3. jednání ZM Březová dne 29. března 2010

USNESENÍ

z 3. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 29.března 2010 v 17.00 hodin v zasedací místnosti č.7 MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

Usnesení č.25/10

ZM schvaluje tento program 3. zasedání ZM:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise

3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM

4. Zpráva o činnosti výborů

5. Kontrola úkolů

6. Interpelace občanů

7. 1. rozpočtové opatření v roce 2010

8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem

9. Různé

Usnesení č.26/10

ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření v roce 2010.

Usnesení č.27/10

ZM schvaluje prodej pozemků:

p.č.61/a o výměře 31m2 manželům Martinovi a Jitce Dibalovým bytem Březová, Hlavní 354

p.č.61/b o výměře 8m2 Ing.Miloslavovi Fajtovi bytem Březová, Hlavní 354

p.č.61/c o výměře 8m2 Jindřichovi Kolářovi bytem Březová, Hlavní 354

p.č.61/d o výměře 31m2 Mgr.Petrovi Kubisovi a Dagmar Kubisové bytem Březová,  Hlavní 354

v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 60,--Kč/m2.

ZM pověřuje starostu města podpisem smluv.

Usnesení č.28/10

ZM schvaluje prodej pozemku p.č.38/21 o výměře 376 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 40,--Kč/m2 p.Daňové Daniele bytem Březová, Komenského čp.4.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.29/10

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.377/1 o výměře cca 150 m2 v k.ú.Vranov u Rovné za cenu 60,--Kč/m2 manželům Galánovým bytem Sokolov, Sokolovská 1447.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.30/10

ZM schvaluje prodej pozemku p.č.350 o výměře 1914 m2 v k.ú.Kamenice u Březové pro výstavbu rodinného domu p.Havlenovi Pavlovi bytem Dolní Rychnov, Polní 191 za těchto podmínek:

- pozemek bude odprodán po dokončení a zkolaudování stavby

- na užívání pozemku bude uzavřena nájemní smlouva s výší nájemného  5,--Kč/m2/rok, spojená se smlouvou o budoucí smlouvě s uvedením kupní ceny 75,--Kč/m2

- pokud stavebník zkolauduje do 3 let od uzavření nájemní smlouvy, bude již uhrazené nájemné odečteno od kupní ceny pozemku

- pokud stavebník do 3 let od uzavření smlouvy stavbu rodinného domu nezahájí, smlouva se ruší a pozemek bude vrácen městu bez jakýchkoliv nároků.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.31/10

ZM schvaluje poskytnutí přechodné finanční výpomoci ve výši 147.000,-- Kč na předfinancování projektu "Propagační kampaň za krásami MAS Sokolovsko.

ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č.32/10

ZM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku zřízených PO dle návrhu:

Základní škola DHM a DDHM celkem 70.816,--Kč

MŠ ul.Smetanova DHM a DDHM celkem 40.267,69Kč

Usnesení č.33/10

ZM schvaluje odkoupení technického zhodnocení Sauny - fitness v čp.123 ul.Komenského (Ekoinvest spol.s.r.o.) dle znaleckého posudku Ing.Evy Lavičkové č.1352/09, po odpočtu nehrazeného nájemného, poskytnutých dotací a poskytnuté slevě 20% tj. za cenu 804.177,--Kč. Platba bude provedena po úplném vyrovnání půjčky spol.Ekoinvest s.r.o.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.34/10

ZM schvaluje poskytnutí dotace TJ Olympii ve výši 290.000,--Kč na vybavení a činnost oddílů.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.35/10

ZM schvaluje poskytnutí dotace HC Březová ve výši 85.000,--Kč na činnost klubu.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.36/10

ZM schvaluje poskytnutí dotace Městu Sokolov ve výši 50.000,--Kč na činnost okrskového strážníka.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.37/10

ZM schvaluje úpravu směrné části Územního plánu města Březová takto:

k.ú.Březová u Sokolova - lokalita č.2 - plocha zastavěná se mění z 2500 m2 na 4500 m2.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.38/10

ZM souhlasí se změnou využití pozemku p.č.651/54 v k.ú.Kamenice u Březové z rekreace na bydlení venkovské v rodinném domu v rámci změny územního plánu města Březová.

Usnesení č.39/10

ZM bere na vědomí Územní studii lokality bydlení 12 RD Březová-Drahotín - p.p.č.483/1, 494/6, 494/1 v k.ú.Březová u Sokolova (varianta č.2).

