2. mimořádné jednání RM Březová dne 23. února 2015

USNESENÍ - ZÁPIS

z 2. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 23.2.2015 od 18.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Šafnerová

2. Program jednání:
a) Výběr dodavatele veřejné zakázky „Zasíťování pozemků 16 RD Výsluní Březová u Sokolova“

RM přijala toto usnesení:

Usnesení č.56/15
RM schvaluje zhotovitele veřejné zakázky „Zasíťování pozemků 16 RD Výsluní Březová u Sokolova“ společnost Oto Szakoš, Nové Hamry čp.392.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 19.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jan Jiříček, Květoslava Šafnerová

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »24.2.2015  

2. jednání RM Březová dne 9. února 2015

USNESENÍ - ZÁPIS

z 2. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 9.2.2015 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Runtová, p.Brandl, p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Runtová

2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 1. zasedání ZM (23.2.2015)
b) Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – výše poplatku pro rok 2015

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 2.2.2015

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise výstavby ze dne 2.2.2015
b) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 2.2.2015
c) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 5.2.2015
d) Zápis z jednání komise sportovní ze dne 2.2.2015

6. Různé:
a) Darovací smlouva s Českou spořitelnou a.s. – sportovní ples
b) Darovací smlouva s Morez stavební s.r.o. – sportovní ples
c) Dodatek č.18 s Autobusy Karlovy Vary a.s. – linková doprava
d) Dohoda o vydání bezdůvodného obohacení z neúmyslné těžby dřevní hmoty s Lesy ČR s.p.
e) Vyřazení nepotřebného majetku města
f) Záměr pronájmu nebytových prostor – restaurace v Rudolci
g) Pronájem nebytových prostor – Komenského čp.123 – p.Makoň
h) Pronájem nebytových prostor – nám.Míru čp.133- Ing.Pešinová
i) Pronájem nebytových prostor – Komenského čp.123 – p.Pirklová
j) Pronájem části pozemku v k.ú.Březová – manželé Jamnický
k) Žádosti o nadační příspěvky z Karlovarského kraje
l) Žádost o nadační příspěvek z MMR

7. Na vědomí:
a) Žádost MUDr.Fišerové o uvolnění z funkce zastupitele
b) Zápis ze zasedání správní rady MAS Sokolovsko ze dne 6.1.2015
c) Zápis z pracovního setkání s Policií Sokolov-venkov a Městskou policií Sokolov ze dne 19.1.2015
d) Zápis z jednání valné hromady Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska a Sokolovské vodárenské s.r.o. ze dne 19.12.2014
e) Zápis z jednání k MHD s Autobusy Karlovy Vary a.s. ze dne 21.1.2015
f) Zpráva o vyřízených stížnostech za rok 2014
g) Zpráva o činnosti MěÚ v oblasti poskytování informací podle zák.č.106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím)
h) Oznámení Městské knihovny o likvidaci zastaralých a zničených knih
i) Návrhy na ocenění pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení v Karlovarském kraji
j) Informace k rozpočtu na rok 2015

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.35/15
RM doporučuje ZM schválit tento program 1. zasedání ZM (23.2.2015):
1.  Zahájení
2.  Volba návrhové komise
3.  Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4.  Zpráva o činnosti výborů
5.  Kontrola úkolů
6.  Interpelace občanů
7.  Slib nového člena ZM
8.  Obecně závazná vyhláška města č.1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů–výše poplatku pro rok 2015
9.  Různé
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.36/15
RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města č.1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – výše poplatku pro rok 2015.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.37/15
RM doporučuje ZM schválit plán práce kontrolního výboru pro rok 2015.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.38/15
RM doporučuje ZM schválit základní ceny za prodej pozemků dle předloženého návrhu.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.39/15
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.516 o výměře 30 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 10,--Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2015.
Hlasováno: 4 pro, 1 se zdržel

Usnesení č.40/15
RM neschvaluje výměnu bytu č.2 (nájemce p.Fiala) a bytu č.25(nájemce p.Rakaš) ul.Komenského čp.121.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.41/15
RM schvaluje p.Romaně Dorňákové bytem Březová, Smetanova čp.154 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pobytem v nemocnici společně se synem ve výši 600,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.42/15
RM schvaluje p.Soně Lehnerové bytem Březová, Luční čp.357 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pobytem v lázních společně se synem ve výši 5.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.43/15
RM odvolává z funkce člena komise sportovní pana Petra Kortuse (studijní důvody) a jmenuje jako členy pana Tomáše Brandla bytem Březová, Komenského čp.346 a pana Jana Drenku bytem Březová, část Rudolec čp.87.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.44/15
RM schvaluje Darovací smlouvu s Českou spořitelnou a.s.. Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 3.000,-- Kč na konání městského sportovního plesu.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.45/15
RM schvaluje Darovací smlouvu s Morez stavební s.r.o. Plzeň. Předmětem smlouvy je poskytnutí nepeněžního daru ve výši 1.126,--Kč na konání městského sportovního plesu.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.46/15
RM schvaluje Dodatek č.18 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě s Autobusy Karlovy Vary s.s. Karlovy Vary.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.
Hlasování: 5 pro

Usnesení č.47/15
RM schvaluje uzavření Dohody o vydání bezdůvodného obohacení z neúmyslné těžby dřevní hmoty s Lesy ČR s.p.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.48/15
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města dle předloženého návrhu - DDHM ve výši 148.201,65 Kč, DHM ve výši 52.958,--Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.49/15
RM schvaluje záměr pronájmu – prodloužení nebytových prostor (restaurace) v Rudolci čp.34.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.50/15
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského (propojovací krček internátu) za účelem skladu zvukových aparatur p.Vladimíru Makoňovi bytem Březová, Komenského čp.120 na dobu 5 let tj. od 1.3.2015 do 28.2.2020.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.51/15
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp.133 na nám.Míru (cukrářství) Ing.Šárce Pešinové bytem Březová čp.20 na dobu 5 let tj. od 1.3.2015 do 28.2.2020.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.52/15
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského (relaxační studio) p.Pavlíně Pirklové bytem Březová, Hlavní čp.358 na dobu 5 let tj. od 1.2.2015 do 31.1.2020.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.53/15
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č.494/16 o výměře 160 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 3,50 Kč/m2/rok manželům Jamnickým bytem Sokolov, Křížová 150 na dobu určitou do 31.12.2018.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.54/15
RM doporučuje ZM schválit podání žádostí o nadační příspěvek poskytovatele Karlovarského kraje na realizaci projektů:
Podpora sboru dobrovolných hasičů pro rok 2015     250.000,--Kč
Informační pohlednice – turistické cíle                      30.000,--Kč
Březová – podpora územně plánovací činnosti         150.000,--Kč
Úprava běžeckých stop 2015/2016                           50.000,--Kč
RM doporučuje ZM schválit případné spolufinancování ostatních nákladů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.55/15
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o nadační příspěvek poskytovatele MMR na realizaci projektu „Pokračování chodníků v obci Černý Mlýn“ ve výši 400.000,--Kč.
RM doporučuje ZM schválit případné spolufinancování ostatních nákladů.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 17.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jan Jiříček, Eva Runtová

