2. jednání RM Březová dne 11. února 2013

USNESENÍ - ZÁPIS
z 2. jednání Rady města Březová,
které se konalo dne 11. 2. 2013 v 15. 00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl, p. Nový

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č. 17/13
RM doporučuje ZM schválit tento program 1. zasedání ZM (25. 2. 2013):
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. 9. rozpočtové opatření za rok 2012
 8. OZV č. 1/2013, kterou se doplňuje OZV č. 1/2011 o místních poplatcích
 9. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
10. Různé
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 18/13
RM doporučuje ZM schválit 9. rozpočtové opatření za rok 2012.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 19/13
RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2012.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 20/13
RM schvaluje odpisové plány zřízených příspěvkových organizací Základní škola, Mateřská škola, Komenského 11 a Mateřská škola, Smetanova 218 dle předložených návrhů.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 21/13
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města podle návrhu DIK z inventarizace za rok 2012 dle předložených návrhů.

hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 22/13
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku Základní školy podle návrhu DIK z inventarizace za rok 2012 dle předložených návrhů.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 23/13
RM schvaluje p. Aleně Procházkové bytem Březová, Okružní čp. 167 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem dcery ve výši 2. 000,-- Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 24/13
RM schvaluje p. Anně Pekuniakové, bytem Březová, Okružní čp. 209, finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem otce ve výši 3. 000,-- Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 25/13
RM schvaluje p. Jiřině Kallové, bytem Březová, Komenského čp. 9, finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 3. 000,-- Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 26/13
RM schvaluje přidělení bytu č. 4 o velikosti 1+2 v čp. 120 ul. Komenského p. Anně Chourové bytem Březová, Hlavní čp. 109. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 27/13
RM schvaluje nenavyšování nájemného v nebytových prostorách o inflaci pro rok 2013 a zůstat na stejné výši jako v roce 2012.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 28/13
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 38. 107, --Kč s p. Eduardem Eliašem bytem Březová, Komenského čp. 120. Dlužná částka je za nájemné a služby spojené s poskytováním užívání bytu za měsíce 3/2012, 6-12/2012.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 29/13
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 16. 682, --Kč s p. Václavem Pernerem bytem Březová, Sklářská čp. 83. Dlužná částka je za nájemné a služby spojené s poskytováním užívání bytu za měsíce 7-10 a 12/2012. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 30/13
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 8. 540, --Kč s p. Václavou Beňovskou bytem Březová, Komenského čp. 121. Dlužná částka je za nájemné a služby spojené s poskytováním užívání bytu za měsíce 9, 12/2012 a 1/2013. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 31/13
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 5. 854, --Kč s p. Marií Walterovou bytem Březová, Hlavní čp. 101. Dlužná částka je za nájemné a služby spojené s poskytováním úžívání bytu za měsíce 10/2012 a poplatku z prodlení. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 32/13
RM doporučuje ZM schválit převod bytové jednotky č. 2 o velikosti 1+2 v čp. 349 ul. Okružní na Březové z p. Jitky Pešinové na p. Evu Pešinovoutrvale bytem Březová, Okružní čp. 206.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 33/13
RM schvaluje výměnu bytu č. 18 o velikosti 1+1 (nájemce p. Knapová) a bytu č. 12 o velikosti 1+1 (nájemce město) oba v čp. 122 ul. Komenského. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 34/13
RM schvaluje výměnu bytu č. 6 v čp. 120 ul. Komenského na Březové (nájemce p. Uberlacker) a bytu č. 16 ul. Vítězná čp. 2008 v Sokolově (nájemce p. Panko). RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 35/13
RM schvaluje přidělení bytu č. 15 v čp. 120 ul. Komenského sl. Nikole Velátové bytem Březová čp. 6. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné kauce.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 36/13
RM schvaluje přidělení bytu č. 12 o velikosti 1+1 v čp. 121 ul. Komenského p. Lence Dorňákové, bytem Březová, Bezejmenná čp. 213. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné kauce.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 37/13
RM schvaluje přidělení bytu č. 18 o velikosti 1+1 v čp. 122 ul. Komenského sl. Denise Zensové bytem Březová, část Rudolec čp. 76. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné kauce.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 38/13
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp. 155 ul. Smetanova p. Václavu Ťoupalovi na dobu 1 roku tj. od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2014. Prostory budou sloužit jako pekařství. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 39/13
RM schvaluje Darovací smlouvu s firmou SLOT Group a. s. Karlovy Vary. Předmětem smlouvy je finanční dar ve výši 5. 000, --Kč na věcné dary vyhodnoceným sportovcům za rok 2012. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 40/13
RM schvaluje Darovací smlouvu se Sokolovskou elektro firmou s. r. o. Sokolov. Předmětem smlouvy je věcný dar Televizor Samsung UE40EH5300 ve výši 12. 202,-- Kč, který byl použit jako cena do tomboly Městského sportovního plesu dne 18. 1. 2013. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 41/13
RM schvaluje s účinností od 1. 2. 2013 nový platový výměr řediteli příspěvkové organizace Základní škola Březová Mgr. Danešovi Jiřímu.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 42/13
RM schvaluje Smlouvu o dílo s firmou de Wolf Group s. r. o. Cheb na provádění výkonů v oblasti služeb deratizace, dezinfekce a dezinsekce pro krytí potřeb hygienické, zdravotně i morálně bezpečné provozovatelnosti objektů a veřejného prostranství pro katastr města Březová v roce 2013. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 43/13
RM schvaluje s účinností od 1. 2. 2013 vstupné pro představení v kině Admira: nedělní dětská představení 20,-- Kč (jednotné vstupné) středeční večerní přestavení 60,-- Kč (jednotné vstupné)
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 44/13
RM schvaluje v souladu se zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách komisi pro výběr dodavatele stavebních prací na akce:
1. "Zasíťování pro lokalitu 11 RD Drahotín, Březová" (předpokládaný průběh soutěže únor 2013)
2. "Oprava komunikace a chodníků ul. Sklářská" (předpokládaný průběh soutěže březen 2013)
3. "Hřbitov oplocení, samotná část hřbitova - změna stavby 2013" (předpokládaný průběh soutěže duben 2013)
členové komise:
1. Květoslava Šafnerová - místostarostka
2. Vladimír Nový, člen RM, předseda kontrolního výboru
3. Petr Volmut, podnikatel, stavební technik
4. Jan Sobotka, projektant stavební technik
5. Bc. Jakub Fajt, vedoucí SMM, člen komise výstavby
náhradníci:
1. Zdeněk Daňo, podnikatel
2. Miroslav Platl, člen komise výstavby
3. Martin Zubr, ekonom města
4. Rudolf Šubrt, stavební technik
5. Jan Jiříček, člen RM
tajemník komise, zapisovatel bez hlasovacího práva:
1. Jaroslav Bělíček, zaměstnanec MěÚ
Právní poradce ve věcech problematiky veřejných zakázek, bez hlasovacího práva:
1. Mgr. Miloslav Holek, právník společnosti ABRI s. r. o.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 45/13
RM schvaluje ukončení pronájmu části pozemku p. č. 421/1 o výměře 99 m2 v k. ú. Březová u Sokolova s p. Malou Hanou bytem Březová, Hlavní čp. 90.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 46/13
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 421/1 o výměře 99 m2 v k. ú. Březová u Sokolova za cenu 3,-- Kč/m2/rok na dobu určitou do 31. 12. 2014.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 47/13
RM schvaluje záměr bezúplatného pronájmu části pozemku p. č. 444/261 o výměře 200 m2 v k. ú. Březová u Sokolova do dobu určitou do 31. 12. 2014. Pan starosta požádal dle zákona o vyloučení z hlasování.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 48/13
RM doporučuje ZM schválit ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě ze dne 4. 1. 2010 na pronájem a následný prodej pozemku p. č. 77/1 o výměře 921 m2 v k. ú. Kamenice u Březové za účelem výstavby rodinného domu s manželi Janem a Alicí Fialovými bytem Březová, Lipová 272.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 49/13
V souladu s usnesením ZM č. 56/04 RM schvaluje poskytnutí nenávratné dotace na nově zbudovanou přípojku plynu u rodinného domu ve výši 10. 000, --Kč p. Marcele Slobodové trvale bytem Březová, část Rudolec čp. 80 s tím, že dotace bude vyplacena po předložení kolaudačního rozhodnutí a faktury za provedené práce.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 50/13
RM schvaluje doplněk č. 3 Pravidel pro stanovení postupu při prodeji domů a bytů z majetku města Březová do soukromého vlastnictví. Předmětem doplňku je: čl. V. Stanovení kupní ceny - původní znění se ruší a nahrazuje se textem "Pokud od opravy nebo zhodnocení objektu uplyne lhůta delší 5 let, nebude toto zhodnocení do kupní ceny započítáno".
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 51/13
RM schvaluje společnosti BSS s. r. o. Sokolov prodloužení termínu pro zajištění vydání územního rozhodnutí na soubor bytových jednotek v obci Březová do 31. 12. 2013. RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 52/13
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Rudolec, výstavba víceúčelového objektu" s firmou PERF - STAV s.r.o. Jindřichovice. Předmětem dodatku je změna rozsahu díla v rozsahu PD Změna stavby 10/2012, schválení víceprací o 264. 981, 15 Kč bez DPH a prodloužení termínu díla o 40 kalendářních dní. RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku smlouvy.
hlasováno: 3 pro, 2 se zdrželi