 

Přečíst »6.4.2010  

2. jednání ZM Březová dne 22. února 2010

USNESENÍ

z 2. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 22. února 2010 v 17.00 hodin v zasedací místnosti č.7 MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

 

Usnesení č.13/10

ZM schvaluje tento program 2. zasedání ZM:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise

3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM

4. Zpráva o činnosti výborů

5. Kontrola úkolů

6. Interpelace občanů

7. Rozpočet města na rok 2010

8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem

9. Různé

Usnesení č.14/10

ZM schvaluje rozpočet na rok 2010: Příjmy celkem: 108.150,27 tis.Kč

Výdaje : provozní 62.275,656 tis.Kč, kapitálové 26.764,595 tis.Kč

ZM zároveň schvaluje pravidla rozpočtového procesu v roce 2010 a rozpočtový výhled na roky 2011-2013.

Usnesení č.15/10

ZM schvaluje záměr prodeje pozemků 61/a o výměře 31 m2, 61/b o výměře 8m2, 61/c o výměře 8m2 a 61/d o výměře 31 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 60,--Kč/m2.

Usnesení č.16/10

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.38/21 o výměře 376 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 40,--Kč/m2.

Usnesení č.17/10

ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č.497/2 o výměře 58 m2 v k.ú.Březová u Sokolova.

Usnesení č.18/10

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.377/1 o výměře cca 150 m2 v k.ú.Vranov u Rovné za cenu 60,--Kč/m2.

Usnesení č.19/10

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.350 o výměře 1914 m2 v k.ú.Kamenice u Březové pro výstavbu rodinného domu za těchto podmínek:

- pozemek bude odprodán po dokončení a zkolaudování stavby

- na užívání pozemku bude uzavřena nájemní smlouva s výší nájemného  5,--Kč/m2/rok, spojená se smlouvou o budoucí smlouvě s uvedením

 kupní ceny 75,--Kč/m2

- pokud stavebník zkolauduje do 3 let od uzavření nájemní smlouvy,  bude již uhrazené nájemné odečteno od kupní ceny pozemku

- pokud stavebník do 3 let od uzavření smlouvy stavbu rodinného domu

 nezahájí, smlouva se ruší a pozemek bude vrácen městu bez

 jakýchkoliv nároků

Usnesení č.20/10

ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.64 o výměře 847 m2 a 28/5 o výměře 131 m2 v k.ú.Rudolec u Březové za cenu 100,--Kč/m2.

Usnesení č.21/10

ZM podle 84 odst.2 písm.e) zák.č.128/2000 Sb., o obcích:

1. deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. konané dne 26.3.2010, která bude jednat o těchto záležitostech:

 a) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady a o částce, o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti

 b) projednání předmětu nepeněžitých vkladů a rozhodnutí o částkách, které se započítávají na vklad společníků

 c) rozhodnutí o lhůtě, do níž musí být závazky společníků ke zvýšení vkladů převzaty,

jako zástupce společníka společnsoti Sokolovská vodárenská s.r.o. starostu města p.Miroslava Boudu a

2. ukládá mu, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné

 hromady kladně rozhodl o:

 a) zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady a o částce, o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti

 b) částkách, které se započítávají na vklad společníků

 c) lhůtě, do níž musí být závazky společníků ke zvýšení vkladů převzaty.

3. přebírá závazek k nepeněžitému vkladu v hodnotě 346.000,--Kč do základního kapitálu společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.

4. schvaluje splacení závazku ke vkladu do základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem, který je podrobně popsán a ohodnocen ve znaleckém posudku č.423/2009 znalkyně Ing.Jaroslavy Medvědové ze dne 21.12.2009

5. pověřuje starostu města podepsat listiny spojené se zvýšením vkladu do základního kapitálu společnosti.

V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta města účastnit, bude město zastupovat místostarosta pan František Schneider.

