2. mimořádné jednání RM Březová dne 21. března 2016

USNESENÍ - ZÁPIS

z 2. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 21.3.2016 od 18.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Runtová
Omluveni: p.Šafnerová, p.Brandl

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Runtová

2. Program:
a) Smlouva o zajištění provozování trhů v Březové
b) Stížnost na novou trasu MHD - odpověď

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.66/16
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění provozování farmářských a všeobecných trhů v Březové provozovatelem Karmotera s.r.o. Chodová Planá.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 3 pro

Usnesení č.67/16
RM projednala stížnost občanů z ulice Havířská na novou trasu MHD ze dne 24.2.2016 a schvaluje předloženou odpověď.
Hlasováno: 3 pro

Jednání ukončeno v 19.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jan Jiříček, Eva Runtová

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města 

Přečíst »22.3.2016  

3. jednání RM Březová dne 7. března 2016

USNESENÍ - ZÁPIS ze 3. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 7.3.2016 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přečíst »8.3.2016  

1. mimořádné jednání RM Březová dne 22. února 2016

z 1. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 22.2.2016 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přečíst »23.2.2016  

2. jednání RM Březová dne 8. února 2016

z 2. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 8.2.2016 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přečíst »9.2.2016  

1. jednání RM Březová dne 11. ledna 2016

Z 1. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 11.1.2016 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová.

Přečíst »12.1.2016  

10. jednání RM Březová dne 7. prosince 2015

Z 10. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 7.12.2015 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová.

Přečíst »9.12.2015  

9. jednání RM Březová dne 9. listopadu 2015

z 9. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 9.11.2015 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Runtová  

2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 8. zasedání ZM (30.11.2015)

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 2.11.2015

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z místního šetření komise výstavby ze dne 12.10.2015
b) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 2.11.2015
b) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 8.10.2015

6. Různé:
a) Změna odpisového plánu – ZŠ Březová
b) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu v k.ú.Kamenice
c) Záměr pronájmu části pozemku p.č.421/1 v k.ú.Březová
d) Záměr výpůjčky části pozemku p.č.494/6 v k.ú.Březová
e) Pacht pozemku p.č.16/1 a pronájem st.p.č.116 v k.ú.Kamenice
f) Prodloužení nájmu nebytových prostor v čp.123
g) Pronájem nebytových prostor - část půdy a střechy na ZŠ
h) Nové platové výměry ředitelům příspěvkových organizací
i) Jmenování nového člena do školské rady ZŠ Březová (zástupce zřizovatele) 
j) Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů městské policie
k) Smlouva o úvěru – prodloužení oprávnění čerpání do 20.12.2015

7. Na vědomí:
a) Zápis z jednání valné hromady  Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska ze dne 30.6.2015
b) Informace o konání valné hromady Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska, která se bude konat 18.12.2015
c) Zápis z pracovního setkání s Policií Sokolov-venkov a Městskou policií Sokolov ze dne 19.10.2015
d) Výroční zpráva o činnosti Základní školy za šk.rok 2014/2015
e) Zápis z jednání valné hromady partnerů MAS Sokolovsko ze dne 21.10.2015
f) Informace ředitele ZŠ o použití soukromého vozidla pro služební cestu do Žiliny
g) Informace k nové ceně tepla na rok 2016

RM přijala tato usnesení

Usnesení č.287/15
RM doporučuje ZM schválit tento program 8. zasedání ZM (30.11.2015):

Zahájení Volba návrhové komise Zpráva o činnosti RM od posledního ZM Zpráva o činnosti výborů Kontrola úkolů Interpelace občanů 5.rozpočtové opatření v roce 2015 Různé

Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.288/15
RM doporučuje ZM jmenovat jako dalšího člena kontrolního výboru Šárku Klepáčkovou bytem Březová, Sklářská čp.97.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.289/15
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.377/1 o výměře 990 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 3,50 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.290/15
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č.58/3 o výměře 475 m2 a části pozemku p.č.58/1 o výměře 75 m2 v k.ú.Rudolec u Březové za cenu 2,--Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.291/15
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.68/3 o výměře 27 m2 v k.ú.Rudolec u Březové za cenu 2,--Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.292/15
RM schvaluje přidělení bytu č.24 o velikosti 1+0 v čp.121 ul.Komenského p.A.U.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.293/15
RM schvaluje přidělení bytu č.3 na nám.Míru čp.139 p.J.V.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.
Starosta města požádal dle zákona o vyloučení z hlasování.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.294/15
RM schvaluje přidělení bytu č.6 o velikosti 1+0 v čp.213 ul.Bezejmenná p.V.S.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.295/15
RM schvaluje p.J.P. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.296/15
RM schvaluje p.K.M. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem bratra ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.297/15
RM schvaluje změnu odpisového plánu zřízené příspěvkové organizace Základní škola Březová dle předloženého návrhu.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.298/15
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu mezi Městem Březová a p.P.O. Důvodem je umístění kanalizační přípojky na p.p.č.21,48/1.51/5 a telekomunikační přípojky na p.p.č.51/1,77/4,77/2 v k.ú.Kamenice u Březové.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.299/15
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.421/1 o výměře 189 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 3,50 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.300/15
RM schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p.č.494/6 o výměře 1238 m2 v k.ú.Březová u Sokolova na dobu určitou do 31.12.2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.301/15
RM schvaluje pacht pozemku p.č.16/1 o výměře 1901 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 0,50 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2015 a pronájem pozemku st.p.č.116 o výměře 34 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 10,--Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018 p.P.B.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.302/15
RM schvaluje prodloužení nájmu nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského s p.M.H. na dobu 5 let tj. od 1.12.2015 do 30.11.2020.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.303/15
RM schvaluje pronájem nebytových prostor – část půdy v čp.232 ul.Komenského (základní škola) T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4, Tomíčkova 2144/1 na dobu 10 let tj. od 1.12.2015 do 30.11.2025.
RM pověřuje ředitele Základní školy Mgr.Jiřího Daneše podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno 5 pro

Usnesení č.304/15
V souladu s nařízením vlády č.564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění nařízení vlády č.278/2015 Sb. RM schvaluje s účinností od 1.11.2015 nové platové výměry ředitelům zřízených příspěvkových organizací dle předloženého návrhu.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.305/15
V souladu se zák.č.561/2004 Sb. RM doporučuje ZM jmenovat p.Květoslavu Šafnerovou členkou Školské rady při Základní škole Březová, jako zástupce zřizovatele.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.306/15
RM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů městské policie s Městem Sokolov, Rokycanova 1929.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.307/16
RM schvaluje dodatek Smlouvy o úvěru č.12288/14/LCD na projekt Multifunkční centrum Březová II. etapa, mezi Českou Spořitelnou a.s., Olbrachtova 1919/62, Praha 4 a Městem Březová. Předmětem dodatku je prodloužení oprávnění čerpání stávajícího úvěru do 20.12.2015.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 17.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jan Jiříček a Eva Runtová

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města 

Přečíst »11.11.2015  

8. jednání RM Březová dne 12. října 2015

USNESENÍ – ZÁPIS

z 8. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 12.10.2015 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Šafnerová

2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 7. zasedání ZM (26.10.2015)
b) 4. rozpočtové opatření v roce 2015
c) Zrušení směrnice č.3/2010 o hospodářské činnosti města

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 5.1.2015
b) Zápisy z jednání finančního výboru ze dne 8.9.2015 a 6.10.2015

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise výstavby ze dne 5.10.2015
b) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 5.10.2015
c) Zápis z jednání komise pro integrované obce ze dne 30.9.2015
d) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 10.9.2015
e) Zápis z jednání komise sportovní ze dne 29.9.2015

6. Různé:
a) Kupní smlouva na pozemky a budovu v Kamenici
b) Smlouva na pronájem vysílacího zařízení na budově ZŠ
c) Změna užívání nebytových prostor v čp.138 na nám.Míru
d) Záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.123, ul.Komenského (internát)
e) Pronájem nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova - Bauport
f) Dohoda o uznání a úhradě dluhu
g) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

7. Na vědomí:
a) Informace o opravě komunikace na Kamenici
b) Informace k rekonstrukci MFC - 20.10.2015 den otevřených dveří pro veřejnost