Usnesení č. 53/13
RM schvaluje zadávací podmínky pro vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Lokalita bydlení 11 RD - Březová - Drahotín zasíťování pozemků - DPS".  RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 54/13
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci v rámci Státního programu EFEKT 2013 Ministerstva průmyslu a obchodu, aktivita B. 1 na "Rekonstrukci veřejného osvětlení v lokalitě Drahotín". RM doporučuje ZM schválit zajištění financování uvedeného projektu ve výši max. 695. 508,-- Kč vč. DPH, z toho bude město spolufinancovat projekt ve výši 60 % (tj. 417. 304, 80 Kč) z celkových způsobilých výdajů projektu. Dále RM schvaluje financování vypracování Energetického auditu ve výši 35. 000, --Kč včetně DPH, kdy tento audit je povinou přílohou. RM doporučuje ZM schválit zajištění předfinancování celkových nákladů projektu vč. DPH tj. max. 695. 508,-- Kč. Tyto prostředky budou hrazeny z rozpočtu města.
hlasováno: 5 pro 

Usnesení č. 55/13
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci v rámci operačního programu Ministerstva životního prostředí, prioritní osy 7. na projekt "Městskou zelení blíže občanům". RM doporučuje ZM schválit zajištění financování uvedeného projektu ve výši max. 980. 000,-- Kč vč. DPH, z toho bude město spolufinancovat projekt ve výši 15 % (tj. 147. 000,-- Kč) z celkových způsobilých výdajů projektu. RM doporučuje ZM schválit zajištění ředfinancování celkových nákladů projektu vč. DPH tj. max. 980. 000,-- Kč. Tyto prostředky budou hrazeny z rozpočtu města.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 56/13
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci v rámci programu Podpora a rozvoj venkova Ministerstva pro místní rozvoj, dotační titul č. 2 na "Vybudování zázemí pro děti v obci Kostelní Bříza". RM doporučuje ZM schválit zajištění financování uvedeného projektu ve výši max. 350. 000,-- Kč vč. DPH, z toho bude město spolufinancovat projekt ve výši 35 % (tj. 122. 500,-- Kč) z celkových způsobilých výdajů projektu. Dále RM doporučuje ZM schválit zajištění předfinancování celkových nákladů projektu vč. DPH, tj. max. 350. 000,-- Kč. Tyto prostředky budou hrazeny z rozpočtu města.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 57/13
RM schvaluje bezplatný pronájem části pozemku p. č. 21/1 v k. ú. Březová u Sokolova o výměře 17, 5 m2 v prostoru mezi parkovištěm a venkovní terasou MFC Březová p. Milanu Szolarovi bytem Březová, Bezejmenná čp. 355. Doba pronájmu je stanovena na dobu pronájmu restauračního zařízení MFC. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 58/13
RM schvaluje společnosti CITY spol. s. r. o. Březová - provozovatel galanterie, nám. Míru čp. 131, Březová úlevu na nájemném ve výši 11. 384, 39 Kč (nájemné za 1 čtvrtletí). RM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
hlasováno: 5 pro

Jednání bylo ukončeno v 17. 45 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová

Přečíst »13.2.2013  

1. jednání RM Březová dne 7. ledna 2013

USNESENÍ - ZÁPIS
z 1. jednání Rady města Březová,
které se konalo dne 7. ledna 2013 v 15. 00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl, p. Nový

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č. 1/13
V souladu s usn. ZM č. 73/12 ze dne 17. 12. 2012 RM schvaluje finanční odměny aktivním občanům, členům komisí, vedoucím spol. organizací a reprezentantům města dle předloženého návrhu.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 2/13
V souladu ze zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, RM projednala Petici občanů podanou dne 13. 12. 2012 ve věci umístění dopravní značky "zákaz stání" v ul. Lipová. RM konstatuje, že stávající dopravní opatření v ulici Lipová je
oprávněné a to zejména z důvodu, že profil komunikace je omezený a dochází zde k problémům při odvozu komunálního odpadu a v zimním období při údržbě komunikace (úklid sněhu).
Přesto RM ukládá úkol odboru SMM vyhodnotit možnost tzv. jednosměrné komunikace s omezením stání na levé straně ve směru jízdy a posoudit příslušným technikem možnost povolení stání na chodníku a úpravy komunikačního tělesa (obrubníky, nerovnosti atd. ).
Nadále platí, že Policie ČR - obvodní oddělení Sokolov-venkov a Městská policie Sokolov jsou s tímto problémem seznámeni a budou ke stání vozidel v této ulici tolerantní do doby případné změny dopravního řešení.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 3/13
RM schvaluje poskytnutí finančního daru pro SR G a OA Chodov na uspořádání maturitního plesu ve výši 2.000,-- Kč. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 4/13
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 21. 334,-- Kč s p. Milanem Toušem bytem Březová, Komenského čp. 120/4. Dluh je za nájemné a služby spojené s poskytováním užívání bytu za měsíce 1, 7, 9-12/2012. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné Dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 5/13
RM schvaluje pronájem pozemku p. č. 421/47 o výměře 5010 m2 v k. ú. Březová u Sokolova za cenu 5. 010,-- Kč/rok na dobu určitou do 31. 12. 2013 ZO Českému svazu zahrádkářů Březová. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 6/13
RM schvaluje pronájem části pozemku pč. 421/1 o výměře 100 m2 v k. ú. Březová u Sokolova za cenu 3,-- Kč/m2/rok na dobu určitou do 31. 12. 2014 p. Krásovi Janovi bytem Březová, nám. Míru čp. 134. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 7/13
RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 421/1 o výměře 99 m2 v k. ú. Březová u Sokolova za cenu 3,-- Kč/m2/rok na dobu určitou do 31. 12. 2014 p. Folprechtovi Davidovi bytem Březová, Sklářská čp. 125.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 8/13
RM schvaluje podnájem v nájmu bytu č. 7 nám. Míru čp. 139 (nájemce sl. Šlajchrtová) pro p. Jana Daniše bytem Březová, Okružní čp. 199 na dobu 1 roku tj. do 31. 12. 2013. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 9/13
RM ruší své usnesení č. 317/12 ze dne 10. 12. 2012 (přidělení bytu p. Incedymu).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 10/13
RM schvaluje přidělení bytu č. 23 o velikosti 1+1 v čp. 121 ul. Komenského slečně Monice Tešné bytem Březová, nám. Míru čp. 134. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy po úhradě příslušné kauce.
hlasováno: 5 pro 