Usnesení č.22/10

ZM schvaluje přímou dotaci na dokončenou bytovou jednotku pro p.Ondřeje Szolára a p.Miroslava Svobodu za zřízení bytové jednotky k trvalému bydlení v čp.3, p.p.č.402 v k.ú.Březová u Sokolova v celkové výši 50.000,--Kč.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.23/10

ZM schvaluje přímou dotaci na dokončenou bytovou jednotku pro p.Jaroslav Hlaváčka, stavba pro trvalé bydlení - rodinný dům čp.81, p.p.č.143 v k.ú.Kamenice u Březové v celkové výši 100.000,--Kč.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.24/10

ZM schvaluje předfinancování zhotovení 1 ks DVD v rámci projektu "propagační kampaň za krásami MAS Sokolovsko". Celkový náklad 159.000,--Kč, konečný náklad pro zhotovení 1 ks DVD bude činit 12.000,--Kč.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

 

Přečíst »25.2.2010  

1. jednání ZM Březová dne 25. ledna 2010

USNESENÍ

z 1. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 25.ledna 2010 v 17.00 hodin v zasedací místnosti č.7 MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

 

Usnesení č.2/10

ZM schvaluje tento program 1. zasedání ZM:

 1. Zahájení

 2. Volba návrhové komise

 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM

 4. Zpráva o činnosti výborů

 5. Kontrola úkolů

 6. Interpelace občanů

 7. Čerpání naléhavých výdajů v rámci rozpočtového provizoria

 8. Změna a úprava Územního plánu města

 9. Operace s nemovitosmi a finančním kapitálem

10. Různé

 

Usnesení č. 3/10

ZM schvaluje v rámci rozpočtového provizoria financování též tzv. provozních výdajů u akce Multifunkční centrum Březová, s tím, že provozní a investiční výdaje celkem budou čerpány maximálně do výše přiděleného úvěru na akci tj.5.650.000 Kč.

 

Usnesení č. 4/10

ZM schvaluje záměr pořídit Změnu č.1 Územního plánu města Březová dle přílohy. ZM určuje zastupitele města p.Miroslava Boudu pro splupráci s pořizovatelem při pořizování Změny č.1 Územního plánu města Březová.

 

Usnesení č. 5/10

Zastupitelstvo města Březová schvaluje úpravu směrné části Územního plánu města Březová dle přílohy.

 

Usnesení č. 6/10

ZM odvolává p.Jana Jiříčka z funkce člena kontrolního výboru (na vlastní žádost).

 

Usnesení č. 7/10

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt "Doplnění 2 multifunkčních hřišť Březová" do dotačního programu v rámci Krajského programu prevence kriminality Karlovarského kraje pro rok 2010 na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok 2010 v celkové předpokládané hodnotě 65.400,--Kč. ZM schvaluje minimální finanční spoluúčast města Březová 20% z celkových nákladů. ZM pověřuje starostu města podpisem žádosti.

 

Usnesení č. 8/10

ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.IV-12-0004541/VB001 pro zařízení distribuční soustavy mezi budoucím oprávněným z věcného břemene - společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8 zastoupenou společností SEG s.r.o. se sídlem Plzeň , Skladová 4 a mezi budoucím povinným z věcného břemene - Městem Březová. Věcné břemeno bude zřízeno na parcele č.444/261, 444/303 v k.ú.Březová u Sokolova. Celková výměra rozsahu věcného břemene je cca 253,3 m2. ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

 

Usnesení č.9/10

ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.IV-12-0004541/VB002 pro zařízení distribuční soustavy mezi budoucím oprávněným z věcného břemene - společností ČRZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8 zastoupenou společností SEG s.r.o. se sídlem Plzeň, Skladová 4 a mezi budoucím povinným z věcného břemene - Městem Březová. Věcné břemeno bude zřízeno na parc.č.275, 421/1, 522/1, 509 v k.ú.Březová u Sokolova. Celková výměra rozsahu věcného břemene je cca 116,5 m2. ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

 

Usnesení č.10/10

ZM schvaluje vyřazení majetku města dle předloženého seznamu v celkové hodnotě DDHM 260.710,77 Kč a DHM 659.449,80 Kč.

 

Usnesení č.11/10

ZM schvaluje 7. rozpočtové opatření v roce 2009.

 

Usnesení č.12/10

ZM schvaluje úhradu pozemku p.č.41/2 o výměře 2.496 m2 v k.ú.Lobzy v celkové částce 56.260,--Kč PF ČR, územní pracoviště Sokolov v rámci rozpočtového provizoria.

 

Přečíst »11.2.2010  

10. jednání ZM Březová dne 17. prosince 2009

USNESENÍ

z 10. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 17. prosince 2009 v 17.00 hodin v zasedací místnosti č.7 MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

 

Usnesení č.125/09

ZM schvaluje tento program 10. zasedání ZM:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise

3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM

4. Zpráva o činnosti výborů

5. Kontrola úkolů

6. Interpelace občanů

7. 6. rozpočtové opatření v roce 2009

8. Rozpočtové provizorium pro rok 2010

9. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem

9. Různé

Usnesení č.126/09

ZM schvaluje 6. rozpočtové opatření v roce 2009.

