1. mimořádné jednání RM Březová dne 2. ledna 2012

USNESENÍ - ZÁPIS
z 1. mimořádného jednání Rady města Březová,

které se konalo dne 2. 1. 2012 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl
Omluven: p. Nový

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č. 1/12
V souladu s  usn. ZM č. 97/11 ze dne 19. 12. 2011 RM schvaluje finanční odměny aktivním občanům, členům komisí a výborů, vedoucím společenských organizací a sportovním reprezentantům města dle předloženého návrhu.

Přečíst »4.1.2012  

10. jednání RM Březová dne 12. prosince 2011

USNESENÍ - ZÁPIS
z 10. jednání Rady města Březová,

které se konalo dne 12. 12. 2011 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ
 

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl, p. Nový

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č. 280/11
RM doporučuje ZM schválit tento program zasedání ZM (19. 12. 2011):
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. 8. rozpočtové opatření v roce 2011
 8. Rozpočet města pro rok 2012, včetně pravidel rozpočtového procesu
 9. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
10. Různé

Usnesení č. 281/11
RM schvaluje termíny zasedání Rady města pro rok 2012 a doporučuje ZM schválit termíny zasedání Zastupitelstva města pro rok 2012.

Usnesení č. 282/11
RM schvaluje organizační schéma Městského úřadu k 1. 12. 2011.

Usnesení č. 283/11
RM doporučuje ZM schválit 8. rozpočtové opatření v roce 2011.

Usnesení č. 284/11
RM doporučuje ZM schválit rozpočet na rok 2012 dle předloženého návrhu:
Příjmy 69.448.200,-- Kč, provozní výdaje 60.688.200,-- Kč, kapitálové výdaje 6.400.000,-- Kč, splátky úvěrů 2.360.000,-- Kč.
RM doporučuje ZM schválit pravidla rozpočtového procesu v roce 2012.

Usnesení č. 285/11
RM schvaluje pro rok 2012 limit počtu pracovníků MěÚ v hlavním pracovním poměru 35, z toho:
HSO 11, knihovna 1, SMM 3, MH+IO 11, BH 3, pečovatelky 2, sběrna prádla 1, MFC 3 a 4 pracovníci na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce Sokolov.

Usnesení č. 286/11
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města v celkové hodnotě DDHM 14.279,28 Kč a DHM 59.035,-- Kč.

Usnesení č. 287/11
RM doporučuje ZM schválit přijetí úvěru na předfinancování akce "Rudolec - výstavba víceúčelového objektu" do výše 5.200.000,-- Kč.

Usnesení č. 288/11
RM schvaluje odměny ředitelkám příspěvkových organizací dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 289/11
RM schvaluje dotaci pro FK Flamengo Březová na nákup dresů ve výši 12.000,-- Kč.

Usnesení č. 290/11
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku společnosti Služby města Březová - úhlová bruska IČ 1796 (nefunkční, nerentabilní oprava).

Usnesení č. 291/11
RM schvaluje panu Luďku Grebeňovi, bytem Březová, část Kamenice 69 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem otce, a to ve výši 2.000,-- Kč (z rozpočtu města).

Usnesení č. 292/11
RM schvaluje přidělení bytu č. 19 v DPS Březová o velikosti 1+1 paní Miladě Krtkové, bytem Březová, část Rudolec 56.

Usnesení č. 293/11
RM schvaluje dalšího řidiče automobilem města p. Lubomíra Boukala, bytem Březová, Hlavní čp. 118 pro dopravu dechového orchestru Březováček.

Usnesení č. 294/11
RM odvolává z funkce tajemnice komise S a Z p. Magdalenu Valečkovou (odchod do důchodu) a schvaluje do funkce tajemnice komise p. Lenku Fialovou.

Usnesení č. 295/11
RM odvolává z funkce tajemnice komise sportu sl. Veroniku Doudovou (mateřská dovolená) a schvaluje do funkce tajemnice komise p. Ester Krejnickou.

Usnesení č. 296/11
RM doporučuje ZM schválit finanční odměny aktivním občanům (členům komisí, výborů, společenským  organizacím, sportovním reprezentantům, funkcionářům atd.) v celkové výši 90.000,--Kč.
RM  doporučuje ZM, aby rozdělením této částky byla pověřena RM na lednovém jednání.

Usnesení č. 297/11
RM  schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 6.650,-- Kč s p. Václavem Pernerem, bytem Březová, Sklářská čp. 83. Dluh je za nájemné a služby spojené s užíváním bytu za měsíce 8 a 10/2011.
RM pověřuje starostu města podpisem Dohody.

Usnesení č. 298/11
RM schvaluje podnájem v nájmu bytu č. 2 v čp. 136 na nám. Míru p. Pavlu Karkošovi pro pana Miroslava Lelka  bytem Teplá, Lidická čp.79 na dobu určitou do 31. 12. 2012.
Paní Šafnerová požádala dle zákona o obcích o vyloučení z hlasování.

Usnesení č. 299/11
RM schvaluje podnájem v nájmu bytu č. 5 v čp. 120 v ul. Komenského na Březové sl. Markétě Košťálové pro  sl. Violu Vávrovou, bytem Loket, Sportovní 554 na dobu určitou do 31. 12. 2012.

Usnesení č. 300/11
RM schvaluje výměnu bytu č. 2 o velikosti 1+2 v čp. 100, ul. Hlavní (nájemce Město Březová) a bytu č. 28 o  velikosti 1+2 v čp. 121 ul. Komenského (nájemce p. Krytinář).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.

Usnesení č. 301/11
RM schvaluje výměnu bytu č. 28 o velikosti 1+2 v čp. 121 ul. Komenského (nájemce Město Březová - po p. Krytinářovi) a bytu č. 3 o velikosti 1+3 v čp. 120 ul. Komenského (nájemce p. Novák).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy (p. Novákovi na dobu 3 měsíců).

