10. jednání RM Březová dne 7. prosince 2015

Z 10. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 7.12.2015 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová.

Přečíst »9.12.2015  

9. jednání RM Březová dne 9. listopadu 2015

z 9. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 9.11.2015 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Runtová  

2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 8. zasedání ZM (30.11.2015)

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 2.11.2015

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z místního šetření komise výstavby ze dne 12.10.2015
b) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 2.11.2015
b) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 8.10.2015

6. Různé:
a) Změna odpisového plánu – ZŠ Březová
b) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu v k.ú.Kamenice
c) Záměr pronájmu části pozemku p.č.421/1 v k.ú.Březová
d) Záměr výpůjčky části pozemku p.č.494/6 v k.ú.Březová
e) Pacht pozemku p.č.16/1 a pronájem st.p.č.116 v k.ú.Kamenice
f) Prodloužení nájmu nebytových prostor v čp.123
g) Pronájem nebytových prostor - část půdy a střechy na ZŠ
h) Nové platové výměry ředitelům příspěvkových organizací
i) Jmenování nového člena do školské rady ZŠ Březová (zástupce zřizovatele) 
j) Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů městské policie
k) Smlouva o úvěru – prodloužení oprávnění čerpání do 20.12.2015

7. Na vědomí:
a) Zápis z jednání valné hromady  Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska ze dne 30.6.2015
b) Informace o konání valné hromady Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska, která se bude konat 18.12.2015
c) Zápis z pracovního setkání s Policií Sokolov-venkov a Městskou policií Sokolov ze dne 19.10.2015
d) Výroční zpráva o činnosti Základní školy za šk.rok 2014/2015
e) Zápis z jednání valné hromady partnerů MAS Sokolovsko ze dne 21.10.2015
f) Informace ředitele ZŠ o použití soukromého vozidla pro služební cestu do Žiliny
g) Informace k nové ceně tepla na rok 2016

RM přijala tato usnesení

Usnesení č.287/15
RM doporučuje ZM schválit tento program 8. zasedání ZM (30.11.2015):

Zahájení Volba návrhové komise Zpráva o činnosti RM od posledního ZM Zpráva o činnosti výborů Kontrola úkolů Interpelace občanů 5.rozpočtové opatření v roce 2015 Různé

Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.288/15
RM doporučuje ZM jmenovat jako dalšího člena kontrolního výboru Šárku Klepáčkovou bytem Březová, Sklářská čp.97.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.289/15
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.377/1 o výměře 990 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 3,50 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.290/15
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č.58/3 o výměře 475 m2 a části pozemku p.č.58/1 o výměře 75 m2 v k.ú.Rudolec u Březové za cenu 2,--Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.291/15
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.68/3 o výměře 27 m2 v k.ú.Rudolec u Březové za cenu 2,--Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.292/15
RM schvaluje přidělení bytu č.24 o velikosti 1+0 v čp.121 ul.Komenského p.A.U.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.293/15
RM schvaluje přidělení bytu č.3 na nám.Míru čp.139 p.J.V.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.
Starosta města požádal dle zákona o vyloučení z hlasování.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.294/15
RM schvaluje přidělení bytu č.6 o velikosti 1+0 v čp.213 ul.Bezejmenná p.V.S.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.295/15
RM schvaluje p.J.P. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.296/15
RM schvaluje p.K.M. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem bratra ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.297/15
RM schvaluje změnu odpisového plánu zřízené příspěvkové organizace Základní škola Březová dle předloženého návrhu.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.298/15
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu mezi Městem Březová a p.P.O. Důvodem je umístění kanalizační přípojky na p.p.č.21,48/1.51/5 a telekomunikační přípojky na p.p.č.51/1,77/4,77/2 v k.ú.Kamenice u Březové.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.299/15
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.421/1 o výměře 189 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 3,50 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.300/15
RM schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p.č.494/6 o výměře 1238 m2 v k.ú.Březová u Sokolova na dobu určitou do 31.12.2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.301/15
RM schvaluje pacht pozemku p.č.16/1 o výměře 1901 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 0,50 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2015 a pronájem pozemku st.p.č.116 o výměře 34 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 10,--Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018 p.P.B.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.302/15
RM schvaluje prodloužení nájmu nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského s p.M.H. na dobu 5 let tj. od 1.12.2015 do 30.11.2020.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.303/15
RM schvaluje pronájem nebytových prostor – část půdy v čp.232 ul.Komenského (základní škola) T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4, Tomíčkova 2144/1 na dobu 10 let tj. od 1.12.2015 do 30.11.2025.
RM pověřuje ředitele Základní školy Mgr.Jiřího Daneše podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno 5 pro

Usnesení č.304/15
V souladu s nařízením vlády č.564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění nařízení vlády č.278/2015 Sb. RM schvaluje s účinností od 1.11.2015 nové platové výměry ředitelům zřízených příspěvkových organizací dle předloženého návrhu.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.305/15
V souladu se zák.č.561/2004 Sb. RM doporučuje ZM jmenovat p.Květoslavu Šafnerovou členkou Školské rady při Základní škole Březová, jako zástupce zřizovatele.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.306/15
RM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů městské policie s Městem Sokolov, Rokycanova 1929.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.307/16
RM schvaluje dodatek Smlouvy o úvěru č.12288/14/LCD na projekt Multifunkční centrum Březová II. etapa, mezi Českou Spořitelnou a.s., Olbrachtova 1919/62, Praha 4 a Městem Březová. Předmětem dodatku je prodloužení oprávnění čerpání stávajícího úvěru do 20.12.2015.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 17.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jan Jiříček a Eva Runtová

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města 

Přečíst »11.11.2015  

8. jednání RM Březová dne 12. října 2015

USNESENÍ – ZÁPIS

z 8. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 12.10.2015 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Šafnerová

2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 7. zasedání ZM (26.10.2015)
b) 4. rozpočtové opatření v roce 2015
c) Zrušení směrnice č.3/2010 o hospodářské činnosti města

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 5.1.2015
b) Zápisy z jednání finančního výboru ze dne 8.9.2015 a 6.10.2015

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise výstavby ze dne 5.10.2015
b) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 5.10.2015
c) Zápis z jednání komise pro integrované obce ze dne 30.9.2015
d) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 10.9.2015
e) Zápis z jednání komise sportovní ze dne 29.9.2015

6. Různé:
a) Kupní smlouva na pozemky a budovu v Kamenici
b) Smlouva na pronájem vysílacího zařízení na budově ZŠ
c) Změna užívání nebytových prostor v čp.138 na nám.Míru
d) Záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.123, ul.Komenského (internát)
e) Pronájem nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova - Bauport
f) Dohoda o uznání a úhradě dluhu
g) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

7. Na vědomí:
a) Informace o opravě komunikace na Kamenici
b) Informace k rekonstrukci MFC - 20.10.2015 den otevřených dveří pro veřejnost

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.262/15
RM doporučuje ZM schválit tento program 7. zasedání ZM (26.10.2015):
1.Zahájení
2.Volba návrhové komise
3.Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 4.rozpočtové opatření v roce 2015 1
8. Různé
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.263/15
RM doporučuje ZM schválit 4. rozpočtové opatření v roce 2015.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.264/15
RM ruší směrnici č.3/2010 o hospodářské činnosti města.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.265/15
RM doporučuje ZM odvolat Bc.Nikodéma Martina z funkce člena kontrolního výboru (na vlastní žádost – rodinné a pracovní důvody).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.266/15
RM schvaluje podporu FK malá kopaná Flamengo Březová v roce 2015 ve formě úhrady materiálních nákladů na činnost klubu do výše 8.000,--Kč, a to z rozpočtu města Březová (z org.Dotační fond).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.267/15
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,--Kč společnosti NEMOS Sokolov s.r.o., Za Císařským mlýnem 1115/2, Praha 7, IČ 24747246 pro Nemocnici Sokolov, jako ocenění za provozování Babyboxu.
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,--Kč se společností NEMOS Sokolov s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem této veřejnoprávní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.268/15
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města – DDHM v hodnotě 7.849,24 Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.269/15
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí další individuální dotace pro TJ Olympii Březová ve výši 20.000,--Kč na činnost nového oddílu malé kopané FC Rafani.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.270/15
RM schvaluje záměr pachtu pozemku p.č.16/1 o výměře 1901 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 0,50 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.271/15
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku st.p.č.116 o výměře 34 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 10,-- Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.272/15
RM doporučuje ZM zrušit usnesení č.45/15 ze dne 25.5.2015, kterým byl schválen prodej části pozemku p.č.51/1 o výměře 2200 m2 v k.ú.Kamenice u Březové po dokončení stavby rodinného domu.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.273/15
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p.č.51/1 o výměře cca 2200 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 90,--Kč/m2.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.274/15
RM schvaluje p.G.D. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manželky ve výši 2.000,--Kč ( z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.275/15
RM schvaluje p.Z.Š. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 2.000,--Kč ( z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.276/15
RM schvaluje p.P.M.finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem otce ve výši 3.000,--Kč ( z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.277/15
RM schvaluje přidělení bytu č.36 o velikosti 1+1 v čp.213 na Březové p.Z.V. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.278/15
RM schvaluje výměnu bytu č.24 o velikost 1+0 v čp.121 ul.Komenského (tzv.vstupní byt) a bytu č.39 o velikosti 1+0 v čp.213 ul.Bezejmenná (město Březová).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.279/15
RM schvaluje p.S.L. finanční příspěvek – dar ve výši 10.000,--Kč (z rozpočtu města)na krytí nákladů spojených s nákupem zdravotní pomůcky – vozíku pro svého syna.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.280/15
V návaznosti na přijatá usnesení ZM č.40/15 (schváleno odkoupení budovy čp.56 Kamenice) a č.51/15 (schválen prodej pozemků p.č.764,768 a 50/1 v k.ú.Kamenice u Březové) schvaluje RM předloženou kupní smlouvu a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.281/15
RM schvaluje záměr pronájmu části půdy a střechy o výměře 19 m2 na budově Základní školy Březová (umístění dalšího vysílacího zařízení).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.282/15
RM schvaluje změnu v užívání nebytových prostor v čp.138 na nám.Míru z prodejny maloobchodu na centrum prodeje montovaných domů EcoHouse.
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy z 1 roku (do 31.7.2016) na 3 roky (do 31.7.2018).
Hlasováno: 4 pro, 1 se zdržel