Usnesení č.127/09

ZM schvaluje tyto podmínky rozpočtového provizoria pro rok 2010:

1. Provozní výdaje v jednotlivých střediscích budou prováděny podle  upraveného rozpočtu roku 2009 s tím, že ve středisku Kulturní dům -  multifunční centrum se povoluje čerpání nových mzdových výdajů v

 rámci schváleného organizačního schématu a platového zařazení.

2. Investiční výdaje budou hrazeny do výše přidělených úvěrů na  jednolivé akce.

3. V rámci provizoria lze poskytnout zastupitelstvem schválené půjčky  na předfinancování MAS Sokolovsko a sdružení Sokolov - východ.

Usnesení č.128/09

ZM schvaluje změny v jednacím řádu ZM dle předloženého návrhu.

Usnesení č.129/09

ZM schvaluje přijetí úvěru od České spořitelny a.s. ve výši 7,15 mil.Kč na financování investičních potřeb města v roce 2010 a souhlasí se zajištěním úvěru budoucími rozpočtovými příjmy obce. Z úvěru bude hrazeno:

1. dovybavení Multifunčního centra 5.650 tis.Kč (doplatek stavební části, gastro vybavení, nábytek a interiéry, multifunkční simulátor, autorský dozor atd.)

2. parkoviště u čp.88 1.000 tis.Kč

3. parkoviště u čp.120 500 tis.Kč

ZM pověřuje starostu podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.130/09

ZM schvaluje přijetí investičního úvěru od České spořitelny ve výši 7,1 mil.Kč na financování investičních potřeb města v roce 2010 a souhlasí se zajištěním úvěru budoucími rozpočtovými příjmy obce. Z úvěru bude hrazeno:

1. bytový dům čp.53 - infrastruktura 2.500 tis.Kč

2. hřbitov Březová 3.800 tis.Kč

3. zateplení náměstí 800 tis.Kč

4. rezerva 50 tis.Kč

ZM pověřuje starostu podpisem všech souvsejících dokumentů.

Usnesení č.131/09

ZM schvaluje termíny zasedání zastupitelstva města pro rok 2010.

Usnesení č.132/09

ZM schvaluje podle 84 odst.2 písm.f)zák.č.128/2000 Sb., o obcích

1. delegaci na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. konané dne 18.12.2009, která bude jednat o těchto záležitostech:

 a)zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti  společnosti, o majetku, příjmech a výdajích za období od 1.1.2009 do 30.9.2009

 b)projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2010

 c)projednání a schválení plánu investic pro rok 2010

 e)projednání podání žádosti o poskytnutí dotace na čistírnu odpadních vod Šabina

jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. starostu města p.Miroslava Boudu.

2. ukládá mu, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl o

 a) schválení výše vodného a stočného pro rok 2010

 b) schválení výše nájemného pro rok 2010 podle nájemní smlouvy ze dne 30.4.2003 uzavřené s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o.

 c) schválení plánu investic pro rok 2010

 d) schválení podání žádosti o poskytnutí dotace na čistírnu odpadních vod Šabina.

V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta města účastnit, bude město zastupovat místostarosta p.František Schneider.

Usnesení č.133/09

ZM schvaluje finanční odměny aktivním občanům (členům komisí, výborů, spol.organizací, sportovním reprezentantům, funkcionářům atd.) v celkové výši 120.000,--Kč.

ZM pověřuje RM rozdělením této částky na únorovém jednání.

Usnesení č.134/09

ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 76.808,--Kč s p.Karlou Dovhaňukovou bytem Březová, Sklářská 82/7. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 8-10/2006, 4-5, 9-10/2007, 6-8, 12/2008, 2,4-10/2009 a poplatku z prodlení. ZM schvaluje prominutí účtování poplatku z prodlení za výše uvedené období v případě, že splátky budou hrazeny řádně v termínu. Pokud nebude uhrazena jediná splátka dle splátkového kalendáře, bude okamžitě přistoupeno k vyklizení přístřeší dle rozhodnutí Okresního soudu v Sokolově.

ZM pověřuje starostu města podpisem Dohody.

Usnesení č.135/09

V souladu s 85 zák.č.128/2000 Sb., o obcích ZM schvaluje finanční dar starostovi města p.Miroslavu Boudovi v navrhované výši.