Usnesení č. 302/11
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor (nehtové studio) v čp. 132 na nám. Míru v Březové na  dobu 5ti let tj. od 1. 11. 2011 do 31. 10. 2016 p. Polcarové Janě, bytem Březová, Okružní čp.208.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 303/11
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor (pekařství) v čp. 231 na nám. Míru v Březové, na dobu 4 let, tj. od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2015 s p. Kováčem Štěpánem, bytem Březová, V Zahrádkách čp. 55.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 304/11
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp. 226 ul. Okružní na Březové p. Lucii Majnekové, bytem Březová, Hlavní čp. 358 za účelem zřízení obchodního místa pojišťovny Kooperativa na dobu 1 roku, tj. od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 305/11
RM schvaluje Smlouvu o dílo č. PP0212 s Ing. Janem Papežem, fa KOORDINACE, Na Vlečce 177, Otovice, na aktualizaci Povodňového plánu města Březová.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 306/11
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. STR 034_11 od Nadace ČEZ na realizaci projektu „Revitalizace zeleně - třešňovka“ ve výši 199.210,-- Kč, přičemž celkové předpokládané náklady projektu činí 199.210,--Kč.

Usnesení č. 307/11
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o nadační příspěvek z Nadace ČEZ na realizaci projektu s názvem „Oranžové sportovní hřiště 2012“ ve výši 1.000.000,-- Kč (54,64% celkových předpokládaných nákladů) a zároveň doporučuje ZM schválit spolufinancování akce v předpokládané výši 830.000,--Kč (45,3% celkových předpokládaných nákladů).

Usnesení č. 308/11
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o nadační příspěvek z Nadace ČEZ na realizaci projektu „Demonstrační soupravy pro výuku fyziky“ ve výši 190.000,--Kč (84.81 % celkových předpokládaných nákladů) a zároveň  doporučuje ZM schválit minimální finanční spoluúčast města Březová ve výši 34.020,-- Kč (15.19 % z celkových nákladů).

Usnesení č. 309/11
RM schvaluje bezúplatný pronájem části pozemku p.č. 365/1 o výměře 203 m2 v k.ú. Vranov u Rovné za účelem příjezdu k rekreačnímu objektu p. Jírovi Martinovi, bytem Chodov, Palackého 715.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 310/11
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR mezi městem Březová a Státním zemědělským fondem na projekt „Rudolec - výstavba víceúčelového objektu“ (dotace ve výši 1.800.000,-- Kč) a zároveň doporučuje ZM schválit předfinancování projektu ve výši cca 5.160.349,-- Kč, a z toho spolufinancování projektu v předpokládané výši 3.360.349,--Kč.

Jednání bylo ukončeno v 17.00 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová
 

Přečíst »13.12.2011  

9. jednání RM Březová dne 14. listopadu 2011

USNESENÍ - ZÁPIS
z 9. jednání Rady města Březová,

které se konalo dne 14. 11. 2011 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.245/11
RM doporučuje ZM schválit tento program zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 7. rozpočtové opatření v roce 2011
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 246/11
RM doporučuje ZM schválit 7. rozpočtové opatření v roce 2011.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 247/11
RM schvaluje dotaci pro TS Mirákl na reprezentaci ve výši 2.000,--Kč
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 248/11
RM schvaluje dotaci pro Ivu Slezákovou, K Přehradě 250/26, Karlovy Vary-Doubí na konání maturitního plesu ISŠTE Sokolov ve výši 2.000,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 249/11
RM schvaluje dotaci pro Střední školu živnostenskou Sokolov na konání maturitního plesu ve výši 3.000,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 250/11
RM schvaluje dotaci pro os. Gymso Sokolov na konání maturitního plesu ve výši 2.000,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 251/11
RM schvaluje dotaci pro Střední zdravotnickou školu v K. Varech na konání maturitního plesu ve výši 1.000,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 252/11
RM schvaluje vyřazení majetku (původně pronajatého společnosti Služby města Březová s.r.o. - nefunkční zálohový zdroj IČ 42524 v hodnotě 3.800,--Kč a skříňka na klíče IČ 885 v ceně 253,--Kč) v celkové hodnotě 4.053,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 253/11
RM doporučuje ZM schválit změnu stanov Mikroregionu Sokolov-východ v podobě dodatku č. 1 ke Stanovám, který obsahuje úpravu ročního příspěvku členských obcí. Roční příspěvek Březové se zvýší ze 40.000,--Kč na 65.000,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 254/11
RM neschvaluje finanční dar pro o.s. Babybox pro odložené děti - Statim na zřízení babyboxu ve městě Cheb.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 255/11
RM schvaluje finanční příspěvek pro HC Březová na nákup dresů ve výši 20.000,--Kč. Pan Jiříček požádal dle zákona o obcích o vyloučení z hlasování
hlasováno: 4 pro, 1 se zdržel

