5. jednání RM Březová dne 13. května 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

z 5. jednání Rady města Březová, které se konalo dne 13.5.2013 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ
Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

1. Jmenování ověřovatelů: p.Šafnerová, p.Jiříček

2. Kontrola úkolů:
K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 4. zasedání ZM (27.5.2013)
b) Rozbor hospodaření a Závěrečný účet města za rok 2012

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 6.5.2013

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 7.5.2013

6. Různé:
a) Žádost o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna
b) Bezúplatný převod speciálního požárního vozidla
c) Výměna bytu č.25 v čp.122 a bytu č.10 v čp.121 oba v ul.Komenského
d) Přechod nájmu bytu č.4 v čp.131 na nám.Míru
e) Prodloužení pronájmu nebyt.prostor v čp.136 nám.Míru - p.Válková
f) Prodloužení pronájmu nebyt.prostor v čp.136-137 nám.Míru - Ninh Nguyen Huu
g) Výpověď z nájmu nebyt.prostor v čp.123 ul.Komenského - p.Krýslová
h) Záměr pronájmu nebyt.prostor v čp.123 ul.Komenského
i) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Bystrý M.
j) Záměr prodeje stavebních pozemků p.p.č.483/3 v k.ú.Březová
k) Pravidla pro přidělení pozemků v lokalitě 11 RD Drahotín
l) Pronájem části poz.p.č.651/22 v k.ú.Kamenice - p.Sosna P.
m) Zadávací podmínky pro vyhlášení veřejné zakázky "Březová - hřbitov na parcelách p.č.445/1 a 444/314 - změna stavby"
n) Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace "Dokumentace pro kulturně společenské zařízení v Březové"
o) Dodatek č.3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace "Multifunční centrum Březová 1.etapa"
p) Prodloužení části chodníků v obci Černý Mlýn - smlouva o výpůjčce

7. Bere na vědomí:
a) Informace z jednání výkonného výboru Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska ze dne 3.5.2013
b) Informaci o konání valné hromady Sokolovské vodárenské s.r.o a VSMOS, která se bude konat 21.6.2013

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.147/13
RM doporučuje ZM schválit tento program zasedání (27.5.2013):
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Rozbor hospodaření a Závěrečný účet města za rok 2012
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.148/13
RM doporučuje ZM schválit Rozbor hospodaření a Závěrečný účet města Březová za rok 2012 a vyslovit souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.
hlasováno: 4 pro, 1 se zdržel

Usnesení č.149/13
RM souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola, Smetanova 218 dle předloženého návrhu (DDHM v celkové hodnotě 58.533,05 Kč).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.150/13
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města dle předloženého
návrhu (DDHM v celkové hodnotě 3.783,28 Kč).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.151/13
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro Ondřeje Martínka na reprezentaci na rybářských závodech (náklady na dopravu) v rocre 2013 ve výši 2.000,-- Kč. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 4 pro, 1 proti

Usnesení č.152/13
RM schvaluje p.Ivaně Vakešové bytem Březová, gen.Svobody čp.308 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.153/13
RM schvaluje p.Janu Bockovi bytem Březová, V Zahrádkách čp.28 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.154/13
RM schvaluje finanční příspěvek ve výši 1.000,--Kč pro p. Čako Petra bytem Březová, Komenského čp.122. Příspěvek bude použit na krytí nákladů spojených s úhradou pobytu dcery na škole v přírodě.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.155/13
RM schvaluje výměnu bytu č.2 o velikosti 1+2 v čp.121 ul.Komenského (nájemce p.Hála) a bytu č.1 o velikosti 1+2 v čp.120 ul.Komenského (nájemce Město). RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.156/13
RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna na nákup knih. RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.157/13
RM schvaluje bezúplatný převod speciálního požárního vozidla značky Toyota Land Cruiser HDJ80L - GCMRWW, včetně výstražného zvukového zařízení a jedné radiostanice Motorola GM 300 od HZS Karlovarského kraje, stanice Sokolov pro SDH Březová. RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.158/13
RM schvaluje výměnu bytu č.25 o velikosti 1+2 v čp.122 ul.Komenského (nájemce p.Čako) a bytu č.10 o velikosti 1+1 v čp.121 ul.Komenského (nájemce p.Žanda).RM pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.159/13
RM schvaluje přechod nájmu bytu č.4 v čp.131 nám.Míru z p.Meiserové Heleny (úmrtí) na sl.Heroldovou Evu bytem tamtéž. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.160/13
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor (kadeřnictví) v čp.136 na nám.Míru s p.Válkovou D. bytem Březová, Dvořákova čp.149 na dobu 5 let tj. od 1.5.2013 do 30.4.2018. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.161/13
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor (občerstvení a večerka) v čp.136-137 na nám.Míru s p.Ninh Nguyen Huu bytem Sokolov, Atletická čp.1998 na dobu 5 let tj.od 1.5.2013 do 30.4.2018. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.162/13
RM schvaluje výpověď z nájmu nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského (třída v internátu) s p.Denisou Krýslovou bytem Březová, Okružní čp.349 k 30.6.2013.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.163/13
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského (třída v internátu).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.164/13
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 4.985,--Kč s p.Martinem Bystrým bytem Březová, Komenského čp.121. Dluh je za nájemné a služby spojené s poskytováním užívání bytu a vyúčtování topné sezony roku 2012. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.165/13
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje stavebních pozemků na p.p.č.483/1 v k.ú.Březová u Sokolova o celkové výměře cca 10.709 m2 za 802,--Kč/m2.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.166/13
RM schvaluje Pravidla pro přidělení pozemků v lokalitě 11 RD Drahotín a doporučuje ZM pověřit výběrem pozemků dle "Pravidel" členy rady města.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.167/13
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č.651/22 o výměře 197 m2 v k.ú. Kamenice u Březové za cenu 2,--Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2014 p.Sosnovi Pavlovi bytem Březová, nám.Míru čp.138. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.168/13
RM schvaluje Zadávací podmínky pro vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce s názvem: "Březová - hřbitov na p.p.č.445/1 a 444/314 - změna stavby". RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.169/13
RM doporučuje ZM uzavřít dodatek č.1 Smlouvy č.CZ1.09/2.1.00/30.00732 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt "Dokumentace pro kulturně společenské zařízení v Březové" mezi poskytovatelem dotace Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad, Masarykova 3488/1, Ústí nad Labem a příjemcem dotace Městem Březová. Předmětem dodatku je úprava článku XXI. porušení rozpočtové kázně, porušení smluvních podmínek, nesrovnalosti, původní smlouvy ze dne 14.4.2011. RM doporučuje ZM pověřit starostu města podpisem příslušného dodatku.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.170/13
RM doporučuje ZM uzavřít dodatek č.3 Smlouvy č.CZ.1.09/2.2.00/03.00055 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt "Multifunkční centrum Březová 1.etapa" mezi poskytovatelem dotace Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad, Masarykova 3488/1, Ústí nad Labem a příjemcem dotace Městem Březová. Předmětem dodatku je úprava článku XXI. porušení rozpočtové kázně, porušení smluvních podmínek, nesrovnalosti původní smlouvy ze dne 14.10.2009. RM doporučuje ZM pověřit starostu města podpisem příslušného dodatku.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.171/13
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků na stavbu "Prodloužení části chodníku v obci Černý Mlýn" mezi půjčitelem Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, Chebská 282 Sokolov a výpůjčitelem Městem Březová. Předmětem výpůjčky je část pozemku na p.p.č.222/1 o výměře 125,7 m2 a část p.p.č.223/1 o výměře 44,5 m2 v k.ú. Tisová u Sokolova. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

8. RM uložila:
Úkol č.1/2013 - tajemnice MěÚ
Předložit hospodaření provozovny sběrny prádla za rok 2012 a navrhnout další její využívání.
Termín: 16.9.2013

Jednání bylo ukončeno v 17.00 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová

Ověřili: Květoslava Šafnerová, Jan Jiříček

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »14.5.2013  

2. mimořádné jednání RM Březová dne 29. dubna 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

z 2. mimořádného jednání Rady města Březová, které se konalo dne 29.4.2013 v 18.30 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

1.Jmenování ověřovatelů: p.Šafnerová, p.Brandl

2. Program:
a) Zadávací dokumentace - Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů
b) Jmenování členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na podlimitní zakázku - Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů
c) Zrušení usn.RM č.80/09 - smlouva o zřízení věcného břemene na pozemky v k.ú.Březová - umístění distribuční soustavy energ.zařízení
d) Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemky v k.ú.Březová - umístění distribuční soustavy energ.zařízení
e) Smlouva o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.142/13
RM schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky v rámci operačního programu Životního prostředí, prioritní osa 2, opatření 2.1.3 - Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. §38 zák.č.137/2006 Sb., v platném znění. Zadávací dokumentace podle ust. §44 zák.č.137/2006 Sb. vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. RM rovněž schvaluje uzavření příslušných smluv v rámci schválené a podepsané žádosti z 26 výzvy OPŽP na projekt "Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů" a pověřuje starostu města podpisem.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.143/13
RM schvaluje v souladu s §71 odst.1 a 3 zák.č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění členy sloučené komise pro otevírání obálek a hodnotící komise k posouzení a hodnocení nabídek na projekt "Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů":
1. Šafnerová Květoslava - místostarostka
2. Jiříček Jan - člen rady města
3. Nový Ladislav - člen rady města
4. Smíšek Petr - vedoucí dopravy
5. Zubr Martin - ekonom města

náhradníci
1. Brandl Josef - člen rady města
2. Szolar Lukáš - člen zastupitelstva města
3. Ing.Fridrich Jan - člen finančního výboru
4. Bc.Fajt Jakub - vedoucí odboru SMM MěÚ
5. Bělíček Jaroslav - pracovník MěÚ na úseku dotací