Schválil: Miroslav Bouda – starosta města

Přečíst »11.2.2015  

1. mimořádné jednání RM Březová dne 2. února 2015

USNESENÍ - ZÁPIS

z 1. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 2.2.2015 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Runtová, p.Šafnerová, Brandl

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Brandl

2. Program jednání:
a) Výběr zhotovitele veřejné zakázky „Výkon činností autorského dozoru – Multifunkční centrum Březová – 2.etapa“
b) Výběr zhotovitele veřejné zakázky „Výkon činností TDI  – Multifunkční centrum Březová – 2.etapa“
c) Výběr zhotovitele veřejné zakázky „Výkon činností BOZP – Multifunkční centrum Březová – 2.etapa“
c) Výběr zhotovitele veřejné zakázky „Dotační management – Multifunkční centrum Březová – 2.etapa“

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.31/15
RM schvaluje zhotovitele veřejné zakázky s názvem „Výkon činností autorského dozoru – Multifunkční centrum Březová – 2 etapa“ Ing.Petra Potužáka, projektová kancelář, Loket, T.G.Masaryka 132/7.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.32/15
RM schvaluje zhotovitele veřejné zakázky s názvem „Výkon činností TDI – Multifunkční centrum Březová – 2 etapa“ Jarmilu Tůmovou, Habartov, Karla Čapka 108/4.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.33/15
RM schvaluje zhotovitele veřejné zakázky s názvem „Výkon činností BOZP – Multifunkční centrum Březová – 2 etapa“ společnost Koordinátor CV s.r.o., Chomutov, Málkova 37.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.34/15
RM schvaluje zhotovitele veřejné zakázky s názvem „Dotační management – Multifunkční centrum Březová – 2 etapa“ Jarmilu Tůmovou, Habartov, Karla Čapka 108/4.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 15.30 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jan Jiříček, Josef Brandl

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »2.2.2015  

1. jednání RM Březová dne 12. ledna 2015

USNESENÍ - ZÁPIS

z 1. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 12.1.2015 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Šafnerová
2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.
3. Hlavní zprávy:
a) Odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, organizacím, sportovním reprezentantům a funkcionářům
b) Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů městské policie

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 8.12.2014 a 7.1.2015

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise výstavby ze dne 15.12.2014
b) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 5.1.2015
c) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 11.12.2014 a 8.1.2015

6. Různé:
a) Seznam členů zásahové jednotky na rok 2015
b) Odpisový plán Základní školy na rok 2015
c) Odpisový plán Mateřské školy, Komenského 11 na rok 2015
d) Odpisový plán Mateřské školy, Smetanova 218 na rok 2015
e) Finanční dar na maturitní ples–Integrovaná střední škola Cheb
f) Přechod nájmu bytu č.9 v čp.122 ul.Komenského
g) Přidělení bytu č.14, v čp.120 ul.Komenského – p.Suchý Pavel
h) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského
i) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského
j) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.133 nám.Míru
k) Výše nájemného v nebytových prostorách v roce 2015
l) Dohoda o uznání a úhradě dluhu – V.Beňovská
m) Dohoda o uznání a úhradě dluhu – M.Walter
n) Určení zastupitele města pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování ÚP města
o) Pronájem-prodloužení nájemních smluv na pozemky
p) „Školní areál Komenského čp.123, Březová – zateplení“

7. Na vědomí:
a) Zápis z jednání likvidační komise
b) Zápis z pracovního setkání s Policií Sokolov-venkov a Městskou policií Sokolov
c) Kolektivní smlouva mezi Městem Březová a ZO MěÚ Březová do roku 2018
d) Informace o činnosti Místní akční skupiny Sokolovsko o.p.s.
e) Pozvánka na ustavující zasedání Valné hromady partnerů MAS Sokolovsko o.p.s., které se koná 20.1.2015
f) Oznámení o zrušení zadávacího řízení „Výkon činnosti TDI – Multifunkční centrum Březová – 2 Etapa“
g) Plánované jednání ZM v lednu se nebude konat (nedostatek materiálů k projednání)

