od uzavření nájemní smlouvy,  bude již uhrazené nájemné odečteno od kupní ceny pozemku

- pokud stavebník do 3 let od uzavření smlouvy stavbu nezahájí,  smlouva se ruší a pozemek bude vrácen městu bez jakýchkoliv nároků.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.136/08

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.58 o výměře cca 1500 m2 v k.ú.Rudolec u Březové p.Sabové Olze bytem Březová, část Rudolec 44 za cenu 58,--Kč/m2.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.137/08

ZM schvaluje termíny zasedání Zastupitelstva města na rok 2009.

Usnesení č.138/08

ZM schvaluje tyto podmínky rozpočtového provizoria pro hospodaření města do doby schválení řádného rozpočtu pro rok 2009:

- pro období leden-březen 2009 budou čerpány provozní výdaje do výše 30% ukazatelů upraveného rozpočtu roku 2008

- investice budou v období leden-březen 2009 čerpány do výše dle tabulkové přílohy

Usnesení č.139/08

ZM schvaluje finanční příspěvek pro město Loket nad Ohří na výstavbu

rozhledny ve výši 100.000,--Kč.

Usnesení č.140/08

V souladu s 85 zák.č.128/2000 Sb. o obcích a na základě doporučení finančního výboru ZM schvaluje finanční dar starostovi města p.Miroslavu Boudovi v navrhované výši.

Usnesení č.141/08

ZM schvaluje finanční odměny aktivním občanům (členům komisí, výborů, spol.organizací, sportovním reprezentantům, funkcionářům atd.) v celkové výši 90.000,--Kč.

ZM pověřuje RM rozdělením této částky na lednovém jednání.

Usnesení č.142/08

ZM podle 84 odst.2 písm.f) zák.č.128/2000 Sb. o obcích deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. konané dne 19.12.2008, která bude rozhodovat o těchto záležitostech:

a) schválení výše vodného a stočného pro rok 2009

b) schválení výše nájemného pro rok 2009 podle nájemní smlouvy ze dne 30.4.2003 uzavřené s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o.

c) schválení plánu investic pro rok 2009

d) schválení financování plánu obnovy vodovodů a kanalizací pro  období 2009-2019

e) schválení uzavření kupní smlouvy za účelem prodeje nemovitostí v k.ú.Oloví městu Oloví

jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. starostu města pana Miroslava Boudu.

ZM mu ukládá, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl o těchto záležitostech:

a) schválení výše vodného a stočného pro rok 2009

b) schválení výše nájemného pro rok 2009 podle nájemní smlouvy ze dne 30.4.2003 uzavřené s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o.

c) schválení plánu investic pro rok 2009

d) schválení financování plánu obnovy vodovodů a kanalizací pro období 2009-2019, a to ve variantě "C" tj.financování dle reálných současných prostředků (nájemné)

e) schválení uzavření kupní smlouvy za účelem prodeje nemovitostí v k.ú.Oloví městu Oloví.

V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta účastnit, bude město Březová zastupovat místostarosta pan František Schneider.

Usnesení č.143/08

ZM schvaluje lhůty k odkoupení bytu č.2 v čp.203 ul.Okružní v Březové p. Soně Čechové do 3. 11. 2009. Uzavření kupní smlouvy bude provedeno jen za dodržení podmínek stanovených usnesením RM č.124/06 ze dne 15.5.2006 a usnesením č.189/06 ze dne 4.9.2006 (zastavení prodeje bytu do celkového vyrovnání pohledávky ve výši 82.114,--Kč) a budou vyrovnány další vzniklé pohledávky váznoucí na bytě a to nejpozději do 31.8.2009. Po tomto datu (nebo ihned po zaplacení veškerých pohledávek) je možné podat žádost o přechod nájmu bytu na syna p.Petra Čecha.

V případě nedodržení stanovených termínů na úhradu dlužné částky a odkoupení bytu, bude následně na byt vyhlášená veřejná soutěž na prodej bytu.

Usnesení č.144/08

ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí se společností ČEZ distribuce a.s. o nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu odběrného zařízení v souvislosti s realizací úprav stávajícího a výstavby nového distribučního zařízení nutného k realizaci akce "Výstavba bytového domu na p.p.č.53 v k.ú.Březová".

ZM pověřuje starostu města podpisem Smlouvy.

Usnesení č.145/08

ZM schvaluje finanční dar od firmy Szolár-stavitelství Březová ve výši 65.000,--Kč.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.146/08

ZM schvaluje poskytnutí věcného daru občanskému sdružení Olympie Fitness klub, Komenského 123 Březová - vybavení posilovny - ve výši 65.000,--Kč.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 

Přečíst »16.12.2008  

9. jednání ZM Březová dne 19. listopadu 2008

USNESENÍ

z 9. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 19.listopadu 2008 v 17.00 hodin v zasedací místnosti č.7 MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

 

Usnesení č.113/08

ZM schvaluje tento program 9. zasedání ZM:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise

3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM

4. Zpráva o činnosti výborů

5. Kontrola úkolů

6. Interpelace občanů

7. 7. rozpočtové opatření v roce 2008

8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem

9. Různé

Usnesení č.114/08

ZM schvaluje 7. rozpočtové opatření v roce 2008, včetně dodatku.

