5. jednání RM Březová dne 14. května 2012

USNESENÍ - ZÁPIS
z 5. jednání Rady města Březová,
které se konalo dne 14. 5. 2012 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

 Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl, p. Nový

 RM přijala tato usnesení:

Usnesení č. 160/12
RM doporučuje ZM schválit tento program zasedání (28. 5. 2012)-
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. 3. rozpočtové opatření v roce 2012
 8. Závěrečný účet a Rozbor hospodaření města za rok 2011
 9. OZV č.3/2012 - o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejné prostranství
10. OZV č. 4/2012 - o ochraně veřejného pořádku
11. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
12. Různé
13. Závěr
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 161/12
RM doporučuje ZM schválit 3 rozpočtové opatření v roce 2012.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 162/12
RM doporučuje ZM schválit Závěrečný účet a Rozbor hospodaření města za rok 2011 a vyslovit souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 163/12
RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města č.3/2012 - o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 164/12
RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města č.4/2012 - o ochraně veřejného pořádku.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 165/12
RM schvaluje změnu směrnice č.2/2010 - Podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky, a to vypuštěním vět: v Čl. 3 Odepsané pohledávky a závazky - účet 912 - "Nelze konkrétně určit ostatní podmínky evidence, protože účetní jednotka obsahově účet nemá naplněn" v Čl. 8.6 Ostatní podmíněná pasiva - "věcná břemena, kde je účetní jednotka osobou povinnou".
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 166/12
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního daru ve výši 295.000,--Kč MAS Sokolovsko o. p. s. na projekt "Obnova reliktů zaniklých vsí Slavkovského lesa".
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 167/12
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního daru ve výši 332.500,--Kč MAS Sokolovsko o. p. s. na projekt Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 168/12
RM schvaluje organizační a materiální podporu akce SH ČMS - hasičské soutěže - do výše 5.000,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 169/12
RM vyslovuje souhlas zřizovatele pro ZŠ Březová s přijetím věcného daru - pianina  Alois Parttart od p. Boženy Keilwerthové ze Sokolova a scanneru HP Photosmart C3180 od p. Vojtěcha Muhlrada z Březové.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 170/12
RM schvaluje panu Hanuši Škubalovi bytem Březová, Okružní čp. 127 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem  otce a to ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 171/12
RM schvaluje panu Josefu Janouškovi bytem Březová, Okružní čp. 199 finanční příspěvek na krytí nákladů  spojených s pohřbem manželky a to ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 172/12
RM schvaluje výměnu bytu č. 19 o velikosti 1+1 (nájemce p. Petráková) a bytu č. 28 o velikosti 1+2 (nájemce p. Bystrá) oba v čp. 122 ul. Komenského. RM pověřuje pana starostu podpisem nájemních smluv.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 173/12
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp. 123 ul. Komenského na Březové s p. Polcarem R. bytem Březová, Okružní čp. 208 na dobu 5 let tj. od 1.6.2012 do 31.5.2017. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 174/12
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp. 134, nám. Míru na Březové.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 175/12
RM projednala žádost p. Kuby J. bytem Březová, ul. Komenského čp. 121/21 o odklad splácení dluhu a schvaluje  prodloužení splátky dluhu do 31.8.2012. Pokud do této doby nebude zaplacena celá výše dluhu RM požaduje vyklizení a vrácení bytu.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 176/12
RM schvaluje p. Janě Beitlové bytem Březová, ul. Hlavní čp. 100/1 prominutí poplatku z prodlení za pozdní úhradu nájemného ve výši 11.517,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 177/12
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 20.680,--Kč s p. Štěpánem Togyerem bytem  Březová, Sklářská čp. 84/2. Dluh je za nájemné a služby spojené s užíváním bytu za měsíc 9/2010, vyúčtování topné sezony 2009 a 2010. RM pověřuje starostu města podpisem dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 178/12
RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 651/14 o výměře 650 m2 v k. ú. Kamenice u Březové na dobu určitou do 31.12.2014 za cenu 1,--Kč/m2/rok p. Pavlovi Pajtašovi bytem Lomnice, Novolomnická 212. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 179/12
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod zatížených (pronajatých třetí  osobě) komunikací p. p. č. 534/1  v   k. ú. Březová u Sokolova, p. p. č.352/1 a 352/14 v k. ú. Kostelní Bříza, p. p. č. 1257 v k. ú. Krásná Lípa u Březové, p. p. č. 978/1 v k. ú. Rudolec u Březové z majetku Pozemkového fondu ČR do majetku Města Březová.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 180/12
RM schvaluje uzavření Dohody o poskytování právní pomoci mezi Městem Březová a JUDr. Janou Wenigovou ve věci získání historického majetku města Březová od Lesů ČR v k. p. Arnoltov. RM pověřuje starostu města podpisem dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 181/12
RM schvaluje podnájem v nájmu bytu č. 8 v čp. 82 ul. Sklářská na Březové (nájemce p. Brejchová) pro p. Petra Krágla na dobu l roku tj. od 1.6.2012 do 31.5.2013 (po dobu výkonu strážníka Městské policie Sokolov). RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro 

Přečíst »22.5.2012  

4. mimořádné jednání RM Březová dne 26. dubna 2012

USNESENÍ - ZÁPIS
ze 4. mimořádného jednání Rady města Březová,
které se konalo dne 26. 4. 2012 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl, p. Nový

RM přijala toto usnesení:

Usnesení č. 159/12
RM jmenuje další členy do konkursní komise pro výběrové řízení na obsazení ředitele/ředitelky ZŠ Březová:
Martin Zubr - zástupce zřizovatele
Mgr.Dana Fialová - odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství (ředitelka ZŠ Rotava)
hlasováno: 5 pro

Jednání bylo ukončeno v 15.30 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová
 

Přečíst »21.5.2012  

4. jednání RM Březová dne 16. dubna 2012

USNESENÍ
ze 4. jednání Rady města Březová,

které se konalo dne 16. 4. 2012 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl, p. Nový

