8. jednání RM Březová dne 10. října 2011

USNESENÍ
z 8. jednání Rady města Březová,

které se konalo dne 10. 10. 2011 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl, p. Nový

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č. 230/11
RM doporučuje ZM schválit tento program zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 6. rozpočtové opatření v roce 2011
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé

Usnesení č. 231/11
RM doporučuje ZM schválit 6. rozpočtové opatření v roce 2011.

Usnesení č. 232/11
RM schvaluje p. Aleně Machalové bytem Březová, Hlavní 88, finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky, a to ve výši 2.000,-- Kč (z rozpočtu města).

Usnesení č. 233/11
RM schvaluje p. Zdeňce Kaštánkové bytem Březová, Smetanova 180 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 3.000,-- Kč (z rozpočtu města).

Usnesení č. 234/11
RM schvaluje p. Karin Kratochvílové, bytem Březová, Hlavní 88, finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky, a to ve výši 2.000,-- Kč (z rozpočtu města).

Usnesení č. 235/11
RM  schvaluje pronájem části pozemku p.č. 421/1 o výměře 81 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 243,-- Kč/rok na dobu určitou do 31. 12. 2014 p. Aleně Pokorné bytem Březová, Sklářská 125.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 236/11
RM schvaluje pronájem nebytových prostor (kancelář ve II. patře) v čp. 155 ul. Smetanova na Březové na dobu 5ti let tj. od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2016 p. Tomáši Pazderovi bytem Březová, Smetanova 155.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 237/11
Vzhledem k neplnění povinností plynoucí z uzavřené nájemní smlouvy RM schvaluje ukončení pronájmu nebytových prostor v čp. 250 ul. Komenského (restaurace v MFC) s p. M. Kofroněm, bytem Nové Sedlo.
RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č. 238/11
RM schvaluje prodloužení termínu k zaplacení pohledávek za služby spojené s užíváním bytu č. 2 v čp. 100 ul. Hlavní p. Janě Beitlové do 31. 10. 2011. V případě nezaplacení celé dlužné částky bude požadováno okamžité vyklizení bytu.

Usnesení č. 239/11
RM schvaluje podnájem v nájmu bytu č. 22 p. L. Horváthovi, bytem Březová, Komenského čp. 122 pro p. Bohumíra  Szaba bytem Sokolov, Sokolovská čp. 1602 na dobu 1 roku tj. od 1. 10. 2011 do 31. 3. 2012.

Usnesení č. 240/11
RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 12 v čp. 350 ul. Odborářů o výměře 78,21 m2 p. Martinu Čučmanovi, bytem tamtéž, za cenu 817.000,-- Kč.

Usnesení č. 241/11
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 7.600,-- Kč s p. Agnesou Bartoňovou, bytem Březová, Bezejmenná čp. 213.
Dluh je za nájemné a služby spojené s užíváním bytu za měsíce 4,6,7,8/2011. RM pověřuje starostu města podpisem dohody.

Usnesení č. 242/11
RM schvaluje uzavření dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 5.949,-- Kč s p. Romanou Lászlóovou, bytem Březová, Odborářů čp. 193. Dluh je za nedoplatek vyúčtování TS roku 2010 z nebytových prostor.

Usnesení č. 243/11
V souladu s § 84 písm. n) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, RM doporučuje ZM schválit odměnu místostarostce města v navrhované výši.

Usnesení č. 244/11
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo pro výkon funkce pořizovatele při pořizování Změny č. 2 ÚPN Březová ve smyslu § 24 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů s p. Petrem Šanderou, Chodov, Poděbradova 1091. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

Jednání bylo ukončeno v 17.30 hodin
Zapsala: Jana Kašparová

Přečíst »12.10.2011  

7. jednání RM Březová dne 12. září 2011

USNESENÍ
ze 7. jednání Rady města Březová,

které se konalo dne 12. 9. 2011 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p. Bouda, p. Jiříček, p. Brandl, p. Nový
Omluvena: p. Šafnerová

 RM přijala tato usnesení:

Usnesení č. 189/11
RM doporučuje ZM schválit tento program zasedání ZM:
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. 5. rozpočtové opatření v roce 2011
 8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
 9. Různé
10. Závěr 

Usnesení č. 190/11
RM doporučuje ZM schválit 5. rozpočtové opatření v roce 2011.

Usnesení č. 191/11
RM doporučuje ZM schválit záměr pořídit Změnu č.2 Územního plánu města Březová dle přílohy.
RM doporučuje ZM určit zastupitele města pana Miroslava Boudu  pro spolupráci  s pořizovatelem  při pořizování  Změny č.2  Územního plánu města Březová.

Usnesení č. 192/11
RM schvaluje plán inventur pro rok 2011.

Usnesení č. 193/11
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku dle předložených návrhů:
Městská knihovna - DDHM v celkové hodnotě 6.156,--Kč
Mateřská škola, Smetanova 218 - DHM v celkové hodnotě 15.580,-- Kč a DDHM v celkové hodnotě 6.551,82 Kč.

Usnesení č. 194/11
RM doporučuje ZM schválit prodloužení termínu vrácení návratné finanční výpomoci ve výši 1.460.000,-- Kč od sdružení Sokolov-východ z 31. 7. 2011 do 31. 12. 2011.

Usnesení č. 195/11
RM schvaluje dotaci pro Marka Váňu na ubytování při Mistrovství ČR v požárním sportu v Ostravě ve výši 1.500,- Kč.

Usnesení č. 196/11
RM schvaluje přidělení bytu č. 22 o velikosti 1+1 v DPS Březová, Bezejmenná 213 p. Heleně Michalíčkové, bytem Březová, Okružní 201.

Usnesení č. 197/11
RM schvaluje přidělení bytu č. 27 o velikosti 0+1 v DPS Březová, Bezejmenná 213 p. Margaretě Štůskové, bytem Březová, Okružní 182.

Usnesení č. 198/11
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 15.234,--Kč s p. Soňou Tešnou, bytem Březová, Hlavní čp. 100. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 11,12/2010, 2,4,6/2011.

