8. jednání RM Březová dne 10. listopadu 2014

USNESENÍ - ZÁPIS

z 8. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 10.11.2014 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Šafnerová

2. Kontrola úkolů: Nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 7. zasedání ZM (24.11.2014)
b) Jednací řády Zastupitelstva města, rady města, výborů a komisí
c) Jmenování,zřízení komisí a výborů pro volební období 2014-2018
d) 6.rozpočtové opatření v roce 2014

4. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 2.10.2014

5. Různé:
a) Kompetence místostarosty města
b) Právo nošení závěsného odznaku
c) Jmenování členů komise pro veřejné zakázky malého rozsahu
d) Jmenování členů komise pro veřejné zakázky
e) Výběr dodavatele stavby „Multifunkční centrum Březová – 2.etapa,stavební část“
f) Výběr dodavatele stavby „ Multifunkční centrum Březová – 2.etapa, vybavení mobiliářem“
g) Finanční příspěvek – pohřebné
h) Finanční dar pro ZŠ Březová
i) Pověření místostarosty města k jednání na ustavující schůzi Společenství vlastníků čp.155 ul.Smetanova
j) Záměr prodloužení nájemní smlouvy v čp.133 – cukrářství
k) Pronájem nebytových prostor v čp.123 – internát – p.Holub
l) Přidělení bytu č.4 v čp.131 o velikosti 1+3 – p.Hoffmann
m) Nabytí pozemků od Státního pozemkového úřadu Praha
n) Dodatek k dohodě o poskytování stravovacích služeb – ŠJ ZŠ
o) Dodatek č.2 k mandátní smlouvě na energetické služby
p) Přijetí dotací na akci „Zateplení MěÚ“
r) Přijetí dotace – „Městskou zelení blíže občanům“
s) Zrušení usnesení č.281/14 – uzavření smlouvy na akci „Kompostování v městě Březová“
n) Vyřazení nepotřebného majetku města

6. Na vědomí:
a) Informace o konání valné hromady Sokolovské vodárenské s.r.o. a Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska – 19.12.2014
b) Dluhy a pohledávky k 10.11.2014, informace k záměru ustanovení pracovní komise pro vymáhání dluhů

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.284/14
RM doporučuje ZM schválit tento program 7.zasedání ZM (24.11.2014):
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Jednací řády ZM a výborů
8. 6.rozpočtové opatření v roce 2014
9. Jmenování,zřízení výborů pro volební období 2014-2018
10. Různé
11. Závěr 
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.285/14
RM schvaluje jednací řády Rady města a komisí pro volební období 2014-2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.286/14
RM doporučuje ZM schválit jednací řády Zastupitelstva města a výborů pro volební období 2014-2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.287/14
V souladu se zák.č.128/2000 Sb. o obcích, RM zřizuje tyto komise pro volební období 2014-2018:
- komise sociální a zdravotní
- komise výstavby
- komise kulturní
- komise sportovní
- komise pro integrované obce
- komise likvidační
- komise škodní
- redakční rada Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.288/14
V souladu se zák.č.128/2000 Sb. o obcích, RM doporučuje ZM zřídit pro volební období 2014-2018:
- výbor finanční (5 členů)
- výbor kontrolní (5 členů)
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.289/14
RM odvolává dosavadní členy a předsedy jednotlivých komisí, kteří vykonávali své funkce ve volebním období 2010-2014. 
RM jmenuje tyto předsedy a členy komisí pro volební období 2014-2018:

Komise sociální a zdravotní:
Strnadová Jana - předsedkyně
Fialová Lenka - tajemnice 
Členové
Janurová Dana
Hergethová Alena
Ohnesorgová Marie
Jurčíková Jana
Průchová Eva
Szoltészová Vladimíra

Komise výstavby:
Ing.Mašek Jiří CSc. - předseda 
Sladká Anna - tajemnice 
Členové Bc.Fajt Jakub
Bc.Pehanič Michal
Platl Miroslav
Schneider František

Komise kulturní:
Bc.Bedeč Michal - předseda
Škubalová Šárka - tajemnice 
Členové
Runtová Eva
Bc.Sacherová Gabriela
Mgr.Kučerová Dana
Mgr.Raymanová Vlasta
PeaDr.Kršová Radomíra
Fašinová Gita
Bc.Procházková Hanka
Lelek Miroslav

Komise sportovní:
Szolar Lukáš - předseda
Bc.Chladová Kristýna - tajemnice
Členové
Kortus Petr
Peterka Pavel
Suchý Pavel
Hora Vladimír

Komise pro integrované obce (KIO):
Královec Jiří - předseda
Bělíček Jaroslav - tajemník
Členové
Fülöpová Marie
MUDr.Fišerová Lenka
Ing.Schubert Jaroslav
Černohorský Ivo
Gajdoš Josef

Likvidační komise:
Strnadová Jana - předsedkyně
Zubr Martin - tajemník
Členové
Jiříček Jan
Kašparová Jana
Werner Richard 

Škodní komise:
Členové:
Kašparová Jana
Zubr Martin
Bc.Fajt Jakub
Sladká Anna
Musilová Libuše

Redakční rada:
Členové
Bouda Miroslav
Jiříček Jan
Zubr Martin
Kašparová Jana
Chrástková Knířová Michala

Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.290/14
RM doporučuje ZM odvolat dosavadní předsedy a členy výborů, kteří vykonávali své funkce ve volebním období 2010-2014.
RM doporučuje ZM jmenovat předsedy a členy výborů pro volební období 2014-2018:

Finanční výbor:
Šafnerová Květoslava - předsedkyně
Zubr Martin - tajemník
Členové
Brandl Josef
Mgr.Kávová Andrea
Mgr.Halčinská Milena
Bobková Radka

Kontrolní výbor:
Boukal Lubomír - předseda
Musilová Libuše - tajemnice
Členové
Bc.Nikodém Martin
Ing.Pokluda Radomír
Vytisková Dagmar
Kročáková Marie

Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.291/14
RM doporučuje ZM schválit 6.rozpočtové opatření v roce 2014.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.292/14
RM schvaluje předložený návrh kompetencí a úkolů pro místostarostu města.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.293/14
V souladu se zák.č.128/2000 Sb. o obcích RM schvaluje právo nosit závěsný odznak u příležitosti společenských akcí a obřadů těmto zastupitelům města:
Miroslav Bouda – starosta (ze zákona)
Jan Jiříček - místostarosta
Josef Brandl - 1.radní
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.294/14
RM odvolává dosavadní členy komisí pro veřejné zakázky, kteří vykonávali své funkce ve volebním období 2010-2014 a jmenuje tyto členy hodnotící komise pro posuzování a hodnocení zakázek malého rozsahu:
1. Bc.Fajt Jakub – vedoucí SMM MěÚ
2. Jiříček Jan – místostarosta
3. Fiala Jan – autorizovaný stavitel, projektant
4. Boukal Lubomír – člen ZM
5. Brandl Josef – člen RM