 

Přečíst »28.12.2009  

4. mimořádné jednání ZM Březová dne 7. prosince 2009

USNESENÍ

ze 4. mimořádného zasedání Zastupitelstva města,

které se konalo dne 7. prosince 2009 v 17.15 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali toto usnesení:

 

Usnesení č. 124/09

ZM schvaluje Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strukturálních fondů EU v programovém období 2007-2013 v rámci Integrovaného operačního programu (IOP) na upgrade přístupového místa pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy Czech POINT, "Prioritní os 6.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě, projekt "Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade), registrační číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/02.04236.

 

 

Přečíst »9.12.2009  

9. jednání ZM Březová dne 23. listopadu 2009

USNESENÍ

z 9. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 23. listopadu 2009 v 17.00 hodin v zasedací místnosti č.7 MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

 

Usnesení č.115/09

ZM schvaluje tento program 9. zasedání ZM:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise

3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM

4. Zpráva o činnosti výborů

5. Kontrola úkolů

6. Interpelace občanů

7. 5. rozpočtové opatření v roce 2009

8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem

9. Různé

 

Usnesení č.116/09

ZM schvaluje 5. rozpočtové opatření v roce 2009.

 

Usnesení č.117/09

ZM schvaluje zrušení Fondu rozvoje a rezerv.

 

Usnesení č.118/09

ZM schvaluje úpravu směrnice č.4/2006 o finančním hospodaření a provádění finanční kontroly dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č.119/09

ZM schvaluje navýšení finančního příspěvku pro FK Olympii Březová o 5.000,--Kč na úhradu pronájmu tělocvičny ZŠ.

 

Usnesení č.120/09

ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky ve výši 1.724.653,--Kč o.p.s.MAS Sokolovsko v roce 2010 pro zajištění realizace (předfinancování) akce "Pilotní projekt obnovy vzhledu vybraných obcí partnerských MAS".

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 

Usnesení č.121/09

ZM schvaluje prodej pozemku p.č.377/10 o výměře 21/m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 1,-- Kč paní Vavříkové Veronice bytem Březová, Smetanova 155.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 

Usnesení č.122/09

ZM schvaluje podmínky veřejné soutěže "Prodej lokality Výsluní" část p.p.č.444/261 v k.ú.Březová u Sokolova o celkové výměře 10.660 m2 za účelem výstavby 11 rodinných domů a část p.p.č.421/47 v k.ú.Březová u Sokolova o celkové výměře cca 4000 m2 za účelem výstavby 3 bytových domů:

a) minimální kupní cena bude činit 5 mil.Kč

b) kupující se zaváže vybudovat a zkolaudovat infrastrukturu dle PD do 36 měsíců od koupě pozemků

c) po schválené změně Územního plánu se kupující zaváže na části  p.p.č.421/47 vystavět 4 obytné domy do 48 měsíců dle zpracované projektové studie v majetku města Březová (studie kalkuluje s výstavbou 4 obytných domů, přičemž 3 obytné domy je možné bez problémů umístit na část p.p.č.421/47, čtvrtý obytný dům je předběžně umístěn na území stavajícího zázemí MH. Samotná výstavba čtvrtého bytového domu bude řešena v horizontu budoucna, po přestěhování zázemí MH)

d) získané finanční prostředky za případný prodej město Březová investuje do technické infrastruktury

e) město Březová bezúplatně převede investorovi platnou projektovou dokumentaci

f) investor se zaváže respektovat smluvní lhůty pro výpověď  zahrádkářů, vyplývající ze stávající nájemní smlouvy mezi městem

 Březová a Českým svazem zahrádkářů Březová

g) prodej bude proveden formou veřejné soutěže (obálková metoda)

h) pokud investor nesplní podmínky dle bodu b), zaváže se uhradit smluvní pokutu ve výši 5 mil.Kč

i) pokud investor nesplní podmínky dle bodu c), zaváže se vrátit nezastavěnou část pozemků pro výstavbu bytových domů (p.č.421/47) městu bez jakýchkoliv nároků (v případě, že bude zkolaudován 1 obytný dům, vrátí investor 2/3 zbývající části pozemku p.p.č. 421/47. V případě, že budou zkolaudovány 2 obytné domy, vrátí

 investor 1/3 zbývající části pozemku p.p.č.421/47)

j) zájemnci o koupi pozemků složí na účet města vratnou kauci ve výši 500.000,--Kč

k) podmínkou prodeje bude povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu před podáním návrhu na vklad.