Usnesení č. 199/11
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 7.147,-- Kč s p. Janem Dudziakem, bytem Březová, Komenského čp. 121. Dluh je za vyúčtování topné sezony za rok  

Usnesení č. 200/11
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene 16010-001727 Březová (So),  p.p.č. 53,  bytový   dům  ÚPS  pro  zařízení  podzemní komunikační sítě,  mezi   budoucím  oprávněným z věcného břemene společností  Telefonica  Czech  Republic, a.s. Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2 a mezi budoucím povinným z věcného břemene Městem Březová. Věcné břemeno bude zřízeno na p.p.č. 54,57  v k.ú. Březová u Sokolova a zřizují se za jednorázovou úhradu 1.000,--Kč. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 201/11
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene akce 11010-036033 0239/10  Mýtné u Sokolova  - Tisová (R  06-3, 67-R-O) pro zařízení podzemní komunikační sítě, mezi budoucím oprávněným z věcného břemene společností  Telefonica Czech Republic, a.s.  Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2 a mezi budoucím povinným z věcného břemene Městem Březová. Věcné břemeno bude zřízeno na p.p.č. 443/1  v k.ú.Březová  u Sokolova a zřizuje se za jednorázovou úhradu 970,--Kč. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 202/11
RM  schvaluje uzavření  Smlouvy o  zřízení věcného  břemene na pozemku p.č. 443/1 v k.ú. Březová u Sokolova  mezi Městem Březová a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR zastoupené společností Kapsch TrafficCom Construction Realization spol.s.r.o. z důvodu  uložení elektropřípojky NN k mýtné bráně. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 203/11
RM schvaluje uzavření Smlouvy o  budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Březová a Pozemkovým fondem ČR týkající se pozemků p.č. 1/2,7/1,235/1,235/2,235/3,235/4 a 587/1 v k.ú. Arnoltov, na kterých bude umístěna kanalizační stoka, kanalizační přípojky a kabelové vedení NN v rámci stavby „Odkanalizování lokality Arnoltov“. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 204/11
RM schvaluje uzavření Smlouvy č. Z_S14_12_8120031913 o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení ve věci přeložky rozpojovací skříně z objektu kina (čp. 250) do pilíře směrem k chodníku ul. Komenského, mezi provozovatelem ČEZ Distribuce a.s. Teplická 874/8 Děčín a mezi žadatelem Městem Březová.  Předpokládané náklady na přeložku budou činit cca 84.000,--Kč.  Výše této ceny bude upřesněna smluvním vztahem. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 205/11
RM schvaluje podání žádosti o uplatnění slevy z ceny za úhradu omezení vlastnických práv na akci „Odkanalizování lokality Arnoltov“ - smlouva č. US/806/HS/2011. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné žádosti.

Usnesení č. 206/11
RM schvaluje podání žádosti o uplatnění slevy z ceny za úhradu omezení vlastnických práv na akci „Odkanalizování lokality Černý Mlýn“ - smlouva č. US/8064/SO/2011. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné žádosti.

Usnesení č. 207/11
RM schvaluje uzavření Smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby - zařízení č. US/8063/HS/2011  na akci „Odkanalizování lokality Arnoltov“ mezi povinným Karlovarským krajem, zastoupeným zmocněncem Krajskou správou a údržbou  silnic Karlovarského kraje  se sídlem  Sokolov, Chebská  282 a  oprávněným Městem  Březová. Předmětem smlouvy je souhlas povinného s umístěním stavby a provozem zařízení na pozemku p.č. 641  a 591/1 v k.ú. Arnoltov.  Cena za omezení vlastnických práv stavbou činí 66.840,--Kč. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.208/11
RM schvaluje uzavření Smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby - zařízení č.US/8064/SO/2011  na akci „Odkanalizování lokality Černý Mlýn“ mezi povinným Karlovarským krajem, zastoupeným zmocněncem Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje se sídlem Sokolov, Chebská 282 a oprávněným Městem Březová.  Předmětem smlouvy je souhlas povinného s umístěním stavby a provozem zařízení na pozemku p.č. 222/1  a 223/1 v k.ú. Tisová.  Cena za omezení vlastnických práv stavbou činí 39.600,--Kč. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 209/11
RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) pro akci „Odkanalizování lokality Arnoltov ČOV“ mezi provozovatelem distribuční soustavy společností ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8 a mezi žadatelem - Město Březová. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 210/11
RM schvaluje pronájem částí pozemků p.č. 57  o výměře 400 m2,  133/5 o výměře 450 m2 a  133/6 o výměře 60 m2 v k.ú.Rudolec u Březové na dobu určitou  do  31.12.2014 za cenu 2,- Kč/m2/rok  p. Daně Suchan bytem Březová část Rudolec 15. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 211/11
RM  schvaluje  pronájem  části  pozemku  p.č. 42/1 o výměře 1250 m2 v k.ú. Kostelní Bříza na dobu určitou do 31. 12. 2014 za cenu 2,-- Kč/m2/rok  HUMUK FINANCE s.r.o. Karlovy Vary. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 212/11
RM schvaluje pronájem  části  pozemku  p.č.328  o  výměře  15  m2  v k.ú. Březová u Sokolova na dobu určitou  do  31. 12. 2014  za  cenu 3,-- Kč/m2/rok sl. Marii Šafránkové bytem Březová, Okružní 204. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 213/11
RM neschvaluje pronájem části pozemku  p.č. 328 o výměře 30 m2 v  k.ú. Březová u Sokolova. Pan Bouda požádal dle zákona o vyloučení z hlasování.

Usnesení č. 214/11
RM schvaluje ukončení dočasného užívání pozemku p.č. 651/53 o výměře 100  m2  v  k.ú. Kamenice u Březové ke dni 30. 9. 2011 s Ing. Tlamkou Miroslavem bytem Dolní Rychnov, Zahradní 230.

Usnesení č. 215/11
RM doporučuje  ZM  zrušit  usn.č.49/11  ze  dne 29. 6. 2011, kterým byl schválen  prodej části  pozemku p.č. 43/1  o výměře  cca 130  m2 v k.ú. Březová u Sokolova p. Králičovi Jaroslavu, bytem Březová, Příčná 228.

Usnesení č. 216/11
RM schvaluje výměnu bytu č. 4 v čp. 134  na nám. Míru  o velikosti 1+2 p. Pfeifferová Božena a bytu č. 4 v čp. 135 na nám. Míru o velikosti 1+1 p. Pfeiffer Robert. Pan Jiříček požádal dle zákona o vyloučení z hlasování.

Usnesení č. 217/11
RM schvaluje výměnu bytu č. 2 v čp. 122 ul. Komenského o velikosti 1+2 (v současné době je byt prázdný)  a  bytu č. 8 v čp. 134 na nám. Míru o velikosti 1+1 p. Juříková Dana.

