3. mimořádné jednání RM Březová dne 20. července 2015

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 3. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 20.7.2015 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Šafnerová

2. Zápisy z výborů: a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 16.6.2015

3. Zápisy z komisí:
a) Zápisy z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 24.6.2015 a 16.7.2015
b) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 11.6.2015

4. Různé:

a) Smlouva o reklamě – Vodní zdroje Ekomonitor spol.s.r.o.– Rudolecký kotlík 2015
b) Prominutí poplatku z prodlení – p.Tešná
c) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu s ČEZ Distribuce a.s., kterou zastupuje MONTPROJEKT a.s.Pardubice
d) Prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp.226 ul.Okružní – Občanské sdružení Střípky, Sokolov
e) Pronájem nebytových prostor v čp.138 nám.Míru – Malík Z.
f) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.250 - bowling
g) Závěry z valné hromady spol.Služby města Březová s.r.o.
h) Zrušení prodeje pozemku – p.Hauptmannl V., Rudolec čp.62
i) Žádost o odkoupení pozemků od obce Dolní Rychnov
j) Žádost obci Dolní Rychnov na změnu správních hranic
k) Výběr zhotovitele pro podání žádosti o dotaci – modernizace veřejného rozhlasu
l) Výběr zhotovitele pro realizaci projektu „Částečná rekonstrukce silniční obruby podél silnice Kamenická“
m) Výběr zhotovitele akce „Stavební úpravy zpevněných ploch u objektu v ul.Příčná čp.120“
n) Výběr zhotovitele akce „Stavební úpravy zpevněných ploch u objektu v ul.Hlavní čp.88-91“
o) Zasíťování lokality bydlení pro „16(18) RD – Výsluní“
p) Oprava asfaltových komunikací

7. Na vědomí:

a) Odpověď na písemnou interpelaci ze ZM dne 29.6.2015 manželům Královcovým
b) Navýšení příkonu el.energie na akci „Zasíťování pozemků 16 RD(18) – Výsluní Březová u Sokolova“

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.203/15
RM schvaluje vyřazení zbytného – nepotřebného majetku příspěvkové organizace Základní škola Březová dle přiloženého návrhu, v celkové hodnotě DDHN 78.981,50 Kč a SMV v hodnotě 15.000,--Kč, a to likvidací.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.204/15
RM schvaluje vyřazení zbytného – nepotřebného majetku města Březová dle přiloženého návrhu, v celkové hodnotě 22.396,05 Kč, a to likvidací.
Hlasováno: 5 pro                                     

Usnesení č.205/15
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 4.000,--Kč z rozpočtu města  p.Milanu Panzerovi na částečnou úhradu nákladů souvisejících s účastí na závodu Draft 1000 Miles Adventure v roce 2015.
RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 4.000,--Kč s p.Milanem Panzerem bytem Březová, Hlavní čp.109 a pověřuje starostu města podpisem této veřejnoprávní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.206/15
RM ruší své usnesení č.87/15, kterým byla schválena dotace malá kopaná Flamengo Březová ve výši 19.500,--Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.207/15
RM schvaluje posílení fondu investic pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Březová, Komenského čp.11 o částku 150.000,--Kč z rezervního fondu.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.208/15
RM schvaluje přidělení bytu č.10 o velikosti 1+1 v čp.83 ul.Sklářská p.Miroslavu Lelkovi bytem Březová, Bezejmenná čp.213.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.209/15
RM schvaluje p.Rudolfu Stinglovi bytem Březová, Hlavní čp.107 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.210/15
RM schvaluje přidělení bytu č.5 o velikosti 1+3 v čp.132 nám.Míru sl.Nině Trägerové bytem Březová, Lesní čp.333.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.211/15
RM schvaluje přidělení bytu č.4 o velikosti 1+2 v čp.138 nám.Míru p.Marcele Nemcové bytem Březová, Smetanova čp.158.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.212/15
RM schvaluje přidělení bytu č.35 o velikosti 1+1 v čp.213 ul.Bezejmenná p.Václavu Hauptmannlovi bytem Březová, část Rudolec čp.62.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.213/15
RM schvaluje Smlouvu o reklamě s firmou Vodní zdroje Ekomonitor spol.s.r.o. Chrudim v rámci akce „Rudolecký kotlík 2015“.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.214/15
RM schvaluje p.Soně Tešné trvale hlášené Březová, nám.Míru čp.134
prominutí poplatku z prodlení za pozdní úhradu nájemného ve výši 39.529,--Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.215/15
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.EP-12-0002587/VB001 z důvodu umístění kabelového vedení NN 0,4 kV na pozemku p.č.476/14 v k.ú.Březová u Sokolova mezi Městem Březová a ČEZ Distribuce a.s., kterou zastupuje na základě plné moci MONTPROJEKT a.s.Pardubice.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.216/15
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.226 ul.Okružní s Občanským sdružením Střípky, Sokolov na dobu neurčitou.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.217/15
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp.138 nám.Míru p.Zdeňkovi Malíkovi bytem Ostrov, Hlavní třída 1000 od 1.8.2015 do 31.7.2016.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 4 pro, 1 se zdržel

Usnesení č.218/15
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.250 ul.Komenského (bowling).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.219/15
RM v působnosti nevyššího orgánu společnosti Služby města Březová, s.r.o., dle § 12 zák. č. 90/2012, Zákon o obchodních korporacích, a dle § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích, schvaluje řádnou roční účetní závěrku společnosti Služby města Březová, s.r.o. za rok 2014.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.220/15
RM v působnosti nevyššího orgánu společnosti Služby města Březová, s.r.o., dle § 12 zák. č. 90/2012, Zákon o obchodních korporacích, a dle § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích, schvaluje toto rozdělní zisku Společnosti Služby města březová, s.r.o. za rok 2014:
příděl do sociálního fondu                40.198,00 Kč
nerozdělený zisk minulých let         576.833,67 Kč
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.221/15
RM v působnosti nevyššího orgánu společnosti Služby města Březová, s.r.o., dle § 12 zák. č. 90/2012, Zákon o obchodních korporacích, a dle § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích, odvolává k 20.červenci 2015 dosavadní členy Dozorčí rady společnosti Služby města Březová, s.r.o. Ing. Jana Fridricha, Ing. Miroslava Franka, Ing. Marii Hejkalovou.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.222/15
RM v působnosti nevyššího orgánu společnosti Služby města Březová, s.r.o., dle § 12 zák. č. 90/2012, Zákon o obchodních korporacích, a dle § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích, volí s účinností od 21.července 2015 členy Dozorčí rady společnosti Služby města Březová, s.r.o.: p. Květoslavu Šafnerovou, Mgr. Andreu Kávovou a p. Petra Kortuse.
Hlasováno: 4 pro, 1 se zdržel

Usnesení č.223/15
RM v působnosti nevyššího orgánu společnosti Služby města Březová, s.r.o., dle § 12 zák. č. 90/2012, Zákon o obchodních korporacích, a dle § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích, schvaluje podřídit společnost zcela zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.224/15
RM v působnosti nevyššího orgánu společnosti Služby města Březová, s.r.o., dle § 12 zák. č. 90/2012, Zákon o obchodních korporacích, a dle § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích, schvaluje změnu zakladatelské listiny korporace Služby města Březová, s.r.o., za účelem jejího podřízení zákonu č. 90/2012 Sb.
RM pověřuje starostu města, aby o tomto rozhodnutí pořídil notářský zápis.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.225/15
RM doporučuje ZM schválit zrušení usnesení č.112/9 ze dne 26.10.2009, kterým byl schválen prodej pozemku p.č.58/3 o výměře 457 m2 v k.ú.Rudolec u Březové p.Václavu Hauptmannlovi bytem Březová, část Rudolec čp.62.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.226/15
RM schvaluje předložení žádosti obci Dolní Rychnov o odprodej pozemků p.č.893/14, 893/2 a 893/3 v k.ú.Dolní Rychnov.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.227/15
RM schvaluje předložení žádosti obci Dolní Rychnov o změnu správních hranic dle přiloženého návrhu.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.228/15
RM schvaluje jako zhotovitele pro zpracování a podání žádosti o dotaci na modernizaci veřejného rozhlasu společnost ENVIPARTNER s.r.o. Brno-Štýřice, Vídeňská 55.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy a všech souvisejících dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.229/15
RM schvaluje jako zhotovitele pro doplnění silniční obruby podél části silnice č.III/21022 od křižovatky s ul.gen.Svobody, z důvodu odvedení povrchové vody, společnost František Rakaš, stavební práce, Březová.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy a všech souvisejících dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.230/15
RM schvaluje zhotovitele veřejné zakázky „Stavební úpravy zpevněných ploch u objektu v ulici Příčná čp.120 na p.p.č.61/1 v k.ú.Březová u Sokolova“ společnost Sergej Pajtaš, RENOPA stavební činnost Sokolov.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy a všech souvisejících dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.231/15
RM schvaluje zhotovitele veřejné zakázky „Stavební úpravy zpevněných ploch u objektu v ulici Hlavní čp.88-91 na p.p.č.98 v k.ú.Březová u Sokolova“ společnost František Rakaš stavební práce, Březová.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy a všech souvisejících dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.232/15
RM schvaluje uzavření smlouvy č.94150001473/162396 o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní mezi provozovatelem distribuční sítě – RWE GasNet s.r.o, Ústí nad Labem, Klišská 940 a investorem Městem Březová. Předmětem smlouvy je stanovení podmínek realizace plynárenského zařízení pro lokalitu bydlení „16(18)RD – Výsluní Březová u Sokolova“ a stanovení podmínek budoucího pronájmu realizovaného plynárenského zařízení společnosti RWE GasNet s.r.o.RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy a všech souvisejících dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.233/15
RM schvaluje dodatek smlouvy o dílo „Zasíťování pozemků 16 RD – Výsluní Březová u Sokolova“ na „Zasíťování pozemků pro 18RD – Výsluní“ se stávajícím dodavatelem Oto Szakoš, Nové Hamry 392. Předmětem dodatku je změna projekčních prací, rozšíření lokality bydlení o dvě stavební parcely.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.234/15
RM schvaluje jako dodavatele rekonstrukce místních komunikací v Březové a integrovaných oblastech společnost Eurovia a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary. Rekonstrukce bude realizována dle skutečně provedených výměr, za jednotkové ceny dle nabídky ze dne 22.6.2015.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv o dílo.