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č. 130/12
RM doporučuje ZM schválit tento program zasedání (23. 4. 2012):
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. 2. rozpočtové opatření v roce 2012
 8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
 9. Různé
10. Závěr
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 131/12
RM doporučuje ZM schválit 2. rozpočtové opatření v roce 2012.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 132/12
RM schvaluje Směrnici č. 2/2012 - Směrnice o DPH.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.133/12
RM schvaluje Směrnici č. 3/2012 - Odpisový plán.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.134/12
RM schvaluje úpravu Směrnice č. 2/11 o inventarizaci v bodu 2.1. Plán inventur (změna termínů - uvedení do souladu s platnou vyhláškou o inventarizaci - předání návrhu plánu RM do 1. 3. daného roku, schválení plánu do 30. 3. daného roku, jmenování komisí do 1. 10. daného roku).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.135/12
V souladu se zák. č. 128/2000  Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, RM projednala Petici podanou dne 11. 4. 2012 p. Romanem Bočkem, bytem Březová, část Rudolec 66, (připomínky ke změně č. 1 Územního plánu města Březová) a konstatuje, že námitky (připomínky), které jsou předmětem Petice, byly předány na veřejném projednání dne 11. 4. 2012 pořizovateli Změny č. 1 Územního plánu města Březová.  Konečné rozhodnutí přísluší Zastupitelstvu města Březová, které bude schvalovat Změnu č. 1 Územního plánu dne 28. 5. 2012.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 136/12
RM schvaluje navýšení nájemného v bytech v majetku města dle návrhu odboru SMM - „varianta C“, a to od 1. 7. 2012.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 137/12
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 651/14 o výměře 650 m2 v k.ú. Kamenice u Březové na dobu určitou do 31. 12. 2014 za cenu 1,-- Kč/m2/rok.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 138/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 19 o velikosti 1+1 v čp. 213, ul. Bezejmenná p. Kucharičové Anně, bytem Březová, Komenského čp. 122/9. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro 

Usnesení č. 139/12
RM schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+1 v čp. 122/9 ul. Komenského p. Petrákové Ivaně, bytem Březová, nám. Míru 230, s tím, že před podpisem smlouvy nájemce složí kauci ve výši 7.000,-- Kč,která jí bude v případě řádného plnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy po roce nájemního vztahu vrácena. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 140/12
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 73/2 o výměře 56 m2 v k.ú. Rudolec u Březové na dobu určitou (do doby provedení zápisu stavby čerpací stanice do KN) za cenu 5,-- Kč/m2/rok Sokolovské vodárenské s.r.o., Nádražní 544, Sokolov. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 141/12
RM schvaluje pronájem pozemku p.č. 421/47 o výměře 5010 m2 v k.ú. Březová u Sokolova - prodloužení nájemní smlouvy do 31. 12. 2012 Českému zahrádkářskému svazu, ZO Březová. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 142/12
RM schvaluje pronájem částí pozemků p.č. 51/1 o výměře 400 m2 a 78/1 o výměře 400 m2  v k.ú. Kamenice u Březové na dobu určitou do 31. 12. 2014 za cenu 2,-- Kč/m2/rok p. Třešňákovi Radovanovi, bytem Březová, část Kamenice 10. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 143/12
RM schvaluje pronájem pozemku p.č. 651/53 o výměře 191m2 v k.ú. Kamenice u Březové za cenu 2,-- Kč/m2/rok p. Kyselkovi Václavovi, bytem Březová, část Kamenice 82. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 144/12
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy č. 8120031913 o realizaci přeložky distribučního zařízení ve věci přeložky rozpojovací skříně z objektu kina (čp. 250) mezi provozovatelem ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín a mezi žadatelem Městem Březová. Předmětem změny původní smlouvy je zvýšení předběžného odhadu celkových realizačních nákladů na 180.000,-- Kč. RM pověřuje starostu města podpisem dodatku.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 145/12
RM odvolává z funkce člena konkursní komise pro výběrové řízení na obsazení ředitele/ředitelky ZŠ Březová PhDr. Molce Milana a jmenuje do této funkce Mgr. Marii Vrátníkovou (na žádost České školní inspekce K. Vary).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 146/12
RM schvaluje Dohodu o spolupráci Města Březová s Místní akční skupinou Sokolovsko o.p.s. na dalším rozvoji cyklostezek v oblasti Slavkovského lesa. RM pověřuje starostu města podpisem dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 147/12
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp. 123, ul. Komenského.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 148/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 2 o velikosti 1+2 v čp. 231 na Nám. Míru p. Škopovi Martinovi, bytem Březová, Okružní čp. 161, s tím, že před podpisem smlouvy nájemce složí kauci ve výši 10.000,-- Kč, která mu bude, v případě řádného plnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy, po roce nájemního vztahu vrácena. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 149/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 4 o velikosti 1+3 v čp. 120 ul. Komenského p. Vacátkové Petře, bytem Březová, Okružní čp. 210, s tím, že před podpisem smlouvy nájemce složí kauci ve výši 15.000,-- Kč, která jí bude, v případě řádného plnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy, po roce nájemního vztahu vrácena. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 150/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 8 v čp. 84 o velikosti 1+1 ul. Sklářská p. Janu Hrebincovi, bytem Březová, Sklářská čp. 81, s tím, že před podpisem smlouvy nájemce složí kauci 7.000,-- Kč, která mu bude, v případě řádného plnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy, po roce nájemního vztahu vrácena. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 151/12
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy bytu č. 5 o velikosti 1+3 v čp. 226 ul. Okružní - nájemce p. Gottfriedová Milada.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 152/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 5 o velikosti 1+3 v čp. 226 ul. Okružní Mgr. Hruškové Soně, bytem Březová, Hlavní čp. 87, s tím, že před podpisem smlouvy nájemce složí kauci ve výši 15.000,-- Kč, která jí bude, v případě řádného plnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy, po roce nájemního vztahu vrácena. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 153/12
RM schvaluje výměnu bytu č. 8 o velikosti 1+1 v čp. 122 ul. Komenského (nájemce p. Janek) a bytu č. 10 o velikosti 1+1 v čp. 122 ul. Komenského (nájemce p. Janková). RM pověřuje starostu města podpisem smluv.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 154/12
RM schvaluje výměnu bytu č. 23 o velikosti 1+1 v čp. 121 ul. Komenského (nájemce p. Čejková) a bytu č. 2 o velikosti 1+2 v čp. 122 ul. Komenského (nájemce p. Juříková). RM pověřuje starostu města podpisem smluv.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 155/12
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 57.544,-- Kč s p. Petrem Vačurem, bytem Březová, Komenského čp. 122/27. Dluh je za nájemné a služby spojené s užíváním bytu za měsíce 2-6/2011, 8/2011, 11-12/2011, 1-4/2012, vyúčtování TS roku 2009, 2010 a poplatku z prodlení. RM pověřuje starostu města podpisem dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 156/12
RM schvaluje bezplatné zapůjčení karavanu v majetku MěÚ Základní kynologické organizaci č. 766 Březová, zastoupené předsedkyní p. Petrou Titlbachovou.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 157/12
RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy č. 9412000674/151508 o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní mezi provozovatelem distribuční sítě - RWE GasNet, s.r.o., Klišská 940, Ústí nad Labem - a investorem - městem Březová. Předmětem smlouvy je stanovení podmínek realizace plynárenského zařízení pro lokalitu bydlení 11 RD Drahotín p.p.č. 483/1 a stanovení podmínek budoucího odkoupení realizovaného plynárenského zařízení společností RWE GasNet s.r.o., za cenu 340.000,-- bez DPH.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 158/12
RM  schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 421/44 a 443/1 v k.ú. Březová u Sokolova mezi Městem Březová a ČEZ a.s. Děčín (zastoupena Stav-elektro Chodov) z důvodu uložení přípojky NN pro zahradu na p.p.č. 443/31. RM pověřuje starostu města podpisem Smlouvy.
hlasováno: 5 pro