Usnesení č.283/15
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského – sklad v internátu, přízemí.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.284/15
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova firmě Bauport s.r.o., Velenovského 3251/1, Praha, zastoupené p.Brytkovem Aleksandrem bytem Březová, Lipová čp.362 za účelem zřízení kanceláře – pobočka firmy od 1.11.2015 do 31.10.2016.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.285/15
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 15.408,--Kč s p.M.T. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 4,6-8/2015.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.286/15
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene z důvodu stavby plynárenského zařízení „REKO MS Březová – Okružní +6, číslo stavby 7700072012“ na pozemcích p.č.98, 234/1, 258/4, 258/1, 275, 295, 421/1, 421/44, 421/46, 421/55, 444/2, 509, 510, 512 a 516 v k.ú.Březová u Sokolova mezi Městem Březová a RWE GasNet s.r.o. zastoupen na základě plné moci společností RWE Distribuční služby s.r.o.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 17.00 hodin.

Zápis s usnesením vyhotoven 12.10.2015

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jan Jiříček Květoslava Šafnerová

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »14.10.2015  

7. jednání RM Březová dne 7. září 2015

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 7. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 7.9.2015 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Brandl

2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 6. zasedání ZM (21.9.2015)
b) 3. rozpočtové opatření v roce 2014

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 2.9.2015

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 2.9.2015

6. Různé:
a) Individuální dotace na činnost klubu FK Olympie
b) Vyřazení nepotřebného majetku města
c) Vyřazení nepotřebného majetku Mateřské školy, Smetanova 218
d) Dodatek smlouvy o dílo č.1 a 2 – Zateplení budovy s příslušenstvím čp.123 ul.Komenského
e) Dodatek smlouvy o dílo č.1 – Multifunkční centrum – 2.etapa
f) Zřízení sídla Pionýrské organizace v čp.123 ul.Komenského
g) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova
h) Dohoda o uznání a úhradě dluhu – p.Mikyska R.
i) Dohoda o uznání a úhradě dluhu – p.Mašková L.
j) Ceník kopií pro veřejnost
k) Odvolání a jmenování nové tajemnice komise pro komisi sportovní
l) Ukončení provozování hospodářské činnosti – bowling centrum
m) Navýšení kapacity třídy 2.A v Základní škole Březová
n) Navýšení kapacity 1.třídy v Mateřské škole, Smetanova čp.218
o) Výběr dodavatele plynu pro rok 2016
p) Zasíťování lokality bydlení pro 18 RD – Výsluní Březová

7. Na vědomí:
a) Pozvání na společný obřad u příležitosti Dne německé jednoty dne 3.10.2015 do Pausy
b) Nabídka p.Volmuta k výstavbě půdních bytů na nám.Míru čp.131-135
c) Informace k zajištění finančního krytí části nákladů na realizaci stavby „Oprava povrchu III/201024 stan.2,100-2,700 km, Kamenice“
d) Informace nabídky agentury ABRI s.r.o. na vytvoření konceptu rozvoje obcí Kamenice a Kostelní Bříza
e) Interpelace poslance PaedDr.J.Novotného – nedostatek lékařů

RM přijala tato usnesení

Usnesení č.239/15
RM doporučuje ZM schválit tento program 7. zasedání ZM (21.9.2015):
1.  Zahájení
2.  Volba návrhové komise
3.  Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4.  Zpráva o činnosti výborů
5.  Kontrola úkolů
6.  Interpelace občanů
7.  3.rozpočtové opatření v roce 2015
8.  Různé
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.240/15
RM doporučuje ZM schválit 3. rozpočtové opatření v roce 2015.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.241/15
RM schvaluje výměnu bytu č.6 o velikosti 1+0 (nájemce Město ) a bytu č.36 o velikosti 1+1 (nájemce p.Galán) v čp.213 ul.Bezejmenná.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.242/15
RM schvaluje p.Kapuciánové Ivetě bytem Březová, Elektrárenská čp.186 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem otce ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.243/15
RM schvaluje p.Obořilovi Janu bytem Březová, Hlavní čp.116 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manželky ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.244/15
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí další individuální dotace na činnost klubu FK Olympie Březová v roce 2015 ve výši 127.000,--Kč a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.245/15
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města dle předloženého návrhu – DDHM v hodnotě 3.582,99 Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.246/15
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku zřízené příspěvkové organizace MŠ Březová, Smetanova 218 – DDHM v hodnotě 4.180,--Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.247/15
RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Zateplení školní budovy s příslušenstvím čp.123, Komenského, Březová“ se společností ŠU-STR s.r.o. Havlíčkova 1777/27 Cheb. Předmětem dodatku je rozšíření rozsahu díla a dodatečné stavební práce na internátu, služebním bytu a nebytových prostorech čp.123 ve výši 307.356,--Kč bez DPH. RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.248/15
RM schvaluje uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo na akci „Zateplení školní budovy s příslušenstvím čp.123 Komenského, Březová“ se společností ŠU-STR s.r.o. Havlíčkova 1777/27 Cheb. Předmětem dodatku je rozšíření rozsahu díla o dodatečné stavební práce na tělocvičně, antukovém hřišti čp.123 ve výši 708.029,--Kč bez DPH. RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.249/15
RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Multifunkční centrum Březová – 2. etapa, stavební část“ se společností ISSO – Inženýrské stavby Sokolov s.r.o., Pohraniční stráže 255, Svatava. Předmětem dodatku je rozšíření rozsahu díla o dodatečné stavební práce ve výši 1.940.474,--Kč bez DPH.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.250/15
RM schvaluje zřízení sídla organizace Pionýrská skupina Březová v ul.Komenského čp.123 Březová (internát).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.251/15
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova na Březové (bývalá dámská posilovna).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.252/15
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 30.228,--Kč s p.Romanem Mikyskou bytem Královské Poříčí, Dlouhá čp.85. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 8-12/2005, 1-9/2006, nedoplatku vyúčtování topné sezony a soudních výloh.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.253/15
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 29.790,--Kč s p.Lucií Maškovou bytem Březová, Okružní čp.189. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 10-12/2013, 1-2,5,9-10/2014, nedoplatku  vyúčtování topné sezony a soudních výloh.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.254/15
RM schvaluje s účinností od 10.9.2015 nový Ceník kopií pro veřejnost.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.255/15
RM odvolává z funkce tajemnice komise sportovní Bc.Kristýnu Chladovou (mateřská dovolená) a jmenuje do funkce tajemnice komise Veroniku Doudovou.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.256/15
RM schvaluje ukončení provozování hospodářské činnosti – bowling centrum k 31.8.2015.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.257/15
RM schvaluje výjimku z nejvyššího počtu žáků v 2.A Základní školy, Komenského 232, Březová pro školní rok 2015-2016 o 4 žáky.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.258/15
RM schvaluje výjimku z nejvyššího počtu dětí v Mateřské škole, Smetanova čp.218, Březová pro školní rok 2015-2016 o 3 děti v 1.třídě.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.259/15
RM na základě nabídkového řízení schvaluje uzavření smlouvy o sdružených dodávkách plynu pro rok 2016 s dodavatelem s nejnižší nabídkovou cenou za odebraný plyn ve výši 665,--Kč/Mwh/rok a stálou platbu za odběrné místo ve výši 100,--Kč/měsíc, s dodavatelem EP Energy Trading a.s. se sídlem Praha 1, Klimenská 46, zapsaná v obch.rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka 10233, IČ 273 866 43, DIČ CZ27386643.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.260/15
RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní spojených mezi vlastníkem plynárenského zařízení – RWE Gasnet, srov.o.Klišská 940, Ústí nad Labem a osobou vyvolávající přeložku plynárenského zařízení, Městem Březová. Předmětem smlouvy je provedení přeložky plynárenského zařízení plynovodu VTL plynovodu DN 100 z důvodu realizace stavby „18 RD – Výsluní Březová u Sokolova“.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.261/15
RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi budoucím oprávněným z věcného břemene č.8800082273/BVB/P, RWE Gasnet s.r.o., Klišská 940 Ústí nad Labem a budoucím povinným z věcného břemene, Městem Březová. Věcné břemeno bude zřízeno na parc.č.446/8, 444/261, 444/303, 421/1 v k.ú.Březová u Sokolova v rozsahu dle skutečného provedení akce.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 17.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jan Jiříček, Josef Brandl

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »8.9.2015  

4. mimořádné jednání RM Březová dne 17. srpna 2015

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 4. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 17.8.2015 od 14.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Šafnerová

2. Program:

a) Dodavatel veřejné zakázky „MFC Březová, II.etapa – dodávka a instalace vybavení technického zařízení pro kino“
b) Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných el. Zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny pro akci „Lokalita bydlení 18 RD, Březová“
c) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti z důvodu zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy v k.ú.K.Bříza
d) Pronájem nebytových prostor v čp.250 ul.Komenského - bowling

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.235/15
RM schvaluje dodavatele veřejné zakázky s názvem „MFC Březová, II.etapa – dodávka a instalace vybavení technického zařízení pro kino“ společnost AV MEDIA a.s., Pražská 1335/63 Praha 10.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv o dílo.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.236/15
RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV(NN) pro akci „Lokalita bydlení 18 RD, Březová, kat.území Březová u Sokolova, par.č.421/47, 356 01 Březová“, mezi provozovatelem distribuční soustavy – ČEZ Distribuce a.s. Děčín a žadatelem – Městem Březová. Město uhradí částku 233.000,-- Kč jako podíl související s připojením odběrných zařízení a zajištění rezervovaného příkonu (18x25A,3fáze, 1xVo 16A, 3fáze).

