4. mimořádné jednání RM Březová dne 15. srpna 2016

USNESENÍ – ZÁPIS ze 4. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 15.8.2016 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přečíst »15.8.2016  

3. mimořádné jednání RM Březová dne 25. července 2016

USNESENÍ – ZÁPIS ze 3. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 25.7.2016 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Runtová

2. Zápisy z komisí:

a) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 17.6.2016

3. Program:

a) Pronájem nebytových prostor (hospoda) v Rudolci
b) Žádost o úlevu na nájmu herních prvků v bowling centru
c) Záměr pronájmu nebytových prostor – bowling centrum
d) Ukončení nájemní smlouvy na pozemek p.č.421/45 v k.ú.Březová
e) Záměr pronájmu části pozemku p.č.421/45 o výměře 99 m2
f) Zadávací podmínky pro výběrová řízení
g) Smlouva o dílo – Gasmont Sokolov s.r.o.
h) Smlouva o dílo – Pavel Kočický, Březová
i) Výběr dodavatele plynu pro rok 2017 a 2018
j) Výběr zhotovitele „Výměna části zpevněných ploch gen.Svobody, Březová“
k) Výběr zhotovitele „Oplocení pozemku p.č.42/1 v k.ú.Kostelní Bříza“

4. Na vědomí:
a) Výběr dodavatele veřejné zakázky „Komunální stroje pro celoroční využití“ – PROFOREST s.r.o., Dolní Rychnov
b) Výběr zhotovitele „Projektová dokumentace pro DPS,DPP – kaple u Hřbitova Březová“ – Ing.arch.Jan Bouchal, Praha 5
c) Zvýšení stravného od 1.9.2016 v Mateřské škole, Komenského 11
d) Inspekční zpráva z kontroly Mateřské školy, Komenského 11
e) Výsledek šetření stížnosti České školní inspekce v ZŠ
f) Zápis z pracovního setkání s Policií Sokolov-venkov a Městskou policií Sokolov ze dne 20.6.2016

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.190/16
RM odvolává z funkce členky komise kulturní Mgr.Raymanovou Vlastu (úmrtí)
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.191/16
RM schvaluje pronájem nebytových prostor (hospoda) v čp.34 na Rudolci p.M.M. na dobu 1 roku tj.od 1.8.2016 do 31.7.2017.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro                              

Usnesení č.192/16
RM schvaluje úlevu na nájemném za nebytové prostory (bowling centrum) p.S.P. ve výši 14.884,--Kč. Jedná se o úlevu nájmu herních prvků za měsíce červenec a srpen 2016.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.193/16
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor (bowling centrum) v čp.250 ul.Komenského.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.194/16
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy na pozemek p.č.421/45 o výměře 99 m2 v k.ú. Březová u Sokolova s p.V.P.ke dni 31.8.2016.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.195/16
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.421/45 o výměře 99 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 3,50 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.196/16
RM schvaluje zadávací podmínky pro vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce s názvem:
1. Snížení energetické náročnosti – domov seniorů čp.213,  Březová
1. Snížení energetické náročnosti – MŠ Komenského, Březová
1. Snížení energetické náročnosti – MŠ Smetanova, Březová.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.197/16
RM schvaluje uzavření smlouvy na výměnu a montáž 2 ks kondenzačních kotlů s řídící jednotkou pro dvě topné zóny (vzájemné zálohování kotlů) a ekvitermní regulaci v čp.226 – zdravotní středisko v celkové ceně 249.962,--Kč, včetně DPH se zhotovitelem Gasmont Sokolov s.r.o.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.198/16
RM schvaluje uzavření smlouvy na dodávku a montáž elektronických indikátorů topných nákladů s radiovým přenosem v objektech v majetku města Březová s dodavatelem Pavel Kočický se sídlem Lesní 265, Březová s cenou 340,--Kč/ks, za dodávku indikátoru SONTEX 868 rádio a dále montáž včetně pasportu 39,--Kč/ks v celkové ceně (za dodávku a montáž 664 měřících míst) 251.656,--Kč bez DPH.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.199/16
Na základě nabídkového řízení RM schvaluje uzavření smlouvy o sdružených dodávkách plynu pro rok 2017 a 2018 s dodavatelem s nejnižší nabídkovou cenou za odebraný plyn ve výši 536,--Kč/MWh/rok (ceníková cena RWE 928,68 Kč/MWh) a stálou platbu za odběrné místo ve výši 100,--Kč/měsíc, s dodavatelem EP Energy Trading a.s. se sídlem Praha 1, Klimentská 46.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.200/16
RM schvaluje zhotovitele veřejné zakázky „Výměna části zpevněných ploch gen.Svobody, Březová“ společnost František Rakaš, Březová.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.201/16
RM schvaluje zhotovitele veřejné zakázky „Oplocení pozemku p.č.42/1 v k.ú.Kostelní Bříza“ společnost BAUPORT s.r.o., Březová.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 15.45 hod.

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: p.Jan Jiříček, p.Eva Runtová

Schválil: p.Miroslav Bouda, starosta města

Přečíst »26.7.2016  

6. jednání RM Březová dne 13. června 2016

USNESENÍ - ZÁPIS ze 6. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 13.6.2016 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přečíst »14.6.2016  

5. jednání RM Březová dne 9. května 2016

USNESENÍ z 5. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 9.5.2016 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová.

Přečíst »10.5.2016  

4. jednání RM Březová dne 11. dubna 2016

USNESENÍ ze 4. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 11.4.2016 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová.

Přečíst »12.4.2016  

2. mimořádné jednání RM Březová dne 21. března 2016

USNESENÍ - ZÁPIS

z 2. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 21.3.2016 od 18.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Runtová
Omluveni: p.Šafnerová, p.Brandl

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Runtová

2. Program:
a) Smlouva o zajištění provozování trhů v Březové
b) Stížnost na novou trasu MHD - odpověď

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.66/16
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění provozování farmářských a všeobecných trhů v Březové provozovatelem Karmotera s.r.o. Chodová Planá.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 3 pro

Usnesení č.67/16
RM projednala stížnost občanů z ulice Havířská na novou trasu MHD ze dne 24.2.2016 a schvaluje předloženou odpověď.
Hlasováno: 3 pro

Jednání ukončeno v 19.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jan Jiříček, Eva Runtová

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města 

Přečíst »22.3.2016  

3. jednání RM Březová dne 7. března 2016

USNESENÍ - ZÁPIS ze 3. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 7.3.2016 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přečíst »8.3.2016  

1. mimořádné jednání RM Březová dne 22. února 2016

z 1. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 22.2.2016 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přečíst »23.2.2016  

2. jednání RM Březová dne 8. února 2016

z 2. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 8.2.2016 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přečíst »9.2.2016  

1. jednání RM Březová dne 11. ledna 2016

Z 1. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 11.1.2016 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová.

Přečíst »12.1.2016