3. mimořádné jednání RM Březová dne 19. března 2012

USNESENÍ
z 3. mimořádného jednání Rady města Březová,
které se konalo dne 19. 3. 2012 v 16.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

 Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl, p. Nový

 RM přijala toto usnesení:

 Usnesení č. 129/12
Na základě výsledků výběrového řízení na akci „Pronájem nebytových prostor - restaurace v MFC, Komenského čp. 250“ RM schvaluje pronájem těchto nebytových prostor na dobu 5 let, tj. od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2017 p. Milanovi Szolarovi, bytem Březová, Bezejmenná čp. 355. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 16.30 hodin

Zapsala: Jana Kašparová

Přečíst »20.3.2012  

3. jednání RM Březová dne 12. března 2012

USNESENÍ
z 3. jednání Rady města Březová,

které se konalo dne 12. 3. 2012 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ
 

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl, p. Nový

RM přijala tato usnesení:
Usnesení č. 73/12

RM doporučuje ZM schválit tento program zasedání (26. 3. 2012)
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
8. Různé
9. Závěr

Usnesení č. 74/12
RM schvaluje směrnici č. 1/12 O výši poskytovaného stravného při pracovních cestách.

Usnesení č. 75/12
RM schvaluje účetní závěrku zřízených příspěvkových organizací Mateřská škola, Komenského 11, Mateřská škola, Smetanova 218 a Základní škola, Komenského 232.

Usnesení č. 76/12
RM schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku zřízených příspěvkových organizací takto:
Základní škola Březová
hospodářský výsledek 125.799,31 Kč
rezervní fond 25.799,31 Kč
fond odměn 100.000,--Kč
Mateřská škola, Komenského 11
hospodářský výsledek 151.021,23 Kč
rezervní fond 131.021,23 Kč
fond odměn 20.000,-- Kč
Mateřská škola, Smetanova 218
zlepšený HV nedosažen

Usnesení č. 77/12
RM doporučuje ZM schválit smlouvu o úvěru na akci „Rudolec-výstavba víceúčelového objektu“.

Usnesení č. 78/12
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního příspěvku TJ Olympii Březová na činnost ve výši 290.000,--Kč.

Usnesení č. 79/12
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního příspěvku Městu Sokolov na výkon činnosti Městské policie Sokolov na Březové ve výši 400.000,--Kč.

Usnesení č. 80/12
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku FK Olympii Březová na startovné, rozhodčí a sportovní potřeby ve výši 49.000,--Kč.

Usnesení č. 81/12
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku AMK - klub cyklotrialu na sportovní činnost a zajištění soutěže MČR ve výši 30.000,--Kč.
Pan Bouda požádal dle zákona o vyloučení z hlasování.

Usnesení č. 82/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru  FK  Flamengo Březová na startovné, sportovní potřeby a rozhodčí ve výši 15.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 83/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru FC Rafani Rudolec na sportovní potřeby a ceny ve výši 15.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 84/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Florbalovému klubu Březová na činnost klubu ve výši 15.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 85/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Cyklistickému klubu Team Bike Březová na podporu talentované mládeže na soutěžích ve výši 15.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 86/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Tělovýchovné unii Sokolov na Sportovní ligu škol ve výši 5.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 87/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Olympii-fitness na nákup posilovacího stroje ve výši 20.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 88/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Jaffa Production o.s. na pořádání Březovské metalové noci ve výši 20.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 89/12
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Pionýru Březová na akce pro děti a provoz oddílů ve výši 30.000,--Kč.

Usnesení č. 90/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru p. Nemethové-Randové na letní tábor Kořen ve výši 15.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 91/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Základní škole Březová na Všesokolský slet 2012 (cvičební úbory, poplatky) ve výši 16.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 92/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru SDH  Březová na tábor mladých hasičů a teplákové soupravy ve výši 15.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 93/12
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ČSCH K. Bříza na pořádání krajské výstavy králíků, údržbu plotu v areálu a výstavbu tržiště ve výši 40.000,--Kč.

Usnesení č. 94/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Českému svazu zahrádkářů Březová na činnost a zájezd na výstavu ve výši 7.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 95/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Českému rybářskému svazu Březová na činnost dětského rybářského kroužku, materiální vybavení a dopravu na závody reprezentantů ČR ve výši 15.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 96/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Českému svazu včelařů Kynšperk - včelaři Březová na šlechtitelský program - nákup matek a léčiv ve výši 5.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 97/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Základní kynologické organizaci Březová na provoz organizace ve výši 20.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 98/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Místní skupině Českého červeného kříže Březová na činnost, zdravotní potřeby a materiál ve výši 6.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 99/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Agentuře osobní asistence Sokolov na provoz a vybavení ve výši 10.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 100/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Svazu diabetiků Sokolov na edukačně preventivní pobyty a činnost ve výši 3.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 101/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru o.s. Útočiště na provoz Azylového domu v Oloví ve výši 2.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 102/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Svazu tělesně postižených na rekondiční pobyt ve výši 1.200,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 103/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Správě zdravotních a sociálních služeb Cheb p.o. na akviziční pomůcky sociální službě Raná péče ve výši 3.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 104/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru  Gymso Sokolov na pořádání maturitního plesu ve výši 4.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 105/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Kristianu Šujanovi na zpravodajský portál Domorodci ve výši 1.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 106/12
RM doporučuje ZM schválit uzavření příslušných smluv o poskytnutí finančního příspěvku dle usnesení RM č. 80, 81, 89, 93 a zároveň pověřit starostu města podpisem těchto smluv.

Usnesení č. 107/12
RM trvá na svém usnesení č. 29/12 ze dne 13. 2. 2012, kterým neschvaluje pronájem části pozemku p.č. 443/1 o výměře 36 m2 v k.ú. Březová u Sokolova.

Usnesení č. 108/12
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 73/2 o výměře 56 m2 v k.ú. Rudolec u Březové na dobu určitou (do provedení zápisu stavby čerpací stanice do KN) za cenu 5,-- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 109/12
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 421/47 o výměře 5010 m2 v k.ú. Březová u Sokolova - prodloužení nájemní smlouvy do 31. 12. 2012.

Usnesení č. 110/12
RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu „Stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 56, přípojky inženýrských sítí, parkovací plochy u bývalé restaurace Kamenice na pozemcích st.p.č. 21, p.p.č. 696/1 a 3/7 v k.ú. Kamenice u Březové“.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 111/12
RM schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích st.p.č. 21, p.p.č. 3/7 a 696/1 v k.ú. Kamenice u Březové z důvodu umístní přípojek inženýrských sítí (kanalizační, vodovodní a elektro přípojky).
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 112/12
RM schvaluje záměr pronájmu částí pozemků p.č. 51/1 o výměře 400 m2 a 78/1 o výměře 400 m2 v k.ú. Kamenice u Březové na dobu určitou do 31. 12. 2014 za cenu 2,-- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 113/12
RM schvaluje Pravidla pro schvalování prodeje částí pozemků.

Usnesení č. 114/12
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 651/53 o výměře 191 m2 v k.ú. Kamenice u Březové na dobu určitou do 31. 12. 2014 za cenu 2,-- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 115/12
RM schvaluje p. Františku Potuckému, bytem Březová čp. 19 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manželky, a to ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).

Usnesení č. 116/12
RM schvaluje p. Miroslavu Lukášovi, bytem Březová, Okružní čp. 178 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem otce a to ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).