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.237/15
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-0004511/001 z důvodu zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemku p.č.352/11 v k.ú.Kostelní Bříza mezi Městem Březová a ČEZ Distribuce a.s., kterou zastupuje na základě plné moci MONTPROJEKT a.s. Pardubice.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.238/15
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp.250 ul.Komenského (bowlingové centrum) p.Pavlu Suchému bytem Březová, Komenského čp.120 na dobu 1roku tj. od 1.9.2015 do 31.8.2016.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 15.00 hodin

Ověřili: Jan Jiříček, Květoslava Šafnerová

Schválil: Miroslav Bouda – starosta města

Přečíst »18.8.2015  

3. mimořádné jednání RM Březová dne 20. července 2015

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 3. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 20.7.2015 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Šafnerová

2. Zápisy z výborů: a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 16.6.2015

3. Zápisy z komisí:
a) Zápisy z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 24.6.2015 a 16.7.2015
b) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 11.6.2015

4. Různé:

a) Smlouva o reklamě – Vodní zdroje Ekomonitor spol.s.r.o.– Rudolecký kotlík 2015
b) Prominutí poplatku z prodlení – p.Tešná
c) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu s ČEZ Distribuce a.s., kterou zastupuje MONTPROJEKT a.s.Pardubice
d) Prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp.226 ul.Okružní – Občanské sdružení Střípky, Sokolov
e) Pronájem nebytových prostor v čp.138 nám.Míru – Malík Z.
f) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.250 - bowling
g) Závěry z valné hromady spol.Služby města Březová s.r.o.
h) Zrušení prodeje pozemku – p.Hauptmannl V., Rudolec čp.62
i) Žádost o odkoupení pozemků od obce Dolní Rychnov
j) Žádost obci Dolní Rychnov na změnu správních hranic
k) Výběr zhotovitele pro podání žádosti o dotaci – modernizace veřejného rozhlasu
l) Výběr zhotovitele pro realizaci projektu „Částečná rekonstrukce silniční obruby podél silnice Kamenická“
m) Výběr zhotovitele akce „Stavební úpravy zpevněných ploch u objektu v ul.Příčná čp.120“
n) Výběr zhotovitele akce „Stavební úpravy zpevněných ploch u objektu v ul.Hlavní čp.88-91“
o) Zasíťování lokality bydlení pro „16(18) RD – Výsluní“
p) Oprava asfaltových komunikací

7. Na vědomí:

a) Odpověď na písemnou interpelaci ze ZM dne 29.6.2015 manželům Královcovým
b) Navýšení příkonu el.energie na akci „Zasíťování pozemků 16 RD(18) – Výsluní Březová u Sokolova“

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.203/15
RM schvaluje vyřazení zbytného – nepotřebného majetku příspěvkové organizace Základní škola Březová dle přiloženého návrhu, v celkové hodnotě DDHN 78.981,50 Kč a SMV v hodnotě 15.000,--Kč, a to likvidací.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.204/15
RM schvaluje vyřazení zbytného – nepotřebného majetku města Březová dle přiloženého návrhu, v celkové hodnotě 22.396,05 Kč, a to likvidací.
Hlasováno: 5 pro                                     

Usnesení č.205/15
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 4.000,--Kč z rozpočtu města  p.Milanu Panzerovi na částečnou úhradu nákladů souvisejících s účastí na závodu Draft 1000 Miles Adventure v roce 2015.
RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 4.000,--Kč s p.Milanem Panzerem bytem Březová, Hlavní čp.109 a pověřuje starostu města podpisem této veřejnoprávní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.206/15
RM ruší své usnesení č.87/15, kterým byla schválena dotace malá kopaná Flamengo Březová ve výši 19.500,--Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.207/15
RM schvaluje posílení fondu investic pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Březová, Komenského čp.11 o částku 150.000,--Kč z rezervního fondu.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.208/15
RM schvaluje přidělení bytu č.10 o velikosti 1+1 v čp.83 ul.Sklářská p.Miroslavu Lelkovi bytem Březová, Bezejmenná čp.213.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.209/15
RM schvaluje p.Rudolfu Stinglovi bytem Březová, Hlavní čp.107 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.210/15
RM schvaluje přidělení bytu č.5 o velikosti 1+3 v čp.132 nám.Míru sl.Nině Trägerové bytem Březová, Lesní čp.333.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.211/15
RM schvaluje přidělení bytu č.4 o velikosti 1+2 v čp.138 nám.Míru p.Marcele Nemcové bytem Březová, Smetanova čp.158.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.212/15
RM schvaluje přidělení bytu č.35 o velikosti 1+1 v čp.213 ul.Bezejmenná p.Václavu Hauptmannlovi bytem Březová, část Rudolec čp.62.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.213/15
RM schvaluje Smlouvu o reklamě s firmou Vodní zdroje Ekomonitor spol.s.r.o. Chrudim v rámci akce „Rudolecký kotlík 2015“.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.214/15
RM schvaluje p.Soně Tešné trvale hlášené Březová, nám.Míru čp.134
prominutí poplatku z prodlení za pozdní úhradu nájemného ve výši 39.529,--Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.215/15
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.EP-12-0002587/VB001 z důvodu umístění kabelového vedení NN 0,4 kV na pozemku p.č.476/14 v k.ú.Březová u Sokolova mezi Městem Březová a ČEZ Distribuce a.s., kterou zastupuje na základě plné moci MONTPROJEKT a.s.Pardubice.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.216/15
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.226 ul.Okružní s Občanským sdružením Střípky, Sokolov na dobu neurčitou.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.217/15
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp.138 nám.Míru p.Zdeňkovi Malíkovi bytem Ostrov, Hlavní třída 1000 od 1.8.2015 do 31.7.2016.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 4 pro, 1 se zdržel

Usnesení č.218/15
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.250 ul.Komenského (bowling).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.219/15
RM v působnosti nevyššího orgánu společnosti Služby města Březová, s.r.o., dle § 12 zák. č. 90/2012, Zákon o obchodních korporacích, a dle § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích, schvaluje řádnou roční účetní závěrku společnosti Služby města Březová, s.r.o. za rok 2014.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.220/15
RM v působnosti nevyššího orgánu společnosti Služby města Březová, s.r.o., dle § 12 zák. č. 90/2012, Zákon o obchodních korporacích, a dle § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích, schvaluje toto rozdělní zisku Společnosti Služby města březová, s.r.o. za rok 2014:
příděl do sociálního fondu                40.198,00 Kč
nerozdělený zisk minulých let         576.833,67 Kč
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.221/15
RM v působnosti nevyššího orgánu společnosti Služby města Březová, s.r.o., dle § 12 zák. č. 90/2012, Zákon o obchodních korporacích, a dle § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích, odvolává k 20.červenci 2015 dosavadní členy Dozorčí rady společnosti Služby města Březová, s.r.o. Ing. Jana Fridricha, Ing. Miroslava Franka, Ing. Marii Hejkalovou.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.222/15
RM v působnosti nevyššího orgánu společnosti Služby města Březová, s.r.o., dle § 12 zák. č. 90/2012, Zákon o obchodních korporacích, a dle § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích, volí s účinností od 21.července 2015 členy Dozorčí rady společnosti Služby města Březová, s.r.o.: p. Květoslavu Šafnerovou, Mgr. Andreu Kávovou a p. Petra Kortuse.
Hlasováno: 4 pro, 1 se zdržel

