7. jednání RM Březová dne 10. září 2012

USNESENÍ - ZÁPIS
ze 7. jednání Rady města Březová,
které se konalo dne 10. září 2012 v 15. 00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ
 

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Brandl
Omluveni: p. Jiříček, p. Nový

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č. 247/12
RM doporučuje ZM schválit tento program zasedání (24. 9. 2012:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 5. rozpočtové opatření v roce 2012
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé
hlasováno: 3 pro

Usnesení č. 248/12
RM doporučuje ZM schválit 5. rozpočtové opatření v roce 2012.
hlasováno: 3 pro

Usnesení č. 249/12
RM schvaluje dotaci - navýšení příspěvku pro FC Flamengo Březová v roce 2012 ve výši 10. 000, --Kč.
RM doporučuje ZM schválit příslušnou smlouvu o poskytnutí dotace a pověřit starostu města jejím podpisem.
hlasováno: 3 pro

Usnesení č. 250/12
RM neschvaluje dotaci pro TS Mirákl Sokolov na reprezentaci, účast v soutěžích v roce 2012.
hlasováno: 3 pro

Usnesení č. 251/12
RM neschvaluje finanční příspěvek na provoz Linky bezpečí.
hlasováno: 3 pro

Usnesení č. 252/12
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola, Komenského 11 v celkové výši 10. 200, 02 Kč dle předloženého seznamu.
hlasováno: 3 pro

Usnesení č. 253/12
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola, Smetanova 218 v celkové výši 38. 131, 50 Kč dle předloženého seznamu.
hlasováno: 3 pro

Usnesení č. 254/12
RM doporučuje ZM schválit přijetí ručitelského závazku za úvěr MAS Sokolovsko ve výši 1. 400. 000, --Kč.
hlasováno: 3 pro

Usnesení č. 255/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 6 v čp. 213 (DPS) ul. Bezejmenná p. Hochmannové Marii bytem Březová, nám. Míru 136. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 3 pro

Usnesení č. 256/12
RM schvaluje paní Lence Pastierové bytem Březová, část Kostelní Bříza 7 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 3. 000, --Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 3 pro

Usnesení č. 257/12
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 41/1 a 50/1 v k. ú. Březová u Sokolova mezi Městem Březová, Telefónica Czech Republic a. s. a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR z důvodu umístění a provozování stavby vedení komunikačního zařízení včetně jeho příslušenství. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 3 pro

Usnesení č. 258/12
RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. EP-12-0002083/1 na stavbu elektro přípojky NN a přípojkové skříně mezi budoucím povinným z věcného břemene městem Březová a mezi budoucím oprávněným z věcného břemene ČEZ Distribuce a. s. Děčín IV. - Podmokly. Věcné břemeno bude zřízeno na p. p. č. 21/1 a 22 v k. ú. Březová u Sokolova v rozsahu 29 m2. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 3 pro

Usnesení č. 259/12
RM schvaluje společnosti BSS sr. o. Chebská 53, Sokolov, prodloužení termínu pro zajištění vydání územního rozhodnutí na soubor bytových jednotek v obci Březová do 31. 1. 2013. RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku smlouvy.
hlasováno: 3 pro

Usnesení č. 260/12
RM schvaluje přechod nájmu bytu v Březové, část Kostelní Bříza čp. 7 z p. Marie Balonové na dceru p. Lenku Pastierovou, bytem tamtéž, z důvodu úmrtí nájemce. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
hlasováno: 3 pro

Usnesení č. 261/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 10 v čp. 121 ul. Komenského o velikosti 1+1 p. Stanislavu Žandovi bytem Březová, Hlavní čp. 102. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
hlasováno: 3 pro

Usnesení č. 262/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 3 v čp. 136 nám. Míru o velikosti 1+2 p. Václavu Sladkému bytem Březová, Hlavní čp. 101. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné kauce.
hlasováno: 3 pro

Usnesení č. 263/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 27 v čp. 122 ul. Komenského o velikosti 1+1 sl. Romaně Sivákové bytem Březová, Komenského čp. 122. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné kauce.
hlasováno: 3 pro

Usnesení č. 264/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 22 v čp. 122 ul. Komenského o velikosti 1+1 sl. Michaele Bendíkové bytem Březová, Dvořákova čp. 140. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné kauce.
hlasováno: 3 pro

Usnesení č. 265/12
RM odvolává z funkce tajemnice komise sportu p. Ester Krejnickou (dlouhodobá pracovní neschopnost) a jmenuje do funkce Bc. Kristýnu Chladovou.
hlasováno: 3 pro

Jednání bylo ukončeno v 16. 00 hodin
Zapsala: Jana Kašparová

Přečíst »12.9.2012  

7. mimořádné jednání RM Březová dne 3. září 2012

USNESENÍ - ZÁPIS
ze 7. mimořádného jednání Rady města Březová,
které se konalo dne 3. 9. 2012 v 15. 00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ
 

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl
Omluven: p. Nový 

RM přijala toto usnesení:

Usnesení č. 245/12
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro uložení plynové přípojky na pozemku p. č. 136/14 v k. ú. Rudolec u Březové mezi Městem Březová a manželi Slobodovými bytem Březová, část Rudolec čp. 80. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 246/12
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 893/11 a 1085/21 v k. ú. Dolní Rychnov, pozemcích p.č. 444/2, 444/7, 445/2, 2366/33 a 2366/34 v k. ú. Březová u Sokolova mezi Městem Březová, Telefónica Czech Republic a. s. a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR z důvodu umístění a provozování stavby vedení komunikačního zařízení včetně jeho příslušenství. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Zapsala: Jana Kašparová
Jednání bylo ukončeno v 15. 30 hodin

Přečíst »5.9.2012  

6. mimořádné jednání RM Březová dne 23. července 2012

USNESENÍ - ZÁPIS
z 6. mimořádného jednání Rady města Březová,
které se konalo dne 23. 7. 2012 v 15. hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl
Omluven: p. Nový

