1. mimořádné jednání ZM Březová dne 9. března 2009

USNESENÍ

z 1. mimořádného zasedání Zastupitelsva města Březová,

které se konalo dne 9. března 2009 v 17.00 hodin v zasedací místnosti č.7 MěÚ

 

Členové zastupitelstva

1. Volí

Návrhovou komisi ve složení: p.Strnadová, p.Boukal, Mgr.Rayman

 

2. Projednali

a) Žádost o poskytnutí příspěvku JSDH z rozpočtu Karlovarského kraje

 

3. Přijali toto usnesení:

Usnesení č.28/09

ZM schvaluje předložení žádosti o poskytnutí investičního a neivnestičního příspěvku na věcné vybavení a na obnovu požární techniky JSDH Březová z rozpočtu Karlovarského kraje na sadu vyprošťovacího hydraulického nářadí.

ZM pověřuje starostu města podpisem žádosti.

 

Přečíst »10.3.2009  

2. jednání ZM Březová dne 23. února 2009

USNESENÍ

z 2. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 23. února 2009 v 17.00 hodin v zasedací místnosti č.7 MěÚ

 

Členové zastupitelstva:

 

1. Volí

Návrhovou komisi ve složení:Ing.Šmat, Mgr.Bláha, Mgr.Rayman

 

2. Projednali

2.2. Navržený program 2. zasedání ZM

2.3. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM

2.4. Zprávu o činnosti výborů

2.5. Kontrolu úkolů

2.6. Interpelaci občanů

2.7. Doplnění rozpočtového provizoria

2.7. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem

 a) Záměr prodeje pozemků p.č.12 a 15 v k.ú.Březová

 b) Záměr prodeje pozemku p.č.51/1 v k.ú.Kamenice

 c) Záměr prodeje pozemku p.č.77/1 v k.ú.Kamenice

 d) Záměr prodeje pozemku p.č.115 a 596 v k.ú.Arnoltov

 e) Záměr prodeje části pozemku p.č.421/48 díl b) v k.ú.Březová

 f) Žádost o dotaci svazkem obcí Mikroregion Sokolov-východ na

 projekt "Studie projektu Antonínské arboretum"

 g) Žádost o dotaci svazkem obcí Mikroregion Sokolov-východ na

 projekt "Projektová dokumentace napojení páteřní cyklostezky

 na Slavkovský les v Březové, část Tisová"

 h) Žádost o dotaci svazkem obcí Mikroregion Sokolov-východ na

 projekt "Dovolená na Sokolovsku-produktové balíčky"

 i) Revokace usn.č.3/09

 j) Žádost o dotaci na projekt "Využití fenoménu zaniklých  obcí pro rozvoj CR - 1 etapa"

 k) Přímá dotace na vybudované bytové jednotky

 l) Smlouva o budoucí smlouvě se společností ČEZ dstribuce a.s.o

 připojení odběrných zařízení - "Výstavba 12-bytového domu"

 m) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Vojčová

 

3. Berou na vědomí

3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM

3.2. Zprávu o činnosti výborů

3.3. Plán práce kontrolního výboru na rok 2009

 

4. Přijali tato usnesení:

Usnesení č.13/09

ZM schvaluje tento program 2. zasedání ZM:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise

3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM

4. Zpráva o činnosti výborů

5. Kontrola úkolů

6. Interpelace občanů

7. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem

8. Různé

Usnesení č.14/09

ZM schvaluje doplnění těchto investičních výdajů financovaných v rámci rozpočtového provizoria:

1. Projektová dokumentace včetně výkazu výměr na přístupové komunikace

 k objektu Multifunkční kulturní dům 120.000,--

2. PD multifunkční objekt Rudolec 100.000,--

3. Vestavba půdních bytů na čp.121,122 - vícepráce 300.000,--

4. Hřbitov-výškové geodetické zaměření pro veřejnou soutěž 15.000,--

5. Přímá dotace za vybudovanou bytovou jednotku 250.000,--

6. Úhrada za zajištění el.příkonu pro plánovanou výstavbu "16ti bytové

 jednotky na p.p.č.53 v Březové" 220.000,--

7. Smlouva o budoucí smlouvě č.4120404471 - úhrada za zajištění el.

 příkonu pro plánovanou výstavbu 11RD v lokalitě Výsluní 140.000,--

Usnesení č.15/09

ZM schvaluje záměr prodeje částí pozemků p.č.12 a 15 o výměře cca 40 m2 v k.ú.Březová za cenu 50,--Kč/m2.

Usnesení č.16/09

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.51/1 o výměře cca 2000 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 65,--Kč/m2.