Usnesení č.223/15
RM v působnosti nevyššího orgánu společnosti Služby města Březová, s.r.o., dle § 12 zák. č. 90/2012, Zákon o obchodních korporacích, a dle § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích, schvaluje podřídit společnost zcela zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.224/15
RM v působnosti nevyššího orgánu společnosti Služby města Březová, s.r.o., dle § 12 zák. č. 90/2012, Zákon o obchodních korporacích, a dle § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích, schvaluje změnu zakladatelské listiny korporace Služby města Březová, s.r.o., za účelem jejího podřízení zákonu č. 90/2012 Sb.
RM pověřuje starostu města, aby o tomto rozhodnutí pořídil notářský zápis.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.225/15
RM doporučuje ZM schválit zrušení usnesení č.112/9 ze dne 26.10.2009, kterým byl schválen prodej pozemku p.č.58/3 o výměře 457 m2 v k.ú.Rudolec u Březové p.Václavu Hauptmannlovi bytem Březová, část Rudolec čp.62.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.226/15
RM schvaluje předložení žádosti obci Dolní Rychnov o odprodej pozemků p.č.893/14, 893/2 a 893/3 v k.ú.Dolní Rychnov.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.227/15
RM schvaluje předložení žádosti obci Dolní Rychnov o změnu správních hranic dle přiloženého návrhu.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.228/15
RM schvaluje jako zhotovitele pro zpracování a podání žádosti o dotaci na modernizaci veřejného rozhlasu společnost ENVIPARTNER s.r.o. Brno-Štýřice, Vídeňská 55.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy a všech souvisejících dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.229/15
RM schvaluje jako zhotovitele pro doplnění silniční obruby podél části silnice č.III/21022 od křižovatky s ul.gen.Svobody, z důvodu odvedení povrchové vody, společnost František Rakaš, stavební práce, Březová.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy a všech souvisejících dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.230/15
RM schvaluje zhotovitele veřejné zakázky „Stavební úpravy zpevněných ploch u objektu v ulici Příčná čp.120 na p.p.č.61/1 v k.ú.Březová u Sokolova“ společnost Sergej Pajtaš, RENOPA stavební činnost Sokolov.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy a všech souvisejících dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.231/15
RM schvaluje zhotovitele veřejné zakázky „Stavební úpravy zpevněných ploch u objektu v ulici Hlavní čp.88-91 na p.p.č.98 v k.ú.Březová u Sokolova“ společnost František Rakaš stavební práce, Březová.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy a všech souvisejících dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.232/15
RM schvaluje uzavření smlouvy č.94150001473/162396 o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní mezi provozovatelem distribuční sítě – RWE GasNet s.r.o, Ústí nad Labem, Klišská 940 a investorem Městem Březová. Předmětem smlouvy je stanovení podmínek realizace plynárenského zařízení pro lokalitu bydlení „16(18)RD – Výsluní Březová u Sokolova“ a stanovení podmínek budoucího pronájmu realizovaného plynárenského zařízení společnosti RWE GasNet s.r.o.RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy a všech souvisejících dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.233/15
RM schvaluje dodatek smlouvy o dílo „Zasíťování pozemků 16 RD – Výsluní Březová u Sokolova“ na „Zasíťování pozemků pro 18RD – Výsluní“ se stávajícím dodavatelem Oto Szakoš, Nové Hamry 392. Předmětem dodatku je změna projekčních prací, rozšíření lokality bydlení o dvě stavební parcely.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.234/15
RM schvaluje jako dodavatele rekonstrukce místních komunikací v Březové a integrovaných oblastech společnost Eurovia a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary. Rekonstrukce bude realizována dle skutečně provedených výměr, za jednotkové ceny dle nabídky ze dne 22.6.2015.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv o dílo.

Jednání ukončeno v 17.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jan Jiříček, Květoslava Šafnerová                 

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »21.7.2015  

6. jednání RM Březová dne 8. června 2015

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 6. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 8.6.2015 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Runtová 

2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 5. zasedání ZM (29.6.2015)
b) 2. rozpočtové opatření v roce 2015

4. Zápisy z komisí:
a) Zápis z místního šetření komise výstavby ze dne 18.5.2015
b) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 1.6.2015
b) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 21.5.2015

6. Různé:
a) Darovací smlouva – Rudolecký kotlík
b) Smlouvy o reklamě – Rudolecký kotlík
c) Vyřazení majetku Mateřské školy, Komenského 11
d) Dohoda o uznání a úhradě dluhu – p.Horák D.
e) Žádost o změnu nájemní smlouvy – p.Škop
f) Žádost o změnu nájemní smlouvy – p.Eger
g) Bezplatný pronájem sklepních prostor v čp.226 ul.Okružní
h) Záměr prodloužení pronájmu nebyt.prostor v čp.226 ul.Okružní
i) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.138 nám.Míru
j) Žádost o výměnu bytu v čp.135 nám.Míru a čp.114 ul.Hlavní
k) Smlouva o zřízení věcného břemene v k.ú.Lobzy u Březové
l) Smlouva o dílo na vypracování „Pasportizace bývalé obce Paseka“
m) Pronájem pozemku p.č.994 a 133/1 v k.ú.Rudolec u Březové od Státního pozemkového úřadu
n) Schválení řidičů Ford Tranzit pro dopravu florbalového klubu
o) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace – Nemethová M. – dětský letní tábor
p) Dodatek č.3 k Rámcové dohodě – O2 Czech Republic a.s.

7. Na vědomí:
a) Zápisy z pracovního setkání s Policií Sokolov-venkov a Městskou policií Sokolov ze dne 18.5.2015 a 1.6.2015
b) Zápis z porady jednatelů Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska ze dne 3.6.2015
c) Informace k rekonstrukci „2 etapa MFC“ (vícenáklady)

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.176/14
RM doporučuje ZM schválit tento program 5. zasedání ZM (29.6.2015):
1.  Zahájení
2.  Volba návrhové komise
3.  Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4.  Zpráva o činnosti výborů
5.  Kontrola úkolů
6.  Interpelace občanů
7.  2.rozpočtové opatření v roce 2015
8.  Různé
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.177/15
RM doporučuje ZM schválit 2. rozpočtové opatření v roce 2015.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.178/15
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p.č.481/1 o výměře cca 600 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 190,--Kč/m2
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.179/15
RM neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.167/1 o výměře 5926 m2 v k.ú.Šabina.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.180/15
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p.č.365/1 o výměře cca 200 m2 v k.ú.Vranov u Rovné za cenu 120,--Kč/m2.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.181/15
RM schvaluje přidělení bytu č.4 o velikosti 1+1 v čp.121 ul.Komenského Lucii Michalíčkové bytem Březová, Okružní čp.169.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.182/15
RM schvaluje přidělení bytu č.9 o velikosti 1+1 v čp.121 ul.Komenského p.Martinu Holubovi bytem Březová, Okružní čp.174.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.183/15
RM schvaluje p.Markovi Eichingerovi bytem Březová, Okružní čp.199 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem otce ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.184/15
RM schvaluje p.Janissové Ditě bytem Březová, Okružní čp.349 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pobytem syna na škole v přírodě ve výši 1.000,--Kč (z rozpočtu města).
Pan starosta požádal dle zákona o vyloučení z hlasování.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.185/15
RM schvaluje p.Rakašové Simoně bytem Březová Komenského čp.121 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s nákupem oblečení pro své nezletilé děti ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.186/15
RM schvaluje darovací smlouvu č.RK1/15 s firmou DEKONTA a.s. Dřetovice 109 na finanční dar ve výši 5.000,--Kč pro akci „Rudolecký kotlík 2015“.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.187/15
RM schvaluje uzavření smluv o reklamě v rámci akce „Rudolecký kotlík 2015“, který se uskuteční dne 20.6.2015 s:
GLOBUS ČR k.s. Karlovy Vary – Jenišov
Agentura osobní asistence a sociálního poradenství o.p.s. Sokolov
Geosan spol.s.r.o. Brno, Tuřanka 107
Údržba silnic Karlovarského kraje a.s. Otovice, Na Vlečce 177
ISLA Tepelné izolace Sokolov, Javorová 2190
CHEMONTAS s.r.o. Sokolov, Tovární 2093
VERTIKAL s.r.o. Ostrov, U koupaliště 1071
ALGON PLUS-AUTO a.s. Praha 5, Ringhofferova 1/115
RM pověřuje starostu města podpisem všech příslušných smluv.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.188/15
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku Mateřské školy, Komenského čp.11 dle předloženého návrhu.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.189/15
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 9.118,--Kč s p.Davidem Horákem bytem Březová, nám.Míru čp.139. Dluh je za nájemné a služby spojené s užíváním bytu za měsíce 3-4/2015 a poplatku z prodlení.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.190/15
RM schvaluje změnu nájemní smlouvy na byt č.2 v čp.231 nám.Míru (nájemce p.Škop) z doby určité na dobu neurčitou.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.191/15
RM schvaluje změnu nájemní smlouvy na byt č.3 v čp.140 ul.Dvořákova (nájemce p.Eger) z doby určité na dobu neurčitou.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.192/15
RM schvaluje bezplatný pronájem nebytových prostor – sklepní prostory v čp.226 ul.Okružní občanskému sdružení Střípky, U Divadla 341, Sokolov.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.193/15
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.226 ul.Okružní (domácí Hospic).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.194/15
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.138 na nám.Míru.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.195/15
RM schvaluje výměnu bytu č.3 v čp.135 nám.Míru (nájemce p.Severeňuk) a bytu č.1 v čp.114 ul.Hlavní (nájemce p.Hänsch.)
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných nájemních smluv po předložení dokladu, že byt č.1 v čp.114 ul.Hlavní není v osobním vlastnictví p.Hänsch.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.196/15
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.A.0390-00311 z důvodu přestavby vedení „V490/491 – vedení 400 kV PRE-VIT“ na pozemku p.č.1025/1 v k.ú.Lobzy u Březové mezi Městem Březová a ČEPS s.s. Praha.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.197/15
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na vypracování “Pasportizace bývalé obce Paseka“ mezi Městem Březová a ing.arch.Pavlem Krolákem Praha 5, Zázvorkova 1998.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.198/15
RM schvaluje pronájem pozemku p.č.994 o výměře 4 375 m2 v k.ú. Rudolec u Březové od Státního pozemkového úřadu – Krajský pozemkový úřad Karlovy Vary.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.199/15
RM schvaluje pronájem pozemku p.č.133/1 (v rozsahu dle přiložené situace) v k.ú. Rudolec u Březové od Státního pozemkového úřadu – Krajský pozemkový úřad Karlovy Vary.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.200/15
RM schvaluje další řidiče automobilu FORD Transit pro dopravu florbalového klubu:
Brandl Tomáš, bytem Březová, Komenského čp.346
Jirásek David, bytem Březová, Elektrárenská čp.184
Pšenička Radek, bytem Březová, nám.Míru čp.133
Zíka Jiří, bytem Březová, Smetanova čp.155
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.201/15
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 15.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2015 Martině Nemethové, Františka Palackého 863, Kynšperk nad Ohří, na částečnou úhradu nájmu areálu pro pořádání letního dětského letního tábora v roce 2015. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 15.000 Kč s Martinou Nemethovou, Františka Palackého 863, Kynšperk nad Ohří a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.202/15
RM schvaluje dodatek č.3 k Rámcové dohodě č.VS/292683 mezi Městem Březová a O2 Czech Republic a.s. Praha 4-Michle.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 17.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jan Jiříček, Eva Runtová

