9. jednání RM Březová dne 8. prosince 2014

USNESENÍ - ZÁPIS

z 9. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 9.12.2014 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Runtová, p.Šafnerová
Omluven: p.Brandl

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Runtová

2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 8. zasedání ZM (22.12.2014)
b) 7. rozpočtové opatření v roce 2014
c) Rozpočtové provizorium pro rok 2015
c) Termíny zasedání RM a ZM na rok 2015
d) Odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, organizacím, sportovním reprezentantům a funkcionářům
e) Úprava směrnice č.2/2012 k DPH

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 1.12.2014

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 1.12.2014
b) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 27.11.2014

6. Různé:
a) Prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp.133 – Cukrářství
b) Ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp.123
c) Přechod nájmu bytu č.1 v čp.138 na nám.Míru
d) Přechod nájmu bytu č.12 v čp.120 ul.Komenského
e) Smlouva o zřízení věcného břemene - kabelové vedení NN pro Lokalitu 11 RD Drahotín
f) Záměry pronájmů – prodloužení nájemních smluv
g) Prodej pozemku – p.Hauptmannl
h) Dodatek č.1 Smlouvy o dílo na akci „Zateplení MěÚ Březová“
i) Smlouva o spolupráci se Sokolovskou bytovou s.r.o. – příspěvek na vstupné do bazénu občanům starších 65 let

7. Na vědomí:
a) Zápis z jednání výkonného výboru Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska ze dne 21.11.2014

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.314/14
RM doporučuje ZM schválit tento program 8. zasedání ZM (22.12.2014):
1.  Zahájení
2.  Volba návrhové komise
3.  Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4.  Zpráva o činnosti výborů
5.  Kontrola úkolů
6.  Interpelace občanů
7.  7.rozpočtové opatření v roce 2014
8.  Rozpočtové provizorium pro rok 2015
9.  Termíny zasedání ZM na rok 2015
10. Různé
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.315/14
RM doporučuje ZM schválit 7. rozpočtové opatření v roce 2014.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.316/14
RM doporučuje ZM schválit, v souladu se směrnicí č.4/2006, tyto podmínky rozpočtového provizoria pro rok 2015:
1.  Provozní výdaje v jednotlivých střediscích budou prováděny podle upraveného rozpočtu roku 2014
2.  Povoluje se čerpání investičních výdajů schválených v rozpočtu 2014, kde došlo k jejich nedočerpání a přesunutí do roku 2015 v důsledku včasného nedokončení realizace, a to ve výši rozdílu mezi již vyčerpanými prostředky v roce 2014 a rozpočtem roku 2014
3.  Splátky úvěru na akci Víceúčelový objekt Rudolec budou prováděny dle podmínek úvěrové smlouvy
4.  V případě přidělení dotace na akci Rekonstrukce kulturního domu – 2.etapa, RM doporučuje ZM souhlasit s čerpáním úvěru v předfinancování této akce až do výše 48 mil.Kč.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.317/14
RM schvaluje termíny zasedání Rady města pro rok 2015 a doporučuje ZM schválit termíny zasedání Zastupitelstva města pro rok 2015.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.318/14
RM doporučuje ZM schválit finanční odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, spol.organizacím, sportovním reprezentantům, funkcionářům atd. v celkové výši do 90.000,--Kč. RM doporučuje ZM, aby rozdělením této částky byla pověřena RM na lednovém jednání.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.319/14
RM schvaluje úpravu směrnice č.2/2012 k DPH dle předloženého návrhu.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.320/14
RM schvaluje odměny řediteli a ředitelkám příspěvkových organizací za rok 2014 dle předloženého návrhu.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.321/14
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města (dožitý a nahrazený nábytek v místnosti pečovatelek v Domě seniorů a počítač s tiskárnou na MěÚ)a v celkové hodnotě 69.650,64 Kč, a to likvidací dle směrnice 2/2011 O inventarizaci.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.322/14
RM doporučuje ZM schválit plán práce finančního výboru na rok 2015.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.323/14
V souladu se schválenými pravidly pro přidělování bytů RM schvaluje přidělení bytu č.21 o velikosti 1+1 v čp.121 ul.Komenského p.Josefu Kebrlemu trvale bytem Březové, nám.Míru čp.230. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistiny.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.324/14
RM schvaluje p.Ivetě Čejkové bytem Březová, Okružní čp.198 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.325/14
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp.133 na nám.Míru s p.Evou Pešinovou bytem Březová, Okružní čp.206 na dobu 5 let tj. od 1.11.2014 do 31.10.2019.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.326/14
RM schvaluje ukončení smlouvy na nebytové prostory v čp.123 ul.Komenského s p.Robertem Polcarem k 31.12.2014.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.327/14
RM schvaluje přechod nájmu bytu č.1 v čp.138 na nám.Míru z p. Petry Najmanové na p. Alana Najmana bytem tamtéž.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.328/14
RM schvaluje přechod nájmu bytu č.12 v čp.120 ul.Komenského z p. Martina Racka na p.Slavomíra Racka bytem tamtéž.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.329/14
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.IV-12-0008618/VB/001 na stavbu kabelového vedení NN, 12ti přípojkových pilířů pro 11 RD Drahotín, 1x přečerpávací stanici, mezi povinným z věcného břemene Městem Březová a mezi oprávněným z věcného břemene ČEZ Distribuce a.s. DěčínIV-Podmokly, Teplická 874/8. Věcné břemeno bude zřízeno na p.p.č.483/1, 483/10, 494/1, 494/13, 494/16 v k.ú.Březová u Sokolova. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.330/14
RM schvaluje záměr pronájmu – prodloužení nájemních smluv na dobu určitou do 31.12.2018:

Katastrální území Březová u Sokolova
p.p.č.421/47 o výměře 5010 m2
p.p.č. 50/1 o výměře 2392 m2
p.p.č. 393 o výměře 49 m2
p.p.č. 294 o výměře 65 m2
p.p.č.476/1 o výměře 1187 m2
p.p.č.481/1 o výměře 125 m2
p.p.č.328 o výměře 408 m2  
p.p.č.377/39 o výměře 27 m2
p.p.č.497/2 o výměře 58 m2
p.p.č.377/1 o výměře 1200 m2
p.p.č.421/1 o výměře 339 m2
p.p.č.421/48 o výměře 968 m2
p.p.č.421/45 o výměře 915 m2
p.p.č.61/1 o výměře 165 m2