Usnesení č.17/09

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.77/1 o výměře 921 m2 v k.ú.Kamenice u Březové pro výstavbu rodinného domu za těchto podmínek:

- pozemek bude odprodán po dokončení a zkolaudování stavby

- na užívání pozemku bude uzavřena nájemní smlouva s výší nájemného  5,--Kč/m2/rok, spojená se smlouvou o budoucí smlouvě s uvedením

 kupní ceny 54,--Kč/m2

- pokud stavebník zkolauduje do 3 let od uzavření nájemní smlouvy,

 bude již uhrazené nájemné odečteno od kupní ceny pozemku

- pokud stavebník do 3 let od uzavření smlouvy stavbu rodinného domu

 nezahájí, smlouva se ruší a pozemek bude vrácen městu bez

 jakýchkoliv nároků.

Usnesení č.18/09

ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.115 o výměře 1074 m2 a p.č.596 o výměře 844 m2 v k.p.Arnoltov za cenu 25,--Kč/m2.

Usnesení č.19/09

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.421/48 - díl b) o výměře 32 m2 v k.p.Březová u Sokolova za cenu 50,--Kč/m2.

Usnesení č.20/09

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci svazkem obcí Mikroregionem Sokolov-východ v rámci programu Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013, oblasti podpory 2.1, na projekt "Studie projektu Antonínské arboretum". Výše celkových nákladů projektu je 1.939.000,--Kč.

ZM schvaluje zajištění financování projektu ze svého rozpočtu-spolufinancování projektu ve výši 0% tj. 0,--Kč a dále zajištěním předfinancování projektu ve výši 0% celkových nákladů, tj.

0,--Kč.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.21/09

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci svazkem obcí Mikroregionem Sokolov-východ v rámci programu Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013, v oblasti podpory 2.1, na projekt "Projektová dokumentace napojení páteřní cyklostezky na Slavkovský les v Březové, část Tisová". Výše celkových nákladů projektu je 1.581.000,--Kč.

ZM schvaluje zajištění financování projektu ze svého rozpočtu - spolufinancování projektu ve výši 0%, tj 0,--Kč a dále zajištění předfinancování projektu ve výši 100% celkových nákladů, tj,.1.581.000,--Kč. Předfinancování bude zajištěno krátkodobou finanční výpomocí, kterou poskytne město Březová Mikroregionu Sokolov-východ.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.22/09

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci svazkem obcí Mikroregionem Sokolov-východ v rámci programu Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-20013, oblasti podpory 4.3, na projekt "Dovolená na Sokolovsku-produktové balíčky". Výše celkových nákladů projektu je 1.891.000,--Kč.

ZM schvaluje zajištění financování projektu ze svého rozpočtu - spolufinancování projektu ve výši 0% tj.0,-- Kč a dále předfinancování projektu ve výši 0% celkových nákladů tj.0,--Kč.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.23/09

ZM revokuje své usnesení č.3/09 - žádost o dotaci na projekt "Využití

fenoménu zaniklých obcí Slavkovského lesa pro rozvoj CR".

Usnesení č.24/09

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci programu Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013, oblast

podpory 4.3, na projekt "Využití fenoménu zaniklých obcí pro rozvoj

CR - 1 etapa". Výše celkových nákladů je 1.978.000,--Kč.

ZM schvaluje financování projektu ze svého rozpočtu - spolufinancování

ve výši 7,5% tj. 148.350,--Kč a dále předfinancování projektu ve výši

100% celkových nákladů tj. 1.978.000,--Kč.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.25/09

ZM schvaluje přímou dotaci na dokončenou bytovou jednotku:

- manž.Šlajchrtovým --- ve výši 100.000,--Kč

- p.J.Zíkovi bytem --- (za byt v čp.155)ve výši 50.000,--

- p.M.Szolárovi bytem --- (za RD čp.355) ve výši 100.000,--

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.26/09

ZM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě se společností ČEZ distribuce a.s. o připojení odběrných zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí nutných k realizaci akce "Výstavba 12-ti bytového domu na p.p.č.234/1 v k.ú.Březová".

ZM pověřuje starostu města podpisem Smlouvy.

Usnesení č.27/09

ZM neschvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 23.581,--Kč s p.Miluší Vojčovou bytem ---. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 6/2008 až 12/2008 a poplatku z prodlení.

ZM trvá na úhradě dlužné částky do 30.4.2009. V případě neuhrazení pohledávky ZM schvaluje podání návrhu na vyklizení bytu Okresnímu soudu v Sokolově.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

 

 

Přečíst »10.3.2009  

1. jednání ZM Březová dne 26. ledna 2009

USNESENÍ

z 1. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 26.ledna 2009 v 17.00 hodin v zasedací místnosti č.7 MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

Usnesení č.1/09

ZM schvaluje tento program 1. zasedání ZM:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise

3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM

4. Zpráva o činnosti výborů

5. Kontrola úkolů

6. Interpelace občanů

8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem

9. Různé

Usnesení č.2/09

ZM schvaluje mimořádné přidělení bytu o velikosti 1+1 v čp.122/23 ul.Komenského v Březové p.Ivaně Prokopové. Nájemní smlouva na byt bude uzavřena vždy nejdéle na dobu šesti měsíců.