Jednání ukončeno v 17.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jan Jiříček, Květoslava Šafnerová                 

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »21.7.2015  

6. jednání RM Březová dne 8. června 2015

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 6. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 8.6.2015 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Runtová 

2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 5. zasedání ZM (29.6.2015)
b) 2. rozpočtové opatření v roce 2015

4. Zápisy z komisí:
a) Zápis z místního šetření komise výstavby ze dne 18.5.2015
b) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 1.6.2015
b) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 21.5.2015

6. Různé:
a) Darovací smlouva – Rudolecký kotlík
b) Smlouvy o reklamě – Rudolecký kotlík
c) Vyřazení majetku Mateřské školy, Komenského 11
d) Dohoda o uznání a úhradě dluhu – p.Horák D.
e) Žádost o změnu nájemní smlouvy – p.Škop
f) Žádost o změnu nájemní smlouvy – p.Eger
g) Bezplatný pronájem sklepních prostor v čp.226 ul.Okružní
h) Záměr prodloužení pronájmu nebyt.prostor v čp.226 ul.Okružní
i) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.138 nám.Míru
j) Žádost o výměnu bytu v čp.135 nám.Míru a čp.114 ul.Hlavní
k) Smlouva o zřízení věcného břemene v k.ú.Lobzy u Březové
l) Smlouva o dílo na vypracování „Pasportizace bývalé obce Paseka“
m) Pronájem pozemku p.č.994 a 133/1 v k.ú.Rudolec u Březové od Státního pozemkového úřadu
n) Schválení řidičů Ford Tranzit pro dopravu florbalového klubu
o) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace – Nemethová M. – dětský letní tábor
p) Dodatek č.3 k Rámcové dohodě – O2 Czech Republic a.s.

7. Na vědomí:
a) Zápisy z pracovního setkání s Policií Sokolov-venkov a Městskou policií Sokolov ze dne 18.5.2015 a 1.6.2015
b) Zápis z porady jednatelů Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska ze dne 3.6.2015
c) Informace k rekonstrukci „2 etapa MFC“ (vícenáklady)

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.176/14
RM doporučuje ZM schválit tento program 5. zasedání ZM (29.6.2015):
1.  Zahájení
2.  Volba návrhové komise
3.  Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4.  Zpráva o činnosti výborů
5.  Kontrola úkolů
6.  Interpelace občanů
7.  2.rozpočtové opatření v roce 2015
8.  Různé
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.177/15
RM doporučuje ZM schválit 2. rozpočtové opatření v roce 2015.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.178/15
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p.č.481/1 o výměře cca 600 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 190,--Kč/m2
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.179/15
RM neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.167/1 o výměře 5926 m2 v k.ú.Šabina.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.180/15
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p.č.365/1 o výměře cca 200 m2 v k.ú.Vranov u Rovné za cenu 120,--Kč/m2.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.181/15
RM schvaluje přidělení bytu č.4 o velikosti 1+1 v čp.121 ul.Komenského Lucii Michalíčkové bytem Březová, Okružní čp.169.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.182/15
RM schvaluje přidělení bytu č.9 o velikosti 1+1 v čp.121 ul.Komenského p.Martinu Holubovi bytem Březová, Okružní čp.174.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.183/15
RM schvaluje p.Markovi Eichingerovi bytem Březová, Okružní čp.199 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem otce ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.184/15
RM schvaluje p.Janissové Ditě bytem Březová, Okružní čp.349 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pobytem syna na škole v přírodě ve výši 1.000,--Kč (z rozpočtu města).
Pan starosta požádal dle zákona o vyloučení z hlasování.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.185/15
RM schvaluje p.Rakašové Simoně bytem Březová Komenského čp.121 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s nákupem oblečení pro své nezletilé děti ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.186/15
RM schvaluje darovací smlouvu č.RK1/15 s firmou DEKONTA a.s. Dřetovice 109 na finanční dar ve výši 5.000,--Kč pro akci „Rudolecký kotlík 2015“.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.187/15
RM schvaluje uzavření smluv o reklamě v rámci akce „Rudolecký kotlík 2015“, který se uskuteční dne 20.6.2015 s:
GLOBUS ČR k.s. Karlovy Vary – Jenišov
Agentura osobní asistence a sociálního poradenství o.p.s. Sokolov
Geosan spol.s.r.o. Brno, Tuřanka 107
Údržba silnic Karlovarského kraje a.s. Otovice, Na Vlečce 177
ISLA Tepelné izolace Sokolov, Javorová 2190
CHEMONTAS s.r.o. Sokolov, Tovární 2093
VERTIKAL s.r.o. Ostrov, U koupaliště 1071
ALGON PLUS-AUTO a.s. Praha 5, Ringhofferova 1/115
RM pověřuje starostu města podpisem všech příslušných smluv.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.188/15
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku Mateřské školy, Komenského čp.11 dle předloženého návrhu.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.189/15
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 9.118,--Kč s p.Davidem Horákem bytem Březová, nám.Míru čp.139. Dluh je za nájemné a služby spojené s užíváním bytu za měsíce 3-4/2015 a poplatku z prodlení.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.190/15
RM schvaluje změnu nájemní smlouvy na byt č.2 v čp.231 nám.Míru (nájemce p.Škop) z doby určité na dobu neurčitou.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.191/15
RM schvaluje změnu nájemní smlouvy na byt č.3 v čp.140 ul.Dvořákova (nájemce p.Eger) z doby určité na dobu neurčitou.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.192/15
RM schvaluje bezplatný pronájem nebytových prostor – sklepní prostory v čp.226 ul.Okružní občanskému sdružení Střípky, U Divadla 341, Sokolov.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.193/15
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.226 ul.Okružní (domácí Hospic).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.194/15
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.138 na nám.Míru.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.195/15
RM schvaluje výměnu bytu č.3 v čp.135 nám.Míru (nájemce p.Severeňuk) a bytu č.1 v čp.114 ul.Hlavní (nájemce p.Hänsch.)
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných nájemních smluv po předložení dokladu, že byt č.1 v čp.114 ul.Hlavní není v osobním vlastnictví p.Hänsch.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.196/15
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.A.0390-00311 z důvodu přestavby vedení „V490/491 – vedení 400 kV PRE-VIT“ na pozemku p.č.1025/1 v k.ú.Lobzy u Březové mezi Městem Březová a ČEPS s.s. Praha.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.197/15
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na vypracování “Pasportizace bývalé obce Paseka“ mezi Městem Březová a ing.arch.Pavlem Krolákem Praha 5, Zázvorkova 1998.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.198/15
RM schvaluje pronájem pozemku p.č.994 o výměře 4 375 m2 v k.ú. Rudolec u Březové od Státního pozemkového úřadu – Krajský pozemkový úřad Karlovy Vary.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.199/15
RM schvaluje pronájem pozemku p.č.133/1 (v rozsahu dle přiložené situace) v k.ú. Rudolec u Březové od Státního pozemkového úřadu – Krajský pozemkový úřad Karlovy Vary.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.200/15
RM schvaluje další řidiče automobilu FORD Transit pro dopravu florbalového klubu:
Brandl Tomáš, bytem Březová, Komenského čp.346
Jirásek David, bytem Březová, Elektrárenská čp.184
Pšenička Radek, bytem Březová, nám.Míru čp.133
Zíka Jiří, bytem Březová, Smetanova čp.155
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.201/15
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 15.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2015 Martině Nemethové, Františka Palackého 863, Kynšperk nad Ohří, na částečnou úhradu nájmu areálu pro pořádání letního dětského letního tábora v roce 2015. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 15.000 Kč s Martinou Nemethovou, Františka Palackého 863, Kynšperk nad Ohří a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.202/15
RM schvaluje dodatek č.3 k Rámcové dohodě č.VS/292683 mezi Městem Březová a O2 Czech Republic a.s. Praha 4-Michle.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 17.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jan Jiříček, Eva Runtová

Schválil: Miroslav Bouda -  starosta města

Přečíst »9.6.2015  

5. jednání RM Březová dne 11. května 2015

USNESENÍ - ZÁPIS

z 5. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 11.5.2015 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Šafnerová

2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 4. zasedání ZM (25.5.2015)
b) 1. rozpočtové opatření v roce 2015
c) Účetní závěrka města za rok 2014
d) Rozbor hospodaření města za rok 2014
e) Závěrečný účet města za rok 2014

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 21.4.2015
b) Zápisy z jednání kontrolního výboru ze dne 22.4. a 4.5.2015

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise výstavby ze dne 4.5.2015
b) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 4.5.2015
c) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 16.4.2015

6. Různé:
a) Výběr zhotovitele „Prodloužení chodníků v obci Černý Mlýn“
b) Výběr zhotovitele „Autobusové zastávky Březová“  
c) Žádost o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna
d) Dodatek č.1 ke Smlouvě o výpůjčce s MAS Sokolovsko o.p.s.
e) Dohoda o bezplatném převedení majetku od MAS Sokolovsko o.p.s.
f) Prodloužení pronájmu nebytových prostor – restaurace Budvarka
g) Prodloužení pronájmu nebytových prostor – prodejna potravin
h) Prodloužení pronájmu nebytových prostor – fotoateliér
i) Pronájem nebytových prostor – kuchyňka v Základní škole
j) Přechod nájmu bytu č.4 v čp.100 ul.Hlavní – p.Drugda
k) Změna stanov Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska
l) Delegace na valnou hromadu spol.Sokolovská vodárenská s.r.o.