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.1/15
V souladu s usn.ZM č.80/14 ze dne 22.12.2014 RM schvaluje finanční odměny aktivním občanům, členům komisí, vedoucím společenských organizací a reprezentantům města za rok 2014 dle předloženého návrhu.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.2/15
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů městské policie mezi Městem Sokolov a Městem Březové od 1.3.2015 do 31.12.2015.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.3/15
RM schvaluje Ceník základních cen nájemného z pozemků od 1.1.2015 dle předloženého návrhu komise výstavby.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.4/15
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č.494/16 o výměře 160 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 3,50 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.5/15
RM schvaluje přidělení bytu č.1 o velikosti 1+1 v čp.131 nám.Míru p.Jiřině Putyrové bytem Březová, Komenského čp.122.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistiny.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.6/15
RM schvaluje přidělení bytu č.3 o velikosti 1+1 v čp.131 nám.Míru p.Petru Majerovi bytem Březová, Komenského čp.122.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistiny.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.7/15
RM schvaluje p.Janu Kadlečkovi bytem Březová, Okružní čp.172 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manželky ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.8/15
RM schvaluje p.Marii Brunnerové bytem Březová, Komenského čp.122 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem druha ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.9/15
RM schvaluje seznam členů zásahové jednotky na rok 2015.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.10/15
RM schvaluje odpisový plán na rok 2015 příspěvkové organizace Základní škola, Komenského čp.232, Březová.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.11/15
RM schvaluje odpisový plán na rok 2015 příspěvkové organizace Mateřská škola, Komenského čp.11, Březová.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.12/15
RM schvaluje odpisový plán na rok 2015 příspěvkové organizace Mateřská škola, Smetanova čp.218, Březová.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.13/15
RM schvaluje finanční dar ve výši 1.000,--Kč Integrované střední škole Cheb, Obrněné brigády 6 (maturitní ples).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.14/15
RM schvaluje přechod nájmu bytu č.9 v čp.122 ul.Komenského z nájemce p.Štefana Drbula na p.Marii Brunnerovou bytem tamtéž (úmrtí).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.15/15
RM schvaluje přidělení bytu č.14 o velikosti 1+2 v čp.120 ul.Komenského p.Pavlu Suchému bytem Březová, Komenského čp.250 (náhradní byt za rekonstruovaný byt v kulturním domě).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.16/15
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského o výměře 31,20 m2 (propojovací krček internátu).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.17/15
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského (Relax uno).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.18/15
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.133 na nám.Míru (cukrářství).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.19/15
RM schvaluje nenavyšování nájemného v nebytových prostorách o inflaci pro rok 2015 a ponechat stejnou výši jako v roce 2014.
P.Jiříček a p.Brandl požádali dle zákona o vyloučení z hlasování.
Hlasováno: 3 pro, 2 se zdrželi

Usnesení č.20/15
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 19.006,--Kč s p.Václavou Beňovskou bytem Březová, Komenského čp.121. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 7-11/2014, nedoplatku vyúčtování topné sezony a penále.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.21/15
RM ruší své usnesení č.196/14 ze dne 30.6.2014, kterým schválila Dohodu o uznání a úhradě dluhu s p.Miroslavem Walterem ve výši 16.789,--Kč do 20.12.2014.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.22/15
RM schvaluje uzavření  Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 37.981,--Kč s p.Miroslavem Walterem bytem Březová, nám.Míru čp.131. Dlužná částka je za nájemné a služby spojené s užíváním bytu za měsíce 1-12/2014 a poplatku z prodlení. Dlužná částka bude placena v měsíčních splátkách 1.000,--Kč, počínaje měsícem leden 2015. V prosinci do 20.12.2015 bude doplacen zbytek tzn.26.981,-- Kč a penále.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.23/15
RM doporučuje ZM určit zastupitele města p.Miroslava Boudu pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování Územního plánu města Březová.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.24/15
RM schvaluje pronájem (pacht) - prodloužení nájemních (pachtovních) smluv na pozemky na dobu určitou do 31.12.2018:

Katastrální území Březová u Sokolova

p.p.č. výměra nájemné/rok nájemce 393 49 m2 1200 Kč Komárek Lubomír
Březová č.p. 2 421/45 122 m2 427 Kč Gelbič Jan
Březová, nám. Míru 421/45 99 m2 347 Kč Folprecht David
Březová,Sklářská 125 421/45 81 m2 284 Kč Pokorná Alena
Březová, Sklářská 125 421/45 99 m2 347 Kč Manželé Adamcovi
Březová,Hlavní 358 421/45 99 m2 347 Kč Opltová Taťána
Březová,Okružní 176 421/45 99 m2 347 Kč Petrůjová Marie
Březová, Okružní 177 421/45 99 m2 347 Kč Heinzová Alena
Březová, Okružní 17 421/45 100 m2 350 Kč Černík Robert
Březová, Odborářů 350 421/45 99 m2 347 Kč Tarasová Ermgard
Březová, nám.Míru 139 421/45 18 m2 63 Kč Beranová Jiřina
Březová, Smetanova 158 497/2 58 m2 1200 Kč Pešinová Eva
Březová, Okružní 206 421/1+421/48 350 m2 1225 Kč Kotrch Jaromír
Březová, Okružní 328 421/1+421/48 768 m2 2688 Kč ing.Černický Jiří
Březová, Okružní 327 328 293 m2 1 026Kč Pivarči Petr
Březová, Okružní 204 328 100 m2 350 Kč Mark Otto
Březová, Okružní 205 328 15 m2 53 Kč Šafránková Marie
Březová, Okružní 204 377/1 400 m2 1400 Kč Andrlová Jana
Březová, Sklářská 81 377/1 400 m2 1400 Kč Dičková Jiřina
Březová, Smetanova 155 377/1 400 m2 1400 Kč Immerová Jana
Březová, Elektrárenská 188 377/39 27 m2 95 Kč Fazekašová Miloslava
Březová, Okružní 208 481/1 65 m2 228 Kč Votavová Jana
Březová, Dvořákova 143 481/1 60 m2 210 Kč Novák Jaroslav
Březová, Okružní 246 294 65 m2 228 Kč Malátová Ingrid
Březová, Odborářů 350 476/1 440 m2 1540 Kč Lászlóová Jana
Březová,Budovatelů 299 476/1 400 m2 1400 Kč Tancl Miroslav
Březová,Budovatelů 301 476/1 100 m2 350 Kč Makaj Petr
Březová,G.Svobody 292 476/1 247 m2 865 Kč Kraus Josef
Březová, Budovatelů 300 61/1 165 m2 578 Kč Dibala Martin
Březová, Hlavní 354 50/1 2392 m2 11960 Kč Sokolovská vodárenská s.r.o.