Katastrální území Tisová u Sokolova
p.p.č.103/1 o výměře 400 m2

Katastrální území Kostelní Bříza
p.p.č. 42/1 o výměře  1250 m2
p.p.č. 19/16 o výměře 85 m2

Katastrální území Rudolec u Březové
p.p.č. 73/2 o výměře 56 m2
p.p.č. 58/1 o výměře 87,5 m2
p.p.č. 41/3 o výměře 367 m2
p.p.č. 38/3 o výměře 258 m2
p.p.č.136/14  o výměře 333 m2

Katastrální území Kamenice u Březové
p.p.č. 110/1 o výměře 250 m2
p.p.č. 651/14 o výměře 1050 m2
p.p.č. 651/53 o výměře 191 m2
p.p.č. 651/41 o výměře 414 m2

Katastrální území Kamenice u Březové
p.p.č. 86 o výměře 1436 m2
p.p.č. 90/1 o výměře 1622 m2
p.p.č. 171 o výměře 531 m2
p.p.č. 110/21 o výměře 186 m2
p.p.č. 110/11 o výměře 150 m2
p.p.č. 16/1 o výměře 1901 m2
p.p.č. 88/2 o výměře 400 m2
p.p.č. 85/1 o výměře 500 m2
p.p.č. 651/22 o výměře 317 m2
p.p.č. 99/2 o výměře 600 m2
p.p.č. 99/3 o výměře 421 m2
p.p.č. 99/4 o výměře 433 m2
st.p.č.97 o výměře 30 m2
st.p.č.21 o výměře 631 m2
p.p.č. 50/1 o výměře 1242 m2
p.p.č. 764 o výměře 103 m2
st.p.č.23/2 o výměře 718 m2

hlasováno: 4 pro

Usnesení č.331/14
RM  schvaluje záměr pronájmu – prodloužení nájemních smluv na dobu určitou do 31.12.2015

Katastrální území Rudolec u Březové
p.p.č 57 o výměře 400 m2
p.p.č. 133/5 o výměře 450 m2

Katastrální území Kamenice u Březové
p.p.č.3/7 o výměře 400 m2
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.332/14
RM doporučuje ZM schválit zrušení usn.č.112/9 ze dne 26.10.2009, kterým byl schválen prodej pozemku p.č.58/3 o výměře 475 m2 v k.ú.Rudolec u Březové p.Hauptmannlovi Václavovi bytem Březová, část Rudolec čp.62.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.333/14
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č.58/3 o výměře 475 m2 v k.ú.Rudolec u Březové na dobu určitou do 31.12.2018.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.334/14
RM schvaluje Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č.1_14174393 na akci „Zateplení MěÚ Březová“.RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.335/14
RM schvaluje Smlouvu o spolupráci se Sokolovskou bytovou s.r.o. Sokolov na uceleném programu podpory občanům Březové a přidružených obcí starších 65 let, spočívajícím v příspěvku na základní vstupné do bazénu.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Jednání ukončeno v 17.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jiříček Jan, Runtová Eva

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »9.12.2014  

14. mimořádné jednání RM Březová dne 26. listopadu 2014

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 14. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 26.11.2014 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

Ověřovatelé: p.Jiříček, p.Šafnerová

Program jednání:
1.  Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí a přijetí dotací na akci „Zlepšení nakládání s odpady ve městě Březová“

Rada města přijala toto usnesení:

Usnesení č.313/14
RM schvaluje Smlouvu č.14213404 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí a přijetí dotace ve výši 102.910,-- Kč na akci „Zlepšení nakládání s odpady ve městě Březová“. Zároveň RM schvaluje přijetí dotace ze státního rozpočtu na základě Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ev.č.EDS/SMVS 115D242003063, která bude činit maximálně 1.749.470,-- Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokladů.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 15.30 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jan Jiříček, Květoslava Šafnerová

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města 

Přečíst »27.11.2014  

13. mimořádné jednání RM Březová dne 24. listopadu 2014

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 13. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 24.11.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

Ověřovatelé: p.Jiříček, p.Brandl

Program jednání:
1.  Sazebník pro zapůjčení plošiny na podvozku Gazele
2.  Nové platové výměry řediteli a ředitelkám příspěvkových organizací

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.311/14
RM schvaluje s účinností od 25.11.2014 sazebník na zapůjčení plošiny na podvozku Gazele (s obsluhou).

Usnesení č.312/14
RM schvaluje nové platové výměry řediteli a ředitelkám zřízených příspěvkových organizací (s účinností od 1.11.2014).

Jednání bylo ukončeno v 18.30 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jiříček Jan, Brandl Josef

Přečíst »25.11.2014  

8. jednání RM Březová dne 10. listopadu 2014

USNESENÍ - ZÁPIS

z 8. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 10.11.2014 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Šafnerová

2. Kontrola úkolů: Nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 7. zasedání ZM (24.11.2014)
b) Jednací řády Zastupitelstva města, rady města, výborů a komisí
c) Jmenování,zřízení komisí a výborů pro volební období 2014-2018
d) 6.rozpočtové opatření v roce 2014

4. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 2.10.2014

5. Různé:
a) Kompetence místostarosty města
b) Právo nošení závěsného odznaku
c) Jmenování členů komise pro veřejné zakázky malého rozsahu
d) Jmenování členů komise pro veřejné zakázky
e) Výběr dodavatele stavby „Multifunkční centrum Březová – 2.etapa,stavební část“
f) Výběr dodavatele stavby „ Multifunkční centrum Březová – 2.etapa, vybavení mobiliářem“
g) Finanční příspěvek – pohřebné
h) Finanční dar pro ZŠ Březová
i) Pověření místostarosty města k jednání na ustavující schůzi Společenství vlastníků čp.155 ul.Smetanova
j) Záměr prodloužení nájemní smlouvy v čp.133 – cukrářství
k) Pronájem nebytových prostor v čp.123 – internát – p.Holub
l) Přidělení bytu č.4 v čp.131 o velikosti 1+3 – p.Hoffmann
m) Nabytí pozemků od Státního pozemkového úřadu Praha
n) Dodatek k dohodě o poskytování stravovacích služeb – ŠJ ZŠ
o) Dodatek č.2 k mandátní smlouvě na energetické služby
p) Přijetí dotací na akci „Zateplení MěÚ“
r) Přijetí dotace – „Městskou zelení blíže občanům“
s) Zrušení usnesení č.281/14 – uzavření smlouvy na akci „Kompostování v městě Březová“
n) Vyřazení nepotřebného majetku města