Usnesení č. 256/11
RM schvaluje snížení provozní dotace ZŠ Březová o částku 400.000,--Kč a zároveň schvaluje investiční dotaci investičnímu fondu ZŠ Březová ve výši 400.000,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 257/11
RM doporučuje ZM schválit finanční dar pro Mikroregion Sokolov-východ na odkup pozemků potřebných k vybudování cyklostezky na Slavkovský les ve výši 252.480,-- Kč. Poskytnutí daru bude podmíněno účastí ostatních
měst a obcí dle navrženého modelu financování.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 258/11
RM  doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 651/48 o výměře cca 130 m2 v k.ú. Kamenice u Březové za cenu 85,--Kč/m2.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 259/11
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 443/1 o výměře 36 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu  3,-- Kč/m2/rok na dobu určitou do 31. 12. 2014.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 260/11
RM  doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 365/1 o výměře cca 230 m2 v k.ú. Vranov u Rovné za cenu 120,-- Kč/m2.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 261/11
RM schvaluje záměr bezúplatného pronájmu části pozemku p.č. 365/1 o výměře 203 m2 v k.ú. Vranov u Rovné za účelem příjezdu k rekreačnímu objektu.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 262/11
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 38/1 o výměře cca 35 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 100,-- Kč/m2.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 263/11
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 68/1 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Rudolec u Březové za cenu 80,--Kč/m2.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 264/11
RM doporučuje ZM schválit záměr směny pozemku p.č. 18/7 o výměře 1343 m2 v k.ú. Kamenice u Březové (vlastník Město Březová) za část pozemku p.č. 490/27 o výměře 1343 m2 v k.ú. Březová u Sokolova (vlastník
p. Punčochářová Marie bytem Březová, Kamenice 63).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 265/11
RM schvaluje poskytnutí jednorázové finanční podpory na pokrytí finanční tísně paní Romaně Dorňákové, bytem Březová, Smetanova čp. 154 ve výši 2.000,-- Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 266/11
RM schvaluje poskytnutí jednorázové finanční podpory na pokrytí finanční tísně paní Jitce Pekarovičové, bytem Březová, Komenského čp. 122 ve výši 3.000,-- Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 267/11
RM schvaluje paní Barboře Gažiové, bytem Březová, část Rudolec čp. 63 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela a to ve výši 3.000,-- Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 268/11
RM schvaluje panu Janu Gelbičovi bytem Březová, nám. Míru čp. 133 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených  s pohřbem tchána, a to ve výši 2.000,-- Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 261/11
RM schvaluje panu Karlu Lovašovi, bytem Březová, Komenského čp. 122, přidělení nouzového bytu v DPS Březová, a to na dobu určitou tj. 3 měsíce s možností prodloužení smlouvy pokud bude dodržovat předem
dohodnuté podmínky. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 262/11
RM schvaluje přidělení bytu 1+1 v čp. 122, ul. Komenského panu Janu Lovašovi, trvale hlášen k pobytu Březová, Hlavní čp. 105. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu určitou, tj. 3 měsíce s možností případného dalšího
prodloužení smlouvy. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 263/11
RM schvaluje Dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie mezi Městem Sokolov a Městem Březová. RM pověřuje starostu města podpisem Dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 264/11
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 2.092,-- Kč s p. Margaretou Štůskovou, bytem Březová, Bezejmenná čp. 213. Dluh je za nájemné a služby spojené s užíváním bytu za měsíc 11/2011. RM pověřuje starostu města podpisem Dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 265/11
RM  schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor (nehtové studio) v domě čp. 132 na nám.Míru v Březové.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 266/11
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor (pekařství) v domě čp. 231 na nám.Míru v Březové.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 267/11
RM schvaluje přidělení bytu č. 18 o velikosti 1+1 v čp. 121 ul. Komenského na Březové p. Martinu Bystrému, bytem Hlavní čp. 111, Březová. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 268/11
RM schvaluje výměnu bytu č. 2 v čp. 100 ul. Hlavní na Březové o velikosti 1+2 (nájemce p.Tešná S.) a bytu č. 8 v čp. 134 na nám. Míru o velikosti 1+1 (nájemce Město Březová). RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 269/11
RM schvaluje změnu nájemní smlouvy bytu č. 1 v čp. 100 ul. Hlavní na Březové (nájemce p. Beitlová J.) z doby neurčité na dobu určitou (vždy nejdéle na 6 měsíců) z důvodu platební nekázně. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 270/11
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 420/2 a 442/1 v k.ú. Březová u Sokolova mezi Městem Březová, ČEZ Teplárenská a.s. Chomutov a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v rámci
stavby "R6 Sokolov - Tisová, stavební objekt SO 501 Přeložka parovodu v km 2,966". RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro
 
Usnesení č. 271/11
RM schvaluje ukončení dočasného užívání části pozemku p.č. 36/1 o výměře 180 m2 v k.ú. Rudolec u Březové ke dni 30. 11. 2011 s Ing. Šmatem Ivanem bytem Březová, část Rudolec čp. 77.
hlasováno: 5 pro
 
Usnesení č. 272/11
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na vypracování změny č. 2 ÚPM Březová s Ing. arch. Fárou, autorizovaný architekt ČKA, atelier Plzeň, Železniční 28. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro
 
Usnesení č. 273/11
RM doporučuje ZM schválit odkoupení pozemků p.č. 106/5 o výměře 22 m2 od p. Volmutové Libuše bytem Březová, Hlavní čp. 32, p.č. 111/4 o výměře 4m2 od p. Vetché Heleny, bytem Březová, Hlavní čp. 29, a p.č. 122/4 o výměře 1m2, od manželů Punčochářových, bytem Březová, Dvořákova čp. 149 za cenu 60,--Kč/m2.
hlasováno: 5 pro
 
Usnesení č. 274/11
RM odvolává z funkce tajemnice komise pro integrované obce sl. Markétu Košťálovou (ukončení pracovního poměru) a jmenuje do této funkce pana Jaroslav Bělíčka s účinností od 1. 12. 2011.
hlasováno: 5 pro
 
Usnesení č. 275/11
RM schvaluje prodloužení termínu dokončení stavby "Zateplení bytového domu čp. 131-135 v Březové" společnosti RENSTAV stavební činnost s.r.o. Nádražní 93, Sokolov do 18. 11. 2011. RM pověřuje starostu města podpisem dodatku smlouvy.
hlasováno: 4 pro, 1 se zdržel
 
Usnesení č. 276/11
RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 23/2, 50/1, 764, 696/1 a 3/7 v  k.ú. Kamenice u Březové mezi Městem Březová a p. Třešňákem Radovanem, bytem Březová, část Kamenice čp. 10.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro
 
Usnesení č. 277/11
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Březová a p. Třešňákem Radovanem, bytem Březová, část Kamenice čp. 10, týkající se pozemků p.č. 23/2, 50/1, 764, 696/1 a 3/7 v k.ú. Kamenice u Březové. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro
 
Usnesení č. 278/11
RM ruší své usnesení č. 237/11 - ukončení nájmu z nebytových prostor (restaurace v MFC).
hlasováno: 5 pro
 
Usnesení č. 271/11
Na základě žádosti p. Kofroně o způsobu úhrady pohledávek za nájemné z nebytových prostor (restaurace v MFC) RM schvaluje navržený způsob úhrady dle předloženého splátkového kalendáře do 31. 12. 2011.
hlasováno: 5 pro
 
Jednání bylo ukončeno v 18.30 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová
 

Přečíst »23.11.2011  

8. jednání RM Březová dne 10. října 2011

USNESENÍ
z 8. jednání Rady města Březová,

které se konalo dne 10. 10. 2011 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl, p. Nový

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č. 230/11
RM doporučuje ZM schválit tento program zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 6. rozpočtové opatření v roce 2011
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé

Usnesení č. 231/11
RM doporučuje ZM schválit 6. rozpočtové opatření v roce 2011.