 

Usnesení č.123/09

ZM schvaluje přímou dotaci na dokončenou bytovou jednotku pro paní Lucii Peroutkovou bytem Březová, Smetanova 155 ve výši 50.000,--Kč.

ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

 

 

 

Přečíst »9.12.2009  

3. mimořádné jednání ZM v Březové dne 12. října 2009

USNESENÍ

z 3. mimořádného zasedání Zastupitelstva města,

které se konalo dne 12. října 2009 v 16.00 hodin v Multifunkčním centru Březová

 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

 

Usnesení č.97/09

ZM schvaluje prodej pozemku p.č.53 o výměře 1955 m2 v k.ú.Březová u Sokolova firmě RENSTAV s.r.o. se sídlem Sokolov, ul.Nádražní 93 za účelem výstavby 16ti bytových jednotek za těchto podmínek:

- cena pozemku je 150,--Kč/m2

- po kolaudaci bude výše prodejní ceny za pozemek vyplacena kupujícímu formou dotace zpět

- po kolaudaci a geo.zaměření bytového domu bude rozdělena stávající parcela p.č.53 na p.p.č.53/2 (pozemek pod bytovým domem) a na  p.p.č.53/1 (ostatní část původní p.p.53)

- po kalaudaci a geom. rozdělení pozemku převede stavebník bezúplatně městu Březová budoucí p.p.č. 53/1 v k.ú. Březová u Sokolova na zpět

- stavebník (kupující) bude financovat výstavbu bytového domu na vlastní náklady

- stavebník zahájí výstavbu bytového domu do 1 měsíce od nabytí právní moci stavebního povolení, zaplatí sankci ve výši 3% ze sjednané kupní ceny za každý měsíc prodlení

- pokud stavebník nezahájí stavbu do 12 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení, je povinen převést předmětný pozemek zpět městu Březová bez nároku na náhradu.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.98/09

ZM schvaluje pro projekt „Multifunkční centrum Březová - 1.etapa“ navýšení částky o vícepráce v rozsahu 4.856.033,--Kč. Uvedené prostředky jsou nezbytné pro dokončení stavby souvisejících se změnou projektu č.3 - Elektroinstalace a vícepráce. ZM pověřuje starostu města podpisem Dodatku ke smlouvě o dílo se stávajícím dodavatelem.

Usnesení č. 99/09

ZM schvaluje financování akce „Pilotní projekt obnovy vzhledu vybraných obcí partnerských MAS“, realizované MAS Sokolovsko, o.p.s., v roce 2010 takto: spolufinancování projektu z rozpočtu města Březová ve výši 180.795,--Kč, zajištění předfinancování projektu formou půjčky MAS Sokolovsko z rozpočtu města Březová ve výši 1.724.653,--Kč.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

 

Přečíst »4.11.2009  

8. jednání ZM Březová dne 26. října 2009

USNESENÍ

z 8. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 26. října 2009 v 17.00 hodin v zasedací místnosti č. 7 MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

 

Usnesení č.100/09

ZM schvaluje tento program 8. zasedání ZM:

 1. Zahájení

 2. Volba návrhové komise

 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM

 4. Zpráva o činnosti výborů

 5. Kontrola úkolů

 6. Interpelace občanů

 7. 4. rozpočtové opatření v roce 2009

 8. Obecně závazná vyhláška č.2/09, kterou se stanoví společný  spádový obvod základní školy

 9. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem

10. Různé

Usnesení č.101/09

ZM schvaluje 4. rozpočtové opatření v roce 2009

Usnesení č.102/09

ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.2/09, kterou se stanoví společný spádový obvod základní školy.

Usnesení č.103/09

ZM schvaluje smlouvu o spolupráci mezi Městem Březová a Obcí Rovná v oblasti zajišťování požární ochrany. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.104/09

ZM schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola Březová, Komenského 232.

Usnesení č.105/09

ZM schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola Březová, Komenského 11.

Usnesení č.106/09

ZM schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola Březová, Smetanova 218.

Usnesení č.107/09

ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 34.218,--Kč s p.Jaroslavem Hálou bytem Březová, (osobní údaje). Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 7-9/2008, 12/2008, 3-4/2009 a poplatku z prodlení.

ZM schvaluje prominutí účtování poplatku z prodlení za výše uvedené období v případě, že splátky budou hrazeny řádně v termínu.

ZM pověřuje starostu města podpisem Dohody.