Usnesení č. 218/11
RM schvaluje přidělení bytu č. 16 v čp. 122 ul. Komenského o velikosti 1+1 p. Pavlovi Krásovi, bytem Březová čp. 5.

Usnesení č. 219/11
RM schvaluje přidělení bytu č. 9 v čp. 81 ul. Sklářská o velikosti 1+1 p. Lubomírovi Konečnému, bytem Březová, Okružní čp. 198.

Usnesení č. 220/11
RM schvaluje výpověď z nájmu nebytových prostor v ul. Smetanova čp. 155 s p. Miroslavem Pazderou.

Usnesení č. 221/11
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v ul. Smetanova čp. 155 na Březové (kancelář ve II. patře).

Usnesení č. 222/11
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 15/2010  - navýšení úhrady za pronájem části nebytových prostor v bowling centru (bar) s účinností od 1. 10. 2011. RM pověřuje starostu města podpisem dodatku.

Usnesení č. 223/11
RM doporučuje ZM  zrušit usn. č. 30/10 ze dne 29. 3. 2010, kterým byl schválen prodej pozemku p.č. 350 o  výměře 1914  m2 v  k.ú. Kamenice u Březové za účelem výstavby rodinného domu manželům Pavlovi a Dagmar Havlenovým, bytem Dolní Rychnov, Polní 191.

Usnesení č. 224/11
RM  schvaluje ukončení dočasného užívání části pozemku p.č. 85/1 o výměře 2320 m2  v k.ú. Kamenice u Březové s manželi Pavlem a Dagmar Havlenovými, bytem Dolní Rychnov, Polní 191.

Usnesení č. 225/11
RM  schvaluje  ukončení  dočasného  užívání  částí  pozemků p.č. 51/1 o výměře 400  m2 a p.č.78/1 o  výměře 400 m2 v k.ú. Kamenice u Březové s p. Bárou Jaroslavem bytem Sokolov, Truhlářská 890/6.

Usnesení č. 226/11
RM schvaluje ukončení  dočasného  užívání  části pozemku  p.č. 421/1 o výměře 81  m2 v k.ú. Březová u Sokolova s p. Váchovou Miloslavou bytem Sokolov, Mánesova 1653.

Usnesení č. 227/11
RM schvaluje záměr  pronájmu části pozemku p.č. 421/1 o výměře 81 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 243,-Kč/rok na dobu určitou do 31. 12. 2014.

Usnesení č. 228/11
RM odvolává z funkce tajemnice komise pro integrované obce paní Ester Krejnickou a jmenuje na tuto funkci sl. Markétu Koštálovou.

Usnesení č. 229/11
RM schvaluje s účinností od 1. 10. 2011 nový platební výměr ředitelce Mateřské školy, Komenského 11 dle předloženého návrhu.

Jednání bylo ukončeno v 17.45 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová

Přečíst »16.9.2011  

7. mimořádné jednání RM Březová dne 10. sprna 2011

USNESENÍ - ZÁPIS
ze 7. mimořádného jednání Rady města Březová,

které se konalo dne 10. 8. 2011 v 15.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová
 

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl, p. Nový

RM přijala toto usnesení:

Usnesení č. 188/11
RM ruší své usnesení č. 183/11 - navýšení úhrady za pronájem nebytových prostor v bowlingcentru od 1. 9. 2011. 

RM vzala na vědomí rozhodnutí o výběru zhotovitele veřejné zakázky "Venkovní úpravy v MŠ II na p.p.č. 293/1, Březová". Cenově nejvýhodnější nabídku podal pan Ondřej Szolár, Březová.  RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy o dílo. 

Přečíst »11.8.2011  

6. mimořádné jednání RM Březová dne 13. července 2011

USNESENÍ - ZÁPIS
z 6. mimořádného jednání Rady města Březová,

které se konalo dne 13. 7. 2011 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová
 

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl, p. Nový

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č. 172/11
RM doporučuje ZM neschválit záměr prodeje části pozemku p.č. 494/1 v k.ú. Březová u Sokolova.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 173/11
RM schvaluje záměr pronájmu částí pozemků p.č. 57 o výměře 400 m2, 133/5 o výměře 450 m2 a 133/6 o výměře 60 m2 v k.ú. Rudolec u Březové na dobu určitou do 31. 12. 2014 za cenu 2,--Kč/m2/rok.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 174/11
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 42/1 o výměře 1250 m2 v k.ú. Kostelní Bříza na dobu určitou do 31. 12. 2014 za cenu 2,-- Kč/m2/rok.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 175/11
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 651/48 v k.ú. Kamenice u Březové o výměře cca 130m2 za cenu 85,-- Kč/m2.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 176/11
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje částí pozemků p.č. 501 o výměře cca 100 m2 a 223/2 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 100,-- Kč/m2.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 177/11
RM  schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 328 o výměře 15 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu  3,-- Kč/m2/rok na dobu určitou do 31. 12. 2014.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 178/11
RM schvaluje paní Dagmar Houdové bytem Březová, Okružní 200 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky, a to ve výši 2.000,-- Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 179/11
RM schvaluje paní Boženě Antošové bytem Březová, Komenského 121 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela, a to ve výši 3.000,-- Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 180/11
RM schvaluje Směrnici č. 2/11 O inventarizaci.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 181/11
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 10.271,-- Kč s p. Evou Togyerovou, bytem Březová, Komenského čp. 121. Dluh je za nájemné a služby spojené s užíváním bytu za měsíce 3-5/2011.
RM pověřuje starostu města podpisem Dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 182/11
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 12.238,-- Kč s p. Václavem Hřibem, bytem Březová, Bezejmenná čp. 213. Dluh je za nájemné a služby spojené s užíváním bytu za měsíce 1-6/2011.
RM pověřuje starostu města podpisem Dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 183/11
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 15/2010 - navýšení úhrady za pronájem nebytových prostor v bowling centru s účinností od 1. 9. 2011.
RM pověřuje starostu města podpisem dodatku.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 184/11
RM schvaluje přidělení bytu č. 4 o velikosti 1+1 na nám. Míru čp. 135 p. Robertu Pfeifferovi, bytem Březová, nám. Míru čp. 134.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o nájmu.
Pan Jiříček požádal o vyloučení z hlasování dle zákona.
hlasováno: 4 pro, 1 se zdržel