Usnesení č. 11/13
RM schvaluje přidělení bytu č. 15 o velikosti 1+1 v čp. 122 ul. Komenského panu Romanu Čejkovi bytem Březová, Hlavní čp. 118. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy po úhradě příslušné kauce.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 12/13
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp. 120 ul. Komenského (garáž) p. Miroslavu Walterovi bytem Březová, Luční čp. 319 na dobu určitou tj. od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 13/13
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp. 226 ul. Okružní (kancelář Kooperativa) p. Lucii Majnekové bytem Březová, Hlavní čp. 358 na dobu 5 let tj. od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2017. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 14/13
RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 447/4 v k. ú. Březová u Sokolova o výměře 3546 m2 od paní Jaroslavy Šnicerové bytem Šabina 114 za cenu 4,-- Kč/m2/rok na dobu určitou do 31. 10. 2018. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 15/13
RM schvaluje seznam členů zásahové jednotky na rok 2013.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 16/13
RM schvaluje záměr bezplatného pronájmu části pozemku p. č. 21/1 v k. ú. Březová u Sokolova o výměře 17, 5 m2 mezi parkovištěm a venkovní terasou MFC Březová. Doba pronájmu pozemku bude stanovena na dobu pronájmu restauračního zařízení v MFC.
hlasováno: 5 pro

Jednání bylo ukončeno v 17.00 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová

Přečíst »10.1.2013  

10. jednání RM Březová dne 10. prosince 2012

USNESENÍ - ZÁPIS
z 10. jednání Rady města Březová,
které se konalo dne 10. prosince 2012 v 15. 00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ
 

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl, p. Nový

RM přijala tato usnesení

Usnesení č. 290/12
RM doporučuje ZM schválit tento program zasedání ZM (17. 12. 2012)
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. 8. rozpočtové opatření v roce 2012
 8. Rozpočtové provizorium pro rok 2013
 9. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
10. Různé
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 291/12
RM schvaluje termíny zasedání RM pro rok 2013 a doporučuje ZM schválit termíny zasedání zastupitelstva města pro rok 2013.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 292/12
RM doporučuje ZM schválit 8. rozpočtové opatření v roce 2012.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 293/12
RM doporučuje ZM schválit podmínky rozpočtového provizoria pro rok 2013 dle předloženého návrhu.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 294/12
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města DDHM (nepotřebné, obměněné vybavení DPS) v celkové hodnotě 12. 082, 50 Kč a DHM (stavba - likvidovaná zastávka v Arnoltově) v pořizovací hodnotě 17. 666, --Kč
a knihovny v celkové hodnotě 10. 405,-- Kč (nepotřebné skříně a regály).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 295/12
RM schvaluje věcný dar TJ Olympii Březová dle přeloženého seznamu v celkové hodnotě 6. 510, --Kč (vrácené nepotřebné vybavení malé tělocvičny, kterou již nepoužívá ZŠ, naopak ji využívá k činnosti TJ).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 296/12
RM schvaluje uložení příspěvkové organizaci ZŠ Březová, Komenského 232 odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 135. 450,-- Kč (v souvislosti s úhradou úprav kuchyně školní jídelny z rozpočtu města,
náklady 135. 450,-- Kč).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 297/12
RM schvaluje přesun prostředků v rámci schváleného provozního příspěvku příspěvkové organizace MŠ, Smetanova 218 dle předloženého návrhu (změna závazného ukazatele na mzdové prostředky hrazené z příspěvku zřizovatele z 60 na 73 tis. Kč).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 298/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 25 v čp. 213 ul. Bezejmenná p. Annaliese Kašparové bytem Březová, Sklářská čp. 125. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 299/12
RM schvaluje p. Kurtovi Hauserovi bytem Březová, Odborářů čp. 195 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem otce ve výši 3. 000,-- Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 300/12
RM ruší svá usnesení č. 284/12 a 285/12 ze dne 12. 11. 2012 (Dohoda o uznání závazku mezi Městem Březová a dlužníkem Stavební činnost s. r. o. a Smlouva o postoupení pohledávky mezi Městem Březová a Renstavem stavební s. r. o. ).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 301/12
RM jmenuje členy školské rady při Základní škole Březová:
zástupce pedagogických pracovníků - Mgr. Krausová Šárka
zástupce rodičů  - Bc. Chrástková-Knířová Michaela
zástupce zřizovatele - Šafnerová Květoslava
hlasováno: 4 pro, 1 se zdržela

Usnesení č. 302/12
RM doporučuje ZM schválit finanční odměny aktivním občanům (členům komisí, výborů, spol. organizacím, sportovním reprezentantům, funkcionářům atd.) v celkové výši 90. 000,-- Kč. RM doporučuje ZM, aby rozdělením této částky byla pověřena RM na lednovém jednání.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 303/12
RM schvaluje odměny ředitelkám příspěvkových organizací Mateřská škola, Komenského 11 a Mateřská škola, Smetanova 218 dle předloženého návrhu.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 304/12
V souladu se zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů RM schvaluje finanční dar řediteli příspěvkové organizace Základní škola, Komenského 232 v navrhované výši.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 305/12
RM schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby č. IV-12 - 0008618/01 na stavbu kabelového vedení NN, 12ti přípojkových pilířů pro 11 RD Drahotín mezi budoucím povinným z věcného břemene Městem Březová a mezi budoucím oprávněným z věcného břemene ČEZ Distribuce a. s. Děčín IV - Podmokly. Věcné břemeno bude zřízeno na p. č. 494/1 a 483/1 v k. ú. Březová u Sokolova. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 306/12
RM schvaluje uzavření Smlouvy o věcném břemenu na stavbu plynárenského zařízení "NTL, plynovaodu a přípojek pro 2x rodinný dům Březová u Sokolova, Luční ulice" mezi povinným z věcného břemene Městem Březová a mezi oprávněným z věcného břemene RWE GasNet s. r. o. Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na p. č. 481/1 a 495/1 v k. ú. Březová u Sokolova. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 307/12
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 136/14 v k. ú. Rudolec u Březové mezi Městem Březová a manželi Tomášem a Marcelou Slobodovými bytem Březová část Rudolec čp. 80 z
důvodu plynovodu na části pozemku. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 308/12
RM schvaluje ukončení dočasného užívání části pozemku p. č. 421/1 o výměře 100 m2 v k. ú. Březová u Sokolova ke dni 30. 11. 2012 s p. Hudličkou Bohumilem bytem Březová, Hlavní čp. 112.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 309/12
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 421/1 o výměře 199 m2 v k. ú. Březová u Sokolova za cenu 3,-- Kč/m2/rok na dobu určitou do 31. 12. 2014.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 310/12
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č. 421/47 o výměře 5010 m2 v k. ú. Březová u Sokolova - prodloužení nájemní smlouvy za cenu 5. 010,-- Kč/rok na dobu určitou do 31. 12. 2013.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 311/12
RM schvaluje ukončení bezplatného pronájmu nebytových prostor v čp. 123 ul. Komenského na Březové s panem Robertem Slobodou k 30. 11. 2012.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 312/12
RM schvaluje bezplatné zapůjčení nebytových prostor v čp. 123 ul. Komenského na Březové sdružení TNT Duha na Březové (sdružení dětí a mládeže) od 1. 12. 2012 na dobu neurčitou. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 313/12
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp. 226, ul. Okružní na Březové.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 314/12
RM schvaluje ukončení pronájmu nebytových prostor v čp. 120 ul. Komenského na Březové - garáž (z důvodu úmrtí nájemce).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 315/12
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 120 ul. Komenského na Březové o výměře 58, 63 m2 (garáž).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 316/12
RM schvaluje úlevu na nájemném ve výši 2. 357, 32 Kč za 1. čtvrtletí roku 2013 p. Hofmanové H. - potraviny Kostelní Bříza.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 317/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 15 o velikosti 1+1 v čp. 122 ul. Komenského na Březové p. Petru Incedymu bytem Březová, nám. Míru čp. 230. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě
příslušné kauce.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 318/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 20 o velikosti 1+1 v čp. 121 ul. Komenského na Březové p. Jakubovi Dioszegimu bytem Březová část Rudolec čp. 72. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné kauce.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 319/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 7 v čp. 82 ul. Sklářská o velikosti 1+1 p. Lukáši Szolarovi bytem Březová, ul. Sklářská čp. 82. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě
příslušné kauce.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 320/12
RM schvaluje p. Janě Beitlové bytem Březová, Hlavní čp. 100 uhrazení dluhu ve výši 47. 471,-- Kč a penále do 31. 3. 2013 s podmínkou, že od měsíce prosince 2012 bude řádně hrazeno nájemné za běžný měsíc. V případě neplacení nájemného za byt bude přistoupeno k okamžitému vyklizení bytu.
hlasováno: 5 pro