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č. 227/12
RM schvaluje zadávací podmínky pro vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Vypracování územního plánu města Březová“. RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 228/12
RM schvaluje v souladu se zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, komisi pro výběr dodavatele na služby „Vypracování územního plánu města Březová“. Členové komise:
1. Bouda Miroslav, starosta města Březová
2. Šafnerová Květoslava, místostarostka města Březová
3. Ing. Doležalová Jana, vedoucí oddělení ÚP MěÚ Sokolov
4. Platl Miroslav, člen komise výstavby
5. Sladká Anna, vedoucí HSO MěÚ Březová
Náhradníci:
1. Bc. Fajt Jakub, vedoucí odboru SMM MěÚ Březová, člen komise výstavby
2. Jiříček Jan, člen RM
3. Bělíček Jaroslav, odb. referent SMM MěÚ Březová - dotace, veřejné zakázky
4. Zubr Martin, ekonom města
5. Bc. Pehanič Michal, Služby města Březová s. r. o., ředitel
Právní poradce ve věcech problematiky veřejných zakázek, bez hlasovacího práva - Mgr. Holek Miloslav, právník společnosti ABRI s. r. o.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 229/12
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo pro výkon funkce pořizovatele při pořizování Změny č. 3 ÚPN Březová ve smyslu §24 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. , ve znění pozdějších předpisů s p. Petrem Šanderou, Chodov, Poděbradova 1091.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 230/12
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na vypracování Změny č. 3 Územního plánu města Březová s Ing. arch. Fárou Oldřichem, Atelier Plzeň, Železniční 28.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 231/12
RM schvaluje uzavření Dohody o úhradě nákladů spojených s pořízením změny č. 3 Územního plánu města Březová mezi Městem Březová a p. Dankem Janem bytem Březová část Lobzy 4.
RM pověřuje starostu města podpisem dohody.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 232/12
RM schvaluje pronájem pozemku p. č. 19/16 o výměře 128 m2 v k. ú. Kostelní Bříza za účelem zahrady za cenu 2,-- Kč/m2/rok na dobu určitou do 31. 12. 2014 p. Gábrišovi Dušanovi bytem Sokolov, Slavíčkova 1695.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 233/12
RM souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku příspěvkové organizace:
Základní škola - DDHM v celkové hodnotě 237.848,40 Kč a samostatný movitý majetek v celkové hodnotě 19.400,-- Kč,
Mateřská škola, Smetanova 218 - DDHM v celkové hodnotě 26.661,50 Kč, dle předložených seznamů.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 234/12
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města - DDHM v celkové hodnotě 14. 002, 50 Kč dle předloženého seznamu.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 235/12
RM schvaluje výměnu bytu č. 11 o velikosti 1+1 (stávající nájemce p. Lamačová) a bytu č. 27 o velikosti 1+1 (stávající nájemce p. Vačur) v čp. 122, ul. Komenského.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných nájemních smluv.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 236/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 16 v čp. 121 ul. Komenského o velikosti 1+1 sl. Petře Štůskové bytem Březová, Okružní 182.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné kauce.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 237/12
RM schvaluje převod nájmu bytu č. 6 v čp. 84 ul. Sklářská z p. Petera Antonína na syna Petera Martina.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 238/12
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp. 133 na nám. Míru firmě Fuchs - zahrádkářské potřeby na dobu 5 let tj. od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2017.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 239/12
RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění telekomunikačního zařízení na nemovitost čp. 155 ul. Smetanova se společností TI SYSTEMS s. r. o., Sokolov, Atletická 2221.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 240/12
RM schvaluje Dohodu o úpravě smluv o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN s ČEZ Prodej s. r. o. Praha a Smlouvu o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu s firmou CENTROPOL.
RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 241/12
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 13. 916, --Kč s p. Petrem Čakem, bytem Březová, Komenského 122. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užívání bytu za měsíce 4-6/2012.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 242/12
RM schvaluje pronájem v nájmu bytu č. 2 v čp. 133 na nám. Míru (nájemce p. Šeliga) pro pana Romana Bláhu bytem Rovná čp. 4 od 1. 8. 2012 do 31. 12. 2012.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 243/12
RM schvaluje Doplněk Pravidel pro stanovení postupu při prodeji domů a bytů z majetku města Březová do soukromého vlastnictví, schválených ZM dne 31. 10. 2011 usn. č. 69/11:
čl. V. Stanovení ceny - aktualizace vzorce pro výpočet kupní ceny:
KC = ZC + ((Z/n) x p) x (1 - 0,05r)
čl. VI. Úhrada kupní ceny - doplnění o ustanovení "v případě úhrady kupní ceny najednou při podpisu kupní smlouvy bude poskytována sleva ve výši 10% ze stanovené ceny".
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 244/12
RM schvaluje uzavření smlouvy o instalaci, modernizaci, provozování, údržbě, opravách a servisu sítě elektronických komunikací Wolfnet. Cz, na nemovitostech ve vlastnictví Města Březová se společností Systém Net Line s. r. o., Rokycanova 1929, Sokolov. Zároveň RM schvaluje přechod volání z pevných linek od společnosti Telefonica Czech Republik, a. s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 na společnost Systém Net Line s. r. o., Rokycanova 1929, Sokolov.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv.
hlasováno: 4 pro

Jednání bylo ukončeno v 16.30 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová
 

Přečíst »7.8.2012  

6. jednání RM Březová dne 11. června 2012

USNESENÍ
z 6. jednání Rady města Březová,
které se konalo dne 11. 6. 2012 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl, p. Nový
Omluven: p. Bouda