Náhradníci:
1. Bc.Nikodém Martin – člen ZM
2. BC.Pehanič Michal – ředitel Služby města Březová s.r.o.
3. Sobotka Jan – projektant, stavební technik
4. Bc.Bedeč Michal – člen ZM
5. Zubr Martin – ekonom města

Tajemník komise,zapisovatel bez hl. práva - Bělíček Jaroslav.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.295/14
RM jmenuje pro volební období 2014-2018 tyto členy hodnotící komise pro posuzování a hodnocení veřejných zakázek zadávaných v režimu dle zák.č.137/2006 Sb.:
1. Bc.Fajt Jakub – vedoucí SMM MěÚ
2. Jiříček Jan – místostarosta
3. Ing.Potužák Petr – stavební inženýr
4. Tůmová Jarmila – stavební technik
5. Šafnerová Květoslava – členka RM

Náhradníci, dle pořadových čísel:
1. Bc.Bedeč Michal – člen ZM
2. Bc.Nikodém Martin – člen ZM
3. Sobotka Jan – projektant, stavební technik
4. Šubrt Rudolf – stavební technik
5. Ing.Mašek Jiří CSc. – předseda komise výstavby

Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.296/14
V souladu se zák.č.137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavby „Multifunkční centrum Březová – 2.etapa, stavební část“, RM schvaluje jako dodavatele výše uvedené akce společnost ISSO – inženýrské stavby Sokolov s.r.o. Svatava 255 a dále toto pořadí:
2.NEPRO stavební a.s., Útočiště 632, Klášterec nad Ohří
3.SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby Západ, Železničářská 1234/79, Plzeň
4.METROSTAV a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností ISSO – inženýrské stavby Sokolov s.r.o. Svatava.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.297/14
V souladu se zák.č.137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci „Multifunkční centrum Březová – 2.etapa, vybavení mobiliářem“ RM schvaluje jako dodavatele akce společnost QUERCUS NÁBYTEK s.r.o. Zlín a dále toto pořadí :
2. JP – KONTAKT s.r.o. Sasická 1797, Pardubice
3. Český nábytek a.s. Chomutovická 1444/2, Praha 4
4. Jakub Mach DiS., Giacomodesign, Palackého 364, Svatava

RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností QUERCUS NÁBYTEK s.r.o.Zlín.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.298/14
RM schvaluje p.Radku Liškovi bytem Březová, nám.Míru čp.139 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro 

Usnesení č.299/14
RM schvaluje přijetí finančního daru pro Základní školu Březová od společnosti WOMEN FOR WOMEN o.p.s. na úhradu obědů ve školním roce 2014-2015 pro Patrika, Lukáše a Marka Bartoškovi v celkové výši 9.867,--Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.300/14
RM doporučuje ZM schválit pověření místostarosty města p.Jiříčka Jana jednat na ustavujících schůzích (i na všech ostatních) Společenství vlastníků v Březové.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.301/14
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.133 na nám.Míru (cukrářství).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.302/14
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp.123 (internát ZŠ) v ul.Komenského p.Martinu Holubovi bytem Březová, Okružní čp.174 za účelem hudební zkušebny na dobu 1 roku tj. od 1.12.2014 do 30.11.2015.
RM pověřuje starostu města podpisem přísluní nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.303/14
V souladu se schválenými Pravidly pro přidělování bytů, RM schvaluje přidělení bytu č.4 o velikosti 1+3 v čp.131 na nám.Míru p.Karlu Hoffmannovi bytem tamtéž.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistiny.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.304/14
RM doporučuje ZM schválit nabytí pozemků dle Smlouvy o bezúplatném převodu privatizovaného majetku č.15/13 se Státním pozemkovým úřadem Praha 3.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.305/14
RM schvaluje Dodatek k dohodě o poskytování stravovacích služeb mezi Městem Březová a Základní školou Březová (navýšení hodnoty stravenky na 50 Kč).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.306/14
RM schvaluje Dodatek č.2 mandátní smlouvy na výběr dodavatele elektřiny a plynu, sjednání dodávky elektřiny a plynu a zajištění smluvních vztahů na sdruženou dodávku elektřiny a plynu pro nadcházející období roku 2016, s požadavkem Města Březová neměnit stávajícího dodavatele el.energie ČEZ prodej s.r.o. s firmou Ing.Jiří Jirgl se sídlem Mládežnická 877/5, Karlovy Vary, jednajícím prostřednictvím p.Ing.Jiřího Jirgla.
RM schvaluje plnou moc ve věci nabídkového řízení na dodavatele plynu a el.energie pro společný nákup energií spolu s dalšími obcemi a MAS Sokolov, pro období roku 2016.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.307/14
RM schvaluje přijetí dotace na akci „Zateplení MěÚ Březová“:
a) na základě potvrzené smlouvy ředitelem Fondu ze dne 27.10.2014 č.14174393 o poskytnutí podpory za Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí ve výši 78.928,40 Kč
b) ze státního rozpočtu na základě Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ev.č.EDS/SMVS 115D222004447, která bude činit maximálně 1.341.782,80 Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.308/14
RM schvaluje přijetí dotace v rámci Operačního programu životního prostředí pro realizaci projektu „Městskou zelení blíže občanům“ ve výši 504.826,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.309/14
RM ruší své usnesení č.281/14 – uzavření smlouvy s dodavatelem na realizaci akce „Kompostování v městě Březová“.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.310/14
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města DDHM v celkové částce 91.557,--Kč (dožité servery, mobiliář, nářadí).
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 17.00 hodin
Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jan Jiříček, Šafnerová Květoslava

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města                

Přečíst »11.11.2014  

12. mimořádné jednání RM Březová dne 9. října 2014

USNESENÍ - ZÁPIS

z 12.mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 9.10.2014 od 10.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

Ověřovatelé: p.Šafnerová, p. Nový

Program jednání:

a) Výběr dodavatele na realizaci akce „Zlepšení nakládání s odpady v městě Březová“

RM přijala toto usnesení:

Usnesení č.283/14
V souladu se zák.č.137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele na realizaci akce „Zlepšení nakládání s odpady v městě Březová“ RM schvaluje jako dodavatele společnost S W Automobily s.r.o., Jenišov u Karlových Varů, Daimlerova 202 (dále toto pořadí: 2.Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. Praha 4-Chotíkov, 3. SP-KV Auto s.r.o. Třemošná,vyřazené nabídky jsou CSAO.spol.s.r.o.Kroměříž a Technocar s.r.o. Kroměříž).
Pro případ odstoupení vítězného uchazeče RM schvaluje jako dodavatele výše uvedené stavby dalšího následného uchazeče v pořadí.
RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 10.30 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Šafnerová Květoslava, Nový Vladimír

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města 

Přečíst »22.10.2014  

11. mimořádné jednání RM Březová dne 6. října 2014

USNESENÍ - ZÁPIS

z 11. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 6.10.2014 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

Ověřovatelé: p.Šafnerová, p.Jiříček

Program jednání:

1. Dohoda o uznání a úhradě dluhu – p.Vébrová
2. Prodloužení úhrady zbývající kupní ceny pozemku – p.Hauptmannl
3. Pronájem pozemku p.č.19/1 v k.ú.Kostelní Bříza
4. Přechod nájmu bytu č.5 v čp.139 nám.Míru – p.Liška R.
5. Výměna bytu č.1 a 21 v čp.121 ul.Komenského
6. Finanční příspěvek na úhradu pohřbu – p.Kožíšková
7. Příkazní smlouvy na stavební dozor „Školní areál Komenského čp.123 Březová
8. Smlouva o právu k provedení stavby „Obytný soubor Generála Svobody – Březová“
9. Výběr zhotovitele veřejné zakázky „Zpevněná plocha na p.p.č.258/1 (parkoviště pro čp.102-105) Březová u Sokolova“
10. Výběr dodavatele realizace akce „Kompostování v městě Březová“
11. Vyřazení nepotřebného majetku MěÚ – 2 ocelové přístřešky

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.271/14
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 45.548,--Kč s p.Gabrielou Vébrovou bytem Březová, nám.Míru čp.229. Dluh je za nájemné a služby spojené s užíváním bytu za měsíce 1-2,4-5,6-9/2014, nedoplatek z vyúčtování topné sezony 2013 a penále (v 10 měsíčních splátkách ve výši 5.000,--Kč).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.272/14
RM schvaluje p.Hauptmannlovi Václavovi bytem Březová, část Rudolec čp.62 prodloužení úhrady zbývající kupní ceny ve výši 4.750,--Kč za pozemek č.58/3 v k.ú.Rudolec u Březové do 30.11.2014. Jedná se o konečný termín a v případě nezaplacení uvedené částky bude předložen návrh na zrušení prodeje výše uvedeného pozemku.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.273/14
RM schvaluje pronájem pozemku p.č.19/1 o výměře 685 m2 v k.ú.Kostelní Bříza od Státního pozemkového úřadu – Krajský pozemkový úřad Karlovy Vary.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy č.169N14/67.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.274/14
RM schvaluje přechod nájmu bytu č.5 v čp.139 nám.Míru na Březové z p.Liškové Kristýny na pana Lišku Radka (syn) bytem tamtéž (podle §2279 OZ – úmrtí nájemce).
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.275/14
RM schvaluje výměnu bytu č.1 o velikosti 1+2 (nájemce p.Mašková) a bytu č.21 o velikosti 1+1 (nájemce p.Kuba) v čp.121 ul.Komenského.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistiny.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.276/14
RM schvaluje p.Zuzaně Kožíškové bytem Březová, gen.Svobody čp.297 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem otce ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.277/14
RM schvaluje uzavření „Příkazní smlouvy Komenského – technický dozor“ mezi příkazcem Městem ‚Březová a příkazníkem Jarmila Tůmová, Habartov, K.Čapka 108/4. Předmětem smlouvy je technický dozor investora v souvislosti s realizací stavby „Školní areál Komenského čp.123 – Březová – zateplení“.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.278/14
RM schvaluje uzavření „Příkazní smlouvy Komenského – autorský dozor“ mezi příkazcem Městem Březová a příkazníkem Ing.Jan Kvasnička, Cheb, Šumavská 275/24. Předmětem smlouvy je autorský dozor investora v souvislosti s realizací stavby „Školní areál Komenského čp.123 Březová – zateplení“.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.279/14
RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby mezi stavebníkem bss Báňská stavební společnost s.r.o. Sokolov, Chebská 53 a vlastníkem pozemku p.p.č.474/37 v k.ú.Březová u Sokolova Městem Březová. Předmětem smlouvy je souhlas vlastníka s přístupem, příjezdem, realizací a umístěním stavby zpomalovacího pruhu na p.p.č.474/37 v k.ú.Březová u Sokolova a sjezdu z místní komunikace pro stavbu „Obytného souboru v areálu bývalých školek v ul.Gen.Svobody Březová“.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.280/14
RM schvaluje zhotovitele veřejné zakázky s názvem „Zpevněná plocha na p.p.č.258/1 (parkoviště pro čp.102-105) Březová u Sokolova“ společnost František Rakaš, nám.Míru čp.132 Březová.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.281/14
V souladu se zák.č.137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele na realizaci akce „Kompostování v městě Březová“, RM schvaluje jako dodavatele dodávky společnost Evergreen Projekt s.r.o. Olomouc, Sladkovského 659/40 (dále toto pořadí: 2. Wasteol s.r.o., Na zákopě 452/1a Chválkovice, Olomouc 3. Waste Service s.r.o. Tršice č.ev.28 Tršice). Pro případ odstoupení vítězného uchazeče RM schvaluje jako dodavatele výše uvedené stavby dalšího následného uchazeče v pořadí.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.282/14
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku 2 ks ocelového přístřešku v pořizovací ceně 39.491,--Kč a 39.492,--Kč, DHM – 02115 inv.č.818823, a to likvidací.
 Hlasováno: 5 pro

Jednání bylo ukončeno v 16.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Šafnerová Květoslava, Jiříček Jan           

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »22.10.2014  

7. jednání RM Březová dne 15. září 2014

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 7. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 15.9.2014 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Nový

Omluven: p.Brandl

1. Jmenování ověřovatelů: p.Šafnerová, p.Nový

2. Kontrola úkolů: Nebyly uloženy žádné úkoly

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 6. zasedání ZM (29.9.2014)
b) 5. rozpočtové opatření v roce 2014
c) Zápis do kroniky města za rok 2013 

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 8.9.2014
b) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 10.9.2014

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 8.9.2014
b) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 11.9.2014

6. Různé:
a) Smlouva o nájmu plynárenského zařízení „Rudolec u Březové“
b) Název nové ulice
c) Přechod nájmu bytu č.7 v čp.81 ul.Sklářská
d) Podnájem v nájmu bytu č.4 v čp.131 na nám.Míru
e) Pronájem nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova – p.Pirklová
f) Prodej bytu č.6 v čp.349 ul.Okružní – p.Peterka a p.Chvojková
g) Prodej bytu č.4 v čp.349 ul.Okružní – p.Brlášová
h) Výměna bytu č.4 v čp.134 na nám.Míru – p.Pfeiffer
i) Výměna bytu č.1 a č.10 v čp.121 ul.Komenského
j) Dohoda o uznání a úhradě dluhu – p.Togyerová E.
k) Dohoda o uznání a úhradě dluhu – p.Langerová M.
l) Dohoda o uznání a úhradě dluhu – p.Perner V.
m) Dohoda o uznání a úhradě dluhu – p.Vacátková
n) Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s. –  elektro přípojka NN na p.p.č.21/1 v k.ú.Březová
o) Zadávací podmínky pro výběrové řízení na akci „Multifunkční centrum Březová – 2.etapa, stavební část“, „Multifunkční centrum – 2.etapa, dodávka mobiliáře“
p) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouva o zajištění přeložky na akci „Březová – rozšíření lyžařského areálu, tréninkové hřiště Březová“
q) Přijetí finančního daru pro Základní školu Březová

