3. jednání RM Březová dne 7. března 2016

USNESENÍ - ZÁPIS ze 3. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 7.3.2016 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přečíst »8.3.2016  

1. mimořádné jednání RM Březová dne 22. února 2016

z 1. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 22.2.2016 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přečíst »23.2.2016  

2. jednání RM Březová dne 8. února 2016

z 2. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 8.2.2016 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přečíst »9.2.2016  

1. jednání RM Březová dne 11. ledna 2016

Z 1. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 11.1.2016 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová.

Přečíst »12.1.2016  

10. jednání RM Březová dne 7. prosince 2015

Z 10. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 7.12.2015 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová.

Přečíst »9.12.2015  

9. jednání RM Březová dne 9. listopadu 2015

z 9. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 9.11.2015 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Runtová  

2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 8. zasedání ZM (30.11.2015)

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 2.11.2015

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z místního šetření komise výstavby ze dne 12.10.2015
b) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 2.11.2015
b) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 8.10.2015

6. Různé:
a) Změna odpisového plánu – ZŠ Březová
b) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu v k.ú.Kamenice
c) Záměr pronájmu části pozemku p.č.421/1 v k.ú.Březová
d) Záměr výpůjčky části pozemku p.č.494/6 v k.ú.Březová
e) Pacht pozemku p.č.16/1 a pronájem st.p.č.116 v k.ú.Kamenice
f) Prodloužení nájmu nebytových prostor v čp.123
g) Pronájem nebytových prostor - část půdy a střechy na ZŠ
h) Nové platové výměry ředitelům příspěvkových organizací
i) Jmenování nového člena do školské rady ZŠ Březová (zástupce zřizovatele) 
j) Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů městské policie
k) Smlouva o úvěru – prodloužení oprávnění čerpání do 20.12.2015

7. Na vědomí:
a) Zápis z jednání valné hromady  Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska ze dne 30.6.2015
b) Informace o konání valné hromady Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska, která se bude konat 18.12.2015
c) Zápis z pracovního setkání s Policií Sokolov-venkov a Městskou policií Sokolov ze dne 19.10.2015
d) Výroční zpráva o činnosti Základní školy za šk.rok 2014/2015
e) Zápis z jednání valné hromady partnerů MAS Sokolovsko ze dne 21.10.2015
f) Informace ředitele ZŠ o použití soukromého vozidla pro služební cestu do Žiliny
g) Informace k nové ceně tepla na rok 2016

RM přijala tato usnesení

Usnesení č.287/15
RM doporučuje ZM schválit tento program 8. zasedání ZM (30.11.2015):

Zahájení Volba návrhové komise Zpráva o činnosti RM od posledního ZM Zpráva o činnosti výborů Kontrola úkolů Interpelace občanů 5.rozpočtové opatření v roce 2015 Různé

Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.288/15
RM doporučuje ZM jmenovat jako dalšího člena kontrolního výboru Šárku Klepáčkovou bytem Březová, Sklářská čp.97.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.289/15
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.377/1 o výměře 990 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 3,50 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.290/15
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č.58/3 o výměře 475 m2 a části pozemku p.č.58/1 o výměře 75 m2 v k.ú.Rudolec u Březové za cenu 2,--Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.291/15
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.68/3 o výměře 27 m2 v k.ú.Rudolec u Březové za cenu 2,--Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.292/15
RM schvaluje přidělení bytu č.24 o velikosti 1+0 v čp.121 ul.Komenského p.A.U.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.293/15
RM schvaluje přidělení bytu č.3 na nám.Míru čp.139 p.J.V.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.
Starosta města požádal dle zákona o vyloučení z hlasování.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.294/15
RM schvaluje přidělení bytu č.6 o velikosti 1+0 v čp.213 ul.Bezejmenná p.V.S.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.295/15
RM schvaluje p.J.P. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.296/15
RM schvaluje p.K.M. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem bratra ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.297/15
RM schvaluje změnu odpisového plánu zřízené příspěvkové organizace Základní škola Březová dle předloženého návrhu.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.298/15
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu mezi Městem Březová a p.P.O. Důvodem je umístění kanalizační přípojky na p.p.č.21,48/1.51/5 a telekomunikační přípojky na p.p.č.51/1,77/4,77/2 v k.ú.Kamenice u Březové.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.299/15
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.421/1 o výměře 189 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 3,50 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.300/15
RM schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p.č.494/6 o výměře 1238 m2 v k.ú.Březová u Sokolova na dobu určitou do 31.12.2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.301/15
RM schvaluje pacht pozemku p.č.16/1 o výměře 1901 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 0,50 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2015 a pronájem pozemku st.p.č.116 o výměře 34 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 10,--Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018 p.P.B.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.302/15
RM schvaluje prodloužení nájmu nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského s p.M.H. na dobu 5 let tj. od 1.12.2015 do 30.11.2020.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.303/15
RM schvaluje pronájem nebytových prostor – část půdy v čp.232 ul.Komenského (základní škola) T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4, Tomíčkova 2144/1 na dobu 10 let tj. od 1.12.2015 do 30.11.2025.
RM pověřuje ředitele Základní školy Mgr.Jiřího Daneše podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno 5 pro