Usnesení č.3/09

ZM schvaluje žádost o dotaci na realizaci I.etapy projektu "Využití fenoménu zaniklých obcí Slavkovského lesa". ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.4/09

V souladu se záměrem MAS Sokolovsko o.p.s.ZM schvaluje podání žádosti na dotaci "Parkové úpravy v obci Rudolec a Kamenice". ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.5/09

ZM schvaluje poskytnutí návratné půjčky ve výši 20.000,--Kč na plynofikaci rodinného domu p.Josefu Gajdošovi trvale bytem Březová, část Rudolec čp.89 s tím, že půjčka se splatností 2 roky bude poskytnuta na základě předložení kladného vyjádření MěÚ Sokolov,odboru stavebního a územního plánování. ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.6/09

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt "Internetové kiosky" do krajského programu prevence kriminality Karlovarského kraje pro rok 2009 v celkové předpokládané hodnotě 200.000,--Kč. ZM schvaluje minimální finanční spoluúčast města Březová 20% z celkových nákladů. ZM pověřuje starostu města podpisem žádosti.

Usnesení č.7/09

ZM schvaluje podání žádosti o nadační příspěvek na projekt s názvem "Oranžové hřiště" od NADACE ČEZ v celkové předpokládané hodnotě 4.000.000,--Kč, přičemž poskytnutý nadační příspěvek je stanoven v maximální výši 1.500.000,--Kč. ZM schvaluje spolufinancování projektu ve výši 2.500.000,--Kč z celkových předpokládaných nákladů. ZM pověřuje starostu města podpisem žádosti.

Usnesení č.8/09

ZM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí č.4120404471 se společností ČEZ distribuce a.s. o připojení odběrných zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí NN na akci "Březová-výstavba areálu 11 rodinných domů v lokalitě Výsluní - 1.etapa komunikace a inženýrské sítě".

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.9/09

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 878/1 o výměře 86.530 m2 v k.ú. Rudolec u Březové od Pozemkového fondu ČR. ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.10/09

ZM revokuje své usn.č.45/05 ze dne 30.5.2005, kterým byl schválen bezúplatný převod pozemku p.č.958/1 o výměře 999 m2 v k.ú.Rudolec u Březové od Pozemkového fondu ČR.

Usnesení č.11/09

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č.958/1 o výměře 1007 m2 v k.ú.Rudolec u Březové od Pozemkového fondu ČR. ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.12/09

Na základě nařízení vlády č.37/2003 Sb.v platném znění nařízení vlády č.20/09 Sb. ZM schvaluje měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva, tj.místostarostovi města, členům rady města, členům zastupitelstva města, předsedům výborů a komisí města, tak jak jsou navrženy. Podle shora navrženého nařízení vlády nebudou odměny vypláceny členům výborů a komisí.

 

Přečíst »28.1.2009  

10. jednání ZM Březová dne 15. prosince 2008

USNESENÍ

z 10. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 15. prosince 2008 v 17.00 hodin v zasedací místnosti č. 7 MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

Usnesení č.128/08

ZM schvaluje tento program 10. zasedání ZM:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise

3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM

4. Zpráva o činnosti výborů

5. Kontrola úkolů

6. Interpelace občanů

7. 8.rozpočtové opatření v roce 2008

8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem

9. Různé

Usnesení č.129/08

ZM schvaluje 8. rozpočtové opatření v roce 2008, včetně doplňku.

Usnesení č.130/08

ZM schvaluje prodej pozemku p.č.350 o výměře cca 1914 m2 v k.ú.Kamenice u Březové p.Kubisové Lence bytem Sokolov, Švabinského 1732 za účelem výstavby rodinného domu za těchto podmínek:

- pozemek bude odprodán až po ukončení a zkolaudování stavby

- na užívání pozemku bude uzavřena nájemní smlouva s výší nájemného 5,--Kč/m2/rok, spojená se smlouvou o budoucí smlouvě s uvedením kupní ceny ve výši 54,--Kč/m2

- pokud stavebník zkolauduje do 3 let od uzavření smlouvy, bude již uhrazené nájemné odečteno od kupní ceny pozemku

- pokud stavebník do 3 let od uzavření smlouvy stavbu rodinného domu nezahájí, smlouva se ruší a pozemek bude vrácen městu bez jakýchkoliv nároků.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.131/08