7. Na vědomí:
 a) Zápis z pracovní schůzky s Policií Sokolov-venkov a Městskou policií Sokolov ze dne 8.9.2014

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.237/14
RM doporučuje ZM schválit tento program 6. zasedání ZM (29.9.2004) v bowling centru:

1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 5. rozpočtové opatření v roce 2014
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé

Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.238/14
RM doporučuje ZM schválit 5. rozpočtové opatření v roce 2014.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.239/14
RM schvaluje zápis do kroniky města za rok 2013.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.240/14
RM doporučuje ZM schválit finanční dar pro FK Flamengo Březová (navýšení na činnosti v roce 2014) ve výši 10.000,--Kč.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.241/14
RM doporučuje ZM schválit finanční dar pro FC Rudolec na nákup dresů z důvodu účasti klubu ve vyšší soutěži ve výši 6.000,--Kč.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.242/14
RM schvaluje finanční dar pro p.Blanku Čtvrtečkovou na nákup bruslí a na účast dcery na krasobruslařském soustředění ve výši 2.000,--Kč.RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.243/14
RM schvaluje finanční dar pro Sociální služby Kynšperk nad Ohří na vybudování pergoly – zástěny pro venkovní posezení ve výši 4.000,--Kč.RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.244/14
RM neschvaluje žádost Nakladatelství IV Praha o podporu osvětové akce „Péťa potřebuje pomoc“.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.245/14
RM schvaluje návrhy na vyřazení nepotřebného majetku města (nevyužitelná zastaralá technika, starý nábytek z bývalé provozovny sběrny – DDHM v celkové výši 112.902,34 Kč, nepoužívaný software – DDNM v celkové výši 11.665,--Kč) dle předložených návrhů a to v případě hmotného majetku likvidací dle směrnice 2/2011 O inventarizaci.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.246/14
RM schvaluje změnu odpisového plánu zřízené příspěvkové organizace ZŠ Březová pro rok 2014 z důvodu pořízení nového dlouhodobého (investičního) majetku v roce 2014.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.247/14
RM doporučuje ZM schválit Rámcovou smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci s MAS Sokolovsko o.p.s. s tím, že se v předloženém návrhu znění nahrazuje text v čl.IV. Vstupní poplatek a finanční dar na činnost OPS, odst.3 takto: „Partner poskytne v následujících letech o.p.s. roční finanční dar na činnost o.p.s. Poskytnutí daru obcí/městem bude pro každý rok podmíněno schválením příslušným zastupitelstvem obce/města. Tato částka bude splatná na účet společnosti na základě každoročního předpisu. Výše pravidelného ročního finančního daru na činnost o.p.s. je obsažena v následující tabulce a je platná od r.2015, včetně“.
Hlasováno : 4 pro

Usnesení č.248/14
V souladu se schválenými Pravidly pro přidělování bytů RM schvaluje přidělení bytu č.2 o velikosti 1+2 v čp.121 ul.Komenského p.Zdeňku Fialovi bytem Březová, Elektrárenská čp.185.RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy po úhradě příslušné jistiny.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.249/14
RM schvaluje p.Šťovíčkové Vlastě bytem Březová, Okružní čp.176 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.250/14
RM schvaluje p.Mikeskovi Petrovi bytem Březová, V zahrádkách čp.57 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manželky ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.251/14
RM schvaluje p.Tomové Michaele bytem Březová, Komenského čp.121 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s nákupem školních pomůcek a ošacení pro jejího syna ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.252/14
RM neschvaluje p.Togyerové Evě bytem Březová, Komenského čp.121 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s nákupem školních pomůcek pro její dceru (dluhy vůči městu).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.253/14
RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu plynárenského zařízení č.9414001957/180533 mezi pronajímatelem Městem Březová a nájemcem RWE GasNet s.r.o. Ústí nad Labem. Předmětem smlouvy je pronájem STL plynovodů a přípojek – plynofikace obce Rudolec. Výše nájemného za kalendářní rok do roku 2019 činí 9.935,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.254/14
V souladu s §28 a §84 odst.2 písm.r) zák.č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) RM doporučuje ZM vybrat název pro novou ulici na p.p.č.483/1 v k.ú.Březová z těchto návrhů: Polní, Drahotínská, Pod Drahotínem, Slunečná.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.255/14
RM schvaluje přechod nájmu bytu č.7 v čp.81 ul.Sklářská ze sl.Michaely Vágnerové na sl.Janu Andrlovou bytem tamtéž.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistiny.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.256/14
RM neschvaluje podnájem v nájmu bytu č.4 v čp.131 na nám.Míru slečně Evě Heroldové.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.257/14
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova p.Pavlíně Pirklové bytem Březová, Hlavní čp.358 na dobu 1 roku tj. od 1.10.2014 do 30.9.2015 (sklad textilu).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.258/14
RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č.6 v čp.349, ul.Okružní p.Pavlu Peterkovi a Michaele Chvojkové bytem tamtéž za cenu 590.000,--Kč.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.259/14
RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č.4 v čp.349, ul.Okružní p.Marii Brlášové bytem Březová, Okružní čp.349 za cenu 645.000,--Kč.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.260/14
RM schvaluje změnu nájemce bytu č.4 v čp.134 nám.Míru z p.Roberta Pfeiffera ml. bytem tamtéž na p.Roberta Pfeiffera st. bytem Březová, Okružní čp.47.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistiny.
Pan Jiříček požádal dle zákona o vyloučení z hlasování
Hlasováno: 3 pro,1 se zdržel

Usnesení č.261/14
RM neschvaluje výměnu bytu č.1 o velikosti 1+2 nájemce p.Mašková L.) a bytu č.10 o velikosti 1+1 (nájemce p.Čako) v čp.121 ul.Komenského.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.262/14
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 38.348,--Kč s p.Evou Togyerovou bytem Březová, Komenského čp.121. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 3-6,9/2013, 3,4,6/2014, poplatku z prodlení a vyúčtování topné sezony 2011-2013.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.263/14
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 3.000,--Kč s p.Marii Langerovou bytem Březová, Komenského čp.122. Dluh je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za období 8/2014.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.264/14
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 61.247,--Kč s p.Václavem Pernerem bytem Březová, Sklářská čp.83. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 9,10,12/2012. 6,8-12/2013,1-3, 5-8/2014, nedoplatku z vyúčtování topné sezony za rok 2012 a 2013, penále a poplatku z prodlení.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.265/14
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 5.848,--Kč s p.Petrou Vacátkovou bytem Březová, Komenského čp.120. Dluh je za nedoplatek vyúčtování topné sezony roku 2013.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné Dohody.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.266/14
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.EP – 12 – 0002083/1 na stavbu elektro přípojky NN a přípojkové skříně mezi povinným z věcného břemene Městem Březová  - a mezi oprávněným z věcného břemene – ČEZ Distribuce a.s., Děčín.Věcné břemeno bude zřízeno na p.p.č.21/1 v k.ú.Březová u Sokolova v rozsahu 25 m2.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.267/14
RM schvaluje zadávací podmínky pro vyhlášení veřejné zakázky s názvem „Multifunkční centrum Březová – 2.Etapa, stavební část“, „Multifunkční centrum Březová – 2 etapa, dodávka mobiliáře“.
RM pověřuje starostu města podpisem všech příslušných dokumentů.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.268/14
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro plynárenské zařízení mezi budoucím oprávněným z věcného břemene – RWE GasNet, s.r.o.Ústí nad Labem a mezi budoucím povinným z věcného břemene – Městem Březová. Věcné břemeno bude zřízeno na p.p.č.444/5, 444/1, 444/303 v k.ú.Březová u Sokolova.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.269/14
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi vlastníkem – RWE GasNet s.r.o. Ústí nad Labem a mezi osobou vyvolávající přeložky plynárenského zařízení – Městem Březová. Předmětem smlouvy je provedení přeložky plynárenského zařízení a podmínky její realizace v souvislosti s akcí „Březová- rozšíření lyžařského areálu, tréninkové hřiště Březová“.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.270/14
RM schvaluje přijetí finančního daru pro Základní školu Březová od společnosti WOMEN FOR WOMEN o.p.s.na úhradu obědů ve školním roce 2014-2015 pro Martina a Elišku Hornovy ve výši 8.024,--Kč.
Hlasováno: 4 pro