V souladu s §76 odst.2 zák.č.137/2006 Sb. a na základě uzavřené mandátní smlouvy ze dne 26.2.2013 schvaluje RM jako poradce a tajemníka uvedené komise mandatáře Mgr.Janocha Stanislava, advokáta spol.BlueFort s.r.o. V souladu s §75 odst.4 zák.č.137/2006 Sb. se jednání hodnotící komise zúčastní rovněž Bc.Pehanič Michal, ředitel spol.Služby města Březová s.r.o., který zajišťoval koordinaci a součinnost jednotlivých subjektů v rámci celého projektu o poskytnutí podpory výše uvedeného programu
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.144/13
RM ruší své usnesení č.80/09, kterým bylo schváleno uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky v k.ú.Březová - umístění distribuční soustavy energetického zařízení (ČEZ Distribuce a.s. nyní předložil novou smlouvu, kde jsou uvedeny pozemky jiné než v původním návrhu smlouvy).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.145/13
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č.39/1, 40/1, 41/32, 51 a 505/1 v k.ú.Březová u Sokolova s ČEZ Distribuce a.s., Děčín, spočívající v umístění distribuční soustavy energetického zařízení c297 Březová, Město, vVN IV-12-0000115-802-REA. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.146/13
RM schvaluje uzavření Smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby ZS/3209/HS/2013 - "Cyklotrasa CT3 - úsek 109 stezka pro pěší a cyklisty Mýtina - most R6 (směr Březová)" na p.p.č.1040/37 v k.ú.Rudolec u Březové mezi Městem Březová a Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Zapsala: Jana Kašparová
Jednání bylo ukončeno v 19.00 hodin

Ověřili: Květoslava Šafnerová, Josef Brandl

Schválil: Miroslav Bouda – starosta města

Přečíst »30.4.2013  

4. jednání RM Březová dne 15. dubna 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 4. jednání Rady města Březová, které se konalo dne 15.4.2013 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ
Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

1.Jmenování ověřovatelů: p.Šafnerová, p.Nový

2. Kontrola úkolů:
K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 3. zasedání ZM (29.4.2013)
b) Směrnice č.1/2013 - "Opravné položky"
c) 2. rozpočtové opatření v roce 2013

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 8.4.2013
b) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 8.4.2013

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 3.4.2013
b) Zápis z jednání komise pro integrované obce ze dne 18.3.2013
c) Zápisy z jednání komise kulturní ze dne 13.3. a 10.4.2013
d) Zápis z jednání komise sportovní ze dne 27.3.2013
e) Zápis z jednání komise výstavby ze dne 10.4.2013

6. Různé:
a) Pronájem nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova - p.Hrnčířová
b) Prodloužení pronájmu nebyt.prostor v čp.131 nám.Míru - City s.r.o.
c) Záměr prodloužení pronájmu nebyt.prostor v čp.136-137 nám.Míru
d) Záměr prodloužení pronájmu nebyt.prostor v čp.136 nám.Míru
e) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova
f) Výpověď z nájmu nebytových prostor v čp.230 nám.Míru - restaurace
g) Přidělení bytu č.5 v čp.120 ul.Komenského - sl.Šťuková D.
h) Nájemní smlouva se Sokolovskou vodárenskou s.r.o. Sokolov
i) Prodloužení termínu pro předložení kol.rozhodnutí - manž.Krauzovi
j) Zrušení usnesení RM č.113/13 - prodej půdních prostor čp.131-135
k) Zrušení usnesení RM č.93/13 - fin.dar pro Sociální služby Kynšperk
l) Finanční dar pro Sociální služby Kynšperk n.O.
m) Kupní cena stavebních parcel v lokalitě Drahotín na p.p.č.483/1
n) Zrušení usn.RM č.32/13 a usn.ZM č.6/13 - převod bytu č.2 v čp.349
o) Prodej bytu č.2 v čp.349 ul.Okružní - p.Pešinová J.
r) Dodavatel akce "Rekonstrukce ul.Sklářská" - EUROVIA CS K.Vary

7. Bere na vědomí:
a) Inventarizační zpráva za rok 2012
b) Zápis z pracovního setkání s Policií Sokolov-venkov a Městskou policií ze dme 8.4.2013
c) Výkazy činnosti strážníka Městské policie za uplynulé období
d) Objednávka ČEZ a.s. na reklamu a propagaci ve výši 100.000,--Kč
e) Informace o splácení úvěru MAS Sokolovsko, kde je ručitelem město Březová, na projekt "Obnova reliktů Slavkovského lesa"
f) Dopisy od p.Jany Beitlové z 3.4.2013 a 9.4.2013 adresovné Radě města a návrh na odpověď

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.117/13
RM doporučuje ZM schválit tento program zasedání (29.4.2013)
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 2. rozpočtové opatření v roce 2013
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.118/13
RM schvaluje Směrnici č.1/2013 - Opravné položky.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.119/13
RM doproručuje ZM schválit 2. rozpočtové opatření v roce 2013.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.120/13
RM souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola, Komenského 11 v celkové výši 42.373,57 Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.121/13
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního příspěvku pro FK Olympii Březová na činnosti ve výši 80.000,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.122/13
RM schvaluje p.Obořilové Vladislavě bytem Březová, Hlavní čp.103 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem otce ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.123/13
RM schvaluje přednostní přidělení prvního uvolněného bytu o velikosti 1+3 p.Rakašovi Františku bytem Březová, Hlavní čp.102. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po předložení potvrzení z katastru nemovitostí o převodu bytové jednotky čp.102 ul.Hlavní.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.124/13
RM doporučuje ZM neschválit záměr prodeje části pozemku p.č.346/1 o výměře cca 30 m2 v k.ú.Březová u Sokolova.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.125/13
RM doporučuje ZM zrušit usnesení č.56/12, kterým byl schválen záměr prodeje části pozemku p.č.651/22 o výměře cca 197 m2 v k.ú.Kamenice u Březové.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.126/13
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.651/22 o výměře 197 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 2,--Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2014.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.127/13
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova na Březové (dámská posilovna) p.Hrnčířové Zuzaně bytem Březová, nám.Míru čp.131 na dobu 5 let tj. od 1.5.2013 do 30.4.2018. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.128/13
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.131 nám.Míru firmě CITy s.r.o. na dobu 5 let tj. od 1.5.2013 do 30.4.2018. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.129/13
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.136-137 nám.Míru (prodejna občerstvení a večerka).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.130/13
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.136 nám.Míru (kadeřnictví).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.131/13
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova (původně šicí dílna).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.132/13
RM schvaluje přidělení bytu č.5 o velikosti 1+2 v čp.120 ul.Komenského sl.Šťukové Dagmar bytem Březová, gen.Svobody čp.315. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy po složení příslušné kauce.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.133/13
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Sokolovskou vodárenskou s.r.o.Sokolov (pronajímatel) a Městem Březová (nájemce) na pronájem budovy (stavba technického vybavení) na pozemku p.č.49 v k.ú.Březová u Sokolova na dobu neurčitou, za cenu 11.000,--Kč/rok. RM pověřuje starostu města odpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.134/13
RM doporučuje ZM schválit prodloužení termínu pro předložení kolaudačního rozhodnutí stavby rodinného domu v Kamenici do 31.1.2014 manželům Nikole a Karlovi Krauzovým trvale bytem Lomnice, Novolomnická čp.169.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.135/13
RM ruší své usnesení č.113/13 - prodej půdních prostor v čp.131-135 na nám.Míru.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.136/13
RM ruší své usnesení č.93/13 - finanční dar pro Sociální služby Kynšperk n.O. ve výši 4.000,--Kč (administrativní chyba při přepisu).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.137/13
RM schvaluje poskytnutí finančního daru pro Sociální služby Kynšperk nad Ohří na činnnost ve výši 2.000,--Kč. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.138/13
RM doporučuje ZM schválit kupní cenu stavebních parcel v lokalitě Drahotín na p.p.č.483/1 v k.ú.Březová u Sokolova ve výši 802,--Kč/m2.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.139/13
RM ruší své usn.č.32/13 a doporučuje ZM zrušit usn.č.6/13 ve věci převodu bytové jednotky č.2 v čp.349 v ul.Okružní z p.Jitky Pešinové na p.Evu Pešinovou.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.140/13
RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č.2 v čp.349 ul.Okružní p.Jitce Pešinové bytem Březová, Okružní čp.165 za cenu 510.000,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.141/13
V souladu se zák.č.137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavby "Rekonstrukce komunikace a chodníků ve Sklářské ul. Březová ", RM schvaluje jako dodavatelé akce společnost EUROVIA CS, a.s. závod Karlovy Vary, Sedlecká 72. RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
hlasováno: 5 pro

Zapsala: Jana Kašparová
Jednání bylo ukončeno v 17.00 hodin

Ověřili: Květoslava Šafnerová, Vladimír Nový

Schválil: Miroslav Bouda – starosta města

Přečíst »17.4.2013  

3. jednání RM Březová dne 11. března 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

z 3. jednání Rady města Březová, které se konalo dne 11.3.2013 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ
Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