Usnesení č.304/15
V souladu s nařízením vlády č.564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění nařízení vlády č.278/2015 Sb. RM schvaluje s účinností od 1.11.2015 nové platové výměry ředitelům zřízených příspěvkových organizací dle předloženého návrhu.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.305/15
V souladu se zák.č.561/2004 Sb. RM doporučuje ZM jmenovat p.Květoslavu Šafnerovou členkou Školské rady při Základní škole Březová, jako zástupce zřizovatele.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.306/15
RM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů městské policie s Městem Sokolov, Rokycanova 1929.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.307/16
RM schvaluje dodatek Smlouvy o úvěru č.12288/14/LCD na projekt Multifunkční centrum Březová II. etapa, mezi Českou Spořitelnou a.s., Olbrachtova 1919/62, Praha 4 a Městem Březová. Předmětem dodatku je prodloužení oprávnění čerpání stávajícího úvěru do 20.12.2015.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 17.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jan Jiříček a Eva Runtová

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města 

Přečíst »11.11.2015  

8. jednání RM Březová dne 12. října 2015

USNESENÍ – ZÁPIS

z 8. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 12.10.2015 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Šafnerová

2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 7. zasedání ZM (26.10.2015)
b) 4. rozpočtové opatření v roce 2015
c) Zrušení směrnice č.3/2010 o hospodářské činnosti města

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 5.1.2015
b) Zápisy z jednání finančního výboru ze dne 8.9.2015 a 6.10.2015

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise výstavby ze dne 5.10.2015
b) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 5.10.2015
c) Zápis z jednání komise pro integrované obce ze dne 30.9.2015
d) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 10.9.2015
e) Zápis z jednání komise sportovní ze dne 29.9.2015

6. Různé:
a) Kupní smlouva na pozemky a budovu v Kamenici
b) Smlouva na pronájem vysílacího zařízení na budově ZŠ
c) Změna užívání nebytových prostor v čp.138 na nám.Míru
d) Záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.123, ul.Komenského (internát)
e) Pronájem nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova - Bauport
f) Dohoda o uznání a úhradě dluhu
g) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

7. Na vědomí:
a) Informace o opravě komunikace na Kamenici
b) Informace k rekonstrukci MFC - 20.10.2015 den otevřených dveří pro veřejnost