Jednání bylo ukončeno v 17. 30 hodin
Zapsala: Jana Kašparová

Přečíst »19.12.2012  

9. jednání RM Březová dne 12. listopadu 2012

USNESENÍ - ZÁPIS
z 9. jednání Rady města Březová,
které se konalo dne 12. listopadu 2012 v 15. 00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ
 

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č. 254/12
RM doporučuje ZM schválit tento program zasedání ZM (26. 11. 2012):
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. 7. rozpočtové opatření v roce 2012
 8. OZV č. 5/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 9. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
10. Různé
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 255/12
RM doporučuje ZM schválit 7. rozpočtové opatření v roce 2012.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 256/12
RM doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu Mikroregionu Sokolov-východ pro rok 2013 a rozpočtové výhledy na roky 2014 a 2015 dle předloženého návrhu.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 257/12
RM doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku č. 5/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 258/12
RM schvaluje příspěvek ve výši 2. 000, --Kč pro Výbor plesu maturantů o. s. (ISŠTE Sokolov) na pořádání maturitního plesu. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 259/12
RM schvaluje finanční dar ve výši 1. 000,-- Kč pro TRIVIS - střední škola veřejnoprávní Karlovy Vary na pořádání maturitního plesu. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 260/12
RM ruší své usnesení č. 232/12 z 15. 10. 2012 - sponzorský dar Střední škole živnostenské Sokolov na maturitní ples.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 261/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru pro OS při Střední škole živnostenské Sokolova na podporu vzdělávání a kultury ve výši 1. 000, --Kč. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 262/12
RM schvaluje změnu limitu osobních nákladů v rámci provozního příspěvku pro ZŠ Březová na částku 321. 000,-- Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 263/12
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města (dožilé vybavení loutkového divadla) dle předloženého návrhu v celkové výši 19. 236, -- Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 264/12
RM souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku zřízené příspěvkové organizace ZŠ Březová dle předloženého návrhu.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 265/12
RM schvaluje p. Romaně Dorňákové bytem Březová, Smetanova čp. 154 finanční příspěvek ve výši 2. 000,-- Kč. Příspěvek bude použit na pokrytí nákladů spojených s nákupem zimního ošacení a bot pro syna Vlastimila.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 266/12
RM schvaluje ukončení pronájmu půdních prostor (anténa) v čp. 155 ul. Smetanova na Březové s firmou Elis-therm Plzeň s. r. o. k 30. 11. 2012.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 267/12
RM schvaluje pronájem půdních prostor (anténa) o výměře 2 m2 v čp. 155 ul. Smetanova na Březové s firmou Sytém Net Line s. r. o. Sokolov na dobu neurčitou. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 268/12
RM schvaluje ukončení pronájmu půdních prostor (anténa) v čp. 230 nám. Míru na Březové s firmou Elis-therm Plzeň s. r. o. k 30. 11. 2012.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 269/12
RM schvaluje pronájem půdních prostor (anténa) o výměře 2 m2 v čp. 230 nám. Míru na Březové s firmou Systém Net Line s. r. o. Sokolov na dobu neurčitou. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 270/12
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp. 133 nám. Míru na Březové p. Drahuši Dubcové bytem Sokolov, Alšova čp. 1745 na dobu 1 roku tj. od 1. 11. 2012 do 30. 9. 2013. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 271/12
RM schvaluje ukončení pronájmu nebytových prostor v čp. 155 ul. Smetanova na Březové k 31. 10. 2012. hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 272/12
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 155 ul. Smetanova na Březové.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 273/12
RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 8 v čp. 350 ul. Odborářů manželům Janu a Alici Fialovým bytem tamtéž za cenu 860. 000,-- Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 274/12
RM zrušuje své usnesení č. 243/12 ze dne 15. 9. 2012 (přidělení bytu p. Kružberskému).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 275/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 9 o velikosti 1+1 v čp. 122 ul. Komenského na Březové panu Milanu Maškovi bytem Březová, Sklářská čp. 82. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy po složení příslušné kauce.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 276/12
RM schvaluje podnájem v nájmu bytu č. 9 v čp. 121 ul. Komenského na Březové (nájemce p. Škrabák) pro slečnu Nikol Kostkovou po dobu výkonu trestu nájemce bytu.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 277/12
RM schvaluje podnájem v nájmu bytu č. 2 v čp. 136 nám. Míru na Březové (nájemce p. Karkoš) pro p. Davida Horáka bytem Březová, Sklářská čp. 81 na dobu určitou do 31. 12. 2013. Paní Šafnerová požádala o vyloučení z hlasování dle zákona.
hlasováno: 4 pro, 1 se zdržel

Usnesení č. 278/12
RM schvaluje ukončení dočasného užívání části pozemku p. č. 421/1 o výměře 99 m2 v k. ú. Březová u Sokolova ke dni 30. 12. 2012 s p. Francovou Zuzanou bytem Březová, Hlavní 86.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 279/12
RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 136/14 o výměře 130 m2 v k. ú. Rudolec u Březové za cenu 2,-- Kč/m2/rok na dobu určitou do 31. 12. 2014 manželům Petrovičovým bytem Březová, část Rudolec čp. 86. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 280/12
RM schvaluje pronájem pozemku p. č. 50/1 o výměře 2392 m2 v k. ú. Březová u Sokolova za cenu 5,-- Kč/m2/rok na dobu určitou do 31. 12. 2014 Sokolovské vodárenské s. r. o., Nábřežní 544, Sokolov. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 281/12
RM doporučuje ZM schválit Zadání změny č. 3 Územního plánu města Březová a bere na vědomí vyhodnocení požadavků dotčených orgánů, kteří uplatnili u pořizovatele své požadavky na obsah změny č. 3 Územního plánu města vyplývající ze zvláštních právních předpisů, ostatních subjektů, sousedních obcí a vlastníků. RM doporučuje ZM pověřit starostu města předat pořizovateli - p. Šanderovi Petrovi, Chodov, Poděbradova 1091 schválené zadání a tímto zajistit zpracování návrhu „Změny č. 3 Územního plánu města Březová“.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 282/12
M schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby "Březová, V zahrádkách, Dvouletky, kNN" na pozemcích p. č. 506, 508/1, 502, 204, 507, 503, 505/1, 112, 442/1 a 57 v k. ú. Březová u Sokolova mezi Městem Březová a ČEZ Distribuce a. s. zastoupená společností Elektroprojekce Vincíbr s.r.o. Dalovice. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 283/12
RM schvaluje Dohodu o změně veřejnosprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie mezi Městem Březová a Městem Sokolov. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 284/12
RM doporučuje ZM schválit uzavření Dohody o uznání závazku mezi Městem Březová a dlužníkem Stavební činnost s. r. o., se sídlem Praha 4, Zelenkova 530/3 IČ 23680340. Dlužník dluží věřiteli částku 198.587,53 Kč za pozdní předání hotového díla. RM doporučuje ZM pověřit starostu města podpisem příslušné Dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 285/12
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o postoupení pohledávky mezi Městem Březová (postupitel) a Renstavem stavební s. r. o. , se sídlem Sokolov, Nádražní 93 IČ 27991032 (postupník). Předmětem smlouvy je postoupení pohledávky ve výši 198. 587, 53 Kč postupníkovi za dlužníka Stavební činnost s. r. o. se sídlem Praha 4, Zelenkova 530/3 IČ 26380340 (do 4. června 2012 působící pod obchodní firmou Renstav stavební činnost s.r.o.).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 286/12
RM doporučuje ZM schválit podmínky prodeje půdních prostor nám. Míru čp. 131-135 na Březové.
hlasováno: 5 pro 