Usnesení č. 232/11
RM schvaluje p. Aleně Machalové bytem Březová, Hlavní 88, finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky, a to ve výši 2.000,-- Kč (z rozpočtu města).

Usnesení č. 233/11
RM schvaluje p. Zdeňce Kaštánkové bytem Březová, Smetanova 180 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 3.000,-- Kč (z rozpočtu města).

Usnesení č. 234/11
RM schvaluje p. Karin Kratochvílové, bytem Březová, Hlavní 88, finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky, a to ve výši 2.000,-- Kč (z rozpočtu města).

Usnesení č. 235/11
RM  schvaluje pronájem části pozemku p.č. 421/1 o výměře 81 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 243,-- Kč/rok na dobu určitou do 31. 12. 2014 p. Aleně Pokorné bytem Březová, Sklářská 125.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 236/11
RM schvaluje pronájem nebytových prostor (kancelář ve II. patře) v čp. 155 ul. Smetanova na Březové na dobu 5ti let tj. od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2016 p. Tomáši Pazderovi bytem Březová, Smetanova 155.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 237/11
Vzhledem k neplnění povinností plynoucí z uzavřené nájemní smlouvy RM schvaluje ukončení pronájmu nebytových prostor v čp. 250 ul. Komenského (restaurace v MFC) s p. M. Kofroněm, bytem Nové Sedlo.
RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č. 238/11
RM schvaluje prodloužení termínu k zaplacení pohledávek za služby spojené s užíváním bytu č. 2 v čp. 100 ul. Hlavní p. Janě Beitlové do 31. 10. 2011. V případě nezaplacení celé dlužné částky bude požadováno okamžité vyklizení bytu.

Usnesení č. 239/11
RM schvaluje podnájem v nájmu bytu č. 22 p. L. Horváthovi, bytem Březová, Komenského čp. 122 pro p. Bohumíra  Szaba bytem Sokolov, Sokolovská čp. 1602 na dobu 1 roku tj. od 1. 10. 2011 do 31. 3. 2012.

Usnesení č. 240/11
RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 12 v čp. 350 ul. Odborářů o výměře 78,21 m2 p. Martinu Čučmanovi, bytem tamtéž, za cenu 817.000,-- Kč.

Usnesení č. 241/11
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 7.600,-- Kč s p. Agnesou Bartoňovou, bytem Březová, Bezejmenná čp. 213.
Dluh je za nájemné a služby spojené s užíváním bytu za měsíce 4,6,7,8/2011. RM pověřuje starostu města podpisem dohody.

Usnesení č. 242/11
RM schvaluje uzavření dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 5.949,-- Kč s p. Romanou Lászlóovou, bytem Březová, Odborářů čp. 193. Dluh je za nedoplatek vyúčtování TS roku 2010 z nebytových prostor.

Usnesení č. 243/11
V souladu s § 84 písm. n) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, RM doporučuje ZM schválit odměnu místostarostce města v navrhované výši.

Usnesení č. 244/11
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo pro výkon funkce pořizovatele při pořizování Změny č. 2 ÚPN Březová ve smyslu § 24 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů s p. Petrem Šanderou, Chodov, Poděbradova 1091. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

Jednání bylo ukončeno v 17.30 hodin
Zapsala: Jana Kašparová

Přečíst »12.10.2011  

7. jednání RM Březová dne 12. září 2011

USNESENÍ
ze 7. jednání Rady města Březová,

které se konalo dne 12. 9. 2011 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p. Bouda, p. Jiříček, p. Brandl, p. Nový
Omluvena: p. Šafnerová

 RM přijala tato usnesení:

Usnesení č. 189/11
RM doporučuje ZM schválit tento program zasedání ZM:
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. 5. rozpočtové opatření v roce 2011
 8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
 9. Různé
10. Závěr 

Usnesení č. 190/11
RM doporučuje ZM schválit 5. rozpočtové opatření v roce 2011.

Usnesení č. 191/11
RM doporučuje ZM schválit záměr pořídit Změnu č.2 Územního plánu města Březová dle přílohy.
RM doporučuje ZM určit zastupitele města pana Miroslava Boudu  pro spolupráci  s pořizovatelem  při pořizování  Změny č.2  Územního plánu města Březová.

Usnesení č. 192/11
RM schvaluje plán inventur pro rok 2011.

Usnesení č. 193/11
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku dle předložených návrhů:
Městská knihovna - DDHM v celkové hodnotě 6.156,--Kč
Mateřská škola, Smetanova 218 - DHM v celkové hodnotě 15.580,-- Kč a DDHM v celkové hodnotě 6.551,82 Kč.

Usnesení č. 194/11
RM doporučuje ZM schválit prodloužení termínu vrácení návratné finanční výpomoci ve výši 1.460.000,-- Kč od sdružení Sokolov-východ z 31. 7. 2011 do 31. 12. 2011.

Usnesení č. 195/11
RM schvaluje dotaci pro Marka Váňu na ubytování při Mistrovství ČR v požárním sportu v Ostravě ve výši 1.500,- Kč.

Usnesení č. 196/11
RM schvaluje přidělení bytu č. 22 o velikosti 1+1 v DPS Březová, Bezejmenná 213 p. Heleně Michalíčkové, bytem Březová, Okružní 201.

Usnesení č. 197/11
RM schvaluje přidělení bytu č. 27 o velikosti 0+1 v DPS Březová, Bezejmenná 213 p. Margaretě Štůskové, bytem Březová, Okružní 182.

Usnesení č. 198/11
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 15.234,--Kč s p. Soňou Tešnou, bytem Březová, Hlavní čp. 100. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 11,12/2010, 2,4,6/2011.