Usnesení č. 117/12
RM schvaluje členy konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace základní škola, Komenského 232:
za zřizovatele: Miroslav Bouda - předseda komise
za Krajský úřad Karlovarského kraje: Mgr. Blanka Hanáková
za pedagogické pracovníky školy: Mgr. Jana Fajtová
za Českou školní inspekci: PhDr. Milan Molc
za školskou radu školy: Šárka Škubalová
tajemnice komise: Jana Kašparová

Usnesení č. 118/12
RM schvaluje dle §6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006  Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) žádost o pořizování územně plánovací dokumentace Územního plánu města Březová Městským úřadem v Sokolově, odbor stavební a územního plánování, dle §6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č. 119/12
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 58/1 o výměře 75 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu  2,-- Kč/m2/rok na dobu určitou do 31. 12. 2014 p. Hauptmannlovi Václavovi, bytem Březová, část Rudolec čp. 62.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 120/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 8 o velikosti 1+1 v čp. 122 ul. Komenského na Březové p. Drahomíru Jankovi bytem Březová, Komenského čp. 122.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 121/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 39 o velikosti 1+0 v ul. Bezejmenná čp. 213 p. Karin Kokenyové bytem Hlavní čp. 90, Březová.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 122/12
RM schvaluje přechod nájmu bytu č. 10 v čp. 81 ul. Sklářská na Březové z p. Pavlíny Rudovské na p. Jiřího Rudovského.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 123/12
RM schvaluje výměnu bytu č. 2 o velikosti 3+1 v čp. 133 na nám. Míru (nájemce Ing. Fiala Milan) a bytu č. 10 o velikosti 1+1 v čp. 82 ul. Sklářská (nájemce p. Šeliga Radek).
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 124/12
RM neschvaluje podnájem v pronájmu bytu č. 10 v čp. 121 ul. Komenského (nájemce p. Hofrichter) pro pana Stanislava Žandu a trvá na vrácení bytu.

Usnesení č. 125/12
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp. 226 ul. Okružní na Březové (lékárna) s Mgr. Střeskovou Evou na dobu 5 let tj. od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2017.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 126/12
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp. 155 ul. Smetanova na Březové (dámská posilovna) s p. Šimkovou Renatou, bytem Březová, ul. Okružní čp. 177 na dobu 5 let tj. od 1. 3. 2012 do 28. 2. 2017.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 127/12
RM neschvaluje další prodloužení podnájmu v nájmu bytu č. 22 v čp. 122 ul. Komenského (nájemce p. Horváth L.) pro p. Bohumíra Szabo, bytem Sokolov, Sokolovská čp. 1602 a trvá na vystěhování p. Szabo s přítelkyní z uvedeného bytu.
Pokud p. Horváth L. nebude dále užívat byt, RM trvá na jeho vrácení městu.

Usnesení č. 128/12
RM schvaluje přijetí daru od Geosan  spol. s.r.o.  Brno ve výši 20.000,--Kč na rozvoj infrastruktury integrovaných obcí a od Zdeňka Daňo - DANEK Sokolov ve výši 1.000,--Kč na pořádání II. ročníku florbalového turnaje "O pohár starosty města Březová".
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv.

Jednání bylo ukončeno v 17.00 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová

Přečíst »13.3.2012  

2. mimořádné jednání RM Březová dne 27. února 2012

USNESENÍ - ZÁPIS
z 2. mimořádného jednání Rady města Březová,
které se konalo dne 27. 2. 2012 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl, p. Nový

Ověřovatelé: p. Šafnerová, p. Jiříček

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č. 71/12
RM schvaluje výpověď z nájmu nebytových prostor v čp. 250, ul. Komenského na Březové (restaurace v Multifunkčním centru) dohodou k 31. 3. 2012 s nájemcem - Jihočeská drůbež s.r.o., Staré Sedlo, p. Kofroň.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 72/12
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 250, ul. Komenského na Březové - restaurace v Multifunkčním centru v souladu se schválenými podmínkami o pronájmu (výběrová dokumentace).
Zájemci mohou své nabídky dle výběrové dokumentace, která je k dispozici na MěÚ Březová u p. Fialové, předkládat písemně na adresu Městského úřadu nebo osobně v podatelně Městského úřadu do 16. 3. 2012
do 12.00 hodin.
hlasováno: 5 pro 

Jednání bylo ukončeno v 17.30 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová

Přečíst »29.2.2012  

2. jednání RM Březová dne 13. února 2012

USNESENÍ
z 2. jednání Rady města Březová,

které se konalo dne 13. 2. 2012 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl, p. Nový

Usnesení č. 20/12
RM doporučuje ZM schválit tento program zasedání (27. 2. 2012 od 16.00):
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. 1. rozpočtové opatření v roce 2012
 8. OZV č. 1/12, kterou se mění OZV č. 1/11 o místních poplatcích
 9. OZV č. 2/12, kterou se stanoví koeficient pro výpočet daně z nemovitosti
10. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
11. Různé
12. Závěr
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 21/12
RM doporučuje ZM schválit 1. rozpočtové opatření v roce 2012.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 22/12
RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2012, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města č. 1/2011, o místních poplatcích.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 23/12
RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2012, kterou se stanoví koeficient pro výpočet daně z nemovitosti.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 24/12
RM doporučuje ZM odvolat z funkce člena kontrolního výboru Ing. Meisera Viléma (úmrtí) a jmenovat členem výboru Ing. Pokludu Radomíra, bytem Březová, gen. Svobody 317.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 25/12
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku podle návrhů dílčích inventarizačních komisí po inventarizaci za rok 2011 v celkové hodnotě: DDHM 193.279,23 Kč, DHM - věci a soubory 96.700 Kč, DDNM-software 17.878,-- Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 26/12
RM doporučuje ZM schválit předčasné splacení zůstatku úvěru na zateplení základní školy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 27/12
RM schvaluje plán inventur pro rok 2012.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 28/12
RM schvaluje poskytnutí dotace Ples S4 o.s., nám. K. Sabiny 159/16, Karlovy Vary ve výši 1.000,-- Kč na pořádání plesu.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 29/12
RM neschvaluje pronájem části pozemku p.č. 443/1 o výměře 36 m2 v k.ú. Březová u Sokolova.
hlasováno: 4 pro, 1 proti

