1. mimořádné jednání RM Březová dne 3. března 2014

USNESENÍ

z 1. mimořádného jednání Rady města Březová, které se konalo dne 3. 3. 2014 v 15.30 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

Ověřovatelé: p.Šafnerová, p.Brandl

Program:
a) Zrušení výběrového řízení pod názvem "Obnova a modernizace zahrady MŠ, Komenského 11, Březová"
b) Výběr zhotovitele veřejné zakázky s názvem "Regenerace městské zeleně na náměsti ve městě Březová"
c) Výběr technického dohledu při realizaci projektu "Městskou zelení blíže občanům"

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.38/14
RM schvaluje zrušení výběrového řízení zakázky s názvem "Obnova a modernizace zahrady MŠ Komenského 11, Březová" z důvodu nepředložení žádné nabídky.
RM dále schvaluje, že bude zveřejněna další výzva týkající se této zakázky a výběrové řízení bude pokračovat druhým kolem.
RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.39/14
V souladu s doporučením výběrové komise RM schvaluje zhotovitele veřejné zakázky s názvem "Regenerace městské zeleně na náměstí ve městě Březová", kterým je společnost H-REKULTIVACE,a.s.Chomutov.
RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.40/14
RM schvaluje jako technický a autorský dozor při realizaci akce "Městskou zelení blíže občanům" Ing.Milenu Novákovou, Zahradní a krajinářská architektura IČ 100 44 493.
RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
hlasováno: 5 pro

Jednání bylo ukončeno v 16.00 hodin

Zapsala: Jana Kašparová

Ověřili: Květoslava Šafnerová, Josef Brandl

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »4.3.2014  

2. jednání RM Březová dne 10. února 2014

USNESENÍ - ZÁPIS
z 2. jednání Rady města Březová, které se konalo dne 10.2.2014 v 15.00 hodin v kaceláři tajemnice MěÚ Březová

Přitomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

Omluvena: p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Nový

2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Organizační schéma Městského úřadu k 1.2.2014
b) Směrnice č.2/2014 - o bezpečnostní politice a povinnostech zaměstnanců při používání výpočetní techniky a informačních systémů MěÚ Březová
c) Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie

4. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 29.1.2014
b) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 15.1.2014

5. Různé:
a) Vyřazení identifikovaného zbytného majetku města
b) Nájemné v nebytových prostorách města pro rok 2014
c) Jistina u nově přidělovaných bytů v majetku města
d) Přidělení bytu č.11 o velikosti 1+2 v čp.120 - p.Perner J.
e) Smlouva o dílo s firmou de WOLF GROUP s.r.o. na rok 2014
f) Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb
g) Smlouva a Výzva na realizaci dotačních akcí "Regenerace zeleně na náměstí ve městě Březová" a "Obnova a modernizace zahrady MŠ Komenského 11, Březová"
h) Komise pro výběr dodavatele služeb akcí "Regenerace zeleně na náměstí ve městě Březová" a "Obnova a modernizace zahrady MŠ Komenského 11, Březová"
i) Zadávací podmínky pro veřejnou zakázku "Multifunkční centrum Březová, 2.etapa"
j) Komise pro výběr dodavatele na stavební akci "Multifunkční centrum Březová 2.etapa"
k) Záměr pachtu části pozemku p.č.421/47 v k.ú.Březová
l) Smlouva o pronájmu sportovního areálu v Rudolci
m) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Petráková
n) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Škrabák
o) Zplnomocnění Mgr.Daneše J. k vyřízení stavebního povolení
p) Darovací smlouva se Sokolovskou uhelnou, právní nástupce a.s. - kulturní program při konání "Městského sportovního plesu"
r) Podnájem v nájmu bytu č.2 na nám.Míru čp.136 - p.Karkoš
s) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inž.sítě na pozemcích v katastru obce Rudolec

6. Bere na vědomí:
a) Návrhy na ocenění pedagogického pracovníka ke Dni učitelů
b) Výroční zpráva za r.2013 o činnosti MěÚ v oblasti poskytování informací podle zák.č.106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím)
c) Zpráva o vyřízených stížnostech za rok 2013
d) Odpovědi na dopis starosty ve věci posouzení možnosti fin.podpory systému MHD
e) Zápisy z porad MAS Sokolovsko o.p.s. ze 7.1.2014 a 21.1.2014
f) Zápis z pracovního setkání s Policií Sokolov-venkov a Městskou policií Sokolov ze dne 3.2.2014
g) Informace k poptávkovému řízení na svoz dětí do ZŠ Březová
h) Pracovní zasedání zastupitelstva města k rozpočtu na rok 2014 - 24.2.2014 v 17.00 hodin