RM ukládá:
úkol č. 1/12 - vedoucí odboru SMM

Zpracovat a předložit k projednání finančnímu výboru konkrétní závazné podmínky prodeje půdních prostor v čp. 131-135 na nám. Míru.
termín: 30. 4. 2012

Zapsala: Jana Kašparová

Přečíst »17.4.2012  

3. mimořádné jednání RM Březová dne 19. března 2012

USNESENÍ
z 3. mimořádného jednání Rady města Březová,
které se konalo dne 19. 3. 2012 v 16.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

 Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl, p. Nový

 RM přijala toto usnesení:

 Usnesení č. 129/12
Na základě výsledků výběrového řízení na akci „Pronájem nebytových prostor - restaurace v MFC, Komenského čp. 250“ RM schvaluje pronájem těchto nebytových prostor na dobu 5 let, tj. od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2017 p. Milanovi Szolarovi, bytem Březová, Bezejmenná čp. 355. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 16.30 hodin

Zapsala: Jana Kašparová

Přečíst »20.3.2012  

3. jednání RM Březová dne 12. března 2012

USNESENÍ
z 3. jednání Rady města Březová,

které se konalo dne 12. 3. 2012 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ
 

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl, p. Nový

RM přijala tato usnesení:
Usnesení č. 73/12

RM doporučuje ZM schválit tento program zasedání (26. 3. 2012)
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
8. Různé
9. Závěr

Usnesení č. 74/12
RM schvaluje směrnici č. 1/12 O výši poskytovaného stravného při pracovních cestách.

Usnesení č. 75/12
RM schvaluje účetní závěrku zřízených příspěvkových organizací Mateřská škola, Komenského 11, Mateřská škola, Smetanova 218 a Základní škola, Komenského 232.

Usnesení č. 76/12
RM schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku zřízených příspěvkových organizací takto:
Základní škola Březová
hospodářský výsledek 125.799,31 Kč
rezervní fond 25.799,31 Kč
fond odměn 100.000,--Kč
Mateřská škola, Komenského 11
hospodářský výsledek 151.021,23 Kč
rezervní fond 131.021,23 Kč
fond odměn 20.000,-- Kč
Mateřská škola, Smetanova 218
zlepšený HV nedosažen

Usnesení č. 77/12
RM doporučuje ZM schválit smlouvu o úvěru na akci „Rudolec-výstavba víceúčelového objektu“.

Usnesení č. 78/12
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního příspěvku TJ Olympii Březová na činnost ve výši 290.000,--Kč.

Usnesení č. 79/12
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního příspěvku Městu Sokolov na výkon činnosti Městské policie Sokolov na Březové ve výši 400.000,--Kč.

Usnesení č. 80/12
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku FK Olympii Březová na startovné, rozhodčí a sportovní potřeby ve výši 49.000,--Kč.

Usnesení č. 81/12
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku AMK - klub cyklotrialu na sportovní činnost a zajištění soutěže MČR ve výši 30.000,--Kč.
Pan Bouda požádal dle zákona o vyloučení z hlasování.

Usnesení č. 82/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru  FK  Flamengo Březová na startovné, sportovní potřeby a rozhodčí ve výši 15.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 83/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru FC Rafani Rudolec na sportovní potřeby a ceny ve výši 15.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 84/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Florbalovému klubu Březová na činnost klubu ve výši 15.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 85/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Cyklistickému klubu Team Bike Březová na podporu talentované mládeže na soutěžích ve výši 15.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 86/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Tělovýchovné unii Sokolov na Sportovní ligu škol ve výši 5.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 87/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Olympii-fitness na nákup posilovacího stroje ve výši 20.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 88/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Jaffa Production o.s. na pořádání Březovské metalové noci ve výši 20.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 89/12
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Pionýru Březová na akce pro děti a provoz oddílů ve výši 30.000,--Kč.

Usnesení č. 90/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru p. Nemethové-Randové na letní tábor Kořen ve výši 15.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 91/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Základní škole Březová na Všesokolský slet 2012 (cvičební úbory, poplatky) ve výši 16.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 92/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru SDH  Březová na tábor mladých hasičů a teplákové soupravy ve výši 15.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 93/12
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ČSCH K. Bříza na pořádání krajské výstavy králíků, údržbu plotu v areálu a výstavbu tržiště ve výši 40.000,--Kč.

Usnesení č. 94/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Českému svazu zahrádkářů Březová na činnost a zájezd na výstavu ve výši 7.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 95/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Českému rybářskému svazu Březová na činnost dětského rybářského kroužku, materiální vybavení a dopravu na závody reprezentantů ČR ve výši 15.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 96/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Českému svazu včelařů Kynšperk - včelaři Březová na šlechtitelský program - nákup matek a léčiv ve výši 5.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 97/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Základní kynologické organizaci Březová na provoz organizace ve výši 20.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 98/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Místní skupině Českého červeného kříže Březová na činnost, zdravotní potřeby a materiál ve výši 6.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 99/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Agentuře osobní asistence Sokolov na provoz a vybavení ve výši 10.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 100/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Svazu diabetiků Sokolov na edukačně preventivní pobyty a činnost ve výši 3.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 101/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru o.s. Útočiště na provoz Azylového domu v Oloví ve výši 2.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 102/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Svazu tělesně postižených na rekondiční pobyt ve výši 1.200,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 103/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Správě zdravotních a sociálních služeb Cheb p.o. na akviziční pomůcky sociální službě Raná péče ve výši 3.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 104/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru  Gymso Sokolov na pořádání maturitního plesu ve výši 4.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 105/12
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Kristianu Šujanovi na zpravodajský portál Domorodci ve výši 1.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 106/12
RM doporučuje ZM schválit uzavření příslušných smluv o poskytnutí finančního příspěvku dle usnesení RM č. 80, 81, 89, 93 a zároveň pověřit starostu města podpisem těchto smluv.