Usnesení č. 30/12
RM doporučuje ZM  schválit záměr prodeje pozemku p.č. 40/2  o výměře 20 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 300,-- Kč/m2.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 31/12
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku p.č. 185/12 o výměře 25 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 300,-- Kč/m2.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 32/12
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku p.č. 368/6 o výměře 24 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 300,-- Kč/m2.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 33/12
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 58/1 o výměře 75 m2 v k.ú. Rudolec u Březové za cenu  2,-- Kč/m2/rok na dobu určitou do 31. 12. 2014 pro účely zahrady.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 34/12
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku p.č. 601/3 o výměře 165 m2 v k.ú. Kamenice u Březové za cenu 60,-- Kč/m2.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 35/12
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku st.p.č.96 o výměře 10 m2 v k.ú. Kamenice u Březové za cenu 300,-- Kč/m2.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 36/12
RM doporučuje ZM schválit záměr pořízení Územního plánu města Březová. RM doporučuje ZM určit zastupitele města p. Boudu Miroslava pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování Územního plánu města Březová.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 37/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 17 v čp. 213 ul. Bezejmenná p. Boženě Hammerschmiedové, bytem Kletečná čp. 36, Rakovník.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 38/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 10 v čp. 213 ul. Bezejmenná p. Markétě Bergové, bytem Sokolov, Křížová 155/19.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 39/12
RM schvaluje p. Ladislavu Novákovi, bytem Březová, Komenského čp. 13, finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manželky, a to ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 40/12
RM schvaluje p. Heleně Meiserové, bytem Březová, nám. Míru čp. 131, finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela, a to ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 41/12
RM schvaluje p. Edeltraud Walterové, bytem Březová, Hlavní čp. 103, finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela, a to ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 42/12
RM ruší své usnesení č. 133/09 ze dne 29. 6. 2009 - pravidla pro poskytování příspěvku na úhradu pohřbu.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 43/12
RM schvaluje tato pravidla pro poskytování příspěvku občanům Březové a integrovaných obcí na částečnou úhradu nákladů pohřbu s platností od 1. 2. 2012:
a) o příspěvek může požádat pouze občan Březové a integrovaných obcí na občana Březové a int. obcí (žadatel i zemřelí musí mít trvalý pobyt na Březové a int. obcích),
b) občan Březové a int. obcí, který o příspěvek požádá a doloží účetní doklad na náklady pohřbu, obdrží příspěvek  3.000,-- Kč, pokud pohřeb proběhne bez obřadu 2.000,-- Kč,
c) pokud žadatel prokáže, že je v tíživé finanční situaci, může mu být na základě doporučení komise SaZ poskytnut příspěvek až do výše 5.000,-- Kč,
d) příspěvek nebude poskytnut, pokud má žadatel pohledávku vůči městu Březová po splatnosti,
e) komise SaZ může v ojedinělých případech doporučit RM o přidělení jinak,
f) finanční příspěvek není nárokově vymezen a je omezen rozpočtem města.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 44/12
RM schvaluje nové platové výměry ředitelkám příspěvkových organizací dle předloženého návrhu.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.45/12
V souladu s novelou zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 166, RM schvaluje vyhlášení konkurzu na ředitelku příspěvkové organizace Základní škola Březová. Ředitelkám příspěvkových organizací Mateřská škola, Komenského 11 a Mateřská škola, Smetanova 218 RM schvaluje prodloužení pracovního poměru o dalších 6 let.
RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 46/12
RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 10 v čp. 350 ul. Odborářů manželům Heroldovým bytem tamtéž za cenu 839.000,-- Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 47/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 20 o velikosti 1+1 v čp. 121 ul. Komenského p. Kapounkovi J., bytem Březová, Komenského čp. 122. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy po úhradě částky ve výši dvouměsíčního nájemného z bytu.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 48/12
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp. 155 ul. Smetanova (dámská posilovna).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 49/12
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp. 226 ul. Okružní (lékárna).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 50/12
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 34 Rudolec (restaurace) s p. Brabcovou Blankou, bytem Březová, část Rudolec čp. 34 na dobu 5 let, tj. od 1. 3. 2012 do 28. 2. 2017.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 51/12
RM neschvaluje podnájem v nájmu v bytě č. 8 v čp. 84 v ul. Sklářská, nájemce p. Paleček V., pro p. Šrámka Karla.  RM trvá na vrácení bytu Městu Březová.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 52/12
RM neschvaluje podnájem v nájmu v bytě č. 9 v čp. 84 v ul. Sklářská, nájemce p. Prokop A., pro sl. Dorňákovou Janu. RM trvá na vrácení bytu Městu Březová.
hlasováno: 5 pro 

Usnesení č. 53/12
RM schvaluje přijetí darů (knih) od čtenářů pro Městskou knihovnu dle předloženého seznamu.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 54/12
RM schvaluje uzavření smlouvy o instalaci, modernizaci, provozování, údržbě, opravách a servisu sítě elektronických komunikací Wolfnet.Cz, na nemovitostech ve vlastnictví Města Březová se společností Systém Net Line s.r.o., Sokolov, Rokycanova 1929.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 55/12
RM schvaluje smlouvu o dílo na rok 2012 s firmou de Wolf GROUP s.r.o Cheb - služby  deratizace, dezinfekce a dezinsekce pro krytí potřeb hygienické, zdravotně i morálně bezpečné provozovatelnosti objektů a veřejného prostranství pro katastr města Březová.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 56/12
RM schvaluje smlouvu s p. Davidem Hrbáčkem, provozovatelem útulku pro psy, Rovná-Milíře 20E na odchyt a umístění toulavých psů v katastru města Březová.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 57/12
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 3.440,-- Kč s p. Petrou Najmanovou, bytem Březová, nám. Míru čp. 138/1. Dluh je za nájemné a služby spojené s užíváním bytu za měsíc 12/2011.
RM pověřuje starostu města podpisem dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 58/12
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 12.582,-- Kč s p. Zdeňkou Šímovou, bytem Březová, nám. Míru čp. 139. Dluh je za nájemné a služby spojené s užíváním bytu za měsíce 12/2011, 1/2012.
RM pověřuje starostu města podpisem dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 59/12
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 10.233,-- Kč s p. Evou Štísovou, bytem Březová, nám. Míru čp. 134. Dluh je za nájemné a služby spojené s užíváním bytu za měsíce 11 a 12/2011.
RM pověřuje starostu města podpisem dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 60/12
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 35.777,-- Kč s p. Filipem Pekarovičem, bytem Březová, Komenského čp. 122/9. Dluh je za nájemné a služby spojené s užíváním bytu za měsíce 3-12/2011 a penále.
RM pověřuje starostu města podpisem dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 61/12
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 15.924,-- Kč s p. Ingrid Malátovou, bytem Březová, Odborářů čp. 350. Dluh je za nájemné a služby spojené s užíváním bytu za měsíce 8 a 9/2010, 7,10 a 12/2011.
RM pověřuje starostu města podpisem dohody.
hlasováno: 5 pro 

Usnesení č. 62/12
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 6.029,-- Kč s p. Petrem Incédym, bytem Březová, Komenského čp. 120/14. Dluh je za nájemné a služby spojené s užíváním bytu za měsíce 9 a 12/2011.
RM pověřuje starostu města podpisem dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 63/12
RM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu ve výši 14.846,-- Kč s p. Romanem Novákem, bytem Březová, Komenského čp. 120. Dluh je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 11 a 12/2011.
RM pověřuje starostu města podpisem dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 64/12
RM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu ve výši 9.197,--Kč s p. Ludovítem Vargou, bytem Březová, Bezejmenná čp.213/38. Dluh je za nedoplatek vyúčtování TS 2010, za nájemné a služby poskytované s užívání bytu za měsíce 1,4,5 a 9/2011.
RM pověřuje starostu města podpisem dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 65/12
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o uznání a úhradě dluhu ve výši 58.528,-- Kč  s p. Ivanem Beňadikem, bytem Březová, Komenského čp. 122. Dluh je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 11-12/2009, 1-12/2011 a 1/2012.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 66/12
RM schvaluje podání žádosti o dotační příspěvek z programu Ministerstva pro místní rozvoj pro rok 2012 na realizaci projektu s názvem „Dětské hřiště v obci Kostelní Bříza“ ve výši 175.000,-- Kč (70% celkových předpokládaných nákladů) a zároveň schvaluje spolufinancování akce v předpokládané výši 75.000,-- Kč (30% celkových předpokládaných nákladů). Celkové předpokládané náklady jsou 250.000,-- Kč bez DPH.
RM pověřuje starostu města podpisem žádosti.
hlasováno: 3 pro 2 proti

Usnesení č. 67/12
RM pověřuje tajemnici MěÚ p. Janu Kašparovu určováním příležitostných slev na herní prvky v bowlingovém centru Březová.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 68/12
RM schvaluje nenavyšování nájemného v nebytových prostorách o inflaci pro rok 2012 a zůstat na stejné výši jako v roce 2011. Pan Jiříček a p. Brandl požádali dle zákona o vyloučení z hlasování.
hlasováno: 3 pro 2 se zdrželi

Usnesení č. 69/12
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění práv k výstavbě „Novostavba rodinného domu na p.p.č. 352/8 v k.ú. Kostelní Bříza“ - přípojky vody a splaškové kanalizace na pozemku p.č. 352/11 ve vlastnictví Města Březová, mezi Městem Březová a p. Schubertem Pavlem, bytem Březová, Dvouletky čp. 41.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 70/12
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Březová a p. Schubertem Pavlem, bytem Březová, Dvouletky čp. 41, týkající se pozemku p.č. 352/11 v k.ú. Kostelní Bříza (uložení přípojek vody a splaškové kanalizace).
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Jednání bylo ukončeno v 18.00 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová

Přečíst »16.2.2012  

1. jednání RM Březová dne 9. ledna 2012

USNESENÍ - ZÁPIS
z 1. jednání Rady města Březová,

které se konalo dne 9. 1. 2012 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl, p. Nový

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č. 2/12
RM schvaluje Přílohu č. 1 ke směrnici č. 5/2000 - O zapůjčení nebytových prostor a movitých věcí v MFC Březová - ceník zapůjčení s účinností od 1. 1. 2012.