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.13/14
RM schvaluje organizační schéma Městského úřadu Březová k 1.2.2014.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.14/14
RM schvaluje Směrnici č.2/2014 - O bezpečnostní politice a povinnostech zaměstnanců při používání výpočetní techniky a informačních systémů MěÚ Březová.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.15/14
RM schvaluje Dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.16/14
RM schvaluje p.Simoně Rakašové bytem Březová, Komenského čp.121 finanční příspěvek ve výši 2.500,--Kč. Příspěvek bude použit na pokrytí nákladů spojených s nákupem ošacení pro syna a dceru.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.17/14
RM schvaluje p.Zdeňce Macháčkové bytem Březová, Okružní čp.174 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.18/14
RM schvaluje p.Dagmar Válkové bytem Březová, Dvořákova čp.149 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem syna ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.19/14
RM schvaluje ceník služeb pro seniory: jednotlivé služby (nákup, donáška oběda atd.) 15,--Kč (úkon) úklid a domácí práce (mytí oken, převlékání postele, žehlení prádla atd.) 100,--Kč (hodina) praní prádla 50,--Kč (kg)
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.20/14
V souladu se Směrnicí č.2/2011 - O inventarizaci RM schvaluje vyřazení identifikovaného zbytného majetku města na základě zjištění DIK při inventarizaci majetku a závazků za rok 2013 likvidací: účet 02810 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 243.953,48 Kč, účet 02210 - Dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací hodnotě 64.740,--Kč.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.21/14
RM schvaluje nenavyšování nájemného v nebytových prostorách o inflaci pro rok 2014 a ponechat stejnou výši jako v roce 2013.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.22/14
V souladu se zák.č.89/2012 (nový Občanský zákoník)RM schvaluje vybírání bezúročné jistiny ve výši 5ti násobku měsíčního nájmu v bytech města. Jistina bude vrácena po roce užívání bytu (nájemní smlouva bude uzavírána pouze na rok a poté případně prodloužena) a bude z ní odečten případný dluh nájemníka.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.23/14
RM schvaluje přidělení bytu č.11 od velikosti 1+2 v čp.120 ul.Komenského p.Janu Pernerovi bytem Příčná čp.228. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistiny.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.24/14
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou WOLF GROUP s.r.o. Cheb na deratizaci, dezinfekci a desinsekci pro krytí potřeb hygienické, zdravotně i morálně bezpečné provozovatelnosti objektů a veřejného prostranstí pro katastr města Březová na rok 2014. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.25/14
RM schvaluje uzavření Dohody o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb s Českou poštou s.p. Praha 1. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné Dohody.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.26/14
RM schvaluje Smlouvu a Výzvu na realizaci dotačních akcí "Regenerace zeleně na náměstí ve městě Březová" a "Obnova a modernizace zahrady MŠ Komenského 11, Březová". RM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.27/14
V souladu se zák.č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách RM schvaluje komisi pro výběr dodavatele služeb na akci "Regenerace zeleně na náměstí ve městě Březová" a na akci "Obnova a modernizace zahrady MŠ Komenského 11, Březová" v tomto složení:

Členové komise:
1. Ing.Milena Nováková
2. Květoslava Šafnerová - místostarostka
3. Jan Jiříček - člen rady města
4. Josef Brandl - člen rady města
5. Jaroslav Bělíček - referent odboru SMM

Náhradníci:
1. Martin Zubr - ekonom města
2. Vladimír Nový - člen rady města
3. Bc.Jakub Fajt - vedoucí odboru SMM