Schválil: Miroslav Bouda -  starosta města

Přečíst »9.6.2015  

5. jednání RM Březová dne 11. května 2015

USNESENÍ - ZÁPIS

z 5. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 11.5.2015 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Šafnerová

2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 4. zasedání ZM (25.5.2015)
b) 1. rozpočtové opatření v roce 2015
c) Účetní závěrka města za rok 2014
d) Rozbor hospodaření města za rok 2014
e) Závěrečný účet města za rok 2014

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 21.4.2015
b) Zápisy z jednání kontrolního výboru ze dne 22.4. a 4.5.2015

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise výstavby ze dne 4.5.2015
b) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 4.5.2015
c) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 16.4.2015

6. Různé:
a) Výběr zhotovitele „Prodloužení chodníků v obci Černý Mlýn“
b) Výběr zhotovitele „Autobusové zastávky Březová“  
c) Žádost o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna
d) Dodatek č.1 ke Smlouvě o výpůjčce s MAS Sokolovsko o.p.s.
e) Dohoda o bezplatném převedení majetku od MAS Sokolovsko o.p.s.
f) Prodloužení pronájmu nebytových prostor – restaurace Budvarka
g) Prodloužení pronájmu nebytových prostor – prodejna potravin
h) Prodloužení pronájmu nebytových prostor – fotoateliér
i) Pronájem nebytových prostor – kuchyňka v Základní škole
j) Přechod nájmu bytu č.4 v čp.100 ul.Hlavní – p.Drugda
k) Změna stanov Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska
l) Delegace na valnou hromadu spol.Sokolovská vodárenská s.r.o.

7. Na vědomí:
a) Zápis z pracovního setkání s Policií Sokolov-venkov a Městskou policií Sokolov ze dne 22.4.2015
b) Stanovení termínu jednání pracovní skupiny - pohledávky

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.136/15
RM doporučuje ZM schválit tento program 4. zasedání ZM (25.5.2015):
1.  Zahájení
2.  Volba návrhové komise
3.  Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4.  Zpráva o činnosti výborů
5.  Kontrola úkolů
6.  Interpelace občanů
7.  1.rozpočtové opatření v roce 2015
8.  Účetní závěrka města za rok 2014
9.  Rozbor hospodaření města za rok 2014
10. Závěrečný účet města za rok 2014
11. Různé
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.137/15
RM doporučuje ZM schválit 1. rozpočtové opatření v roce 2015.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.138/15
RM doporučuje ZM schválit Rozbor hospodaření města za rok 2014.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.139/15
RM doporučuje ZM schválit závěrečný účet města Březová za rok 2014 a vyslovit souhlas s hospodařením města v roce 2014 bez výhrad.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.140/15
RM schvaluje ukončení provozu Bowling centra jako hospodářské činnosti k 31.12.2015. Od 1.1.2016 bude Bowling centrum provozováno jako samostatné rozpočtové středisko v rámci rozpočtového hospodaření.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.141/15
RM schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku zřízených příspěvkových organizací takto:

Základní škola:
Hospodářský výsledek      288.108,38 Kč
Fond odměn                     230.000,00 Kč
Rezervní fond                    58.108,38 Kč

Mateřská škola, Komenského čp.11:
Hospodářský výsledek        184.051,65 Kč
Fond odměn                         20.000,-- Kč
Rezervní fond                    164.051,65 Kč

Mateřská škola, Smetanova čp.218:
Hospodářský výsledek        25.179,98 Kč
Fond odměn                       20.000,-- Kč
Rezervní fond                     5.179,98 Kč

Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.142/15
RM schvaluje vyřazení zbytného – nepotřebného majetku příspěvkové organizace Mateřská škola, Smetanova čp.218 dle přiloženého návrhu v celkové hodnotě 30.180,12 Kč, a to likvidací.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.143/15
RM schvaluje vyřazení zbytného - nepotřebného majetku Města Březová dle přiloženého návrhu v celkové hodnotě 6.696,05 Kč, a to likvidací.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.144/15
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000,--Kč z rozpočtu města Březová v roce 2015 Olympii Fitness klubu na pořízení vybavení v roce 2015.
RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000,--Kč s Olympií Fitness Březová a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Vysvětlení  k usn.č.145/15 – 156/15

Žadatelé žádali o finanční příspěvek (dotaci) na rok 2015. RM jim na dubnovém jednání schválila poskytnutí fin.daru. Protože je však nutno rozhodnout o vyřízení jejich žádosti o příspěvek (dotaci), je třeba přijmout usnesení, že se příspěvek (dotace) zamítá.

Usnesení č.145/15
RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku – dotace 15.000,-- Kč CK TEAM BIKE Březová (na podporu talentované mládeže) dle žádosti čj. 1037/2014/HSO ze dne 16. 12. 2014.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.146/15
RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku – dotace 10.000,-- Kč Tělovýchovné unii Sokolov (na pořádání sportovní ligy škol) dle žádosti čj. 971/2014/HSO ze dne 26. 11. 2014.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.147/15
RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku - dotace 15.000,-- Kč Nordic Walking, o.s. (na nákup holí pro použití v rámci kurzů a seminářů) dle žádosti čj. 989/2014/HSO ze dne 28. 11. 2014.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.148/15
RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku - dotace 15.000,-- Kč Ondřeji Martínkovi, zastoupenému otcem Radkem Martínkem (na nákup prutů a vybavení a na cestovní náklady na rybářské závody) dle žádosti čj. 993/2014/HSO ze dne 28. 11. 2014.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.149/15
RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku - dotace 20.000,-- Kč Elišce Černochové, zastoupené matkou Simonou Wahlichovou (na nové vybavení a školné - závodní tanec) dle žádosti čj. 1002/2014/HSO ze dne 29. 11. 2014.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.150/15
RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku - dotace 10.000,-- Kč ČS zahrádkářů Březová (na náklady zájezdu se zahrádkářskou tématikou) dle žádosti čj. 992/2014/HSO ze dne 28. 11. 2014
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.151/15
RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku - dotace 5.000,-- Kč ČS včelařů Kynšperk nad Ohří (na léčení včelstev a nákup aerosolového vyvíječe) dle žádosti čj. 815/2014/HSO ze dne 30. 9. 2014.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.152/15
RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku - dotace 6.000,-- Kč MS ČČK Březová (na materiál, činnost MS, zájezd) dle žádosti čj. 995/2014/HSO ze dne 28. 11. 2014.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.153/15
RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku - dotace 10.000,-- Kč Agentuře osobní asistence, o.p.s., Sokolov (na dovybavení a provoz Agentury) dle žádosti čj. 898/2014/HSO ze dne 3. 11. 2014.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.154/15
RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku - dotace 3.000,-- Kč Svazu diabetiků Sokolov (na rekondiční pobyt diabetiků) dle žádosti čj. 887/2014 ze dne 23. 10. 2014.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.155/15
RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku - dotace 800,-- Kč na osobu Svazu tělesně postižených Sokolov (na rekondiční pobyty občanů Březové) dle žádosti čj. 1003/2014 ze dne 8. 12. 2014.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.156/15
RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku - dotace Společnosti pro ranou péči (na náklady spojené s ranou péčí o občany Březové) dle žádosti čj. 47/2015 ze dne 19. 1. 2015.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.157/15
RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku – dotace Nadačnímu fondu Gaudeamus (na organizaci dějepisné soutěže studentů gymnázií) dle žádosti čj. 230/2015 ze dne 17. 4. 2015.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.158/15
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemků p.č.764 o výměře 103 m2, 768 o výměře 718 m2 a 50/1 o výměře 1242 v k.ú.Kamenice u Březové ze celkovou smluvní cenu 300.000,--Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.159/15
RM doporučuje ZM schválit odkoupení budovy čp.56 (na st.p.č.21 – vlastník Město Březová) v Kamenici za cenu 600.000,--Kč od pana Třešňáka Radovana bytem Březová, část Kamenice čp.10.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.160/15
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č.421/45 o výměře 99 m2 v k.ú.Březová u Sokolova na dobu určitou do 31.12.2016 p.Petrovi Vačurovi bytem Březová, Komenského čp.122.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 4 pro, 1 se zdržel

Usnesení č.161/15
RM doporučuje ZM schválit zadání Územního plánu Města Březová a bere na vědomí zhodnocení požadavků dotčených orgánů, kteří uplatnili u pořizovatele své požadavky na obsah Územního plánu města, vyplývající ze zvláštních právních předpisů, ostatních subjektů, sousedních obcí a vlastníků.