7. Na vědomí:
a) Zápis z pracovního setkání s Policií Sokolov-venkov a Městskou policií Sokolov ze dne 22.4.2015
b) Stanovení termínu jednání pracovní skupiny - pohledávky

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.136/15
RM doporučuje ZM schválit tento program 4. zasedání ZM (25.5.2015):
1.  Zahájení
2.  Volba návrhové komise
3.  Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4.  Zpráva o činnosti výborů
5.  Kontrola úkolů
6.  Interpelace občanů
7.  1.rozpočtové opatření v roce 2015
8.  Účetní závěrka města za rok 2014
9.  Rozbor hospodaření města za rok 2014
10. Závěrečný účet města za rok 2014
11. Různé
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.137/15
RM doporučuje ZM schválit 1. rozpočtové opatření v roce 2015.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.138/15
RM doporučuje ZM schválit Rozbor hospodaření města za rok 2014.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.139/15
RM doporučuje ZM schválit závěrečný účet města Březová za rok 2014 a vyslovit souhlas s hospodařením města v roce 2014 bez výhrad.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.140/15
RM schvaluje ukončení provozu Bowling centra jako hospodářské činnosti k 31.12.2015. Od 1.1.2016 bude Bowling centrum provozováno jako samostatné rozpočtové středisko v rámci rozpočtového hospodaření.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.141/15
RM schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku zřízených příspěvkových organizací takto:

Základní škola:
Hospodářský výsledek      288.108,38 Kč
Fond odměn                     230.000,00 Kč
Rezervní fond                    58.108,38 Kč

Mateřská škola, Komenského čp.11:
Hospodářský výsledek        184.051,65 Kč
Fond odměn                         20.000,-- Kč
Rezervní fond                    164.051,65 Kč

Mateřská škola, Smetanova čp.218:
Hospodářský výsledek        25.179,98 Kč
Fond odměn                       20.000,-- Kč
Rezervní fond                     5.179,98 Kč

Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.142/15
RM schvaluje vyřazení zbytného – nepotřebného majetku příspěvkové organizace Mateřská škola, Smetanova čp.218 dle přiloženého návrhu v celkové hodnotě 30.180,12 Kč, a to likvidací.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.143/15
RM schvaluje vyřazení zbytného - nepotřebného majetku Města Březová dle přiloženého návrhu v celkové hodnotě 6.696,05 Kč, a to likvidací.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.144/15
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000,--Kč z rozpočtu města Březová v roce 2015 Olympii Fitness klubu na pořízení vybavení v roce 2015.
RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000,--Kč s Olympií Fitness Březová a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Vysvětlení  k usn.č.145/15 – 156/15

Žadatelé žádali o finanční příspěvek (dotaci) na rok 2015. RM jim na dubnovém jednání schválila poskytnutí fin.daru. Protože je však nutno rozhodnout o vyřízení jejich žádosti o příspěvek (dotaci), je třeba přijmout usnesení, že se příspěvek (dotace) zamítá.

Usnesení č.145/15
RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku – dotace 15.000,-- Kč CK TEAM BIKE Březová (na podporu talentované mládeže) dle žádosti čj. 1037/2014/HSO ze dne 16. 12. 2014.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.146/15
RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku – dotace 10.000,-- Kč Tělovýchovné unii Sokolov (na pořádání sportovní ligy škol) dle žádosti čj. 971/2014/HSO ze dne 26. 11. 2014.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.147/15
RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku - dotace 15.000,-- Kč Nordic Walking, o.s. (na nákup holí pro použití v rámci kurzů a seminářů) dle žádosti čj. 989/2014/HSO ze dne 28. 11. 2014.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.148/15
RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku - dotace 15.000,-- Kč Ondřeji Martínkovi, zastoupenému otcem Radkem Martínkem (na nákup prutů a vybavení a na cestovní náklady na rybářské závody) dle žádosti čj. 993/2014/HSO ze dne 28. 11. 2014.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.149/15
RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku - dotace 20.000,-- Kč Elišce Černochové, zastoupené matkou Simonou Wahlichovou (na nové vybavení a školné - závodní tanec) dle žádosti čj. 1002/2014/HSO ze dne 29. 11. 2014.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.150/15
RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku - dotace 10.000,-- Kč ČS zahrádkářů Březová (na náklady zájezdu se zahrádkářskou tématikou) dle žádosti čj. 992/2014/HSO ze dne 28. 11. 2014
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.151/15
RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku - dotace 5.000,-- Kč ČS včelařů Kynšperk nad Ohří (na léčení včelstev a nákup aerosolového vyvíječe) dle žádosti čj. 815/2014/HSO ze dne 30. 9. 2014.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.152/15
RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku - dotace 6.000,-- Kč MS ČČK Březová (na materiál, činnost MS, zájezd) dle žádosti čj. 995/2014/HSO ze dne 28. 11. 2014.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.153/15
RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku - dotace 10.000,-- Kč Agentuře osobní asistence, o.p.s., Sokolov (na dovybavení a provoz Agentury) dle žádosti čj. 898/2014/HSO ze dne 3. 11. 2014.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.154/15
RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku - dotace 3.000,-- Kč Svazu diabetiků Sokolov (na rekondiční pobyt diabetiků) dle žádosti čj. 887/2014 ze dne 23. 10. 2014.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.155/15
RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku - dotace 800,-- Kč na osobu Svazu tělesně postižených Sokolov (na rekondiční pobyty občanů Březové) dle žádosti čj. 1003/2014 ze dne 8. 12. 2014.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.156/15
RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku - dotace Společnosti pro ranou péči (na náklady spojené s ranou péčí o občany Březové) dle žádosti čj. 47/2015 ze dne 19. 1. 2015.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.157/15
RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku – dotace Nadačnímu fondu Gaudeamus (na organizaci dějepisné soutěže studentů gymnázií) dle žádosti čj. 230/2015 ze dne 17. 4. 2015.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.158/15
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemků p.č.764 o výměře 103 m2, 768 o výměře 718 m2 a 50/1 o výměře 1242 v k.ú.Kamenice u Březové ze celkovou smluvní cenu 300.000,--Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.159/15
RM doporučuje ZM schválit odkoupení budovy čp.56 (na st.p.č.21 – vlastník Město Březová) v Kamenici za cenu 600.000,--Kč od pana Třešňáka Radovana bytem Březová, část Kamenice čp.10.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.160/15
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č.421/45 o výměře 99 m2 v k.ú.Březová u Sokolova na dobu určitou do 31.12.2016 p.Petrovi Vačurovi bytem Březová, Komenského čp.122.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 4 pro, 1 se zdržel

Usnesení č.161/15
RM doporučuje ZM schválit zadání Územního plánu Města Březová a bere na vědomí zhodnocení požadavků dotčených orgánů, kteří uplatnili u pořizovatele své požadavky na obsah Územního plánu města, vyplývající ze zvláštních právních předpisů, ostatních subjektů, sousedních obcí a vlastníků.

RM doporučuje ZM pověřit starostu města předat pořizovateli – Městskému úřadu v Sokolově - schválené zadání a tímto zajistit zpracování návrhu Územního plánu Města Březová.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.162/15
RM schvaluje přidělení bytu č.4 o velikosti 1+3 v čp.101 ul.Hlavní p.Nikole Bláhové bytem Březová, Hlavní čp.358.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.163/15
RM schvaluje přidělení bytu č.29 o velikosti 1+0 v čp.121 ul.Komenského p.Marii Šafránkové bytem Březová, nám.Míru čp.230.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.164/15
RM schvaluje zhotovitele veřejné zakázky s názvem „Prodloužení chodníků v obci Černý Mlýn na p.p.č.222/1, 222/6, 223/1, 223/2“ společnost SOKOSTAV HT s.r.o. Sokolov.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.165/15
RM schvaluje zhotovitele veřejné zakázky s názvem: „Autobusové zastávky Březová“ společnost Sergej Pajtaš, Sokolov.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.166/15
RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna na nákup knih v roce 2015.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné žádosti.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.167/15
RM schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o výpůjčce mezi Městem Březová a MAS Sokolovsko o.p.s. Obsahem dodatku je prodloužení bezplatného zapůjčení části technického vybavení pořízeného v rámci projektu „Pilotní projekt obnovy vzhledu vybraných obcí partnerských MAS“ (zůstatková hodnota 452.681,--Kč).

RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.168/15
RM schvaluje Dohodu o bezplatném převedení majetku z MAS Sokolovsko o.p.s. Jedná se o bezplatné předání části majetku pořízeného v rámci projektu s názvem „Pilotní projekt obnovy vzhledu vybraných obcí partnerských MAS“ (celková původní pořizovací cena 94.150,--Kč).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.169/15
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.229 nám.Míru (restaurace Budvarka) panu Petru Čtvrtečkovi bytem Březová, Dvořákova čp.140 na dobu 1 roku tj. od 1.6.2015 do 31.5.2016.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.170/15
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor (prodejna potravin) v čp.100-101 ul.Hlavní panu Zdenku Malíkovi bytem Ostrov, Hlavní třída čp.1000 na dobu 5 let tj. od 1.5.2015 do 30.4.2020.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.171/15
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.229 nám.Míru (fotoateliér) paní Janě Polcarové bytem Březová, Okružní čp.208 na dobu 1 roku tj. od 1.5.2015 do 30.4.2016.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.172/15
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského (kuchyňka v ZŠ) paní Janě Polcarové bytem Březová, Okružní čp.208 na dobu 1 roku tj. od 1.6.2015 do 30.5.2016.
RM pověřuje k dalšímu jednání ředitele ZŠ Mgr.Daneše Jiřího a starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.173/15
RM schvaluje přechod nájmu bytu č.4 v čp.100 ul.Hlavní z pana Martina Drugdy na bratra Tomáše Drugdu bytem tamtéž.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.174/15
RM doporučuje ZM podle § 84 odst.2 písm.e) zák.č.128/2000 Sb., o obcích:
1.  schválit změnu stanov Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska tak, že bude přijato nové znění stanov, které tvoří přílohu zápisu z jednání ZM
2.  místostarostovi města jako zástupci člena sdružení Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovsko uložit, aby za město jako za účastníka sdružení na jednání valné hromady dne 26.6.2015 kladně rozhodl o návrhu usnesení valné hromady, kterým bude rozhodnuto o změně stanov sdružení.