Právní poradce ve věcech problematiky veřejných zakázek, bez hlasovacího práva Mgr.Miloslav Holek, právník společnosti ABRI s.r.o.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.28/14
V souladu se zák.č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách RM schvaluje:
a) Zadávací dokumentaci, včetně její přílohy č.2 "obchodní podmínky" na akci "Multifunkční centrum Březová - 2.etapa, stavební část"
b) Zadání a zveřejnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Multifunkční centrum Březová - 2.etapa, stavební část", zadané v otevřeném řízení dle §21 odst.1 písm.a) a §27 zák.č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.29/14
V souladu se zák.č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách RM schvaluje komisi pro výběr dodavatele stavebních prací na akci "Multifunkční centrum Březová 2.etapa" v tomto složení:

Členové komise:
1. Vladimír Nový - člen rady města
2. Jarmila Tůmová - stavební technik
3. Ing.Petr Potužák - autorizovaný stavební inženýr
4. Květoslava Šafnerová - místostarostka
5. Bc.Jakub Fajt - vedoucí odboru SMM

Náhradníci: 1. Jan Sobotka - projektant, stavební technik
2. Petr Volmut - stavební technik
3. Martin Zubr - ekonom města
4. Rudolf Šubrt - stavební technik
5. Jan Jiříček - člen rady města
Právní poradce ve věcech problematiky veřejných zakázek, bez
hlasovacího práva Mgr.Miloslav Holek, právník společnosti ABRI s.r.o.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.30/14
RM schvaluje záměr pachtu části pozemku p.č.421/47 o výměře 5010 m2 v k.ú.Březová u Sokolova - prodloužení smlouvy do 31.12.2014.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.31/14
RM schvaluje uzavření Smlouvy o pronájmu sportovního areálu v obci Rudolec za účelem pořádání kulturně společenských a sportovních akcí. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.32/14
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 14.052,--Kč s p.Ivanou Petrákovou bytem Březová, Komenského čp.122. Dluh je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 7,9,11/2013 a poplatku z prodlení. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.33/14
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 79.195,--Kč s p.Petrem Škrabákem bytem Březová, Komenského čp.121. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za
měsíce 11,12/2011, 1,3,5/2012, 2-12/2013, vyúčtování topné sezony za roky 2010,2011,2012 a poplatku z prodlení (od měsíce dubna 2014 v 80 měsíčních splátkách ve výši 1.000,--Kč).
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.34/14
RM schvaluje zplnomocnění Mgr.Daneše Jiřího ke všem administrativním úkonům spojených se zajištěním stavebního povolení na realizaci "Multifunkčního hřiště na p.p.č.15/1 v k.ú.Březová". RM pověřuje starostu města podpisem příslušné plné moci.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.35/14
RM schvaluje darovací smlouvu se Sokolovskou uhelnou, právní nástupce a.s. Sokolov. Předmětem smlouvy je peněžní dar ve výši 10.000,--Kč na zajištění kulturního programu při konání "Městského sportovního
plesu". RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.36/14
RM schvaluje podnájem v nájmu bytu č.2 na nám.Míru čp.136 (nájemce p.Karkoš) pro p.Blanku Brabcovou bytem Březová, část Rudolec čp.34 od 1.3.2014 do 30.9.2014 s tím, že již další podnájem v nájmu nebude
schválen.
hlasováno: 3 pro, 1 se zdržel

Usnesení č.37/14
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p.č.68/1, 960/4 a 1031/4 v k.ú.Rudolec u Březové mezi Městem Březová a Telefonica Czech Republic a.s., zastoupenou ŠINDY a.s. z důvodu stavby "16010-026875 Březová - Rudolec, demontáž podpěr ČEZ". RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 4 pro

Jednání bylo ukončeno v 17.00 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová

Ověřili: Jan Jiříček, Vladimír Nový

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »26.2.2014  

1. jednání RM Březová dne 13. ledna 2014

USNESENÍ - ZÁPIS

z 1. jednání Rady města Březová, které se konalo dne 13.1.2014 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

1. Jmenování ověřovatelů: p.Šafnerová, p.Jiříček

2. Kontrola úkolů:
K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 1. zasedání ZM (27.1.2014)
b) Směrnice č.1/2014 - ke schvalování účetní závěrky města a zřízených příspěvkových organizací
c) Odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, organizacím, sportovním reprezentantům a funkcionářům
d) 8. rozpočtové opatření v roce 2013