Usnesení č. 107/12
RM trvá na svém usnesení č. 29/12 ze dne 13. 2. 2012, kterým neschvaluje pronájem části pozemku p.č. 443/1 o výměře 36 m2 v k.ú. Březová u Sokolova.

Usnesení č. 108/12
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 73/2 o výměře 56 m2 v k.ú. Rudolec u Březové na dobu určitou (do provedení zápisu stavby čerpací stanice do KN) za cenu 5,-- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 109/12
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 421/47 o výměře 5010 m2 v k.ú. Březová u Sokolova - prodloužení nájemní smlouvy do 31. 12. 2012.

Usnesení č. 110/12
RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu „Stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 56, přípojky inženýrských sítí, parkovací plochy u bývalé restaurace Kamenice na pozemcích st.p.č. 21, p.p.č. 696/1 a 3/7 v k.ú. Kamenice u Březové“.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 111/12
RM schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích st.p.č. 21, p.p.č. 3/7 a 696/1 v k.ú. Kamenice u Březové z důvodu umístní přípojek inženýrských sítí (kanalizační, vodovodní a elektro přípojky).
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 112/12
RM schvaluje záměr pronájmu částí pozemků p.č. 51/1 o výměře 400 m2 a 78/1 o výměře 400 m2 v k.ú. Kamenice u Březové na dobu určitou do 31. 12. 2014 za cenu 2,-- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 113/12
RM schvaluje Pravidla pro schvalování prodeje částí pozemků.

Usnesení č. 114/12
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 651/53 o výměře 191 m2 v k.ú. Kamenice u Březové na dobu určitou do 31. 12. 2014 za cenu 2,-- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 115/12
RM schvaluje p. Františku Potuckému, bytem Březová čp. 19 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manželky, a to ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).

Usnesení č. 116/12
RM schvaluje p. Miroslavu Lukášovi, bytem Březová, Okružní čp. 178 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem otce a to ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).

Usnesení č. 117/12
RM schvaluje členy konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace základní škola, Komenského 232:
za zřizovatele: Miroslav Bouda - předseda komise
za Krajský úřad Karlovarského kraje: Mgr. Blanka Hanáková
za pedagogické pracovníky školy: Mgr. Jana Fajtová
za Českou školní inspekci: PhDr. Milan Molc
za školskou radu školy: Šárka Škubalová
tajemnice komise: Jana Kašparová

Usnesení č. 118/12
RM schvaluje dle §6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006  Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) žádost o pořizování územně plánovací dokumentace Územního plánu města Březová Městským úřadem v Sokolově, odbor stavební a územního plánování, dle §6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č. 119/12
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 58/1 o výměře 75 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu  2,-- Kč/m2/rok na dobu určitou do 31. 12. 2014 p. Hauptmannlovi Václavovi, bytem Březová, část Rudolec čp. 62.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 120/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 8 o velikosti 1+1 v čp. 122 ul. Komenského na Březové p. Drahomíru Jankovi bytem Březová, Komenského čp. 122.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 121/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 39 o velikosti 1+0 v ul. Bezejmenná čp. 213 p. Karin Kokenyové bytem Hlavní čp. 90, Březová.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 122/12
RM schvaluje přechod nájmu bytu č. 10 v čp. 81 ul. Sklářská na Březové z p. Pavlíny Rudovské na p. Jiřího Rudovského.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 123/12
RM schvaluje výměnu bytu č. 2 o velikosti 3+1 v čp. 133 na nám. Míru (nájemce Ing. Fiala Milan) a bytu č. 10 o velikosti 1+1 v čp. 82 ul. Sklářská (nájemce p. Šeliga Radek).
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 124/12
RM neschvaluje podnájem v pronájmu bytu č. 10 v čp. 121 ul. Komenského (nájemce p. Hofrichter) pro pana Stanislava Žandu a trvá na vrácení bytu.

Usnesení č. 125/12
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp. 226 ul. Okružní na Březové (lékárna) s Mgr. Střeskovou Evou na dobu 5 let tj. od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2017.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 126/12
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp. 155 ul. Smetanova na Březové (dámská posilovna) s p. Šimkovou Renatou, bytem Březová, ul. Okružní čp. 177 na dobu 5 let tj. od 1. 3. 2012 do 28. 2. 2017.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 127/12
RM neschvaluje další prodloužení podnájmu v nájmu bytu č. 22 v čp. 122 ul. Komenského (nájemce p. Horváth L.) pro p. Bohumíra Szabo, bytem Sokolov, Sokolovská čp. 1602 a trvá na vystěhování p. Szabo s přítelkyní z uvedeného bytu.
Pokud p. Horváth L. nebude dále užívat byt, RM trvá na jeho vrácení městu.

Usnesení č. 128/12
RM schvaluje přijetí daru od Geosan  spol. s.r.o.  Brno ve výši 20.000,--Kč na rozvoj infrastruktury integrovaných obcí a od Zdeňka Daňo - DANEK Sokolov ve výši 1.000,--Kč na pořádání II. ročníku florbalového turnaje "O pohár starosty města Březová".
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv.