1. Jmenování ověřovatelů: p.Šafnerová, p.Jiříček

2. Kontrola úkolů
K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 2. zasedání ZM (25.3.2013)
b) Účetní závěrka města za rok 2012
c) Účetní závěrka příspěvkových organizací za rok 2012
d) Plán inventur na rok 2013

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 6.2.2013
b) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 4.3.2013
c) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 4.3.2013

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 27.2.2013
b) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 6.2.2013

6. Různé:
a) Darovací smlouva se Sokolovskou uhelnou, právní nástupce a.s.
b) Žádost o prodloužení splatnosti úhrady dluhu - p.Čtvrtečka
c) Žádost o prodloužení splatnosti úhrady dluhu - p.Beitlová
d) Ukončení platnosti zásad - dotace a půjčky na přípojky plynu
e) Žádost o prodloužení termínu pro předložní kolaudace - p.Brytkov
f) Členství v honebním společenstvu Rudolec
g) Přičlenění pozemků v k.ú.Kostelní Bříza do honebního společenstva Rudolec
h) Přičlenění pozemků v k.ú.Rudolec do honebního společenstva Rudolec
i) Pronájem části p.č.421/1 v k.ú.Březová - manž. Adamcovi
j) Pronájem části p.č.444/261 v k.ú.Březová - AMK Březová
k) Dodatek č.2 k nájemní smlouvě - pronájem nebytových prostor v budově čp.123 základní škole
l) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova
m) Záměr prodloužení smlouvy nebytových prostor v čp.131 nám.Míru
n) Výměna bytů č.14 a 4 v DPS
o) Přidělení bytu čp.4 v DPS - p.Malcová
p) Zrušení usn.č.35/13 - přidělení bytu v čp.120 sl.Velátové
r) Přidělení bytu č.15 v čp.120 ul.Komenského - p.Mašková
s) Prodej půdních prostor v čp.131 - 135 na nám.Míru
t) Souhlas zřizovatele s přijetím nadačního daru pro MŠ,Komenského 11
u) Výběr dodavatele stavby "Lokalita bydlení 11 RD - Březová-Drahotín"
v) Zadávací podmínky pro veřejnou zakázku "Rekonstrukce komunikace a chodníků ve Sklářské ul. Březová".

7. Bere na vědomí:
a) Výkazy činnosti městského strážníka za uplynulé období
b) Zprávu o vyřízených stížnostech za rok 2012
c) Zprávu o činnosti MěÚ v oblasti poskytování informací podle zák.č. 106/1999 Sb. - o svobodném přístupu k informacím
d) Protokol o kontrole České školní inspekce v MŠ, Smetanova 218
e) Zápis z pracovního setkání s Policií Sokolov-venkov a Městskou
policicí Sokolov ze dne 4.3.2013

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.62/13
RM doporučuje ZM schválit tento program zasedání (25.3.2013)
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Účetní závěrka města za rok 2012
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.63/13
RM doporučuje ZM schválit účetní závěrku města za rok 2013.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.64/13
RM schvaluje účetní závěrku zřízených příspěvkových organizací Mateřská škola, Komenského 11, Mateřská škola, Smetanova 218 a Základní škola, Komenského 232 za rok 2012.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.65/13
RM schvaluje plán inventur na rok 2013.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.66/13
RM schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku zřízených příspěvkových organizací za rok 2012 takto:
Základní škola Březová
hospodářský výsledek: 479.016,42 Kč
rezervní fond: 99.016,42 Kč
fond odměn: 380.000,-- Kč

Mateřská škola, Smetanova 218
hospodářský výsledek: 87.855,59 Kč
rezervní fond: 57.855,59 Kč
fond odměn: 30.000,-- Kč

Mateřská škola, Komenského 11
zlepšený HV nedosažen
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.67/13
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního příspěvku TJ Olympii Březová na činnost ve výši 300.000,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.68/13
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního příspěvku Městu Sokolov na výkon činnosti Městské policie Sokolov na Březové ve výši 400.000,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.69/13
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního daru pro MAS Sokolosko na pořízení nové Integrované studie rozvoje regionu ve výši 25.000,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.70/13
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku AMK - klub cyklotrialu na sportovní činnost a zajištění soutěže MČR ve výši 30.000,--Kč. Pan Bouda požádal dle zákona o vyloučení z hlasování.
hlasováno: 4 pro, 1 se zdržel

Usnesení č.71/13
RM schvaluje poskytnutí finančního daru FK Flamengo Březová na startovné, sportovní potřeby a rozhodčí ve výši 19.500,--Kč. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.72/13
RM schvaluje poskytnutí finančního daru FC Rafani Rudolec na sportovní potřeby a ceny ve výši 15.000,--Kč. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.73/13
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Florbalovému klubu Březová na činnost klubu ve výši 15.000,--Kč. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Pan Brandl požádal dle zákona o vyloučení z hlasování.
hlasováno: 4 pro, 1 se zdržel

Usnesení č.74/13
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Cyklistickému klubu Team Bike Březová na podporu talentované mládeže na soutěžích ve výši 15.000,--Kč. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.75/13
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Tělovýchovné unii Sokolov na Sportovní ligu škol ve výši 6.000,--Kč. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.76/13
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Olympii-fitness na nákup posilovacího stroje ve výši 20.000,--Kč. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.77/13
RM schvaluje poskytnutní finančního daru Jaffa Production o.s. na pořádání Březovské metalové noci ve výši 20.000,--Kč. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.78/13
RM schvaluje poskytnutní finančního příspěvku Pionýru Březová na akce pro děti a provoz oddílů ve výši 30.000,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.79/13
RM schvaluje poskytnutí finančního daru p.Nemethové-Randové na letní tábor Kořen ve výši 15.000,--Kč. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.80/13
RM schvaluje poskytnutí finančního daru SDH Březová na tábor mladých hasičů a na materiálové vybavení ve výši 15.000,--Kč. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.81/13
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ČSCH K.Bříza na pořádání krajské výstavy králíků, údržbu areálu a činnost ve výši 30.000,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.82/13
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Českému svazu zahrádkářů Březová na činnost a zájezd na výstavu ve výši 7.000,--Kč. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.83/13
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Českému rybářskému svazu Březová na činnost dětského rybářského kroužku a materiální vybavení ve výši 10.000,--Kč. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.84/13
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Českému svazu včelařů Kynšperk - včelaři Březová na šlechtitelský program - nákup matek a léčiv ve výši 5.000,--Kč. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.85/13
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Základní kynologické organizaci Březová na provoz a vybavení ve výši 20.000,--Kč. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.86/13
RM schvaluje poskytnutní finančního daru o.s.Drosera na provoz záchranné stanice, na krmivo, péči o údržbu ve výši 2.000,--Kč. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.87/13
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Místní skupině Českého červeného kříže Březová na činnost, zdravotní potřeby a materiál ve výši 6.000,--Kč. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.88/13
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Agentuře osobní asistence Sokolov na provoz a vybavení ve výši 10.000,--Kč. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.89/13
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Svazu diabetiků Sokolov na edukačně preventivní pobyty a činnost ve výši 3.000,--Kč. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.90/13
RM schvaluje poskytnutí finančního daru o.s.Útočiště na činnost a provoz Odborné sociální poradny ve výši 2.000,--Kč. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.91/13
RM schvaluje poskytnutí finančního daru o.p.s.Pomoc v nouzi Sokolov na činnost a poskytování sociálních služb ve výši 3.000,--Kč. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.92/13
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Fondu ohrožených dětí, pobočka Most na provoz a vybavení ve výši 2.000,--Kč. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.93/13
RM schvaluje poskytnutí finančního daru pro Sociální služby Kynšperk nad Ohří na činnost ve výši 4.000,--Kč. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.94/13
RM doporučuje ZM schválit uzavření příslušných smluv o poskytnutí finančního příspěvku dle usnesení RM č.70,78,81 a zároveň pověřit starostu města podpisem těchto smluv.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.95/13
RM schvaluje p.Zdeňku Duškovi bytem Březová, Okružní čp.172 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.96/13
RM schvaluje darovací smlouvu se Sokolovskou uhelnou, právní nástupce a.s. Sokolov. Předmětem smlouvy je peněžní dar ve výši 10.000,--Kč na zajištění kulturního programu při konání "Městského sportovního plesu". RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.97/13
Rm schvaluje prodloužení splatnosti dluhu ve výši 76.868,28 Kč (k 31.12.2012) do 31.8.2013 p.Petru Čtvrtečkovi s tím, že od 1.čtvrtletí 2013 bude řádně hrazeno nájemné z nebytových prostor -
restaurace v čp.230. Pokud nebude do 31.8.2013 uhrazen dluh nebo nebude řádně hrazeno nájemné bude s ním smlouva o pronájmu okamžitě ukončena.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.98/13
RM trvá na svém usn.č.320/12 ze dne 10.12.2012 - úhrada dluhu p.Beitlové do 31.3.2013.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.99/13
RM doporučuje ZM schválit ukončení platnosti obecných zásad (usn.ZM č.56/04) ve věci poskytování účelových dotací a půjček na budování přípojek plynu v Rudolci.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.100/13
RM doporučuje ZM schválit p.Aleksandru Brytkovovi trvale bytem Praha 10 -Záběhlice, Velenovského 3251/1 prodloužení termínu pro předložení kolaudačního rozhodnutí stavby rodinného domu do 30.4.2014. RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.101/13
RM neschvaluje členství v honebním společenstvu Rudolec.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.102/13
RM schvaluje přičlenění pozemků p.č.197/5 o výměře 3358 m2 v k.ú.Kostelní Bříza, p.č.25/4 o výměře 6973 m2 v k.ú.Kostelní Bříza do honebního společenstva Rudolec. RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.103/13
 RM neschvaluje přičlenění pozemku p.č.42/1 o výměře 19833 m2 v k.ú. Kostelní Bříza do honebního společenstva Rudolec (jedná se o park uvnitř hranice současně zastavěného území obce - nehonební pozemek). RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.104/13
 RM schvaluje pronájem části pozemku p.č.421/1 o výměře 99 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 3,--Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2014 manželům Jiřině a Jaroslavu Adamcovým bytem Březová, Hlavní čp.358. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.105/13
RM schvaluje bezúplatný pronájem části pozemku p.č.444/261 o výměře 200 m2 v k.ú.Březová u Sokolova na dobu 15 let tj.do 31.3.2028 AMK Březová, klub cyklotrialu v AČR. RM pověřuje místostarostku podpisem příslušné smlouvy. Pan starosta požádal podle zákona o vyloužení z hlasování.
hlasováno: 4 pro, 1 se zdržel