ZM schvaluje prodej pozemku st.p.č.106 o výměře 44 m2 v k.ú.Kamenice u Březové manželům Hejpetrovým bytem Sokolov, Slovenská 1060 za cenu 58,--Kč/m2.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.132/08

ZM schvaluje prodej pozemku st.p.č.110/20 o výměře 3121 m2 v k.ú.Kamenice u Březové manželům Krauzovým bytem Sokolov, Švabinského 1703 za účelem výstavby rodinného domu za těchto podmínek:

- pozemek bude odprodán až po ukončení a zkolaudování stavby

- na užívání pozemku bude uzavřena nájemní smlouva s výší nájemného  5,--Kč/m2/rok, spojená se smlouvou o budoucí smlouvě s uvedením kupní ceny 35,--Kč/m2

- pokud stavebník zkolauduje do 3 let od uzavření smlouvy, bude již uhrazené nájemné odečteno od kupní ceny pozemku

- pokud stavebník do 3 let od uzavření smlouvy stavbu rodinného domu nezahájí, smlouva se ruší a pozemek bude vrácen městu bez jakýchkoliv nároků.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.133/08

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.651/14 o výměře cca 500 m2 v k.ú. Kamenice u Březové za cenu 58,--Kč/m2 manželům Oltmanovým bytem Březová, Dvořákova 150.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.134/08

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.523/1 o výměře cca 800 m2 v k.ú.

Březová u Sokolova p.Uberlackerovi Tomášovi bytem Sokolov, Poláčkova 1826 pro výstavbu rodinného domu za splnění těchto podmínek:

- pozemek bude odprodán po dokončení a zkolaudování stavby

- na užívání pozemku bude uzavřena nájemní smlouva s výší nájemného  10,--Kč/m2/rok, spojená se smlouvou o budoucí smlouvě s uvedením kupní ceny 120,--Kč/m2

- pokud stavebník zkolauduje do 3 let od uzavření nájemní smlouvy,  bude již uhrazené nájemné odečteno od kupní ceny pozemku

- pokud stavebník do 3 let od uzavření smlouvy stavbu rodinného domu nezahájí, smlouva se ruší a pozemek bude vrácen městu bez jakýchkoliv nároků.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.135/08

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.321/1 o výměře cca 40 m2 v k.ú.

Březová u Sokolova manželům Fazekašovým bytem Březová, Okružní 208 za

účelem přístavby k bytovému domu čp.208 za těchto podmínek:

- pozemek bude odprodán po dokončení a zkolaudování stavby

- na užívání pozemku bude uzavřena nájemní smlouva s výší nájemného 10,--Kč/m2/rok spojená se smlouvou o budoucí smlouvě s uvedením kupní ceny 120,--Kč/m2

- pokud stavebník zkolauduje do 3 let od uzavření nájemní smlouvy,  bude již uhrazené nájemné odečteno od kupní ceny pozemku

- pokud stavebník do 3 let od uzavření smlouvy stavbu nezahájí,  smlouva se ruší a pozemek bude vrácen městu bez jakýchkoliv nároků.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.136/08

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.58 o výměře cca 1500 m2 v k.ú.Rudolec u Březové p.Sabové Olze bytem Březová, část Rudolec 44 za cenu 58,--Kč/m2.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.137/08

ZM schvaluje termíny zasedání Zastupitelstva města na rok 2009.

Usnesení č.138/08

ZM schvaluje tyto podmínky rozpočtového provizoria pro hospodaření města do doby schválení řádného rozpočtu pro rok 2009:

- pro období leden-březen 2009 budou čerpány provozní výdaje do výše 30% ukazatelů upraveného rozpočtu roku 2008

- investice budou v období leden-březen 2009 čerpány do výše dle tabulkové přílohy

Usnesení č.139/08

ZM schvaluje finanční příspěvek pro město Loket nad Ohří na výstavbu

rozhledny ve výši 100.000,--Kč.

Usnesení č.140/08

V souladu s 85 zák.č.128/2000 Sb. o obcích a na základě doporučení finančního výboru ZM schvaluje finanční dar starostovi města p.Miroslavu Boudovi v navrhované výši.

Usnesení č.141/08

ZM schvaluje finanční odměny aktivním občanům (členům komisí, výborů, spol.organizací, sportovním reprezentantům, funkcionářům atd.) v celkové výši 90.000,--Kč.

ZM pověřuje RM rozdělením této částky na lednovém jednání.