Katastrální území Kamenice u Březové

p.p.č. výměra nájemné/rok nájemce 50/1 1242 m2 621 Kč Třešňák Radovan
Kamenice 10 st. 764 103 m2 1030 Kč Třešňák Radovan
Kamenice 10 st. 23/2 718 m2 2154 Kč Třešňák Radovan
Kamenice 10 st. 21 331 m2 3310 Kč Třešňák Radovan
Kamenice 10 88/2 400 m2 1000 Kč Reichová Alena
Citice 193 85/2 500 m2 500 Kč Reichová Alena
Citice 193 651/14 650 m2 650 Kč Pajtaš Pavel
Lomnice,Novolomnická 212 651/14 414 m2 828 Kč Kyselka Václav
Kamenice 82 651/14 200 m2 500 Kč Zemek Vladimír
Březová Okružní 212 651/53 191 m2 382 Kč Kyselka Václav
Kamenice 82 110/1 250 m2 bezúplatný ing.Střeska Jaromír
Kamenice 62 110/21 186 m2 bezúplatný Krauzová Nicole
Kamenice 78 651/22 70 m2 210 Kč Spaceková Eva
Kamenice 80 110/11 150 m2 150 Kč Pravda Jaroslav
Kamenice 9 171 531 m2 531 Kč Černý Jaroslav
Sokolov,Alšova 1736 86+90/1 3058 m2 1529 Kč Grujbár Ludvík
Sokolov,Švabinského 1703 99/2,3,4 1454 m2 3635 Kč Horychová Marie
Sokolov,Sokolovská 1448 st. 97 30 m2 300 Kč Horychová Marie
Sokolov,Sokolovská 1448 21 300 m2 300 Kč Grebeňová Ludmila
Kamenice 69 651/22 50 m2 150 Kč Čmolová Lina
Březová,nám.Míru 229 651/14 200 m2 200 Kč Zimák Stanislav
Sokolov, Jelínkova 1876 651/22 197 m2 493 Kč Sosna Pavel
Březová,nám.Míru 138

Katastrální území Tisová u Sokolova

p.p.č. výměra nájemné/rok nájemce 103/1 400 m2 400 Kč Mastná Miluše
Tisová 53

Katastrální území Kostelní Bříza

p.p.č. výměra nájemné/rok nájemce 19/16 85 m2 213 Kč Gábriš Dušan
Sokolova, Slavíčkova 1695

Katastrální území Rudolec u Březové

p.p.č. výměra nájemné/rok nájemce 38/3 258 m2 258 Kč Sabová Olga
Rudolec 44 136/14 23 m2 46 Kč Manželé Sobotkovi
Rudolec 82 136/14 60 m2 120 Kč Manželé Bláhovi
Rudolec 65 136/14 60 m2 120 Kč Bláha Miloš
Praha5, Česká 1108/11 136/14 60 m2 120 Kč Drenková Hana
Rudolec 87 136/14 130 m2 260 Kč Manželé Petrovičovi
Rudolec 86 58/1 12,5 m2 125 Kč Gogola Miroslav
Rudolec 45 41/3 367 m2 367 Kč Řádová Jana
Rudolec 12 58/1 75 m2 150 Kč Hauptmannl Václav
Rudolec 62 73/2 56 m2 280 Kč Vodohospodářské Sdružení měst a obcí Sokolovska

Usnesení č.25/15
RM schvaluje pronájem (pacht)- prodloužení nájemních (pachtovních) smluv na pozemky na dobu určitou do 31.12.2015:

Katastrální území Březová u Sokolova

p.p.č. výměra nájemné/rok nájemce 421/47 5010 m2 7515 Kč Český svaz zahrádkářů Březová

Katastrální území Rudolec u Březové

p.p.č. výměra nájemné/rok nájemce 57/133/5 850 m2 1700 Kč Suchan Dana
Rudolec 15

Katastrální území Kamenice u Březové

p.p.č. výměra nájemné/rok nájemce 3/5 400 m2 800 Kč Třešňák Radovan
Kamenice 10

Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.26/15
RM schvaluje uzavření dodatku č.1 „Příkazní smlouvy Komenského 123_02/2014“ mezi Městem Březová a Ing.Radkem Sušankou, Dlouhá 881, Nýřany. Předmětem dodatku smlouvy je úprava výše honoráře za služby příkazníka za projektovou přípravu a administraci projektu „Školní areál Komenského 123 Březová – zateplení“ na 144.355,65 Kč bez DPH.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.27/15
RM schvaluje uzavření dodatku č.1 „příkazní smlouvy Komenského 123 _01/2014“ mezi Městem Březová a Ing.Evou Marešovou, Pastýřská 124/3, Cheb. Předmětem dodatku smlouvy je úprava výše honoráře za služby příkazníka s organizačním zajištěním zadávacího řízení v souvislosti s projektem „Školní areál Komenského 123 Březová – zateplení“ na 130.607,49 Kč bez DPH.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.28/15
RM schvaluje uzavření dodatku č.1 „příkazní smlouvy Komenského – autorský dozor“ mezi Městem Březová a Ing.Janem Kvasničkou, Šumavská 275/24, Cheb. Předmětem dodatku smlouvy je úprava výše honoráře za služby autorského dozoru investora v souvislosti s realizací stavby „Školní areál Komenského 123 Březová – zateplení“ na 62.692,--Kč bez DPH.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.29/15
RM ruší své usnesení č.277/14 ze dne 6.10.2014, kterým bylo schváleno uzavření „Příkazní smlouvy Komenského 123 – technický dozor“ s příkazníkem Jarmilou Tůmovou, K.Čapka 108/4, Habartov.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.30/15
RM schvaluje uzavření „Příkazní smlouvy Komenského 123_03/2014 – technický dozor“ mezi Příkazcem Městem Březová a příkazníkem S’U-CONSULT s.r.o. Dvořákova 2249/21, Cheb. Předmětem smlouvy je technický dozor investora v souvislosti s realizací stavby „Školní areál Komenského čp.123 Březová – zateplení“ za honorář ve výši 102.286--Kč bez DPH.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 17.30 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jan Jiříček, Květoslava Šafnerová    

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »14.1.2015  

15. mimořádné jednání RM Březová dne 22. prosince 2014

USNESENÍ - ZÁPIS

z 15. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 22.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

Ověřovatelé: p.Jiříček, p.Brandl

Program jednání:
1.  Výběr dodavatele stavebních prací „Školní areál Komenského 123, Březová – zateplení“

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.336/14
V souladu se zák.č.137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavby „Školní areál Komenského 123, Březová – zateplení, RM schvaluje jako dodavatele společnost ŠUSTR s.r.o. Cheb
(dále toto pořadí:
2. Morez stavební s.r.o.,
3. D-PRODUKT s.r.o.,
4. NEPRO stavební a.s.,
5. SWIETELSKY stavební s.r.o,
6. Stavební společnost VARO s.r.o.).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 18.20 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili:Jan Jiříček, Josef Brandl