Usnesení č. 199/11
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 7.147,-- Kč s p. Janem Dudziakem, bytem Březová, Komenského čp. 121. Dluh je za vyúčtování topné sezony za rok  

Usnesení č. 200/11
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene 16010-001727 Březová (So),  p.p.č. 53,  bytový   dům  ÚPS  pro  zařízení  podzemní komunikační sítě,  mezi   budoucím  oprávněným z věcného břemene společností  Telefonica  Czech  Republic, a.s. Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2 a mezi budoucím povinným z věcného břemene Městem Březová. Věcné břemeno bude zřízeno na p.p.č. 54,57  v k.ú. Březová u Sokolova a zřizují se za jednorázovou úhradu 1.000,--Kč. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 201/11
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene akce 11010-036033 0239/10  Mýtné u Sokolova  - Tisová (R  06-3, 67-R-O) pro zařízení podzemní komunikační sítě, mezi budoucím oprávněným z věcného břemene společností  Telefonica Czech Republic, a.s.  Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2 a mezi budoucím povinným z věcného břemene Městem Březová. Věcné břemeno bude zřízeno na p.p.č. 443/1  v k.ú.Březová  u Sokolova a zřizuje se za jednorázovou úhradu 970,--Kč. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 202/11
RM  schvaluje uzavření  Smlouvy o  zřízení věcného  břemene na pozemku p.č. 443/1 v k.ú. Březová u Sokolova  mezi Městem Březová a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR zastoupené společností Kapsch TrafficCom Construction Realization spol.s.r.o. z důvodu  uložení elektropřípojky NN k mýtné bráně. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 203/11
RM schvaluje uzavření Smlouvy o  budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Březová a Pozemkovým fondem ČR týkající se pozemků p.č. 1/2,7/1,235/1,235/2,235/3,235/4 a 587/1 v k.ú. Arnoltov, na kterých bude umístěna kanalizační stoka, kanalizační přípojky a kabelové vedení NN v rámci stavby „Odkanalizování lokality Arnoltov“. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 204/11
RM schvaluje uzavření Smlouvy č. Z_S14_12_8120031913 o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení ve věci přeložky rozpojovací skříně z objektu kina (čp. 250) do pilíře směrem k chodníku ul. Komenského, mezi provozovatelem ČEZ Distribuce a.s. Teplická 874/8 Děčín a mezi žadatelem Městem Březová.  Předpokládané náklady na přeložku budou činit cca 84.000,--Kč.  Výše této ceny bude upřesněna smluvním vztahem. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 205/11
RM schvaluje podání žádosti o uplatnění slevy z ceny za úhradu omezení vlastnických práv na akci „Odkanalizování lokality Arnoltov“ - smlouva č. US/806/HS/2011. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné žádosti.

Usnesení č. 206/11
RM schvaluje podání žádosti o uplatnění slevy z ceny za úhradu omezení vlastnických práv na akci „Odkanalizování lokality Černý Mlýn“ - smlouva č. US/8064/SO/2011. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné žádosti.

Usnesení č. 207/11
RM schvaluje uzavření Smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby - zařízení č. US/8063/HS/2011  na akci „Odkanalizování lokality Arnoltov“ mezi povinným Karlovarským krajem, zastoupeným zmocněncem Krajskou správou a údržbou  silnic Karlovarského kraje  se sídlem  Sokolov, Chebská  282 a  oprávněným Městem  Březová. Předmětem smlouvy je souhlas povinného s umístěním stavby a provozem zařízení na pozemku p.č. 641  a 591/1 v k.ú. Arnoltov.  Cena za omezení vlastnických práv stavbou činí 66.840,--Kč. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.208/11
RM schvaluje uzavření Smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby - zařízení č.US/8064/SO/2011  na akci „Odkanalizování lokality Černý Mlýn“ mezi povinným Karlovarským krajem, zastoupeným zmocněncem Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje se sídlem Sokolov, Chebská 282 a oprávněným Městem Březová.  Předmětem smlouvy je souhlas povinného s umístěním stavby a provozem zařízení na pozemku p.č. 222/1  a 223/1 v k.ú. Tisová.  Cena za omezení vlastnických práv stavbou činí 39.600,--Kč. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 209/11
RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) pro akci „Odkanalizování lokality Arnoltov ČOV“ mezi provozovatelem distribuční soustavy společností ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8 a mezi žadatelem - Město Březová. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 210/11
RM schvaluje pronájem částí pozemků p.č. 57  o výměře 400 m2,  133/5 o výměře 450 m2 a  133/6 o výměře 60 m2 v k.ú.Rudolec u Březové na dobu určitou  do  31.12.2014 za cenu 2,- Kč/m2/rok  p. Daně Suchan bytem Březová část Rudolec 15. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 211/11
RM  schvaluje  pronájem  části  pozemku  p.č. 42/1 o výměře 1250 m2 v k.ú. Kostelní Bříza na dobu určitou do 31. 12. 2014 za cenu 2,-- Kč/m2/rok  HUMUK FINANCE s.r.o. Karlovy Vary. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 212/11
RM schvaluje pronájem  části  pozemku  p.č.328  o  výměře  15  m2  v k.ú. Březová u Sokolova na dobu určitou  do  31. 12. 2014  za  cenu 3,-- Kč/m2/rok sl. Marii Šafránkové bytem Březová, Okružní 204. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 213/11
RM neschvaluje pronájem části pozemku  p.č. 328 o výměře 30 m2 v  k.ú. Březová u Sokolova. Pan Bouda požádal dle zákona o vyloučení z hlasování.

Usnesení č. 214/11
RM schvaluje ukončení dočasného užívání pozemku p.č. 651/53 o výměře 100  m2  v  k.ú. Kamenice u Březové ke dni 30. 9. 2011 s Ing. Tlamkou Miroslavem bytem Dolní Rychnov, Zahradní 230.

Usnesení č. 215/11
RM doporučuje  ZM  zrušit  usn.č.49/11  ze  dne 29. 6. 2011, kterým byl schválen  prodej části  pozemku p.č. 43/1  o výměře  cca 130  m2 v k.ú. Březová u Sokolova p. Králičovi Jaroslavu, bytem Březová, Příčná 228.

Usnesení č. 216/11
RM schvaluje výměnu bytu č. 4 v čp. 134  na nám. Míru  o velikosti 1+2 p. Pfeifferová Božena a bytu č. 4 v čp. 135 na nám. Míru o velikosti 1+1 p. Pfeiffer Robert. Pan Jiříček požádal dle zákona o vyloučení z hlasování.

Usnesení č. 217/11
RM schvaluje výměnu bytu č. 2 v čp. 122 ul. Komenského o velikosti 1+2 (v současné době je byt prázdný)  a  bytu č. 8 v čp. 134 na nám. Míru o velikosti 1+1 p. Juříková Dana.