Jednání ukončeno v 16.30 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Šafnerová Květoslava, Vladimír Nový   

Schválil: Miroslav Bouda – starosta města

Přečíst »16.9.2014  

10. mimořádné jednání RM Březová dne 1. září 2014

USNESENÍ - ZÁPIS

z 10. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 1.9.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový
Omluvena: p.Šafnerová

Ověřovatelé: p.Jiříček, p.Brandl

Program jednání:
a) Příkazní smlouva na projekt „Školní areál Komenského 123 – Březová – zateplení“ – výběr dodavatele
b) Příkazní smlouva na projekt „Školní areál Komenského 123 – Březová – zateplení“ – administrace a organizace projektu
c) Příkazní smlouva na projekt „Zlepšení nakládání s odpady v městě Březová“
d) Příkazní smlouva na projekt „Kompostování ve městě Březová“
e) Komise pro výběr dodavatele na stavební akce a dodávku mobiliáře „Multifunkční centrum Březová II.etapa“
f) Zrušení usn.č.224/14
g) Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zlepšení nakládání s odpady ve městě Březová“
h) Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem mezi Bezpečnostně právní akademií Plzeň s.r.o., střední škola a Základní školou Březová
i) Smlouva o dílo na provedení projektové dokumentace – „Zateplení budovy Komenského 123 Březová“
j) Projektová dokumentace bezbariérové trasy budovy MěÚ
k) Přijetí dotace pro realizaci projektu „Zahrada není jen hra“

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.226/14
RM schvaluje uzavření „Příkazní smlouvy Komenského 123_012014“ mezi Příkazcem Městem Březová a příkazníkem Ing.Eva Marešová, Pastýřská 1241/13 Cheb.Předmětem smlouvy je organizační zajištění zadávacího řízení na veřejnou zakázku dle zák.č.137/2006 Sb., na projekt „Školní areál Komenského 123 Březová – zateplení“ za honorář ve výši 178.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.227/14
RM schvaluje uzavření „Příkazní smlouvy Komenského 123_02_2014 mezi příkazcem Městem Březová a příkazníkem Ing.Radek Sušanka, Dlouhá 881, Nýřany. Předmětem smlouvy je projektová příprava, administrace projektu (dotační management) pro projekt !Školní areál Komenského 123 Březová – zateplení“ za honorář ve výši 198.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.228/14
RM schvaluje uzavření „Příkazní smlouvy Svoz_01_2014“ mezi příkazcem Městem Březová a příkazníkem Ing.Radek Sušanka, Dlouhá 881, Nýřany. Předmětem smlouvy je projektová příprava, administrace projektu (dotační management), organizační zajištění zadávacího řízení na veřejnou zakázku pro projekt „Zlepšení nakládání s odpady v městě Březová“ za honorář ve výši 108.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.229/14
RM schvaluje uzavření Příkazní smlouvy „Kompostárna _“01_2014“ mezi příkazcem Městem Březová a příkazníkem Ing.Radek Sušanka, Dlouhá 881, Nýřany. Předmětem smlouvy je projektová příprava, administrace projektu (dotační management), organizační zajištění zadávacího řízení na veřejnou zakázku pro projekt „Kompostování v městě Březová“ za honorář ve výši 161.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.230/14
RM schvaluje v souladu se zák.č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách komisi pro výběr dodavatele stavebních prací a dodávku mobiliáře na akci „multifunkční centrum Březová II.etapa“, v tomto složení:

Členové komise
1.  Brandl Josef, člen ZM
2.  Tůmová Jarmila, stavební technik
3.  Ing.Potužák Petr, autorizovaný stavební inženýr
4.  Šafnerová Květoslava, místostarosta
5.  Bc.Fajt Jakub, vedoucí odboru SMM MěÚ

Náhradníci
1.  Sobotka Jan, projektant, stavební technik
2.  Volmut Petr, stavební technik
3.  Zubr Martin, ekonom města
4.  Šubrt Rudolf, stavební technik
5.  Jiříček Jan, člen ZM

Právní poradce ve věcech problematiky veřejných zakázek, bez hlasovacího práva Mgr.Holek Miloslav, právník společnosti Abri s.r.o.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.231/14
RM ruší své usnesení č.224/14 – zadání veřejné zakázky v režimu malého rozsahu mimo režim zákona „Zlepšení nakládání s odpady v městě Březová“.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.232/14
RM schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky zadávanou v režimu zjednodušeného podlimitního řízení dle ustanovení §38 zák.č.137/2006 Sb. v platném znění. Zadávací dokumentace podle ustanovení §44 vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.
RM schvaluje uzavření příslušných smluv v rámci schválené a podepsané žádosti z 58 výzvy OPŽP na projekt „Zlepšení nakládání s odpady v městě Březová“ a pověřuje starostu města podpisem.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.233/14
RM schvaluje předložení a realizaci projektu č.CZ.1.07/1.3.00/51.0012 „Využíváme ICT ve výuce“ Základní školou Březová.
RM pověřuje ředitele Základní školy Březová Mgr.Daneše Jiřího podpisem partnerské smlouvy s příjemcem – Bezpečnostně právní akademie Plzeň s.r.o, střední škola.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.234/14
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provedení projektové dokumentace pro realizaci stavby „Zateplení budovy Komenského 123 Březová“ mezi Městem Březová a zhotovitelem ArchEnergy s.r.o. Sokolovská 1105/100, Plzeň, Bolevec. Výše honoráře za zpracování projektové dokumentace činí 44.850,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.235/14
RM schvaluje vypracování projektové dokumentace bezbariérové trasy budovy MěÚ, potřebné k získání Dokladu o schválení bezbariérové trasy pro žádost o získání dotace pro výstavbu výtahu.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.236/14
RM schvaluje přijetí dotace pro realizaci projektu „Zahrada není jen hra“ ve výši 854.350,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného potvrzení o přijetí dotace.
Hlasováno: 4 pro