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »23.12.2014  

9. jednání RM Březová dne 8. prosince 2014

USNESENÍ - ZÁPIS

z 9. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 9.12.2014 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Runtová, p.Šafnerová
Omluven: p.Brandl

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Runtová

2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 8. zasedání ZM (22.12.2014)
b) 7. rozpočtové opatření v roce 2014
c) Rozpočtové provizorium pro rok 2015
c) Termíny zasedání RM a ZM na rok 2015
d) Odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, organizacím, sportovním reprezentantům a funkcionářům
e) Úprava směrnice č.2/2012 k DPH

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 1.12.2014

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 1.12.2014
b) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 27.11.2014

6. Různé:
a) Prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp.133 – Cukrářství
b) Ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp.123
c) Přechod nájmu bytu č.1 v čp.138 na nám.Míru
d) Přechod nájmu bytu č.12 v čp.120 ul.Komenského
e) Smlouva o zřízení věcného břemene - kabelové vedení NN pro Lokalitu 11 RD Drahotín
f) Záměry pronájmů – prodloužení nájemních smluv
g) Prodej pozemku – p.Hauptmannl
h) Dodatek č.1 Smlouvy o dílo na akci „Zateplení MěÚ Březová“
i) Smlouva o spolupráci se Sokolovskou bytovou s.r.o. – příspěvek na vstupné do bazénu občanům starších 65 let

7. Na vědomí:
a) Zápis z jednání výkonného výboru Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska ze dne 21.11.2014

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.314/14
RM doporučuje ZM schválit tento program 8. zasedání ZM (22.12.2014):
1.  Zahájení
2.  Volba návrhové komise
3.  Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4.  Zpráva o činnosti výborů
5.  Kontrola úkolů
6.  Interpelace občanů
7.  7.rozpočtové opatření v roce 2014
8.  Rozpočtové provizorium pro rok 2015
9.  Termíny zasedání ZM na rok 2015
10. Různé
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.315/14
RM doporučuje ZM schválit 7. rozpočtové opatření v roce 2014.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.316/14
RM doporučuje ZM schválit, v souladu se směrnicí č.4/2006, tyto podmínky rozpočtového provizoria pro rok 2015:
1.  Provozní výdaje v jednotlivých střediscích budou prováděny podle upraveného rozpočtu roku 2014
2.  Povoluje se čerpání investičních výdajů schválených v rozpočtu 2014, kde došlo k jejich nedočerpání a přesunutí do roku 2015 v důsledku včasného nedokončení realizace, a to ve výši rozdílu mezi již vyčerpanými prostředky v roce 2014 a rozpočtem roku 2014
3.  Splátky úvěru na akci Víceúčelový objekt Rudolec budou prováděny dle podmínek úvěrové smlouvy
4.  V případě přidělení dotace na akci Rekonstrukce kulturního domu – 2.etapa, RM doporučuje ZM souhlasit s čerpáním úvěru v předfinancování této akce až do výše 48 mil.Kč.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.317/14
RM schvaluje termíny zasedání Rady města pro rok 2015 a doporučuje ZM schválit termíny zasedání Zastupitelstva města pro rok 2015.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.318/14
RM doporučuje ZM schválit finanční odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, spol.organizacím, sportovním reprezentantům, funkcionářům atd. v celkové výši do 90.000,--Kč. RM doporučuje ZM, aby rozdělením této částky byla pověřena RM na lednovém jednání.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.319/14
RM schvaluje úpravu směrnice č.2/2012 k DPH dle předloženého návrhu.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.320/14
RM schvaluje odměny řediteli a ředitelkám příspěvkových organizací za rok 2014 dle předloženého návrhu.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.321/14
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města (dožitý a nahrazený nábytek v místnosti pečovatelek v Domě seniorů a počítač s tiskárnou na MěÚ)a v celkové hodnotě 69.650,64 Kč, a to likvidací dle směrnice 2/2011 O inventarizaci.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.322/14
RM doporučuje ZM schválit plán práce finančního výboru na rok 2015.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.323/14
V souladu se schválenými pravidly pro přidělování bytů RM schvaluje přidělení bytu č.21 o velikosti 1+1 v čp.121 ul.Komenského p.Josefu Kebrlemu trvale bytem Březové, nám.Míru čp.230. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistiny.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.324/14
RM schvaluje p.Ivetě Čejkové bytem Březová, Okružní čp.198 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.325/14
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp.133 na nám.Míru s p.Evou Pešinovou bytem Březová, Okružní čp.206 na dobu 5 let tj. od 1.11.2014 do 31.10.2019.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.326/14
RM schvaluje ukončení smlouvy na nebytové prostory v čp.123 ul.Komenského s p.Robertem Polcarem k 31.12.2014.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.327/14
RM schvaluje přechod nájmu bytu č.1 v čp.138 na nám.Míru z p. Petry Najmanové na p. Alana Najmana bytem tamtéž.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.328/14
RM schvaluje přechod nájmu bytu č.12 v čp.120 ul.Komenského z p. Martina Racka na p.Slavomíra Racka bytem tamtéž.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.329/14
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.IV-12-0008618/VB/001 na stavbu kabelového vedení NN, 12ti přípojkových pilířů pro 11 RD Drahotín, 1x přečerpávací stanici, mezi povinným z věcného břemene Městem Březová a mezi oprávněným z věcného břemene ČEZ Distribuce a.s. DěčínIV-Podmokly, Teplická 874/8. Věcné břemeno bude zřízeno na p.p.č.483/1, 483/10, 494/1, 494/13, 494/16 v k.ú.Březová u Sokolova. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.330/14
RM schvaluje záměr pronájmu – prodloužení nájemních smluv na dobu určitou do 31.12.2018:

Katastrální území Březová u Sokolova
p.p.č.421/47 o výměře 5010 m2
p.p.č. 50/1 o výměře 2392 m2
p.p.č. 393 o výměře 49 m2
p.p.č. 294 o výměře 65 m2
p.p.č.476/1 o výměře 1187 m2
p.p.č.481/1 o výměře 125 m2
p.p.č.328 o výměře 408 m2  
p.p.č.377/39 o výměře 27 m2
p.p.č.497/2 o výměře 58 m2
p.p.č.377/1 o výměře 1200 m2
p.p.č.421/1 o výměře 339 m2
p.p.č.421/48 o výměře 968 m2
p.p.č.421/45 o výměře 915 m2
p.p.č.61/1 o výměře 165 m2