RM doporučuje ZM pověřit starostu města předat pořizovateli – Městskému úřadu v Sokolově - schválené zadání a tímto zajistit zpracování návrhu Územního plánu Města Březová.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.162/15
RM schvaluje přidělení bytu č.4 o velikosti 1+3 v čp.101 ul.Hlavní p.Nikole Bláhové bytem Březová, Hlavní čp.358.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.163/15
RM schvaluje přidělení bytu č.29 o velikosti 1+0 v čp.121 ul.Komenského p.Marii Šafránkové bytem Březová, nám.Míru čp.230.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.164/15
RM schvaluje zhotovitele veřejné zakázky s názvem „Prodloužení chodníků v obci Černý Mlýn na p.p.č.222/1, 222/6, 223/1, 223/2“ společnost SOKOSTAV HT s.r.o. Sokolov.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.165/15
RM schvaluje zhotovitele veřejné zakázky s názvem: „Autobusové zastávky Březová“ společnost Sergej Pajtaš, Sokolov.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.166/15
RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna na nákup knih v roce 2015.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné žádosti.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.167/15
RM schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o výpůjčce mezi Městem Březová a MAS Sokolovsko o.p.s. Obsahem dodatku je prodloužení bezplatného zapůjčení části technického vybavení pořízeného v rámci projektu „Pilotní projekt obnovy vzhledu vybraných obcí partnerských MAS“ (zůstatková hodnota 452.681,--Kč).

RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.168/15
RM schvaluje Dohodu o bezplatném převedení majetku z MAS Sokolovsko o.p.s. Jedná se o bezplatné předání části majetku pořízeného v rámci projektu s názvem „Pilotní projekt obnovy vzhledu vybraných obcí partnerských MAS“ (celková původní pořizovací cena 94.150,--Kč).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.169/15
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.229 nám.Míru (restaurace Budvarka) panu Petru Čtvrtečkovi bytem Březová, Dvořákova čp.140 na dobu 1 roku tj. od 1.6.2015 do 31.5.2016.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.170/15
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor (prodejna potravin) v čp.100-101 ul.Hlavní panu Zdenku Malíkovi bytem Ostrov, Hlavní třída čp.1000 na dobu 5 let tj. od 1.5.2015 do 30.4.2020.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.171/15
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.229 nám.Míru (fotoateliér) paní Janě Polcarové bytem Březová, Okružní čp.208 na dobu 1 roku tj. od 1.5.2015 do 30.4.2016.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.172/15
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského (kuchyňka v ZŠ) paní Janě Polcarové bytem Březová, Okružní čp.208 na dobu 1 roku tj. od 1.6.2015 do 30.5.2016.
RM pověřuje k dalšímu jednání ředitele ZŠ Mgr.Daneše Jiřího a starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.173/15
RM schvaluje přechod nájmu bytu č.4 v čp.100 ul.Hlavní z pana Martina Drugdy na bratra Tomáše Drugdu bytem tamtéž.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.174/15
RM doporučuje ZM podle § 84 odst.2 písm.e) zák.č.128/2000 Sb., o obcích:
1.  schválit změnu stanov Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska tak, že bude přijato nové znění stanov, které tvoří přílohu zápisu z jednání ZM
2.  místostarostovi města jako zástupci člena sdružení Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovsko uložit, aby za město jako za účastníka sdružení na jednání valné hromady dne 26.6.2015 kladně rozhodl o návrhu usnesení valné hromady, kterým bude rozhodnuto o změně stanov sdružení.

V případě, že by se této valné hromady nemohl místostarosta pan Jan Jiříček účastnit, bude město zastupovat člen Rady města pan Josef Brandl.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.175/15
RM doporučuje ZM podle § 84 odst.2 písm.e) zák.č.128/2000 Sb., o obcích:
1.Delegovat na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne 26.6.2015, která bude jednat o těchto záležitostech:
a)  zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2014 a o stavu majetku společnosti
b)  roční účetní závěrka společnosti k 31.12.2014
c)  zpráva dozorčí rady společnosti
d)  schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2014
e)  projednání odvolání člena dozorčí rady, volba nového člena dozorčí rady, volba jednatele, schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele, jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. místostarostu města pana Jana Jiříčka a 2.uložit mu, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl:
-   o schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2014
-   o odvolání člena dozorčí rady, volbě nového člena dozorčí rady a schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady a o volbě jednatele a o schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele.

V případě, že by se této valné hromady nemohl místostarosta pan Jan Jiříček účastnit, bude město zastupovat člen Rady města pan Josef Brandl.
Hlasováno: 5 pro

Po skončení jednání Rady města následovala valná hromada společnosti Služby města s.r.o.

Jednání ukončeno v 18.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili Jan Jiříček, Květoslava Šafnerová            

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »12.5.2015  

4. jednání RM Březová dne 13. dubna 2015

USNESENÍ – ZÁPIS

ze 4. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 13. 4. 2015 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni:p.Bouda,p.Jiříček(od 15.30 h.),p.Brandl,p.Runtová,p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Brandl

2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 3. zasedání ZM (27.4.2015)
b) Odměny neuvolněným členům ZM (Nařízení vlády č.52/2015)

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 8.4.2015
b) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 2.4.2015

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání výjezdní komise výstavby ze dne 1.4.2015
b) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 8.4.2015
c) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 12.3.2015
d) Zápis z jednání komise sportovní ze dne 11.3.2015

6. Různé:
a) Koordinační dohoda o vzájemné spolupráci s Policií ČR, Obvodní oddělení Sokolov-venkov
b) Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování servisních služeb výpočetní techniky s LUMA Computer spol.s.r.o. Sokolov
c) Smlouva o dílo – Územní plán Březové – Ing.arch.Pavel Krolák
d) Záměr prodloužení pronájmu nebyt.prostor v čp.229-fotoateliér
e) Záměr prodloužení pronájmu nebyt.prostor v čp.100 - potraviny
f) Záměr pronájmu nebyt.prostor v čp.226 – sklepní prostory
g) Záměr prodloužení pronájmu nebyt.prostor v čp.229 – Budvarka
h) Záměr pronájmu nebyt.prostor v čp.123 – kuchyňka ZŚ
i) Prodloužení pronájmu nebyt.prostor – restaurace v Rudolci
j) Pronájem nebyt.prostor v čp.123 – učebna – Mgr.Chladová D.
k) Výměna bytů č.4 a č.26 v čp.121 ul.Komenského
l) Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce–k.ú.Rudolec
m) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy a zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu – k.ú. Kamenice
n) Záměr pronájmu části pozemku p.č.421/45 v k.ú.Březová
o) Odkoupení pozemků v k.ú.Tisová a k.ú.Březová
p) Prodej a koupě pozemků mezi Městem Březová a p.Suchan Danou
r) Žádost o pořizování „ÚS města Březová – k.ú.Březová u Sokolova, rozvojová zóna I./B“
s) Souhlas s přijetím fin.částky – Mateřská škola, Komenského 11

7. Na vědomí:
a) Zápis ze zasedání správní rady MAS Sokolovsko o.p.s. ze dne 7.4.2015
b) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Březová za rok 2014

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.81/15
RM doporučuje ZM schválit tento program 3. zasedání ZM (27.4.2015):
1.  Zahájení
2.  Volba návrhové komise
3.  Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4.  Zpráva o činnosti výborů
5.  Kontrola úkolů
6.  Interpelace občanů
7.  Různé
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.82/15
Na základě Nařízení vlády č.37/2003 Sb. v platném znění nařízení vlády č.52/2015 Sb. RM doporučuje ZM schválit s účinností od 1.5.2015 měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva, tj.místostarostovi, členům rady, členům zastupitelstva, předsedům výborů a komisí tak, jak jsou navrženy. U souběhu výkonu funkcí bude vyplácena odměna jen za jednu funkci, vždy ta nejvyšší.

Podle shora uvedeného nařízení vlády nebudou odměny vypláceny členům výborů a komisí.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.83/15
RM schvaluje Pravidla poskytování individuálních dotací z rozpočtu města Březová.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.84/15
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace ve výši 300.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2015 TJ Olympie Březová na vybavení a činnost oddílů TJ Olympie Březová v roce 2015. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 300.000 Kč s TJ Olympie Březová a pověřit starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

V 15.30 hodin přišel p.Jiříček J.

Usnesení č.85/15
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace ve výši 80.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2015 FK Olympie Březová ve výši 80.000 Kč na startovné oddílů, nájem umělé plochy pro tréninky, odměny rozhodčím, na sportovní činnost a materiální vybavení FK Olympie Březová v roce 2015. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 80.000 Kč s FK Olympie Březová a pověřit starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.86/15
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 40.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2015 AMK Březová – klubu cyklotrialu na sportovní činnost a zajištění soutěže ME v biketrilau v roce 2015. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 40.000 Kč s AMK Březová - klubem cyklotrialu a pověřuje místostarostu města podpisem této smlouvy.