4. Zápisy z výborů:
Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 8.1.2014

5. Zápisy z komisí:
Zápis z jednání komise kulturní ze dne 11.12.2013

6. Různé:
a) Odměny neuvolněným členům ZM (dle nového nařízení)
b) Pravidla půjčování elektornických čteček knih v Městské knihovně
c) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Hrnčířová Z.
d) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Beitlová J.
e) Navýšení nájemného v restauraci v Rudolci čp.34
f) Přidělení bytu č.35 o velikosti 1+1 v čp.213 - p.Lelek M.
g) Přidělení bytu č.6 o velikosti 1+0 v čp.213 ul.Bezejmenná-p.Rous J.
h) Seznam členů zásahové jednotky v roce 2014

7. Bere na vědomí:
a) Zápis z jednání valné hromady Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska ze dne 13.12.2013
b) Zápis z jednání valné hromady obchodní společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. ze dne 13.12.2013
c) Informace vedoucího odboru SMM k neprovedeným platbám v r.2013 (hřbitov Březová 132.000,--Kč a Zasíťování pro lokalitu 11 RD Drahotín 378.000,--Kč), které budou muset být realizovány vrámci rozpočtového provizoria (ZM dne 27.1.2014)
d) Žádost p.Tomana bytem Březová 5 - "Příspěvek - návrh projektu STUDIO 5 s.r.o.", včetně odpovědi pana starosty
e) Žádost Karlovarskému kraji o posouzení možnosti podpory provozování tzv.systému městské hromadné dopravy města Sokolov
f) Žádost o povolení opravy administrativní chyby v žádosti o dotaci na akci "Multifunkční centrum Březová - 2.Etapa" v programu Benefit 7 CZ.1.09/2.2.00/70.01071
g) Přehled dluhů v bytech města k 31.12.2013

RM přijala tato usnesesní:

Usnesení č.1/14
RM doporučuje ZM schválit tento program 1. zasedání ZM (27.1.2014):
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 8.rozpočtové opatření v roce 2014
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé hlasováno: 5 pro

Usnesení č.2/14
RM schvaluje Směrnici č.1/2014 ke schvalování účetní závěrky města a zřízených příspěvkových organizací.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.3/14
V souladu s usn.ZM č.92/13 ze dne 16.12.2013 RM schvaluje finanční odměny aktivním občanům, členům komisí, vedoucím spol.organizací a reprezentantům města dle předloženého návrhu.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.4/14
RM doporučuje ZM schválit 8. rozpočtovné opatření v roce 2013.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.5/14
Na základě Nařízení vlády č.37/2003 Sb. v platném znění nařízení vlády č.459/2013 Sb. RM doporučuje ZM schválit s účinností od 1.1.2014 měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města, předsedům výborů a komisí tak, jak jsou navrženy. Podle shora uvedeného nařízení vlády nebudou odměny vypláceny členům výborů a komisí.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.6/14
RM schvaluje Pravidla půjčování elektronických čteček knih v Městské knihovně Březová a zároveň RM schvaluje znění Smlouvy o výpujčce. RM pověřuje Bc.Chrástkovou Knířovou M., vedoucí městské knihovny, k uzavírání těchto smluv.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.7/14
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 3.896,--Kč s p.Zuzanou Hrnčířovou bytem Březová, nám.Míru čp.131. Dluh je za vyúčtování topné sezony za rok 2012 v pronajatých nebytových prostorách v čp.155 ul.Smetanova (posilovna). RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.8/14
RM doporučuje ZM schválit uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 123.091,--Kč s p.Janou Beitlovou bytem Březová, Hlavní čp.100. Dluh je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 6-12/2012, 1-10/2013, vyúčtování topné sezony 2012, poplatku z prodlení a soudních nákladů.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.9/14
RM schvaluje navýšení nájemného v restauraci Rudolec čp.34 o 200,--Kč měsíčně za vybavení restaurace. RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku ke smlouvě.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.10/14
RM schvaluje přidělení bytu č.35 o velikosti 1+1 v čp.213 ul.Bezejmenná p.Miroslavu Lelkovi bytem Teplá, Lidická 79. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.11/14
RM schvaluje přidělení bytu č.6 o velikosti 1+0 v čp.213 ul.Bezejmenná p. Rousovi Jaromírovi bytem Březová, Smetanova čp.154. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.12/14
RM schvaluje seznam členů zásahové jednotky pro rok 2014.
hlasováno: 5 pro