Usnesení č. 3/12
RM schvaluje převod položek dlouhodobého hmotného majetku v ocenění jedné položky do 40.000,--Kč z účtu 022 na účet drobného dlouhodobého majetku 028.

Usnesení č. 4/12
RM schvaluje odpisové plány zřízených příspěvkových organizací (Základní škola, Mateřská  škola -  Komenského 11,  Mateřská škola  -  Smetanova 218) dle předložených návrhů.

Usnesení č. 5/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 30 v čp. 213 ul. Bezejmenná p. Růtové Věře bytem Březová, gen.Svobody čp.343.

Usnesení č. 6/12
RM  schvaluje p.Vasilovi  Romanovi  bytem  Březová,  nám.Míru  čp.229 finanční příspěvek  na krytí nákladů  spojených s pohřbem  manželky ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).

Usnesení č. 7/12
RM  schvaluje  pravidla  pro  čerpání  přidělených  finanční příspěvků občanům Březové na základě doporučení komise sociální a zdravotní.

Usnesení č. 8/12
RM schvaluje uzavření servisní smlouvy na servis a pravidelnou údržbu zařízení a zpracování  pravidelné revize EPS pro objekt  MFC na adrese Komenského  čp.250  s  firmou  Sokolovská  elektro  firma, spol. s.r.o. Sokolov na dobu neurčitou.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 9/12
RM schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě restaurace - Kulturní dům č. smlouvy 4/2010 ze dne 1. 3. 2010 se stávajícím nájemcem firmou Jihočeská drůbež - Kofroň s.r.o. Předmětem dodatku je snížení rozsahu pronajímaných prostor o víceúčelový salonek o výměře 63,7 m2 a vstupní halu o výměře 28,5 m2.
RM pověřuje starostu města podpisem Dodatku.

Usnesení č. 10/12
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy na bar v hale MFC, Komenského čp. 250, Březová č.smlouvy 12/2010 ze  dne 12.5.2010 s firmou Jihočeská drůbež - Kofroň s.r.o.

Usnesení č. 11/12
RM schvaluje výměnu bytu č. 4 o velikosti 1+3 (nájemce manželé Střeskovi) a bytu č. 5 o velikosti 1+3 (nájemce p. Gottfriedová) v čp. 226 ul. Okružní na Březové.

Usnesení č. 12/12
RM doporučuje  ZM schválit Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 10.542,-- Kč s p. Lenkou  Lamačovou bytem Březová, Komenského čp.122. Dlužná částka je za nedoplatek vyúčtování TS 2010, za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 9, 10/2011 a penále.

Usnesení č. 13/12
RM schvaluje prominutí  penále ve výši 20.999,-- Kč za pozdě hrazené nájemné p. Novákovi R. bytem Březová, Komenského čp. 120.

Usnesení č. 14/12
RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu  povést stavbu "DČOV a Lapol pro restauraci čp. 56 a kanalizační přípojka z DČOV" na  pozemku p.č.21 v k.ú. Kamenice u Březové mezi Městem  Březová a p. Třešňákem  Radovanem, Kamenice čp. 10.
RM pověřuje starostu města podpisem Smlouvy.

Usnesení č. 15/12
RM  schvaluje uzavření Smlouvy o  budoucí smlouvě  o zřízení  věcného břemene mezi  Městem Březová a p. Třešňákem Radovanem, Kamenice čp.10, týkající se pozemků p.č. 21 v k.ú. Kamenice u Březové (umístění DČOV pro restauraci č.p. 56 + přípojka s vyústěním tělesem do potoka).
RM pověřuje starostu města podpisem Smlouvy

Usnesení č. 16/12
RM  schvaluje uzavření  Smlouvy o  provádění poradenské  a konzultační činnosti pro Město Březová pro rok 2012 s Ing.arch.Fárou, autorizovaný architekt ČKA, atelier Plzeň, Železniční 28.
RM pověřuje starostu města podpisem Smlouvy.

Usnesení č. 17/12
RM schvaluje  záměr prodloužení nájmu nebytových  prostor restaurace v Rudolci čp.34.

Usnesení č. 18/12
V souladu  s usn.č.17/10  RM schvaluje  s účinností  od 1.2.2012  cenu bowlingové dráhy na 200,--Kč/hod./1 dráha.

Usnesení č. 19/12
RM schvaluje seznam členů zásahové jednotky (JPO II.) na rok 2012.

Zapsala: Jana Kašparová
 


 

Přečíst »12.1.2012  

1. mimořádné jednání RM Březová dne 2. ledna 2012

USNESENÍ - ZÁPIS
z 1. mimořádného jednání Rady města Březová,

které se konalo dne 2. 1. 2012 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl
Omluven: p. Nový

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č. 1/12
V souladu s  usn. ZM č. 97/11 ze dne 19. 12. 2011 RM schvaluje finanční odměny aktivním občanům, členům komisí a výborů, vedoucím společenských organizací a sportovním reprezentantům města dle předloženého návrhu.

Přečíst »4.1.2012  

10. jednání RM Březová dne 12. prosince 2011

USNESENÍ - ZÁPIS
z 10. jednání Rady města Březová,

které se konalo dne 12. 12. 2011 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ
 

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl, p. Nový

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č. 280/11
RM doporučuje ZM schválit tento program zasedání ZM (19. 12. 2011):
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. 8. rozpočtové opatření v roce 2011
 8. Rozpočet města pro rok 2012, včetně pravidel rozpočtového procesu
 9. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
10. Různé

Usnesení č. 281/11
RM schvaluje termíny zasedání Rady města pro rok 2012 a doporučuje ZM schválit termíny zasedání Zastupitelstva města pro rok 2012.

Usnesení č. 282/11
RM schvaluje organizační schéma Městského úřadu k 1. 12. 2011.

Usnesení č. 283/11
RM doporučuje ZM schválit 8. rozpočtové opatření v roce 2011.

Usnesení č. 284/11
RM doporučuje ZM schválit rozpočet na rok 2012 dle předloženého návrhu:
Příjmy 69.448.200,-- Kč, provozní výdaje 60.688.200,-- Kč, kapitálové výdaje 6.400.000,-- Kč, splátky úvěrů 2.360.000,-- Kč.
RM doporučuje ZM schválit pravidla rozpočtového procesu v roce 2012.

Usnesení č. 285/11
RM schvaluje pro rok 2012 limit počtu pracovníků MěÚ v hlavním pracovním poměru 35, z toho:
HSO 11, knihovna 1, SMM 3, MH+IO 11, BH 3, pečovatelky 2, sběrna prádla 1, MFC 3 a 4 pracovníci na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce Sokolov.

Usnesení č. 286/11
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města v celkové hodnotě DDHM 14.279,28 Kč a DHM 59.035,-- Kč.

Usnesení č. 287/11
RM doporučuje ZM schválit přijetí úvěru na předfinancování akce "Rudolec - výstavba víceúčelového objektu" do výše 5.200.000,-- Kč.

Usnesení č. 288/11
RM schvaluje odměny ředitelkám příspěvkových organizací dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 289/11
RM schvaluje dotaci pro FK Flamengo Březová na nákup dresů ve výši 12.000,-- Kč.