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.262/15
RM doporučuje ZM schválit tento program 7. zasedání ZM (26.10.2015):
1.Zahájení
2.Volba návrhové komise
3.Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 4.rozpočtové opatření v roce 2015 1
8. Různé
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.263/15
RM doporučuje ZM schválit 4. rozpočtové opatření v roce 2015.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.264/15
RM ruší směrnici č.3/2010 o hospodářské činnosti města.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.265/15
RM doporučuje ZM odvolat Bc.Nikodéma Martina z funkce člena kontrolního výboru (na vlastní žádost – rodinné a pracovní důvody).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.266/15
RM schvaluje podporu FK malá kopaná Flamengo Březová v roce 2015 ve formě úhrady materiálních nákladů na činnost klubu do výše 8.000,--Kč, a to z rozpočtu města Březová (z org.Dotační fond).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.267/15
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,--Kč společnosti NEMOS Sokolov s.r.o., Za Císařským mlýnem 1115/2, Praha 7, IČ 24747246 pro Nemocnici Sokolov, jako ocenění za provozování Babyboxu.
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,--Kč se společností NEMOS Sokolov s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem této veřejnoprávní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.268/15
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města – DDHM v hodnotě 7.849,24 Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.269/15
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí další individuální dotace pro TJ Olympii Březová ve výši 20.000,--Kč na činnost nového oddílu malé kopané FC Rafani.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.270/15
RM schvaluje záměr pachtu pozemku p.č.16/1 o výměře 1901 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 0,50 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.271/15
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku st.p.č.116 o výměře 34 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 10,-- Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.272/15
RM doporučuje ZM zrušit usnesení č.45/15 ze dne 25.5.2015, kterým byl schválen prodej části pozemku p.č.51/1 o výměře 2200 m2 v k.ú.Kamenice u Březové po dokončení stavby rodinného domu.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.273/15
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p.č.51/1 o výměře cca 2200 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 90,--Kč/m2.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.274/15
RM schvaluje p.G.D. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manželky ve výši 2.000,--Kč ( z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.275/15
RM schvaluje p.Z.Š. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 2.000,--Kč ( z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.276/15
RM schvaluje p.P.M.finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem otce ve výši 3.000,--Kč ( z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.277/15
RM schvaluje přidělení bytu č.36 o velikosti 1+1 v čp.213 na Březové p.Z.V. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.278/15
RM schvaluje výměnu bytu č.24 o velikost 1+0 v čp.121 ul.Komenského (tzv.vstupní byt) a bytu č.39 o velikosti 1+0 v čp.213 ul.Bezejmenná (město Březová).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.279/15
RM schvaluje p.S.L. finanční příspěvek – dar ve výši 10.000,--Kč (z rozpočtu města)na krytí nákladů spojených s nákupem zdravotní pomůcky – vozíku pro svého syna.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.280/15
V návaznosti na přijatá usnesení ZM č.40/15 (schváleno odkoupení budovy čp.56 Kamenice) a č.51/15 (schválen prodej pozemků p.č.764,768 a 50/1 v k.ú.Kamenice u Březové) schvaluje RM předloženou kupní smlouvu a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.281/15
RM schvaluje záměr pronájmu části půdy a střechy o výměře 19 m2 na budově Základní školy Březová (umístění dalšího vysílacího zařízení).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.282/15
RM schvaluje změnu v užívání nebytových prostor v čp.138 na nám.Míru z prodejny maloobchodu na centrum prodeje montovaných domů EcoHouse.
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy z 1 roku (do 31.7.2016) na 3 roky (do 31.7.2018).
Hlasováno: 4 pro, 1 se zdržel

Usnesení č.283/15
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského – sklad v internátu, přízemí.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.284/15
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova firmě Bauport s.r.o., Velenovského 3251/1, Praha, zastoupené p.Brytkovem Aleksandrem bytem Březová, Lipová čp.362 za účelem zřízení kanceláře – pobočka firmy od 1.11.2015 do 31.10.2016.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.285/15
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 15.408,--Kč s p.M.T. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 4,6-8/2015.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.286/15
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene z důvodu stavby plynárenského zařízení „REKO MS Březová – Okružní +6, číslo stavby 7700072012“ na pozemcích p.č.98, 234/1, 258/4, 258/1, 275, 295, 421/1, 421/44, 421/46, 421/55, 444/2, 509, 510, 512 a 516 v k.ú.Březová u Sokolova mezi Městem Březová a RWE GasNet s.r.o. zastoupen na základě plné moci společností RWE Distribuční služby s.r.o.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 17.00 hodin.