Usnesení č. 218/11
RM schvaluje přidělení bytu č. 16 v čp. 122 ul. Komenského o velikosti 1+1 p. Pavlovi Krásovi, bytem Březová čp. 5.

Usnesení č. 219/11
RM schvaluje přidělení bytu č. 9 v čp. 81 ul. Sklářská o velikosti 1+1 p. Lubomírovi Konečnému, bytem Březová, Okružní čp. 198.

Usnesení č. 220/11
RM schvaluje výpověď z nájmu nebytových prostor v ul. Smetanova čp. 155 s p. Miroslavem Pazderou.

Usnesení č. 221/11
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v ul. Smetanova čp. 155 na Březové (kancelář ve II. patře).

Usnesení č. 222/11
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 15/2010  - navýšení úhrady za pronájem části nebytových prostor v bowling centru (bar) s účinností od 1. 10. 2011. RM pověřuje starostu města podpisem dodatku.

Usnesení č. 223/11
RM doporučuje ZM  zrušit usn. č. 30/10 ze dne 29. 3. 2010, kterým byl schválen prodej pozemku p.č. 350 o  výměře 1914  m2 v  k.ú. Kamenice u Březové za účelem výstavby rodinného domu manželům Pavlovi a Dagmar Havlenovým, bytem Dolní Rychnov, Polní 191.

Usnesení č. 224/11
RM  schvaluje ukončení dočasného užívání části pozemku p.č. 85/1 o výměře 2320 m2  v k.ú. Kamenice u Březové s manželi Pavlem a Dagmar Havlenovými, bytem Dolní Rychnov, Polní 191.

Usnesení č. 225/11
RM  schvaluje  ukončení  dočasného  užívání  částí  pozemků p.č. 51/1 o výměře 400  m2 a p.č.78/1 o  výměře 400 m2 v k.ú. Kamenice u Březové s p. Bárou Jaroslavem bytem Sokolov, Truhlářská 890/6.

Usnesení č. 226/11
RM schvaluje ukončení  dočasného  užívání  části pozemku  p.č. 421/1 o výměře 81  m2 v k.ú. Březová u Sokolova s p. Váchovou Miloslavou bytem Sokolov, Mánesova 1653.

Usnesení č. 227/11
RM schvaluje záměr  pronájmu části pozemku p.č. 421/1 o výměře 81 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 243,-Kč/rok na dobu určitou do 31. 12. 2014.

Usnesení č. 228/11
RM odvolává z funkce tajemnice komise pro integrované obce paní Ester Krejnickou a jmenuje na tuto funkci sl. Markétu Koštálovou.

Usnesení č. 229/11
RM schvaluje s účinností od 1. 10. 2011 nový platební výměr ředitelce Mateřské školy, Komenského 11 dle předloženého návrhu.

Jednání bylo ukončeno v 17.45 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová

Přečíst »16.9.2011  

7. mimořádné jednání RM Březová dne 10. sprna 2011

USNESENÍ - ZÁPIS
ze 7. mimořádného jednání Rady města Březová,

které se konalo dne 10. 8. 2011 v 15.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová
 

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl, p. Nový

RM přijala toto usnesení:

Usnesení č. 188/11
RM ruší své usnesení č. 183/11 - navýšení úhrady za pronájem nebytových prostor v bowlingcentru od 1. 9. 2011. 

RM vzala na vědomí rozhodnutí o výběru zhotovitele veřejné zakázky "Venkovní úpravy v MŠ II na p.p.č. 293/1, Březová". Cenově nejvýhodnější nabídku podal pan Ondřej Szolár, Březová.  RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy o dílo. 

Přečíst »11.8.2011  

6. mimořádné jednání RM Březová dne 13. července 2011

USNESENÍ - ZÁPIS
z 6. mimořádného jednání Rady města Březová,

které se konalo dne 13. 7. 2011 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová
 

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl, p. Nový

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č. 172/11
RM doporučuje ZM neschválit záměr prodeje části pozemku p.č. 494/1 v k.ú. Březová u Sokolova.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 173/11
RM schvaluje záměr pronájmu částí pozemků p.č. 57 o výměře 400 m2, 133/5 o výměře 450 m2 a 133/6 o výměře 60 m2 v k.ú. Rudolec u Březové na dobu určitou do 31. 12. 2014 za cenu 2,--Kč/m2/rok.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 174/11
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 42/1 o výměře 1250 m2 v k.ú. Kostelní Bříza na dobu určitou do 31. 12. 2014 za cenu 2,-- Kč/m2/rok.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 175/11
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 651/48 v k.ú. Kamenice u Březové o výměře cca 130m2 za cenu 85,-- Kč/m2.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 176/11
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje částí pozemků p.č. 501 o výměře cca 100 m2 a 223/2 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 100,-- Kč/m2.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 177/11
RM  schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 328 o výměře 15 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu  3,-- Kč/m2/rok na dobu určitou do 31. 12. 2014.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 178/11
RM schvaluje paní Dagmar Houdové bytem Březová, Okružní 200 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky, a to ve výši 2.000,-- Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 179/11
RM schvaluje paní Boženě Antošové bytem Březová, Komenského 121 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela, a to ve výši 3.000,-- Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 180/11
RM schvaluje Směrnici č. 2/11 O inventarizaci.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 181/11
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 10.271,-- Kč s p. Evou Togyerovou, bytem Březová, Komenského čp. 121. Dluh je za nájemné a služby spojené s užíváním bytu za měsíce 3-5/2011.
RM pověřuje starostu města podpisem Dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 182/11
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 12.238,-- Kč s p. Václavem Hřibem, bytem Březová, Bezejmenná čp. 213. Dluh je za nájemné a služby spojené s užíváním bytu za měsíce 1-6/2011.
RM pověřuje starostu města podpisem Dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 183/11
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 15/2010 - navýšení úhrady za pronájem nebytových prostor v bowling centru s účinností od 1. 9. 2011.
RM pověřuje starostu města podpisem dodatku.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 184/11
RM schvaluje přidělení bytu č. 4 o velikosti 1+1 na nám. Míru čp. 135 p. Robertu Pfeifferovi, bytem Březová, nám. Míru čp. 134.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o nájmu.
Pan Jiříček požádal o vyloučení z hlasování dle zákona.
hlasováno: 4 pro, 1 se zdržel