Usnesení č. 290/11
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku společnosti Služby města Březová - úhlová bruska IČ 1796 (nefunkční, nerentabilní oprava).

Usnesení č. 291/11
RM schvaluje panu Luďku Grebeňovi, bytem Březová, část Kamenice 69 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem otce, a to ve výši 2.000,-- Kč (z rozpočtu města).

Usnesení č. 292/11
RM schvaluje přidělení bytu č. 19 v DPS Březová o velikosti 1+1 paní Miladě Krtkové, bytem Březová, část Rudolec 56.

Usnesení č. 293/11
RM schvaluje dalšího řidiče automobilem města p. Lubomíra Boukala, bytem Březová, Hlavní čp. 118 pro dopravu dechového orchestru Březováček.

Usnesení č. 294/11
RM odvolává z funkce tajemnice komise S a Z p. Magdalenu Valečkovou (odchod do důchodu) a schvaluje do funkce tajemnice komise p. Lenku Fialovou.

Usnesení č. 295/11
RM odvolává z funkce tajemnice komise sportu sl. Veroniku Doudovou (mateřská dovolená) a schvaluje do funkce tajemnice komise p. Ester Krejnickou.

Usnesení č. 296/11
RM doporučuje ZM schválit finanční odměny aktivním občanům (členům komisí, výborů, společenským  organizacím, sportovním reprezentantům, funkcionářům atd.) v celkové výši 90.000,--Kč.
RM  doporučuje ZM, aby rozdělením této částky byla pověřena RM na lednovém jednání.

Usnesení č. 297/11
RM  schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 6.650,-- Kč s p. Václavem Pernerem, bytem Březová, Sklářská čp. 83. Dluh je za nájemné a služby spojené s užíváním bytu za měsíce 8 a 10/2011.
RM pověřuje starostu města podpisem Dohody.

Usnesení č. 298/11
RM schvaluje podnájem v nájmu bytu č. 2 v čp. 136 na nám. Míru p. Pavlu Karkošovi pro pana Miroslava Lelka  bytem Teplá, Lidická čp.79 na dobu určitou do 31. 12. 2012.
Paní Šafnerová požádala dle zákona o obcích o vyloučení z hlasování.

Usnesení č. 299/11
RM schvaluje podnájem v nájmu bytu č. 5 v čp. 120 v ul. Komenského na Březové sl. Markétě Košťálové pro  sl. Violu Vávrovou, bytem Loket, Sportovní 554 na dobu určitou do 31. 12. 2012.

Usnesení č. 300/11
RM schvaluje výměnu bytu č. 2 o velikosti 1+2 v čp. 100, ul. Hlavní (nájemce Město Březová) a bytu č. 28 o  velikosti 1+2 v čp. 121 ul. Komenského (nájemce p. Krytinář).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.

Usnesení č. 301/11
RM schvaluje výměnu bytu č. 28 o velikosti 1+2 v čp. 121 ul. Komenského (nájemce Město Březová - po p. Krytinářovi) a bytu č. 3 o velikosti 1+3 v čp. 120 ul. Komenského (nájemce p. Novák).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy (p. Novákovi na dobu 3 měsíců).

Usnesení č. 302/11
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor (nehtové studio) v čp. 132 na nám. Míru v Březové na  dobu 5ti let tj. od 1. 11. 2011 do 31. 10. 2016 p. Polcarové Janě, bytem Březová, Okružní čp.208.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 303/11
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor (pekařství) v čp. 231 na nám. Míru v Březové, na dobu 4 let, tj. od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2015 s p. Kováčem Štěpánem, bytem Březová, V Zahrádkách čp. 55.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 304/11
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp. 226 ul. Okružní na Březové p. Lucii Majnekové, bytem Březová, Hlavní čp. 358 za účelem zřízení obchodního místa pojišťovny Kooperativa na dobu 1 roku, tj. od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 305/11
RM schvaluje Smlouvu o dílo č. PP0212 s Ing. Janem Papežem, fa KOORDINACE, Na Vlečce 177, Otovice, na aktualizaci Povodňového plánu města Březová.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 306/11
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. STR 034_11 od Nadace ČEZ na realizaci projektu „Revitalizace zeleně - třešňovka“ ve výši 199.210,-- Kč, přičemž celkové předpokládané náklady projektu činí 199.210,--Kč.

Usnesení č. 307/11
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o nadační příspěvek z Nadace ČEZ na realizaci projektu s názvem „Oranžové sportovní hřiště 2012“ ve výši 1.000.000,-- Kč (54,64% celkových předpokládaných nákladů) a zároveň doporučuje ZM schválit spolufinancování akce v předpokládané výši 830.000,--Kč (45,3% celkových předpokládaných nákladů).

Usnesení č. 308/11
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o nadační příspěvek z Nadace ČEZ na realizaci projektu „Demonstrační soupravy pro výuku fyziky“ ve výši 190.000,--Kč (84.81 % celkových předpokládaných nákladů) a zároveň  doporučuje ZM schválit minimální finanční spoluúčast města Březová ve výši 34.020,-- Kč (15.19 % z celkových nákladů).

Usnesení č. 309/11
RM schvaluje bezúplatný pronájem části pozemku p.č. 365/1 o výměře 203 m2 v k.ú. Vranov u Rovné za účelem příjezdu k rekreačnímu objektu p. Jírovi Martinovi, bytem Chodov, Palackého 715.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 310/11
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR mezi městem Březová a Státním zemědělským fondem na projekt „Rudolec - výstavba víceúčelového objektu“ (dotace ve výši 1.800.000,-- Kč) a zároveň doporučuje ZM schválit předfinancování projektu ve výši cca 5.160.349,-- Kč, a z toho spolufinancování projektu v předpokládané výši 3.360.349,--Kč.

Jednání bylo ukončeno v 17.00 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová
 

Přečíst »13.12.2011  

9. jednání RM Březová dne 14. listopadu 2011

USNESENÍ - ZÁPIS
z 9. jednání Rady města Březová,

které se konalo dne 14. 11. 2011 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.245/11
RM doporučuje ZM schválit tento program zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 7. rozpočtové opatření v roce 2011
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 246/11
RM doporučuje ZM schválit 7. rozpočtové opatření v roce 2011.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 247/11
RM schvaluje dotaci pro TS Mirákl na reprezentaci ve výši 2.000,--Kč
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 248/11
RM schvaluje dotaci pro Ivu Slezákovou, K Přehradě 250/26, Karlovy Vary-Doubí na konání maturitního plesu ISŠTE Sokolov ve výši 2.000,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 249/11
RM schvaluje dotaci pro Střední školu živnostenskou Sokolov na konání maturitního plesu ve výši 3.000,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 250/11
RM schvaluje dotaci pro os. Gymso Sokolov na konání maturitního plesu ve výši 2.000,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 251/11
RM schvaluje dotaci pro Střední zdravotnickou školu v K. Varech na konání maturitního plesu ve výši 1.000,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 252/11
RM schvaluje vyřazení majetku (původně pronajatého společnosti Služby města Březová s.r.o. - nefunkční zálohový zdroj IČ 42524 v hodnotě 3.800,--Kč a skříňka na klíče IČ 885 v ceně 253,--Kč) v celkové hodnotě 4.053,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 253/11
RM doporučuje ZM schválit změnu stanov Mikroregionu Sokolov-východ v podobě dodatku č. 1 ke Stanovám, který obsahuje úpravu ročního příspěvku členských obcí. Roční příspěvek Březové se zvýší ze 40.000,--Kč na 65.000,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 254/11
RM neschvaluje finanční dar pro o.s. Babybox pro odložené děti - Statim na zřízení babyboxu ve městě Cheb.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 255/11
RM schvaluje finanční příspěvek pro HC Březová na nákup dresů ve výši 20.000,--Kč. Pan Jiříček požádal dle zákona o obcích o vyloučení z hlasování
hlasováno: 4 pro, 1 se zdržel