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č. 183/12
RM doporučuje ZM schválit tento program zasedání (25. 6. 2012)
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 4. rozpočtové opatření v roce 2012
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 184/12
RM doporučuje ZM schválit 4. rozpočtové opatření v roce 2012.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 185/12
RM schvaluje zápis do kroniky města za rok 2011.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 186/12
RM schvaluje úpravu Směrnice č. 2/2012 - Směrnice k DPH (doplnění ustanovení k uplatňování odpočtu DPH u nákupů na sklad a u nákladů na plynovou kotelnu v Městském zdravotním středisku a doplnění povinností příslušných pracovníků).
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 187/12
RM schvaluje Směrnici č. 4/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, na MěÚ Březová.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 188/12
RM schvaluje Směrnici č. 5/2012 k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 189/12
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města - DDHM v celkové hodnotě 42.472,-- Kč dle předloženého seznamu.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 190/12
RM souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku příspěvkové organizace Mateřská škola, Komenského 11 - DDHM v celkové hodnotě 23.500,--Kč dle předloženého seznamu.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 191/12
RM schvaluje odměny ředitelkám příspěvkových organizací Základní škola a Mateřská škola, Smetanova 218 dle návrhu finančního výboru.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 192/12
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 19/16 o výměře 128 m2 v k.ú. Kostelní Bříza za účelem zahrady za cenu 2,-- Kč/m2/rok na dobu určitou do 31. 12. 2014.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 193/12
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 57 o výměře 45 m2 v k.ú. Rudolec u Březové za účelem parkování za cenu 600,-- Kč/rok na dobu určitou do 31. 12. 2014.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 194/12
RM neschvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 234/4 a části pozemku p.č. 232/1 v k.ú. Březová u Sokolova.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 195/12
RM neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 421/44 o výměře 64 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za účelem zřízení dětského koutku.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 196/12
RM doporučuje ZM neschválit záměr prodeje části pozemku p.č. 494/1 v k.ú. Březová u Sokolova.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 197/12
RM doporučuje ZM neschválit záměr prodeje pozemku p.č. 586/9 v k.ú. Arnoltov.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 198/12
RM schvaluje záměr pronájmu části stavebního pozemku p.č. 21 v k.ú. Kamenice u Březové o výměře 331 m2 (zastavěná plocha restaurace) za cenu 6,-- Kč/m2/rok a 753 m2 (pozemek kolem restaurace) za cenu 2,-- Kč/m2/rok na dobu určitou do 31. 12. 2014.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 199/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 23 v čp. 213, ul. Bezejmenná, p. Tragerovi J., bytem Březová, Okružní čp. 189.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 200/12
RM schvaluje p. Milanovi Soprovi, bytem Březová, Okružní čp. 126, finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky, a to ve výši 3.000,-- Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 201/12
RM schvaluje p. Václavu Krtkovi, bytem Březová, Hlavní čp. 100, finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky, a to ve výši 2.000,-- Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 202/12
RM schvaluje p. Jaroslavu Gromusovi, bytem Březová, Havířská čp. 98, finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem dcery, a to ve výši 2.000,-- Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 203/12
RM schvaluje p. Otto Markovi, bytem Březová, Okružní čp. 205, finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manželky, a to ve výši 2.000,-- Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 204/12
RM schvaluje p. Ivaně Kursové, bytem Březová, Smetanova čp. 152, finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem otce, a to ve výši 2.000,-- Kč (z rozpočtu města).
hlasováno:4 pro

Usnesení č. 205/12
RM schvaluje p. Jiřímu Kursovi, bytem Březová, Smetanova čp. 152, finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem dědečka, a to ve výši 2.000,-- Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 206/12
RM schvaluje p. Zuzaně Ryškové, bytem Sokolov, Stará Ovčárna čp. 85, finanční příspěvek ve výši 5.000,-- Kč (z rozpočtu města) na krytí nákladů spojených se zaplacením dětského letního tábora, ošacení a vybavení do školy Adama Olejníka (syn po zemřelé Ivetě Čočkové).
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 207/12
RM schvaluje uzavření Smlouvy mezi Městem Březová a p. Šnicerovou Jaroslavou, bytem Šabina 114, o zrušení věcného břemene na pozemku ZE-PK p.č. 277/2 (KN 421/48), spočívající v povinnosti umožnit v nezbytném rozsahu nutnou obslužnou přístupnost Města Březová, jako oprávněné z věcného břemene, k části Výsluní.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 208/12
RM doporučuje ZM schválit záměr pořídit Změnu č. 3 Územního plánu města Březová dle přílohy.
RM doporučuje ZM určit zastupitele města p. Miroslava Boudu pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování Změny č. 3 Územního plánu města Březová.
hlasováno: 3 pro, 1 proti

Usnesení č. 209/12
RM doporučuje ZM konstatovat ověření ve smyslu ust. § 54 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh Změny č. 1 Územního plánu města Březová není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu. RM doporučuje ZM rozhodnout v souladu s ust. § 172 odst. 5 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, o námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodněných opatření obecní povahy a vydat ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy Změnu č. 1 Územního plánu města Březová.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 210/12
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí poradenské činnosti mezi Městem Březová a ABRI s.r.o. Sokolov, jejímž předmětem je kompletní realizace zadávacího řízení na nový Územní plán města Březová.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 211/12
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro uložení vodovodní a kanalizační přípojky na pozemcích p.č. 519 a 321/1 v k.ú. Březová u Sokolova mezi Městem Březová a p. Veronikou Vavříkovou, bytem Březová, Smetanova čp. 155.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 212/12
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro uložení vodovodní přípojky na pozemku p.č. 526 v k.ú. Březová u Sokolova mezi Městem Březová a p. Květoslavou Obrtlíkovou, bytem Březová, Hlavní čp. 90.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 213/12
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro plynárenské zařízení, mezi budoucím oprávněným z věcného břemene RWE GasNet s.r.o., Ústí nad Labem a mezi budoucím povinným z věcného břemene - Městem Březová. Věcné břemeno bude zřízeno na pozemcích p.č. 483/1, 494/1, 474/37 v k.ú. Březová u Sokolova.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 214/12
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 08/2009 - Březová-hřbitov na pozemcích p.č. 445/1 a 444/7, mezi Městem Březová a dodavatelem akce, společností Renopa Sergej Pajtaš, Slovenská 701, Sokolov. Předmětem dodatku je změna navržené kamenné dlažby za dlažbu zámkovou a stanovení termínu dokončení stavby do 30. 8. 2012.
RM pověřuje starostu města podpisem dodatku smlouvy.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 215/12
RM schvaluje zadávací podmínky pro vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rudolec - výstavba víceúčelového objektu“.
RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
hlasováno: 3 pro, 1 se zdržel