Usnesení č. 287/12
V souladu s § 85 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích RM doporučuje ZM schválit finanční dar starostovi města p. Miroslavu Boudovi v navrhované výši.
hlasováno: 4 pro, 1 se zdržel

Usnesení č. 288/12
RM schvaluje pronájem části st. p. č. 21 v k. ú. Kamenice u Březové o výměře 331 m2 (zastavěná plocha restaurace) za cenu 6,-- Kč/m2/rok a 753 m2 (pozemek kolem restaurace) za cenu 2,-- Kč/m2/rok na dobu určitou do 31. 12. 2013 p. Třešňákovi Radovanovi bytem Březová, část Kamenice čp. 10. RM pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 289/12
RM schvaluje dle § 6 odst. 6 písm. b) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), žádost o pořízení ÚS Březová - k. ú. Březová u Sokolova, rozvojová zóna I. /A., lokalita 3 (v intencích platného ÚP Březová ze dne 27. 11. 2006 s účinností od 15. 12. 2006) Městským úřadem Sokolov, tj. úřadem územního plánování, dle § 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). RM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
hlasováno: 5 pro

Jednání bylo ukončeno v 17. 30 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová 

Přečíst »14.11.2012  

8. jednání RM Březová dne 15. října 2012

USNESENÍ - ZÁPIS
z 8. jednání Rady města Březová,
které se konalo dne 15. října 2012 v 15. 00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ
 

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl, p. Nový

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č. 227/12
RM doporučuje ZM schválit tento program zasedání ZM (29. 10. 2012)
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 6. rozpočtové opatření v roce 2012
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 228/12
RM doporučuje ZM schválit 6. rozpočtové opatření v roce 2012.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 229/12
RM schvaluje žádost SDH Březová o změnu smlouvy o poskytnutí daru č. 9/12. Smlouva se mění v článku 2 takto:
"Tato finanční částka bude využita na zajištění letního tábora mladých hasičů, nákup teplákových souprav a pořízení vybavení pro mladé hasiče v roce 2012" (původní znění článku 2 je doplněno o "pořízení vybavení pro mladé hasiče").
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 230/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru pro OS GYMSO Sokolov na podporu vzdělávání a kultury ve výši 9. 000,-- Kč. RM pověřuje starostu města podpisem dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 231/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru pro SPŠ Loket na uspořádání maturitního plesu ve výši 4. 000,-- Kč. RM pověřuje starostu města podpisem dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 232/12
RM schvaluje poskytnutí sponzorského daru pro Střední školu živnostenskou Sokolov na uspořádání maturitního plesu ve výši 1. 000,-- Kč. RM pověřuje starostu města podpisem dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 233/12
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního daru ve výši 288. 000, --Kč Mikroregionu Sokolov-východ na realizaci projektu „Napojení páteřní cyklostezky na Slavkovský les v Březové, část Tisová“. Zároveň RM doporučuje ZM schválit uzavření příslušné darovací smlouvy a pověřit starostu města jejím podpisem.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 234/12
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 651/22 o výměře 197 m2 v k. ú. Kamenice u Březové za cenu 85,-- Kč/m2.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 235/12
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 136/14 o výměře 130 m2 v k. ú. Rudolec u Březové za cenu 2,-- Kč/m2/rok.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 236/12
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č. 50/1 o výměře 2. 392 m2 v k. ú. Březová u Sokolova za cenu 5,-- Kč/m2/rok.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 237/12
RM schvaluje p. Haně Huniadvariové bytem Březová, část Arnoltov 70, finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 2. 000,-- Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 238/12
RM schvaluje finanční příspěvek ve výši 2. 000,--Kč pro p. Chourovou, bytem Březová, Hlavní 109. Příspěvek bude použit na pokrytí nákladů spojených s nákupem zimního ošacení a bot pro nezletilou pravnučku Alenu Kutílkovou.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 239/12
RM schvaluje ukončení pronájmu nebytových prostor v čp. 133 na nám. Míru v Březové (nájemce p. Fuchs J.) k 30. 9. 2012.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 240/12
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 133 na Nám. Míru v Březové.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 241/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 4 o velikosti 3+1 v čp. 226 ul. Okružní p. Petru Brlášovi bytem Březová, Hlavní čp. 89. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné kauce.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 242/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 29 v čp. 213 (DPS) ul. Bezejmenná p. Mileně Bandyové bytem Březová, Okružní čp. 207. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 243/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 9 o velikosti 1+1 ul. Komenského p. Jaroslavu Kružberskému, bytem Březová, nám. Míru čp. 230. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné kauce.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 244/12
RM schvaluje přechod nájmu bytu č. 5 v čp. 131 nám. Míru z p. Marie Hajostové na vnuka p. Miroslava Waltera bytem tamtéž. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 245/12
RM schvaluje doplnění Pravidel pro stanovení postupu při prodeji domů a bytů z majetku města Březová do soukromého vlastnictví takto:
čl. V. Stanovení ceny doplnit o text „Kupující je dále povinen zaplatit sepis smlouvy ve výši 3. 000,-- Kč, vypracování návrhu na vklad ve výši 400,-- Kč, správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí ve
výši 1. 000,-- Kč“.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 246/12
RM schvaluje odstoupení od Smlouvy o zprostředkování prodeje bytů a nebytových prostor s Mgr. Bláhou V., I. B. S. Reality Sokolov ze dne 9. 12. 2003 dle článku 6. 4., bez udání důvodu.
RM pověřuje starostu města podpisem souvisejících dokumentů.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 247/12
RM schvaluje uzavření smlouvy o zprostředkování prodeje bytů a nebytových prostor z majetku města Březová mezi zprostředkovatelem Mgr. Bláhou V., I. B. S. Reality, Křížová 168, Sokolov a zájemcem - Městem Březová. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 248/12
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 223. 676,-- Kč s p. Karlou Dovhaňukovou bytem Březová, Sklářská čp. 82. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 5, 9, 10/2007, 6-8, 12/2008, 2, 4-10, 12/2009, 1, 4-6, 8-12/2010, 6-12/2011, 1-9/2012, vyúčtování, penále a soudní poplatky.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 249/12
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 10. 000,-- Kč s p. Radkem Tomáškem bytem Březová, nám. Míru čp. 134. Dluh je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 8, 9/2012. RM pověřuje starostu města podpisem dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 250/12
RM schvaluje dalšího řidiče automobilem města p. Miroslava Bubance, bytem Březová, Smetanova 156, pro dopravu FK Olympie.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 251/12
RM schvaluje navýšení kapacity Školní jídelny Základní školy, Komenského 232, Březová z 320 jídel na 450 jídel s účinností od 1. 12. 2012. RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 252/12
RM schvaluje Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě č. 020P/292683 ze dne 10. 2. 2011 s Telefónica Czech Republic a. s. Praha 4 - Michle (mobilní telefony). RM pověřuje starostu města podpisem dodatku.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 253/12
RM schvaluje používání soukromého vozidla Opel Astra 1, 6 Mgr. Daneše Jiřího, ředitele ZŠ Březová, pro služební účely.
hlasováno: 5 pro