Katastrální území Tisová u Sokolova
p.p.č.103/1 o výměře 400 m2

Katastrální území Kostelní Bříza
p.p.č. 42/1 o výměře  1250 m2
p.p.č. 19/16 o výměře 85 m2

Katastrální území Rudolec u Březové
p.p.č. 73/2 o výměře 56 m2
p.p.č. 58/1 o výměře 87,5 m2
p.p.č. 41/3 o výměře 367 m2
p.p.č. 38/3 o výměře 258 m2
p.p.č.136/14  o výměře 333 m2

Katastrální území Kamenice u Březové
p.p.č. 110/1 o výměře 250 m2
p.p.č. 651/14 o výměře 1050 m2
p.p.č. 651/53 o výměře 191 m2
p.p.č. 651/41 o výměře 414 m2

Katastrální území Kamenice u Březové
p.p.č. 86 o výměře 1436 m2
p.p.č. 90/1 o výměře 1622 m2
p.p.č. 171 o výměře 531 m2
p.p.č. 110/21 o výměře 186 m2
p.p.č. 110/11 o výměře 150 m2
p.p.č. 16/1 o výměře 1901 m2
p.p.č. 88/2 o výměře 400 m2
p.p.č. 85/1 o výměře 500 m2
p.p.č. 651/22 o výměře 317 m2
p.p.č. 99/2 o výměře 600 m2
p.p.č. 99/3 o výměře 421 m2
p.p.č. 99/4 o výměře 433 m2
st.p.č.97 o výměře 30 m2
st.p.č.21 o výměře 631 m2
p.p.č. 50/1 o výměře 1242 m2
p.p.č. 764 o výměře 103 m2
st.p.č.23/2 o výměře 718 m2

hlasováno: 4 pro

Usnesení č.331/14
RM  schvaluje záměr pronájmu – prodloužení nájemních smluv na dobu určitou do 31.12.2015

Katastrální území Rudolec u Březové
p.p.č 57 o výměře 400 m2
p.p.č. 133/5 o výměře 450 m2

Katastrální území Kamenice u Březové
p.p.č.3/7 o výměře 400 m2
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.332/14
RM doporučuje ZM schválit zrušení usn.č.112/9 ze dne 26.10.2009, kterým byl schválen prodej pozemku p.č.58/3 o výměře 475 m2 v k.ú.Rudolec u Březové p.Hauptmannlovi Václavovi bytem Březová, část Rudolec čp.62.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.333/14
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č.58/3 o výměře 475 m2 v k.ú.Rudolec u Březové na dobu určitou do 31.12.2018.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.334/14
RM schvaluje Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č.1_14174393 na akci „Zateplení MěÚ Březová“.RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.335/14
RM schvaluje Smlouvu o spolupráci se Sokolovskou bytovou s.r.o. Sokolov na uceleném programu podpory občanům Březové a přidružených obcí starších 65 let, spočívajícím v příspěvku na základní vstupné do bazénu.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Jednání ukončeno v 17.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jiříček Jan, Runtová Eva

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »9.12.2014  

14. mimořádné jednání RM Březová dne 26. listopadu 2014

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 14. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 26.11.2014 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

Ověřovatelé: p.Jiříček, p.Šafnerová

Program jednání:
1.  Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí a přijetí dotací na akci „Zlepšení nakládání s odpady ve městě Březová“

Rada města přijala toto usnesení:

Usnesení č.313/14
RM schvaluje Smlouvu č.14213404 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí a přijetí dotace ve výši 102.910,-- Kč na akci „Zlepšení nakládání s odpady ve městě Březová“. Zároveň RM schvaluje přijetí dotace ze státního rozpočtu na základě Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ev.č.EDS/SMVS 115D242003063, která bude činit maximálně 1.749.470,-- Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokladů.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 15.30 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jan Jiříček, Květoslava Šafnerová

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města 

Přečíst »27.11.2014  

13. mimořádné jednání RM Březová dne 24. listopadu 2014

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 13. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 24.11.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

Ověřovatelé: p.Jiříček, p.Brandl

Program jednání:
1.  Sazebník pro zapůjčení plošiny na podvozku Gazele
2.  Nové platové výměry řediteli a ředitelkám příspěvkových organizací

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.311/14
RM schvaluje s účinností od 25.11.2014 sazebník na zapůjčení plošiny na podvozku Gazele (s obsluhou).

Usnesení č.312/14
RM schvaluje nové platové výměry řediteli a ředitelkám zřízených příspěvkových organizací (s účinností od 1.11.2014).

Jednání bylo ukončeno v 18.30 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jiříček Jan, Brandl Josef

Přečíst »25.11.2014  

8. jednání RM Březová dne 10. listopadu 2014

USNESENÍ - ZÁPIS

z 8. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 10.11.2014 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Šafnerová

2. Kontrola úkolů: Nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 7. zasedání ZM (24.11.2014)
b) Jednací řády Zastupitelstva města, rady města, výborů a komisí
c) Jmenování,zřízení komisí a výborů pro volební období 2014-2018
d) 6.rozpočtové opatření v roce 2014

4. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 2.10.2014

5. Různé:
a) Kompetence místostarosty města
b) Právo nošení závěsného odznaku
c) Jmenování členů komise pro veřejné zakázky malého rozsahu
d) Jmenování členů komise pro veřejné zakázky
e) Výběr dodavatele stavby „Multifunkční centrum Březová – 2.etapa,stavební část“
f) Výběr dodavatele stavby „ Multifunkční centrum Březová – 2.etapa, vybavení mobiliářem“
g) Finanční příspěvek – pohřebné
h) Finanční dar pro ZŠ Březová
i) Pověření místostarosty města k jednání na ustavující schůzi Společenství vlastníků čp.155 ul.Smetanova
j) Záměr prodloužení nájemní smlouvy v čp.133 – cukrářství
k) Pronájem nebytových prostor v čp.123 – internát – p.Holub
l) Přidělení bytu č.4 v čp.131 o velikosti 1+3 – p.Hoffmann
m) Nabytí pozemků od Státního pozemkového úřadu Praha
n) Dodatek k dohodě o poskytování stravovacích služeb – ŠJ ZŠ
o) Dodatek č.2 k mandátní smlouvě na energetické služby
p) Přijetí dotací na akci „Zateplení MěÚ“
r) Přijetí dotace – „Městskou zelení blíže občanům“
s) Zrušení usnesení č.281/14 – uzavření smlouvy na akci „Kompostování v městě Březová“
n) Vyřazení nepotřebného majetku města