Usnesení č. 216/12
RM schvaluje, v souladu se zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, komisi pro výběr dodavatele stavebních prací na akci „Rudolec, výstavba víceúčelového objektu na p.p.č. 21/1, 38/1, 38/4“:
členové komise:
1. Miroslav Platl, člen komise výstavby
2. Petr Volmut, podnikatel, stavební technik
3. Jan Sobotka, projektant, stavební technik
4. Květoslava Šafnerová, místostarostka
5. Bc. Jakub Fajt, vedoucí SMM, člen komise výstavby
náhradníci:
1. Zdeněk Daňo, podnikatel
2. Ing. Jan Fridrich, člen finančního výboru
3. Martin Zubr, ekonom města
4. Rudolf Šubrt, stavební technik
5. Jan Jiříček, člen rady města
tajemník komise, zapisovatel bez hlasovacího práva:
1. Jaroslav Bělíček, úředník MěÚ
právní poradce ve věcech problematiky veřejných zakázek, bez hlasovacího práva:
1. Mgr. Miloslav Holek, právník společnosti ABRI s.r.o. Sokolov
hlasováno: 3 pro, 1 se zdržel

Usnesení č. 217/12
RM schvaluje s účinností od 1. 8. 2012 platový výměr Mgr. Jiřímu Danešovi, řediteli příspěvkové organizace Základní škola Březová, Komenského 232, dle předloženého návrhu.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 218/12
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 48.853,-- Kč s FK Olympie Březová, zastoupeným p. Petrem Kortusem, bytem Březová, Hlavní čp. 87. Dluh je za služby poskytované s užíváním klubovny FK za období 1-12/2011 a I. čtvrtletí roku 2012.
RM pověřuje starostu města podpisem dohody.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 219/12
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 3.122,-- Kč s p. Ester Krejnickou, bytem Březová, Hlavní čp. 108/1. Dluh je za vyúčtování topné sezony roku 2011.
RM pověřuje starostu města podpisem dohody.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 220/12
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 4.902,-- Kč s p. Jitkou Pekarovičovou, bytem Březová, Komenského čp. 121/4. Dluh je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíc 3-4/2012.
RM pověřuje starostu města podpisem dohody.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 221/12
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 37.399,-- Kč s p. Marií Bystrou, bytem Březová, Komenského čp. 122. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 8,10,12/2011, 2-4/2012 a nedoplatku vyúčtování topné sezony za rok 2011.
RM pověřuje starostu města podpisem dohody.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 222/12
RM schvaluje uzavření dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 5.062,-- Kč s p. Nikolou Čejkovou, bytem Březová, Komenského čp. 122/2. Dluh je za vyúčtování topné sezóny roku 2011.
RM pověřuje starostu města podpisem dohody.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 223/12
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp. 133 na Nám. Míru, Březová.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 224/12
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor na Nám. Míru čp. 134 v Březové s firmou RABBIT, a.s. Trhový Štěpánov na dobu 5 let, tj. od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2017.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku ke smlouvě.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 225/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 2 o velikosti 1+2 v čp. 229, Nám. Míru na Březové, p. Markétě Zensové, bytem Březová, část Rudolec čp. 76.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy po úhradě příslušné kauce.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 226/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 1 o velikosti 1+2 v čp. 121, ul. Komenského na Březové, p. Lucii Maškové, bytem Březová, Elektrárenská čp. 183.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy po úhradě příslušné kauce.
hlasováno: 4 pro

Jednání bylo ukončeno v 17.45 hodin
Zapsala: Jana Kašparová

Po jednání RM se konala Valná hromada společnosti Služby města Březová, s.r.o.
 

Přečíst »12.6.2012  

5. mimořádné jednání RM Březová dne 25. května 2012

USNESENÍ - ZÁPIS
z 5. mimořádného jednání Rady města Březová,
které se konalo dne 25.5.2012 v 8.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl, p. Nový

RM přijala toto usnesení:

Usnesení č. 182/12
V souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 166 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na návrh konkursní komise RM jmenuje do funkce ředitele příspěvkové organizace Základní škola Březová, Komenského 232 Mgr. Jiřího
Daneše bytem Kynšperk nad Ohří, Krátká 366.
RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
hlasováno: 5 pro

Jednání bylo ukončeno v 8.30 hodin
Zapsala: Jana Kašparová

Přečíst »29.5.2012  

5. jednání RM Březová dne 14. května 2012

USNESENÍ - ZÁPIS
z 5. jednání Rady města Březová,
které se konalo dne 14. 5. 2012 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

 Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl, p. Nový

 RM přijala tato usnesení:

Usnesení č. 160/12
RM doporučuje ZM schválit tento program zasedání (28. 5. 2012)-
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. 3. rozpočtové opatření v roce 2012
 8. Závěrečný účet a Rozbor hospodaření města za rok 2011
 9. OZV č.3/2012 - o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejné prostranství
10. OZV č. 4/2012 - o ochraně veřejného pořádku
11. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
12. Různé
13. Závěr
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 161/12
RM doporučuje ZM schválit 3 rozpočtové opatření v roce 2012.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 162/12
RM doporučuje ZM schválit Závěrečný účet a Rozbor hospodaření města za rok 2011 a vyslovit souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 163/12
RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města č.3/2012 - o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 164/12
RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města č.4/2012 - o ochraně veřejného pořádku.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 165/12
RM schvaluje změnu směrnice č.2/2010 - Podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky, a to vypuštěním vět: v Čl. 3 Odepsané pohledávky a závazky - účet 912 - "Nelze konkrétně určit ostatní podmínky evidence, protože účetní jednotka obsahově účet nemá naplněn" v Čl. 8.6 Ostatní podmíněná pasiva - "věcná břemena, kde je účetní jednotka osobou povinnou".
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 166/12
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního daru ve výši 295.000,--Kč MAS Sokolovsko o. p. s. na projekt "Obnova reliktů zaniklých vsí Slavkovského lesa".
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 167/12
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního daru ve výši 332.500,--Kč MAS Sokolovsko o. p. s. na projekt Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 168/12
RM schvaluje organizační a materiální podporu akce SH ČMS - hasičské soutěže - do výše 5.000,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 169/12
RM vyslovuje souhlas zřizovatele pro ZŠ Březová s přijetím věcného daru - pianina  Alois Parttart od p. Boženy Keilwerthové ze Sokolova a scanneru HP Photosmart C3180 od p. Vojtěcha Muhlrada z Březové.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 170/12
RM schvaluje panu Hanuši Škubalovi bytem Březová, Okružní čp. 127 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem  otce a to ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 171/12
RM schvaluje panu Josefu Janouškovi bytem Březová, Okružní čp. 199 finanční příspěvek na krytí nákladů  spojených s pohřbem manželky a to ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 172/12
RM schvaluje výměnu bytu č. 19 o velikosti 1+1 (nájemce p. Petráková) a bytu č. 28 o velikosti 1+2 (nájemce p. Bystrá) oba v čp. 122 ul. Komenského. RM pověřuje pana starostu podpisem nájemních smluv.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 173/12
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp. 123 ul. Komenského na Březové s p. Polcarem R. bytem Březová, Okružní čp. 208 na dobu 5 let tj. od 1.6.2012 do 31.5.2017. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 174/12
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp. 134, nám. Míru na Březové.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 175/12
RM projednala žádost p. Kuby J. bytem Březová, ul. Komenského čp. 121/21 o odklad splácení dluhu a schvaluje  prodloužení splátky dluhu do 31.8.2012. Pokud do této doby nebude zaplacena celá výše dluhu RM požaduje vyklizení a vrácení bytu.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 176/12
RM schvaluje p. Janě Beitlové bytem Březová, ul. Hlavní čp. 100/1 prominutí poplatku z prodlení za pozdní úhradu nájemného ve výši 11.517,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 177/12
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 20.680,--Kč s p. Štěpánem Togyerem bytem  Březová, Sklářská čp. 84/2. Dluh je za nájemné a služby spojené s užíváním bytu za měsíc 9/2010, vyúčtování topné sezony 2009 a 2010. RM pověřuje starostu města podpisem dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 178/12
RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 651/14 o výměře 650 m2 v k. ú. Kamenice u Březové na dobu určitou do 31.12.2014 za cenu 1,--Kč/m2/rok p. Pavlovi Pajtašovi bytem Lomnice, Novolomnická 212. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 179/12
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod zatížených (pronajatých třetí  osobě) komunikací p. p. č. 534/1  v   k. ú. Březová u Sokolova, p. p. č.352/1 a 352/14 v k. ú. Kostelní Bříza, p. p. č. 1257 v k. ú. Krásná Lípa u Březové, p. p. č. 978/1 v k. ú. Rudolec u Březové z majetku Pozemkového fondu ČR do majetku Města Březová.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 180/12
RM schvaluje uzavření Dohody o poskytování právní pomoci mezi Městem Březová a JUDr. Janou Wenigovou ve věci získání historického majetku města Březová od Lesů ČR v k. p. Arnoltov. RM pověřuje starostu města podpisem dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 181/12
RM schvaluje podnájem v nájmu bytu č. 8 v čp. 82 ul. Sklářská na Březové (nájemce p. Brejchová) pro p. Petra Krágla na dobu l roku tj. od 1.6.2012 do 31.5.2013 (po dobu výkonu strážníka Městské policie Sokolov). RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro 

Přečíst »22.5.2012  

4. mimořádné jednání RM Březová dne 26. dubna 2012

USNESENÍ - ZÁPIS
ze 4. mimořádného jednání Rady města Březová,
které se konalo dne 26. 4. 2012 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl, p. Nový

RM přijala toto usnesení:

Usnesení č. 159/12
RM jmenuje další členy do konkursní komise pro výběrové řízení na obsazení ředitele/ředitelky ZŠ Březová:
Martin Zubr - zástupce zřizovatele
Mgr.Dana Fialová - odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství (ředitelka ZŠ Rotava)
hlasováno: 5 pro

Jednání bylo ukončeno v 15.30 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová
 

Přečíst »21.5.2012  

4. jednání RM Březová dne 16. dubna 2012

USNESENÍ
ze 4. jednání Rady města Březová,

které se konalo dne 16. 4. 2012 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl, p. Nový

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č. 130/12
RM doporučuje ZM schválit tento program zasedání (23. 4. 2012):
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. 2. rozpočtové opatření v roce 2012
 8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
 9. Různé
10. Závěr
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 131/12
RM doporučuje ZM schválit 2. rozpočtové opatření v roce 2012.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 132/12
RM schvaluje Směrnici č. 2/2012 - Směrnice o DPH.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.133/12
RM schvaluje Směrnici č. 3/2012 - Odpisový plán.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.134/12
RM schvaluje úpravu Směrnice č. 2/11 o inventarizaci v bodu 2.1. Plán inventur (změna termínů - uvedení do souladu s platnou vyhláškou o inventarizaci - předání návrhu plánu RM do 1. 3. daného roku, schválení plánu do 30. 3. daného roku, jmenování komisí do 1. 10. daného roku).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.135/12
V souladu se zák. č. 128/2000  Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, RM projednala Petici podanou dne 11. 4. 2012 p. Romanem Bočkem, bytem Březová, část Rudolec 66, (připomínky ke změně č. 1 Územního plánu města Březová) a konstatuje, že námitky (připomínky), které jsou předmětem Petice, byly předány na veřejném projednání dne 11. 4. 2012 pořizovateli Změny č. 1 Územního plánu města Březová.  Konečné rozhodnutí přísluší Zastupitelstvu města Březová, které bude schvalovat Změnu č. 1 Územního plánu dne 28. 5. 2012.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 136/12
RM schvaluje navýšení nájemného v bytech v majetku města dle návrhu odboru SMM - „varianta C“, a to od 1. 7. 2012.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 137/12
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 651/14 o výměře 650 m2 v k.ú. Kamenice u Březové na dobu určitou do 31. 12. 2014 za cenu 1,-- Kč/m2/rok.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 138/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 19 o velikosti 1+1 v čp. 213, ul. Bezejmenná p. Kucharičové Anně, bytem Březová, Komenského čp. 122/9. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro 