Jednání bylo ukončeno v 17.00 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová

Přečíst »13.3.2012  

2. mimořádné jednání RM Březová dne 27. února 2012

USNESENÍ - ZÁPIS
z 2. mimořádného jednání Rady města Březová,
které se konalo dne 27. 2. 2012 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl, p. Nový

Ověřovatelé: p. Šafnerová, p. Jiříček

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č. 71/12
RM schvaluje výpověď z nájmu nebytových prostor v čp. 250, ul. Komenského na Březové (restaurace v Multifunkčním centru) dohodou k 31. 3. 2012 s nájemcem - Jihočeská drůbež s.r.o., Staré Sedlo, p. Kofroň.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 72/12
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 250, ul. Komenského na Březové - restaurace v Multifunkčním centru v souladu se schválenými podmínkami o pronájmu (výběrová dokumentace).
Zájemci mohou své nabídky dle výběrové dokumentace, která je k dispozici na MěÚ Březová u p. Fialové, předkládat písemně na adresu Městského úřadu nebo osobně v podatelně Městského úřadu do 16. 3. 2012
do 12.00 hodin.
hlasováno: 5 pro 

Jednání bylo ukončeno v 17.30 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová

Přečíst »29.2.2012  

2. jednání RM Březová dne 13. února 2012

USNESENÍ
z 2. jednání Rady města Březová,

které se konalo dne 13. 2. 2012 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl, p. Nový

Usnesení č. 20/12
RM doporučuje ZM schválit tento program zasedání (27. 2. 2012 od 16.00):
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. 1. rozpočtové opatření v roce 2012
 8. OZV č. 1/12, kterou se mění OZV č. 1/11 o místních poplatcích
 9. OZV č. 2/12, kterou se stanoví koeficient pro výpočet daně z nemovitosti
10. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
11. Různé
12. Závěr
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 21/12
RM doporučuje ZM schválit 1. rozpočtové opatření v roce 2012.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 22/12
RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2012, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města č. 1/2011, o místních poplatcích.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 23/12
RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2012, kterou se stanoví koeficient pro výpočet daně z nemovitosti.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 24/12
RM doporučuje ZM odvolat z funkce člena kontrolního výboru Ing. Meisera Viléma (úmrtí) a jmenovat členem výboru Ing. Pokludu Radomíra, bytem Březová, gen. Svobody 317.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 25/12
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku podle návrhů dílčích inventarizačních komisí po inventarizaci za rok 2011 v celkové hodnotě: DDHM 193.279,23 Kč, DHM - věci a soubory 96.700 Kč, DDNM-software 17.878,-- Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 26/12
RM doporučuje ZM schválit předčasné splacení zůstatku úvěru na zateplení základní školy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 27/12
RM schvaluje plán inventur pro rok 2012.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 28/12
RM schvaluje poskytnutí dotace Ples S4 o.s., nám. K. Sabiny 159/16, Karlovy Vary ve výši 1.000,-- Kč na pořádání plesu.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 29/12
RM neschvaluje pronájem části pozemku p.č. 443/1 o výměře 36 m2 v k.ú. Březová u Sokolova.
hlasováno: 4 pro, 1 proti

Usnesení č. 30/12
RM doporučuje ZM  schválit záměr prodeje pozemku p.č. 40/2  o výměře 20 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 300,-- Kč/m2.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 31/12
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku p.č. 185/12 o výměře 25 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 300,-- Kč/m2.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 32/12
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku p.č. 368/6 o výměře 24 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 300,-- Kč/m2.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 33/12
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 58/1 o výměře 75 m2 v k.ú. Rudolec u Březové za cenu  2,-- Kč/m2/rok na dobu určitou do 31. 12. 2014 pro účely zahrady.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 34/12
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku p.č. 601/3 o výměře 165 m2 v k.ú. Kamenice u Březové za cenu 60,-- Kč/m2.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 35/12
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku st.p.č.96 o výměře 10 m2 v k.ú. Kamenice u Březové za cenu 300,-- Kč/m2.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 36/12
RM doporučuje ZM schválit záměr pořízení Územního plánu města Březová. RM doporučuje ZM určit zastupitele města p. Boudu Miroslava pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování Územního plánu města Březová.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 37/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 17 v čp. 213 ul. Bezejmenná p. Boženě Hammerschmiedové, bytem Kletečná čp. 36, Rakovník.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 38/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 10 v čp. 213 ul. Bezejmenná p. Markétě Bergové, bytem Sokolov, Křížová 155/19.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 39/12
RM schvaluje p. Ladislavu Novákovi, bytem Březová, Komenského čp. 13, finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manželky, a to ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 40/12
RM schvaluje p. Heleně Meiserové, bytem Březová, nám. Míru čp. 131, finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela, a to ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 41/12
RM schvaluje p. Edeltraud Walterové, bytem Březová, Hlavní čp. 103, finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela, a to ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 42/12
RM ruší své usnesení č. 133/09 ze dne 29. 6. 2009 - pravidla pro poskytování příspěvku na úhradu pohřbu.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 43/12
RM schvaluje tato pravidla pro poskytování příspěvku občanům Březové a integrovaných obcí na částečnou úhradu nákladů pohřbu s platností od 1. 2. 2012:
a) o příspěvek může požádat pouze občan Březové a integrovaných obcí na občana Březové a int. obcí (žadatel i zemřelí musí mít trvalý pobyt na Březové a int. obcích),
b) občan Březové a int. obcí, který o příspěvek požádá a doloží účetní doklad na náklady pohřbu, obdrží příspěvek  3.000,-- Kč, pokud pohřeb proběhne bez obřadu 2.000,-- Kč,
c) pokud žadatel prokáže, že je v tíživé finanční situaci, může mu být na základě doporučení komise SaZ poskytnut příspěvek až do výše 5.000,-- Kč,
d) příspěvek nebude poskytnut, pokud má žadatel pohledávku vůči městu Březová po splatnosti,
e) komise SaZ může v ojedinělých případech doporučit RM o přidělení jinak,
f) finanční příspěvek není nárokově vymezen a je omezen rozpočtem města.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 44/12
RM schvaluje nové platové výměry ředitelkám příspěvkových organizací dle předloženého návrhu.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.45/12
V souladu s novelou zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 166, RM schvaluje vyhlášení konkurzu na ředitelku příspěvkové organizace Základní škola Březová. Ředitelkám příspěvkových organizací Mateřská škola, Komenského 11 a Mateřská škola, Smetanova 218 RM schvaluje prodloužení pracovního poměru o dalších 6 let.
RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 46/12
RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 10 v čp. 350 ul. Odborářů manželům Heroldovým bytem tamtéž za cenu 839.000,-- Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 47/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 20 o velikosti 1+1 v čp. 121 ul. Komenského p. Kapounkovi J., bytem Březová, Komenského čp. 122. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy po úhradě částky ve výši dvouměsíčního nájemného z bytu.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 48/12
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp. 155 ul. Smetanova (dámská posilovna).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 49/12
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp. 226 ul. Okružní (lékárna).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 50/12
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 34 Rudolec (restaurace) s p. Brabcovou Blankou, bytem Březová, část Rudolec čp. 34 na dobu 5 let, tj. od 1. 3. 2012 do 28. 2. 2017.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 51/12
RM neschvaluje podnájem v nájmu v bytě č. 8 v čp. 84 v ul. Sklářská, nájemce p. Paleček V., pro p. Šrámka Karla.  RM trvá na vrácení bytu Městu Březová.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 52/12
RM neschvaluje podnájem v nájmu v bytě č. 9 v čp. 84 v ul. Sklářská, nájemce p. Prokop A., pro sl. Dorňákovou Janu. RM trvá na vrácení bytu Městu Březová.
hlasováno: 5 pro 