Usnesení č.106/13
RM schvaluje dodatek č.2 k nájemní smlouvě ze dne 12.2.2003 - pronájem nebytových prostor v budově čp.123 internát Základní škole (předmětem dodatku je snížení užívaných m2 a s tím spojené zálohy na teple, TUV a vodě). RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.107/13
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova na Březové (fitness).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.108/13
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.131 na nám.Míru na Březové (prodejna).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.109/13
RM schvaluje výměnu bytů č.14 (nájemce město) a bytu č.4 (nájemce p.Mlezivová) oba o velikosti 1+1 v ul.Bezejmenná čp.213 (DPS).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.110/13
RM schvaluje přidělení bytu č.4 o velikosti 1+1 v čp.213 ul.Bezejmenná paní Marii Malcové bytem Březová, Elektrárenská čp.183. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.111/13
RM ruší své usn.č.35/13 ze dne 11.2.2013 (přidělení bytu sl.Velátové).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.112/13
RM schvaluje přidělení bytu č.15 o velikosti 1+2 v čp.120 ul.Komenského p.Lence Maškové bytem Březová, Sklářská čp.93. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy po úhradě příslušné kauce.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.113/13
RM doporučuje ZM schválit prodej půdních prostor bytového domu (čp.131-135 na nám.Míru) na p.p.č.78 o výměře 962 m2 (zastavitelný půdní prostor činí cca 430 m2) v k.ú.Březová u Sokolova panu Janu Volmutovi trvale bytem Březová, Dvouletky čp.21 pro výstavbu půdních bytů za těchto podmínek:
- kupující musí v půdních prostorech realizovat výstavbu půdních bytů včetně projekčních prací a vyřízení příslušných povolení na vlastní náklady bez příspěvku města v souladu se smlouvou o výstavbě
- prodej půdních prostor bude uskutečněn až po zajištění stavebního povolení a zahájení stavebních prací a vyčlenění rozestavěných bytových jednotek
- úhrada kupní ceny 200.000,--Kč
- kupující musí na vlastní náklady do 1 roku od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o výstavbě zajistit projektovou dokumentaci pro stavební povolení a zahájit stavební řízení. V případě nedodržení této podmínky bude ze strany města Březová odstoupeno od smlouvy bez nároku na investice vložené kupujícím do projektové dokumentace a inženýrských prací
- kupující musí zahájit stavbu do 1 roku od zajištění stavebního povolení. V případě nedodržení této podmínky bude ze strany města Březová odstoupeno od smlouvy bez nároku na investice vložené kupujícím do projektové dokumentace a inženýrských prací
- kupující může odstoupit od smlouvy v etapě přípravy stavby v případě, že stavbu nebude možné realizovat z důvodů na straně třetí osoby
- kupující postupně uzavře s městem smlouvu o smlouvě budoucí o výstavbě, smlouvu o budoucí smlouvě kupní na půdní prostor, smlouvu o výstavbě, smlouvu o prodeji půdních prostor
- kupující uhradí daň z převodu nemovitosti
- kupující založí obchodní společnost se sídlem na Březové za účelem záměru výstavby a následného pronájmu bytových jednotek na Březové
- bytové jednotky budou zkolaudovány do 5 let od vydání stavebního povolení
hlasováno: 4 pro, 1 se zdržel

Usnesení č.114/13
RM schvaluje přijetí nadačního příspěvku ve výši 26.000,--Kč darovací smlouvou, od Nadace ČEZ na projekt "Školka v přírodě" pro Mateřskou školu, Komenského 11.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.115/13
V souladu se zák.č.137/2006 Sb.o zadávání veřejných zakázek a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavby "Lokalita bydlení 11RD - Březová - Drahotín - zasiťování pozemků", RM schvaluje jako dodavatele výše uvedené akce společnost EUROVIA CS a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.116/13
RM schvaluje zadávací podmínky pro vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Rekonstrukce komunikace a chodníků ve Sklářské ul., Březová".
hlasováno: 5 pro

Jednání bylo ukončeno v 17.30 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová

Ověřili: Květoslava Šafnerová a Jan Jiříček

Schválil: Miroslav Bouda – starosta města

Přečíst »11.3.2013  

1. mimořádné jednání RM Březová dne 18. února 2013

USNESENÍ - ZÁPIS
z 1. mimořádného jednání Rady města Březová,
které se konalo dne 18. 2. 2013 v 15. 00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl, p. Nový

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č. 59/13
RM doporučuje ZM schválit rozpočet na rok 2013 dle předloženého návrhu: příjmy 74.749,6 tis. Kč, provozní výdaje 66.606,211 tis. Kč, kapitálové výdaje 11.426,600 tis. Kč, splátky úvěrů 958,00 tis. Kč, přijaté úvěry 4.250,5 tis. Kč, financování 3.292,5 tis. Kč.
RM doporučuje ZM schválit pravidla rozpočtového procesu v roce 2013.
RM doporučuje ZM schválit dočasné použití prostředků základní rozpočtové rezervy na předfinancování dotačních akcí dle usnesení RM č. 54-56/13 ze dne 11. 2. 2013.
RM doporučuje ZM schválit předčasné splacení úvěru na akci "Vybavení MFC Březová" jednou splátkou ihned po schválení rozpočtu na rok 2013.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 60/13
RM schvaluje pro rok 2013 limit počtu pracovníků MěÚ v hlavním pracovním poměru 37 z toho:
HSO 12, knihovna 1, SMM 3, MH + IO 12, BH 3, pečovatelky 2, sběrna prádla 1, MFC 3 a a 2 pracovníci na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 61/13
RM schvaluje mandátní smlouvu na dotační management projektu "Město Březová snižuje prašnost v ulicích" a mandátní smlouvu na zajištění a administraci podlimitního řízení uvedené veřejné zakázky, obě s firmou BlueFort s.r.o. Janské Lázně.
RM pověřuje starostu města podpisem obou mandátních smluv.
hlasováno: 5 pro

Jednání bylo ukončeno v 17. 00 hodin
Zapsala: Jana Kašparová

Přečíst »19.2.2013  

2. jednání RM Březová dne 11. února 2013

USNESENÍ - ZÁPIS
z 2. jednání Rady města Březová,
které se konalo dne 11. 2. 2013 v 15. 00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl, p. Nový

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č. 17/13
RM doporučuje ZM schválit tento program 1. zasedání ZM (25. 2. 2013):
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. 9. rozpočtové opatření za rok 2012
 8. OZV č. 1/2013, kterou se doplňuje OZV č. 1/2011 o místních poplatcích
 9. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
10. Různé
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 18/13
RM doporučuje ZM schválit 9. rozpočtové opatření za rok 2012.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 19/13
RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2012.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 20/13
RM schvaluje odpisové plány zřízených příspěvkových organizací Základní škola, Mateřská škola, Komenského 11 a Mateřská škola, Smetanova 218 dle předložených návrhů.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 21/13
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města podle návrhu DIK z inventarizace za rok 2012 dle předložených návrhů.

hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 22/13
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku Základní školy podle návrhu DIK z inventarizace za rok 2012 dle předložených návrhů.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 23/13
RM schvaluje p. Aleně Procházkové bytem Březová, Okružní čp. 167 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem dcery ve výši 2. 000,-- Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 24/13
RM schvaluje p. Anně Pekuniakové, bytem Březová, Okružní čp. 209, finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem otce ve výši 3. 000,-- Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 25/13
RM schvaluje p. Jiřině Kallové, bytem Březová, Komenského čp. 9, finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 3. 000,-- Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 26/13
RM schvaluje přidělení bytu č. 4 o velikosti 1+2 v čp. 120 ul. Komenského p. Anně Chourové bytem Březová, Hlavní čp. 109. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 27/13
RM schvaluje nenavyšování nájemného v nebytových prostorách o inflaci pro rok 2013 a zůstat na stejné výši jako v roce 2012.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 28/13
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 38. 107, --Kč s p. Eduardem Eliašem bytem Březová, Komenského čp. 120. Dlužná částka je za nájemné a služby spojené s poskytováním užívání bytu za měsíce 3/2012, 6-12/2012.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 29/13
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 16. 682, --Kč s p. Václavem Pernerem bytem Březová, Sklářská čp. 83. Dlužná částka je za nájemné a služby spojené s poskytováním užívání bytu za měsíce 7-10 a 12/2012. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 30/13
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 8. 540, --Kč s p. Václavou Beňovskou bytem Březová, Komenského čp. 121. Dlužná částka je za nájemné a služby spojené s poskytováním užívání bytu za měsíce 9, 12/2012 a 1/2013. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 31/13
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 5. 854, --Kč s p. Marií Walterovou bytem Březová, Hlavní čp. 101. Dlužná částka je za nájemné a služby spojené s poskytováním úžívání bytu za měsíce 10/2012 a poplatku z prodlení. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 32/13
RM doporučuje ZM schválit převod bytové jednotky č. 2 o velikosti 1+2 v čp. 349 ul. Okružní na Březové z p. Jitky Pešinové na p. Evu Pešinovoutrvale bytem Březová, Okružní čp. 206.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 33/13
RM schvaluje výměnu bytu č. 18 o velikosti 1+1 (nájemce p. Knapová) a bytu č. 12 o velikosti 1+1 (nájemce město) oba v čp. 122 ul. Komenského. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 34/13
RM schvaluje výměnu bytu č. 6 v čp. 120 ul. Komenského na Březové (nájemce p. Uberlacker) a bytu č. 16 ul. Vítězná čp. 2008 v Sokolově (nájemce p. Panko). RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 35/13
RM schvaluje přidělení bytu č. 15 v čp. 120 ul. Komenského sl. Nikole Velátové bytem Březová čp. 6. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné kauce.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 36/13
RM schvaluje přidělení bytu č. 12 o velikosti 1+1 v čp. 121 ul. Komenského p. Lence Dorňákové, bytem Březová, Bezejmenná čp. 213. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné kauce.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 37/13
RM schvaluje přidělení bytu č. 18 o velikosti 1+1 v čp. 122 ul. Komenského sl. Denise Zensové bytem Březová, část Rudolec čp. 76. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné kauce.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 38/13
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp. 155 ul. Smetanova p. Václavu Ťoupalovi na dobu 1 roku tj. od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2014. Prostory budou sloužit jako pekařství. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 39/13
RM schvaluje Darovací smlouvu s firmou SLOT Group a. s. Karlovy Vary. Předmětem smlouvy je finanční dar ve výši 5. 000, --Kč na věcné dary vyhodnoceným sportovcům za rok 2012. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 40/13
RM schvaluje Darovací smlouvu se Sokolovskou elektro firmou s. r. o. Sokolov. Předmětem smlouvy je věcný dar Televizor Samsung UE40EH5300 ve výši 12. 202,-- Kč, který byl použit jako cena do tomboly Městského sportovního plesu dne 18. 1. 2013. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 41/13
RM schvaluje s účinností od 1. 2. 2013 nový platový výměr řediteli příspěvkové organizace Základní škola Březová Mgr. Danešovi Jiřímu.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 42/13
RM schvaluje Smlouvu o dílo s firmou de Wolf Group s. r. o. Cheb na provádění výkonů v oblasti služeb deratizace, dezinfekce a dezinsekce pro krytí potřeb hygienické, zdravotně i morálně bezpečné provozovatelnosti objektů a veřejného prostranství pro katastr města Březová v roce 2013. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 43/13
RM schvaluje s účinností od 1. 2. 2013 vstupné pro představení v kině Admira: nedělní dětská představení 20,-- Kč (jednotné vstupné) středeční večerní přestavení 60,-- Kč (jednotné vstupné)
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 44/13
RM schvaluje v souladu se zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách komisi pro výběr dodavatele stavebních prací na akce:
1. "Zasíťování pro lokalitu 11 RD Drahotín, Březová" (předpokládaný průběh soutěže únor 2013)
2. "Oprava komunikace a chodníků ul. Sklářská" (předpokládaný průběh soutěže březen 2013)
3. "Hřbitov oplocení, samotná část hřbitova - změna stavby 2013" (předpokládaný průběh soutěže duben 2013)
členové komise:
1. Květoslava Šafnerová - místostarostka
2. Vladimír Nový, člen RM, předseda kontrolního výboru
3. Petr Volmut, podnikatel, stavební technik
4. Jan Sobotka, projektant stavební technik
5. Bc. Jakub Fajt, vedoucí SMM, člen komise výstavby
náhradníci:
1. Zdeněk Daňo, podnikatel
2. Miroslav Platl, člen komise výstavby
3. Martin Zubr, ekonom města
4. Rudolf Šubrt, stavební technik
5. Jan Jiříček, člen RM
tajemník komise, zapisovatel bez hlasovacího práva:
1. Jaroslav Bělíček, zaměstnanec MěÚ
Právní poradce ve věcech problematiky veřejných zakázek, bez hlasovacího práva:
1. Mgr. Miloslav Holek, právník společnosti ABRI s. r. o.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 45/13
RM schvaluje ukončení pronájmu části pozemku p. č. 421/1 o výměře 99 m2 v k. ú. Březová u Sokolova s p. Malou Hanou bytem Březová, Hlavní čp. 90.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 46/13
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 421/1 o výměře 99 m2 v k. ú. Březová u Sokolova za cenu 3,-- Kč/m2/rok na dobu určitou do 31. 12. 2014.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 47/13
RM schvaluje záměr bezúplatného pronájmu části pozemku p. č. 444/261 o výměře 200 m2 v k. ú. Březová u Sokolova do dobu určitou do 31. 12. 2014. Pan starosta požádal dle zákona o vyloučení z hlasování.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 48/13
RM doporučuje ZM schválit ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě ze dne 4. 1. 2010 na pronájem a následný prodej pozemku p. č. 77/1 o výměře 921 m2 v k. ú. Kamenice u Březové za účelem výstavby rodinného domu s manželi Janem a Alicí Fialovými bytem Březová, Lipová 272.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 49/13
V souladu s usnesením ZM č. 56/04 RM schvaluje poskytnutí nenávratné dotace na nově zbudovanou přípojku plynu u rodinného domu ve výši 10. 000, --Kč p. Marcele Slobodové trvale bytem Březová, část Rudolec čp. 80 s tím, že dotace bude vyplacena po předložení kolaudačního rozhodnutí a faktury za provedené práce.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 50/13
RM schvaluje doplněk č. 3 Pravidel pro stanovení postupu při prodeji domů a bytů z majetku města Březová do soukromého vlastnictví. Předmětem doplňku je: čl. V. Stanovení kupní ceny - původní znění se ruší a nahrazuje se textem "Pokud od opravy nebo zhodnocení objektu uplyne lhůta delší 5 let, nebude toto zhodnocení do kupní ceny započítáno".
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 51/13
RM schvaluje společnosti BSS s. r. o. Sokolov prodloužení termínu pro zajištění vydání územního rozhodnutí na soubor bytových jednotek v obci Březová do 31. 12. 2013. RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 52/13
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Rudolec, výstavba víceúčelového objektu" s firmou PERF - STAV s.r.o. Jindřichovice. Předmětem dodatku je změna rozsahu díla v rozsahu PD Změna stavby 10/2012, schválení víceprací o 264. 981, 15 Kč bez DPH a prodloužení termínu díla o 40 kalendářních dní. RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku smlouvy.
hlasováno: 3 pro, 2 se zdrželi

Usnesení č. 53/13
RM schvaluje zadávací podmínky pro vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Lokalita bydlení 11 RD - Březová - Drahotín zasíťování pozemků - DPS".  RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 54/13
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci v rámci Státního programu EFEKT 2013 Ministerstva průmyslu a obchodu, aktivita B. 1 na "Rekonstrukci veřejného osvětlení v lokalitě Drahotín". RM doporučuje ZM schválit zajištění financování uvedeného projektu ve výši max. 695. 508,-- Kč vč. DPH, z toho bude město spolufinancovat projekt ve výši 60 % (tj. 417. 304, 80 Kč) z celkových způsobilých výdajů projektu. Dále RM schvaluje financování vypracování Energetického auditu ve výši 35. 000, --Kč včetně DPH, kdy tento audit je povinou přílohou. RM doporučuje ZM schválit zajištění předfinancování celkových nákladů projektu vč. DPH tj. max. 695. 508,-- Kč. Tyto prostředky budou hrazeny z rozpočtu města.
hlasováno: 5 pro 