6. Na vědomí:
a) Informace o konání valné hromady Sokolovské vodárenské s.r.o. a Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska – 19.12.2014
b) Dluhy a pohledávky k 10.11.2014, informace k záměru ustanovení pracovní komise pro vymáhání dluhů

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.284/14
RM doporučuje ZM schválit tento program 7.zasedání ZM (24.11.2014):
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Jednací řády ZM a výborů
8. 6.rozpočtové opatření v roce 2014
9. Jmenování,zřízení výborů pro volební období 2014-2018
10. Různé
11. Závěr 
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.285/14
RM schvaluje jednací řády Rady města a komisí pro volební období 2014-2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.286/14
RM doporučuje ZM schválit jednací řády Zastupitelstva města a výborů pro volební období 2014-2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.287/14
V souladu se zák.č.128/2000 Sb. o obcích, RM zřizuje tyto komise pro volební období 2014-2018:
- komise sociální a zdravotní
- komise výstavby
- komise kulturní
- komise sportovní
- komise pro integrované obce
- komise likvidační
- komise škodní
- redakční rada Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.288/14
V souladu se zák.č.128/2000 Sb. o obcích, RM doporučuje ZM zřídit pro volební období 2014-2018:
- výbor finanční (5 členů)
- výbor kontrolní (5 členů)
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.289/14
RM odvolává dosavadní členy a předsedy jednotlivých komisí, kteří vykonávali své funkce ve volebním období 2010-2014. 
RM jmenuje tyto předsedy a členy komisí pro volební období 2014-2018:

Komise sociální a zdravotní:
Strnadová Jana - předsedkyně
Fialová Lenka - tajemnice 
Členové
Janurová Dana
Hergethová Alena
Ohnesorgová Marie
Jurčíková Jana
Průchová Eva
Szoltészová Vladimíra

Komise výstavby:
Ing.Mašek Jiří CSc. - předseda 
Sladká Anna - tajemnice 
Členové Bc.Fajt Jakub
Bc.Pehanič Michal
Platl Miroslav
Schneider František

Komise kulturní:
Bc.Bedeč Michal - předseda
Škubalová Šárka - tajemnice 
Členové
Runtová Eva
Bc.Sacherová Gabriela
Mgr.Kučerová Dana
Mgr.Raymanová Vlasta
PeaDr.Kršová Radomíra
Fašinová Gita
Bc.Procházková Hanka
Lelek Miroslav

Komise sportovní:
Szolar Lukáš - předseda
Bc.Chladová Kristýna - tajemnice
Členové
Kortus Petr
Peterka Pavel
Suchý Pavel
Hora Vladimír

Komise pro integrované obce (KIO):
Královec Jiří - předseda
Bělíček Jaroslav - tajemník
Členové
Fülöpová Marie
MUDr.Fišerová Lenka
Ing.Schubert Jaroslav
Černohorský Ivo
Gajdoš Josef

Likvidační komise:
Strnadová Jana - předsedkyně
Zubr Martin - tajemník
Členové
Jiříček Jan
Kašparová Jana
Werner Richard 

Škodní komise:
Členové:
Kašparová Jana
Zubr Martin
Bc.Fajt Jakub
Sladká Anna
Musilová Libuše

Redakční rada:
Členové
Bouda Miroslav
Jiříček Jan
Zubr Martin
Kašparová Jana
Chrástková Knířová Michala

Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.290/14
RM doporučuje ZM odvolat dosavadní předsedy a členy výborů, kteří vykonávali své funkce ve volebním období 2010-2014.
RM doporučuje ZM jmenovat předsedy a členy výborů pro volební období 2014-2018:

Finanční výbor:
Šafnerová Květoslava - předsedkyně
Zubr Martin - tajemník
Členové
Brandl Josef
Mgr.Kávová Andrea
Mgr.Halčinská Milena
Bobková Radka

Kontrolní výbor:
Boukal Lubomír - předseda
Musilová Libuše - tajemnice
Členové
Bc.Nikodém Martin
Ing.Pokluda Radomír
Vytisková Dagmar
Kročáková Marie

Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.291/14
RM doporučuje ZM schválit 6.rozpočtové opatření v roce 2014.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.292/14
RM schvaluje předložený návrh kompetencí a úkolů pro místostarostu města.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.293/14
V souladu se zák.č.128/2000 Sb. o obcích RM schvaluje právo nosit závěsný odznak u příležitosti společenských akcí a obřadů těmto zastupitelům města:
Miroslav Bouda – starosta (ze zákona)
Jan Jiříček - místostarosta
Josef Brandl - 1.radní
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.294/14
RM odvolává dosavadní členy komisí pro veřejné zakázky, kteří vykonávali své funkce ve volebním období 2010-2014 a jmenuje tyto členy hodnotící komise pro posuzování a hodnocení zakázek malého rozsahu:
1. Bc.Fajt Jakub – vedoucí SMM MěÚ
2. Jiříček Jan – místostarosta
3. Fiala Jan – autorizovaný stavitel, projektant
4. Boukal Lubomír – člen ZM
5. Brandl Josef – člen RM

Náhradníci:
1. Bc.Nikodém Martin – člen ZM
2. BC.Pehanič Michal – ředitel Služby města Březová s.r.o.
3. Sobotka Jan – projektant, stavební technik
4. Bc.Bedeč Michal – člen ZM
5. Zubr Martin – ekonom města

Tajemník komise,zapisovatel bez hl. práva - Bělíček Jaroslav.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.295/14
RM jmenuje pro volební období 2014-2018 tyto členy hodnotící komise pro posuzování a hodnocení veřejných zakázek zadávaných v režimu dle zák.č.137/2006 Sb.:
1. Bc.Fajt Jakub – vedoucí SMM MěÚ
2. Jiříček Jan – místostarosta
3. Ing.Potužák Petr – stavební inženýr
4. Tůmová Jarmila – stavební technik
5. Šafnerová Květoslava – členka RM