6. Na vědomí:
a) Informace o konání valné hromady Sokolovské vodárenské s.r.o. a Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska – 19.12.2014
b) Dluhy a pohledávky k 10.11.2014, informace k záměru ustanovení pracovní komise pro vymáhání dluhů

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.284/14
RM doporučuje ZM schválit tento program 7.zasedání ZM (24.11.2014):
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Jednací řády ZM a výborů
8. 6.rozpočtové opatření v roce 2014
9. Jmenování,zřízení výborů pro volební období 2014-2018
10. Různé
11. Závěr 
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.285/14
RM schvaluje jednací řády Rady města a komisí pro volební období 2014-2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.286/14
RM doporučuje ZM schválit jednací řády Zastupitelstva města a výborů pro volební období 2014-2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.287/14
V souladu se zák.č.128/2000 Sb. o obcích, RM zřizuje tyto komise pro volební období 2014-2018:
- komise sociální a zdravotní
- komise výstavby
- komise kulturní
- komise sportovní
- komise pro integrované obce
- komise likvidační
- komise škodní
- redakční rada Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.288/14
V souladu se zák.č.128/2000 Sb. o obcích, RM doporučuje ZM zřídit pro volební období 2014-2018:
- výbor finanční (5 členů)
- výbor kontrolní (5 členů)
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.289/14
RM odvolává dosavadní členy a předsedy jednotlivých komisí, kteří vykonávali své funkce ve volebním období 2010-2014. 
RM jmenuje tyto předsedy a členy komisí pro volební období 2014-2018:

Komise sociální a zdravotní:
Strnadová Jana - předsedkyně
Fialová Lenka - tajemnice 
Členové
Janurová Dana
Hergethová Alena
Ohnesorgová Marie
Jurčíková Jana
Průchová Eva
Szoltészová Vladimíra

Komise výstavby:
Ing.Mašek Jiří CSc. - předseda 
Sladká Anna - tajemnice 
Členové Bc.Fajt Jakub
Bc.Pehanič Michal
Platl Miroslav
Schneider František

Komise kulturní:
Bc.Bedeč Michal - předseda
Škubalová Šárka - tajemnice 
Členové
Runtová Eva
Bc.Sacherová Gabriela
Mgr.Kučerová Dana
Mgr.Raymanová Vlasta
PeaDr.Kršová Radomíra
Fašinová Gita
Bc.Procházková Hanka
Lelek Miroslav

Komise sportovní:
Szolar Lukáš - předseda
Bc.Chladová Kristýna - tajemnice
Členové
Kortus Petr
Peterka Pavel
Suchý Pavel
Hora Vladimír

Komise pro integrované obce (KIO):
Královec Jiří - předseda
Bělíček Jaroslav - tajemník
Členové
Fülöpová Marie
MUDr.Fišerová Lenka
Ing.Schubert Jaroslav
Černohorský Ivo
Gajdoš Josef

Likvidační komise:
Strnadová Jana - předsedkyně
Zubr Martin - tajemník
Členové
Jiříček Jan
Kašparová Jana
Werner Richard 

Škodní komise:
Členové:
Kašparová Jana
Zubr Martin
Bc.Fajt Jakub
Sladká Anna
Musilová Libuše

Redakční rada:
Členové
Bouda Miroslav
Jiříček Jan
Zubr Martin
Kašparová Jana
Chrástková Knířová Michala

Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.290/14
RM doporučuje ZM odvolat dosavadní předsedy a členy výborů, kteří vykonávali své funkce ve volebním období 2010-2014.
RM doporučuje ZM jmenovat předsedy a členy výborů pro volební období 2014-2018:

Finanční výbor:
Šafnerová Květoslava - předsedkyně
Zubr Martin - tajemník
Členové
Brandl Josef
Mgr.Kávová Andrea
Mgr.Halčinská Milena
Bobková Radka

Kontrolní výbor:
Boukal Lubomír - předseda
Musilová Libuše - tajemnice
Členové
Bc.Nikodém Martin
Ing.Pokluda Radomír
Vytisková Dagmar
Kročáková Marie

Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.291/14
RM doporučuje ZM schválit 6.rozpočtové opatření v roce 2014.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.292/14
RM schvaluje předložený návrh kompetencí a úkolů pro místostarostu města.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.293/14
V souladu se zák.č.128/2000 Sb. o obcích RM schvaluje právo nosit závěsný odznak u příležitosti společenských akcí a obřadů těmto zastupitelům města:
Miroslav Bouda – starosta (ze zákona)
Jan Jiříček - místostarosta
Josef Brandl - 1.radní
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.294/14
RM odvolává dosavadní členy komisí pro veřejné zakázky, kteří vykonávali své funkce ve volebním období 2010-2014 a jmenuje tyto členy hodnotící komise pro posuzování a hodnocení zakázek malého rozsahu:
1. Bc.Fajt Jakub – vedoucí SMM MěÚ
2. Jiříček Jan – místostarosta
3. Fiala Jan – autorizovaný stavitel, projektant
4. Boukal Lubomír – člen ZM
5. Brandl Josef – člen RM

Náhradníci:
1. Bc.Nikodém Martin – člen ZM
2. BC.Pehanič Michal – ředitel Služby města Březová s.r.o.
3. Sobotka Jan – projektant, stavební technik
4. Bc.Bedeč Michal – člen ZM
5. Zubr Martin – ekonom města