Pan starosta požádal dle zákona o vyloučení z hlasování.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.87/15
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 19.500 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2015 FK Flamengo Březová na sportovní potřeby, startovné, registrace hráčů, přestupy, úhradu za hřiště v roce 2015. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 19.500 Kč s FK Flamengo Březová a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.88/15
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 15.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2015 FC Rafani Rudolec na sportovní potřeby, startovné a ceny do turnajů v roce 2015.
RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 15.000 Kč s FC Rafani Rudolec a pověřuje starostu města podpisem této veřejnoprávní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.89/15
RM schvaluje podporu Florbalového klubu Březová ve formě úhrady zhotovení webových stránek Florbalového klubu Březová z rozpočtu města Březová (z org. Dotační fond) v roce 2015, a to do výše 4.000 Kč.
Pan Brandl požádal dle zákona o vyloučení z hlasování.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.90/15
RM schvaluje podporu pro Trial Team Březová ve formě úhrady materiálních nákladů do výše 20.000 Kč v rámci pořádání akce M ČR v trialu – Březovské šlapačky v roce 2015, a to z rozpočtu města Březová, z org. Dotační fond.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.91/15
RM schvaluje podporu pro Trial Team Březová ve formě úhrady materiálních nákladů do výše 30.000 Kč v rámci pořádání akce MS v trialu ve městě Sokolov v roce 2015, a to z rozpočtu města Březová, z org. Dotační fond.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.92/15
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 CK TEAM BIKE Březová jako ocenění za činnost v roce 2014, a to z rozpočtu org. Dotační fond. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč s CK TEAM BIKE Březová a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.93/15
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 6.000 Kč Tělovýchovné unii Sokolov jako ocenění za činnost v roce 2014, a to z rozpočtu org. Dotační fond. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 6.000 Kč s Tělovýchovnou unií Sokolov a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.94/15
RM souhlasí s podporou Nordic Walking, o.s. ve formě úhrady materiálních nákladů na pořádání akcí Nordic Walking v roce 2015 do výše 5.000 Kč, a to z rozpočtu města Březová, z org. Dotační fond.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.95/15
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 4.000 Kč Ondřeji Martínkovi, zastoupenému otcem Radkem Martínkem, jako ocenění za reprezentaci města Březová v roce 2014, a to z rozpočtu org. Dotační fond. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 4.000 Kč s Ondřejem Martínkem, zastoupeným otcem Radkem Martínkem a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.96/15
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 4.000 Kč Elišce Černochové, zastoupené matkou Simonou Wahlichovou, jako ocenění za reprezentaci města Březová v roce 2014, a to z rozpočtu org. Dotační fond. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 4.000 Kč s Eliškou Černochovou, zastoupené matkou Simonou Wahlichovou a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.97/15
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 30.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2015 Pionýru Březová na zajištění akcí pro děti, na provoz oddílů a klubovny PS Březová a na údržbu a úhradu energií na pionýrské základně Bystřina v roce 2015. Z dotace nesmí být hrazeno stravování. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 30.000 Kč s Pionýrem Březová a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.98/15
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 15.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2015 SDH Březová na zajištění tábora mladých hasičů, na materiální vybavení a materiální zajištění soutěží družstev mladých hasičů v roce 2015. Z dotace nesmí být hrazeno stravování. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 15.000 Kč s SDH Březová a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.99/15
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 30.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2015 ČS chovatelů Kostelní Bříza na zajištění krajské chovatelské výstavy a údržbu areálu ČS chovatelů v Kostelní Bříze. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 30.000 Kč s ČS chovatelů Kostelní Bříza a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.100/15
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 7.000 Kč ČS zahrádkářů Březová jako ocenění činnosti spolku v roce 2014, a to z rozpočtu org. Dotační fond. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 7.000 Kč s ČZS Březová a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.101/15
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč ČS včelařů Kynšperk nad Ohří jako ocenění činnosti svazu v roce 2014, a to z rozpočtu org. Dotační fond. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč s ČS včelařů Kynšperk nad Ohří a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.102/15
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 6.000 Kč MS ČČK Březová, jako ocenění činnosti MS ČČK v roce 2014, a to z rozpočtu org. Dotační fond. Dar je určen výhradně pro zajištění potřeb MS ČČK Březová. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 6.000 Kč s ČČK - MS Březová a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.103/15
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč Agentuře osobní asistence, o.p.s., Sokolov, jako ocenění činnosti agentury v roce 2014, a to z rozpočtu org. Dotační fond.
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč s Agenturou osobní asistence a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.104/15
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Svazu diabetiků Sokolov jako ocenění za péči o občany Březové, a to z rozpočtu org. Dotační fond. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč se Svazem diabetiků Sokolov a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.105/15
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1.600 Kč Svazu tělesně postižených Sokolov jako ocenění za péči o občany Březové, a to z rozpočtu org. Dotační fond.
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 1.600 Kč se Svazem tělesně postižených Sokolov a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.106/15
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč Společnosti pro ranou péči jako ocenění za služby poskytované občanům Březové, a to z rozpočtu org. Dotační fond. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč se Společností pro ranou péči a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.107/15
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč Střední škole živnostenské Sokolov jako ocenění za pořádání Veletrhu fiktivních firem, a to z rozpočtu org. Dotační fond. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč se Střední školou živnostenskou Sokolov a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.108/15
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p.č.494/6 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 200,--Kč/m2. Část pozemku je vyznačena v mapě, která tvoří přílohu tohoto záměru.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.109/15
RM doporučuje ZM neschválit záměr prodeje částí pozemků p.č.377/1 v k.ú.Březová u Sokolova.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.110/15
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku p.č.19/16 o výměře 85 m2 v k.ú.Kostelní Bříza za cenu 120,--Kč/m2.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.111/15
RM doporučuje ZM neschválit záměr prodeje části pozemku p.č.651/22 v k.ú.Kamenice u Březové.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.112/15
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p.č.51/1 o výměře cca 2 200 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za těchto podmínek:
-   pozemek bude odprodán až po dokončení stavby RD a předložení souhlasu stavebního úřadu s trvalým užíváním
-   na užívání pozemku bude uzavřena nájemní smlouva s výší nájemného 5,--Kč/m2/rok, spojená se smlouvou o budoucí smlouvě s uvedením kupní ceny ve výši 90,--Kč/m2
-   pokud stavebník uvede stavbu do trvalého užívání do 3 let od uzavření smlouvy, bude již uhrazené nájemné odečteno od kupní ceny pozemku
-   pokud stavebník do 3 let od uzavření smlouvy stavbu rodinného domu nezahájí, smlouva se ruší a pozemek bude vrácen městu bez jakýchkoliv nároků
Hlasováno: 4 pro, 1 proti

Usnesení č.113/15
RM schvaluje přidělení bytu č.5 o velikosti 1+1 v čp.121 ul.Komenského p.Zdeně Převrátilové bytem Březová, Sklářská čp.92.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy po úhradě příslušné jistoty.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.114/15
RM schvaluje p.Daně Louvarové bytem Březová, Sklářská čp.84 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem otce ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.115/15
RM schvaluje p.Blance Čtvrtečkové bytem Březová,nám.Míru čp.140 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem sestry ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.116/15
RM schvaluje Koordinační dohodu o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku s Policií ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, územní odbor Sokolov, Obvodní oddělení Sokolov-venkov.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.117/15
RM schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytování servisních služeb výpočetní techniky s LUMA Computer, spol.s.r.o. Sokolov s účinností od 1.5.2015.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.118/15
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo upravené v souladu s Občanským zákoníkem , ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zák.č.137/2006 o veřejných zakázkách, v platném znění, nahrazující smlouvu o dílo uzavřenou dle obchodního zákoníku a dle stavebního zákona před novelou č.350/2012 Sb. na vypracování Územního plánu města Březová mezi Městem Březová a Ing.arch.Pavlem Krolákem, Zázvorkova 1998, Praha 5.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.119/15
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.229, nám.Míru – fotoateliér.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.120/15
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.100 ul.Hlavní – prodejna potravin.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.121/15
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.226 ul.Okružní – sklep.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.122/15
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.229, nám.Míru – restaurace Budvarka.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.123/15
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského – kuchyňka ZŠ.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.124/15
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor – restaurace čp.34 Rudolec s p.Gitou Fašinovou bytem Březová, část Rudolec čp.80 na dobu 5 let tj.od 1.4.2015 do 31.3.2020.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.125/15
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského Mgr.Daně Chladové bytem Březová, Hlavní čp.354 na dobu 5 let tj. od 1.4.2015 do 31.3.2020.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.126/15
RM schvaluje výměnu bytu č.4 (nájemce p.Tomová) a bytu č.26 (nájemce p.Togyerová) v čp.121 ul.Komenského.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.127/15
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.IE-12-0004091/VB/P001 z důvodu stavby Březová, Rudolec, kNN na pozemcích p.č.58/1, 68/1, 68/3, 512/13 a 1031/4 v k.ú.Rudolec u Březové mezi Městem Březová a ČEZ Distribuce a.s. zastoupené společností ENPRO Energo s.r.o.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.128/15
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.IP-12-0003789/VB00 z důvodu plánované výstavby zařízení distribuční soustavy „Kamenice, SO,p.č.51/1,kNN“ na pozemcích p.č.51/1, 77/2 a 77/4 v k.ú.Kamenice u Březové mezi Městem Březová a ČEZ Distribuce a.s. zastoupené společností MONTPROJEKT a.s..
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.129/15
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.421/45 o výměře 99 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 3,50 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.130/15
RM doporučuje ZM schválit odkoupení pozemků p.č.829/71 o výměře 282 m2 v k.ú.Tisová u Sokolova, p.č.2366/51 o výměře 39 m2, p.č.2366/53 o výměře 245 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 20.000,--Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.131/15
RM doporučuje ZM schválit zrušení usnesení ZM č.69/13, kterým byl schválen záměr směny pozemků v k.ú.Arnoltov a Rudolec u Březové mezi Městem Březová a p.Suchan Danou bytem Březová část Rudolec čp.15.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.132/15
RM doporučuje ZM schválit odkoupení pozemků p.č.1/1 o výměře 1919 m2 a p.č.1/6 o výměře 4406 m2 za cenu 58,--Kč/m2 v k.ú.Arnoltov.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.133/15
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemků 38/3 o výměře 270 m2, p.č.57/9 o výměře 347 m2, p.č.133/7 o výměře 314 m2, p.č.960/6 o výměře 5 m2 a 960/5 o výměře 5 m2 v k.ú. Rudolec u Březové za cenu 58 Kč/m2.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.134/15
RM schvaluje dle §6 odst.6 písm.b) zák.č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) žádost o pořizování „ÚS města Březová – k.ú.Březová u Sokolova, rozvojová zóna I./B., lokalita 26 – část“ (v intencích platného ÚP města Březová ze dne 27.11.2006 s účinností od 15.12.2006) Městským úřadem Sokolov, tj.úřadem územního plánování dle §6 odst.1 písm.č) zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
RM pověřuje starostu podpisem všech souvisejících dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.135/15
RM souhlasí s přijetím finanční částky příspěvkové organizaci Mateřská škola, Komenského 11, Březová na pokrytí mzdy asistenta pedagoga nad rámec pracovní smlouvy ve formě Dohody o provedení práce, darovací smlouvou od firmy Unitrans Pro s.r.o, Dolní Rychnov, Bergmanova 391. Finanční obnos se bude odvíjet od skutečně odpracovaných hodin, dle výkazu a bude poukazován na účet Mateřské školy měsíčně, tzn.nejdéle do 8. dne v měsíci po odpracovaném období (70,--Kč/hodina).
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 15.30 hod.