Jednání bylo ukončeno v 17. 00 hodin
Zapsala: Jana Kašparová

Přečíst »22.10.2012  

8. mimořádné jednání RM Březová dne 12. září 2012

USNESENÍ - ZÁPIS
z 8. mimořádného jednání Rady města Březová,
které se konalo dne 12. 9. 2012 ve 14. 30 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ
 

Přítomni: p. Bouda, Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl
Omluven: p. Nový

RM přijala toto usnesení:

Usnesení č. 266/12
V souladu se směrnicí č. 3/2008, dále se zák. č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele na "Vypracování územního plánu Březová" RM schvaluje dodavatele uvedené akce Ing. arch. Pavla Kroláka, Zázvorkova 1998, Praha 5, který v rámci předmětného zadávacího řízení podal nejvýhodnější nabídku ve výši 490. 000, --Kč bez DPH.
Pořadí dalších nabídek:
2. DHV CR, spol. s r. o., Sokolovská 100/94, Praha 8
2. Ing. arch. Luděk Vystyd, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 6, Cheb
4. Ing. arch. Oldřich Fára, Turistická 12, Plzeň
5. VISUALCAD, s. r. o., Protzkarova 51, Uherské Hradiště
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
hlasováno: 4 pro 

Jednání bylo ukončeno v 15. 00 hodin
Zapsala: J. Kašparová

Přečíst »17.9.2012  

7. jednání RM Březová dne 10. září 2012

USNESENÍ - ZÁPIS
ze 7. jednání Rady města Březová,
které se konalo dne 10. září 2012 v 15. 00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ
 

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Brandl
Omluveni: p. Jiříček, p. Nový

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č. 247/12
RM doporučuje ZM schválit tento program zasedání (24. 9. 2012:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 5. rozpočtové opatření v roce 2012
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé
hlasováno: 3 pro

Usnesení č. 248/12
RM doporučuje ZM schválit 5. rozpočtové opatření v roce 2012.
hlasováno: 3 pro

Usnesení č. 249/12
RM schvaluje dotaci - navýšení příspěvku pro FC Flamengo Březová v roce 2012 ve výši 10. 000, --Kč.
RM doporučuje ZM schválit příslušnou smlouvu o poskytnutí dotace a pověřit starostu města jejím podpisem.
hlasováno: 3 pro

Usnesení č. 250/12
RM neschvaluje dotaci pro TS Mirákl Sokolov na reprezentaci, účast v soutěžích v roce 2012.
hlasováno: 3 pro

Usnesení č. 251/12
RM neschvaluje finanční příspěvek na provoz Linky bezpečí.
hlasováno: 3 pro

Usnesení č. 252/12
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola, Komenského 11 v celkové výši 10. 200, 02 Kč dle předloženého seznamu.
hlasováno: 3 pro

Usnesení č. 253/12
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola, Smetanova 218 v celkové výši 38. 131, 50 Kč dle předloženého seznamu.
hlasováno: 3 pro

Usnesení č. 254/12
RM doporučuje ZM schválit přijetí ručitelského závazku za úvěr MAS Sokolovsko ve výši 1. 400. 000, --Kč.
hlasováno: 3 pro

Usnesení č. 255/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 6 v čp. 213 (DPS) ul. Bezejmenná p. Hochmannové Marii bytem Březová, nám. Míru 136. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 3 pro

Usnesení č. 256/12
RM schvaluje paní Lence Pastierové bytem Březová, část Kostelní Bříza 7 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 3. 000, --Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 3 pro

Usnesení č. 257/12
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 41/1 a 50/1 v k. ú. Březová u Sokolova mezi Městem Březová, Telefónica Czech Republic a. s. a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR z důvodu umístění a provozování stavby vedení komunikačního zařízení včetně jeho příslušenství. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 3 pro

Usnesení č. 258/12
RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. EP-12-0002083/1 na stavbu elektro přípojky NN a přípojkové skříně mezi budoucím povinným z věcného břemene městem Březová a mezi budoucím oprávněným z věcného břemene ČEZ Distribuce a. s. Děčín IV. - Podmokly. Věcné břemeno bude zřízeno na p. p. č. 21/1 a 22 v k. ú. Březová u Sokolova v rozsahu 29 m2. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 3 pro

Usnesení č. 259/12
RM schvaluje společnosti BSS sr. o. Chebská 53, Sokolov, prodloužení termínu pro zajištění vydání územního rozhodnutí na soubor bytových jednotek v obci Březová do 31. 1. 2013. RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku smlouvy.
hlasováno: 3 pro

Usnesení č. 260/12
RM schvaluje přechod nájmu bytu v Březové, část Kostelní Bříza čp. 7 z p. Marie Balonové na dceru p. Lenku Pastierovou, bytem tamtéž, z důvodu úmrtí nájemce. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
hlasováno: 3 pro

Usnesení č. 261/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 10 v čp. 121 ul. Komenského o velikosti 1+1 p. Stanislavu Žandovi bytem Březová, Hlavní čp. 102. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
hlasováno: 3 pro

Usnesení č. 262/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 3 v čp. 136 nám. Míru o velikosti 1+2 p. Václavu Sladkému bytem Březová, Hlavní čp. 101. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné kauce.
hlasováno: 3 pro

Usnesení č. 263/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 27 v čp. 122 ul. Komenského o velikosti 1+1 sl. Romaně Sivákové bytem Březová, Komenského čp. 122. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné kauce.
hlasováno: 3 pro

Usnesení č. 264/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 22 v čp. 122 ul. Komenského o velikosti 1+1 sl. Michaele Bendíkové bytem Březová, Dvořákova čp. 140. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné kauce.
hlasováno: 3 pro

Usnesení č. 265/12
RM odvolává z funkce tajemnice komise sportu p. Ester Krejnickou (dlouhodobá pracovní neschopnost) a jmenuje do funkce Bc. Kristýnu Chladovou.
hlasováno: 3 pro

Jednání bylo ukončeno v 16. 00 hodin
Zapsala: Jana Kašparová

Přečíst »12.9.2012  

7. mimořádné jednání RM Březová dne 3. září 2012

USNESENÍ - ZÁPIS
ze 7. mimořádného jednání Rady města Březová,
které se konalo dne 3. 9. 2012 v 15. 00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ
 

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl
Omluven: p. Nový 

RM přijala toto usnesení:

Usnesení č. 245/12
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro uložení plynové přípojky na pozemku p. č. 136/14 v k. ú. Rudolec u Březové mezi Městem Březová a manželi Slobodovými bytem Březová, část Rudolec čp. 80. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 246/12
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 893/11 a 1085/21 v k. ú. Dolní Rychnov, pozemcích p.č. 444/2, 444/7, 445/2, 2366/33 a 2366/34 v k. ú. Březová u Sokolova mezi Městem Březová, Telefónica Czech Republic a. s. a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR z důvodu umístění a provozování stavby vedení komunikačního zařízení včetně jeho příslušenství. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Zapsala: Jana Kašparová
Jednání bylo ukončeno v 15. 30 hodin

Přečíst »5.9.2012  

6. mimořádné jednání RM Březová dne 23. července 2012

USNESENÍ - ZÁPIS
z 6. mimořádného jednání Rady města Březová,
které se konalo dne 23. 7. 2012 v 15. hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl
Omluven: p. Nový