Náhradníci, dle pořadových čísel:
1. Bc.Bedeč Michal – člen ZM
2. Bc.Nikodém Martin – člen ZM
3. Sobotka Jan – projektant, stavební technik
4. Šubrt Rudolf – stavební technik
5. Ing.Mašek Jiří CSc. – předseda komise výstavby

Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.296/14
V souladu se zák.č.137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavby „Multifunkční centrum Březová – 2.etapa, stavební část“, RM schvaluje jako dodavatele výše uvedené akce společnost ISSO – inženýrské stavby Sokolov s.r.o. Svatava 255 a dále toto pořadí:
2.NEPRO stavební a.s., Útočiště 632, Klášterec nad Ohří
3.SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby Západ, Železničářská 1234/79, Plzeň
4.METROSTAV a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností ISSO – inženýrské stavby Sokolov s.r.o. Svatava.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.297/14
V souladu se zák.č.137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci „Multifunkční centrum Březová – 2.etapa, vybavení mobiliářem“ RM schvaluje jako dodavatele akce společnost QUERCUS NÁBYTEK s.r.o. Zlín a dále toto pořadí :
2. JP – KONTAKT s.r.o. Sasická 1797, Pardubice
3. Český nábytek a.s. Chomutovická 1444/2, Praha 4
4. Jakub Mach DiS., Giacomodesign, Palackého 364, Svatava

RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností QUERCUS NÁBYTEK s.r.o.Zlín.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.298/14
RM schvaluje p.Radku Liškovi bytem Březová, nám.Míru čp.139 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro 

Usnesení č.299/14
RM schvaluje přijetí finančního daru pro Základní školu Březová od společnosti WOMEN FOR WOMEN o.p.s. na úhradu obědů ve školním roce 2014-2015 pro Patrika, Lukáše a Marka Bartoškovi v celkové výši 9.867,--Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.300/14
RM doporučuje ZM schválit pověření místostarosty města p.Jiříčka Jana jednat na ustavujících schůzích (i na všech ostatních) Společenství vlastníků v Březové.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.301/14
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.133 na nám.Míru (cukrářství).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.302/14
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp.123 (internát ZŠ) v ul.Komenského p.Martinu Holubovi bytem Březová, Okružní čp.174 za účelem hudební zkušebny na dobu 1 roku tj. od 1.12.2014 do 30.11.2015.
RM pověřuje starostu města podpisem přísluní nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.303/14
V souladu se schválenými Pravidly pro přidělování bytů, RM schvaluje přidělení bytu č.4 o velikosti 1+3 v čp.131 na nám.Míru p.Karlu Hoffmannovi bytem tamtéž.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistiny.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.304/14
RM doporučuje ZM schválit nabytí pozemků dle Smlouvy o bezúplatném převodu privatizovaného majetku č.15/13 se Státním pozemkovým úřadem Praha 3.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.305/14
RM schvaluje Dodatek k dohodě o poskytování stravovacích služeb mezi Městem Březová a Základní školou Březová (navýšení hodnoty stravenky na 50 Kč).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.306/14
RM schvaluje Dodatek č.2 mandátní smlouvy na výběr dodavatele elektřiny a plynu, sjednání dodávky elektřiny a plynu a zajištění smluvních vztahů na sdruženou dodávku elektřiny a plynu pro nadcházející období roku 2016, s požadavkem Města Březová neměnit stávajícího dodavatele el.energie ČEZ prodej s.r.o. s firmou Ing.Jiří Jirgl se sídlem Mládežnická 877/5, Karlovy Vary, jednajícím prostřednictvím p.Ing.Jiřího Jirgla.
RM schvaluje plnou moc ve věci nabídkového řízení na dodavatele plynu a el.energie pro společný nákup energií spolu s dalšími obcemi a MAS Sokolov, pro období roku 2016.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.307/14
RM schvaluje přijetí dotace na akci „Zateplení MěÚ Březová“:
a) na základě potvrzené smlouvy ředitelem Fondu ze dne 27.10.2014 č.14174393 o poskytnutí podpory za Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí ve výši 78.928,40 Kč
b) ze státního rozpočtu na základě Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ev.č.EDS/SMVS 115D222004447, která bude činit maximálně 1.341.782,80 Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.308/14
RM schvaluje přijetí dotace v rámci Operačního programu životního prostředí pro realizaci projektu „Městskou zelení blíže občanům“ ve výši 504.826,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.309/14
RM ruší své usnesení č.281/14 – uzavření smlouvy s dodavatelem na realizaci akce „Kompostování v městě Březová“.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.310/14
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města DDHM v celkové částce 91.557,--Kč (dožité servery, mobiliář, nářadí).
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 17.00 hodin
Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jan Jiříček, Šafnerová Květoslava

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města                

Přečíst »11.11.2014  

12. mimořádné jednání RM Březová dne 9. října 2014

USNESENÍ - ZÁPIS

z 12.mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 9.10.2014 od 10.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

Ověřovatelé: p.Šafnerová, p. Nový

Program jednání:

a) Výběr dodavatele na realizaci akce „Zlepšení nakládání s odpady v městě Březová“

RM přijala toto usnesení:

Usnesení č.283/14
V souladu se zák.č.137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele na realizaci akce „Zlepšení nakládání s odpady v městě Březová“ RM schvaluje jako dodavatele společnost S W Automobily s.r.o., Jenišov u Karlových Varů, Daimlerova 202 (dále toto pořadí: 2.Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. Praha 4-Chotíkov, 3. SP-KV Auto s.r.o. Třemošná,vyřazené nabídky jsou CSAO.spol.s.r.o.Kroměříž a Technocar s.r.o. Kroměříž).
Pro případ odstoupení vítězného uchazeče RM schvaluje jako dodavatele výše uvedené stavby dalšího následného uchazeče v pořadí.
RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 10.30 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Šafnerová Květoslava, Nový Vladimír

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města 

Přečíst »22.10.2014  

11. mimořádné jednání RM Březová dne 6. října 2014

USNESENÍ - ZÁPIS

z 11. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 6.10.2014 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

Ověřovatelé: p.Šafnerová, p.Jiříček

Program jednání:

1. Dohoda o uznání a úhradě dluhu – p.Vébrová
2. Prodloužení úhrady zbývající kupní ceny pozemku – p.Hauptmannl
3. Pronájem pozemku p.č.19/1 v k.ú.Kostelní Bříza
4. Přechod nájmu bytu č.5 v čp.139 nám.Míru – p.Liška R.
5. Výměna bytu č.1 a 21 v čp.121 ul.Komenského
6. Finanční příspěvek na úhradu pohřbu – p.Kožíšková
7. Příkazní smlouvy na stavební dozor „Školní areál Komenského čp.123 Březová
8. Smlouva o právu k provedení stavby „Obytný soubor Generála Svobody – Březová“
9. Výběr zhotovitele veřejné zakázky „Zpevněná plocha na p.p.č.258/1 (parkoviště pro čp.102-105) Březová u Sokolova“
10. Výběr dodavatele realizace akce „Kompostování v městě Březová“
11. Vyřazení nepotřebného majetku MěÚ – 2 ocelové přístřešky

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.271/14
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 45.548,--Kč s p.Gabrielou Vébrovou bytem Březová, nám.Míru čp.229. Dluh je za nájemné a služby spojené s užíváním bytu za měsíce 1-2,4-5,6-9/2014, nedoplatek z vyúčtování topné sezony 2013 a penále (v 10 měsíčních splátkách ve výši 5.000,--Kč).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.272/14
RM schvaluje p.Hauptmannlovi Václavovi bytem Březová, část Rudolec čp.62 prodloužení úhrady zbývající kupní ceny ve výši 4.750,--Kč za pozemek č.58/3 v k.ú.Rudolec u Březové do 30.11.2014. Jedná se o konečný termín a v případě nezaplacení uvedené částky bude předložen návrh na zrušení prodeje výše uvedeného pozemku.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.273/14
RM schvaluje pronájem pozemku p.č.19/1 o výměře 685 m2 v k.ú.Kostelní Bříza od Státního pozemkového úřadu – Krajský pozemkový úřad Karlovy Vary.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy č.169N14/67.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.274/14
RM schvaluje přechod nájmu bytu č.5 v čp.139 nám.Míru na Březové z p.Liškové Kristýny na pana Lišku Radka (syn) bytem tamtéž (podle §2279 OZ – úmrtí nájemce).
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.275/14
RM schvaluje výměnu bytu č.1 o velikosti 1+2 (nájemce p.Mašková) a bytu č.21 o velikosti 1+1 (nájemce p.Kuba) v čp.121 ul.Komenského.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistiny.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.276/14
RM schvaluje p.Zuzaně Kožíškové bytem Březová, gen.Svobody čp.297 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem otce ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.277/14
RM schvaluje uzavření „Příkazní smlouvy Komenského – technický dozor“ mezi příkazcem Městem ‚Březová a příkazníkem Jarmila Tůmová, Habartov, K.Čapka 108/4. Předmětem smlouvy je technický dozor investora v souvislosti s realizací stavby „Školní areál Komenského čp.123 – Březová – zateplení“.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.278/14
RM schvaluje uzavření „Příkazní smlouvy Komenského – autorský dozor“ mezi příkazcem Městem Březová a příkazníkem Ing.Jan Kvasnička, Cheb, Šumavská 275/24. Předmětem smlouvy je autorský dozor investora v souvislosti s realizací stavby „Školní areál Komenského čp.123 Březová – zateplení“.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.279/14
RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby mezi stavebníkem bss Báňská stavební společnost s.r.o. Sokolov, Chebská 53 a vlastníkem pozemku p.p.č.474/37 v k.ú.Březová u Sokolova Městem Březová. Předmětem smlouvy je souhlas vlastníka s přístupem, příjezdem, realizací a umístěním stavby zpomalovacího pruhu na p.p.č.474/37 v k.ú.Březová u Sokolova a sjezdu z místní komunikace pro stavbu „Obytného souboru v areálu bývalých školek v ul.Gen.Svobody Březová“.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.280/14
RM schvaluje zhotovitele veřejné zakázky s názvem „Zpevněná plocha na p.p.č.258/1 (parkoviště pro čp.102-105) Březová u Sokolova“ společnost František Rakaš, nám.Míru čp.132 Březová.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.281/14
V souladu se zák.č.137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele na realizaci akce „Kompostování v městě Březová“, RM schvaluje jako dodavatele dodávky společnost Evergreen Projekt s.r.o. Olomouc, Sladkovského 659/40 (dále toto pořadí: 2. Wasteol s.r.o., Na zákopě 452/1a Chválkovice, Olomouc 3. Waste Service s.r.o. Tršice č.ev.28 Tršice). Pro případ odstoupení vítězného uchazeče RM schvaluje jako dodavatele výše uvedené stavby dalšího následného uchazeče v pořadí.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.282/14
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku 2 ks ocelového přístřešku v pořizovací ceně 39.491,--Kč a 39.492,--Kč, DHM – 02115 inv.č.818823, a to likvidací.
 Hlasováno: 5 pro

Jednání bylo ukončeno v 16.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Šafnerová Květoslava, Jiříček Jan           

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »22.10.2014  

7. jednání RM Březová dne 15. září 2014

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 7. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 15.9.2014 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Nový

Omluven: p.Brandl

1. Jmenování ověřovatelů: p.Šafnerová, p.Nový

2. Kontrola úkolů: Nebyly uloženy žádné úkoly

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 6. zasedání ZM (29.9.2014)
b) 5. rozpočtové opatření v roce 2014
c) Zápis do kroniky města za rok 2013 

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 8.9.2014
b) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 10.9.2014

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 8.9.2014
b) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 11.9.2014