Jednání ukončeno v 18.30 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jiříček Jan, Brandl Josef

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »2.9.2014  

9. mimořádné jednání RM Březová dne 18. srpna 2014

USNESENÍ - ZÁPIS

z 9 . mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 18.8.2014 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

Ověřovatelé: p.Šafnerová, p. Brandl

Program jednání:
a) Výběrové řízení na akci „Zateplení MěÚ Březová“
b) Revokace usnesení č. 74/14
c) Přidělení bytu č. 1 v čp. 34 Rudolec
d) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
e) Zadávací dokumentace v rámci operačního programu Životního prostředí- Zlepšení nakládání s odpady ve městě Březová
f) Zadávací dokumentace v rámci operačního programu Životního prostředí – Kompostování ve městě Březová

Na vědomí:
a) Partnerská smlouva MAS Sokolovsko

RM přijala toto usnesení:

Usnesení č.220/14
V souladu se zák.č.137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a s doporučením komise pro posouzení nabídek pro výběr dodavatele stavby „Zateplení MěÚ Březová“, RM schvaluje jako dodavatele Morez stavební s.r.o., Plzeň 3, dále toto pořadí 2. Stavební společnost VARO, s.r.o., 3. SWIETELSKY stavební s.r.o., 4. TERCOM s.r.o., 5. ColorMax s.r.o., 6. ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., 7. INMONT CHEB s.r.o., 8. D-PRODUKT s.r.o.) Pro případ odstoupení vítězného uchazeče RM schvaluje jako dodavatele dalšího následného uchazeče v pořadí. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.221/14
Rada města schvaluje revokaci usnesení č. 74/14
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 222/14
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 1 v čp. 34 Rudolec společnosti Lucern stav s.r.o., Údolní 280/15, Praha 4 – Braník, zastoupenou panem Lukášem Černíkem na dobu určitou 1 roku. RM pověřuje starostu podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 223/14
RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV – 12-0009341/VB001 mezi Městem Březová a ČEZ Distribuce a.s. Děčín zastoupené na základě plné moci a.s. Montprojekt Pardubice. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 224/14
1. RM schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky zadávanou v režimu zadávání zakázky malého rozsahu, mimo režim zákona dle pokynů pro zadávání zakázek. 2. RM schvaluje uzavření smluv v rámci schválené a podepsané žádosti z 58 výzvy OPŽP na projekt „Zlepšení nakládání s odpady v městě Březová“. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy. Hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 225/14
1. RM schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění. Zadávací dokumentace podle ustanovení § 44 ZVZ vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. 2. schvaluje uzavření smluv v rámci schválené a podepsané žádosti z 58 výzvy OPŽP na projekt „Kompostování ve městě Březová“ RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 16.00 hodin

Zapsala: Bc. Chladová Kristýna

Ověřili: Šafnerová Květoslava, Josef Brandl

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »20.8.2014  

8. mimořádné jednání RM Březová dne 28. července 2014

USNESENÍ - ZÁPIS

z 8. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 28.7.2014 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl
Omluven: p.Nový Ověřovatelé: p.Šafnerová, p.Brandl

Program jednání:
a) Zrušení zadávacího řízení na akci „Zateplení MěÚ Březová“

RM přijala toto usnesení:

Usnesení č.219/14
RM v souladu s §84 odst.2 písm.e) zák.č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění schvaluje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zateplení MěÚ Březová“ a ukládá vypsání nového kola výběru dodavatele. RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
Hlasováno: 4 pro

Jednání ukončeno v 15.30 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Šafnerová Květoslava, Brandl Josef

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »29.7.2014  

7. mimořádné jednání RM Březová dne 21. července 2014

USNESENÍ – ZÁPIS

ze 7. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 21.7.2014 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová 

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

Ověřovatelé: p.Šafnerová, p.Nový 

Program jednání:

a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 25.6.2014
b) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 18.7.2014
c) Řád veřejného pohřebiště
d) Ceník nájemného a služeb na veřejném pohřebišti
e) Smlouva o nájmu hrobového místa na pohřebišti f) Dohoda o uznání a úhradě dluhu – H.Pivarčiová
g) Směna bytu č.0 o velikosti 1+0 v čp.133 a bytu č.8 o velikosti 1+1 v čp.134 na nám.Míru
h) Smlouva o zřízení věcného břemene plynárenského zařízení
i) Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací – „Multifunkční hřiště (sportoviště na p.p.č.444/5 v k.ú.Březová“
j) Výběrové řízení na dodavatele stavby „Zateplení MěÚ Březová“ 
k) Oprava asfaltových komunikací v Březové a integraci l) Ukazatel měření rychlosti do obce Rudolec

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.204/14
RM schvaluje přidělení bytu č.31 o velikosti 1+1 v čp.213 ul.Bezejmenná Ing.Vančurovi Josefovi bytem Březová, gen.Svobody čp.286. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.205/14
RM schvaluje přidělení bytu č.29 o velikosti 1+0 v čp.121 ul.Komenského sl.Michale Čejkové bytem Březová, Okružní čp.198.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistiny.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.206/14
RM schvaluje p.Černochové Zlatuši bytem Březová, Okružní čp.189 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.207/14
RM schvaluje p.Ulčové Anně bytem Březová, Okružní čp.163 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.208/14
RM schvaluje p.Fleischmannové Alžbětě bytem Březová, Hlavní čp.111 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.209/14
RM schvaluje Řád veřejného pohřebiště ve městě Březová.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.210/14
RM schvaluje Ceník nájemného a služeb na veřejném pohřebišti v Březové od 1.8.2014.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.211/14
RM schvaluje vzorovou Smlouvu o nájmu hrobového místa na pohřebišti v Březové. V souladu s § 102 písm.m) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších zákonů, RM pověřuje p.Sladkou Annu, vedoucí hospodářsko správního odboru uzavíráním Smluv o nájmu hrobových míst.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.212/14
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 33.414,--Kč s p.Hanou Pivarčiovou bytem Březová, Komenského čp.121. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 1-6/2014, poplatku z prodlení a vyúčtování topné sezony 2013.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.213/14
RM schvaluje směnu bytu č.0 o velikosti 1+0 v čp.133 (nájemce p.Šťáhlovský V.) a bytu č.8 o velikosti 1+1 v čp.134 (nájemce p.Bělíček J.) na nám.Míru. RM pověřuje starostu města podpisem nájemních smluv po úhradě příslušné jistiny (za každý byt).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.214/14
RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro plynárenské zařízení mezi budoucím oprávněným z věcného břemene – RWE GasNet s.r.o. Ústí nad Labem a mezi povinným z věcného břemene – Městem Březová. Věcné břemeno bude zřízeno na par.č. 474/37, 483/1, 494/1, 494/14, 494/15 v k.ú.Březová u Sokolova. Úplata za zřízení věcného břemene bude činit 22.082,--Kč, včetně DPH. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.215/14
V souladu se zák.č.137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a s doporučením komise pro posouzení nabídek pro výběr dodavatele stavby „Multifunkční hřiště (sportoviště) na p.p.č.444/5 k.ú.Březová“ RM schvaluje jako dodavatele společnost Sergej Pajtaš, Sokolov, Slovenská 701. (dále toto pořadí: 2. SWIETELSKY stavební s.r.o. Karlovy Vary, 3. Linhart spol.s r.o. Brandýs nad Labem-Stará Boleslav). RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.216/14
V souladu se zák.č.137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a s doporučením komise pro posouzení nabídek pro výběr dodavatele stavby „Zateplení MěÚ Březová“, RM schvaluje jako dodavatele společnost Morez stavební s.r.o. Terezie Brzkové 1037/27, Plzeň (dále toto pořadí: 2.Stavební společnost VARO srov.o. Cheb, 3. D.PRODUKT s.r.o. Velká Hleďsebe, 4. SWIETELSKY stavební s.r.o. Svatava, 5. ColorMax s.r.o. Cheb, 6. INMONT Cheb s.r.o., 7. STAVSO s.r.o.Sokolov, 8.DOZORSTAV s.r.o. Karlovy Vary).
Pro případ odstoupení vítězného uchazeče RM schvaluje jako dodavatele dalšího následného uchazeče v pořadí.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.217/14
RM schvaluje jako dodavatele rekonstrukce místních komunikací v Březové a integrovaných oblastech pro rok 2014 společnost EUROVIA a.s. odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary. Rekonstrukce komunikací bude realizována dle skutečně provedených výměr, za jednotkové ceny dle nabídky ze dne 8.7.2014. RM pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv o dílo.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.218/14
RM schvaluje zakomponovat do nejbližšího rozpočtového opatření rezervu na nákup ukazatele rychlosti do obce Rudolec.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 16.30 hodin.