Usnesení č. 53/12
RM schvaluje přijetí darů (knih) od čtenářů pro Městskou knihovnu dle předloženého seznamu.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 54/12
RM schvaluje uzavření smlouvy o instalaci, modernizaci, provozování, údržbě, opravách a servisu sítě elektronických komunikací Wolfnet.Cz, na nemovitostech ve vlastnictví Města Březová se společností Systém Net Line s.r.o., Sokolov, Rokycanova 1929.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 55/12
RM schvaluje smlouvu o dílo na rok 2012 s firmou de Wolf GROUP s.r.o Cheb - služby  deratizace, dezinfekce a dezinsekce pro krytí potřeb hygienické, zdravotně i morálně bezpečné provozovatelnosti objektů a veřejného prostranství pro katastr města Březová.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 56/12
RM schvaluje smlouvu s p. Davidem Hrbáčkem, provozovatelem útulku pro psy, Rovná-Milíře 20E na odchyt a umístění toulavých psů v katastru města Březová.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 57/12
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 3.440,-- Kč s p. Petrou Najmanovou, bytem Březová, nám. Míru čp. 138/1. Dluh je za nájemné a služby spojené s užíváním bytu za měsíc 12/2011.
RM pověřuje starostu města podpisem dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 58/12
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 12.582,-- Kč s p. Zdeňkou Šímovou, bytem Březová, nám. Míru čp. 139. Dluh je za nájemné a služby spojené s užíváním bytu za měsíce 12/2011, 1/2012.
RM pověřuje starostu města podpisem dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 59/12
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 10.233,-- Kč s p. Evou Štísovou, bytem Březová, nám. Míru čp. 134. Dluh je za nájemné a služby spojené s užíváním bytu za měsíce 11 a 12/2011.
RM pověřuje starostu města podpisem dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 60/12
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 35.777,-- Kč s p. Filipem Pekarovičem, bytem Březová, Komenského čp. 122/9. Dluh je za nájemné a služby spojené s užíváním bytu za měsíce 3-12/2011 a penále.
RM pověřuje starostu města podpisem dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 61/12
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 15.924,-- Kč s p. Ingrid Malátovou, bytem Březová, Odborářů čp. 350. Dluh je za nájemné a služby spojené s užíváním bytu za měsíce 8 a 9/2010, 7,10 a 12/2011.
RM pověřuje starostu města podpisem dohody.
hlasováno: 5 pro 

Usnesení č. 62/12
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 6.029,-- Kč s p. Petrem Incédym, bytem Březová, Komenského čp. 120/14. Dluh je za nájemné a služby spojené s užíváním bytu za měsíce 9 a 12/2011.
RM pověřuje starostu města podpisem dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 63/12
RM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu ve výši 14.846,-- Kč s p. Romanem Novákem, bytem Březová, Komenského čp. 120. Dluh je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 11 a 12/2011.
RM pověřuje starostu města podpisem dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 64/12
RM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu ve výši 9.197,--Kč s p. Ludovítem Vargou, bytem Březová, Bezejmenná čp.213/38. Dluh je za nedoplatek vyúčtování TS 2010, za nájemné a služby poskytované s užívání bytu za měsíce 1,4,5 a 9/2011.
RM pověřuje starostu města podpisem dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 65/12
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o uznání a úhradě dluhu ve výši 58.528,-- Kč  s p. Ivanem Beňadikem, bytem Březová, Komenského čp. 122. Dluh je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 11-12/2009, 1-12/2011 a 1/2012.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 66/12
RM schvaluje podání žádosti o dotační příspěvek z programu Ministerstva pro místní rozvoj pro rok 2012 na realizaci projektu s názvem „Dětské hřiště v obci Kostelní Bříza“ ve výši 175.000,-- Kč (70% celkových předpokládaných nákladů) a zároveň schvaluje spolufinancování akce v předpokládané výši 75.000,-- Kč (30% celkových předpokládaných nákladů). Celkové předpokládané náklady jsou 250.000,-- Kč bez DPH.
RM pověřuje starostu města podpisem žádosti.
hlasováno: 3 pro 2 proti

Usnesení č. 67/12
RM pověřuje tajemnici MěÚ p. Janu Kašparovu určováním příležitostných slev na herní prvky v bowlingovém centru Březová.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 68/12
RM schvaluje nenavyšování nájemného v nebytových prostorách o inflaci pro rok 2012 a zůstat na stejné výši jako v roce 2011. Pan Jiříček a p. Brandl požádali dle zákona o vyloučení z hlasování.
hlasováno: 3 pro 2 se zdrželi

Usnesení č. 69/12
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění práv k výstavbě „Novostavba rodinného domu na p.p.č. 352/8 v k.ú. Kostelní Bříza“ - přípojky vody a splaškové kanalizace na pozemku p.č. 352/11 ve vlastnictví Města Březová, mezi Městem Březová a p. Schubertem Pavlem, bytem Březová, Dvouletky čp. 41.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 70/12
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Březová a p. Schubertem Pavlem, bytem Březová, Dvouletky čp. 41, týkající se pozemku p.č. 352/11 v k.ú. Kostelní Bříza (uložení přípojek vody a splaškové kanalizace).
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Jednání bylo ukončeno v 18.00 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová

Přečíst »16.2.2012  

1. jednání RM Březová dne 9. ledna 2012

USNESENÍ - ZÁPIS
z 1. jednání Rady města Březová,

které se konalo dne 9. 1. 2012 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl, p. Nový

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č. 2/12
RM schvaluje Přílohu č. 1 ke směrnici č. 5/2000 - O zapůjčení nebytových prostor a movitých věcí v MFC Březová - ceník zapůjčení s účinností od 1. 1. 2012.

Usnesení č. 3/12
RM schvaluje převod položek dlouhodobého hmotného majetku v ocenění jedné položky do 40.000,--Kč z účtu 022 na účet drobného dlouhodobého majetku 028.