V případě, že by se této valné hromady nemohl místostarosta pan Jan Jiříček účastnit, bude město zastupovat člen Rady města pan Josef Brandl.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.175/15
RM doporučuje ZM podle § 84 odst.2 písm.e) zák.č.128/2000 Sb., o obcích:
1.Delegovat na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne 26.6.2015, která bude jednat o těchto záležitostech:
a)  zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2014 a o stavu majetku společnosti
b)  roční účetní závěrka společnosti k 31.12.2014
c)  zpráva dozorčí rady společnosti
d)  schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2014
e)  projednání odvolání člena dozorčí rady, volba nového člena dozorčí rady, volba jednatele, schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele, jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. místostarostu města pana Jana Jiříčka a 2.uložit mu, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl:
-   o schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2014
-   o odvolání člena dozorčí rady, volbě nového člena dozorčí rady a schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady a o volbě jednatele a o schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele.

V případě, že by se této valné hromady nemohl místostarosta pan Jan Jiříček účastnit, bude město zastupovat člen Rady města pan Josef Brandl.
Hlasováno: 5 pro

Po skončení jednání Rady města následovala valná hromada společnosti Služby města s.r.o.

Jednání ukončeno v 18.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili Jan Jiříček, Květoslava Šafnerová            

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »12.5.2015  

4. jednání RM Březová dne 13. dubna 2015

USNESENÍ – ZÁPIS

ze 4. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 13. 4. 2015 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni:p.Bouda,p.Jiříček(od 15.30 h.),p.Brandl,p.Runtová,p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Brandl

2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 3. zasedání ZM (27.4.2015)
b) Odměny neuvolněným členům ZM (Nařízení vlády č.52/2015)

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 8.4.2015
b) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 2.4.2015

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání výjezdní komise výstavby ze dne 1.4.2015
b) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 8.4.2015
c) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 12.3.2015
d) Zápis z jednání komise sportovní ze dne 11.3.2015

6. Různé:
a) Koordinační dohoda o vzájemné spolupráci s Policií ČR, Obvodní oddělení Sokolov-venkov
b) Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování servisních služeb výpočetní techniky s LUMA Computer spol.s.r.o. Sokolov
c) Smlouva o dílo – Územní plán Březové – Ing.arch.Pavel Krolák
d) Záměr prodloužení pronájmu nebyt.prostor v čp.229-fotoateliér
e) Záměr prodloužení pronájmu nebyt.prostor v čp.100 - potraviny
f) Záměr pronájmu nebyt.prostor v čp.226 – sklepní prostory
g) Záměr prodloužení pronájmu nebyt.prostor v čp.229 – Budvarka
h) Záměr pronájmu nebyt.prostor v čp.123 – kuchyňka ZŚ
i) Prodloužení pronájmu nebyt.prostor – restaurace v Rudolci
j) Pronájem nebyt.prostor v čp.123 – učebna – Mgr.Chladová D.
k) Výměna bytů č.4 a č.26 v čp.121 ul.Komenského
l) Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce–k.ú.Rudolec
m) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy a zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu – k.ú. Kamenice
n) Záměr pronájmu části pozemku p.č.421/45 v k.ú.Březová
o) Odkoupení pozemků v k.ú.Tisová a k.ú.Březová
p) Prodej a koupě pozemků mezi Městem Březová a p.Suchan Danou
r) Žádost o pořizování „ÚS města Březová – k.ú.Březová u Sokolova, rozvojová zóna I./B“
s) Souhlas s přijetím fin.částky – Mateřská škola, Komenského 11

7. Na vědomí:
a) Zápis ze zasedání správní rady MAS Sokolovsko o.p.s. ze dne 7.4.2015
b) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Březová za rok 2014

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.81/15
RM doporučuje ZM schválit tento program 3. zasedání ZM (27.4.2015):
1.  Zahájení
2.  Volba návrhové komise
3.  Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4.  Zpráva o činnosti výborů
5.  Kontrola úkolů
6.  Interpelace občanů
7.  Různé
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.82/15
Na základě Nařízení vlády č.37/2003 Sb. v platném znění nařízení vlády č.52/2015 Sb. RM doporučuje ZM schválit s účinností od 1.5.2015 měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva, tj.místostarostovi, členům rady, členům zastupitelstva, předsedům výborů a komisí tak, jak jsou navrženy. U souběhu výkonu funkcí bude vyplácena odměna jen za jednu funkci, vždy ta nejvyšší.

Podle shora uvedeného nařízení vlády nebudou odměny vypláceny členům výborů a komisí.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.83/15
RM schvaluje Pravidla poskytování individuálních dotací z rozpočtu města Březová.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.84/15
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace ve výši 300.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2015 TJ Olympie Březová na vybavení a činnost oddílů TJ Olympie Březová v roce 2015. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 300.000 Kč s TJ Olympie Březová a pověřit starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

V 15.30 hodin přišel p.Jiříček J.

Usnesení č.85/15
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace ve výši 80.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2015 FK Olympie Březová ve výši 80.000 Kč na startovné oddílů, nájem umělé plochy pro tréninky, odměny rozhodčím, na sportovní činnost a materiální vybavení FK Olympie Březová v roce 2015. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 80.000 Kč s FK Olympie Březová a pověřit starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.86/15
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 40.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2015 AMK Březová – klubu cyklotrialu na sportovní činnost a zajištění soutěže ME v biketrilau v roce 2015. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 40.000 Kč s AMK Březová - klubem cyklotrialu a pověřuje místostarostu města podpisem této smlouvy.

Pan starosta požádal dle zákona o vyloučení z hlasování.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.87/15
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 19.500 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2015 FK Flamengo Březová na sportovní potřeby, startovné, registrace hráčů, přestupy, úhradu za hřiště v roce 2015. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 19.500 Kč s FK Flamengo Březová a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.88/15
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 15.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2015 FC Rafani Rudolec na sportovní potřeby, startovné a ceny do turnajů v roce 2015.
RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 15.000 Kč s FC Rafani Rudolec a pověřuje starostu města podpisem této veřejnoprávní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.89/15
RM schvaluje podporu Florbalového klubu Březová ve formě úhrady zhotovení webových stránek Florbalového klubu Březová z rozpočtu města Březová (z org. Dotační fond) v roce 2015, a to do výše 4.000 Kč.
Pan Brandl požádal dle zákona o vyloučení z hlasování.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.90/15
RM schvaluje podporu pro Trial Team Březová ve formě úhrady materiálních nákladů do výše 20.000 Kč v rámci pořádání akce M ČR v trialu – Březovské šlapačky v roce 2015, a to z rozpočtu města Březová, z org. Dotační fond.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.91/15
RM schvaluje podporu pro Trial Team Březová ve formě úhrady materiálních nákladů do výše 30.000 Kč v rámci pořádání akce MS v trialu ve městě Sokolov v roce 2015, a to z rozpočtu města Březová, z org. Dotační fond.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.92/15
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 CK TEAM BIKE Březová jako ocenění za činnost v roce 2014, a to z rozpočtu org. Dotační fond. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč s CK TEAM BIKE Březová a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.93/15
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 6.000 Kč Tělovýchovné unii Sokolov jako ocenění za činnost v roce 2014, a to z rozpočtu org. Dotační fond. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 6.000 Kč s Tělovýchovnou unií Sokolov a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.94/15
RM souhlasí s podporou Nordic Walking, o.s. ve formě úhrady materiálních nákladů na pořádání akcí Nordic Walking v roce 2015 do výše 5.000 Kč, a to z rozpočtu města Březová, z org. Dotační fond.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.95/15
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 4.000 Kč Ondřeji Martínkovi, zastoupenému otcem Radkem Martínkem, jako ocenění za reprezentaci města Březová v roce 2014, a to z rozpočtu org. Dotační fond. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 4.000 Kč s Ondřejem Martínkem, zastoupeným otcem Radkem Martínkem a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.96/15
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 4.000 Kč Elišce Černochové, zastoupené matkou Simonou Wahlichovou, jako ocenění za reprezentaci města Březová v roce 2014, a to z rozpočtu org. Dotační fond. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 4.000 Kč s Eliškou Černochovou, zastoupené matkou Simonou Wahlichovou a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.97/15
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 30.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2015 Pionýru Březová na zajištění akcí pro děti, na provoz oddílů a klubovny PS Březová a na údržbu a úhradu energií na pionýrské základně Bystřina v roce 2015. Z dotace nesmí být hrazeno stravování. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 30.000 Kč s Pionýrem Březová a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.98/15
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 15.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2015 SDH Březová na zajištění tábora mladých hasičů, na materiální vybavení a materiální zajištění soutěží družstev mladých hasičů v roce 2015. Z dotace nesmí být hrazeno stravování. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 15.000 Kč s SDH Březová a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.99/15
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 30.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2015 ČS chovatelů Kostelní Bříza na zajištění krajské chovatelské výstavy a údržbu areálu ČS chovatelů v Kostelní Bříze. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 30.000 Kč s ČS chovatelů Kostelní Bříza a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.100/15
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 7.000 Kč ČS zahrádkářů Březová jako ocenění činnosti spolku v roce 2014, a to z rozpočtu org. Dotační fond. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 7.000 Kč s ČZS Březová a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.101/15
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč ČS včelařů Kynšperk nad Ohří jako ocenění činnosti svazu v roce 2014, a to z rozpočtu org. Dotační fond. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč s ČS včelařů Kynšperk nad Ohří a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.102/15
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 6.000 Kč MS ČČK Březová, jako ocenění činnosti MS ČČK v roce 2014, a to z rozpočtu org. Dotační fond. Dar je určen výhradně pro zajištění potřeb MS ČČK Březová. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 6.000 Kč s ČČK - MS Březová a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.103/15
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč Agentuře osobní asistence, o.p.s., Sokolov, jako ocenění činnosti agentury v roce 2014, a to z rozpočtu org. Dotační fond.
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč s Agenturou osobní asistence a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.104/15
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Svazu diabetiků Sokolov jako ocenění za péči o občany Březové, a to z rozpočtu org. Dotační fond. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč se Svazem diabetiků Sokolov a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.105/15
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1.600 Kč Svazu tělesně postižených Sokolov jako ocenění za péči o občany Březové, a to z rozpočtu org. Dotační fond.
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 1.600 Kč se Svazem tělesně postižených Sokolov a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.106/15
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč Společnosti pro ranou péči jako ocenění za služby poskytované občanům Březové, a to z rozpočtu org. Dotační fond. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč se Společností pro ranou péči a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.107/15
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč Střední škole živnostenské Sokolov jako ocenění za pořádání Veletrhu fiktivních firem, a to z rozpočtu org. Dotační fond. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč se Střední školou živnostenskou Sokolov a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.108/15
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p.č.494/6 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 200,--Kč/m2. Část pozemku je vyznačena v mapě, která tvoří přílohu tohoto záměru.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.109/15
RM doporučuje ZM neschválit záměr prodeje částí pozemků p.č.377/1 v k.ú.Březová u Sokolova.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.110/15
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku p.č.19/16 o výměře 85 m2 v k.ú.Kostelní Bříza za cenu 120,--Kč/m2.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.111/15
RM doporučuje ZM neschválit záměr prodeje části pozemku p.č.651/22 v k.ú.Kamenice u Březové.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.112/15
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p.č.51/1 o výměře cca 2 200 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za těchto podmínek:
-   pozemek bude odprodán až po dokončení stavby RD a předložení souhlasu stavebního úřadu s trvalým užíváním
-   na užívání pozemku bude uzavřena nájemní smlouva s výší nájemného 5,--Kč/m2/rok, spojená se smlouvou o budoucí smlouvě s uvedením kupní ceny ve výši 90,--Kč/m2
-   pokud stavebník uvede stavbu do trvalého užívání do 3 let od uzavření smlouvy, bude již uhrazené nájemné odečteno od kupní ceny pozemku
-   pokud stavebník do 3 let od uzavření smlouvy stavbu rodinného domu nezahájí, smlouva se ruší a pozemek bude vrácen městu bez jakýchkoliv nároků
Hlasováno: 4 pro, 1 proti