Usnesení č. 256/11
RM schvaluje snížení provozní dotace ZŠ Březová o částku 400.000,--Kč a zároveň schvaluje investiční dotaci investičnímu fondu ZŠ Březová ve výši 400.000,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 257/11
RM doporučuje ZM schválit finanční dar pro Mikroregion Sokolov-východ na odkup pozemků potřebných k vybudování cyklostezky na Slavkovský les ve výši 252.480,-- Kč. Poskytnutí daru bude podmíněno účastí ostatních
měst a obcí dle navrženého modelu financování.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 258/11
RM  doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 651/48 o výměře cca 130 m2 v k.ú. Kamenice u Březové za cenu 85,--Kč/m2.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 259/11
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 443/1 o výměře 36 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu  3,-- Kč/m2/rok na dobu určitou do 31. 12. 2014.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 260/11
RM  doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 365/1 o výměře cca 230 m2 v k.ú. Vranov u Rovné za cenu 120,-- Kč/m2.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 261/11
RM schvaluje záměr bezúplatného pronájmu části pozemku p.č. 365/1 o výměře 203 m2 v k.ú. Vranov u Rovné za účelem příjezdu k rekreačnímu objektu.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 262/11
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 38/1 o výměře cca 35 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 100,-- Kč/m2.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 263/11
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 68/1 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Rudolec u Březové za cenu 80,--Kč/m2.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 264/11
RM doporučuje ZM schválit záměr směny pozemku p.č. 18/7 o výměře 1343 m2 v k.ú. Kamenice u Březové (vlastník Město Březová) za část pozemku p.č. 490/27 o výměře 1343 m2 v k.ú. Březová u Sokolova (vlastník
p. Punčochářová Marie bytem Březová, Kamenice 63).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 265/11
RM schvaluje poskytnutí jednorázové finanční podpory na pokrytí finanční tísně paní Romaně Dorňákové, bytem Březová, Smetanova čp. 154 ve výši 2.000,-- Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 266/11
RM schvaluje poskytnutí jednorázové finanční podpory na pokrytí finanční tísně paní Jitce Pekarovičové, bytem Březová, Komenského čp. 122 ve výši 3.000,-- Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 267/11
RM schvaluje paní Barboře Gažiové, bytem Březová, část Rudolec čp. 63 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela a to ve výši 3.000,-- Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 268/11
RM schvaluje panu Janu Gelbičovi bytem Březová, nám. Míru čp. 133 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených  s pohřbem tchána, a to ve výši 2.000,-- Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 261/11
RM schvaluje panu Karlu Lovašovi, bytem Březová, Komenského čp. 122, přidělení nouzového bytu v DPS Březová, a to na dobu určitou tj. 3 měsíce s možností prodloužení smlouvy pokud bude dodržovat předem
dohodnuté podmínky. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 262/11
RM schvaluje přidělení bytu 1+1 v čp. 122, ul. Komenského panu Janu Lovašovi, trvale hlášen k pobytu Březová, Hlavní čp. 105. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu určitou, tj. 3 měsíce s možností případného dalšího
prodloužení smlouvy. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 263/11
RM schvaluje Dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie mezi Městem Sokolov a Městem Březová. RM pověřuje starostu města podpisem Dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 264/11
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 2.092,-- Kč s p. Margaretou Štůskovou, bytem Březová, Bezejmenná čp. 213. Dluh je za nájemné a služby spojené s užíváním bytu za měsíc 11/2011. RM pověřuje starostu města podpisem Dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 265/11
RM  schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor (nehtové studio) v domě čp. 132 na nám.Míru v Březové.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 266/11
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor (pekařství) v domě čp. 231 na nám.Míru v Březové.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 267/11
RM schvaluje přidělení bytu č. 18 o velikosti 1+1 v čp. 121 ul. Komenského na Březové p. Martinu Bystrému, bytem Hlavní čp. 111, Březová. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 268/11
RM schvaluje výměnu bytu č. 2 v čp. 100 ul. Hlavní na Březové o velikosti 1+2 (nájemce p.Tešná S.) a bytu č. 8 v čp. 134 na nám. Míru o velikosti 1+1 (nájemce Město Březová). RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 269/11
RM schvaluje změnu nájemní smlouvy bytu č. 1 v čp. 100 ul. Hlavní na Březové (nájemce p. Beitlová J.) z doby neurčité na dobu určitou (vždy nejdéle na 6 měsíců) z důvodu platební nekázně. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 270/11
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 420/2 a 442/1 v k.ú. Březová u Sokolova mezi Městem Březová, ČEZ Teplárenská a.s. Chomutov a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v rámci
stavby "R6 Sokolov - Tisová, stavební objekt SO 501 Přeložka parovodu v km 2,966". RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro
 
Usnesení č. 271/11
RM schvaluje ukončení dočasného užívání části pozemku p.č. 36/1 o výměře 180 m2 v k.ú. Rudolec u Březové ke dni 30. 11. 2011 s Ing. Šmatem Ivanem bytem Březová, část Rudolec čp. 77.
hlasováno: 5 pro
 
Usnesení č. 272/11
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na vypracování změny č. 2 ÚPM Březová s Ing. arch. Fárou, autorizovaný architekt ČKA, atelier Plzeň, Železniční 28. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro
 
Usnesení č. 273/11
RM doporučuje ZM schválit odkoupení pozemků p.č. 106/5 o výměře 22 m2 od p. Volmutové Libuše bytem Březová, Hlavní čp. 32, p.č. 111/4 o výměře 4m2 od p. Vetché Heleny, bytem Březová, Hlavní čp. 29, a p.č. 122/4 o výměře 1m2, od manželů Punčochářových, bytem Březová, Dvořákova čp. 149 za cenu 60,--Kč/m2.
hlasováno: 5 pro
 
Usnesení č. 274/11
RM odvolává z funkce tajemnice komise pro integrované obce sl. Markétu Košťálovou (ukončení pracovního poměru) a jmenuje do této funkce pana Jaroslav Bělíčka s účinností od 1. 12. 2011.
hlasováno: 5 pro
 
Usnesení č. 275/11
RM schvaluje prodloužení termínu dokončení stavby "Zateplení bytového domu čp. 131-135 v Březové" společnosti RENSTAV stavební činnost s.r.o. Nádražní 93, Sokolov do 18. 11. 2011. RM pověřuje starostu města podpisem dodatku smlouvy.
hlasováno: 4 pro, 1 se zdržel
 
Usnesení č. 276/11
RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 23/2, 50/1, 764, 696/1 a 3/7 v  k.ú. Kamenice u Březové mezi Městem Březová a p. Třešňákem Radovanem, bytem Březová, část Kamenice čp. 10.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro
 
Usnesení č. 277/11
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Březová a p. Třešňákem Radovanem, bytem Březová, část Kamenice čp. 10, týkající se pozemků p.č. 23/2, 50/1, 764, 696/1 a 3/7 v k.ú. Kamenice u Březové. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro
 
Usnesení č. 278/11
RM ruší své usnesení č. 237/11 - ukončení nájmu z nebytových prostor (restaurace v MFC).
hlasováno: 5 pro
 
Usnesení č. 271/11
Na základě žádosti p. Kofroně o způsobu úhrady pohledávek za nájemné z nebytových prostor (restaurace v MFC) RM schvaluje navržený způsob úhrady dle předloženého splátkového kalendáře do 31. 12. 2011.
hlasováno: 5 pro
 
Jednání bylo ukončeno v 18.30 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová
 

Přečíst »23.11.2011  

8. jednání RM Březová dne 10. října 2011

USNESENÍ
z 8. jednání Rady města Březová,

které se konalo dne 10. 10. 2011 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl, p. Nový

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č. 230/11
RM doporučuje ZM schválit tento program zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 6. rozpočtové opatření v roce 2011
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé

Usnesení č. 231/11
RM doporučuje ZM schválit 6. rozpočtové opatření v roce 2011.