Usnesení č. 185/11
RM schvaluje přidělení bytu č. 21 o velikosti 1+1 v ul. Komenského čp. 122 p. Štefanu Balonovi bytem Březová, část Kostelní Bříza čp. 49.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 186/11
V souladu se směrnicí č. 3/2008, dále se zákonem č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a s  doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele prací a služeb na akci „Březová - rekonstrukce komunikací u st.p.č. 84-94“ RM schvaluje dodavatele prací na uvedenou akci firmu EURO-BOHEMIA-STAV, s.r.o., se sídlem Plzeň 1 - Severní Předměstí, Hodonínská 43 (dále toto pořadí: 2. SOKOSTAV HT, s.r.o., 3. Společnost RUNAKO Sokolov, spol.s.r.o., 4. ZO OS Stavba ČR EUROVIA CS, a.s.odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, 5. Ondřej Szolar, Březová).
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.187/11
RM schvaluje podání žádosti o nadační příspěvek z Nadace ČEZ na realizaci projektu „Revitalizace zeleně - třešňovka“ ve výši 199.210,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem žádosti.
hlasováno: 5 pro

Jednání bylo ukončeno v 15.15 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová

Přečíst »14.7.2011  

5. mimořádné jednání RM Březová dne 29. června 2011

USNESENÍ - ZÁPIS
z 5. mimořádného jednání Rady města Březová,

které se konalo dne29. 6. 2011 v 19.00 hodin v zasedací místnosti MÚ Březová
 

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl, p. Nový
 

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č. 171/11
V souladu s platným zněním zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a doporučením hodnotící komise jmenované zadavatelem pro výběr zhotovitele veřejné zakázky „Zateplení bytového domu čp. 131-135 v Březové“ RM schvaluje nejvhodnější nabídku uchazeče RENSTAV - stavební činnost s.r.o., se sídlem Sokolov, Nádražní 93 (další pořadí hodnocených nabídek: 2. místo ISSO-inženýrské stavby Sokolov).
RM pověřuje starostu města, aby po splnění zákonných podmínek uzavřel s vítězným uchazečem příslušnou smlouvu o dílo ve výši 7.489.990,--Kč bez DPH.
RM dále v souladu se závěry hodnotící komise vylučuje pro neúplnost předložené nabídky z účasti v zadávacím řízení tyto uchazeče:
- bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. z důvodu nedoložení Osvědčení o registraci v Seznamu odborných dodavatelů (Zelená úsporám)
- PVKP stavební s.r.o. z důvodu nedoložení Osvědčení o registraci v Seznamu odborných dodavatelů (Zelená úsporám) a Osvědčení o řádném plnění 3 významných zakázek se zaměřením a objemem dle požadavku zadavatele podepsané objednateli
- SOKOSTAV HT s.r.o. z důvodu nedoložení Seznamu 3 významných zakázek se zaměřením a finančním objemem dle požadavku zadavatele a Osvědčení o plnění těchto významných zakázek podepsané objednateli.
Hlasováno: 5 pro
 

Jednání bylo ukončeno v 19.30 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová

Přečíst »14.7.2011  

6. jednání RM Březová dne 6. června 2011

USNESENÍ- ZÁPIS
ze 6. jednání Rady města Březová,

které se konalo dne 6. 6. 2011 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ
 

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl, p. Nový

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č. 149/11
RM doporučuje ZM schválit tento program 6. zasedání ZM:
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. 4. rozpočtové opatření v roce 2011
 8. Obecně závazná vyhláška města č.1/11 - o místních poplatcích
 9. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
10. Různé
11. Závěr

Usnesení č. 150/11
RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města č. 1/11 - o místních poplatcích.

Usnesení č. 151/11
RM schvaluje Směrnici č. 1/11 - opravné položky k pohledávkám.

Usnesení č. 152/11
RM schvaluje zápis do kroniky města za rok 2010.

Usnesení č. 153/11
RM schvaluje změnu přílohy č. 3 směrnice č.4/10 - o oběhu a kontrole účetních dokladů - změna výše provozní zálohy ve středisku Městské kino z 1.000,-- Kč na 1.500,-- Kč.

Usnesení č. 154/11
RM schvaluje dotaci pro p. Kristiána Šujana bytem Loket, Zahradní 224/56 na projekt "Domorodci" ve výši 1.000,--Kč. RM doporučuje ZM schválit uzavření příslušné smlouvy a zároveň pověřit starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 155/11
RM schvaluje paní Alžbětě Rádlerové bytem Březová, část Tisová 5 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky, a to ve výši 2.000,-- Kč (z rozpočtu města).

Usnesení č. 156/11
RM schvaluje panu Viktoru Schildhábelovi, bytem Březová, Okružní 243 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manželky a to ve výši 3.000,-- Kč (z rozpočtu města).

Usnesení č. 157/11
RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku reklamní agentuře KOMPAKT spol. s.r.o. na zakoupení osobního automobilu pro Azylový dům pro matky s dětmi v Sokolově (prostřednictvím umístěné reklamy našeho města na tomto vozidle).

Usnesení č. 158/11
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na vypracování změny č. 1 Územního plánu města Březová s Ing. arch. Fárou, autorizovaný architekt ČKA, atelier Plzeň, Železniční 28. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 159/11
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Březová a společností ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín, zastoupené firmou Stav-elektro Chodov na pozemek p.č. 36/1 v k.ú. Rudolec  u Březové, spočívající v umístění kabelového vedení NN a pojistkové skříně v rámci stavby „Březová, Rudolec p.č. 29/7, Mifkovič, kNN“.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 160/11
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Březová a manželi Karlem a Nikolou Krauzovými, bytem Lomnice, Novolomnická 169, týkající se věcného břemene pozemku p.č. 110/1 v k.ú. Kamenice u Březové pro uložení přípojky elektro a pro umožnění používat část pozemku pro přístup  na pozemek p.č. 110/20 (právo chůze).
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 161/11
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-0005274/VB002 pro zařízení distribuční soustavy mezi budoucím oprávněným z věcného břemene - společností ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín a mezi budoucím povinným z věcného břemene - Městem Březová. Věcné břemeno bude zřízeno na p.č. 495/3, 495/1-5 a 481/1 v k.ú. Březová u Sokolova. Celková výměra rozsahu věcného břemene je cca 50,12 m2.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 162/11
RM schvaluje uzavření Smlouvy č. EP-12-000124/003 o zřízení věcného břemene pro zařízení distribuční soustavy, mezi budoucím oprávněným z věcného břemene - společností ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín a mezi budoucím povinným z věcného břemene - Městem Březová. Věcné břemeno bude zřízeno na p.č. 444/1 v k.ú. Březová u Sokolova. Celková výměra rozsahu věcného břemene je cca 51 m2.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 163/11
RM schvaluje zadávací podmínky pro vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Zateplení bytového domu čp. 131-135 v Březové“.
RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů. 