Usnesení č. 139/12
RM schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+1 v čp. 122/9 ul. Komenského p. Petrákové Ivaně, bytem Březová, nám. Míru 230, s tím, že před podpisem smlouvy nájemce složí kauci ve výši 7.000,-- Kč,která jí bude v případě řádného plnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy po roce nájemního vztahu vrácena. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 140/12
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 73/2 o výměře 56 m2 v k.ú. Rudolec u Březové na dobu určitou (do doby provedení zápisu stavby čerpací stanice do KN) za cenu 5,-- Kč/m2/rok Sokolovské vodárenské s.r.o., Nádražní 544, Sokolov. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 141/12
RM schvaluje pronájem pozemku p.č. 421/47 o výměře 5010 m2 v k.ú. Březová u Sokolova - prodloužení nájemní smlouvy do 31. 12. 2012 Českému zahrádkářskému svazu, ZO Březová. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 142/12
RM schvaluje pronájem částí pozemků p.č. 51/1 o výměře 400 m2 a 78/1 o výměře 400 m2  v k.ú. Kamenice u Březové na dobu určitou do 31. 12. 2014 za cenu 2,-- Kč/m2/rok p. Třešňákovi Radovanovi, bytem Březová, část Kamenice 10. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 143/12
RM schvaluje pronájem pozemku p.č. 651/53 o výměře 191m2 v k.ú. Kamenice u Březové za cenu 2,-- Kč/m2/rok p. Kyselkovi Václavovi, bytem Březová, část Kamenice 82. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 144/12
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy č. 8120031913 o realizaci přeložky distribučního zařízení ve věci přeložky rozpojovací skříně z objektu kina (čp. 250) mezi provozovatelem ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín a mezi žadatelem Městem Březová. Předmětem změny původní smlouvy je zvýšení předběžného odhadu celkových realizačních nákladů na 180.000,-- Kč. RM pověřuje starostu města podpisem dodatku.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 145/12
RM odvolává z funkce člena konkursní komise pro výběrové řízení na obsazení ředitele/ředitelky ZŠ Březová PhDr. Molce Milana a jmenuje do této funkce Mgr. Marii Vrátníkovou (na žádost České školní inspekce K. Vary).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 146/12
RM schvaluje Dohodu o spolupráci Města Březová s Místní akční skupinou Sokolovsko o.p.s. na dalším rozvoji cyklostezek v oblasti Slavkovského lesa. RM pověřuje starostu města podpisem dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 147/12
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp. 123, ul. Komenského.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 148/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 2 o velikosti 1+2 v čp. 231 na Nám. Míru p. Škopovi Martinovi, bytem Březová, Okružní čp. 161, s tím, že před podpisem smlouvy nájemce složí kauci ve výši 10.000,-- Kč, která mu bude, v případě řádného plnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy, po roce nájemního vztahu vrácena. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 149/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 4 o velikosti 1+3 v čp. 120 ul. Komenského p. Vacátkové Petře, bytem Březová, Okružní čp. 210, s tím, že před podpisem smlouvy nájemce složí kauci ve výši 15.000,-- Kč, která jí bude, v případě řádného plnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy, po roce nájemního vztahu vrácena. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 150/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 8 v čp. 84 o velikosti 1+1 ul. Sklářská p. Janu Hrebincovi, bytem Březová, Sklářská čp. 81, s tím, že před podpisem smlouvy nájemce složí kauci 7.000,-- Kč, která mu bude, v případě řádného plnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy, po roce nájemního vztahu vrácena. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 151/12
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy bytu č. 5 o velikosti 1+3 v čp. 226 ul. Okružní - nájemce p. Gottfriedová Milada.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 152/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 5 o velikosti 1+3 v čp. 226 ul. Okružní Mgr. Hruškové Soně, bytem Březová, Hlavní čp. 87, s tím, že před podpisem smlouvy nájemce složí kauci ve výši 15.000,-- Kč, která jí bude, v případě řádného plnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy, po roce nájemního vztahu vrácena. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 153/12
RM schvaluje výměnu bytu č. 8 o velikosti 1+1 v čp. 122 ul. Komenského (nájemce p. Janek) a bytu č. 10 o velikosti 1+1 v čp. 122 ul. Komenského (nájemce p. Janková). RM pověřuje starostu města podpisem smluv.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 154/12
RM schvaluje výměnu bytu č. 23 o velikosti 1+1 v čp. 121 ul. Komenského (nájemce p. Čejková) a bytu č. 2 o velikosti 1+2 v čp. 122 ul. Komenského (nájemce p. Juříková). RM pověřuje starostu města podpisem smluv.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 155/12
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 57.544,-- Kč s p. Petrem Vačurem, bytem Březová, Komenského čp. 122/27. Dluh je za nájemné a služby spojené s užíváním bytu za měsíce 2-6/2011, 8/2011, 11-12/2011, 1-4/2012, vyúčtování TS roku 2009, 2010 a poplatku z prodlení. RM pověřuje starostu města podpisem dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 156/12
RM schvaluje bezplatné zapůjčení karavanu v majetku MěÚ Základní kynologické organizaci č. 766 Březová, zastoupené předsedkyní p. Petrou Titlbachovou.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 157/12
RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy č. 9412000674/151508 o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní mezi provozovatelem distribuční sítě - RWE GasNet, s.r.o., Klišská 940, Ústí nad Labem - a investorem - městem Březová. Předmětem smlouvy je stanovení podmínek realizace plynárenského zařízení pro lokalitu bydlení 11 RD Drahotín p.p.č. 483/1 a stanovení podmínek budoucího odkoupení realizovaného plynárenského zařízení společností RWE GasNet s.r.o., za cenu 340.000,-- bez DPH.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 158/12
RM  schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 421/44 a 443/1 v k.ú. Březová u Sokolova mezi Městem Březová a ČEZ a.s. Děčín (zastoupena Stav-elektro Chodov) z důvodu uložení přípojky NN pro zahradu na p.p.č. 443/31. RM pověřuje starostu města podpisem Smlouvy.
hlasováno: 5 pro