Usnesení č.108/09

ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro zařízení distribuční soustavy mezi budoucím oprávněným z věcného břemene - společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8 a mezi budoucím povinným z věcného břemene - Městem Březová. Věcné břemeno bude zřízeno na parc.č.57,54, 53 v k.ú.Březová u Sokolova. Celková výměra rozsahu věcného břemene je cca 11,9m2.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.109/09

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.365/1 o výměře cca 300 m2 v k.ú.Vranov u Rovné za cenu 60,--Kč/m2 manželům Přibylovým bytem Sokolov, (osobní údaje).

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.110/09

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.365/1 o výměře 1200m2 v k.ú.Vranov u Rovné za cenu 60,--Kč/m2 p.Soně Škodové bytem Sokolov, (osobní údaje) a p.Martinu Toksovi bytem Žatec, (osobní údaje). Usnesení č.111/09

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.444/7 o výměře cca 150 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 120,--Kč/m2 p.Ladislavu Kocovi bytem Březová, (osobní údaje).

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.112/09

ZM schvaluje prodej pozemku p.č.58/3 o výměře 475 m2 v k.ú.Rudolec u Březové za cenu 30,--Kč/m2 p.Václavu Hauptmannlovi bytem Březová, (osobní údaje). ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.113/09

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 377/10 o výměře 21 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 1,--Kč.

Usnesení č.114/09

ZM schvaluje odkoupení pozemku p.č. 41/2 o výměře 2496 m2 v k.ú.Lobzy u Březové od Pozemkového fondu ČR, územní pracoviště Sokolov za cenu 56.260,--Kč. ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

 

Přečíst »4.11.2009  

7. jednání ZM Březová dne 21. září 2009

USNESENÍ

ze 7. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 21. září 2009 v 17.00 hodin v zasedací místnosti č. 7 MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

Usnesení č.79/09

ZM schvaluje tento program 7. zasedání ZM:

 1. Zahájení

 2. Volba návrhové komise

 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM

 4. Zpráva o činnosti výborů

 5. Kontrola úkolů

 6. Interpelace občanů

 7. 3. rozpočtové opatření v roce 2009

 8. Obecně závazná vyhláška č.1/09, kterou se mění OZV č.3/2005, o

 místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

 třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 9. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem

10. Různé

Usnesení č.80/09

ZM schvaluje 3. rozpočtové opatření v roce 2009.

Usnesení č.81/09

ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/09, kterou se mění OZV č.3/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení č.82/09

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.519 o výměře 1m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 50,--Kč/m2 p.Peterkové Vlastě bytem Březová, Bezejmenná 8, p.Peterkovi Petrovi bytem Sokolov, Mánesova 1668, p.Peterkovi Jaroslavovi bytem Březová, část Kamenice 77 a p.Peterkovi Pavlovi bytem Březová, Bezejmenná 8.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.83/09

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.365/1 o výměře cca 1500 m2

v k.ú.Vranov u Rovné za cenu 60,--Kč/m2.

Usnesení č.84/09

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.444/7 o výměře cca 150 m2

v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 120,--Kč/m2.

Usnesení č.85/09

ZM schvaluje revokaci usnesení č.132/08 ze dne 15.12.2008, kterým byl schválen prodej pozemku p.č.350 o výměře 1914 m2 v k.ú.Kamenice u Březové p.Kubisové Lence za účelem výstavby rodinného domu.

Usnesení č.86/09

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.58/3 o výměře 475 m2 v k.ú.Rudolec

u Březové za cenu 30,--Kč/m2.

Usnesení č.87/09

ZM schvaluje přijetí dotace ve výši 245.000,--Kč z programu MMR Podpora obnovy venkova na realizaci akce: "Dětské hřiště na p.p.č.516" a zároveň ZM schvaluje spolufinancování projektu ve výši 105.000,--Kč tzn.celkové předpokládané náklady činí 350.000,--Kč,

Usnesení č.88/09

ZM schvaluje poskytnutí daru - hasičského vozu CAS 25 Škoda 706 Generálnímu ředitelství hasičského záchranného sboru pro Muzeum požární techniky ve Zbirohu.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.89/09

ZM schvaluje vytvoření společného školského správního obvodu s obcí Rovná.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.90/09

ZM revokuje usnesení č.88/08 z 23. 6.2008 ve věci prodeje části pozemku p.č.495 a usnesení č.134/08 z 15.12.2008 vě věci prodeje p.č.523/1 v k.ú.Březová pro výstavbu 4 RD.