Usnesení č. 232/11
RM schvaluje p. Aleně Machalové bytem Březová, Hlavní 88, finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky, a to ve výši 2.000,-- Kč (z rozpočtu města).

Usnesení č. 233/11
RM schvaluje p. Zdeňce Kaštánkové bytem Březová, Smetanova 180 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 3.000,-- Kč (z rozpočtu města).

Usnesení č. 234/11
RM schvaluje p. Karin Kratochvílové, bytem Březová, Hlavní 88, finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky, a to ve výši 2.000,-- Kč (z rozpočtu města).

Usnesení č. 235/11
RM  schvaluje pronájem části pozemku p.č. 421/1 o výměře 81 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 243,-- Kč/rok na dobu určitou do 31. 12. 2014 p. Aleně Pokorné bytem Březová, Sklářská 125.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 236/11
RM schvaluje pronájem nebytových prostor (kancelář ve II. patře) v čp. 155 ul. Smetanova na Březové na dobu 5ti let tj. od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2016 p. Tomáši Pazderovi bytem Březová, Smetanova 155.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 237/11
Vzhledem k neplnění povinností plynoucí z uzavřené nájemní smlouvy RM schvaluje ukončení pronájmu nebytových prostor v čp. 250 ul. Komenského (restaurace v MFC) s p. M. Kofroněm, bytem Nové Sedlo.
RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č. 238/11
RM schvaluje prodloužení termínu k zaplacení pohledávek za služby spojené s užíváním bytu č. 2 v čp. 100 ul. Hlavní p. Janě Beitlové do 31. 10. 2011. V případě nezaplacení celé dlužné částky bude požadováno okamžité vyklizení bytu.

Usnesení č. 239/11
RM schvaluje podnájem v nájmu bytu č. 22 p. L. Horváthovi, bytem Březová, Komenského čp. 122 pro p. Bohumíra  Szaba bytem Sokolov, Sokolovská čp. 1602 na dobu 1 roku tj. od 1. 10. 2011 do 31. 3. 2012.

Usnesení č. 240/11
RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 12 v čp. 350 ul. Odborářů o výměře 78,21 m2 p. Martinu Čučmanovi, bytem tamtéž, za cenu 817.000,-- Kč.

Usnesení č. 241/11
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 7.600,-- Kč s p. Agnesou Bartoňovou, bytem Březová, Bezejmenná čp. 213.
Dluh je za nájemné a služby spojené s užíváním bytu za měsíce 4,6,7,8/2011. RM pověřuje starostu města podpisem dohody.

Usnesení č. 242/11
RM schvaluje uzavření dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 5.949,-- Kč s p. Romanou Lászlóovou, bytem Březová, Odborářů čp. 193. Dluh je za nedoplatek vyúčtování TS roku 2010 z nebytových prostor.

Usnesení č. 243/11
V souladu s § 84 písm. n) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, RM doporučuje ZM schválit odměnu místostarostce města v navrhované výši.

Usnesení č. 244/11
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo pro výkon funkce pořizovatele při pořizování Změny č. 2 ÚPN Březová ve smyslu § 24 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů s p. Petrem Šanderou, Chodov, Poděbradova 1091. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

Jednání bylo ukončeno v 17.30 hodin
Zapsala: Jana Kašparová

Přečíst »12.10.2011  

7. jednání RM Březová dne 12. září 2011

USNESENÍ
ze 7. jednání Rady města Březová,

které se konalo dne 12. 9. 2011 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p. Bouda, p. Jiříček, p. Brandl, p. Nový
Omluvena: p. Šafnerová

 RM přijala tato usnesení:

Usnesení č. 189/11
RM doporučuje ZM schválit tento program zasedání ZM:
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. 5. rozpočtové opatření v roce 2011
 8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
 9. Různé
10. Závěr 

Usnesení č. 190/11
RM doporučuje ZM schválit 5. rozpočtové opatření v roce 2011.

Usnesení č. 191/11
RM doporučuje ZM schválit záměr pořídit Změnu č.2 Územního plánu města Březová dle přílohy.
RM doporučuje ZM určit zastupitele města pana Miroslava Boudu  pro spolupráci  s pořizovatelem  při pořizování  Změny č.2  Územního plánu města Březová.

Usnesení č. 192/11
RM schvaluje plán inventur pro rok 2011.

Usnesení č. 193/11
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku dle předložených návrhů:
Městská knihovna - DDHM v celkové hodnotě 6.156,--Kč
Mateřská škola, Smetanova 218 - DHM v celkové hodnotě 15.580,-- Kč a DDHM v celkové hodnotě 6.551,82 Kč.

Usnesení č. 194/11
RM doporučuje ZM schválit prodloužení termínu vrácení návratné finanční výpomoci ve výši 1.460.000,-- Kč od sdružení Sokolov-východ z 31. 7. 2011 do 31. 12. 2011.

Usnesení č. 195/11
RM schvaluje dotaci pro Marka Váňu na ubytování při Mistrovství ČR v požárním sportu v Ostravě ve výši 1.500,- Kč.

Usnesení č. 196/11
RM schvaluje přidělení bytu č. 22 o velikosti 1+1 v DPS Březová, Bezejmenná 213 p. Heleně Michalíčkové, bytem Březová, Okružní 201.

Usnesení č. 197/11
RM schvaluje přidělení bytu č. 27 o velikosti 0+1 v DPS Březová, Bezejmenná 213 p. Margaretě Štůskové, bytem Březová, Okružní 182.

Usnesení č. 198/11
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 15.234,--Kč s p. Soňou Tešnou, bytem Březová, Hlavní čp. 100. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 11,12/2010, 2,4,6/2011.

Usnesení č. 199/11
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 7.147,-- Kč s p. Janem Dudziakem, bytem Březová, Komenského čp. 121. Dluh je za vyúčtování topné sezony za rok  

Usnesení č. 200/11
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene 16010-001727 Březová (So),  p.p.č. 53,  bytový   dům  ÚPS  pro  zařízení  podzemní komunikační sítě,  mezi   budoucím  oprávněným z věcného břemene společností  Telefonica  Czech  Republic, a.s. Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2 a mezi budoucím povinným z věcného břemene Městem Březová. Věcné břemeno bude zřízeno na p.p.č. 54,57  v k.ú. Březová u Sokolova a zřizují se za jednorázovou úhradu 1.000,--Kč. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 201/11
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene akce 11010-036033 0239/10  Mýtné u Sokolova  - Tisová (R  06-3, 67-R-O) pro zařízení podzemní komunikační sítě, mezi budoucím oprávněným z věcného břemene společností  Telefonica Czech Republic, a.s.  Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2 a mezi budoucím povinným z věcného břemene Městem Březová. Věcné břemeno bude zřízeno na p.p.č. 443/1  v k.ú.Březová  u Sokolova a zřizuje se za jednorázovou úhradu 970,--Kč. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 202/11
RM  schvaluje uzavření  Smlouvy o  zřízení věcného  břemene na pozemku p.č. 443/1 v k.ú. Březová u Sokolova  mezi Městem Březová a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR zastoupené společností Kapsch TrafficCom Construction Realization spol.s.r.o. z důvodu  uložení elektropřípojky NN k mýtné bráně. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 203/11
RM schvaluje uzavření Smlouvy o  budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Březová a Pozemkovým fondem ČR týkající se pozemků p.č. 1/2,7/1,235/1,235/2,235/3,235/4 a 587/1 v k.ú. Arnoltov, na kterých bude umístěna kanalizační stoka, kanalizační přípojky a kabelové vedení NN v rámci stavby „Odkanalizování lokality Arnoltov“. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 204/11
RM schvaluje uzavření Smlouvy č. Z_S14_12_8120031913 o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení ve věci přeložky rozpojovací skříně z objektu kina (čp. 250) do pilíře směrem k chodníku ul. Komenského, mezi provozovatelem ČEZ Distribuce a.s. Teplická 874/8 Děčín a mezi žadatelem Městem Březová.  Předpokládané náklady na přeložku budou činit cca 84.000,--Kč.  Výše této ceny bude upřesněna smluvním vztahem. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 205/11
RM schvaluje podání žádosti o uplatnění slevy z ceny za úhradu omezení vlastnických práv na akci „Odkanalizování lokality Arnoltov“ - smlouva č. US/806/HS/2011. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné žádosti.