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jan Jiříček, Josef Brandl

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »14.4.2015  

3. jednání RM Březová dne 9. března 2015

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 3. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 9.3.2015 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Brandl

2. Kontrola úkolů:
Rada města- k dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

Zastupitelstvo města – úkol č.1/15 – řešit žádost zástupců společenství domů Okružní 173,174 a 175 k odstranění vad v důsledku digitalizace Březové – úkol se plní, společná schůzka se uskuteční 11.3.2015 v 16.00 hodin.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 2. zasedání ZM (30.3.2015)
b) Rozpočet města a pravidla rozpočtového procesu v roce 2015
c) Obecně závazná vyhláška města č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 2.3.2015
b) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 2.3.2015

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 2.3.2015
b) Zápis z jednání komise pro integrované obce ze dne 16.2.2015

6. Různé:
a) Smlouva pro rok 2015 na deratizaci, dezinfekci a desincekci pro krytí potřeb hygienické, zdravotně i morálně bezpečné provozovatelnosti objektů s firmou de Wolf GRROUP s.r.o.
b) Smlouva o zřízení věcného břemene z důvodu umístění podzemního vedení NN s ČEZ Distribuce a.s.Děčín
c) Pronájem části pozemku p.č.516 v k.ú.Březová – Huu Ninh Ngueyn
d) Žádost o prominutí nájmu z nebytových prostor v čp.230 na nám.Míru – p.Polcarová
e) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského (bývalý sklad v přízemí)
f) Zapůjčení nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského – sdružení Duha TNT
g) Zapůjčení nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského – Fitness centrum
h) Zapůjčení nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova – Baby centrum Slunečnice
i) Dodatek č.1 Příkazní smlouvy „Zlepšení nakládání s odpady“
j) Smlouva o zřízení věcného břemene – veřejné osvětlení v k.ú.Rudolec
k) Smlouva o zřízení služebnosti v k.ú.Rudolec – komunikační vedení

7. Na vědomí:
a) Inventarizační zpráva za rok 2014
b) Informace k současnému stavu restaurace v Kamenici

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.57/15
RM doporučuje ZM schválit tento program 2. zasedání ZM (30.3.2015):
1.  Zahájení
2.  Volba návrhové komise
3.  Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4.  Zpráva o činnosti výborů
5.  Kontrola úkolů
6.  Interpelace občanů
7.  Rozpočet města a pravidla rozpočtového procesu v roce 2015
8.  OZV č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
9.  Různé
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.58/15
RM doporučuje ZM schválit rozpočet Města Březová na rok 2015 dle předloženého návrhu: Příjmy 77.779,050 ti.Kč, příjem (čtvrtletní odvod 3% z vyplacených mezd v roce 2014) do sociálního fondu 368,000 tis.Kč, provozní výdaje 67.839,911 tis.Kč, finanční vypořádání za rok 2014 14,139 tis.Kč, kapitálové výdaje 56.785,000 tis.Kč, přijaté úvěry 48.000,000 tis.Kč, splátky úvěrů -1.140,000 tis.Kč.
RM doporučuje ZM schválit pravidla rozpočtového procesu v roce 2015.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.59/15
RM schvaluje pro rok 2015 limit počtu pracovníků MěÚ v hlavním pracovním poměru 33 (+ 2 od 1.10.2015) z toho:
HSO      11
Knihovna 1 (+1 od 1.10.2015)
SMM      3
MH + IO  11
BH       2
Domovnice  2
MFC      3 (+ 1 od 1.10.2015) a 4 pracovníky na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.60/15
RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.61/15
RM schvaluje účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Základní škola Březová, Komenského čp.232 za rok 2014.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.62/15
RM schvaluje účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Březová, Komenského čp.11 za rok 2014.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.63/15
RM schvaluje účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Březová, Smetanova čp.218 za rok 2014.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.64/15
RM schvaluje Plán inventur majetku a závazků Města Březová pro rok 2015 a pověřuje vedoucího ekonomického oddělení aktualizací Plánu inventur pro rok 2015 a jeho příloh 1 – 3 podle aktuálně používaných majetkových účtů, podle aktuálního personálního obsazení odpovědných osob a zajištěním případných náhradníků do jednotlivých dílčích inventarizačních komisí.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.65/15
RM schvaluje přidělení bytu č.4 o velikosti 1+1 v čp.122 ul.Komenského sl.Michale Čejkové bytem Březová,Komenského čp.121.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.66/15
RM schvaluje přidělení bytu č.23 o velikosti 1+1 v čp.122 ul.Komenského p.Heleně Amstätterové bytem Březová, Hlavní čp.111.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.67/15
RM schvaluje p.Štěpánovi Pivarčimu bytem Březová, Sklářská čp.85 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.68/15
RM schvaluje p.Marii Bystré bytem Březová, Komenského čp.122 finanční příspěvek ve výši 3.000,--Kč na ošacení pro své tři nezletilé děti (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.69/15
RM schvaluje zakoupení 2 ks balíčků „Velikonoční tradice“ za 1.776,--Kč (z rozpočtu města) od společnosti FOR HELP Ostrava (podpora dětí s autismem).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.70/15
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na deratizaci, dezinfekci a desincekci pro krytí potřeb hygienické, zdravotně i morálně bezpečné provozovatelnosti objektů a veřejného prostranství pro katastr města Březová na rok 2015 s firmou de WolfGROUP s.r.o. Cheb.  
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.71/15
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.IP-12-0002187/VB001 z důvodu umístění podzemního vedení NN na pozemcích p.č.421/44 a 443/1 v k.ú.Březová u Sokolova v rámci stavby „Březová, zahrádky,p.443/31 – Sauková,kNN“ mezi Městem Březová a ČZ Distribuce a.s.Děčín, zastoupené společností Diviš elektro centrum s.r.o.Kraslice.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.72/15
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č.516 o výměře 30 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 10,--Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2015 Huu Ninh Nguyen bytem Sokolov, Atletická 1998.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.73/15
RM schvaluje prominutí nájmu z nebytových prostor v čp.230 nám.Míru za 2 měsíce (leden,únor 2015)ve výši 2.668,--Kč p.Janě Polcarové bytem Březová, Okružní čp.208 z důvodu zateplení budovy MěÚ a znemožněného přístupu do těchto prostor.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.74/15
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského (bývalý sklad v přízemí).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.75/15
RM schvaluje zapůjčení nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského (třída v přízemí) sdružení Duha TNT – sdružení pro mládež, zastoupené p. Gabrielou Vébrovou na dobu neurčitou.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.76/15
RM schvaluje zapůjčení nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského (2 třídy v 1.poschodí) Fitness centrum Březová, zastoupené p.Pavlem Kočickým na dobu neurčitou.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.77/15
RM schvaluje zapůjčení nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova Baby centrum Slunečnice, zastoupené p.Evou Runtovou na dobu neurčitou.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.78/15
RM schvaluje dodatek č.1 Příkazní smlouvy Svoz _01_2014, na projekt „Zlepšení nakládání s odpady v městě Březová“, kterým se upravuje částka o DPH z důvodu, že příkazce se stal plátcem DPH a snižuje se odměna o korekci 5% z celkové původní výše 108.000,--Kč včetně DPH na upravených 102.600,--Kč včetně DPH, za korekci výše podpory z OPŽP ve výši 5% za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.79/15
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene č.MP/VB/T15/013 z důvodu stavby veřejného osvětlení „SO 422 – Veřejné osvětlení“ na pozemku p.č.160/2 v k.ú.Rudolec u Březové mezi Městem Březová (strana oprávněná), p.Černohorský Ivo bytem Dalovice, Trnitá 78 (strana povinná) a Ředitelství silnic a dálnic ČR (stavebník vynucené překládky vedení veřejného osvětlení).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.80/15
RM schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti k pozemku p.č.68/1 a 960/4 v k.ú. Rudolec u Březové mezi Městem Březová (strana obtížená) a O2 Czech Republic a.s. Praha zastoupená společností Šindy a.s. (strana oprávněná). Služebnost spočívá ve zřízení, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení.
Hlasováno: 5 pro

Jednání byloukončeno v 17.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jan Jiříček, Josef Brandl

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »12.3.2015