Zápis s usnesením vyhotoven 12.10.2015

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jan Jiříček Květoslava Šafnerová

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »14.10.2015  

7. jednání RM Březová dne 7. září 2015

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 7. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 7.9.2015 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Brandl

2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 6. zasedání ZM (21.9.2015)
b) 3. rozpočtové opatření v roce 2014

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 2.9.2015

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 2.9.2015

6. Různé:
a) Individuální dotace na činnost klubu FK Olympie
b) Vyřazení nepotřebného majetku města
c) Vyřazení nepotřebného majetku Mateřské školy, Smetanova 218
d) Dodatek smlouvy o dílo č.1 a 2 – Zateplení budovy s příslušenstvím čp.123 ul.Komenského
e) Dodatek smlouvy o dílo č.1 – Multifunkční centrum – 2.etapa
f) Zřízení sídla Pionýrské organizace v čp.123 ul.Komenského
g) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova
h) Dohoda o uznání a úhradě dluhu – p.Mikyska R.
i) Dohoda o uznání a úhradě dluhu – p.Mašková L.
j) Ceník kopií pro veřejnost
k) Odvolání a jmenování nové tajemnice komise pro komisi sportovní
l) Ukončení provozování hospodářské činnosti – bowling centrum
m) Navýšení kapacity třídy 2.A v Základní škole Březová
n) Navýšení kapacity 1.třídy v Mateřské škole, Smetanova čp.218
o) Výběr dodavatele plynu pro rok 2016
p) Zasíťování lokality bydlení pro 18 RD – Výsluní Březová

7. Na vědomí:
a) Pozvání na společný obřad u příležitosti Dne německé jednoty dne 3.10.2015 do Pausy
b) Nabídka p.Volmuta k výstavbě půdních bytů na nám.Míru čp.131-135
c) Informace k zajištění finančního krytí části nákladů na realizaci stavby „Oprava povrchu III/201024 stan.2,100-2,700 km, Kamenice“
d) Informace nabídky agentury ABRI s.r.o. na vytvoření konceptu rozvoje obcí Kamenice a Kostelní Bříza
e) Interpelace poslance PaedDr.J.Novotného – nedostatek lékařů