Usnesení č.113/15
RM schvaluje přidělení bytu č.5 o velikosti 1+1 v čp.121 ul.Komenského p.Zdeně Převrátilové bytem Březová, Sklářská čp.92.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy po úhradě příslušné jistoty.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.114/15
RM schvaluje p.Daně Louvarové bytem Březová, Sklářská čp.84 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem otce ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.115/15
RM schvaluje p.Blance Čtvrtečkové bytem Březová,nám.Míru čp.140 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem sestry ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.116/15
RM schvaluje Koordinační dohodu o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku s Policií ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, územní odbor Sokolov, Obvodní oddělení Sokolov-venkov.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.117/15
RM schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytování servisních služeb výpočetní techniky s LUMA Computer, spol.s.r.o. Sokolov s účinností od 1.5.2015.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.118/15
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo upravené v souladu s Občanským zákoníkem , ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zák.č.137/2006 o veřejných zakázkách, v platném znění, nahrazující smlouvu o dílo uzavřenou dle obchodního zákoníku a dle stavebního zákona před novelou č.350/2012 Sb. na vypracování Územního plánu města Březová mezi Městem Březová a Ing.arch.Pavlem Krolákem, Zázvorkova 1998, Praha 5.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.119/15
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.229, nám.Míru – fotoateliér.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.120/15
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.100 ul.Hlavní – prodejna potravin.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.121/15
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.226 ul.Okružní – sklep.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.122/15
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.229, nám.Míru – restaurace Budvarka.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.123/15
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského – kuchyňka ZŠ.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.124/15
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor – restaurace čp.34 Rudolec s p.Gitou Fašinovou bytem Březová, část Rudolec čp.80 na dobu 5 let tj.od 1.4.2015 do 31.3.2020.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.125/15
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského Mgr.Daně Chladové bytem Březová, Hlavní čp.354 na dobu 5 let tj. od 1.4.2015 do 31.3.2020.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.126/15
RM schvaluje výměnu bytu č.4 (nájemce p.Tomová) a bytu č.26 (nájemce p.Togyerová) v čp.121 ul.Komenského.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.127/15
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.IE-12-0004091/VB/P001 z důvodu stavby Březová, Rudolec, kNN na pozemcích p.č.58/1, 68/1, 68/3, 512/13 a 1031/4 v k.ú.Rudolec u Březové mezi Městem Březová a ČEZ Distribuce a.s. zastoupené společností ENPRO Energo s.r.o.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.128/15
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.IP-12-0003789/VB00 z důvodu plánované výstavby zařízení distribuční soustavy „Kamenice, SO,p.č.51/1,kNN“ na pozemcích p.č.51/1, 77/2 a 77/4 v k.ú.Kamenice u Březové mezi Městem Březová a ČEZ Distribuce a.s. zastoupené společností MONTPROJEKT a.s..
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.129/15
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.421/45 o výměře 99 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 3,50 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.130/15
RM doporučuje ZM schválit odkoupení pozemků p.č.829/71 o výměře 282 m2 v k.ú.Tisová u Sokolova, p.č.2366/51 o výměře 39 m2, p.č.2366/53 o výměře 245 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 20.000,--Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.131/15
RM doporučuje ZM schválit zrušení usnesení ZM č.69/13, kterým byl schválen záměr směny pozemků v k.ú.Arnoltov a Rudolec u Březové mezi Městem Březová a p.Suchan Danou bytem Březová část Rudolec čp.15.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.132/15
RM doporučuje ZM schválit odkoupení pozemků p.č.1/1 o výměře 1919 m2 a p.č.1/6 o výměře 4406 m2 za cenu 58,--Kč/m2 v k.ú.Arnoltov.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.133/15
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemků 38/3 o výměře 270 m2, p.č.57/9 o výměře 347 m2, p.č.133/7 o výměře 314 m2, p.č.960/6 o výměře 5 m2 a 960/5 o výměře 5 m2 v k.ú. Rudolec u Březové za cenu 58 Kč/m2.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.134/15
RM schvaluje dle §6 odst.6 písm.b) zák.č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) žádost o pořizování „ÚS města Březová – k.ú.Březová u Sokolova, rozvojová zóna I./B., lokalita 26 – část“ (v intencích platného ÚP města Březová ze dne 27.11.2006 s účinností od 15.12.2006) Městským úřadem Sokolov, tj.úřadem územního plánování dle §6 odst.1 písm.č) zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
RM pověřuje starostu podpisem všech souvisejících dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.135/15
RM souhlasí s přijetím finanční částky příspěvkové organizaci Mateřská škola, Komenského 11, Březová na pokrytí mzdy asistenta pedagoga nad rámec pracovní smlouvy ve formě Dohody o provedení práce, darovací smlouvou od firmy Unitrans Pro s.r.o, Dolní Rychnov, Bergmanova 391. Finanční obnos se bude odvíjet od skutečně odpracovaných hodin, dle výkazu a bude poukazován na účet Mateřské školy měsíčně, tzn.nejdéle do 8. dne v měsíci po odpracovaném období (70,--Kč/hodina).
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 15.30 hod.

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jan Jiříček, Josef Brandl

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »14.4.2015  

3. jednání RM Březová dne 9. března 2015

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 3. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 9.3.2015 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Brandl

2. Kontrola úkolů:
Rada města- k dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

Zastupitelstvo města – úkol č.1/15 – řešit žádost zástupců společenství domů Okružní 173,174 a 175 k odstranění vad v důsledku digitalizace Březové – úkol se plní, společná schůzka se uskuteční 11.3.2015 v 16.00 hodin.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 2. zasedání ZM (30.3.2015)
b) Rozpočet města a pravidla rozpočtového procesu v roce 2015
c) Obecně závazná vyhláška města č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 2.3.2015
b) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 2.3.2015

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 2.3.2015
b) Zápis z jednání komise pro integrované obce ze dne 16.2.2015

6. Různé:
a) Smlouva pro rok 2015 na deratizaci, dezinfekci a desincekci pro krytí potřeb hygienické, zdravotně i morálně bezpečné provozovatelnosti objektů s firmou de Wolf GRROUP s.r.o.
b) Smlouva o zřízení věcného břemene z důvodu umístění podzemního vedení NN s ČEZ Distribuce a.s.Děčín
c) Pronájem části pozemku p.č.516 v k.ú.Březová – Huu Ninh Ngueyn
d) Žádost o prominutí nájmu z nebytových prostor v čp.230 na nám.Míru – p.Polcarová
e) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského (bývalý sklad v přízemí)
f) Zapůjčení nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského – sdružení Duha TNT
g) Zapůjčení nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského – Fitness centrum
h) Zapůjčení nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova – Baby centrum Slunečnice
i) Dodatek č.1 Příkazní smlouvy „Zlepšení nakládání s odpady“
j) Smlouva o zřízení věcného břemene – veřejné osvětlení v k.ú.Rudolec
k) Smlouva o zřízení služebnosti v k.ú.Rudolec – komunikační vedení