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.262/15
RM doporučuje ZM schválit tento program 7. zasedání ZM (26.10.2015):
1.Zahájení
2.Volba návrhové komise
3.Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 4.rozpočtové opatření v roce 2015 1
8. Různé
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.263/15
RM doporučuje ZM schválit 4. rozpočtové opatření v roce 2015.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.264/15
RM ruší směrnici č.3/2010 o hospodářské činnosti města.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.265/15
RM doporučuje ZM odvolat Bc.Nikodéma Martina z funkce člena kontrolního výboru (na vlastní žádost – rodinné a pracovní důvody).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.266/15
RM schvaluje podporu FK malá kopaná Flamengo Březová v roce 2015 ve formě úhrady materiálních nákladů na činnost klubu do výše 8.000,--Kč, a to z rozpočtu města Březová (z org.Dotační fond).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.267/15
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,--Kč společnosti NEMOS Sokolov s.r.o., Za Císařským mlýnem 1115/2, Praha 7, IČ 24747246 pro Nemocnici Sokolov, jako ocenění za provozování Babyboxu.
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,--Kč se společností NEMOS Sokolov s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem této veřejnoprávní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.268/15
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města – DDHM v hodnotě 7.849,24 Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.269/15
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí další individuální dotace pro TJ Olympii Březová ve výši 20.000,--Kč na činnost nového oddílu malé kopané FC Rafani.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.270/15
RM schvaluje záměr pachtu pozemku p.č.16/1 o výměře 1901 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 0,50 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.271/15
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku st.p.č.116 o výměře 34 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 10,-- Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.272/15
RM doporučuje ZM zrušit usnesení č.45/15 ze dne 25.5.2015, kterým byl schválen prodej části pozemku p.č.51/1 o výměře 2200 m2 v k.ú.Kamenice u Březové po dokončení stavby rodinného domu.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.273/15
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p.č.51/1 o výměře cca 2200 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 90,--Kč/m2.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.274/15
RM schvaluje p.G.D. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manželky ve výši 2.000,--Kč ( z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.275/15
RM schvaluje p.Z.Š. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 2.000,--Kč ( z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.276/15
RM schvaluje p.P.M.finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem otce ve výši 3.000,--Kč ( z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.277/15
RM schvaluje přidělení bytu č.36 o velikosti 1+1 v čp.213 na Březové p.Z.V. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.278/15
RM schvaluje výměnu bytu č.24 o velikost 1+0 v čp.121 ul.Komenského (tzv.vstupní byt) a bytu č.39 o velikosti 1+0 v čp.213 ul.Bezejmenná (město Březová).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.279/15
RM schvaluje p.S.L. finanční příspěvek – dar ve výši 10.000,--Kč (z rozpočtu města)na krytí nákladů spojených s nákupem zdravotní pomůcky – vozíku pro svého syna.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.280/15
V návaznosti na přijatá usnesení ZM č.40/15 (schváleno odkoupení budovy čp.56 Kamenice) a č.51/15 (schválen prodej pozemků p.č.764,768 a 50/1 v k.ú.Kamenice u Březové) schvaluje RM předloženou kupní smlouvu a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.281/15
RM schvaluje záměr pronájmu části půdy a střechy o výměře 19 m2 na budově Základní školy Březová (umístění dalšího vysílacího zařízení).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.282/15
RM schvaluje změnu v užívání nebytových prostor v čp.138 na nám.Míru z prodejny maloobchodu na centrum prodeje montovaných domů EcoHouse.
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy z 1 roku (do 31.7.2016) na 3 roky (do 31.7.2018).
Hlasováno: 4 pro, 1 se zdržel

Usnesení č.283/15
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského – sklad v internátu, přízemí.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.284/15
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova firmě Bauport s.r.o., Velenovského 3251/1, Praha, zastoupené p.Brytkovem Aleksandrem bytem Březová, Lipová čp.362 za účelem zřízení kanceláře – pobočka firmy od 1.11.2015 do 31.10.2016.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.285/15
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 15.408,--Kč s p.M.T. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 4,6-8/2015.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.286/15
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene z důvodu stavby plynárenského zařízení „REKO MS Březová – Okružní +6, číslo stavby 7700072012“ na pozemcích p.č.98, 234/1, 258/4, 258/1, 275, 295, 421/1, 421/44, 421/46, 421/55, 444/2, 509, 510, 512 a 516 v k.ú.Březová u Sokolova mezi Městem Březová a RWE GasNet s.r.o. zastoupen na základě plné moci společností RWE Distribuční služby s.r.o.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 17.00 hodin.