RM přijala tato usnesení

Usnesení č.239/15
RM doporučuje ZM schválit tento program 7. zasedání ZM (21.9.2015):
1.  Zahájení
2.  Volba návrhové komise
3.  Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4.  Zpráva o činnosti výborů
5.  Kontrola úkolů
6.  Interpelace občanů
7.  3.rozpočtové opatření v roce 2015
8.  Různé
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.240/15
RM doporučuje ZM schválit 3. rozpočtové opatření v roce 2015.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.241/15
RM schvaluje výměnu bytu č.6 o velikosti 1+0 (nájemce Město ) a bytu č.36 o velikosti 1+1 (nájemce p.Galán) v čp.213 ul.Bezejmenná.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.242/15
RM schvaluje p.Kapuciánové Ivetě bytem Březová, Elektrárenská čp.186 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem otce ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.243/15
RM schvaluje p.Obořilovi Janu bytem Březová, Hlavní čp.116 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manželky ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.244/15
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí další individuální dotace na činnost klubu FK Olympie Březová v roce 2015 ve výši 127.000,--Kč a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.245/15
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města dle předloženého návrhu – DDHM v hodnotě 3.582,99 Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.246/15
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku zřízené příspěvkové organizace MŠ Březová, Smetanova 218 – DDHM v hodnotě 4.180,--Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.247/15
RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Zateplení školní budovy s příslušenstvím čp.123, Komenského, Březová“ se společností ŠU-STR s.r.o. Havlíčkova 1777/27 Cheb. Předmětem dodatku je rozšíření rozsahu díla a dodatečné stavební práce na internátu, služebním bytu a nebytových prostorech čp.123 ve výši 307.356,--Kč bez DPH. RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.248/15
RM schvaluje uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo na akci „Zateplení školní budovy s příslušenstvím čp.123 Komenského, Březová“ se společností ŠU-STR s.r.o. Havlíčkova 1777/27 Cheb. Předmětem dodatku je rozšíření rozsahu díla o dodatečné stavební práce na tělocvičně, antukovém hřišti čp.123 ve výši 708.029,--Kč bez DPH. RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.249/15
RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Multifunkční centrum Březová – 2. etapa, stavební část“ se společností ISSO – Inženýrské stavby Sokolov s.r.o., Pohraniční stráže 255, Svatava. Předmětem dodatku je rozšíření rozsahu díla o dodatečné stavební práce ve výši 1.940.474,--Kč bez DPH.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.250/15
RM schvaluje zřízení sídla organizace Pionýrská skupina Březová v ul.Komenského čp.123 Březová (internát).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.251/15
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova na Březové (bývalá dámská posilovna).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.252/15
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 30.228,--Kč s p.Romanem Mikyskou bytem Královské Poříčí, Dlouhá čp.85. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 8-12/2005, 1-9/2006, nedoplatku vyúčtování topné sezony a soudních výloh.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.253/15
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 29.790,--Kč s p.Lucií Maškovou bytem Březová, Okružní čp.189. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 10-12/2013, 1-2,5,9-10/2014, nedoplatku  vyúčtování topné sezony a soudních výloh.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.254/15
RM schvaluje s účinností od 10.9.2015 nový Ceník kopií pro veřejnost.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.255/15
RM odvolává z funkce tajemnice komise sportovní Bc.Kristýnu Chladovou (mateřská dovolená) a jmenuje do funkce tajemnice komise Veroniku Doudovou.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.256/15
RM schvaluje ukončení provozování hospodářské činnosti – bowling centrum k 31.8.2015.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.257/15
RM schvaluje výjimku z nejvyššího počtu žáků v 2.A Základní školy, Komenského 232, Březová pro školní rok 2015-2016 o 4 žáky.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.258/15
RM schvaluje výjimku z nejvyššího počtu dětí v Mateřské škole, Smetanova čp.218, Březová pro školní rok 2015-2016 o 3 děti v 1.třídě.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.259/15
RM na základě nabídkového řízení schvaluje uzavření smlouvy o sdružených dodávkách plynu pro rok 2016 s dodavatelem s nejnižší nabídkovou cenou za odebraný plyn ve výši 665,--Kč/Mwh/rok a stálou platbu za odběrné místo ve výši 100,--Kč/měsíc, s dodavatelem EP Energy Trading a.s. se sídlem Praha 1, Klimenská 46, zapsaná v obch.rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka 10233, IČ 273 866 43, DIČ CZ27386643.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.260/15
RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní spojených mezi vlastníkem plynárenského zařízení – RWE Gasnet, srov.o.Klišská 940, Ústí nad Labem a osobou vyvolávající přeložku plynárenského zařízení, Městem Březová. Předmětem smlouvy je provedení přeložky plynárenského zařízení plynovodu VTL plynovodu DN 100 z důvodu realizace stavby „18 RD – Výsluní Březová u Sokolova“.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.261/15
RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi budoucím oprávněným z věcného břemene č.8800082273/BVB/P, RWE Gasnet s.r.o., Klišská 940 Ústí nad Labem a budoucím povinným z věcného břemene, Městem Březová. Věcné břemeno bude zřízeno na parc.č.446/8, 444/261, 444/303, 421/1 v k.ú.Březová u Sokolova v rozsahu dle skutečného provedení akce.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 17.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jan Jiříček, Josef Brandl

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »8.9.2015  

4. mimořádné jednání RM Březová dne 17. srpna 2015

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 4. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 17.8.2015 od 14.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Šafnerová

2. Program:

a) Dodavatel veřejné zakázky „MFC Březová, II.etapa – dodávka a instalace vybavení technického zařízení pro kino“
b) Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných el. Zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny pro akci „Lokalita bydlení 18 RD, Březová“
c) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti z důvodu zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy v k.ú.K.Bříza
d) Pronájem nebytových prostor v čp.250 ul.Komenského - bowling