Usnesení č.91/09

ZM schvaluje prodej pozemků p.č.495/2. 495/3, 495/4, 495/5, 523/1 o celkové výměře 4289 m2 v k.ú.Březová pro výstavbu 4 rodinných domů za těchto podmínek:

- pozemky budou odprodány po dokončení a zkolaudování stavby

- na užívání pozemku bude uzavřena nájemní smlouva s výší nájemného 10,--Kč/m2/rok spojená se smlouvou o budoucí smlouvě s uvedením kupní ceny 120,--Kč/m2

- pokud stavebník zkolauduje do 3 let od uzavření nájemní smlouvy,  bude již uhrazené nájemné odečteno od kupní ceny pozemku

- pokud stavebník do 3 let od uzavření smlouvy stavbu rodinného domu nezahájí, smlouva se ruší a pozemek bude vrácen městu bez  jakýchkoliv nároků těmto žadatelům:

- p.č.495/2 o výměře 1.015 m2 p.Jaroslavu Paulusovi bytem Březová, Luční 323 (u této parcely podmínky platí až po ukončení nájemní smlouvy p.Walterovi tj.od 1.1.2011)

- p.č.495/3 o výměře 1.015 m2 p.Jaroslavu Paulusovi bytem Březová, Luční 323

- p.č.495/4 o výměře 1.211 m2 p.Tomášovi Uberlackerovi bytem Sokolov, Poláčkova 1826

- p.č.495/5 o výměře 1.048 m2 p.Martinu Uberlackerovi bytem Březová, Sklářská 82

ZM pověřuje starostu města podpisem smluv.

Usnesení č.92/09

ZM schvaluje revokaci usnesení č.60/09 ze dne 27.4.2009 ve věci prodeje části pozemku p.č.53 v k.ú.Březová firmě Renstav bytová výstavby s.r.o. za účelem výstavby bytového domu.

Usnesení č.93/09

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.53 o výměře 1955 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za těchto podmínek:

- cena pozemku 150,--Kč/m2

- po kolaudaci bude výše prodejní ceny za pozemek vyplacena kupujícímu formou dotace zpět

- po kolaudaci a geo.zaměření bytového domu bude rozdělena stávající parcela p.č.53 na p.p.č.53/2 (pozemek pod bytovým domem) a na p.č.53/1 (ostatní část původní p.p.53)

- po kolaudaci a geo.rozdělení pozemku převede stavebník bezúplatně městu Březová budoucí p.p.č.53/1 v k.ú.Březová na zpět

- stavebník (kupující) bude financovat výstavbu bytového domu na vlastní náklady

- stavebník zahájí výstavbu bytového domu do 1 měsíce od nabytí právní moci stavebního povolení, zaplatí sankci ve výši 3% ze sjednané kuní ceny za každý měsíc prodlení

- pokud stavebník nezahájí stavbu do 12 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení, je povinen převést předmětný pozemek zpět městu Březová bez nároku na náhradu.

Usnesení č.94/09

ZM schvaluje smlouvu č.CZ.1.09/4.3.00/18.00463 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na akci "Využití fenoménu zaniklých obcí pro rozvoj CR - I.etapa". ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.95/09

ZM schvaluje poskytnutí mimořádného příspěvku v roce 2010 Mikroregionu Sokolov-východ ve výši 80.000,--Kč.

Usnesení č.96/09

ZM schvaluje poskytnutí MAS Sokolovsko ručitelské prohlášení pro poskytnutí revolvingového úvěru s dobou splatnosti do 30.9.2014 ve výši 1,3 mil.Kč.

 

ZM uložilo:

úkol č.7/09 - tajemnice

Doplnit další podklady ke zrušení zástavního práva na nemovitost v majetku firmy Ekoinvest spol.s.r.o. v k.ú. Tisová a předložit návrh k novému projednání do fin. výboru a poté do ZM.

 

Přečíst »21.10.2009  

2. mimořádné jednání ZM Březová dne 17. srpna 2009

USNESENÍ

z 2. mimořádného zasedání Zastupitelstva města,

které se konalo dne 17. srpna 2009 v 17.00 hodin v zasedací místnosti č.7 MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali toto usnesení:

 

Usnesení č.78/09

ZM schvaluje vyřazení a prodej traktoru ZETOR 5245, včetně čelního nakladače TL 220 (rok výroby 1986) s nejnižší cenou 120.000,--Kč.

ZM pověřuje prodejem traktoru p.Petra Smíška.

ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

 

Přečíst »25.8.2009