Usnesení č. 164/11
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města v celkové hodnotě 40.863,-- Kč, Základní školy v hodnotě DHM 116.532,05 Kč, budovy a stavby 165.372,--Kč, Mateřské školy, Komenského 11 - DDHM v hodnotě 2.756,70 Kč, DDHM do 3.000,-- Kč v hodnotě 5.043,-- Kč, DDHM nad 3.000,-- Kč v hodnotě 3.050,-- Kč. 

Usnesení č. 165/11
RM schvaluje odměny ředitelkám příspěvkových organizací dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 166/11
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 8.034,-- Kč s p. Mariií Bystrou, bytem Březová, Komenského čp. 122. Dluh je za vyúčtování topné sezony roku 2010.
RM pověřuje starostu města podpisem dohody.

Usnesení č. 167/11
RM schvaluje navýšení nákladů na PHM v systému MHD Sokolov o 1,28 Kč/km, tzn. 86.437,-- Kč/rok bez DPH s podmínkou, že určenou kompenzaci uhradí ostatní obce dle seznamu.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku ke smlouvě. 

Usnesení č. 168/11
RM schvaluje přidělení bytu č. 4 o velikosti 1+1 v čp. 121, ul. Komenského na Březové panu Pekarovičovi René, bytem Březová, část Arnoltov 71.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 169/11
RM schvaluje, na základě předložených nabídek, provádění servisních prací zahradní a lesní techniky v majetku města firmou PROFOREST s.r.o. Dolní Rychnov.
Dle zákona o obcích p. Bouda požádal o vyloučení z hlasování. 

Usnesení č. 170/11
RM schvaluje úlevu na nájemném za měsíc 6/2010 o 984,--Kč (jednorázově) manželům Peroutkovým bytem Březová, Smetanova čp. 155/9.

Přečíst »10.6.2011  

5. jednání RM Březová dne 2. května 2011

USNESENÍ - ZÁPIS
z 5. jednání Rady města Březová,

které se konalo dne 2. 5. 2011 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ
 

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl, p. Nový

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č. 134/11
RM doporučuje ZM schválit tento program 5. zasedání ZM:
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. 3. rozpočtové opatření v roce 2011
 8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
 9. Různé
10. Závěr
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 135/11
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku - 2 ks koberce v loutkárně v celkové ceně 7.540,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 136/11
RM schvaluje slevu za dlouhodobou inzerci v Březovském zpravodaji - při objednávce inzerce alespoň na 3 měsíce bude poskytnuta sleva 30% ze základní ceny.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 137/11
RM doporučuje ZM neschválit záměr prodeje pozemku p.č.st. 37 o výměře 393 m2 v k.ú. Kostelní Bříza.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 138/11
RM schvaluje čerpání z investičního fondu Mateřské školy, Komenského 11 z důvodu pořízení Zahradního domku Ekonomik Laura 300x300 v celkové hodnotě 73.908,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 139/11
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 226, ul. Okružní v Březové (bývalá prodejna).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 140/11
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory - kadeřnictví p. Galejová v domě čp. 213, ul. Bezejmenná v Březové s paní Helenou Galejovou, bytem Sokolov, Mičurinova čp. 2035 na dobu 5ti let, tj. od 1. 6. 2011 do 31. 5. 2016.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 141/11
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě čp. 123 v ul. Komenského v Březové s panem Robertem Polcarem, bytem Březová, Okružní čp. 208 na dobu jednoho roku, tj. od 1. 6. 2011 do 31. 5. 2012.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 142/11
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 3.966,-- Kč s p. Petrem Incédym, bytem Březová, Komenského čp. 120/14. Dluh je za nájemné a služby spojené s užíváním bytu za měsíc 2/2011.
RM pověřuje starostu města podpisem Dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 143/11
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 7.968,-- Kč s p. Michaelou Tomovou, bytem Březová, Komenského čp. 121/5. Dluh je za nájemné a služby spojené s užíváním bytu za měsíce 1/2004, 9/2004 a vyúčtování topné sezony roku 2004 a 2005.
RM pověřuje starostu města podpisem Dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 144/11
RM doporučuje ZM zrušit své  usnesení č. 43/09 ze dne 30. 3. 2009, kterým byl schválen prodej části pozemku p.č. 51/1 o výměře cca 2000 m2 v k.ú. Kamenice u Březové p. Tlamkovi Tomášovi, bytem Sokolov, Slavíčkova 1679.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 145/11
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 365/13 o výměře cca 1000 m2 v k.ú. Vranov u Rovné za cenu 85,-- Kč/m2.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 146/11
RM schvaluje jako dodavatele rekonstrukce místních komunikací v Březové pro rok 2011 společnost EUROVIA CS a.s., odštěpný závod, oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72. Rekonstrukce komunikací bude realizována dle skutečně provedených výměr, za jednotkové ceny dle nabídky č. 11/103 ze dne 15. 4. 2011.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv o dílo.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 147/11
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 43/1 o výměře cca 130 m2 v k.ú. Březová u Sokolova.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 148/11
RM schvaluje dodatek č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 20. 1. 2003 s Telefonica O2, Praha (zařízení na střeše budovy MěÚ).
RM pověřuje starostu města podpisem dodatku.
hlasováno: 5 pro

Jednání bylo ukončeno v 16.00 hodin
Zapsala: Jana Kašparová

Přečíst »3.5.2011  

4. jednání RM Březová dne 4. dubna 2011

USNESENÍ- ZÁPIS
ze 4. jednání Rady města Březová,

které se konalo dne 4. 4. 2011 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ
 

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl, p. Nový

RM přijala tato usnesení:
 

Usnesení č. 116/11
RM doporučuje ZM schválit tento program 4. zasedání ZM:
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. Rozbor hospodaření a Závěrečný účet města za rok 2010
 8. 2. rozpočtové opatření v roce 2011
 9. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
10. Různé
11. Závěr
                                   hlasováno: 5 pro
 

Usnesení č. 117/11
RM doporučuje ZM schválit Rozbor hospodaření a Závěrečný účet města Březová za rok 2010 a vyslovit souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.

Usnesení č. 118/11
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace HC Březová na činnost v roce 2011 ve výši 60.000,--Kč.
RM doporučuje ZM schválit uzavření příslušné smlouvy a pověřit starostu města podpisem smlouvy.
Pan Jiříček požádal dle zákona o obcích o vyloučení z hlasování.