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.235/15
RM schvaluje dodavatele veřejné zakázky s názvem „MFC Březová, II.etapa – dodávka a instalace vybavení technického zařízení pro kino“ společnost AV MEDIA a.s., Pražská 1335/63 Praha 10.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv o dílo.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.236/15
RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV(NN) pro akci „Lokalita bydlení 18 RD, Březová, kat.území Březová u Sokolova, par.č.421/47, 356 01 Březová“, mezi provozovatelem distribuční soustavy – ČEZ Distribuce a.s. Děčín a žadatelem – Městem Březová. Město uhradí částku 233.000,-- Kč jako podíl související s připojením odběrných zařízení a zajištění rezervovaného příkonu (18x25A,3fáze, 1xVo 16A, 3fáze).

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.237/15
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-0004511/001 z důvodu zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemku p.č.352/11 v k.ú.Kostelní Bříza mezi Městem Březová a ČEZ Distribuce a.s., kterou zastupuje na základě plné moci MONTPROJEKT a.s. Pardubice.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.238/15
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp.250 ul.Komenského (bowlingové centrum) p.Pavlu Suchému bytem Březová, Komenského čp.120 na dobu 1roku tj. od 1.9.2015 do 31.8.2016.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 15.00 hodin

Ověřili: Jan Jiříček, Květoslava Šafnerová

Schválil: Miroslav Bouda – starosta města

Přečíst »18.8.2015  

3. mimořádné jednání RM Březová dne 20. července 2015

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 3. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 20.7.2015 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Šafnerová

2. Zápisy z výborů: a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 16.6.2015

3. Zápisy z komisí:
a) Zápisy z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 24.6.2015 a 16.7.2015
b) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 11.6.2015

4. Různé:

a) Smlouva o reklamě – Vodní zdroje Ekomonitor spol.s.r.o.– Rudolecký kotlík 2015
b) Prominutí poplatku z prodlení – p.Tešná
c) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu s ČEZ Distribuce a.s., kterou zastupuje MONTPROJEKT a.s.Pardubice
d) Prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp.226 ul.Okružní – Občanské sdružení Střípky, Sokolov
e) Pronájem nebytových prostor v čp.138 nám.Míru – Malík Z.
f) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.250 - bowling
g) Závěry z valné hromady spol.Služby města Březová s.r.o.
h) Zrušení prodeje pozemku – p.Hauptmannl V., Rudolec čp.62
i) Žádost o odkoupení pozemků od obce Dolní Rychnov
j) Žádost obci Dolní Rychnov na změnu správních hranic
k) Výběr zhotovitele pro podání žádosti o dotaci – modernizace veřejného rozhlasu
l) Výběr zhotovitele pro realizaci projektu „Částečná rekonstrukce silniční obruby podél silnice Kamenická“
m) Výběr zhotovitele akce „Stavební úpravy zpevněných ploch u objektu v ul.Příčná čp.120“
n) Výběr zhotovitele akce „Stavební úpravy zpevněných ploch u objektu v ul.Hlavní čp.88-91“
o) Zasíťování lokality bydlení pro „16(18) RD – Výsluní“
p) Oprava asfaltových komunikací

7. Na vědomí:

a) Odpověď na písemnou interpelaci ze ZM dne 29.6.2015 manželům Královcovým
b) Navýšení příkonu el.energie na akci „Zasíťování pozemků 16 RD(18) – Výsluní Březová u Sokolova“

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.203/15
RM schvaluje vyřazení zbytného – nepotřebného majetku příspěvkové organizace Základní škola Březová dle přiloženého návrhu, v celkové hodnotě DDHN 78.981,50 Kč a SMV v hodnotě 15.000,--Kč, a to likvidací.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.204/15
RM schvaluje vyřazení zbytného – nepotřebného majetku města Březová dle přiloženého návrhu, v celkové hodnotě 22.396,05 Kč, a to likvidací.
Hlasováno: 5 pro                                     