Zápis s usnesením vyhotoven 12.10.2015

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jan Jiříček Květoslava Šafnerová

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »14.10.2015  

7. jednání RM Březová dne 7. září 2015

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 7. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 7.9.2015 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Brandl

2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 6. zasedání ZM (21.9.2015)
b) 3. rozpočtové opatření v roce 2014

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 2.9.2015

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 2.9.2015

6. Různé:
a) Individuální dotace na činnost klubu FK Olympie
b) Vyřazení nepotřebného majetku města
c) Vyřazení nepotřebného majetku Mateřské školy, Smetanova 218
d) Dodatek smlouvy o dílo č.1 a 2 – Zateplení budovy s příslušenstvím čp.123 ul.Komenského
e) Dodatek smlouvy o dílo č.1 – Multifunkční centrum – 2.etapa
f) Zřízení sídla Pionýrské organizace v čp.123 ul.Komenského
g) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova
h) Dohoda o uznání a úhradě dluhu – p.Mikyska R.
i) Dohoda o uznání a úhradě dluhu – p.Mašková L.
j) Ceník kopií pro veřejnost
k) Odvolání a jmenování nové tajemnice komise pro komisi sportovní
l) Ukončení provozování hospodářské činnosti – bowling centrum
m) Navýšení kapacity třídy 2.A v Základní škole Březová
n) Navýšení kapacity 1.třídy v Mateřské škole, Smetanova čp.218
o) Výběr dodavatele plynu pro rok 2016
p) Zasíťování lokality bydlení pro 18 RD – Výsluní Březová

7. Na vědomí:
a) Pozvání na společný obřad u příležitosti Dne německé jednoty dne 3.10.2015 do Pausy
b) Nabídka p.Volmuta k výstavbě půdních bytů na nám.Míru čp.131-135
c) Informace k zajištění finančního krytí části nákladů na realizaci stavby „Oprava povrchu III/201024 stan.2,100-2,700 km, Kamenice“
d) Informace nabídky agentury ABRI s.r.o. na vytvoření konceptu rozvoje obcí Kamenice a Kostelní Bříza
e) Interpelace poslance PaedDr.J.Novotného – nedostatek lékařů

RM přijala tato usnesení

Usnesení č.239/15
RM doporučuje ZM schválit tento program 7. zasedání ZM (21.9.2015):
1.  Zahájení
2.  Volba návrhové komise
3.  Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4.  Zpráva o činnosti výborů
5.  Kontrola úkolů
6.  Interpelace občanů
7.  3.rozpočtové opatření v roce 2015
8.  Různé
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.240/15
RM doporučuje ZM schválit 3. rozpočtové opatření v roce 2015.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.241/15
RM schvaluje výměnu bytu č.6 o velikosti 1+0 (nájemce Město ) a bytu č.36 o velikosti 1+1 (nájemce p.Galán) v čp.213 ul.Bezejmenná.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.242/15
RM schvaluje p.Kapuciánové Ivetě bytem Březová, Elektrárenská čp.186 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem otce ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.243/15
RM schvaluje p.Obořilovi Janu bytem Březová, Hlavní čp.116 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manželky ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.244/15
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí další individuální dotace na činnost klubu FK Olympie Březová v roce 2015 ve výši 127.000,--Kč a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.245/15
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města dle předloženého návrhu – DDHM v hodnotě 3.582,99 Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.246/15
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku zřízené příspěvkové organizace MŠ Březová, Smetanova 218 – DDHM v hodnotě 4.180,--Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.247/15
RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Zateplení školní budovy s příslušenstvím čp.123, Komenského, Březová“ se společností ŠU-STR s.r.o. Havlíčkova 1777/27 Cheb. Předmětem dodatku je rozšíření rozsahu díla a dodatečné stavební práce na internátu, služebním bytu a nebytových prostorech čp.123 ve výši 307.356,--Kč bez DPH. RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.248/15
RM schvaluje uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo na akci „Zateplení školní budovy s příslušenstvím čp.123 Komenského, Březová“ se společností ŠU-STR s.r.o. Havlíčkova 1777/27 Cheb. Předmětem dodatku je rozšíření rozsahu díla o dodatečné stavební práce na tělocvičně, antukovém hřišti čp.123 ve výši 708.029,--Kč bez DPH. RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.249/15
RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Multifunkční centrum Březová – 2. etapa, stavební část“ se společností ISSO – Inženýrské stavby Sokolov s.r.o., Pohraniční stráže 255, Svatava. Předmětem dodatku je rozšíření rozsahu díla o dodatečné stavební práce ve výši 1.940.474,--Kč bez DPH.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.250/15
RM schvaluje zřízení sídla organizace Pionýrská skupina Březová v ul.Komenského čp.123 Březová (internát).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.251/15
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova na Březové (bývalá dámská posilovna).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.252/15
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 30.228,--Kč s p.Romanem Mikyskou bytem Královské Poříčí, Dlouhá čp.85. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 8-12/2005, 1-9/2006, nedoplatku vyúčtování topné sezony a soudních výloh.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.253/15
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 29.790,--Kč s p.Lucií Maškovou bytem Březová, Okružní čp.189. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 10-12/2013, 1-2,5,9-10/2014, nedoplatku  vyúčtování topné sezony a soudních výloh.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.254/15
RM schvaluje s účinností od 10.9.2015 nový Ceník kopií pro veřejnost.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.255/15
RM odvolává z funkce tajemnice komise sportovní Bc.Kristýnu Chladovou (mateřská dovolená) a jmenuje do funkce tajemnice komise Veroniku Doudovou.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.256/15
RM schvaluje ukončení provozování hospodářské činnosti – bowling centrum k 31.8.2015.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.257/15
RM schvaluje výjimku z nejvyššího počtu žáků v 2.A Základní školy, Komenského 232, Březová pro školní rok 2015-2016 o 4 žáky.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.258/15
RM schvaluje výjimku z nejvyššího počtu dětí v Mateřské škole, Smetanova čp.218, Březová pro školní rok 2015-2016 o 3 děti v 1.třídě.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.259/15
RM na základě nabídkového řízení schvaluje uzavření smlouvy o sdružených dodávkách plynu pro rok 2016 s dodavatelem s nejnižší nabídkovou cenou za odebraný plyn ve výši 665,--Kč/Mwh/rok a stálou platbu za odběrné místo ve výši 100,--Kč/měsíc, s dodavatelem EP Energy Trading a.s. se sídlem Praha 1, Klimenská 46, zapsaná v obch.rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka 10233, IČ 273 866 43, DIČ CZ27386643.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.260/15
RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní spojených mezi vlastníkem plynárenského zařízení – RWE Gasnet, srov.o.Klišská 940, Ústí nad Labem a osobou vyvolávající přeložku plynárenského zařízení, Městem Březová. Předmětem smlouvy je provedení přeložky plynárenského zařízení plynovodu VTL plynovodu DN 100 z důvodu realizace stavby „18 RD – Výsluní Březová u Sokolova“.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.261/15
RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi budoucím oprávněným z věcného břemene č.8800082273/BVB/P, RWE Gasnet s.r.o., Klišská 940 Ústí nad Labem a budoucím povinným z věcného břemene, Městem Březová. Věcné břemeno bude zřízeno na parc.č.446/8, 444/261, 444/303, 421/1 v k.ú.Březová u Sokolova v rozsahu dle skutečného provedení akce.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 17.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jan Jiříček, Josef Brandl