6. Různé:
a) Smlouva o nájmu plynárenského zařízení „Rudolec u Březové“
b) Název nové ulice
c) Přechod nájmu bytu č.7 v čp.81 ul.Sklářská
d) Podnájem v nájmu bytu č.4 v čp.131 na nám.Míru
e) Pronájem nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova – p.Pirklová
f) Prodej bytu č.6 v čp.349 ul.Okružní – p.Peterka a p.Chvojková
g) Prodej bytu č.4 v čp.349 ul.Okružní – p.Brlášová
h) Výměna bytu č.4 v čp.134 na nám.Míru – p.Pfeiffer
i) Výměna bytu č.1 a č.10 v čp.121 ul.Komenského
j) Dohoda o uznání a úhradě dluhu – p.Togyerová E.
k) Dohoda o uznání a úhradě dluhu – p.Langerová M.
l) Dohoda o uznání a úhradě dluhu – p.Perner V.
m) Dohoda o uznání a úhradě dluhu – p.Vacátková
n) Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s. –  elektro přípojka NN na p.p.č.21/1 v k.ú.Březová
o) Zadávací podmínky pro výběrové řízení na akci „Multifunkční centrum Březová – 2.etapa, stavební část“, „Multifunkční centrum – 2.etapa, dodávka mobiliáře“
p) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouva o zajištění přeložky na akci „Březová – rozšíření lyžařského areálu, tréninkové hřiště Březová“
q) Přijetí finančního daru pro Základní školu Březová

7. Na vědomí:
 a) Zápis z pracovní schůzky s Policií Sokolov-venkov a Městskou policií Sokolov ze dne 8.9.2014

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.237/14
RM doporučuje ZM schválit tento program 6. zasedání ZM (29.9.2004) v bowling centru:

1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 5. rozpočtové opatření v roce 2014
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé

Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.238/14
RM doporučuje ZM schválit 5. rozpočtové opatření v roce 2014.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.239/14
RM schvaluje zápis do kroniky města za rok 2013.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.240/14
RM doporučuje ZM schválit finanční dar pro FK Flamengo Březová (navýšení na činnosti v roce 2014) ve výši 10.000,--Kč.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.241/14
RM doporučuje ZM schválit finanční dar pro FC Rudolec na nákup dresů z důvodu účasti klubu ve vyšší soutěži ve výši 6.000,--Kč.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.242/14
RM schvaluje finanční dar pro p.Blanku Čtvrtečkovou na nákup bruslí a na účast dcery na krasobruslařském soustředění ve výši 2.000,--Kč.RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.243/14
RM schvaluje finanční dar pro Sociální služby Kynšperk nad Ohří na vybudování pergoly – zástěny pro venkovní posezení ve výši 4.000,--Kč.RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.244/14
RM neschvaluje žádost Nakladatelství IV Praha o podporu osvětové akce „Péťa potřebuje pomoc“.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.245/14
RM schvaluje návrhy na vyřazení nepotřebného majetku města (nevyužitelná zastaralá technika, starý nábytek z bývalé provozovny sběrny – DDHM v celkové výši 112.902,34 Kč, nepoužívaný software – DDNM v celkové výši 11.665,--Kč) dle předložených návrhů a to v případě hmotného majetku likvidací dle směrnice 2/2011 O inventarizaci.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.246/14
RM schvaluje změnu odpisového plánu zřízené příspěvkové organizace ZŠ Březová pro rok 2014 z důvodu pořízení nového dlouhodobého (investičního) majetku v roce 2014.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.247/14
RM doporučuje ZM schválit Rámcovou smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci s MAS Sokolovsko o.p.s. s tím, že se v předloženém návrhu znění nahrazuje text v čl.IV. Vstupní poplatek a finanční dar na činnost OPS, odst.3 takto: „Partner poskytne v následujících letech o.p.s. roční finanční dar na činnost o.p.s. Poskytnutí daru obcí/městem bude pro každý rok podmíněno schválením příslušným zastupitelstvem obce/města. Tato částka bude splatná na účet společnosti na základě každoročního předpisu. Výše pravidelného ročního finančního daru na činnost o.p.s. je obsažena v následující tabulce a je platná od r.2015, včetně“.
Hlasováno : 4 pro

Usnesení č.248/14
V souladu se schválenými Pravidly pro přidělování bytů RM schvaluje přidělení bytu č.2 o velikosti 1+2 v čp.121 ul.Komenského p.Zdeňku Fialovi bytem Březová, Elektrárenská čp.185.RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy po úhradě příslušné jistiny.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.249/14
RM schvaluje p.Šťovíčkové Vlastě bytem Březová, Okružní čp.176 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.250/14
RM schvaluje p.Mikeskovi Petrovi bytem Březová, V zahrádkách čp.57 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manželky ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.251/14
RM schvaluje p.Tomové Michaele bytem Březová, Komenského čp.121 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s nákupem školních pomůcek a ošacení pro jejího syna ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.252/14
RM neschvaluje p.Togyerové Evě bytem Březová, Komenského čp.121 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s nákupem školních pomůcek pro její dceru (dluhy vůči městu).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.253/14
RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu plynárenského zařízení č.9414001957/180533 mezi pronajímatelem Městem Březová a nájemcem RWE GasNet s.r.o. Ústí nad Labem. Předmětem smlouvy je pronájem STL plynovodů a přípojek – plynofikace obce Rudolec. Výše nájemného za kalendářní rok do roku 2019 činí 9.935,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.254/14
V souladu s §28 a §84 odst.2 písm.r) zák.č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) RM doporučuje ZM vybrat název pro novou ulici na p.p.č.483/1 v k.ú.Březová z těchto návrhů: Polní, Drahotínská, Pod Drahotínem, Slunečná.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.255/14
RM schvaluje přechod nájmu bytu č.7 v čp.81 ul.Sklářská ze sl.Michaely Vágnerové na sl.Janu Andrlovou bytem tamtéž.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistiny.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.256/14
RM neschvaluje podnájem v nájmu bytu č.4 v čp.131 na nám.Míru slečně Evě Heroldové.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.257/14
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova p.Pavlíně Pirklové bytem Březová, Hlavní čp.358 na dobu 1 roku tj. od 1.10.2014 do 30.9.2015 (sklad textilu).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.258/14
RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č.6 v čp.349, ul.Okružní p.Pavlu Peterkovi a Michaele Chvojkové bytem tamtéž za cenu 590.000,--Kč.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.259/14
RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č.4 v čp.349, ul.Okružní p.Marii Brlášové bytem Březová, Okružní čp.349 za cenu 645.000,--Kč.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.260/14
RM schvaluje změnu nájemce bytu č.4 v čp.134 nám.Míru z p.Roberta Pfeiffera ml. bytem tamtéž na p.Roberta Pfeiffera st. bytem Březová, Okružní čp.47.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistiny.
Pan Jiříček požádal dle zákona o vyloučení z hlasování
Hlasováno: 3 pro,1 se zdržel