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Šafnerová Květoslava, Nový Vladimír

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »24.7.2014  

6. mimořádné jednání RM Březová dne 30. června 2014

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 6. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 30.6.20104 od 18.30 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

Ověřovatelé: p.Šafnerová, p.Jiříček

Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání kulturní komise ze dne 12.6.2014

Různé:
a) Dohoda o uznání a úhradě dluhu – p.Walter M.
b) Smlouva o reklamě na Rudolecký kotlík – PRO TENAX s.r.o. Sokolov
c) Smlouva o reklamě na Rudolecký kotlík – Agentura osobní asistence a sociálního poradenství o.p.s. Sokolov
d) Pronájem nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova – p.Hrebinec L.
e) Podnájem v nájmu bytu č.8 v čp.83 ul.Sklářská
f) Dodatek č.1 k mandátní smlouvě na energetické služby
g) Zrušení zadávacího řízení na akci „Zateplení MěÚ Březová“
h) Prodloužení pracovního poměru ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola, Komenského 11

Na vědomí:
a) Úloha Mikroregionu Sokokolov-východ v meziobecní spolupráci
b) Zápis z jednání výkonného výboru Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska ze dne 6.6.2014
c) Inspekční zpráva z kontroly Základní školy Březová
d) Výběr dodavatele na akci „Březová –Komenského čp.11 – oprava hydroizolace mateřské školky a stavební úpravy“ – firma DANEK, Zdeněk Daňo Sokolov

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.196/14
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 16.789,--Kč s p.Miroslavem Walterem bytem Březová, nám.Míru čp.131. Dluh je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za období 1-5/2014. Pokud nebude dlužná částka uhrazena v termínu do 20.12.2014 bude dána okamžitá výpověď z nájmu.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.197/14
RM schvaluje uzavření Smlouvy o reklamě s PRO TENAX s.r.o. Sokolov, Trocnovská 1982 v rámci akce „Rudolecký kotlík“ dne 21.6.2014.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.198/14
RM schvaluje uzavření Smlouvy o reklamě s Agenturou osobní asistence a sociálního poradenství o.p.s. Sokolov, Hornická 1595 v rámci akce „Rudolecký kotlík“ dne 21.6.2014.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.199/14
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova p.Lukášovi Hrebincovi bytem Březová, Sklářská čp.84 na dobu 1 roku tj. od 1.8.2014 do 31.7.2015.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.200/14
RM neschvaluje podnájem v nájmu bytu č.8 v čp.83 ul.Sklářská (nájemce p.Pehaničová) pro p.Milenu Cselárovou bytem Kynšperk nad Ohří.
Hlasováno: 4 pro, 1 se zdržel

Usnesení č.201/14
RM schvaluje uzavření Dodatku č.1 mandátní smlouvy na výběr dodavatele elektřiny a plynu, sjednání dodávky elektřiny a plynu a zajištění smluvních vztahů na sdruženou dodávku elektřiny a plynu pro nadcházející období roku 2015 s firmou Ing.Jiří Jirgl Karlovy Vary, Mládežnická 877/5 s požadavkem Města Březová neměnit stávajícího dodavatele el.energie ČEZ prodej s.r.o.
RM zároveň schvaluje plnou moc ve věci nabídkového řízení na dodavatele plynu a el.energie pro společný nákup energií spolu s dalšími obcemi a MAS Sokolovsko pro období roku 2015.
RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.202/14
RM schvaluje rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Zateplení MěÚ Březová“ zahájené dne 22.5.2014 v souladu se zák.č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.
RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.203/14
V souladu se zák.č.472/2011 Sb. (novela školského zákona) RM schvaluje prodloužení pracovního poměru o dalších 6 let ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola, Komenského 11 p.Hornerové Jitce. 
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 19.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Šafnerová Květoslava, Jiříček Jan

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »1.7.2014  

6. jednání RM Březová dne 9. června 2014

USNESENÍ – ZÁPIS

ze 6. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 9.6.2014 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová  

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Brandl, p. Nový
Omluven: p.Jiříček

1. Jmenování ověřovatelů:
p. Šafnerová, p. Brandl

2. Kontrola úkolů:
Nebyly uloženy žádné úkoly. 

3. Hlavní zprávy: 
a) Příprava 5. zasedání ZM (30.6.2014)

4. Zápisy z výborů
a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 20.5.2014
b) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 2.6.2014

5. Zápisy z komisí: 
a) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 2.6.2014
b) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 7.5.2014
c) Zápis z jednání komise sportovní ze dne 28.5.2014