Usnesení č. 55/13
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci v rámci operačního programu Ministerstva životního prostředí, prioritní osy 7. na projekt "Městskou zelení blíže občanům". RM doporučuje ZM schválit zajištění financování uvedeného projektu ve výši max. 980. 000,-- Kč vč. DPH, z toho bude město spolufinancovat projekt ve výši 15 % (tj. 147. 000,-- Kč) z celkových způsobilých výdajů projektu. RM doporučuje ZM schválit zajištění ředfinancování celkových nákladů projektu vč. DPH tj. max. 980. 000,-- Kč. Tyto prostředky budou hrazeny z rozpočtu města.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 56/13
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci v rámci programu Podpora a rozvoj venkova Ministerstva pro místní rozvoj, dotační titul č. 2 na "Vybudování zázemí pro děti v obci Kostelní Bříza". RM doporučuje ZM schválit zajištění financování uvedeného projektu ve výši max. 350. 000,-- Kč vč. DPH, z toho bude město spolufinancovat projekt ve výši 35 % (tj. 122. 500,-- Kč) z celkových způsobilých výdajů projektu. Dále RM doporučuje ZM schválit zajištění předfinancování celkových nákladů projektu vč. DPH, tj. max. 350. 000,-- Kč. Tyto prostředky budou hrazeny z rozpočtu města.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 57/13
RM schvaluje bezplatný pronájem části pozemku p. č. 21/1 v k. ú. Březová u Sokolova o výměře 17, 5 m2 v prostoru mezi parkovištěm a venkovní terasou MFC Březová p. Milanu Szolarovi bytem Březová, Bezejmenná čp. 355. Doba pronájmu je stanovena na dobu pronájmu restauračního zařízení MFC. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 58/13
RM schvaluje společnosti CITY spol. s. r. o. Březová - provozovatel galanterie, nám. Míru čp. 131, Březová úlevu na nájemném ve výši 11. 384, 39 Kč (nájemné za 1 čtvrtletí). RM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
hlasováno: 5 pro

Jednání bylo ukončeno v 17. 45 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová

Přečíst »13.2.2013  

1. jednání RM Březová dne 7. ledna 2013

USNESENÍ - ZÁPIS
z 1. jednání Rady města Březová,
které se konalo dne 7. ledna 2013 v 15. 00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl, p. Nový

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č. 1/13
V souladu s usn. ZM č. 73/12 ze dne 17. 12. 2012 RM schvaluje finanční odměny aktivním občanům, členům komisí, vedoucím spol. organizací a reprezentantům města dle předloženého návrhu.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 2/13
V souladu ze zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, RM projednala Petici občanů podanou dne 13. 12. 2012 ve věci umístění dopravní značky "zákaz stání" v ul. Lipová. RM konstatuje, že stávající dopravní opatření v ulici Lipová je
oprávněné a to zejména z důvodu, že profil komunikace je omezený a dochází zde k problémům při odvozu komunálního odpadu a v zimním období při údržbě komunikace (úklid sněhu).
Přesto RM ukládá úkol odboru SMM vyhodnotit možnost tzv. jednosměrné komunikace s omezením stání na levé straně ve směru jízdy a posoudit příslušným technikem možnost povolení stání na chodníku a úpravy komunikačního tělesa (obrubníky, nerovnosti atd. ).
Nadále platí, že Policie ČR - obvodní oddělení Sokolov-venkov a Městská policie Sokolov jsou s tímto problémem seznámeni a budou ke stání vozidel v této ulici tolerantní do doby případné změny dopravního řešení.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 3/13
RM schvaluje poskytnutí finančního daru pro SR G a OA Chodov na uspořádání maturitního plesu ve výši 2.000,-- Kč. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 4/13
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 21. 334,-- Kč s p. Milanem Toušem bytem Březová, Komenského čp. 120/4. Dluh je za nájemné a služby spojené s poskytováním užívání bytu za měsíce 1, 7, 9-12/2012. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné Dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 5/13
RM schvaluje pronájem pozemku p. č. 421/47 o výměře 5010 m2 v k. ú. Březová u Sokolova za cenu 5. 010,-- Kč/rok na dobu určitou do 31. 12. 2013 ZO Českému svazu zahrádkářů Březová. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 6/13
RM schvaluje pronájem části pozemku pč. 421/1 o výměře 100 m2 v k. ú. Březová u Sokolova za cenu 3,-- Kč/m2/rok na dobu určitou do 31. 12. 2014 p. Krásovi Janovi bytem Březová, nám. Míru čp. 134. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 7/13
RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 421/1 o výměře 99 m2 v k. ú. Březová u Sokolova za cenu 3,-- Kč/m2/rok na dobu určitou do 31. 12. 2014 p. Folprechtovi Davidovi bytem Březová, Sklářská čp. 125.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 8/13
RM schvaluje podnájem v nájmu bytu č. 7 nám. Míru čp. 139 (nájemce sl. Šlajchrtová) pro p. Jana Daniše bytem Březová, Okružní čp. 199 na dobu 1 roku tj. do 31. 12. 2013. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 9/13
RM ruší své usnesení č. 317/12 ze dne 10. 12. 2012 (přidělení bytu p. Incedymu).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 10/13
RM schvaluje přidělení bytu č. 23 o velikosti 1+1 v čp. 121 ul. Komenského slečně Monice Tešné bytem Březová, nám. Míru čp. 134. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy po úhradě příslušné kauce.
hlasováno: 5 pro 

Usnesení č. 11/13
RM schvaluje přidělení bytu č. 15 o velikosti 1+1 v čp. 122 ul. Komenského panu Romanu Čejkovi bytem Březová, Hlavní čp. 118. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy po úhradě příslušné kauce.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 12/13
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp. 120 ul. Komenského (garáž) p. Miroslavu Walterovi bytem Březová, Luční čp. 319 na dobu určitou tj. od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 13/13
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp. 226 ul. Okružní (kancelář Kooperativa) p. Lucii Majnekové bytem Březová, Hlavní čp. 358 na dobu 5 let tj. od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2017. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 14/13
RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 447/4 v k. ú. Březová u Sokolova o výměře 3546 m2 od paní Jaroslavy Šnicerové bytem Šabina 114 za cenu 4,-- Kč/m2/rok na dobu určitou do 31. 10. 2018. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 15/13
RM schvaluje seznam členů zásahové jednotky na rok 2013.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 16/13
RM schvaluje záměr bezplatného pronájmu části pozemku p. č. 21/1 v k. ú. Březová u Sokolova o výměře 17, 5 m2 mezi parkovištěm a venkovní terasou MFC Březová. Doba pronájmu pozemku bude stanovena na dobu pronájmu restauračního zařízení v MFC.
hlasováno: 5 pro

Jednání bylo ukončeno v 17.00 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová

Přečíst »10.1.2013  

10. jednání RM Březová dne 10. prosince 2012

USNESENÍ - ZÁPIS
z 10. jednání Rady města Březová,
které se konalo dne 10. prosince 2012 v 15. 00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ
 

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl, p. Nový

RM přijala tato usnesení

Usnesení č. 290/12
RM doporučuje ZM schválit tento program zasedání ZM (17. 12. 2012)
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. 8. rozpočtové opatření v roce 2012
 8. Rozpočtové provizorium pro rok 2013
 9. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
10. Různé
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 291/12
RM schvaluje termíny zasedání RM pro rok 2013 a doporučuje ZM schválit termíny zasedání zastupitelstva města pro rok 2013.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 292/12
RM doporučuje ZM schválit 8. rozpočtové opatření v roce 2012.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 293/12
RM doporučuje ZM schválit podmínky rozpočtového provizoria pro rok 2013 dle předloženého návrhu.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 294/12
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města DDHM (nepotřebné, obměněné vybavení DPS) v celkové hodnotě 12. 082, 50 Kč a DHM (stavba - likvidovaná zastávka v Arnoltově) v pořizovací hodnotě 17. 666, --Kč
a knihovny v celkové hodnotě 10. 405,-- Kč (nepotřebné skříně a regály).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 295/12
RM schvaluje věcný dar TJ Olympii Březová dle přeloženého seznamu v celkové hodnotě 6. 510, --Kč (vrácené nepotřebné vybavení malé tělocvičny, kterou již nepoužívá ZŠ, naopak ji využívá k činnosti TJ).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 296/12
RM schvaluje uložení příspěvkové organizaci ZŠ Březová, Komenského 232 odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 135. 450,-- Kč (v souvislosti s úhradou úprav kuchyně školní jídelny z rozpočtu města,
náklady 135. 450,-- Kč).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 297/12
RM schvaluje přesun prostředků v rámci schváleného provozního příspěvku příspěvkové organizace MŠ, Smetanova 218 dle předloženého návrhu (změna závazného ukazatele na mzdové prostředky hrazené z příspěvku zřizovatele z 60 na 73 tis. Kč).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 298/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 25 v čp. 213 ul. Bezejmenná p. Annaliese Kašparové bytem Březová, Sklářská čp. 125. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 299/12
RM schvaluje p. Kurtovi Hauserovi bytem Březová, Odborářů čp. 195 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem otce ve výši 3. 000,-- Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 300/12
RM ruší svá usnesení č. 284/12 a 285/12 ze dne 12. 11. 2012 (Dohoda o uznání závazku mezi Městem Březová a dlužníkem Stavební činnost s. r. o. a Smlouva o postoupení pohledávky mezi Městem Březová a Renstavem stavební s. r. o. ).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 301/12
RM jmenuje členy školské rady při Základní škole Březová:
zástupce pedagogických pracovníků - Mgr. Krausová Šárka
zástupce rodičů  - Bc. Chrástková-Knířová Michaela
zástupce zřizovatele - Šafnerová Květoslava
hlasováno: 4 pro, 1 se zdržela