Usnesení č.115/08

ZM schvaluje dotaci (pro rok 2009) na provoz MHD společnosti Autobusy

Karlovy Vary a.s. v celkové výši 937.000,--Kč.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.116/08

ZM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku - 3 ks měřidla ELIS (nevyhovující, byly nahrazeny novými) v celkové ceně 162.874,95 Kč.

Usnesení č.117/08

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.350 o výměře 1914 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za účelem výstavby rodinného domu za těchto podmínek:

- pozemek bude odprodán až po ukončení a zkolaudování stavby

- na užívání pozemku bude uzavřena nájemní smlouva s výší nájemného 5,--Kč/m2/rok, spojená se smlouvou o budoucí smlouvě s uvedením kupní ceny ve výši 54,--Kč/m2

- pokud stavebník zkolauduje do 3 let od uzavření smlouvy, bude již uhrazené nájemné odečteno od kupní ceny pozemku

- pokud stavebník do 3 let od uzavření smlouvy stavbu rodinného domu nezahájí, smlouva se ruší a pozemek bude vrácen městu bez jakýchkoliv nároků.

Usnesení č.118/08

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č.106 o výměře 44 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 58,--Kč/m2.

Usnesení č.119/08

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.110/20 o výměře 3121 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za účelem výstavby rodinného domu za těchto podmínek:

- pozemek bude odprodán až po ukončení a zkolaudování stavby

- na užívání pozemku bude uzavřena nájemní smlouva s výší nájemného 5,--Kč/m2/rok, spojená se smlouvou o budoucí smlouvě s uvedením kupní ceny ve výši 35,--Kč/m2

- pokud stavebník zkolauduje do 3 let od uzavření smlouvy, bude již uhrazené nájemné odečteno od kupní ceny pozemku

- pokud stavebník do 3 let od uzavření smlouvy stavbu rodinného domu nezahájí, smlouva se ruší a pozemek bude vrácen městu bez jakýchkoliv nároků.

Usnesení č.120/08

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.651/14 o výměře cca 500 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 58,--Kč/m2.

Usnesení č.121/08

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.523/1 o výměře cca 800 m2 v k.ú.Březová u Sokolova pro výstavbu rodinného domu za těchto

podmínek:

- pozemek bude odprodán po dokončení a zkolaudování stavby

- na užívání pozemku bude uzavřena nájemní smlouva s výší nájemného 10,--Kč/m2/rok, spojená se smlouvou o budoucí smlouvě s uvedením kupní ceny 120,--Kč/m2

- pokud stavebník zkolauduje do 3 let od uzavření nájemní smlouvy, bude již uhrazené nájemné odečteno od kupní ceny pozemku

- pokud stavebník do 3 let od uzavření smlouvy stavbu rodinného domu nezahájí, smlouva se ruší a pozemek bude vrácen městu bez jakýchkoliv nároků.

Usnesení č.122/08

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.321/1 o výměře cca 40 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za účelem přístavby k bytovému domu čp.208 za

těchto podmínek:

- pozemek bude odprodán po dokončení a zkolaudování stavby

- na užívání pozemku bude uzavřena nájemní smlouva s výší nájemného 10,--Kč/m2/rok spojená se smlouvou o budoucí smlouvě s uvedením kupní ceny 120,--Kč/m2

- pokud stavebník zkolauduje do 3 let od uzavření nájemní smlouvy, bude již uhrazené nájemné odečteno od kupní ceny pozemku

- pokud stavebník do 3 let od uzavření smlouvy stavbu nezahájí, smlouva se ruší a pozemek bude vrácen městu bez jakýchkoliv nároků

Usnesení č.123/08

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.58 o výměře cca 1500 m2 v k.ú.Rudolec u Březové za cenu 58,--Kč/m2.

Usnesení č.124/08

ZM revokuje své usnesení č.55/07 ze dne 28.5.2007 - schválení Zásad pro poskytování podpory výstavby bytů v Březové a integrovaných částí.

Usnesení č.125/08

ZM schvaluje aktualizované Zásady pro poskytování podpory výstavby bytů v Březové a integrovaných částí.

Usnesení č.126/08

ZM schvaluje uzavření smlouvy č.Z_S14_12_810014918 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v návaznosti na výstavbu kruhového objezdu v ul.Okružní na p.p.č.510 v k.ú.Březová mezi městem Březová a společností ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.127/08

ZM schvaluje mimořádné přidělení bytu o velikosti 1+2 o výměře 42 m2 na Březové, ul.Komenského čp.120/5 sl.Markétě Košťálové trvale bytem Loket, Sportovní čp.554.

 

Přečíst »25.11.2008