6. Různé: 
a) Uzavření dohody o uznání a úhradě dluhu – p.Rakaš
b) Uzavření dohody o uznání a úhradě dluhu – p.Bendíková
c) Uzavření dohody o uznání a úhradě dluhu – p.Mašková
d) Výměna bytů o velikosti 1+2 v čp.120 a bytu o velikosti 1+0 v čp.122 ul.Komenského
e) Ukončení pronájmu nebytových prostor v čp.123 – mladí rybáři
f) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.123 – internát
g) Darovací smlouvy mezi Městem a Ředitelstvím silnic a dálnic Praha
h) Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Městem a ČEZ a.s.Děčín
i) Prodloužení lhůty úhrady kupní ceny – p.Hauptmannl Václav
j) Pronájem pozemku č.61/1 v k.ú.Březová – manž.Dibalovi
k) Záměr pronájmu části pozemku p.č.444/3 v k.ú.Březová
l) Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2014- 2018
m) Smlouva o umístění zařízení veřejné komunikační sítě
n) Ukončení pronájmu nebytových prostor v čp.155 – posilovna
o) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova
p) Dodavatel stavby „Zateplení MěÚ Březová“ – výběrové řízení

7. Na vědomí: 
a) Zápis z pracovního setkání s Policií Sokolov-venkov a Městskou policií Sokolov ze dne 2.6.2014

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.168/14
RM doporučuje ZM schválit tento program 5. zasedání ZM (30.6.2014):
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 3. rozpočtové opatření v roce 2014
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.169/14
RM schvaluje finanční dar pro Trial Team Březová na ceny a propagaci soutěže Mistrovství ČR v trialu – 5.ročník Březovských šlapaček v roce 2014 ve výši 20.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.170/14
RM schvaluje finanční dar pro Ondřeje Martínka bytem Březová, Odborářů čp.350 na reprezentaci při rybářských závodech v roce 2014 ve výši 4.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.171/14
RM schvaluje finanční dar pro Milana Panzera bytem Březová, Hlavní čp.109 na stavbu tandemového dvojkola ve výši 5.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.172/14
RM schvaluje dotaci ČSCH Kostelní Bříza na činnost v roce 2014 ve výši 30.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.173/14
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města – DDHM v městské knihovně v hodnotě 1.050,--Kč
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.174/14
RM souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy, Komenského čp.11 DDHM v hodnotě 2.874,--Kč.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.175/14
RM souhlasí s vyřazením identifikovaného zbytného, nepotřebného majetku zřízené příspěvkové organizace Základní škola Březová dle přiložených návrhů v celkové hodnotě DDHM 208.628,74 Kč a DHM – samostatně movitě věci a soubory 27.878,--Kč.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.176/14
RM schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku zřízených příspěvkových organizací za rok 2013 takto:
Základní škola, Březová
Hospodářský výsledek 157.307,31 Kč
Rezervní fond 32.307,31 Kč
Fond odměn 125.000,-- Kč

Mateřská škola,Smetanova 218
Hospodářský výsledek 64.354,47 Kč
Rezervní fond 44.354,47 Kč
Fond odměn 20.000,-- Kč

Mateřská škola, Komenského 11
Hospodářský výsledek 197.938,18 Kč
Rezervní fond 177.938,18 Kč
Fond odměn 20.000,-- Kč
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.177/14
RM schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Základní škola Březová Mgr.Danešovi Jiřímu dle návrhu.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.178/14
RM schvaluje p.Jaroslavu Schubertovi bytem Březová, Dvouletky čp.41 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města). Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.179/14
RM schvaluje p.Pavlu Hatalovi bytem Březová, Lesní čp.338 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.180/14
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 7.575,--Kč s p.Zdenko Rakašem bytem Březová, Komenského čp.121. Dluh je za vyúčtování topné sezony roku 2013.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.181/14
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 3.271,-- Kč s p.Michaelou Bendíkovou bytem Březová, Komenského čp.122. Dluh je za vyúčtování topné sezony roku 2013.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody. 
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.182/14
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 27.343,--Kč s p.Lucií Maškovou bytem Březová, Komenského čp.121. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 1,2,4/2014, poplatku z prodlení a vyúčtování topné sezony roku 2013.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.183/14
RM schvaluje výměnu bytů v ul.Komenského o velikosti 1+2 v čp.120/5 (nájemce p.Šťuková D.) a bytu o velikosti 1+1 v čp. 122/29 (nájemce p.Perner T.).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.184/14
RM schvaluje ukončení pronájmu nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského (bývalý internát) s p.Hanušem Škubalem bytem Březová, Smetanova čp.160 k 30.6.2014. Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.185/14
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 17,8 m2 v budově bývalého internátu v ul.Komenského čp.123.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.186/14
RM doporučuje ZM schválit darovací smlouvu mezi Městem Březová a Ředitelstvím silnic a dálnic Praha na převod částí původní silnice I/6 a silničních pozemků v k.ú.Březová u Sokolova, Dolní Rychnov a Rudolec u Březové.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.187/14
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene z důvodu umístění podzemního vedení NN na pozemcích p.č.53/1, 54 a 57 v k.ú.Březová u Sokolova mezi Městem Březová a ČEZ a.s.Děčín zastoupené společností SZPTel Plzeň.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.188/14
RM schvaluje p.Hauptmannlovi Václavovi bytem Březová část Rudolec čp.62 prodloužení úhrady kupní ceny za pozemek p.č.58/3 v k.ú.Rudolec u Březové do 31.7.2014. Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.189/14
RM schvaluje pronájem pozemku p.č.61/1 o výměře 190m2 v k.ú.Březová u Sokolova manželům Dibalovým bytem Březová, Hlavní čp.354 na dobu určitou do 31.12.2014 za cenu 3,--Kč/m2/rok.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.190/14
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.444/3 o výměře 90m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 3,--Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2014.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.191/14
V souladu s §67 zák.č.128/2000 Sb.o obcích, RM doporučuje ZM schválit stanovení 15 členů zastupitelstva pro volební období 2014-2018.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.192/14 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě mezi povinným Městem Březová a oprávněným společností Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4. Předmětem smlouvy je povolení oprávněnému zřídit, provozovat, udržovat a opravovat přípojné vedení komunikační sítě a sloupovou podpěru na p.p.č.98, 506, 442/1 v k.ú.Březová u Sokolova za jednorázovou náhradu ve výši 3.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.193/14 
RM schvaluje ukončení pronájmu nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova (dámská posilovna) s p.Zuzanou Hrnčířovou bytem Březová, nám.Míru čp.131 k 30.6.2014. Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.194/14
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova (dámská posilovna).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.195/14 
V souladu se zák. č.137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavby „Zateplení MěÚ Březová“
RM schvaluje jako dodavatele společnost TERCOM s.r.o.Cheb, Wolkerova 2483/16
(dále toto pořadí: 2. DOZORSTAV s.r.o. Karlovy Vary, 3.SWIETELSKY stavební s.r.o. Svatava, 4. STAVSO s.r.o. Sokolov, 5. ISSO Inženýrské stavby Sokolov s.r.o., 6. D-PRODUKT s.r.o. Lázně Kynžvart).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
Hlasováno: 4 pro

Po skončení jednání Rady města následovala valná hromada společnosti Služby města s.r.o. Březová.

Jednání ukončeno v 17.00hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Šafnerová Květoslava, Josef Brandl 

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města 

Přečíst »11.6.2014