Usnesení č. 302/12
RM doporučuje ZM schválit finanční odměny aktivním občanům (členům komisí, výborů, spol. organizacím, sportovním reprezentantům, funkcionářům atd.) v celkové výši 90. 000,-- Kč. RM doporučuje ZM, aby rozdělením této částky byla pověřena RM na lednovém jednání.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 303/12
RM schvaluje odměny ředitelkám příspěvkových organizací Mateřská škola, Komenského 11 a Mateřská škola, Smetanova 218 dle předloženého návrhu.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 304/12
V souladu se zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů RM schvaluje finanční dar řediteli příspěvkové organizace Základní škola, Komenského 232 v navrhované výši.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 305/12
RM schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby č. IV-12 - 0008618/01 na stavbu kabelového vedení NN, 12ti přípojkových pilířů pro 11 RD Drahotín mezi budoucím povinným z věcného břemene Městem Březová a mezi budoucím oprávněným z věcného břemene ČEZ Distribuce a. s. Děčín IV - Podmokly. Věcné břemeno bude zřízeno na p. č. 494/1 a 483/1 v k. ú. Březová u Sokolova. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 306/12
RM schvaluje uzavření Smlouvy o věcném břemenu na stavbu plynárenského zařízení "NTL, plynovaodu a přípojek pro 2x rodinný dům Březová u Sokolova, Luční ulice" mezi povinným z věcného břemene Městem Březová a mezi oprávněným z věcného břemene RWE GasNet s. r. o. Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na p. č. 481/1 a 495/1 v k. ú. Březová u Sokolova. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 307/12
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 136/14 v k. ú. Rudolec u Březové mezi Městem Březová a manželi Tomášem a Marcelou Slobodovými bytem Březová část Rudolec čp. 80 z
důvodu plynovodu na části pozemku. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 308/12
RM schvaluje ukončení dočasného užívání části pozemku p. č. 421/1 o výměře 100 m2 v k. ú. Březová u Sokolova ke dni 30. 11. 2012 s p. Hudličkou Bohumilem bytem Březová, Hlavní čp. 112.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 309/12
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 421/1 o výměře 199 m2 v k. ú. Březová u Sokolova za cenu 3,-- Kč/m2/rok na dobu určitou do 31. 12. 2014.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 310/12
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č. 421/47 o výměře 5010 m2 v k. ú. Březová u Sokolova - prodloužení nájemní smlouvy za cenu 5. 010,-- Kč/rok na dobu určitou do 31. 12. 2013.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 311/12
RM schvaluje ukončení bezplatného pronájmu nebytových prostor v čp. 123 ul. Komenského na Březové s panem Robertem Slobodou k 30. 11. 2012.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 312/12
RM schvaluje bezplatné zapůjčení nebytových prostor v čp. 123 ul. Komenského na Březové sdružení TNT Duha na Březové (sdružení dětí a mládeže) od 1. 12. 2012 na dobu neurčitou. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 313/12
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp. 226, ul. Okružní na Březové.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 314/12
RM schvaluje ukončení pronájmu nebytových prostor v čp. 120 ul. Komenského na Březové - garáž (z důvodu úmrtí nájemce).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 315/12
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 120 ul. Komenského na Březové o výměře 58, 63 m2 (garáž).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 316/12
RM schvaluje úlevu na nájemném ve výši 2. 357, 32 Kč za 1. čtvrtletí roku 2013 p. Hofmanové H. - potraviny Kostelní Bříza.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 317/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 15 o velikosti 1+1 v čp. 122 ul. Komenského na Březové p. Petru Incedymu bytem Březová, nám. Míru čp. 230. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě
příslušné kauce.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 318/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 20 o velikosti 1+1 v čp. 121 ul. Komenského na Březové p. Jakubovi Dioszegimu bytem Březová část Rudolec čp. 72. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné kauce.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 319/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 7 v čp. 82 ul. Sklářská o velikosti 1+1 p. Lukáši Szolarovi bytem Březová, ul. Sklářská čp. 82. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě
příslušné kauce.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 320/12
RM schvaluje p. Janě Beitlové bytem Březová, Hlavní čp. 100 uhrazení dluhu ve výši 47. 471,-- Kč a penále do 31. 3. 2013 s podmínkou, že od měsíce prosince 2012 bude řádně hrazeno nájemné za běžný měsíc. V případě neplacení nájemného za byt bude přistoupeno k okamžitému vyklizení bytu.
hlasováno: 5 pro

Jednání bylo ukončeno v 17. 30 hodin
Zapsala: Jana Kašparová

Přečíst »19.12.2012  

9. jednání RM Březová dne 12. listopadu 2012

USNESENÍ - ZÁPIS
z 9. jednání Rady města Březová,
které se konalo dne 12. listopadu 2012 v 15. 00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ
 

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č. 254/12
RM doporučuje ZM schválit tento program zasedání ZM (26. 11. 2012):
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. 7. rozpočtové opatření v roce 2012
 8. OZV č. 5/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 9. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
10. Různé
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 255/12
RM doporučuje ZM schválit 7. rozpočtové opatření v roce 2012.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 256/12
RM doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu Mikroregionu Sokolov-východ pro rok 2013 a rozpočtové výhledy na roky 2014 a 2015 dle předloženého návrhu.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 257/12
RM doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku č. 5/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 258/12
RM schvaluje příspěvek ve výši 2. 000, --Kč pro Výbor plesu maturantů o. s. (ISŠTE Sokolov) na pořádání maturitního plesu. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 259/12
RM schvaluje finanční dar ve výši 1. 000,-- Kč pro TRIVIS - střední škola veřejnoprávní Karlovy Vary na pořádání maturitního plesu. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 260/12
RM ruší své usnesení č. 232/12 z 15. 10. 2012 - sponzorský dar Střední škole živnostenské Sokolov na maturitní ples.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 261/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru pro OS při Střední škole živnostenské Sokolova na podporu vzdělávání a kultury ve výši 1. 000, --Kč. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 262/12
RM schvaluje změnu limitu osobních nákladů v rámci provozního příspěvku pro ZŠ Březová na částku 321. 000,-- Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 263/12
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města (dožilé vybavení loutkového divadla) dle předloženého návrhu v celkové výši 19. 236, -- Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 264/12
RM souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku zřízené příspěvkové organizace ZŠ Březová dle předloženého návrhu.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 265/12
RM schvaluje p. Romaně Dorňákové bytem Březová, Smetanova čp. 154 finanční příspěvek ve výši 2. 000,-- Kč. Příspěvek bude použit na pokrytí nákladů spojených s nákupem zimního ošacení a bot pro syna Vlastimila.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 266/12
RM schvaluje ukončení pronájmu půdních prostor (anténa) v čp. 155 ul. Smetanova na Březové s firmou Elis-therm Plzeň s. r. o. k 30. 11. 2012.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 267/12
RM schvaluje pronájem půdních prostor (anténa) o výměře 2 m2 v čp. 155 ul. Smetanova na Březové s firmou Sytém Net Line s. r. o. Sokolov na dobu neurčitou. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 268/12
RM schvaluje ukončení pronájmu půdních prostor (anténa) v čp. 230 nám. Míru na Březové s firmou Elis-therm Plzeň s. r. o. k 30. 11. 2012.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 269/12
RM schvaluje pronájem půdních prostor (anténa) o výměře 2 m2 v čp. 230 nám. Míru na Březové s firmou Systém Net Line s. r. o. Sokolov na dobu neurčitou. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 270/12
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp. 133 nám. Míru na Březové p. Drahuši Dubcové bytem Sokolov, Alšova čp. 1745 na dobu 1 roku tj. od 1. 11. 2012 do 30. 9. 2013. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 271/12
RM schvaluje ukončení pronájmu nebytových prostor v čp. 155 ul. Smetanova na Březové k 31. 10. 2012. hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 272/12
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 155 ul. Smetanova na Březové.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 273/12
RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 8 v čp. 350 ul. Odborářů manželům Janu a Alici Fialovým bytem tamtéž za cenu 860. 000,-- Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 274/12
RM zrušuje své usnesení č. 243/12 ze dne 15. 9. 2012 (přidělení bytu p. Kružberskému).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 275/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 9 o velikosti 1+1 v čp. 122 ul. Komenského na Březové panu Milanu Maškovi bytem Březová, Sklářská čp. 82. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy po složení příslušné kauce.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 276/12
RM schvaluje podnájem v nájmu bytu č. 9 v čp. 121 ul. Komenského na Březové (nájemce p. Škrabák) pro slečnu Nikol Kostkovou po dobu výkonu trestu nájemce bytu.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 277/12
RM schvaluje podnájem v nájmu bytu č. 2 v čp. 136 nám. Míru na Březové (nájemce p. Karkoš) pro p. Davida Horáka bytem Březová, Sklářská čp. 81 na dobu určitou do 31. 12. 2013. Paní Šafnerová požádala o vyloučení z hlasování dle zákona.
hlasováno: 4 pro, 1 se zdržel