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »8.9.2015  

4. mimořádné jednání RM Březová dne 17. srpna 2015

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 4. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 17.8.2015 od 14.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Šafnerová

2. Program:

a) Dodavatel veřejné zakázky „MFC Březová, II.etapa – dodávka a instalace vybavení technického zařízení pro kino“
b) Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných el. Zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny pro akci „Lokalita bydlení 18 RD, Březová“
c) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti z důvodu zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy v k.ú.K.Bříza
d) Pronájem nebytových prostor v čp.250 ul.Komenského - bowling

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.235/15
RM schvaluje dodavatele veřejné zakázky s názvem „MFC Březová, II.etapa – dodávka a instalace vybavení technického zařízení pro kino“ společnost AV MEDIA a.s., Pražská 1335/63 Praha 10.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv o dílo.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.236/15
RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV(NN) pro akci „Lokalita bydlení 18 RD, Březová, kat.území Březová u Sokolova, par.č.421/47, 356 01 Březová“, mezi provozovatelem distribuční soustavy – ČEZ Distribuce a.s. Děčín a žadatelem – Městem Březová. Město uhradí částku 233.000,-- Kč jako podíl související s připojením odběrných zařízení a zajištění rezervovaného příkonu (18x25A,3fáze, 1xVo 16A, 3fáze).

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.237/15
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-0004511/001 z důvodu zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemku p.č.352/11 v k.ú.Kostelní Bříza mezi Městem Březová a ČEZ Distribuce a.s., kterou zastupuje na základě plné moci MONTPROJEKT a.s. Pardubice.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.238/15
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp.250 ul.Komenského (bowlingové centrum) p.Pavlu Suchému bytem Březová, Komenského čp.120 na dobu 1roku tj. od 1.9.2015 do 31.8.2016.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 15.00 hodin

Ověřili: Jan Jiříček, Květoslava Šafnerová

Schválil: Miroslav Bouda – starosta města

Přečíst »18.8.2015