Usnesení č. 119/11
RM neschvaluje žádost p. Davida Hrbáčka na pořízení vozu VW transportér.

Usnesení č. 120/11
RM schvaluje poskytnutí dotace Základní kynologické organizaci Březová na vybavení cvičiště ve výši 10.000,--Kč a doporučuje ZM schválit uzavření příslušné smlouvy o poskytnutí dotace a pověřit starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 121/11
RM schvalujeposkytnutí dotace ČRS-MOSokolov na dopravu reprezentantky ČR Aleny  Škubalové na republikové závody v lovu ryb udicí ve výši 3.600,--Kč a doporučuje ZM schválit uzavření příslušné smlouvy o poskytnutí dotace a pověřit starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 122/11
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města (DDHM v hodnotě 40.318,--Kč) a zřízené   příspěvkové organizaci Mateřská škola, Smetanova 218 (DDHM v hodnotě 42.770,40 Kč).

Usnesení č. 123/11
RM doporučuje ZM zrušit usnesení č.47/09 ze dne 30.3.2009, kterým byly schváleny základní ceny za prodej pozemků.

Usnesení č. 124/11
RM doporučuje ZM schválit základní ceny za prodej pozemků takto:
-zahrady v Březové navazující na rodinné domy: 100,-- Kč/m2
-zahrady v integrované oblasti navazující na rodinné domy: 80,-- Kč/m2
-samostatné zahrady v Březové: 120,-- Kč/m2
-samostatné zahrady v integrované oblasti: 80,--Kč/m2
-pozemky u rekreačních objektů: 120,--Kč/m2
-stavební pozemek na garáž: 300,--Kč/m2
-stavební pozemek pro výstavbu rodinného domu v Březové: 300,--Kč/m2
-stavební pozemek pro výstavbu rodinného domu v int. oblasti: 150,--Kč/m2
Pozemkypro výstavbu rodinných domů budou odprodány po dokončení stavby a předložení  povolení k trvalému užívání stavby. Od základní ceny bude odečteno uhrazené nájemné  pokud bude stavba v daném termínudo 3 let od podpisu smlouvy o budoucí smlouvě dokončena.
Předložené žádosti o odprodej pozemků budou posuzovány s možností dalších úprav ceny.

Usnesení č. 125/11
RM schvaluje pronájem pozemku p.č.161/7 o výměře 400m2 v k.ú. Šabina k účelu zřízení kotviště lodí za cenu 15,--Kč/m2/rok na dobu určitou do doby výstavby ČOV pro lokalitu Černý  Mlýn,paní Miladě Dvořákové, bytem Závodu Míru 1855, Sokolov.

Usnesení č. 126/11
RM schvaluje záměr prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory - kadeřnictví v domě čp.213, ul. Bezejmenná na Březové.
 

Usnesení č. 127/11
RM schvaluje záměr prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 123, ul. Komenského na Březové.

Usnesení č. 128/11
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory - kadeřnictví Aneta v domě čp.229, nám. Míru v Březové s paní Naďou Peškovou,bytem Šabina čp.50 na dobu 5ti let tj.od 1.6.2011 do31.5.2016. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 129/11
RM schvaluje s účinností od 1.4.2011 Platový výměr ředitelce Mateřské školy, Smetanova 218 dle předloženého návrhu (nárůst o jednu třídu).

Usnesení č. 130/11
RM schvaluje ukončení pronájmu na p.p.č.51/1 o výměře 3151 m2 a 77/2 o výměře 180 m2  v k.ú. Kamenice u Březové s p. Badochou Andrzejem bytem Březová, část Kamenice 41.

Usnesení č. 131/11
RM schvaluje finanční dar pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola, Komenského 11 od  Nadačního fondu Veolia, Minigranty 2011 ve výši 20.000,--Kč na projekt "Cvičení nás baví".

Usnesení č. 132/11
RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci projektu "Směrové ukazatele v centru Města Březová" ve výši 46.172,--Kč (75% celkových předpokládaných nákladů) a zároveň schvaluje minimální finanční spoluúčast Města Březová 25% z celkových nákladů (předpokládaná výše 15.391,--Kč). RM pověřuje starostu města podpisem žádosti.

Usnesení č. 133/11
RM doporučuje ZM schválit účast v dražbě, která se koná dne 10. 5. 2011 v Chebu. Předmětem dražby jsou pozemky p.č.258/2 (ostatní plocha) o výměře 127m2 a p.č.258/3 (ostatní  plocha) o výměře 21 m2, nacházejícíse v k.ú. Březová u Sokolova, zapsaných vkatastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, KP Sokolov na listu vlastnictví č.706 pro k.ú. Březová u Sokolova a obec Březová. RM doporučuje ZM pověřit účastí v dražbě starostu města, v případě jeho nepřítomnosti místostarostku města.

Jednání bylo ukončeno v 17.00 hodin                                                               
Zapsala: Jana Kašparová

Přečíst »23.4.2011  

4. mimořádné jednání RM Březová dne 21. března 2011

ZÁPIS - USNESENÍ
ze 4. mimořádného jednání Rady města Březová,

které se konalo dne 21. 3. 2011 v 16.30 hodin
 

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl
Omluven: p. Nový

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č. 114/11
V souladu s „Pokyny pro zadávání zakázek, příloha č. 5 Příručky pro žadatele“ Regionálního operačního programu  NUTS II Severozápad upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a doporučením hodnotící komise, jmenované zadavatelem pro výběr zhotovitele veřejné zakázky „Dokumentace pro kulturně společenské zařízení v Březové“ rozhoduje RM o výběru nejvhodnější nabídky: Ing. Petr Potužák, místo podnikání Loket, T. G. Masaryka  132/7 (další pořadí: 2. místo Ing. Petr Heinz, 3. místo Projekční kancelář TROPICO, 4. místo ARCUS PROJEKT s.r.o. a 5. místo Q projekt s.r.o.).
RM pověřuje starostu města, aby uzavřel s vítězným uchazečem příslušnou smlouvu o dílo ve výši 1.072.800,--Kč bez DPH.

Usnesení č. 115/11
RM schvaluje navýšení kapacity jídelny Mateřské školy, Smetanova 218 ze stávajících 65 jídel na 89 jídel v důsledku výstavby jedné třídy v půdních prostorách s účinností od 1. 4. 2011.

