6. jednání RM Březová dne 13. června 2016

USNESENÍ - ZÁPIS ze 6. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 13.6.2016 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přečíst »14.6.2016  

5. jednání RM Březová dne 9. května 2016

USNESENÍ z 5. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 9.5.2016 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová.

Přečíst »10.5.2016  

4. jednání RM Březová dne 11. dubna 2016

USNESENÍ ze 4. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 11.4.2016 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová.

Přečíst »12.4.2016  

2. mimořádné jednání RM Březová dne 21. března 2016

USNESENÍ - ZÁPIS

z 2. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 21.3.2016 od 18.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Runtová
Omluveni: p.Šafnerová, p.Brandl

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Runtová

2. Program:
a) Smlouva o zajištění provozování trhů v Březové
b) Stížnost na novou trasu MHD - odpověď

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.66/16
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění provozování farmářských a všeobecných trhů v Březové provozovatelem Karmotera s.r.o. Chodová Planá.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 3 pro

Usnesení č.67/16
RM projednala stížnost občanů z ulice Havířská na novou trasu MHD ze dne 24.2.2016 a schvaluje předloženou odpověď.
Hlasováno: 3 pro

Jednání ukončeno v 19.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jan Jiříček, Eva Runtová

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města 

Přečíst »22.3.2016  

3. jednání RM Březová dne 7. března 2016

USNESENÍ - ZÁPIS ze 3. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 7.3.2016 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přečíst »8.3.2016  

1. mimořádné jednání RM Březová dne 22. února 2016

z 1. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 22.2.2016 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přečíst »23.2.2016  

2. jednání RM Březová dne 8. února 2016

z 2. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 8.2.2016 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přečíst »9.2.2016  

1. jednání RM Březová dne 11. ledna 2016

Z 1. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 11.1.2016 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová.

Přečíst »12.1.2016  

10. jednání RM Březová dne 7. prosince 2015

Z 10. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 7.12.2015 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová.

Přečíst »9.12.2015  

9. jednání RM Březová dne 9. listopadu 2015

z 9. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 9.11.2015 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Runtová  

2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 8. zasedání ZM (30.11.2015)

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 2.11.2015

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z místního šetření komise výstavby ze dne 12.10.2015
b) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 2.11.2015
b) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 8.10.2015

6. Různé:
a) Změna odpisového plánu – ZŠ Březová
b) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu v k.ú.Kamenice
c) Záměr pronájmu části pozemku p.č.421/1 v k.ú.Březová
d) Záměr výpůjčky části pozemku p.č.494/6 v k.ú.Březová
e) Pacht pozemku p.č.16/1 a pronájem st.p.č.116 v k.ú.Kamenice
f) Prodloužení nájmu nebytových prostor v čp.123
g) Pronájem nebytových prostor - část půdy a střechy na ZŠ
h) Nové platové výměry ředitelům příspěvkových organizací
i) Jmenování nového člena do školské rady ZŠ Březová (zástupce zřizovatele) 
j) Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů městské policie
k) Smlouva o úvěru – prodloužení oprávnění čerpání do 20.12.2015

7. Na vědomí:
a) Zápis z jednání valné hromady  Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska ze dne 30.6.2015
b) Informace o konání valné hromady Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska, která se bude konat 18.12.2015
c) Zápis z pracovního setkání s Policií Sokolov-venkov a Městskou policií Sokolov ze dne 19.10.2015
d) Výroční zpráva o činnosti Základní školy za šk.rok 2014/2015
e) Zápis z jednání valné hromady partnerů MAS Sokolovsko ze dne 21.10.2015
f) Informace ředitele ZŠ o použití soukromého vozidla pro služební cestu do Žiliny
g) Informace k nové ceně tepla na rok 2016

RM přijala tato usnesení

Usnesení č.287/15
RM doporučuje ZM schválit tento program 8. zasedání ZM (30.11.2015):

Zahájení Volba návrhové komise Zpráva o činnosti RM od posledního ZM Zpráva o činnosti výborů Kontrola úkolů Interpelace občanů 5.rozpočtové opatření v roce 2015 Různé

Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.288/15
RM doporučuje ZM jmenovat jako dalšího člena kontrolního výboru Šárku Klepáčkovou bytem Březová, Sklářská čp.97.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.289/15
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.377/1 o výměře 990 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 3,50 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.290/15
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č.58/3 o výměře 475 m2 a části pozemku p.č.58/1 o výměře 75 m2 v k.ú.Rudolec u Březové za cenu 2,--Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.291/15
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.68/3 o výměře 27 m2 v k.ú.Rudolec u Březové za cenu 2,--Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.292/15
RM schvaluje přidělení bytu č.24 o velikosti 1+0 v čp.121 ul.Komenského p.A.U.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.293/15
RM schvaluje přidělení bytu č.3 na nám.Míru čp.139 p.J.V.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.
Starosta města požádal dle zákona o vyloučení z hlasování.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.294/15
RM schvaluje přidělení bytu č.6 o velikosti 1+0 v čp.213 ul.Bezejmenná p.V.S.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.295/15
RM schvaluje p.J.P. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.296/15
RM schvaluje p.K.M. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem bratra ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.297/15
RM schvaluje změnu odpisového plánu zřízené příspěvkové organizace Základní škola Březová dle předloženého návrhu.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.298/15
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu mezi Městem Březová a p.P.O. Důvodem je umístění kanalizační přípojky na p.p.č.21,48/1.51/5 a telekomunikační přípojky na p.p.č.51/1,77/4,77/2 v k.ú.Kamenice u Březové.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.299/15
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.421/1 o výměře 189 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 3,50 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.300/15
RM schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p.č.494/6 o výměře 1238 m2 v k.ú.Březová u Sokolova na dobu určitou do 31.12.2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.301/15
RM schvaluje pacht pozemku p.č.16/1 o výměře 1901 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 0,50 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2015 a pronájem pozemku st.p.č.116 o výměře 34 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 10,--Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018 p.P.B.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.302/15
RM schvaluje prodloužení nájmu nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského s p.M.H. na dobu 5 let tj. od 1.12.2015 do 30.11.2020.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.303/15
RM schvaluje pronájem nebytových prostor – část půdy v čp.232 ul.Komenského (základní škola) T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4, Tomíčkova 2144/1 na dobu 10 let tj. od 1.12.2015 do 30.11.2025.
RM pověřuje ředitele Základní školy Mgr.Jiřího Daneše podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno 5 pro

Usnesení č.304/15
V souladu s nařízením vlády č.564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění nařízení vlády č.278/2015 Sb. RM schvaluje s účinností od 1.11.2015 nové platové výměry ředitelům zřízených příspěvkových organizací dle předloženého návrhu.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.305/15
V souladu se zák.č.561/2004 Sb. RM doporučuje ZM jmenovat p.Květoslavu Šafnerovou členkou Školské rady při Základní škole Březová, jako zástupce zřizovatele.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.306/15
RM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů městské policie s Městem Sokolov, Rokycanova 1929.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.307/16
RM schvaluje dodatek Smlouvy o úvěru č.12288/14/LCD na projekt Multifunkční centrum Březová II. etapa, mezi Českou Spořitelnou a.s., Olbrachtova 1919/62, Praha 4 a Městem Březová. Předmětem dodatku je prodloužení oprávnění čerpání stávajícího úvěru do 20.12.2015.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 17.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jan Jiříček a Eva Runtová

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města 

Přečíst »11.11.2015