Usnesení č. 185/11
RM schvaluje přidělení bytu č. 21 o velikosti 1+1 v ul. Komenského čp. 122 p. Štefanu Balonovi bytem Březová, část Kostelní Bříza čp. 49.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 186/11
V souladu se směrnicí č. 3/2008, dále se zákonem č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a s  doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele prací a služeb na akci „Březová - rekonstrukce komunikací u st.p.č. 84-94“ RM schvaluje dodavatele prací na uvedenou akci firmu EURO-BOHEMIA-STAV, s.r.o., se sídlem Plzeň 1 - Severní Předměstí, Hodonínská 43 (dále toto pořadí: 2. SOKOSTAV HT, s.r.o., 3. Společnost RUNAKO Sokolov, spol.s.r.o., 4. ZO OS Stavba ČR EUROVIA CS, a.s.odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, 5. Ondřej Szolar, Březová).
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.187/11
RM schvaluje podání žádosti o nadační příspěvek z Nadace ČEZ na realizaci projektu „Revitalizace zeleně - třešňovka“ ve výši 199.210,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem žádosti.
hlasováno: 5 pro

Jednání bylo ukončeno v 15.15 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová

Přečíst »14.7.2011  

5. mimořádné jednání RM Březová dne 29. června 2011

USNESENÍ - ZÁPIS
z 5. mimořádného jednání Rady města Březová,

které se konalo dne29. 6. 2011 v 19.00 hodin v zasedací místnosti MÚ Březová
 

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl, p. Nový
 

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č. 171/11
V souladu s platným zněním zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a doporučením hodnotící komise jmenované zadavatelem pro výběr zhotovitele veřejné zakázky „Zateplení bytového domu čp. 131-135 v Březové“ RM schvaluje nejvhodnější nabídku uchazeče RENSTAV - stavební činnost s.r.o., se sídlem Sokolov, Nádražní 93 (další pořadí hodnocených nabídek: 2. místo ISSO-inženýrské stavby Sokolov).
RM pověřuje starostu města, aby po splnění zákonných podmínek uzavřel s vítězným uchazečem příslušnou smlouvu o dílo ve výši 7.489.990,--Kč bez DPH.
RM dále v souladu se závěry hodnotící komise vylučuje pro neúplnost předložené nabídky z účasti v zadávacím řízení tyto uchazeče:
- bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. z důvodu nedoložení Osvědčení o registraci v Seznamu odborných dodavatelů (Zelená úsporám)
- PVKP stavební s.r.o. z důvodu nedoložení Osvědčení o registraci v Seznamu odborných dodavatelů (Zelená úsporám) a Osvědčení o řádném plnění 3 významných zakázek se zaměřením a objemem dle požadavku zadavatele podepsané objednateli
- SOKOSTAV HT s.r.o. z důvodu nedoložení Seznamu 3 významných zakázek se zaměřením a finančním objemem dle požadavku zadavatele a Osvědčení o plnění těchto významných zakázek podepsané objednateli.
Hlasováno: 5 pro
 

Jednání bylo ukončeno v 19.30 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová

Přečíst »14.7.2011  

6. jednání RM Březová dne 6. června 2011

USNESENÍ- ZÁPIS
ze 6. jednání Rady města Březová,

které se konalo dne 6. 6. 2011 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ
 

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl, p. Nový

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č. 149/11
RM doporučuje ZM schválit tento program 6. zasedání ZM:
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. 4. rozpočtové opatření v roce 2011
 8. Obecně závazná vyhláška města č.1/11 - o místních poplatcích
 9. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
10. Různé
11. Závěr

Usnesení č. 150/11
RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města č. 1/11 - o místních poplatcích.

Usnesení č. 151/11
RM schvaluje Směrnici č. 1/11 - opravné položky k pohledávkám.

Usnesení č. 152/11
RM schvaluje zápis do kroniky města za rok 2010.

Usnesení č. 153/11
RM schvaluje změnu přílohy č. 3 směrnice č.4/10 - o oběhu a kontrole účetních dokladů - změna výše provozní zálohy ve středisku Městské kino z 1.000,-- Kč na 1.500,-- Kč.

Usnesení č. 154/11
RM schvaluje dotaci pro p. Kristiána Šujana bytem Loket, Zahradní 224/56 na projekt "Domorodci" ve výši 1.000,--Kč. RM doporučuje ZM schválit uzavření příslušné smlouvy a zároveň pověřit starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 155/11
RM schvaluje paní Alžbětě Rádlerové bytem Březová, část Tisová 5 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky, a to ve výši 2.000,-- Kč (z rozpočtu města).

Usnesení č. 156/11
RM schvaluje panu Viktoru Schildhábelovi, bytem Březová, Okružní 243 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manželky a to ve výši 3.000,-- Kč (z rozpočtu města).

Usnesení č. 157/11
RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku reklamní agentuře KOMPAKT spol. s.r.o. na zakoupení osobního automobilu pro Azylový dům pro matky s dětmi v Sokolově (prostřednictvím umístěné reklamy našeho města na tomto vozidle).

Usnesení č. 158/11
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na vypracování změny č. 1 Územního plánu města Březová s Ing. arch. Fárou, autorizovaný architekt ČKA, atelier Plzeň, Železniční 28. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 159/11
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Březová a společností ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín, zastoupené firmou Stav-elektro Chodov na pozemek p.č. 36/1 v k.ú. Rudolec  u Březové, spočívající v umístění kabelového vedení NN a pojistkové skříně v rámci stavby „Březová, Rudolec p.č. 29/7, Mifkovič, kNN“.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 160/11
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Březová a manželi Karlem a Nikolou Krauzovými, bytem Lomnice, Novolomnická 169, týkající se věcného břemene pozemku p.č. 110/1 v k.ú. Kamenice u Březové pro uložení přípojky elektro a pro umožnění používat část pozemku pro přístup  na pozemek p.č. 110/20 (právo chůze).
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 161/11
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-0005274/VB002 pro zařízení distribuční soustavy mezi budoucím oprávněným z věcného břemene - společností ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín a mezi budoucím povinným z věcného břemene - Městem Březová. Věcné břemeno bude zřízeno na p.č. 495/3, 495/1-5 a 481/1 v k.ú. Březová u Sokolova. Celková výměra rozsahu věcného břemene je cca 50,12 m2.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 162/11
RM schvaluje uzavření Smlouvy č. EP-12-000124/003 o zřízení věcného břemene pro zařízení distribuční soustavy, mezi budoucím oprávněným z věcného břemene - společností ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín a mezi budoucím povinným z věcného břemene - Městem Březová. Věcné břemeno bude zřízeno na p.č. 444/1 v k.ú. Březová u Sokolova. Celková výměra rozsahu věcného břemene je cca 51 m2.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 163/11
RM schvaluje zadávací podmínky pro vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Zateplení bytového domu čp. 131-135 v Březové“.
RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů. 