Usnesení č.142/08

ZM podle 84 odst.2 písm.f) zák.č.128/2000 Sb. o obcích deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. konané dne 19.12.2008, která bude rozhodovat o těchto záležitostech:

a) schválení výše vodného a stočného pro rok 2009

b) schválení výše nájemného pro rok 2009 podle nájemní smlouvy ze dne 30.4.2003 uzavřené s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o.

c) schválení plánu investic pro rok 2009

d) schválení financování plánu obnovy vodovodů a kanalizací pro  období 2009-2019

e) schválení uzavření kupní smlouvy za účelem prodeje nemovitostí v k.ú.Oloví městu Oloví

jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. starostu města pana Miroslava Boudu.

ZM mu ukládá, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl o těchto záležitostech:

a) schválení výše vodného a stočného pro rok 2009

b) schválení výše nájemného pro rok 2009 podle nájemní smlouvy ze dne 30.4.2003 uzavřené s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o.

c) schválení plánu investic pro rok 2009

d) schválení financování plánu obnovy vodovodů a kanalizací pro období 2009-2019, a to ve variantě "C" tj.financování dle reálných současných prostředků (nájemné)

e) schválení uzavření kupní smlouvy za účelem prodeje nemovitostí v k.ú.Oloví městu Oloví.

V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta účastnit, bude město Březová zastupovat místostarosta pan František Schneider.

Usnesení č.143/08

ZM schvaluje lhůty k odkoupení bytu č.2 v čp.203 ul.Okružní v Březové p. Soně Čechové do 3. 11. 2009. Uzavření kupní smlouvy bude provedeno jen za dodržení podmínek stanovených usnesením RM č.124/06 ze dne 15.5.2006 a usnesením č.189/06 ze dne 4.9.2006 (zastavení prodeje bytu do celkového vyrovnání pohledávky ve výši 82.114,--Kč) a budou vyrovnány další vzniklé pohledávky váznoucí na bytě a to nejpozději do 31.8.2009. Po tomto datu (nebo ihned po zaplacení veškerých pohledávek) je možné podat žádost o přechod nájmu bytu na syna p.Petra Čecha.

V případě nedodržení stanovených termínů na úhradu dlužné částky a odkoupení bytu, bude následně na byt vyhlášená veřejná soutěž na prodej bytu.

Usnesení č.144/08

ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí se společností ČEZ distribuce a.s. o nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu odběrného zařízení v souvislosti s realizací úprav stávajícího a výstavby nového distribučního zařízení nutného k realizaci akce "Výstavba bytového domu na p.p.č.53 v k.ú.Březová".

ZM pověřuje starostu města podpisem Smlouvy.

Usnesení č.145/08

ZM schvaluje finanční dar od firmy Szolár-stavitelství Březová ve výši 65.000,--Kč.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.146/08

ZM schvaluje poskytnutí věcného daru občanskému sdružení Olympie Fitness klub, Komenského 123 Březová - vybavení posilovny - ve výši 65.000,--Kč.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 

Přečíst »16.12.2008  

9. jednání ZM Březová dne 19. listopadu 2008

USNESENÍ

z 9. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 19.listopadu 2008 v 17.00 hodin v zasedací místnosti č.7 MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

 

Usnesení č.113/08

ZM schvaluje tento program 9. zasedání ZM:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise

3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM

4. Zpráva o činnosti výborů

5. Kontrola úkolů

6. Interpelace občanů

7. 7. rozpočtové opatření v roce 2008

8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem

9. Různé

Usnesení č.114/08

ZM schvaluje 7. rozpočtové opatření v roce 2008, včetně dodatku.

Usnesení č.115/08

ZM schvaluje dotaci (pro rok 2009) na provoz MHD společnosti Autobusy

Karlovy Vary a.s. v celkové výši 937.000,--Kč.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.116/08

ZM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku - 3 ks měřidla ELIS (nevyhovující, byly nahrazeny novými) v celkové ceně 162.874,95 Kč.

Usnesení č.117/08

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.350 o výměře 1914 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za účelem výstavby rodinného domu za těchto podmínek:

- pozemek bude odprodán až po ukončení a zkolaudování stavby

- na užívání pozemku bude uzavřena nájemní smlouva s výší nájemného 5,--Kč/m2/rok, spojená se smlouvou o budoucí smlouvě s uvedením kupní ceny ve výši 54,--Kč/m2

- pokud stavebník zkolauduje do 3 let od uzavření smlouvy, bude již uhrazené nájemné odečteno od kupní ceny pozemku

- pokud stavebník do 3 let od uzavření smlouvy stavbu rodinného domu nezahájí, smlouva se ruší a pozemek bude vrácen městu bez jakýchkoliv nároků.

Usnesení č.118/08

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č.106 o výměře 44 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 58,--Kč/m2.