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č. 227/12
RM schvaluje zadávací podmínky pro vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Vypracování územního plánu města Březová“. RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 228/12
RM schvaluje v souladu se zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, komisi pro výběr dodavatele na služby „Vypracování územního plánu města Březová“. Členové komise:
1. Bouda Miroslav, starosta města Březová
2. Šafnerová Květoslava, místostarostka města Březová
3. Ing. Doležalová Jana, vedoucí oddělení ÚP MěÚ Sokolov
4. Platl Miroslav, člen komise výstavby
5. Sladká Anna, vedoucí HSO MěÚ Březová
Náhradníci:
1. Bc. Fajt Jakub, vedoucí odboru SMM MěÚ Březová, člen komise výstavby
2. Jiříček Jan, člen RM
3. Bělíček Jaroslav, odb. referent SMM MěÚ Březová - dotace, veřejné zakázky
4. Zubr Martin, ekonom města
5. Bc. Pehanič Michal, Služby města Březová s. r. o., ředitel
Právní poradce ve věcech problematiky veřejných zakázek, bez hlasovacího práva - Mgr. Holek Miloslav, právník společnosti ABRI s. r. o.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 229/12
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo pro výkon funkce pořizovatele při pořizování Změny č. 3 ÚPN Březová ve smyslu §24 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. , ve znění pozdějších předpisů s p. Petrem Šanderou, Chodov, Poděbradova 1091.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 230/12
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na vypracování Změny č. 3 Územního plánu města Březová s Ing. arch. Fárou Oldřichem, Atelier Plzeň, Železniční 28.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 231/12
RM schvaluje uzavření Dohody o úhradě nákladů spojených s pořízením změny č. 3 Územního plánu města Březová mezi Městem Březová a p. Dankem Janem bytem Březová část Lobzy 4.
RM pověřuje starostu města podpisem dohody.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 232/12
RM schvaluje pronájem pozemku p. č. 19/16 o výměře 128 m2 v k. ú. Kostelní Bříza za účelem zahrady za cenu 2,-- Kč/m2/rok na dobu určitou do 31. 12. 2014 p. Gábrišovi Dušanovi bytem Sokolov, Slavíčkova 1695.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 233/12
RM souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku příspěvkové organizace:
Základní škola - DDHM v celkové hodnotě 237.848,40 Kč a samostatný movitý majetek v celkové hodnotě 19.400,-- Kč,
Mateřská škola, Smetanova 218 - DDHM v celkové hodnotě 26.661,50 Kč, dle předložených seznamů.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 234/12
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města - DDHM v celkové hodnotě 14. 002, 50 Kč dle předloženého seznamu.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 235/12
RM schvaluje výměnu bytu č. 11 o velikosti 1+1 (stávající nájemce p. Lamačová) a bytu č. 27 o velikosti 1+1 (stávající nájemce p. Vačur) v čp. 122, ul. Komenského.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných nájemních smluv.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 236/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 16 v čp. 121 ul. Komenského o velikosti 1+1 sl. Petře Štůskové bytem Březová, Okružní 182.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné kauce.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 237/12
RM schvaluje převod nájmu bytu č. 6 v čp. 84 ul. Sklářská z p. Petera Antonína na syna Petera Martina.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 238/12
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp. 133 na nám. Míru firmě Fuchs - zahrádkářské potřeby na dobu 5 let tj. od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2017.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 239/12
RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění telekomunikačního zařízení na nemovitost čp. 155 ul. Smetanova se společností TI SYSTEMS s. r. o., Sokolov, Atletická 2221.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 240/12
RM schvaluje Dohodu o úpravě smluv o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN s ČEZ Prodej s. r. o. Praha a Smlouvu o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu s firmou CENTROPOL.
RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 241/12
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 13. 916, --Kč s p. Petrem Čakem, bytem Březová, Komenského 122. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užívání bytu za měsíce 4-6/2012.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 242/12
RM schvaluje pronájem v nájmu bytu č. 2 v čp. 133 na nám. Míru (nájemce p. Šeliga) pro pana Romana Bláhu bytem Rovná čp. 4 od 1. 8. 2012 do 31. 12. 2012.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 243/12
RM schvaluje Doplněk Pravidel pro stanovení postupu při prodeji domů a bytů z majetku města Březová do soukromého vlastnictví, schválených ZM dne 31. 10. 2011 usn. č. 69/11:
čl. V. Stanovení ceny - aktualizace vzorce pro výpočet kupní ceny:
KC = ZC + ((Z/n) x p) x (1 - 0,05r)
čl. VI. Úhrada kupní ceny - doplnění o ustanovení "v případě úhrady kupní ceny najednou při podpisu kupní smlouvy bude poskytována sleva ve výši 10% ze stanovené ceny".
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 244/12
RM schvaluje uzavření smlouvy o instalaci, modernizaci, provozování, údržbě, opravách a servisu sítě elektronických komunikací Wolfnet. Cz, na nemovitostech ve vlastnictví Města Březová se společností Systém Net Line s. r. o., Rokycanova 1929, Sokolov. Zároveň RM schvaluje přechod volání z pevných linek od společnosti Telefonica Czech Republik, a. s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 na společnost Systém Net Line s. r. o., Rokycanova 1929, Sokolov.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv.
hlasováno: 4 pro

Jednání bylo ukončeno v 16.30 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová
 

Přečíst »7.8.2012  

6. jednání RM Březová dne 11. června 2012

USNESENÍ
z 6. jednání Rady města Březová,
které se konalo dne 11. 6. 2012 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl, p. Nový
Omluven: p. Bouda

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č. 183/12
RM doporučuje ZM schválit tento program zasedání (25. 6. 2012)
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 4. rozpočtové opatření v roce 2012
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 184/12
RM doporučuje ZM schválit 4. rozpočtové opatření v roce 2012.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 185/12
RM schvaluje zápis do kroniky města za rok 2011.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 186/12
RM schvaluje úpravu Směrnice č. 2/2012 - Směrnice k DPH (doplnění ustanovení k uplatňování odpočtu DPH u nákupů na sklad a u nákladů na plynovou kotelnu v Městském zdravotním středisku a doplnění povinností příslušných pracovníků).
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 187/12
RM schvaluje Směrnici č. 4/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, na MěÚ Březová.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 188/12
RM schvaluje Směrnici č. 5/2012 k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 189/12
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města - DDHM v celkové hodnotě 42.472,-- Kč dle předloženého seznamu.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 190/12
RM souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku příspěvkové organizace Mateřská škola, Komenského 11 - DDHM v celkové hodnotě 23.500,--Kč dle předloženého seznamu.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 191/12
RM schvaluje odměny ředitelkám příspěvkových organizací Základní škola a Mateřská škola, Smetanova 218 dle návrhu finančního výboru.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 192/12
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 19/16 o výměře 128 m2 v k.ú. Kostelní Bříza za účelem zahrady za cenu 2,-- Kč/m2/rok na dobu určitou do 31. 12. 2014.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 193/12
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 57 o výměře 45 m2 v k.ú. Rudolec u Březové za účelem parkování za cenu 600,-- Kč/rok na dobu určitou do 31. 12. 2014.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 194/12
RM neschvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 234/4 a části pozemku p.č. 232/1 v k.ú. Březová u Sokolova.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 195/12
RM neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 421/44 o výměře 64 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za účelem zřízení dětského koutku.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 196/12
RM doporučuje ZM neschválit záměr prodeje části pozemku p.č. 494/1 v k.ú. Březová u Sokolova.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 197/12
RM doporučuje ZM neschválit záměr prodeje pozemku p.č. 586/9 v k.ú. Arnoltov.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 198/12
RM schvaluje záměr pronájmu části stavebního pozemku p.č. 21 v k.ú. Kamenice u Březové o výměře 331 m2 (zastavěná plocha restaurace) za cenu 6,-- Kč/m2/rok a 753 m2 (pozemek kolem restaurace) za cenu 2,-- Kč/m2/rok na dobu určitou do 31. 12. 2014.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 199/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 23 v čp. 213, ul. Bezejmenná, p. Tragerovi J., bytem Březová, Okružní čp. 189.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 200/12
RM schvaluje p. Milanovi Soprovi, bytem Březová, Okružní čp. 126, finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky, a to ve výši 3.000,-- Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 201/12
RM schvaluje p. Václavu Krtkovi, bytem Březová, Hlavní čp. 100, finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky, a to ve výši 2.000,-- Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 202/12
RM schvaluje p. Jaroslavu Gromusovi, bytem Březová, Havířská čp. 98, finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem dcery, a to ve výši 2.000,-- Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 203/12
RM schvaluje p. Otto Markovi, bytem Březová, Okružní čp. 205, finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manželky, a to ve výši 2.000,-- Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 204/12
RM schvaluje p. Ivaně Kursové, bytem Březová, Smetanova čp. 152, finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem otce, a to ve výši 2.000,-- Kč (z rozpočtu města).
hlasováno:4 pro