Jednání bylo ukončeno v 17.00 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová

 

Přečíst »22.3.2011  

3. jednání RM Březová dne 14. března 2011

USNESENÍ - ZÁPIS
ze 3. jednání Rady města Březová,

které se konalo dne 14. 3. 2011 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

 

Přítomni i: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl, p. Nový

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č. 63/11
RM doporučuje ZM schválit tento program 3. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
8. Různé
9. Závěr

Usnesení č. 64/11
RM schvaluje Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol v Březové dle předloženého návrhu.
 

Usnesení č. 65/11
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace TJ Olympii ve výši 290.000,-- Kč na vybavení a činnost oddílů v roce 2011.
RM doporučuje ZM schválit uzavření příslušné smlouvy a zároveň pověřit starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 66/11
RM schvaluje poskytnutí dotace FK Olympii ve výši 49.000,-- Kč na startovné, rozhodčí a další činnost klubu v roce 2011.
RM doporučuje ZM schválit uzavření příslušné smlouvy a zároveň pověřit starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 67/11
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace AMK - klub cyklotrialu ve výši 100.000,-- Kč na sportovní činnost klubu a zajištění soutěže MS v roce 2011. RM doporučuje ZM schválit uzavření příslušné smlouvy a zároveň pověřit starostu města podpisem smlouvy.
Pan starosta požádal o vyloučení z hlasování dle zákona o obcích

Usnesení č. 68/11
RM schvaluje poskytnutí dotace FK  Flamengo ve výši 19.000,-- Kč na sportovní činnost v roce 2011. RM doporučuje ZM schválit uzavření příslušné smlouvy a zároveň pověřit starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 69/11
RM schvaluje poskytnutí dotace FC Rafani Rudolec ve výši 14.000,-- Kč na sportovní potřeby v roce 2011.
RM doporučuje ZM schválit uzavření příslušné smlouvy a zároveň pověřit starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 70/11
RM schvaluje poskytnutí dotace Cyklistickému klubu Team Bike Březová ve výši 15.000,-- Kč na podporu talentované mládeže na soutěžích v roce 2011. RM doporučuje ZM schválit uzavření příslušné smlouvy a zároveň pověřit starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 71/11
RM schvaluje poskytnutí dotace Tělovýchovné unii Sokolov ve výši 4.000,-- Kč na sportovní ligu škol v roce 2011. RM doporučuje ZM schválit uzavření příslušné smlouvy a zároveň pověřit starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 72/11
RM schvaluje poskytnutí dotace Olympii - fitness Březová ve výši 20.000,-- Kč na vybavení posilovacím strojem v roce 2011. RM doporučuje ZM schválit uzavření příslušné smlouvy a zároveň pověřit starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 73/11
RM schvaluje poskytnutí dotace Jaffa Production o.s. ve výši 20.000,-- Kč na uspořádání Rockfestu (srpnu) a další činnost v roce 2011. RM doporučuje ZM schválit uzavření příslušné smlouvy a zároveň pověřit starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 74/11
RM schvaluje poskytnutí dotace Pionýr Březová ve výši 30.000,-- Kč na údržbu základny a pořádání akcí pro děti v roce 2011. RM doporučuje ZM schválit uzavření příslušné smlouvy a zároveň pověřit starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 75/11
RM schvaluje poskytnutí dotace p. Martině Nemethové ve výši 15.000,-- Kč na uspořádání letního tábora "Kořen" 2011. RM doporučuje ZM schválit uzavření příslušné smlouvy a zároveň pověřit starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 76/11
RM schvaluje poskytnutí dotace SDH Březová ve výši 15.000,-- Kč na uspořádání tábora mladých hasičů v roce 2011. RM doporučuje ZM schválit uzavření příslušné smlouvy a zároveň pověřit starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 77/11
RM schvaluje poskytnutí dotace ČSCH Kostelní Bříza ve výši 45.000,-- Kč na uspořádání krajské výstavy a další činnost organizace v roce 2011. RM doporučuje ZM schválit uzavření příslušné smlouvy a zároveň pověřit starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 78/11
RM schvaluje poskytnutí dotace ČSZ Březová ve výši 7.000,-- Kč na uspořádání zájezdu na výstavu a další činnost organizace v roce 2011. RM doporučuje ZM schválit uzavření příslušné smlouvy a zároveň pověřit starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 79/11
RM  schvaluje  poskytnutí dotace ČSR Březová ve výši 7.000,-- Kč na činnost rybářského kroužku a další mat. vybavení v roce 2011. RM doporučuje ZM schválit uzavření příslušné smlouvy a zároveň pověřit starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 80/11
RM schvaluje poskytnutí dotace ČSV Kynšperk - včelaři Březová ve výši 5.000,-- Kč na šlechtitelský program a nákup matek v roce 2011. RM doporučuje ZM schválit uzavření příslušné smlouvy a zároveň pověřit starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 81/11
RM schvaluje poskytnutí dotace Klubu důchodců Slaměnka Sokolov ve výši 6.000,-- Kč na akce pro seniory pořádané v roce 2011. RM doporučuje ZM schválit uzavření příslušné smlouvy a zároveň pověřit
starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 82/11
RM schvaluje poskytnutí dotace MS ČČK Březová ve výši 5.000,-- Kč na zdravotní potřeby a materiál pro rok 2011. RM doporučuje ZM schválit uzavření příslušné smlouvy a zároveň pověřit starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 83/11
RM schvaluje poskytnutí dotace Agentuře osobní asistence ve výši 9.000,-- Kč na vybavení a provoz agentury v roce 2011. RM doporučuje ZM schválit uzavření příslušné smlouvy a zároveň pověřit starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 84/11
RM schvaluje poskytnutí dotace Pomoc v nouzi o.p.s. ve výši 2.000,-- Kč na provozní náklady pro rok 2011. RM doporučuje ZM schválit uzavření příslušné smlouvy a zároveň pověřit starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 85/11
RM schvaluje poskytnutí dotace FOD - pobočka Most ve výši 4.000,-- Kč na provoz a vybavení pobočky v roce 2011. RM doporučuje ZM schválit uzavření příslušné smlouvy a zároveň pověřit starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 86/11
RM schvaluje poskytnutí dotace Svazu diabetiků ve výši 3.000,-- Kč na edukačně preventivní pobyty v roce 2011. RM doporučuje ZM schválit uzavření příslušné smlouvy a zároveň pověřit starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 87/11
RM schvaluje  poskytnutí dotace Útočiště o.s. - azylový dům Oloví ve výši 2.000,-- Kč na provoz domu v roce 2011. RM doporučuje ZM schválit uzavření příslušné smlouvy a zároveň pověřit starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 88/11
RM schvaluje poskytnutí dotace Svazu tělesně postižených ve výši 2.400,-- Kč na rekondiční pobyty v roce 2011. RM doporučuje ZM schválit uzavření příslušné smlouvy a zároveň pověřit starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 89/11
RM schvaluje poskytnutí dotace MAS Sokolovsko o.p.s. ve výši 25.000,-- Kč jako členský příspěvek pro rok 2011. RM doporučuje ZM schválit uzavření příslušné smlouvy a zároveň pověřit starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 90/11
RM schvaluje poskytnutí dotace Sdružení Sokolov-východ ve výši 80.000,-- Kč jako členský příspěvek pro rok 2011. RM doporučuje ZM schválit uzavření příslušné smlouvy a zároveň pověřit starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 91/11
RM schvaluje poskytnutí dotace Základní škole Březová ve výši 30.000,-- Kč na stravování důchodců v roce 2011. RM doporučuje ZM schválit uzavření příslušné smlouvy a zároveň pověřit starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 92/11
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace Městu Sokolov  ve výši 350.000,-- Kč na výkon činnosti městského strážníka na Březové v roce 2011. RM doporučuje ZM schválit uzavření příslušné smlouvy a zároveň pověřit starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 93/11
RM schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku zřízených PO takto:

Základní škola Březová
Hospodářský výsledek         169.977,34 Kč
Rezervní fond                    9.977,34 Kč
Fond odměn                   130.000,--  Kč

Mateřská škola Březová, Komenského 11
Hospodářský výsledek         201.257,62 Kč
Rezervní fond                 191.257,62 Kč
Fond odměn                    10.000,-- Kč

Usnesení č. 94/11
RM schvaluje výsledky inventarizace za rok 2010.

Usnesení č. 95/11
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku - měřičů tepla u paty domů v celkové hodnotě 357.000,--Kč (DHM) a dožitého vybavení loutkového divadla (DDHM) v celkové hodnotě 3.850,--Kč.

Usnesení č. 96/11
RM schvaluje odkoupení původní kroniky obce Rudolec od p. Hauptmannla Jana bytem Rudolec 62 za 2.000,--Kč.

Usnesení č. 97/11
RM schvaluje cenu barevné inzerce v Březovském zpravodaji - 1.000,--Kč/strana A4.

Usnesení č. 98/11
RM neschvaluje poskytnutí jednorázové finanční podpory pro pana Petra Vačura, bytem Březová, Komenského 122.

Usnesení č. 99/11
RM schvaluje přidělení bytu č. 8 o velikosti 1+1 v DPS paní Alžbětě Furikové. bytem Březová, Komenského 17.

Usnesení č. 100/11
RM schvaluje paní Haně Drenkové bytem Březová, část Rudolec finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 2.000,-- Kč (z rozpočtu města).

Usnesení č. 101/11
RM schvaluje paní Ludmile Hrůzové bytem Březová, Dvořákova 141 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 2.000,-- Kč (z rozpočtu města).

Usnesení č. 102/11
RM schvaluje slečně Marii Šafránkové bytem Březová, Okružní 204 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem otce ve výši 3.000,-- Kč (z rozpočtu města).

Usnesení č. 103/11
RM  schvaluje Veřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy - Územní opatření o stavební uzávěře,   kterým  je  vymezena  část  pozemku p.p.č. 458  v k.ú. Paseka u Březové (bezpečnostní pásmo okolo průzkumného šurfu č. 43). RM pověřuje starostu města podpisem vyhlášky.

Usnesení č. 104/11
RM  schvaluje  Veřejnou  vyhlášku - opatření obecné povahy - Územní opatření o stavební uzávěře,  kterým  jsou  vymezeny  části pozemků p.p.č.450  a 431/4  v k.ú. Paseka  u Březové (bezpečnostní pásmo okolo štoly č.6). RM pověřuje starostu města podpisem vyhlášky.

Usnesení č. 105/11
RM  doporučuje ZM  schválit  bezúplatný  převod pozemků  p.p.č.194/1 o výměře 8528 m2 a 198/1 o výměře  256 m2 v k.ú. Bystřina od Pozemkového fondu ČR.

Usnesení č. 106/11
RM  schvaluje  záměr  pronájmu  pozemku  p.č.161/7 o výměře 400 m2 v k.ú. Šabina k účelu zřízení stánkového prodeje za cenu 15,--Kč/m2/rok na dobu určitou do doby výstavby ČOV pro lokalitu Černý Mlýn.

Usnesení č. 107/11
RM schvaluje záměr prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě čp.229 na nám. Míru v Březové (kadeřnictví).

Usnesení č. 108/11
RM  schvaluje podnájem v nájmu bytu č. 10 v čp. 121, ul. Komenského na Březové panu Michaelu Hofrichterovi pro  manželé Žandovi na dobu 1roku tj. od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2012.

Usnesení č. 109/11
RM schvaluje podle ustanovení §12 zák.č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení  a o změně některých souvisejících zákonů oddací dny (dny, ve kterých budou konány svatební obřady) všechny soboty v kalendářním měsíci. Připadá-li oddací den na státem uznaný svátek, oddacím dnem není. Svatební obřady probíhají v obřadní síni Městského úřadu v Březové.

Usnesení č. 110/11
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací mezi městem Březová a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Usnesení č. 111/11
RM  schvaluje prodloužení  platnosti  smlouvy o nájmu části pozemku p.č.447/4  o  výměře  3546  m2  v  k.ú. Březová u Sokolova mezi paní Jaroslavou Šnicerovou (pronajímatel) bytem Šabina 114 a městem Březová (nájemce) za cenu 4,--K/m2/rok na dobu určitou do 1. 11. 2018.
RM pověřuje starostu města podpisem dodatku příslušné smlouvy.

Usnesení č. 112/11
RM doporučuje ZM schválit změnu Zakládací smlouvy MAS Sokolovsko o.p.s.

Usnesení č. 113/11
RM doporučuje ZM schválit prodej areálu MŠ na  p.p.č.476/12, 476/13, včetně budovy  čp.329 v k.ú. Březová firmě Báňská stavební společnost s.r.o., Chebská 53 Sokolov.

Jednání bylo ukončeno v 17.00 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová

 

Přečíst »21.3.2011