RM ukládá:
úkol č. 1/12 - vedoucí odboru SMM

Zpracovat a předložit k projednání finančnímu výboru konkrétní závazné podmínky prodeje půdních prostor v čp. 131-135 na nám. Míru.
termín: 30. 4. 2012

Zapsala: Jana Kašparová

Přečíst »17.4.2012  

3. mimořádné jednání RM Březová dne 19. března 2012

USNESENÍ
z 3. mimořádného jednání Rady města Březová,
které se konalo dne 19. 3. 2012 v 16.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

 Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl, p. Nový

 RM přijala toto usnesení:

 Usnesení č. 129/12
Na základě výsledků výběrového řízení na akci „Pronájem nebytových prostor - restaurace v MFC, Komenského čp. 250“ RM schvaluje pronájem těchto nebytových prostor na dobu 5 let, tj. od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2017 p. Milanovi Szolarovi, bytem Březová, Bezejmenná čp. 355. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 16.30 hodin

Zapsala: Jana Kašparová

Přečíst »20.3.2012  

3. jednání RM Březová dne 12. března 2012

USNESENÍ
z 3. jednání Rady města Březová,

které se konalo dne 12. 3. 2012 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ
 

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl, p. Nový

RM přijala tato usnesení:
Usnesení č. 73/12

RM doporučuje ZM schválit tento program zasedání (26. 3. 2012)
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
8. Různé
9. Závěr

Usnesení č. 74/12
RM schvaluje směrnici č. 1/12 O výši poskytovaného stravného při pracovních cestách.

Usnesení č. 75/12
RM schvaluje účetní závěrku zřízených příspěvkových organizací Mateřská škola, Komenského 11, Mateřská škola, Smetanova 218 a Základní škola, Komenského 232.

Usnesení č. 76/12
RM schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku zřízených příspěvkových organizací takto:
Základní škola Březová
hospodářský výsledek 125.799,31 Kč
rezervní fond 25.799,31 Kč
fond odměn 100.000,--Kč
Mateřská škola, Komenského 11
hospodářský výsledek 151.021,23 Kč
rezervní fond 131.021,23 Kč
fond odměn 20.000,-- Kč
Mateřská škola, Smetanova 218
zlepšený HV nedosažen

Usnesení č. 77/12
RM doporučuje ZM schválit smlouvu o úvěru na akci „Rudolec-výstavba víceúčelového objektu“.

Usnesení č. 78/12
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního příspěvku TJ Olympii Březová na činnost ve výši 290.000,--Kč.

Usnesení č. 79/12
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního příspěvku Městu Sokolov na výkon činnosti Městské policie Sokolov na Březové ve výši 400.000,--Kč.

Usnesení č. 80/12
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku FK Olympii Březová na startovné, rozhodčí a sportovní potřeby ve výši 49.000,--Kč.

Usnesení č. 81/12
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku AMK - klub cyklotrialu na sportovní činnost a zajištění soutěže MČR ve výši 30.000,--Kč.
Pan Bouda požádal dle zákona o vyloučení z hlasování.

Usnesení č. 82/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru  FK  Flamengo Březová na startovné, sportovní potřeby a rozhodčí ve výši 15.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 83/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru FC Rafani Rudolec na sportovní potřeby a ceny ve výši 15.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 84/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Florbalovému klubu Březová na činnost klubu ve výši 15.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 85/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Cyklistickému klubu Team Bike Březová na podporu talentované mládeže na soutěžích ve výši 15.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 86/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Tělovýchovné unii Sokolov na Sportovní ligu škol ve výši 5.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 87/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Olympii-fitness na nákup posilovacího stroje ve výši 20.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 88/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Jaffa Production o.s. na pořádání Březovské metalové noci ve výši 20.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 89/12
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Pionýru Březová na akce pro děti a provoz oddílů ve výši 30.000,--Kč.

Usnesení č. 90/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru p. Nemethové-Randové na letní tábor Kořen ve výši 15.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 91/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Základní škole Březová na Všesokolský slet 2012 (cvičební úbory, poplatky) ve výši 16.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 92/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru SDH  Březová na tábor mladých hasičů a teplákové soupravy ve výši 15.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 93/12
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ČSCH K. Bříza na pořádání krajské výstavy králíků, údržbu plotu v areálu a výstavbu tržiště ve výši 40.000,--Kč.