Usnesení č. 278/12
RM schvaluje ukončení dočasného užívání části pozemku p. č. 421/1 o výměře 99 m2 v k. ú. Březová u Sokolova ke dni 30. 12. 2012 s p. Francovou Zuzanou bytem Březová, Hlavní 86.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 279/12
RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 136/14 o výměře 130 m2 v k. ú. Rudolec u Březové za cenu 2,-- Kč/m2/rok na dobu určitou do 31. 12. 2014 manželům Petrovičovým bytem Březová, část Rudolec čp. 86. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 280/12
RM schvaluje pronájem pozemku p. č. 50/1 o výměře 2392 m2 v k. ú. Březová u Sokolova za cenu 5,-- Kč/m2/rok na dobu určitou do 31. 12. 2014 Sokolovské vodárenské s. r. o., Nábřežní 544, Sokolov. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 281/12
RM doporučuje ZM schválit Zadání změny č. 3 Územního plánu města Březová a bere na vědomí vyhodnocení požadavků dotčených orgánů, kteří uplatnili u pořizovatele své požadavky na obsah změny č. 3 Územního plánu města vyplývající ze zvláštních právních předpisů, ostatních subjektů, sousedních obcí a vlastníků. RM doporučuje ZM pověřit starostu města předat pořizovateli - p. Šanderovi Petrovi, Chodov, Poděbradova 1091 schválené zadání a tímto zajistit zpracování návrhu „Změny č. 3 Územního plánu města Březová“.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 282/12
M schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby "Březová, V zahrádkách, Dvouletky, kNN" na pozemcích p. č. 506, 508/1, 502, 204, 507, 503, 505/1, 112, 442/1 a 57 v k. ú. Březová u Sokolova mezi Městem Březová a ČEZ Distribuce a. s. zastoupená společností Elektroprojekce Vincíbr s.r.o. Dalovice. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 283/12
RM schvaluje Dohodu o změně veřejnosprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie mezi Městem Březová a Městem Sokolov. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 284/12
RM doporučuje ZM schválit uzavření Dohody o uznání závazku mezi Městem Březová a dlužníkem Stavební činnost s. r. o., se sídlem Praha 4, Zelenkova 530/3 IČ 23680340. Dlužník dluží věřiteli částku 198.587,53 Kč za pozdní předání hotového díla. RM doporučuje ZM pověřit starostu města podpisem příslušné Dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 285/12
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o postoupení pohledávky mezi Městem Březová (postupitel) a Renstavem stavební s. r. o. , se sídlem Sokolov, Nádražní 93 IČ 27991032 (postupník). Předmětem smlouvy je postoupení pohledávky ve výši 198. 587, 53 Kč postupníkovi za dlužníka Stavební činnost s. r. o. se sídlem Praha 4, Zelenkova 530/3 IČ 26380340 (do 4. června 2012 působící pod obchodní firmou Renstav stavební činnost s.r.o.).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 286/12
RM doporučuje ZM schválit podmínky prodeje půdních prostor nám. Míru čp. 131-135 na Březové.
hlasováno: 5 pro 

Usnesení č. 287/12
V souladu s § 85 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích RM doporučuje ZM schválit finanční dar starostovi města p. Miroslavu Boudovi v navrhované výši.
hlasováno: 4 pro, 1 se zdržel

Usnesení č. 288/12
RM schvaluje pronájem části st. p. č. 21 v k. ú. Kamenice u Březové o výměře 331 m2 (zastavěná plocha restaurace) za cenu 6,-- Kč/m2/rok a 753 m2 (pozemek kolem restaurace) za cenu 2,-- Kč/m2/rok na dobu určitou do 31. 12. 2013 p. Třešňákovi Radovanovi bytem Březová, část Kamenice čp. 10. RM pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 289/12
RM schvaluje dle § 6 odst. 6 písm. b) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), žádost o pořízení ÚS Březová - k. ú. Březová u Sokolova, rozvojová zóna I. /A., lokalita 3 (v intencích platného ÚP Březová ze dne 27. 11. 2006 s účinností od 15. 12. 2006) Městským úřadem Sokolov, tj. úřadem územního plánování, dle § 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). RM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
hlasováno: 5 pro

Jednání bylo ukončeno v 17. 30 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová 

Přečíst »14.11.2012  

8. jednání RM Březová dne 15. října 2012

USNESENÍ - ZÁPIS
z 8. jednání Rady města Březová,
které se konalo dne 15. října 2012 v 15. 00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ
 

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl, p. Nový

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č. 227/12
RM doporučuje ZM schválit tento program zasedání ZM (29. 10. 2012)
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 6. rozpočtové opatření v roce 2012
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 228/12
RM doporučuje ZM schválit 6. rozpočtové opatření v roce 2012.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 229/12
RM schvaluje žádost SDH Březová o změnu smlouvy o poskytnutí daru č. 9/12. Smlouva se mění v článku 2 takto:
"Tato finanční částka bude využita na zajištění letního tábora mladých hasičů, nákup teplákových souprav a pořízení vybavení pro mladé hasiče v roce 2012" (původní znění článku 2 je doplněno o "pořízení vybavení pro mladé hasiče").
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 230/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru pro OS GYMSO Sokolov na podporu vzdělávání a kultury ve výši 9. 000,-- Kč. RM pověřuje starostu města podpisem dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 231/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru pro SPŠ Loket na uspořádání maturitního plesu ve výši 4. 000,-- Kč. RM pověřuje starostu města podpisem dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 232/12
RM schvaluje poskytnutí sponzorského daru pro Střední školu živnostenskou Sokolov na uspořádání maturitního plesu ve výši 1. 000,-- Kč. RM pověřuje starostu města podpisem dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 233/12
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního daru ve výši 288. 000, --Kč Mikroregionu Sokolov-východ na realizaci projektu „Napojení páteřní cyklostezky na Slavkovský les v Březové, část Tisová“. Zároveň RM doporučuje ZM schválit uzavření příslušné darovací smlouvy a pověřit starostu města jejím podpisem.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 234/12
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 651/22 o výměře 197 m2 v k. ú. Kamenice u Březové za cenu 85,-- Kč/m2.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 235/12
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 136/14 o výměře 130 m2 v k. ú. Rudolec u Březové za cenu 2,-- Kč/m2/rok.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 236/12
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č. 50/1 o výměře 2. 392 m2 v k. ú. Březová u Sokolova za cenu 5,-- Kč/m2/rok.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 237/12
RM schvaluje p. Haně Huniadvariové bytem Březová, část Arnoltov 70, finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 2. 000,-- Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 238/12
RM schvaluje finanční příspěvek ve výši 2. 000,--Kč pro p. Chourovou, bytem Březová, Hlavní 109. Příspěvek bude použit na pokrytí nákladů spojených s nákupem zimního ošacení a bot pro nezletilou pravnučku Alenu Kutílkovou.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 239/12
RM schvaluje ukončení pronájmu nebytových prostor v čp. 133 na nám. Míru v Březové (nájemce p. Fuchs J.) k 30. 9. 2012.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 240/12
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 133 na Nám. Míru v Březové.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 241/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 4 o velikosti 3+1 v čp. 226 ul. Okružní p. Petru Brlášovi bytem Březová, Hlavní čp. 89. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné kauce.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 242/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 29 v čp. 213 (DPS) ul. Bezejmenná p. Mileně Bandyové bytem Březová, Okružní čp. 207. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 243/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 9 o velikosti 1+1 ul. Komenského p. Jaroslavu Kružberskému, bytem Březová, nám. Míru čp. 230. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné kauce.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 244/12
RM schvaluje přechod nájmu bytu č. 5 v čp. 131 nám. Míru z p. Marie Hajostové na vnuka p. Miroslava Waltera bytem tamtéž. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 245/12
RM schvaluje doplnění Pravidel pro stanovení postupu při prodeji domů a bytů z majetku města Březová do soukromého vlastnictví takto:
čl. V. Stanovení ceny doplnit o text „Kupující je dále povinen zaplatit sepis smlouvy ve výši 3. 000,-- Kč, vypracování návrhu na vklad ve výši 400,-- Kč, správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí ve
výši 1. 000,-- Kč“.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 246/12
RM schvaluje odstoupení od Smlouvy o zprostředkování prodeje bytů a nebytových prostor s Mgr. Bláhou V., I. B. S. Reality Sokolov ze dne 9. 12. 2003 dle článku 6. 4., bez udání důvodu.
RM pověřuje starostu města podpisem souvisejících dokumentů.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 247/12
RM schvaluje uzavření smlouvy o zprostředkování prodeje bytů a nebytových prostor z majetku města Březová mezi zprostředkovatelem Mgr. Bláhou V., I. B. S. Reality, Křížová 168, Sokolov a zájemcem - Městem Březová. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 248/12
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 223. 676,-- Kč s p. Karlou Dovhaňukovou bytem Březová, Sklářská čp. 82. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 5, 9, 10/2007, 6-8, 12/2008, 2, 4-10, 12/2009, 1, 4-6, 8-12/2010, 6-12/2011, 1-9/2012, vyúčtování, penále a soudní poplatky.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 249/12
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 10. 000,-- Kč s p. Radkem Tomáškem bytem Březová, nám. Míru čp. 134. Dluh je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 8, 9/2012. RM pověřuje starostu města podpisem dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 250/12
RM schvaluje dalšího řidiče automobilem města p. Miroslava Bubance, bytem Březová, Smetanova 156, pro dopravu FK Olympie.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 251/12
RM schvaluje navýšení kapacity Školní jídelny Základní školy, Komenského 232, Březová z 320 jídel na 450 jídel s účinností od 1. 12. 2012. RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 252/12
RM schvaluje Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě č. 020P/292683 ze dne 10. 2. 2011 s Telefónica Czech Republic a. s. Praha 4 - Michle (mobilní telefony). RM pověřuje starostu města podpisem dodatku.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 253/12
RM schvaluje používání soukromého vozidla Opel Astra 1, 6 Mgr. Daneše Jiřího, ředitele ZŠ Březová, pro služební účely.
hlasováno: 5 pro

Jednání bylo ukončeno v 17. 00 hodin
Zapsala: Jana Kašparová

Přečíst »22.10.2012