Usnesení č. 4/12
RM schvaluje odpisové plány zřízených příspěvkových organizací (Základní škola, Mateřská  škola -  Komenského 11,  Mateřská škola  -  Smetanova 218) dle předložených návrhů.

Usnesení č. 5/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 30 v čp. 213 ul. Bezejmenná p. Růtové Věře bytem Březová, gen.Svobody čp.343.

Usnesení č. 6/12
RM  schvaluje p.Vasilovi  Romanovi  bytem  Březová,  nám.Míru  čp.229 finanční příspěvek  na krytí nákladů  spojených s pohřbem  manželky ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).

Usnesení č. 7/12
RM  schvaluje  pravidla  pro  čerpání  přidělených  finanční příspěvků občanům Březové na základě doporučení komise sociální a zdravotní.

Usnesení č. 8/12
RM schvaluje uzavření servisní smlouvy na servis a pravidelnou údržbu zařízení a zpracování  pravidelné revize EPS pro objekt  MFC na adrese Komenského  čp.250  s  firmou  Sokolovská  elektro  firma, spol. s.r.o. Sokolov na dobu neurčitou.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 9/12
RM schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě restaurace - Kulturní dům č. smlouvy 4/2010 ze dne 1. 3. 2010 se stávajícím nájemcem firmou Jihočeská drůbež - Kofroň s.r.o. Předmětem dodatku je snížení rozsahu pronajímaných prostor o víceúčelový salonek o výměře 63,7 m2 a vstupní halu o výměře 28,5 m2.
RM pověřuje starostu města podpisem Dodatku.

Usnesení č. 10/12
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy na bar v hale MFC, Komenského čp. 250, Březová č.smlouvy 12/2010 ze  dne 12.5.2010 s firmou Jihočeská drůbež - Kofroň s.r.o.

Usnesení č. 11/12
RM schvaluje výměnu bytu č. 4 o velikosti 1+3 (nájemce manželé Střeskovi) a bytu č. 5 o velikosti 1+3 (nájemce p. Gottfriedová) v čp. 226 ul. Okružní na Březové.

Usnesení č. 12/12
RM doporučuje  ZM schválit Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 10.542,-- Kč s p. Lenkou  Lamačovou bytem Březová, Komenského čp.122. Dlužná částka je za nedoplatek vyúčtování TS 2010, za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 9, 10/2011 a penále.

Usnesení č. 13/12
RM schvaluje prominutí  penále ve výši 20.999,-- Kč za pozdě hrazené nájemné p. Novákovi R. bytem Březová, Komenského čp. 120.

Usnesení č. 14/12
RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu  povést stavbu "DČOV a Lapol pro restauraci čp. 56 a kanalizační přípojka z DČOV" na  pozemku p.č.21 v k.ú. Kamenice u Březové mezi Městem  Březová a p. Třešňákem  Radovanem, Kamenice čp. 10.
RM pověřuje starostu města podpisem Smlouvy.

Usnesení č. 15/12
RM  schvaluje uzavření Smlouvy o  budoucí smlouvě  o zřízení  věcného břemene mezi  Městem Březová a p. Třešňákem Radovanem, Kamenice čp.10, týkající se pozemků p.č. 21 v k.ú. Kamenice u Březové (umístění DČOV pro restauraci č.p. 56 + přípojka s vyústěním tělesem do potoka).
RM pověřuje starostu města podpisem Smlouvy

Usnesení č. 16/12
RM  schvaluje uzavření  Smlouvy o  provádění poradenské  a konzultační činnosti pro Město Březová pro rok 2012 s Ing.arch.Fárou, autorizovaný architekt ČKA, atelier Plzeň, Železniční 28.
RM pověřuje starostu města podpisem Smlouvy.

Usnesení č. 17/12
RM schvaluje  záměr prodloužení nájmu nebytových  prostor restaurace v Rudolci čp.34.

Usnesení č. 18/12
V souladu  s usn.č.17/10  RM schvaluje  s účinností  od 1.2.2012  cenu bowlingové dráhy na 200,--Kč/hod./1 dráha.

Usnesení č. 19/12
RM schvaluje seznam členů zásahové jednotky (JPO II.) na rok 2012.

Zapsala: Jana Kašparová
 


 

Přečíst »12.1.2012  

1. mimořádné jednání RM Březová dne 2. ledna 2012

USNESENÍ - ZÁPIS
z 1. mimořádného jednání Rady města Březová,

které se konalo dne 2. 1. 2012 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl
Omluven: p. Nový

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č. 1/12
V souladu s  usn. ZM č. 97/11 ze dne 19. 12. 2011 RM schvaluje finanční odměny aktivním občanům, členům komisí a výborů, vedoucím společenských organizací a sportovním reprezentantům města dle předloženého návrhu.

Přečíst »4.1.2012  

10. jednání RM Březová dne 12. prosince 2011

USNESENÍ - ZÁPIS
z 10. jednání Rady města Březová,

které se konalo dne 12. 12. 2011 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ
 

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Jiříček, p. Brandl, p. Nový

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č. 280/11
RM doporučuje ZM schválit tento program zasedání ZM (19. 12. 2011):
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. 8. rozpočtové opatření v roce 2011
 8. Rozpočet města pro rok 2012, včetně pravidel rozpočtového procesu
 9. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
10. Různé

Usnesení č. 281/11
RM schvaluje termíny zasedání Rady města pro rok 2012 a doporučuje ZM schválit termíny zasedání Zastupitelstva města pro rok 2012.

Usnesení č. 282/11
RM schvaluje organizační schéma Městského úřadu k 1. 12. 2011.

Usnesení č. 283/11
RM doporučuje ZM schválit 8. rozpočtové opatření v roce 2011.

Usnesení č. 284/11
RM doporučuje ZM schválit rozpočet na rok 2012 dle předloženého návrhu:
Příjmy 69.448.200,-- Kč, provozní výdaje 60.688.200,-- Kč, kapitálové výdaje 6.400.000,-- Kč, splátky úvěrů 2.360.000,-- Kč.
RM doporučuje ZM schválit pravidla rozpočtového procesu v roce 2012.

Usnesení č. 285/11
RM schvaluje pro rok 2012 limit počtu pracovníků MěÚ v hlavním pracovním poměru 35, z toho:
HSO 11, knihovna 1, SMM 3, MH+IO 11, BH 3, pečovatelky 2, sběrna prádla 1, MFC 3 a 4 pracovníci na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce Sokolov.