Usnesení č.261/14
RM neschvaluje výměnu bytu č.1 o velikosti 1+2 nájemce p.Mašková L.) a bytu č.10 o velikosti 1+1 (nájemce p.Čako) v čp.121 ul.Komenského.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.262/14
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 38.348,--Kč s p.Evou Togyerovou bytem Březová, Komenského čp.121. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 3-6,9/2013, 3,4,6/2014, poplatku z prodlení a vyúčtování topné sezony 2011-2013.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.263/14
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 3.000,--Kč s p.Marii Langerovou bytem Březová, Komenského čp.122. Dluh je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za období 8/2014.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.264/14
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 61.247,--Kč s p.Václavem Pernerem bytem Březová, Sklářská čp.83. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 9,10,12/2012. 6,8-12/2013,1-3, 5-8/2014, nedoplatku z vyúčtování topné sezony za rok 2012 a 2013, penále a poplatku z prodlení.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.265/14
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 5.848,--Kč s p.Petrou Vacátkovou bytem Březová, Komenského čp.120. Dluh je za nedoplatek vyúčtování topné sezony roku 2013.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné Dohody.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.266/14
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.EP – 12 – 0002083/1 na stavbu elektro přípojky NN a přípojkové skříně mezi povinným z věcného břemene Městem Březová  - a mezi oprávněným z věcného břemene – ČEZ Distribuce a.s., Děčín.Věcné břemeno bude zřízeno na p.p.č.21/1 v k.ú.Březová u Sokolova v rozsahu 25 m2.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.267/14
RM schvaluje zadávací podmínky pro vyhlášení veřejné zakázky s názvem „Multifunkční centrum Březová – 2.Etapa, stavební část“, „Multifunkční centrum Březová – 2 etapa, dodávka mobiliáře“.
RM pověřuje starostu města podpisem všech příslušných dokumentů.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.268/14
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro plynárenské zařízení mezi budoucím oprávněným z věcného břemene – RWE GasNet, s.r.o.Ústí nad Labem a mezi budoucím povinným z věcného břemene – Městem Březová. Věcné břemeno bude zřízeno na p.p.č.444/5, 444/1, 444/303 v k.ú.Březová u Sokolova.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.269/14
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi vlastníkem – RWE GasNet s.r.o. Ústí nad Labem a mezi osobou vyvolávající přeložky plynárenského zařízení – Městem Březová. Předmětem smlouvy je provedení přeložky plynárenského zařízení a podmínky její realizace v souvislosti s akcí „Březová- rozšíření lyžařského areálu, tréninkové hřiště Březová“.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.270/14
RM schvaluje přijetí finančního daru pro Základní školu Březová od společnosti WOMEN FOR WOMEN o.p.s.na úhradu obědů ve školním roce 2014-2015 pro Martina a Elišku Hornovy ve výši 8.024,--Kč.
Hlasováno: 4 pro

Jednání ukončeno v 16.30 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Šafnerová Květoslava, Vladimír Nový   

Schválil: Miroslav Bouda – starosta města

Přečíst »16.9.2014  

10. mimořádné jednání RM Březová dne 1. září 2014

USNESENÍ - ZÁPIS

z 10. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 1.9.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový
Omluvena: p.Šafnerová

Ověřovatelé: p.Jiříček, p.Brandl

Program jednání:
a) Příkazní smlouva na projekt „Školní areál Komenského 123 – Březová – zateplení“ – výběr dodavatele
b) Příkazní smlouva na projekt „Školní areál Komenského 123 – Březová – zateplení“ – administrace a organizace projektu
c) Příkazní smlouva na projekt „Zlepšení nakládání s odpady v městě Březová“
d) Příkazní smlouva na projekt „Kompostování ve městě Březová“
e) Komise pro výběr dodavatele na stavební akce a dodávku mobiliáře „Multifunkční centrum Březová II.etapa“
f) Zrušení usn.č.224/14
g) Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zlepšení nakládání s odpady ve městě Březová“
h) Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem mezi Bezpečnostně právní akademií Plzeň s.r.o., střední škola a Základní školou Březová
i) Smlouva o dílo na provedení projektové dokumentace – „Zateplení budovy Komenského 123 Březová“
j) Projektová dokumentace bezbariérové trasy budovy MěÚ
k) Přijetí dotace pro realizaci projektu „Zahrada není jen hra“

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.226/14
RM schvaluje uzavření „Příkazní smlouvy Komenského 123_012014“ mezi Příkazcem Městem Březová a příkazníkem Ing.Eva Marešová, Pastýřská 1241/13 Cheb.Předmětem smlouvy je organizační zajištění zadávacího řízení na veřejnou zakázku dle zák.č.137/2006 Sb., na projekt „Školní areál Komenského 123 Březová – zateplení“ za honorář ve výši 178.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.227/14
RM schvaluje uzavření „Příkazní smlouvy Komenského 123_02_2014 mezi příkazcem Městem Březová a příkazníkem Ing.Radek Sušanka, Dlouhá 881, Nýřany. Předmětem smlouvy je projektová příprava, administrace projektu (dotační management) pro projekt !Školní areál Komenského 123 Březová – zateplení“ za honorář ve výši 198.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.228/14
RM schvaluje uzavření „Příkazní smlouvy Svoz_01_2014“ mezi příkazcem Městem Březová a příkazníkem Ing.Radek Sušanka, Dlouhá 881, Nýřany. Předmětem smlouvy je projektová příprava, administrace projektu (dotační management), organizační zajištění zadávacího řízení na veřejnou zakázku pro projekt „Zlepšení nakládání s odpady v městě Březová“ za honorář ve výši 108.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.229/14
RM schvaluje uzavření Příkazní smlouvy „Kompostárna _“01_2014“ mezi příkazcem Městem Březová a příkazníkem Ing.Radek Sušanka, Dlouhá 881, Nýřany. Předmětem smlouvy je projektová příprava, administrace projektu (dotační management), organizační zajištění zadávacího řízení na veřejnou zakázku pro projekt „Kompostování v městě Březová“ za honorář ve výši 161.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.230/14
RM schvaluje v souladu se zák.č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách komisi pro výběr dodavatele stavebních prací a dodávku mobiliáře na akci „multifunkční centrum Březová II.etapa“, v tomto složení:

Členové komise
1.  Brandl Josef, člen ZM
2.  Tůmová Jarmila, stavební technik
3.  Ing.Potužák Petr, autorizovaný stavební inženýr
4.  Šafnerová Květoslava, místostarosta
5.  Bc.Fajt Jakub, vedoucí odboru SMM MěÚ

Náhradníci
1.  Sobotka Jan, projektant, stavební technik
2.  Volmut Petr, stavební technik
3.  Zubr Martin, ekonom města
4.  Šubrt Rudolf, stavební technik
5.  Jiříček Jan, člen ZM

Právní poradce ve věcech problematiky veřejných zakázek, bez hlasovacího práva Mgr.Holek Miloslav, právník společnosti Abri s.r.o.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.231/14
RM ruší své usnesení č.224/14 – zadání veřejné zakázky v režimu malého rozsahu mimo režim zákona „Zlepšení nakládání s odpady v městě Březová“.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.232/14
RM schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky zadávanou v režimu zjednodušeného podlimitního řízení dle ustanovení §38 zák.č.137/2006 Sb. v platném znění. Zadávací dokumentace podle ustanovení §44 vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.
RM schvaluje uzavření příslušných smluv v rámci schválené a podepsané žádosti z 58 výzvy OPŽP na projekt „Zlepšení nakládání s odpady v městě Březová“ a pověřuje starostu města podpisem.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.233/14
RM schvaluje předložení a realizaci projektu č.CZ.1.07/1.3.00/51.0012 „Využíváme ICT ve výuce“ Základní školou Březová.
RM pověřuje ředitele Základní školy Březová Mgr.Daneše Jiřího podpisem partnerské smlouvy s příjemcem – Bezpečnostně právní akademie Plzeň s.r.o, střední škola.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.234/14
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provedení projektové dokumentace pro realizaci stavby „Zateplení budovy Komenského 123 Březová“ mezi Městem Březová a zhotovitelem ArchEnergy s.r.o. Sokolovská 1105/100, Plzeň, Bolevec. Výše honoráře za zpracování projektové dokumentace činí 44.850,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.235/14
RM schvaluje vypracování projektové dokumentace bezbariérové trasy budovy MěÚ, potřebné k získání Dokladu o schválení bezbariérové trasy pro žádost o získání dotace pro výstavbu výtahu.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.236/14
RM schvaluje přijetí dotace pro realizaci projektu „Zahrada není jen hra“ ve výši 854.350,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného potvrzení o přijetí dotace.
Hlasováno: 4 pro

Jednání ukončeno v 18.30 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jiříček Jan, Brandl Josef

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »2.9.2014  

9. mimořádné jednání RM Březová dne 18. srpna 2014

USNESENÍ - ZÁPIS

z 9 . mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 18.8.2014 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

Ověřovatelé: p.Šafnerová, p. Brandl

Program jednání:
a) Výběrové řízení na akci „Zateplení MěÚ Březová“
b) Revokace usnesení č. 74/14
c) Přidělení bytu č. 1 v čp. 34 Rudolec
d) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
e) Zadávací dokumentace v rámci operačního programu Životního prostředí- Zlepšení nakládání s odpady ve městě Březová
f) Zadávací dokumentace v rámci operačního programu Životního prostředí – Kompostování ve městě Březová

Na vědomí:
a) Partnerská smlouva MAS Sokolovsko

RM přijala toto usnesení:

Usnesení č.220/14
V souladu se zák.č.137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a s doporučením komise pro posouzení nabídek pro výběr dodavatele stavby „Zateplení MěÚ Březová“, RM schvaluje jako dodavatele Morez stavební s.r.o., Plzeň 3, dále toto pořadí 2. Stavební společnost VARO, s.r.o., 3. SWIETELSKY stavební s.r.o., 4. TERCOM s.r.o., 5. ColorMax s.r.o., 6. ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., 7. INMONT CHEB s.r.o., 8. D-PRODUKT s.r.o.) Pro případ odstoupení vítězného uchazeče RM schvaluje jako dodavatele dalšího následného uchazeče v pořadí. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.221/14
Rada města schvaluje revokaci usnesení č. 74/14
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 222/14
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 1 v čp. 34 Rudolec společnosti Lucern stav s.r.o., Údolní 280/15, Praha 4 – Braník, zastoupenou panem Lukášem Černíkem na dobu určitou 1 roku. RM pověřuje starostu podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 223/14
RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV – 12-0009341/VB001 mezi Městem Březová a ČEZ Distribuce a.s. Děčín zastoupené na základě plné moci a.s. Montprojekt Pardubice. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 224/14
1. RM schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky zadávanou v režimu zadávání zakázky malého rozsahu, mimo režim zákona dle pokynů pro zadávání zakázek. 2. RM schvaluje uzavření smluv v rámci schválené a podepsané žádosti z 58 výzvy OPŽP na projekt „Zlepšení nakládání s odpady v městě Březová“. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy. Hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 225/14
1. RM schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění. Zadávací dokumentace podle ustanovení § 44 ZVZ vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. 2. schvaluje uzavření smluv v rámci schválené a podepsané žádosti z 58 výzvy OPŽP na projekt „Kompostování ve městě Březová“ RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 16.00 hodin

Zapsala: Bc. Chladová Kristýna

Ověřili: Šafnerová Květoslava, Josef Brandl

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »20.8.2014  

8. mimořádné jednání RM Březová dne 28. července 2014

USNESENÍ - ZÁPIS

z 8. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 28.7.2014 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl
Omluven: p.Nový Ověřovatelé: p.Šafnerová, p.Brandl

Program jednání:
a) Zrušení zadávacího řízení na akci „Zateplení MěÚ Březová“

RM přijala toto usnesení:

Usnesení č.219/14
RM v souladu s §84 odst.2 písm.e) zák.č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění schvaluje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zateplení MěÚ Březová“ a ukládá vypsání nového kola výběru dodavatele. RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
Hlasováno: 4 pro

Jednání ukončeno v 15.30 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Šafnerová Květoslava, Brandl Josef

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »29.7.2014