Usnesení č. 94/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Českému svazu zahrádkářů Březová na činnost a zájezd na výstavu ve výši 7.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 95/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Českému rybářskému svazu Březová na činnost dětského rybářského kroužku, materiální vybavení a dopravu na závody reprezentantů ČR ve výši 15.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 96/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Českému svazu včelařů Kynšperk - včelaři Březová na šlechtitelský program - nákup matek a léčiv ve výši 5.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 97/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Základní kynologické organizaci Březová na provoz organizace ve výši 20.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 98/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Místní skupině Českého červeného kříže Březová na činnost, zdravotní potřeby a materiál ve výši 6.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 99/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Agentuře osobní asistence Sokolov na provoz a vybavení ve výši 10.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 100/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Svazu diabetiků Sokolov na edukačně preventivní pobyty a činnost ve výši 3.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 101/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru o.s. Útočiště na provoz Azylového domu v Oloví ve výši 2.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 102/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Svazu tělesně postižených na rekondiční pobyt ve výši 1.200,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 103/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Správě zdravotních a sociálních služeb Cheb p.o. na akviziční pomůcky sociální službě Raná péče ve výši 3.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 104/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru  Gymso Sokolov na pořádání maturitního plesu ve výši 4.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 105/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Kristianu Šujanovi na zpravodajský portál Domorodci ve výši 1.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 106/12
RM doporučuje ZM schválit uzavření příslušných smluv o poskytnutí finančního příspěvku dle usnesení RM č. 80, 81, 89, 93 a zároveň pověřit starostu města podpisem těchto smluv.

Usnesení č. 107/12
RM trvá na svém usnesení č. 29/12 ze dne 13. 2. 2012, kterým neschvaluje pronájem části pozemku p.č. 443/1 o výměře 36 m2 v k.ú. Březová u Sokolova.

Usnesení č. 108/12
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 73/2 o výměře 56 m2 v k.ú. Rudolec u Březové na dobu určitou (do provedení zápisu stavby čerpací stanice do KN) za cenu 5,-- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 109/12
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 421/47 o výměře 5010 m2 v k.ú. Březová u Sokolova - prodloužení nájemní smlouvy do 31. 12. 2012.

Usnesení č. 110/12
RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu „Stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 56, přípojky inženýrských sítí, parkovací plochy u bývalé restaurace Kamenice na pozemcích st.p.č. 21, p.p.č. 696/1 a 3/7 v k.ú. Kamenice u Březové“.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 111/12
RM schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích st.p.č. 21, p.p.č. 3/7 a 696/1 v k.ú. Kamenice u Březové z důvodu umístní přípojek inženýrských sítí (kanalizační, vodovodní a elektro přípojky).
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 112/12
RM schvaluje záměr pronájmu částí pozemků p.č. 51/1 o výměře 400 m2 a 78/1 o výměře 400 m2 v k.ú. Kamenice u Březové na dobu určitou do 31. 12. 2014 za cenu 2,-- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 113/12
RM schvaluje Pravidla pro schvalování prodeje částí pozemků.

Usnesení č. 114/12
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 651/53 o výměře 191 m2 v k.ú. Kamenice u Březové na dobu určitou do 31. 12. 2014 za cenu 2,-- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 115/12
RM schvaluje p. Františku Potuckému, bytem Březová čp. 19 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manželky, a to ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).

Usnesení č. 116/12
RM schvaluje p. Miroslavu Lukášovi, bytem Březová, Okružní čp. 178 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem otce a to ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).

Usnesení č. 117/12
RM schvaluje členy konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace základní škola, Komenského 232:
za zřizovatele: Miroslav Bouda - předseda komise
za Krajský úřad Karlovarského kraje: Mgr. Blanka Hanáková
za pedagogické pracovníky školy: Mgr. Jana Fajtová
za Českou školní inspekci: PhDr. Milan Molc
za školskou radu školy: Šárka Škubalová
tajemnice komise: Jana Kašparová

Usnesení č. 118/12
RM schvaluje dle §6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006  Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) žádost o pořizování územně plánovací dokumentace Územního plánu města Březová Městským úřadem v Sokolově, odbor stavební a územního plánování, dle §6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č. 119/12
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 58/1 o výměře 75 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu  2,-- Kč/m2/rok na dobu určitou do 31. 12. 2014 p. Hauptmannlovi Václavovi, bytem Březová, část Rudolec čp. 62.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 120/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 8 o velikosti 1+1 v čp. 122 ul. Komenského na Březové p. Drahomíru Jankovi bytem Březová, Komenského čp. 122.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 121/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 39 o velikosti 1+0 v ul. Bezejmenná čp. 213 p. Karin Kokenyové bytem Hlavní čp. 90, Březová.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 122/12
RM schvaluje přechod nájmu bytu č. 10 v čp. 81 ul. Sklářská na Březové z p. Pavlíny Rudovské na p. Jiřího Rudovského.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 123/12
RM schvaluje výměnu bytu č. 2 o velikosti 3+1 v čp. 133 na nám. Míru (nájemce Ing. Fiala Milan) a bytu č. 10 o velikosti 1+1 v čp. 82 ul. Sklářská (nájemce p. Šeliga Radek).
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 124/12
RM neschvaluje podnájem v pronájmu bytu č. 10 v čp. 121 ul. Komenského (nájemce p. Hofrichter) pro pana Stanislava Žandu a trvá na vrácení bytu.

Usnesení č. 125/12
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp. 226 ul. Okružní na Březové (lékárna) s Mgr. Střeskovou Evou na dobu 5 let tj. od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2017.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 126/12
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp. 155 ul. Smetanova na Březové (dámská posilovna) s p. Šimkovou Renatou, bytem Březová, ul. Okružní čp. 177 na dobu 5 let tj. od 1. 3. 2012 do 28. 2. 2017.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 127/12
RM neschvaluje další prodloužení podnájmu v nájmu bytu č. 22 v čp. 122 ul. Komenského (nájemce p. Horváth L.) pro p. Bohumíra Szabo, bytem Sokolov, Sokolovská čp. 1602 a trvá na vystěhování p. Szabo s přítelkyní z uvedeného bytu.
Pokud p. Horváth L. nebude dále užívat byt, RM trvá na jeho vrácení městu.

Usnesení č. 128/12
RM schvaluje přijetí daru od Geosan  spol. s.r.o.  Brno ve výši 20.000,--Kč na rozvoj infrastruktury integrovaných obcí a od Zdeňka Daňo - DANEK Sokolov ve výši 1.000,--Kč na pořádání II. ročníku florbalového turnaje "O pohár starosty města Březová".
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv.

Jednání bylo ukončeno v 17.00 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová

Přečíst »13.3.2012