Usnesení č. 286/11
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města v celkové hodnotě DDHM 14.279,28 Kč a DHM 59.035,-- Kč.

Usnesení č. 287/11
RM doporučuje ZM schválit přijetí úvěru na předfinancování akce "Rudolec - výstavba víceúčelového objektu" do výše 5.200.000,-- Kč.

Usnesení č. 288/11
RM schvaluje odměny ředitelkám příspěvkových organizací dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 289/11
RM schvaluje dotaci pro FK Flamengo Březová na nákup dresů ve výši 12.000,-- Kč.

Usnesení č. 290/11
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku společnosti Služby města Březová - úhlová bruska IČ 1796 (nefunkční, nerentabilní oprava).

Usnesení č. 291/11
RM schvaluje panu Luďku Grebeňovi, bytem Březová, část Kamenice 69 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem otce, a to ve výši 2.000,-- Kč (z rozpočtu města).

Usnesení č. 292/11
RM schvaluje přidělení bytu č. 19 v DPS Březová o velikosti 1+1 paní Miladě Krtkové, bytem Březová, část Rudolec 56.

Usnesení č. 293/11
RM schvaluje dalšího řidiče automobilem města p. Lubomíra Boukala, bytem Březová, Hlavní čp. 118 pro dopravu dechového orchestru Březováček.

Usnesení č. 294/11
RM odvolává z funkce tajemnice komise S a Z p. Magdalenu Valečkovou (odchod do důchodu) a schvaluje do funkce tajemnice komise p. Lenku Fialovou.

Usnesení č. 295/11
RM odvolává z funkce tajemnice komise sportu sl. Veroniku Doudovou (mateřská dovolená) a schvaluje do funkce tajemnice komise p. Ester Krejnickou.

Usnesení č. 296/11
RM doporučuje ZM schválit finanční odměny aktivním občanům (členům komisí, výborů, společenským  organizacím, sportovním reprezentantům, funkcionářům atd.) v celkové výši 90.000,--Kč.
RM  doporučuje ZM, aby rozdělením této částky byla pověřena RM na lednovém jednání.

Usnesení č. 297/11
RM  schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 6.650,-- Kč s p. Václavem Pernerem, bytem Březová, Sklářská čp. 83. Dluh je za nájemné a služby spojené s užíváním bytu za měsíce 8 a 10/2011.
RM pověřuje starostu města podpisem Dohody.

Usnesení č. 298/11
RM schvaluje podnájem v nájmu bytu č. 2 v čp. 136 na nám. Míru p. Pavlu Karkošovi pro pana Miroslava Lelka  bytem Teplá, Lidická čp.79 na dobu určitou do 31. 12. 2012.
Paní Šafnerová požádala dle zákona o obcích o vyloučení z hlasování.

Usnesení č. 299/11
RM schvaluje podnájem v nájmu bytu č. 5 v čp. 120 v ul. Komenského na Březové sl. Markétě Košťálové pro  sl. Violu Vávrovou, bytem Loket, Sportovní 554 na dobu určitou do 31. 12. 2012.

Usnesení č. 300/11
RM schvaluje výměnu bytu č. 2 o velikosti 1+2 v čp. 100, ul. Hlavní (nájemce Město Březová) a bytu č. 28 o  velikosti 1+2 v čp. 121 ul. Komenského (nájemce p. Krytinář).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.

Usnesení č. 301/11
RM schvaluje výměnu bytu č. 28 o velikosti 1+2 v čp. 121 ul. Komenského (nájemce Město Březová - po p. Krytinářovi) a bytu č. 3 o velikosti 1+3 v čp. 120 ul. Komenského (nájemce p. Novák).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy (p. Novákovi na dobu 3 měsíců).

Usnesení č. 302/11
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor (nehtové studio) v čp. 132 na nám. Míru v Březové na  dobu 5ti let tj. od 1. 11. 2011 do 31. 10. 2016 p. Polcarové Janě, bytem Březová, Okružní čp.208.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 303/11
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor (pekařství) v čp. 231 na nám. Míru v Březové, na dobu 4 let, tj. od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2015 s p. Kováčem Štěpánem, bytem Březová, V Zahrádkách čp. 55.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 304/11
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp. 226 ul. Okružní na Březové p. Lucii Majnekové, bytem Březová, Hlavní čp. 358 za účelem zřízení obchodního místa pojišťovny Kooperativa na dobu 1 roku, tj. od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 305/11
RM schvaluje Smlouvu o dílo č. PP0212 s Ing. Janem Papežem, fa KOORDINACE, Na Vlečce 177, Otovice, na aktualizaci Povodňového plánu města Březová.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 306/11
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. STR 034_11 od Nadace ČEZ na realizaci projektu „Revitalizace zeleně - třešňovka“ ve výši 199.210,-- Kč, přičemž celkové předpokládané náklady projektu činí 199.210,--Kč.

Usnesení č. 307/11
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o nadační příspěvek z Nadace ČEZ na realizaci projektu s názvem „Oranžové sportovní hřiště 2012“ ve výši 1.000.000,-- Kč (54,64% celkových předpokládaných nákladů) a zároveň doporučuje ZM schválit spolufinancování akce v předpokládané výši 830.000,--Kč (45,3% celkových předpokládaných nákladů).

Usnesení č. 308/11
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o nadační příspěvek z Nadace ČEZ na realizaci projektu „Demonstrační soupravy pro výuku fyziky“ ve výši 190.000,--Kč (84.81 % celkových předpokládaných nákladů) a zároveň  doporučuje ZM schválit minimální finanční spoluúčast města Březová ve výši 34.020,-- Kč (15.19 % z celkových nákladů).

Usnesení č. 309/11
RM schvaluje bezúplatný pronájem části pozemku p.č. 365/1 o výměře 203 m2 v k.ú. Vranov u Rovné za účelem příjezdu k rekreačnímu objektu p. Jírovi Martinovi, bytem Chodov, Palackého 715.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 310/11
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR mezi městem Březová a Státním zemědělským fondem na projekt „Rudolec - výstavba víceúčelového objektu“ (dotace ve výši 1.800.000,-- Kč) a zároveň doporučuje ZM schválit předfinancování projektu ve výši cca 5.160.349,-- Kč, a z toho spolufinancování projektu v předpokládané výši 3.360.349,--Kč.

Jednání bylo ukončeno v 17.00 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová
 

Přečíst »13.12.2011