Usnesení č.119/08

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.110/20 o výměře 3121 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za účelem výstavby rodinného domu za těchto podmínek:

- pozemek bude odprodán až po ukončení a zkolaudování stavby

- na užívání pozemku bude uzavřena nájemní smlouva s výší nájemného 5,--Kč/m2/rok, spojená se smlouvou o budoucí smlouvě s uvedením kupní ceny ve výši 35,--Kč/m2

- pokud stavebník zkolauduje do 3 let od uzavření smlouvy, bude již uhrazené nájemné odečteno od kupní ceny pozemku

- pokud stavebník do 3 let od uzavření smlouvy stavbu rodinného domu nezahájí, smlouva se ruší a pozemek bude vrácen městu bez jakýchkoliv nároků.

Usnesení č.120/08

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.651/14 o výměře cca 500 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 58,--Kč/m2.

Usnesení č.121/08

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.523/1 o výměře cca 800 m2 v k.ú.Březová u Sokolova pro výstavbu rodinného domu za těchto

podmínek:

- pozemek bude odprodán po dokončení a zkolaudování stavby

- na užívání pozemku bude uzavřena nájemní smlouva s výší nájemného 10,--Kč/m2/rok, spojená se smlouvou o budoucí smlouvě s uvedením kupní ceny 120,--Kč/m2

- pokud stavebník zkolauduje do 3 let od uzavření nájemní smlouvy, bude již uhrazené nájemné odečteno od kupní ceny pozemku

- pokud stavebník do 3 let od uzavření smlouvy stavbu rodinného domu nezahájí, smlouva se ruší a pozemek bude vrácen městu bez jakýchkoliv nároků.

Usnesení č.122/08

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.321/1 o výměře cca 40 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za účelem přístavby k bytovému domu čp.208 za

těchto podmínek:

- pozemek bude odprodán po dokončení a zkolaudování stavby

- na užívání pozemku bude uzavřena nájemní smlouva s výší nájemného 10,--Kč/m2/rok spojená se smlouvou o budoucí smlouvě s uvedením kupní ceny 120,--Kč/m2

- pokud stavebník zkolauduje do 3 let od uzavření nájemní smlouvy, bude již uhrazené nájemné odečteno od kupní ceny pozemku

- pokud stavebník do 3 let od uzavření smlouvy stavbu nezahájí, smlouva se ruší a pozemek bude vrácen městu bez jakýchkoliv nároků

Usnesení č.123/08

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.58 o výměře cca 1500 m2 v k.ú.Rudolec u Březové za cenu 58,--Kč/m2.

Usnesení č.124/08

ZM revokuje své usnesení č.55/07 ze dne 28.5.2007 - schválení Zásad pro poskytování podpory výstavby bytů v Březové a integrovaných částí.

Usnesení č.125/08

ZM schvaluje aktualizované Zásady pro poskytování podpory výstavby bytů v Březové a integrovaných částí.

Usnesení č.126/08

ZM schvaluje uzavření smlouvy č.Z_S14_12_810014918 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v návaznosti na výstavbu kruhového objezdu v ul.Okružní na p.p.č.510 v k.ú.Březová mezi městem Březová a společností ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.127/08

ZM schvaluje mimořádné přidělení bytu o velikosti 1+2 o výměře 42 m2 na Březové, ul.Komenského čp.120/5 sl.Markétě Košťálové trvale bytem Loket, Sportovní čp.554.

 

Přečíst »25.11.2008  

8. jednání ZM Březová dne 27. října 2008

USNESENÍ

z 8. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 27. října 2008 v 17.00 hodin v zasedací místnosti č.7 MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

 

Usnesení č.105/08

ZM schvaluje tento program 8. zasedání ZM:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise

3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM

4. Zpráva o činnosti výborů

5. Kontrola úkolů

6. Interpelace občanů

7. 6. rozpočtové opatření v roce 2008

8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem

9. Různé

 

Usnesení č.106/08

ZM schvaluje 6. rozpočtové opatření v roce 2008, včetně doplňku.

 

Usnesení č.107/08

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.18 o výměře cca 75 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 50,--Kč/m2 p.Szolárovi Milanovi bytem Březová, Příčná 227.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 

Usnesení č.108/08

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.651/14 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Kamenice u Březové za cenu 58,--Kč/m2 manželům Měřínským, bytem Sokolov, J. z Poděbrad 2011.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 

Usnesení č.109/08

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.651/14 o výměře cca 700 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 25,--Kč/m2 manželům Proschekovým bytem Sokolov, Švabinského 1707.

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 

Usnesení č.110/08

ZM schvaluje vyřazení a následný prodej požárního vozidla CAS 25 Škoda 706RTHP s nejnižší nabídkovou cenou 80.000,--Kč. ZM pověřuje prodejem vozidla SDH Březová.