Usnesení č.205/15
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 4.000,--Kč z rozpočtu města  p.Milanu Panzerovi na částečnou úhradu nákladů souvisejících s účastí na závodu Draft 1000 Miles Adventure v roce 2015.
RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 4.000,--Kč s p.Milanem Panzerem bytem Březová, Hlavní čp.109 a pověřuje starostu města podpisem této veřejnoprávní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.206/15
RM ruší své usnesení č.87/15, kterým byla schválena dotace malá kopaná Flamengo Březová ve výši 19.500,--Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.207/15
RM schvaluje posílení fondu investic pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Březová, Komenského čp.11 o částku 150.000,--Kč z rezervního fondu.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.208/15
RM schvaluje přidělení bytu č.10 o velikosti 1+1 v čp.83 ul.Sklářská p.Miroslavu Lelkovi bytem Březová, Bezejmenná čp.213.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.209/15
RM schvaluje p.Rudolfu Stinglovi bytem Březová, Hlavní čp.107 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.210/15
RM schvaluje přidělení bytu č.5 o velikosti 1+3 v čp.132 nám.Míru sl.Nině Trägerové bytem Březová, Lesní čp.333.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.211/15
RM schvaluje přidělení bytu č.4 o velikosti 1+2 v čp.138 nám.Míru p.Marcele Nemcové bytem Březová, Smetanova čp.158.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.212/15
RM schvaluje přidělení bytu č.35 o velikosti 1+1 v čp.213 ul.Bezejmenná p.Václavu Hauptmannlovi bytem Březová, část Rudolec čp.62.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.213/15
RM schvaluje Smlouvu o reklamě s firmou Vodní zdroje Ekomonitor spol.s.r.o. Chrudim v rámci akce „Rudolecký kotlík 2015“.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.214/15
RM schvaluje p.Soně Tešné trvale hlášené Březová, nám.Míru čp.134
prominutí poplatku z prodlení za pozdní úhradu nájemného ve výši 39.529,--Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.215/15
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.EP-12-0002587/VB001 z důvodu umístění kabelového vedení NN 0,4 kV na pozemku p.č.476/14 v k.ú.Březová u Sokolova mezi Městem Březová a ČEZ Distribuce a.s., kterou zastupuje na základě plné moci MONTPROJEKT a.s.Pardubice.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.216/15
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.226 ul.Okružní s Občanským sdružením Střípky, Sokolov na dobu neurčitou.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.217/15
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp.138 nám.Míru p.Zdeňkovi Malíkovi bytem Ostrov, Hlavní třída 1000 od 1.8.2015 do 31.7.2016.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 4 pro, 1 se zdržel

Usnesení č.218/15
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.250 ul.Komenského (bowling).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.219/15
RM v působnosti nevyššího orgánu společnosti Služby města Březová, s.r.o., dle § 12 zák. č. 90/2012, Zákon o obchodních korporacích, a dle § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích, schvaluje řádnou roční účetní závěrku společnosti Služby města Březová, s.r.o. za rok 2014.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.220/15
RM v působnosti nevyššího orgánu společnosti Služby města Březová, s.r.o., dle § 12 zák. č. 90/2012, Zákon o obchodních korporacích, a dle § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích, schvaluje toto rozdělní zisku Společnosti Služby města březová, s.r.o. za rok 2014:
příděl do sociálního fondu                40.198,00 Kč
nerozdělený zisk minulých let         576.833,67 Kč
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.221/15
RM v působnosti nevyššího orgánu společnosti Služby města Březová, s.r.o., dle § 12 zák. č. 90/2012, Zákon o obchodních korporacích, a dle § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích, odvolává k 20.červenci 2015 dosavadní členy Dozorčí rady společnosti Služby města Březová, s.r.o. Ing. Jana Fridricha, Ing. Miroslava Franka, Ing. Marii Hejkalovou.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.222/15
RM v působnosti nevyššího orgánu společnosti Služby města Březová, s.r.o., dle § 12 zák. č. 90/2012, Zákon o obchodních korporacích, a dle § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích, volí s účinností od 21.července 2015 členy Dozorčí rady společnosti Služby města Březová, s.r.o.: p. Květoslavu Šafnerovou, Mgr. Andreu Kávovou a p. Petra Kortuse.
Hlasováno: 4 pro, 1 se zdržel