Usnesení č. 206/11
RM schvaluje podání žádosti o uplatnění slevy z ceny za úhradu omezení vlastnických práv na akci „Odkanalizování lokality Černý Mlýn“ - smlouva č. US/8064/SO/2011. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné žádosti.

Usnesení č. 207/11
RM schvaluje uzavření Smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby - zařízení č. US/8063/HS/2011  na akci „Odkanalizování lokality Arnoltov“ mezi povinným Karlovarským krajem, zastoupeným zmocněncem Krajskou správou a údržbou  silnic Karlovarského kraje  se sídlem  Sokolov, Chebská  282 a  oprávněným Městem  Březová. Předmětem smlouvy je souhlas povinného s umístěním stavby a provozem zařízení na pozemku p.č. 641  a 591/1 v k.ú. Arnoltov.  Cena za omezení vlastnických práv stavbou činí 66.840,--Kč. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.208/11
RM schvaluje uzavření Smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby - zařízení č.US/8064/SO/2011  na akci „Odkanalizování lokality Černý Mlýn“ mezi povinným Karlovarským krajem, zastoupeným zmocněncem Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje se sídlem Sokolov, Chebská 282 a oprávněným Městem Březová.  Předmětem smlouvy je souhlas povinného s umístěním stavby a provozem zařízení na pozemku p.č. 222/1  a 223/1 v k.ú. Tisová.  Cena za omezení vlastnických práv stavbou činí 39.600,--Kč. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 209/11
RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) pro akci „Odkanalizování lokality Arnoltov ČOV“ mezi provozovatelem distribuční soustavy společností ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8 a mezi žadatelem - Město Březová. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 210/11
RM schvaluje pronájem částí pozemků p.č. 57  o výměře 400 m2,  133/5 o výměře 450 m2 a  133/6 o výměře 60 m2 v k.ú.Rudolec u Březové na dobu určitou  do  31.12.2014 za cenu 2,- Kč/m2/rok  p. Daně Suchan bytem Březová část Rudolec 15. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 211/11
RM  schvaluje  pronájem  části  pozemku  p.č. 42/1 o výměře 1250 m2 v k.ú. Kostelní Bříza na dobu určitou do 31. 12. 2014 za cenu 2,-- Kč/m2/rok  HUMUK FINANCE s.r.o. Karlovy Vary. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 212/11
RM schvaluje pronájem  části  pozemku  p.č.328  o  výměře  15  m2  v k.ú. Březová u Sokolova na dobu určitou  do  31. 12. 2014  za  cenu 3,-- Kč/m2/rok sl. Marii Šafránkové bytem Březová, Okružní 204. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 213/11
RM neschvaluje pronájem části pozemku  p.č. 328 o výměře 30 m2 v  k.ú. Březová u Sokolova. Pan Bouda požádal dle zákona o vyloučení z hlasování.

Usnesení č. 214/11
RM schvaluje ukončení dočasného užívání pozemku p.č. 651/53 o výměře 100  m2  v  k.ú. Kamenice u Březové ke dni 30. 9. 2011 s Ing. Tlamkou Miroslavem bytem Dolní Rychnov, Zahradní 230.

Usnesení č. 215/11
RM doporučuje  ZM  zrušit  usn.č.49/11  ze  dne 29. 6. 2011, kterým byl schválen  prodej části  pozemku p.č. 43/1  o výměře  cca 130  m2 v k.ú. Březová u Sokolova p. Králičovi Jaroslavu, bytem Březová, Příčná 228.

Usnesení č. 216/11
RM schvaluje výměnu bytu č. 4 v čp. 134  na nám. Míru  o velikosti 1+2 p. Pfeifferová Božena a bytu č. 4 v čp. 135 na nám. Míru o velikosti 1+1 p. Pfeiffer Robert. Pan Jiříček požádal dle zákona o vyloučení z hlasování.

Usnesení č. 217/11
RM schvaluje výměnu bytu č. 2 v čp. 122 ul. Komenského o velikosti 1+2 (v současné době je byt prázdný)  a  bytu č. 8 v čp. 134 na nám. Míru o velikosti 1+1 p. Juříková Dana.

Usnesení č. 218/11
RM schvaluje přidělení bytu č. 16 v čp. 122 ul. Komenského o velikosti 1+1 p. Pavlovi Krásovi, bytem Březová čp. 5.

Usnesení č. 219/11
RM schvaluje přidělení bytu č. 9 v čp. 81 ul. Sklářská o velikosti 1+1 p. Lubomírovi Konečnému, bytem Březová, Okružní čp. 198.

Usnesení č. 220/11
RM schvaluje výpověď z nájmu nebytových prostor v ul. Smetanova čp. 155 s p. Miroslavem Pazderou.

Usnesení č. 221/11
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v ul. Smetanova čp. 155 na Březové (kancelář ve II. patře).

Usnesení č. 222/11
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 15/2010  - navýšení úhrady za pronájem části nebytových prostor v bowling centru (bar) s účinností od 1. 10. 2011. RM pověřuje starostu města podpisem dodatku.

Usnesení č. 223/11
RM doporučuje ZM  zrušit usn. č. 30/10 ze dne 29. 3. 2010, kterým byl schválen prodej pozemku p.č. 350 o  výměře 1914  m2 v  k.ú. Kamenice u Březové za účelem výstavby rodinného domu manželům Pavlovi a Dagmar Havlenovým, bytem Dolní Rychnov, Polní 191.

Usnesení č. 224/11
RM  schvaluje ukončení dočasného užívání části pozemku p.č. 85/1 o výměře 2320 m2  v k.ú. Kamenice u Březové s manželi Pavlem a Dagmar Havlenovými, bytem Dolní Rychnov, Polní 191.

Usnesení č. 225/11
RM  schvaluje  ukončení  dočasného  užívání  částí  pozemků p.č. 51/1 o výměře 400  m2 a p.č.78/1 o  výměře 400 m2 v k.ú. Kamenice u Březové s p. Bárou Jaroslavem bytem Sokolov, Truhlářská 890/6.

Usnesení č. 226/11
RM schvaluje ukončení  dočasného  užívání  části pozemku  p.č. 421/1 o výměře 81  m2 v k.ú. Březová u Sokolova s p. Váchovou Miloslavou bytem Sokolov, Mánesova 1653.

Usnesení č. 227/11
RM schvaluje záměr  pronájmu části pozemku p.č. 421/1 o výměře 81 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 243,-Kč/rok na dobu určitou do 31. 12. 2014.

Usnesení č. 228/11
RM odvolává z funkce tajemnice komise pro integrované obce paní Ester Krejnickou a jmenuje na tuto funkci sl. Markétu Koštálovou.

Usnesení č. 229/11
RM schvaluje s účinností od 1. 10. 2011 nový platební výměr ředitelce Mateřské školy, Komenského 11 dle předloženého návrhu.

Jednání bylo ukončeno v 17.45 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová

Přečíst »16.9.2011