 

Usnesení č.111/08

ZM schvaluje přímou dotaci na dokončenou bytovou jednotku pro firmu RENSTAV - bytová výstavba s.r.o.Sokolov na šestnáct dokončených bytových jednotek p.č.70/1 v k.ú.Březová u Sokolova. Celková výše dotace činí 1.522.600,--Kč.

ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

 

Usnesení č.112/08

ZM schvaluje přijetí úvěru v objemu 50 mil.Kč na akci "Multifunkční centrum Březová - I.etapa" od České spořitelny a.s. a souhlasí se zajištěním úvěru od ČS a.s.budoucími rozpočtovými příjmy města.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

 

Schválili:

František Schneider, Miroslav Bouda

místostarosta města, starosta města

 

Přečíst »4.11.2008  

3. mimořádné jednání ZM Březová dne 14. října 2008

USNESENÍ

z 3. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 14. října 2008 v 17.00 hodin v zasedací místnosti č.7 MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali:

 

Usnesení č. 104/08

ZM schvaluje uzavření Smlouvy o přijetí úvěru č. 7834061 s PSA Finance ČR s.r.o. Praha na pořízení vozidla Peugeot Partner.

ZM pověřuje starostu města podpisem Smlouvy.

 

Přečíst »21.10.2008  

2. mimořádné jednání ZM Březová dne 29. září 2008

USNESENÍ

z 2. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 29. září 2008 v 17.00 hodin v zasedací místnosti č.7 MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

 

Usnesení č. 102/08

ZM schvaluje přijetí investičního úvěru ve výši 15 mil. Kč od České spořitelny, a.s., který bude použit na realizaci investiční akce "Zateplení základní školy Březová".

ZM souhlasí se zajištěním investičního úvěru budoucími rozpočtovými příjmy města.

ZM pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zastavení pohledávky z bankovního účtu č. ZÚ/1726/08/LCD a Smlouvy o úvěru č. 1726/08/LCD.

Usnesení č. 103/08

ZM schvaluje financování akce "Multifunkční centrum Březová - I. etapa" prostřednictvím úvěru. ZM pověřuje starostu města jednáním o úvěru s bankovními ústavy a přípravou výběrového řízení na úvěr.

 

Přečíst »2.10.2008  

7. jednání ZM Březová dne 22. září 2008

USNESENÍ

ze 7. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 22. září 2008 v 17.00 hodin v zasedací místnosti č.7 MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

 

Usnesení č.92/08

ZM schvaluje tento program 7. zasedání ZM:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise

3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM

4. Zpráva o činnosti výborů

5. Kontrola úkolů

6. Interpelace občanů

7. 5.rozpočtové opatření v roce 2008

8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem

9. Různé

Usnesení č.93/08

ZM schvaluje 5. rozpočtové opatření v roce 2008, včetně doplňku.

Usnesení č.94/08

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.18 o výměře cca 75 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 50,--Kč/m2.

Usnesení č.95/08

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.651/14 o výměře cca 100 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 58,--Kč/m2.

Usnesení č.96/08

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.651/14 o výměře cca 700 m2 v k.ú. Kamenice u Březové za cenu 25,--Kč/m2.

Usnesení č.97/08

ZM schvaluje mimořádné přidělení bytu o velikosti 1+1 v čp.121/21 ul.Komenského v Březové p.Jaroslavu Kubovi bytem Březová, Komenského čp.121.

Usnesení č.98/08

ZM schvaluje navýšení provozní dotace pro FK Olympii Březová na úhradu pronájmu tělocvičny ZŠ v roce 2008 o 8.000,--Kč.

Usnesení č.99/08

ZM schvaluje členský příspěvek do MAS Sokolovsko ve výši 25.000,--Kč.

Usnesení č.100/08

ZM schvaluje úplatný převod pozemku p.č.38/4 o výměře 723 m2, p.č.38/1 o výměře 1023 m2, p.č.21/2 o výměře 3 m2 v k.ú. Rudolec u Březové od Pozemkového fondu České republiky za cenu zjištěnou (dle znaleckých posudků).

ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.101/08

Na základě usn.ZM č.55/07 - Zásady pro poskytování podpory výstavby bytů v Březové a jejich integrovaných oblastech ZM schvaluje přímou dotaci na dokončenou bytovou jednotku:

a) p.Nicola Krauzová a p.Jiří Husák - čp.78 na p.p.č.110/1 v k.ú. Kamenice u Březové ve výši 100.000,--Kč

b) p.Iveta Královcová - čp.71 na p.p.č.81 v k.ú.Kamenice u Březové ve výši 200.000,--Kč (2 bytové jednotky)

c) p.Věra Fantová a p.Jiří Fanta - čp.284 na p.p.č.479/1 v k.ú. Březová u Sokolova v celkové výši 68.390,--Kč.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

 

Uložili:

Úkol č.2/08 - komisi výstavby

Posoudit za přítomnosti Mgr.Bláhy - možnost oddělení části pozemku p.č.38/1 v k.ú.Rudolec k zajištění obecné komunikace a informovat Mgr.Bláhu o postupu při stanovování cen pronájmů pozemků.

 termín: 27.10.2008

 

 

Přečíst »25.9.2008  

6. jednání ZM Březová dne 23. června 2008

USNESENÍ

ze 6. zasedání Zastupitelstva města Březová,

které se konalo dne 23.června 2008 v 17.00 hodin v zasedací místnosti č.7 MěÚ

 

Členové zastupitelstva přijali tato usnesení:

 

Usnesení č.83/08

ZM schvaluje tento program 6. zasedání ZM:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise

3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM

4. Zpráva o činnosti výborů

5. Kontrola úkolů

6. Interpelace občanů

7. 4. rozpočtové opatření v roce 2008

8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem

9. Různé

 

Usnesení č.84/08

ZM schvaluje 4. rozpočtové opatření v roce 2008.

 

Usnesení č.85/08

ZM schvaluje prodloužení lhůty na odkoupení bytu č.1 v čp.104 ul.Hlavní p.Václavu Kolaříkovi do 30.9.2008 s podmínkou úhrady veškerých pohledávek váznoucích vůči městu Březová do 30.6.2008. Pokud pohledávky nebudou do 30.6.2008 uhrazeny, ZM trvá na výpovědi z bytu.

 

Usnesení č.86/08

ZM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku

a) školní jídelny ZŠ dle předloženého návrhu a to drobný dlouhodobý

hmotný majetek v celkové hodnotě 11.327,--Kč a dlouhodobý hmotný

majetek v celkové hodnotě 69.145,--Kč

b) města dle předloženého návrhu a to drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 14.500,--Kč.

 

Usnesení č.87/08

ZM schvaluje členský příspěvek pro rok 2008 do sdružení Sokolov-východ ve výši 40.000,--Kč.

 

Usnesení č.88/08

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.495 o výměře 3.644 m2 v k.ú. Březová u Sokolova pro výstavbu 4 rodinných domů

za těchto podmínek:

- pozemek bude odprodán po dokončení a zkolaudování stavby

- na užívání pozemku bude uzavřena nájemní smlouva s výší nájemného 10,--Kč/m2/rok spojená se smlouvou o budoucí smlouvě s uvedením kupní ceny 120,--Kč/m2

- pokud stavebník zkolauduje do 3 let od uzavření nájemní smlouvy, bude již uhrazené nájemné odečteno od kupní ceny pozemku

- pokud stavebník do 3 let od uzavření smlouvy stavbu rodinného domu nezahájí, smlouva se ruší a pozemek bude vrácen městu bez jakýchkoliv nároků

těmto žadatelům:

- stavební parcela 1 o výměře cca 1.130 m2 p.Jaroslavu Paulusovi bytem Březová, Luční 323 (u této stavební parcely podmínky platí až po ukončení nájemní smlouvy p.Walterovi tj.od 1.1.2011)

- stavební parcela 2 o výměře cca 1.003 m2 p.Jaroslavu Paulusovi bytem Březová, Luční 323

- stavební parcela 3 o výměře cca 760 m2 p.Martinovi Uberlackerovi bytem Březová, Sklářská 82

- stavební parcela 4 o výměře 751 m2 p.Tomášovi Uberlackerovi bytem Sokolov, Poláčkova 1826

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

 

Usnesení č.89/08

ZM schvaluje nabytí pozemků p.č.651/4 v k.ú. Kamenice u Březové a p.č.496/1 v k.p.Březová u Sokolova od Lesů ČR v souvislosti se záměrem směny pozemků dle usn.ZM č.89/07.

 

Usnesení č.90/08

ZM podle 84 odst.2 písm.f) zák.č.128/2000 Sb., o obcích deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. konané dne 27.6.2008, která bude rozhodovat o schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2007 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2007 jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. starostu města p.Miroslava Boudu a doporučuje mu uložit, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl o schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2007 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2007.

V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta účastnit, bude město zastupovat místostarosta p.František Schneider.

 

Usnesení č.91/08

ZM schvaluje odkoupení st.pozemku p.č.37 o výměře 393 m2 v k.ú.

Kostelní Bříza od Pozemkového fondu ČR za cenu 44.640,--Kč.

Zároveň ZM schvaluje zahrnutí potřebné částky do rozpočtu města v rámci 4. rozpočtového opatření, kdy výdaj bude kompenzován navýšením příjmů z prodeje pozemků města. Příjmy i výdaje se zvýší o 45.000,--Kč.

 

 

Přečíst »1.7.2008