Usnesení č. 164/11
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města v celkové hodnotě 40.863,-- Kč, Základní školy v hodnotě DHM 116.532,05 Kč, budovy a stavby 165.372,--Kč, Mateřské školy, Komenského 11 - DDHM v hodnotě 2.756,70 Kč, DDHM do 3.000,-- Kč v hodnotě 5.043,-- Kč, DDHM nad 3.000,-- Kč v hodnotě 3.050,-- Kč. 

Usnesení č. 165/11
RM schvaluje odměny ředitelkám příspěvkových organizací dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 166/11
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 8.034,-- Kč s p. Mariií Bystrou, bytem Březová, Komenského čp. 122. Dluh je za vyúčtování topné sezony roku 2010.
RM pověřuje starostu města podpisem dohody.

Usnesení č. 167/11
RM schvaluje navýšení nákladů na PHM v systému MHD Sokolov o 1,28 Kč/km, tzn. 86.437,-- Kč/rok bez DPH s podmínkou, že určenou kompenzaci uhradí ostatní obce dle seznamu.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku ke smlouvě. 

Usnesení č. 168/11
RM schvaluje přidělení bytu č. 4 o velikosti 1+1 v čp. 121, ul. Komenského na Březové panu Pekarovičovi René, bytem Březová, část Arnoltov 71.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 169/11
RM schvaluje, na základě předložených nabídek, provádění servisních prací zahradní a lesní techniky v majetku města firmou PROFOREST s.r.o. Dolní Rychnov.
Dle zákona o obcích p. Bouda požádal o vyloučení z hlasování. 

Usnesení č. 170/11
RM schvaluje úlevu na nájemném za měsíc 6/2010 o 984,--Kč (jednorázově) manželům Peroutkovým bytem Březová, Smetanova čp. 155/9.

Přečíst »10.6.2011  

5. jednání RM Březová dne 2. května 2011

USNESENÍ - ZÁPIS
z 5. jednání Rady města Březová,

které se konalo dne 2. 5. 2011 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ
 

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl, p. Nový

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č. 134/11
RM doporučuje ZM schválit tento program 5. zasedání ZM:
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. 3. rozpočtové opatření v roce 2011
 8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
 9. Různé
10. Závěr
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 135/11
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku - 2 ks koberce v loutkárně v celkové ceně 7.540,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 136/11
RM schvaluje slevu za dlouhodobou inzerci v Březovském zpravodaji - při objednávce inzerce alespoň na 3 měsíce bude poskytnuta sleva 30% ze základní ceny.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 137/11
RM doporučuje ZM neschválit záměr prodeje pozemku p.č.st. 37 o výměře 393 m2 v k.ú. Kostelní Bříza.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 138/11
RM schvaluje čerpání z investičního fondu Mateřské školy, Komenského 11 z důvodu pořízení Zahradního domku Ekonomik Laura 300x300 v celkové hodnotě 73.908,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 139/11
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 226, ul. Okružní v Březové (bývalá prodejna).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 140/11
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory - kadeřnictví p. Galejová v domě čp. 213, ul. Bezejmenná v Březové s paní Helenou Galejovou, bytem Sokolov, Mičurinova čp. 2035 na dobu 5ti let, tj. od 1. 6. 2011 do 31. 5. 2016.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 141/11
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě čp. 123 v ul. Komenského v Březové s panem Robertem Polcarem, bytem Březová, Okružní čp. 208 na dobu jednoho roku, tj. od 1. 6. 2011 do 31. 5. 2012.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 142/11
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 3.966,-- Kč s p. Petrem Incédym, bytem Březová, Komenského čp. 120/14. Dluh je za nájemné a služby spojené s užíváním bytu za měsíc 2/2011.
RM pověřuje starostu města podpisem Dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 143/11
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 7.968,-- Kč s p. Michaelou Tomovou, bytem Březová, Komenského čp. 121/5. Dluh je za nájemné a služby spojené s užíváním bytu za měsíce 1/2004, 9/2004 a vyúčtování topné sezony roku 2004 a 2005.
RM pověřuje starostu města podpisem Dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 144/11
RM doporučuje ZM zrušit své  usnesení č. 43/09 ze dne 30. 3. 2009, kterým byl schválen prodej části pozemku p.č. 51/1 o výměře cca 2000 m2 v k.ú. Kamenice u Březové p. Tlamkovi Tomášovi, bytem Sokolov, Slavíčkova 1679.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 145/11
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 365/13 o výměře cca 1000 m2 v k.ú. Vranov u Rovné za cenu 85,-- Kč/m2.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 146/11
RM schvaluje jako dodavatele rekonstrukce místních komunikací v Březové pro rok 2011 společnost EUROVIA CS a.s., odštěpný závod, oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72. Rekonstrukce komunikací bude realizována dle skutečně provedených výměr, za jednotkové ceny dle nabídky č. 11/103 ze dne 15. 4. 2011.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv o dílo.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 147/11
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 43/1 o výměře cca 130 m2 v k.ú. Březová u Sokolova.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 148/11
RM schvaluje dodatek č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 20. 1. 2003 s Telefonica O2, Praha (zařízení na střeše budovy MěÚ).
RM pověřuje starostu města podpisem dodatku.
hlasováno: 5 pro

Jednání bylo ukončeno v 16.00 hodin
Zapsala: Jana Kašparová

Přečíst »3.5.2011