Tajemník komise,zapisovatel bez hl. práva - Bělíček Jaroslav.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.295/14
RM jmenuje pro volební období 2014-2018 tyto členy hodnotící komise pro posuzování a hodnocení veřejných zakázek zadávaných v režimu dle zák.č.137/2006 Sb.:
1. Bc.Fajt Jakub – vedoucí SMM MěÚ
2. Jiříček Jan – místostarosta
3. Ing.Potužák Petr – stavební inženýr
4. Tůmová Jarmila – stavební technik
5. Šafnerová Květoslava – členka RM

Náhradníci, dle pořadových čísel:
1. Bc.Bedeč Michal – člen ZM
2. Bc.Nikodém Martin – člen ZM
3. Sobotka Jan – projektant, stavební technik
4. Šubrt Rudolf – stavební technik
5. Ing.Mašek Jiří CSc. – předseda komise výstavby

Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.296/14
V souladu se zák.č.137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavby „Multifunkční centrum Březová – 2.etapa, stavební část“, RM schvaluje jako dodavatele výše uvedené akce společnost ISSO – inženýrské stavby Sokolov s.r.o. Svatava 255 a dále toto pořadí:
2.NEPRO stavební a.s., Útočiště 632, Klášterec nad Ohří
3.SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby Západ, Železničářská 1234/79, Plzeň
4.METROSTAV a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností ISSO – inženýrské stavby Sokolov s.r.o. Svatava.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.297/14
V souladu se zák.č.137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci „Multifunkční centrum Březová – 2.etapa, vybavení mobiliářem“ RM schvaluje jako dodavatele akce společnost QUERCUS NÁBYTEK s.r.o. Zlín a dále toto pořadí :
2. JP – KONTAKT s.r.o. Sasická 1797, Pardubice
3. Český nábytek a.s. Chomutovická 1444/2, Praha 4
4. Jakub Mach DiS., Giacomodesign, Palackého 364, Svatava

RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností QUERCUS NÁBYTEK s.r.o.Zlín.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.298/14
RM schvaluje p.Radku Liškovi bytem Březová, nám.Míru čp.139 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro 

Usnesení č.299/14
RM schvaluje přijetí finančního daru pro Základní školu Březová od společnosti WOMEN FOR WOMEN o.p.s. na úhradu obědů ve školním roce 2014-2015 pro Patrika, Lukáše a Marka Bartoškovi v celkové výši 9.867,--Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.300/14
RM doporučuje ZM schválit pověření místostarosty města p.Jiříčka Jana jednat na ustavujících schůzích (i na všech ostatních) Společenství vlastníků v Březové.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.301/14
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.133 na nám.Míru (cukrářství).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.302/14
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp.123 (internát ZŠ) v ul.Komenského p.Martinu Holubovi bytem Březová, Okružní čp.174 za účelem hudební zkušebny na dobu 1 roku tj. od 1.12.2014 do 30.11.2015.
RM pověřuje starostu města podpisem přísluní nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.303/14
V souladu se schválenými Pravidly pro přidělování bytů, RM schvaluje přidělení bytu č.4 o velikosti 1+3 v čp.131 na nám.Míru p.Karlu Hoffmannovi bytem tamtéž.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistiny.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.304/14
RM doporučuje ZM schválit nabytí pozemků dle Smlouvy o bezúplatném převodu privatizovaného majetku č.15/13 se Státním pozemkovým úřadem Praha 3.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.305/14
RM schvaluje Dodatek k dohodě o poskytování stravovacích služeb mezi Městem Březová a Základní školou Březová (navýšení hodnoty stravenky na 50 Kč).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.306/14
RM schvaluje Dodatek č.2 mandátní smlouvy na výběr dodavatele elektřiny a plynu, sjednání dodávky elektřiny a plynu a zajištění smluvních vztahů na sdruženou dodávku elektřiny a plynu pro nadcházející období roku 2016, s požadavkem Města Březová neměnit stávajícího dodavatele el.energie ČEZ prodej s.r.o. s firmou Ing.Jiří Jirgl se sídlem Mládežnická 877/5, Karlovy Vary, jednajícím prostřednictvím p.Ing.Jiřího Jirgla.
RM schvaluje plnou moc ve věci nabídkového řízení na dodavatele plynu a el.energie pro společný nákup energií spolu s dalšími obcemi a MAS Sokolov, pro období roku 2016.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.307/14
RM schvaluje přijetí dotace na akci „Zateplení MěÚ Březová“:
a) na základě potvrzené smlouvy ředitelem Fondu ze dne 27.10.2014 č.14174393 o poskytnutí podpory za Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí ve výši 78.928,40 Kč
b) ze státního rozpočtu na základě Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ev.č.EDS/SMVS 115D222004447, která bude činit maximálně 1.341.782,80 Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.308/14
RM schvaluje přijetí dotace v rámci Operačního programu životního prostředí pro realizaci projektu „Městskou zelení blíže občanům“ ve výši 504.826,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.309/14
RM ruší své usnesení č.281/14 – uzavření smlouvy s dodavatelem na realizaci akce „Kompostování v městě Březová“.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.310/14
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města DDHM v celkové částce 91.557,--Kč (dožité servery, mobiliář, nářadí).
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 17.00 hodin
Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jan Jiříček, Šafnerová Květoslava

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města                

Přečíst »11.11.2014  

12. mimořádné jednání RM Březová dne 9. října 2014

USNESENÍ - ZÁPIS

z 12.mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 9.10.2014 od 10.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

Ověřovatelé: p.Šafnerová, p. Nový

Program jednání:

a) Výběr dodavatele na realizaci akce „Zlepšení nakládání s odpady v městě Březová“

RM přijala toto usnesení:

Usnesení č.283/14
V souladu se zák.č.137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele na realizaci akce „Zlepšení nakládání s odpady v městě Březová“ RM schvaluje jako dodavatele společnost S W Automobily s.r.o., Jenišov u Karlových Varů, Daimlerova 202 (dále toto pořadí: 2.Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. Praha 4-Chotíkov, 3. SP-KV Auto s.r.o. Třemošná,vyřazené nabídky jsou CSAO.spol.s.r.o.Kroměříž a Technocar s.r.o. Kroměříž).
Pro případ odstoupení vítězného uchazeče RM schvaluje jako dodavatele výše uvedené stavby dalšího následného uchazeče v pořadí.
RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 10.30 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Šafnerová Květoslava, Nový Vladimír

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města 

Přečíst »22.10.2014