Usnesení č.223/15
RM v působnosti nevyššího orgánu společnosti Služby města Březová, s.r.o., dle § 12 zák. č. 90/2012, Zákon o obchodních korporacích, a dle § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích, schvaluje podřídit společnost zcela zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.224/15
RM v působnosti nevyššího orgánu společnosti Služby města Březová, s.r.o., dle § 12 zák. č. 90/2012, Zákon o obchodních korporacích, a dle § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích, schvaluje změnu zakladatelské listiny korporace Služby města Březová, s.r.o., za účelem jejího podřízení zákonu č. 90/2012 Sb.
RM pověřuje starostu města, aby o tomto rozhodnutí pořídil notářský zápis.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.225/15
RM doporučuje ZM schválit zrušení usnesení č.112/9 ze dne 26.10.2009, kterým byl schválen prodej pozemku p.č.58/3 o výměře 457 m2 v k.ú.Rudolec u Březové p.Václavu Hauptmannlovi bytem Březová, část Rudolec čp.62.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.226/15
RM schvaluje předložení žádosti obci Dolní Rychnov o odprodej pozemků p.č.893/14, 893/2 a 893/3 v k.ú.Dolní Rychnov.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.227/15
RM schvaluje předložení žádosti obci Dolní Rychnov o změnu správních hranic dle přiloženého návrhu.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.228/15
RM schvaluje jako zhotovitele pro zpracování a podání žádosti o dotaci na modernizaci veřejného rozhlasu společnost ENVIPARTNER s.r.o. Brno-Štýřice, Vídeňská 55.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy a všech souvisejících dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.229/15
RM schvaluje jako zhotovitele pro doplnění silniční obruby podél části silnice č.III/21022 od křižovatky s ul.gen.Svobody, z důvodu odvedení povrchové vody, společnost František Rakaš, stavební práce, Březová.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy a všech souvisejících dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.230/15
RM schvaluje zhotovitele veřejné zakázky „Stavební úpravy zpevněných ploch u objektu v ulici Příčná čp.120 na p.p.č.61/1 v k.ú.Březová u Sokolova“ společnost Sergej Pajtaš, RENOPA stavební činnost Sokolov.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy a všech souvisejících dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.231/15
RM schvaluje zhotovitele veřejné zakázky „Stavební úpravy zpevněných ploch u objektu v ulici Hlavní čp.88-91 na p.p.č.98 v k.ú.Březová u Sokolova“ společnost František Rakaš stavební práce, Březová.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy a všech souvisejících dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.232/15
RM schvaluje uzavření smlouvy č.94150001473/162396 o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní mezi provozovatelem distribuční sítě – RWE GasNet s.r.o, Ústí nad Labem, Klišská 940 a investorem Městem Březová. Předmětem smlouvy je stanovení podmínek realizace plynárenského zařízení pro lokalitu bydlení „16(18)RD – Výsluní Březová u Sokolova“ a stanovení podmínek budoucího pronájmu realizovaného plynárenského zařízení společnosti RWE GasNet s.r.o.RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy a všech souvisejících dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.233/15
RM schvaluje dodatek smlouvy o dílo „Zasíťování pozemků 16 RD – Výsluní Březová u Sokolova“ na „Zasíťování pozemků pro 18RD – Výsluní“ se stávajícím dodavatelem Oto Szakoš, Nové Hamry 392. Předmětem dodatku je změna projekčních prací, rozšíření lokality bydlení o dvě stavební parcely.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.234/15
RM schvaluje jako dodavatele rekonstrukce místních komunikací v Březové a integrovaných oblastech společnost Eurovia a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary. Rekonstrukce bude realizována dle skutečně provedených výměr, za jednotkové ceny dle nabídky ze dne 22.6.2015.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv o dílo.

Jednání ukončeno v 17.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jan Jiříček, Květoslava Šafnerová                 

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »21.7.2015