Usnesení č. 205/12
RM schvaluje p. Jiřímu Kursovi, bytem Březová, Smetanova čp. 152, finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem dědečka, a to ve výši 2.000,-- Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 206/12
RM schvaluje p. Zuzaně Ryškové, bytem Sokolov, Stará Ovčárna čp. 85, finanční příspěvek ve výši 5.000,-- Kč (z rozpočtu města) na krytí nákladů spojených se zaplacením dětského letního tábora, ošacení a vybavení do školy Adama Olejníka (syn po zemřelé Ivetě Čočkové).
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 207/12
RM schvaluje uzavření Smlouvy mezi Městem Březová a p. Šnicerovou Jaroslavou, bytem Šabina 114, o zrušení věcného břemene na pozemku ZE-PK p.č. 277/2 (KN 421/48), spočívající v povinnosti umožnit v nezbytném rozsahu nutnou obslužnou přístupnost Města Březová, jako oprávněné z věcného břemene, k části Výsluní.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 208/12
RM doporučuje ZM schválit záměr pořídit Změnu č. 3 Územního plánu města Březová dle přílohy.
RM doporučuje ZM určit zastupitele města p. Miroslava Boudu pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování Změny č. 3 Územního plánu města Březová.
hlasováno: 3 pro, 1 proti

Usnesení č. 209/12
RM doporučuje ZM konstatovat ověření ve smyslu ust. § 54 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh Změny č. 1 Územního plánu města Březová není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu. RM doporučuje ZM rozhodnout v souladu s ust. § 172 odst. 5 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, o námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodněných opatření obecní povahy a vydat ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy Změnu č. 1 Územního plánu města Březová.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 210/12
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí poradenské činnosti mezi Městem Březová a ABRI s.r.o. Sokolov, jejímž předmětem je kompletní realizace zadávacího řízení na nový Územní plán města Březová.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 211/12
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro uložení vodovodní a kanalizační přípojky na pozemcích p.č. 519 a 321/1 v k.ú. Březová u Sokolova mezi Městem Březová a p. Veronikou Vavříkovou, bytem Březová, Smetanova čp. 155.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 212/12
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro uložení vodovodní přípojky na pozemku p.č. 526 v k.ú. Březová u Sokolova mezi Městem Březová a p. Květoslavou Obrtlíkovou, bytem Březová, Hlavní čp. 90.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 213/12
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro plynárenské zařízení, mezi budoucím oprávněným z věcného břemene RWE GasNet s.r.o., Ústí nad Labem a mezi budoucím povinným z věcného břemene - Městem Březová. Věcné břemeno bude zřízeno na pozemcích p.č. 483/1, 494/1, 474/37 v k.ú. Březová u Sokolova.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 214/12
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 08/2009 - Březová-hřbitov na pozemcích p.č. 445/1 a 444/7, mezi Městem Březová a dodavatelem akce, společností Renopa Sergej Pajtaš, Slovenská 701, Sokolov. Předmětem dodatku je změna navržené kamenné dlažby za dlažbu zámkovou a stanovení termínu dokončení stavby do 30. 8. 2012.
RM pověřuje starostu města podpisem dodatku smlouvy.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 215/12
RM schvaluje zadávací podmínky pro vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rudolec - výstavba víceúčelového objektu“.
RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
hlasováno: 3 pro, 1 se zdržel

Usnesení č. 216/12
RM schvaluje, v souladu se zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, komisi pro výběr dodavatele stavebních prací na akci „Rudolec, výstavba víceúčelového objektu na p.p.č. 21/1, 38/1, 38/4“:
členové komise:
1. Miroslav Platl, člen komise výstavby
2. Petr Volmut, podnikatel, stavební technik
3. Jan Sobotka, projektant, stavební technik
4. Květoslava Šafnerová, místostarostka
5. Bc. Jakub Fajt, vedoucí SMM, člen komise výstavby
náhradníci:
1. Zdeněk Daňo, podnikatel
2. Ing. Jan Fridrich, člen finančního výboru
3. Martin Zubr, ekonom města
4. Rudolf Šubrt, stavební technik
5. Jan Jiříček, člen rady města
tajemník komise, zapisovatel bez hlasovacího práva:
1. Jaroslav Bělíček, úředník MěÚ
právní poradce ve věcech problematiky veřejných zakázek, bez hlasovacího práva:
1. Mgr. Miloslav Holek, právník společnosti ABRI s.r.o. Sokolov
hlasováno: 3 pro, 1 se zdržel

Usnesení č. 217/12
RM schvaluje s účinností od 1. 8. 2012 platový výměr Mgr. Jiřímu Danešovi, řediteli příspěvkové organizace Základní škola Březová, Komenského 232, dle předloženého návrhu.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 218/12
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 48.853,-- Kč s FK Olympie Březová, zastoupeným p. Petrem Kortusem, bytem Březová, Hlavní čp. 87. Dluh je za služby poskytované s užíváním klubovny FK za období 1-12/2011 a I. čtvrtletí roku 2012.
RM pověřuje starostu města podpisem dohody.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 219/12
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 3.122,-- Kč s p. Ester Krejnickou, bytem Březová, Hlavní čp. 108/1. Dluh je za vyúčtování topné sezony roku 2011.
RM pověřuje starostu města podpisem dohody.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 220/12
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 4.902,-- Kč s p. Jitkou Pekarovičovou, bytem Březová, Komenského čp. 121/4. Dluh je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíc 3-4/2012.
RM pověřuje starostu města podpisem dohody.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 221/12
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 37.399,-- Kč s p. Marií Bystrou, bytem Březová, Komenského čp. 122. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 8,10,12/2011, 2-4/2012 a nedoplatku vyúčtování topné sezony za rok 2011.
RM pověřuje starostu města podpisem dohody.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 222/12
RM schvaluje uzavření dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 5.062,-- Kč s p. Nikolou Čejkovou, bytem Březová, Komenského čp. 122/2. Dluh je za vyúčtování topné sezóny roku 2011.
RM pověřuje starostu města podpisem dohody.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 223/12
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp. 133 na Nám. Míru, Březová.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 224/12
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor na Nám. Míru čp. 134 v Březové s firmou RABBIT, a.s. Trhový Štěpánov na dobu 5 let, tj. od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2017.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku ke smlouvě.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 225/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 2 o velikosti 1+2 v čp. 229, Nám. Míru na Březové, p. Markétě Zensové, bytem Březová, část Rudolec čp. 76.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy po úhradě příslušné kauce.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 226/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 1 o velikosti 1+2 v čp. 121, ul. Komenského na Březové, p. Lucii Maškové, bytem Březová, Elektrárenská čp. 183.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy po úhradě příslušné kauce.
hlasováno: 4 pro

Jednání bylo ukončeno v 17.45 hodin
Zapsala: Jana Kašparová

Po jednání RM se konala Valná hromada společnosti Služby města Březová, s.r.o.
 

Přečíst »12.6.2012