7. Na vědomí:
a) Inventarizační zpráva za rok 2014
b) Informace k současnému stavu restaurace v Kamenici

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.57/15
RM doporučuje ZM schválit tento program 2. zasedání ZM (30.3.2015):
1.  Zahájení
2.  Volba návrhové komise
3.  Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4.  Zpráva o činnosti výborů
5.  Kontrola úkolů
6.  Interpelace občanů
7.  Rozpočet města a pravidla rozpočtového procesu v roce 2015
8.  OZV č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
9.  Různé
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.58/15
RM doporučuje ZM schválit rozpočet Města Březová na rok 2015 dle předloženého návrhu: Příjmy 77.779,050 ti.Kč, příjem (čtvrtletní odvod 3% z vyplacených mezd v roce 2014) do sociálního fondu 368,000 tis.Kč, provozní výdaje 67.839,911 tis.Kč, finanční vypořádání za rok 2014 14,139 tis.Kč, kapitálové výdaje 56.785,000 tis.Kč, přijaté úvěry 48.000,000 tis.Kč, splátky úvěrů -1.140,000 tis.Kč.
RM doporučuje ZM schválit pravidla rozpočtového procesu v roce 2015.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.59/15
RM schvaluje pro rok 2015 limit počtu pracovníků MěÚ v hlavním pracovním poměru 33 (+ 2 od 1.10.2015) z toho:
HSO      11
Knihovna 1 (+1 od 1.10.2015)
SMM      3
MH + IO  11
BH       2
Domovnice  2
MFC      3 (+ 1 od 1.10.2015) a 4 pracovníky na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.60/15
RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.61/15
RM schvaluje účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Základní škola Březová, Komenského čp.232 za rok 2014.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.62/15
RM schvaluje účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Březová, Komenského čp.11 za rok 2014.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.63/15
RM schvaluje účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Březová, Smetanova čp.218 za rok 2014.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.64/15
RM schvaluje Plán inventur majetku a závazků Města Březová pro rok 2015 a pověřuje vedoucího ekonomického oddělení aktualizací Plánu inventur pro rok 2015 a jeho příloh 1 – 3 podle aktuálně používaných majetkových účtů, podle aktuálního personálního obsazení odpovědných osob a zajištěním případných náhradníků do jednotlivých dílčích inventarizačních komisí.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.65/15
RM schvaluje přidělení bytu č.4 o velikosti 1+1 v čp.122 ul.Komenského sl.Michale Čejkové bytem Březová,Komenského čp.121.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.66/15
RM schvaluje přidělení bytu č.23 o velikosti 1+1 v čp.122 ul.Komenského p.Heleně Amstätterové bytem Březová, Hlavní čp.111.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.67/15
RM schvaluje p.Štěpánovi Pivarčimu bytem Březová, Sklářská čp.85 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.68/15
RM schvaluje p.Marii Bystré bytem Březová, Komenského čp.122 finanční příspěvek ve výši 3.000,--Kč na ošacení pro své tři nezletilé děti (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.69/15
RM schvaluje zakoupení 2 ks balíčků „Velikonoční tradice“ za 1.776,--Kč (z rozpočtu města) od společnosti FOR HELP Ostrava (podpora dětí s autismem).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.70/15
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na deratizaci, dezinfekci a desincekci pro krytí potřeb hygienické, zdravotně i morálně bezpečné provozovatelnosti objektů a veřejného prostranství pro katastr města Březová na rok 2015 s firmou de WolfGROUP s.r.o. Cheb.  
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.71/15
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.IP-12-0002187/VB001 z důvodu umístění podzemního vedení NN na pozemcích p.č.421/44 a 443/1 v k.ú.Březová u Sokolova v rámci stavby „Březová, zahrádky,p.443/31 – Sauková,kNN“ mezi Městem Březová a ČZ Distribuce a.s.Děčín, zastoupené společností Diviš elektro centrum s.r.o.Kraslice.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.72/15
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č.516 o výměře 30 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 10,--Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2015 Huu Ninh Nguyen bytem Sokolov, Atletická 1998.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.73/15
RM schvaluje prominutí nájmu z nebytových prostor v čp.230 nám.Míru za 2 měsíce (leden,únor 2015)ve výši 2.668,--Kč p.Janě Polcarové bytem Březová, Okružní čp.208 z důvodu zateplení budovy MěÚ a znemožněného přístupu do těchto prostor.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.74/15
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského (bývalý sklad v přízemí).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.75/15
RM schvaluje zapůjčení nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského (třída v přízemí) sdružení Duha TNT – sdružení pro mládež, zastoupené p. Gabrielou Vébrovou na dobu neurčitou.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.76/15
RM schvaluje zapůjčení nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského (2 třídy v 1.poschodí) Fitness centrum Březová, zastoupené p.Pavlem Kočickým na dobu neurčitou.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.77/15
RM schvaluje zapůjčení nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova Baby centrum Slunečnice, zastoupené p.Evou Runtovou na dobu neurčitou.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.78/15
RM schvaluje dodatek č.1 Příkazní smlouvy Svoz _01_2014, na projekt „Zlepšení nakládání s odpady v městě Březová“, kterým se upravuje částka o DPH z důvodu, že příkazce se stal plátcem DPH a snižuje se odměna o korekci 5% z celkové původní výše 108.000,--Kč včetně DPH na upravených 102.600,--Kč včetně DPH, za korekci výše podpory z OPŽP ve výši 5% za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.79/15
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene č.MP/VB/T15/013 z důvodu stavby veřejného osvětlení „SO 422 – Veřejné osvětlení“ na pozemku p.č.160/2 v k.ú.Rudolec u Březové mezi Městem Březová (strana oprávněná), p.Černohorský Ivo bytem Dalovice, Trnitá 78 (strana povinná) a Ředitelství silnic a dálnic ČR (stavebník vynucené překládky vedení veřejného osvětlení).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.80/15
RM schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti k pozemku p.č.68/1 a 960/4 v k.ú. Rudolec u Březové mezi Městem Březová (strana obtížená) a O2 Czech Republic a.s. Praha zastoupená společností Šindy a.s. (strana oprávněná). Služebnost spočívá ve zřízení, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení.
Hlasováno: 5 pro

Jednání byloukončeno v 17.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jan Jiříček, Josef Brandl

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »12.3.2015  

2. mimořádné jednání RM Březová dne 23. února 2015

USNESENÍ - ZÁPIS

z 2. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 23.2.2015 od 18.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Šafnerová

2. Program jednání:
a) Výběr dodavatele veřejné zakázky „Zasíťování pozemků 16 RD Výsluní Březová u Sokolova“

RM přijala toto usnesení:

Usnesení č.56/15
RM schvaluje zhotovitele veřejné zakázky „Zasíťování pozemků 16 RD Výsluní Březová u Sokolova“ společnost Oto Szakoš, Nové Hamry čp.392.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 19.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jan Jiříček, Květoslava Šafnerová

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »24.2.2015  

2. jednání RM Březová dne 9. února 2015

USNESENÍ - ZÁPIS

z 2. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 9.2.2015 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Runtová, p.Brandl, p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Runtová

2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 1. zasedání ZM (23.2.2015)
b) Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – výše poplatku pro rok 2015

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 2.2.2015

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise výstavby ze dne 2.2.2015
b) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 2.2.2015
c) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 5.2.2015
d) Zápis z jednání komise sportovní ze dne 2.2.2015

6. Různé:
a) Darovací smlouva s Českou spořitelnou a.s. – sportovní ples
b) Darovací smlouva s Morez stavební s.r.o. – sportovní ples
c) Dodatek č.18 s Autobusy Karlovy Vary a.s. – linková doprava
d) Dohoda o vydání bezdůvodného obohacení z neúmyslné těžby dřevní hmoty s Lesy ČR s.p.
e) Vyřazení nepotřebného majetku města
f) Záměr pronájmu nebytových prostor – restaurace v Rudolci
g) Pronájem nebytových prostor – Komenského čp.123 – p.Makoň
h) Pronájem nebytových prostor – nám.Míru čp.133- Ing.Pešinová
i) Pronájem nebytových prostor – Komenského čp.123 – p.Pirklová
j) Pronájem části pozemku v k.ú.Březová – manželé Jamnický
k) Žádosti o nadační příspěvky z Karlovarského kraje
l) Žádost o nadační příspěvek z MMR

7. Na vědomí:
a) Žádost MUDr.Fišerové o uvolnění z funkce zastupitele
b) Zápis ze zasedání správní rady MAS Sokolovsko ze dne 6.1.2015
c) Zápis z pracovního setkání s Policií Sokolov-venkov a Městskou policií Sokolov ze dne 19.1.2015
d) Zápis z jednání valné hromady Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska a Sokolovské vodárenské s.r.o. ze dne 19.12.2014
e) Zápis z jednání k MHD s Autobusy Karlovy Vary a.s. ze dne 21.1.2015
f) Zpráva o vyřízených stížnostech za rok 2014
g) Zpráva o činnosti MěÚ v oblasti poskytování informací podle zák.č.106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím)
h) Oznámení Městské knihovny o likvidaci zastaralých a zničených knih
i) Návrhy na ocenění pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení v Karlovarském kraji
j) Informace k rozpočtu na rok 2015

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.35/15
RM doporučuje ZM schválit tento program 1. zasedání ZM (23.2.2015):
1.  Zahájení
2.  Volba návrhové komise
3.  Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4.  Zpráva o činnosti výborů
5.  Kontrola úkolů
6.  Interpelace občanů
7.  Slib nového člena ZM
8.  Obecně závazná vyhláška města č.1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů–výše poplatku pro rok 2015
9.  Různé
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.36/15
RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města č.1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – výše poplatku pro rok 2015.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.37/15
RM doporučuje ZM schválit plán práce kontrolního výboru pro rok 2015.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.38/15
RM doporučuje ZM schválit základní ceny za prodej pozemků dle předloženého návrhu.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.39/15
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.516 o výměře 30 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 10,--Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2015.
Hlasováno: 4 pro, 1 se zdržel

Usnesení č.40/15
RM neschvaluje výměnu bytu č.2 (nájemce p.Fiala) a bytu č.25(nájemce p.Rakaš) ul.Komenského čp.121.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.41/15
RM schvaluje p.Romaně Dorňákové bytem Březová, Smetanova čp.154 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pobytem v nemocnici společně se synem ve výši 600,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.42/15
RM schvaluje p.Soně Lehnerové bytem Březová, Luční čp.357 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pobytem v lázních společně se synem ve výši 5.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.43/15
RM odvolává z funkce člena komise sportovní pana Petra Kortuse (studijní důvody) a jmenuje jako členy pana Tomáše Brandla bytem Březová, Komenského čp.346 a pana Jana Drenku bytem Březová, část Rudolec čp.87.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.44/15
RM schvaluje Darovací smlouvu s Českou spořitelnou a.s.. Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 3.000,-- Kč na konání městského sportovního plesu.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.45/15
RM schvaluje Darovací smlouvu s Morez stavební s.r.o. Plzeň. Předmětem smlouvy je poskytnutí nepeněžního daru ve výši 1.126,--Kč na konání městského sportovního plesu.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.46/15
RM schvaluje Dodatek č.18 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě s Autobusy Karlovy Vary s.s. Karlovy Vary.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.
Hlasování: 5 pro

Usnesení č.47/15
RM schvaluje uzavření Dohody o vydání bezdůvodného obohacení z neúmyslné těžby dřevní hmoty s Lesy ČR s.p.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.48/15
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města dle předloženého návrhu - DDHM ve výši 148.201,65 Kč, DHM ve výši 52.958,--Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.49/15
RM schvaluje záměr pronájmu – prodloužení nebytových prostor (restaurace) v Rudolci čp.34.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.50/15
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského (propojovací krček internátu) za účelem skladu zvukových aparatur p.Vladimíru Makoňovi bytem Březová, Komenského čp.120 na dobu 5 let tj. od 1.3.2015 do 28.2.2020.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.51/15
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp.133 na nám.Míru (cukrářství) Ing.Šárce Pešinové bytem Březová čp.20 na dobu 5 let tj. od 1.3.2015 do 28.2.2020.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.52/15
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského (relaxační studio) p.Pavlíně Pirklové bytem Březová, Hlavní čp.358 na dobu 5 let tj. od 1.2.2015 do 31.1.2020.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.53/15
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č.494/16 o výměře 160 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 3,50 Kč/m2/rok manželům Jamnickým bytem Sokolov, Křížová 150 na dobu určitou do 31.12.2018.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.54/15
RM doporučuje ZM schválit podání žádostí o nadační příspěvek poskytovatele Karlovarského kraje na realizaci projektů:
Podpora sboru dobrovolných hasičů pro rok 2015     250.000,--Kč
Informační pohlednice – turistické cíle                      30.000,--Kč
Březová – podpora územně plánovací činnosti         150.000,--Kč
Úprava běžeckých stop 2015/2016                           50.000,--Kč
RM doporučuje ZM schválit případné spolufinancování ostatních nákladů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.55/15
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o nadační příspěvek poskytovatele MMR na realizaci projektu „Pokračování chodníků v obci Černý Mlýn“ ve výši 400.000,--Kč.
RM doporučuje ZM schválit případné spolufinancování ostatních nákladů.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 17.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jan Jiříček, Eva Runtová

Schválil: Miroslav Bouda – starosta města

Přečíst »11.2.2015  

1. mimořádné jednání RM Březová dne 2. února 2015

USNESENÍ - ZÁPIS

z 1. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 2.2.2015 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Runtová, p.Šafnerová, Brandl

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Brandl

2. Program jednání:
a) Výběr zhotovitele veřejné zakázky „Výkon činností autorského dozoru – Multifunkční centrum Březová – 2.etapa“
b) Výběr zhotovitele veřejné zakázky „Výkon činností TDI  – Multifunkční centrum Březová – 2.etapa“
c) Výběr zhotovitele veřejné zakázky „Výkon činností BOZP – Multifunkční centrum Březová – 2.etapa“
c) Výběr zhotovitele veřejné zakázky „Dotační management – Multifunkční centrum Březová – 2.etapa“

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.31/15
RM schvaluje zhotovitele veřejné zakázky s názvem „Výkon činností autorského dozoru – Multifunkční centrum Březová – 2 etapa“ Ing.Petra Potužáka, projektová kancelář, Loket, T.G.Masaryka 132/7.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.32/15
RM schvaluje zhotovitele veřejné zakázky s názvem „Výkon činností TDI – Multifunkční centrum Březová – 2 etapa“ Jarmilu Tůmovou, Habartov, Karla Čapka 108/4.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.33/15
RM schvaluje zhotovitele veřejné zakázky s názvem „Výkon činností BOZP – Multifunkční centrum Březová – 2 etapa“ společnost Koordinátor CV s.r.o., Chomutov, Málkova 37.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.34/15
RM schvaluje zhotovitele veřejné zakázky s názvem „Dotační management – Multifunkční centrum Březová – 2 etapa“ Jarmilu Tůmovou, Habartov, Karla Čapka 108/4.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 15.30 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jan Jiříček, Josef Brandl

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »2.2.2015  

1. jednání RM Březová dne 12. ledna 2015

USNESENÍ - ZÁPIS

z 1. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 12.1.2015 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Šafnerová
2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.
3. Hlavní zprávy:
a) Odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, organizacím, sportovním reprezentantům a funkcionářům
b) Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů městské policie

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 8.12.2014 a 7.1.2015

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise výstavby ze dne 15.12.2014
b) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 5.1.2015
c) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 11.12.2014 a 8.1.2015

6. Různé:
a) Seznam členů zásahové jednotky na rok 2015
b) Odpisový plán Základní školy na rok 2015
c) Odpisový plán Mateřské školy, Komenského 11 na rok 2015
d) Odpisový plán Mateřské školy, Smetanova 218 na rok 2015
e) Finanční dar na maturitní ples–Integrovaná střední škola Cheb
f) Přechod nájmu bytu č.9 v čp.122 ul.Komenského
g) Přidělení bytu č.14, v čp.120 ul.Komenského – p.Suchý Pavel
h) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského
i) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského
j) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.133 nám.Míru
k) Výše nájemného v nebytových prostorách v roce 2015
l) Dohoda o uznání a úhradě dluhu – V.Beňovská
m) Dohoda o uznání a úhradě dluhu – M.Walter
n) Určení zastupitele města pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování ÚP města
o) Pronájem-prodloužení nájemních smluv na pozemky
p) „Školní areál Komenského čp.123, Březová – zateplení“

7. Na vědomí:
a) Zápis z jednání likvidační komise
b) Zápis z pracovního setkání s Policií Sokolov-venkov a Městskou policií Sokolov
c) Kolektivní smlouva mezi Městem Březová a ZO MěÚ Březová do roku 2018
d) Informace o činnosti Místní akční skupiny Sokolovsko o.p.s.
e) Pozvánka na ustavující zasedání Valné hromady partnerů MAS Sokolovsko o.p.s., které se koná 20.1.2015
f) Oznámení o zrušení zadávacího řízení „Výkon činnosti TDI – Multifunkční centrum Březová – 2 Etapa“
g) Plánované jednání ZM v lednu se nebude konat (nedostatek materiálů k projednání)

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.1/15
V souladu s usn.ZM č.80/14 ze dne 22.12.2014 RM schvaluje finanční odměny aktivním občanům, členům komisí, vedoucím společenských organizací a reprezentantům města za rok 2014 dle předloženého návrhu.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.2/15
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů městské policie mezi Městem Sokolov a Městem Březové od 1.3.2015 do 31.12.2015.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.3/15
RM schvaluje Ceník základních cen nájemného z pozemků od 1.1.2015 dle předloženého návrhu komise výstavby.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.4/15
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č.494/16 o výměře 160 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 3,50 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.5/15
RM schvaluje přidělení bytu č.1 o velikosti 1+1 v čp.131 nám.Míru p.Jiřině Putyrové bytem Březová, Komenského čp.122.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistiny.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.6/15
RM schvaluje přidělení bytu č.3 o velikosti 1+1 v čp.131 nám.Míru p.Petru Majerovi bytem Březová, Komenského čp.122.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistiny.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.7/15
RM schvaluje p.Janu Kadlečkovi bytem Březová, Okružní čp.172 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manželky ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.8/15
RM schvaluje p.Marii Brunnerové bytem Březová, Komenského čp.122 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem druha ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.9/15
RM schvaluje seznam členů zásahové jednotky na rok 2015.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.10/15
RM schvaluje odpisový plán na rok 2015 příspěvkové organizace Základní škola, Komenského čp.232, Březová.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.11/15
RM schvaluje odpisový plán na rok 2015 příspěvkové organizace Mateřská škola, Komenského čp.11, Březová.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.12/15
RM schvaluje odpisový plán na rok 2015 příspěvkové organizace Mateřská škola, Smetanova čp.218, Březová.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.13/15
RM schvaluje finanční dar ve výši 1.000,--Kč Integrované střední škole Cheb, Obrněné brigády 6 (maturitní ples).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.14/15
RM schvaluje přechod nájmu bytu č.9 v čp.122 ul.Komenského z nájemce p.Štefana Drbula na p.Marii Brunnerovou bytem tamtéž (úmrtí).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.15/15
RM schvaluje přidělení bytu č.14 o velikosti 1+2 v čp.120 ul.Komenského p.Pavlu Suchému bytem Březová, Komenského čp.250 (náhradní byt za rekonstruovaný byt v kulturním domě).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.16/15
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského o výměře 31,20 m2 (propojovací krček internátu).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.17/15
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského (Relax uno).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.18/15
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.133 na nám.Míru (cukrářství).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.19/15
RM schvaluje nenavyšování nájemného v nebytových prostorách o inflaci pro rok 2015 a ponechat stejnou výši jako v roce 2014.
P.Jiříček a p.Brandl požádali dle zákona o vyloučení z hlasování.
Hlasováno: 3 pro, 2 se zdrželi

Usnesení č.20/15
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 19.006,--Kč s p.Václavou Beňovskou bytem Březová, Komenského čp.121. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 7-11/2014, nedoplatku vyúčtování topné sezony a penále.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.21/15
RM ruší své usnesení č.196/14 ze dne 30.6.2014, kterým schválila Dohodu o uznání a úhradě dluhu s p.Miroslavem Walterem ve výši 16.789,--Kč do 20.12.2014.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.22/15
RM schvaluje uzavření  Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 37.981,--Kč s p.Miroslavem Walterem bytem Březová, nám.Míru čp.131. Dlužná částka je za nájemné a služby spojené s užíváním bytu za měsíce 1-12/2014 a poplatku z prodlení. Dlužná částka bude placena v měsíčních splátkách 1.000,--Kč, počínaje měsícem leden 2015. V prosinci do 20.12.2015 bude doplacen zbytek tzn.26.981,-- Kč a penále.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.23/15
RM doporučuje ZM určit zastupitele města p.Miroslava Boudu pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování Územního plánu města Březová.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.24/15
RM schvaluje pronájem (pacht) - prodloužení nájemních (pachtovních) smluv na pozemky na dobu určitou do 31.12.2018:

Katastrální území Březová u Sokolova

p.p.č. výměra nájemné/rok nájemce 393 49 m2 1200 Kč Komárek Lubomír
Březová č.p. 2 421/45 122 m2 427 Kč Gelbič Jan
Březová, nám. Míru 421/45 99 m2 347 Kč Folprecht David
Březová,Sklářská 125 421/45 81 m2 284 Kč Pokorná Alena
Březová, Sklářská 125 421/45 99 m2 347 Kč Manželé Adamcovi
Březová,Hlavní 358 421/45 99 m2 347 Kč Opltová Taťána
Březová,Okružní 176 421/45 99 m2 347 Kč Petrůjová Marie
Březová, Okružní 177 421/45 99 m2 347 Kč Heinzová Alena
Březová, Okružní 17 421/45 100 m2 350 Kč Černík Robert
Březová, Odborářů 350 421/45 99 m2 347 Kč Tarasová Ermgard
Březová, nám.Míru 139 421/45 18 m2 63 Kč Beranová Jiřina
Březová, Smetanova 158 497/2 58 m2 1200 Kč Pešinová Eva
Březová, Okružní 206 421/1+421/48 350 m2 1225 Kč Kotrch Jaromír
Březová, Okružní 328 421/1+421/48 768 m2 2688 Kč ing.Černický Jiří
Březová, Okružní 327 328 293 m2 1 026Kč Pivarči Petr
Březová, Okružní 204 328 100 m2 350 Kč Mark Otto
Březová, Okružní 205 328 15 m2 53 Kč Šafránková Marie
Březová, Okružní 204 377/1 400 m2 1400 Kč Andrlová Jana
Březová, Sklářská 81 377/1 400 m2 1400 Kč Dičková Jiřina
Březová, Smetanova 155 377/1 400 m2 1400 Kč Immerová Jana
Březová, Elektrárenská 188 377/39 27 m2 95 Kč Fazekašová Miloslava
Březová, Okružní 208 481/1 65 m2 228 Kč Votavová Jana
Březová, Dvořákova 143 481/1 60 m2 210 Kč Novák Jaroslav
Březová, Okružní 246 294 65 m2 228 Kč Malátová Ingrid
Březová, Odborářů 350 476/1 440 m2 1540 Kč Lászlóová Jana
Březová,Budovatelů 299 476/1 400 m2 1400 Kč Tancl Miroslav
Březová,Budovatelů 301 476/1 100 m2 350 Kč Makaj Petr
Březová,G.Svobody 292 476/1 247 m2 865 Kč Kraus Josef
Březová, Budovatelů 300 61/1 165 m2 578 Kč Dibala Martin
Březová, Hlavní 354 50/1 2392 m2 11960 Kč Sokolovská vodárenská s.r.o.

Katastrální území Kamenice u Březové

p.p.č. výměra nájemné/rok nájemce 50/1 1242 m2 621 Kč Třešňák Radovan
Kamenice 10 st. 764 103 m2 1030 Kč Třešňák Radovan
Kamenice 10 st. 23/2 718 m2 2154 Kč Třešňák Radovan
Kamenice 10 st. 21 331 m2 3310 Kč Třešňák Radovan
Kamenice 10 88/2 400 m2 1000 Kč Reichová Alena
Citice 193 85/2 500 m2 500 Kč Reichová Alena
Citice 193 651/14 650 m2 650 Kč Pajtaš Pavel
Lomnice,Novolomnická 212 651/14 414 m2 828 Kč Kyselka Václav
Kamenice 82 651/14 200 m2 500 Kč Zemek Vladimír
Březová Okružní 212 651/53 191 m2 382 Kč Kyselka Václav
Kamenice 82 110/1 250 m2 bezúplatný ing.Střeska Jaromír
Kamenice 62 110/21 186 m2 bezúplatný Krauzová Nicole
Kamenice 78 651/22 70 m2 210 Kč Spaceková Eva
Kamenice 80 110/11 150 m2 150 Kč Pravda Jaroslav
Kamenice 9 171 531 m2 531 Kč Černý Jaroslav
Sokolov,Alšova 1736 86+90/1 3058 m2 1529 Kč Grujbár Ludvík
Sokolov,Švabinského 1703 99/2,3,4 1454 m2 3635 Kč Horychová Marie
Sokolov,Sokolovská 1448 st. 97 30 m2 300 Kč Horychová Marie
Sokolov,Sokolovská 1448 21 300 m2 300 Kč Grebeňová Ludmila
Kamenice 69 651/22 50 m2 150 Kč Čmolová Lina
Březová,nám.Míru 229 651/14 200 m2 200 Kč Zimák Stanislav
Sokolov, Jelínkova 1876 651/22 197 m2 493 Kč Sosna Pavel
Březová,nám.Míru 138

Katastrální území Tisová u Sokolova

p.p.č. výměra nájemné/rok nájemce 103/1 400 m2 400 Kč Mastná Miluše
Tisová 53

Katastrální území Kostelní Bříza

p.p.č. výměra nájemné/rok nájemce 19/16 85 m2 213 Kč Gábriš Dušan
Sokolova, Slavíčkova 1695

Katastrální území Rudolec u Březové

p.p.č. výměra nájemné/rok nájemce 38/3 258 m2 258 Kč Sabová Olga
Rudolec 44 136/14 23 m2 46 Kč Manželé Sobotkovi
Rudolec 82 136/14 60 m2 120 Kč Manželé Bláhovi
Rudolec 65 136/14 60 m2 120 Kč Bláha Miloš
Praha5, Česká 1108/11 136/14 60 m2 120 Kč Drenková Hana
Rudolec 87 136/14 130 m2 260 Kč Manželé Petrovičovi
Rudolec 86 58/1 12,5 m2 125 Kč Gogola Miroslav
Rudolec 45 41/3 367 m2 367 Kč Řádová Jana
Rudolec 12 58/1 75 m2 150 Kč Hauptmannl Václav
Rudolec 62 73/2 56 m2 280 Kč Vodohospodářské Sdružení měst a obcí Sokolovska

Usnesení č.25/15
RM schvaluje pronájem (pacht)- prodloužení nájemních (pachtovních) smluv na pozemky na dobu určitou do 31.12.2015:

Katastrální území Březová u Sokolova

p.p.č. výměra nájemné/rok nájemce 421/47 5010 m2 7515 Kč Český svaz zahrádkářů Březová

Katastrální území Rudolec u Březové

p.p.č. výměra nájemné/rok nájemce 57/133/5 850 m2 1700 Kč Suchan Dana
Rudolec 15

Katastrální území Kamenice u Březové

p.p.č. výměra nájemné/rok nájemce 3/5 400 m2 800 Kč Třešňák Radovan
Kamenice 10

Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.26/15
RM schvaluje uzavření dodatku č.1 „Příkazní smlouvy Komenského 123_02/2014“ mezi Městem Březová a Ing.Radkem Sušankou, Dlouhá 881, Nýřany. Předmětem dodatku smlouvy je úprava výše honoráře za služby příkazníka za projektovou přípravu a administraci projektu „Školní areál Komenského 123 Březová – zateplení“ na 144.355,65 Kč bez DPH.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.27/15
RM schvaluje uzavření dodatku č.1 „příkazní smlouvy Komenského 123 _01/2014“ mezi Městem Březová a Ing.Evou Marešovou, Pastýřská 124/3, Cheb. Předmětem dodatku smlouvy je úprava výše honoráře za služby příkazníka s organizačním zajištěním zadávacího řízení v souvislosti s projektem „Školní areál Komenského 123 Březová – zateplení“ na 130.607,49 Kč bez DPH.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.28/15
RM schvaluje uzavření dodatku č.1 „příkazní smlouvy Komenského – autorský dozor“ mezi Městem Březová a Ing.Janem Kvasničkou, Šumavská 275/24, Cheb. Předmětem dodatku smlouvy je úprava výše honoráře za služby autorského dozoru investora v souvislosti s realizací stavby „Školní areál Komenského 123 Březová – zateplení“ na 62.692,--Kč bez DPH.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.29/15
RM ruší své usnesení č.277/14 ze dne 6.10.2014, kterým bylo schváleno uzavření „Příkazní smlouvy Komenského 123 – technický dozor“ s příkazníkem Jarmilou Tůmovou, K.Čapka 108/4, Habartov.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.30/15
RM schvaluje uzavření „Příkazní smlouvy Komenského 123_03/2014 – technický dozor“ mezi Příkazcem Městem Březová a příkazníkem S’U-CONSULT s.r.o. Dvořákova 2249/21, Cheb. Předmětem smlouvy je technický dozor investora v souvislosti s realizací stavby „Školní areál Komenského čp.123 Březová – zateplení“ za honorář ve výši 102.286--Kč bez DPH.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 17.30 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jan Jiříček, Květoslava Šafnerová    

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »14.1.2015  

15. mimořádné jednání RM Březová dne 22. prosince 2014

USNESENÍ - ZÁPIS

z 15. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 22.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

Ověřovatelé: p.Jiříček, p.Brandl

Program jednání:
1.  Výběr dodavatele stavebních prací „Školní areál Komenského 123, Březová – zateplení“

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.336/14
V souladu se zák.č.137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavby „Školní areál Komenského 123, Březová – zateplení, RM schvaluje jako dodavatele společnost ŠUSTR s.r.o. Cheb
(dále toto pořadí:
2. Morez stavební s.r.o.,
3. D-PRODUKT s.r.o.,
4. NEPRO stavební a.s.,
5. SWIETELSKY stavební s.r.o,
6. Stavební společnost VARO s.r.o.).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 18.20 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili:Jan Jiříček, Josef Brandl

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »23.12.2014