Jednání bylo ukončeno v 17.15 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová

Ověřili: Květoslava Šafnerová, Jan Jiříček

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »15.1.2014  

10. jednání RM Březová dne 9. prosince 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

z 10. jednání Rady města Březová, které se konalo dne 9.12.2013 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

1. Jmenování ověřovatelů: p.Šafnerová, p.Nový

2. Kontrola úkolů:
K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 9. zasedání ZM (16.12.2013)
b) 7. rozpočtové opatření v roce 2013
c) Rozpočtové provizorium pro rok 2014
d) Termíny zasedání RM a ZM na rok 2014
e) Odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, organizacím, sportovním reprezentantům a funkcionářům

4. Zprávy z výborů:
a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 2.12.2013

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 4.12.2013
b) Zápis z jednání komise pro integrované obce ze dne 13.11.2013
c) Zápis z jednání komise sportovní ze dne 27.11.2013

6. Různé:
a) Zrušení usnesení RM č.293/13 - fin.dar nadaci Srdce pro děti
b) Finanční dar pro Život dětem, o.p.s. Praha 8 - Libeň
c) Dodatek č.1 k úhradě části nákladů spojených s financováním projektu Sport,Natur und Umwelt - DUHA TNT
d) Finanční dar DUHA - TNT Březová, Komenského 120
e) Finanční dar SR G a OA Chodov na maturitní ples
f) Darovací smlouva na úpravu běžeckých tras - SOTES Sokolov
g) Darovací smlouva na myčku nádobí pro DPS - p.Průchová
h) Odměny ředitelům příspěvkových organizací
i) Splátkový kalendář úhrady kupní ceny bytu v čp.155-p.Ťoupalová
j) Splátkový kalendář úhrady kupní ceny pozemku - p.Hauptmannl
k) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Švarc
l) Pronájem nebytových prostor (garáž) v čp.120 - p.Walter
m) Přidělení bytu č.7 v čp.139 na nám.Míru - p.Horák

7. Bere na vědomí:
a) Zápis z pracovní schůzky s Policií Sokolov - venkov a Městskou policií Sokolov ze dne 18.11.2013
b) Infromace k výběrovému řízení na nákup 6 ks interaktivních tabulí pro ZŠ
c) Sleva zboží ve Sběrně šatstva v souvislosti s ukončením provozu
d) Dopis MaS Sokolovsko o.p.s. - poděkování za pomoc při splácení úvěru (ručení) na projekt "Obnova reliktů zaniklých obcí Slavkovského lesa"
e) Informace k zasedání rady svazku Mikroregion Sokolov-východ ze dne 5.12.2013

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.310/13
RM doporučuje ZM schválit tento program 9. zasedání ZM (16.12.2013)
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 7.rozpočtové opatření v roce 2013
8. Rozpočtové provizorium pro rok 2014
9. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
10. Různé
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.311/13
RM doporučuje ZM schválit 7. rozpočtové opatření v roce 2013.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.312/13
RM doporučuje ZM schválit podmínky rozpočtového provizoria pro rok 2014 dle předloženého návrhu.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.313/13
RM schvaluje termíny zasedání RM pro rok 2014 a doporučuje ZM schválit termíny zasedání zastupitelstva města pro rok 2014.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.314/13
RM doporučuje ZM schválit finanční odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, spol.organizacím, sporotovním reprezentantům, funkcionářům atd. v celkové výši 90.000,--Kč. RM doporučuje ZM, aby rozdělením této částky byla pověřena RM na lednovém jednání.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.315/13
RM schvaluje p.Oncirkové Evě bytem Březová, Smetanova čp.156 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.316/13
RM ruší své usnesení č.293/13, kterým byl schválen finanční dar nadaci Srdce pro děti.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.317/13
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Život dětem, o.p.s., Praha 8 - Libeň na léčbu dětí se závažnými onemocněními ve výši 10.000,--Kč. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.318/13
RM schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o úhradě části nákladů spojených s financováním projektu "Sport, Natur und Umwelt" mezi Městem Březová a DUHA TNT Březová, Komenského čp.120. RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.319/13
RM schvaluje finanční dar DUHA - TNT Březová, Komenského čp.120 ve výši 9.422,--Kč na činnost v roce 2013. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.320/13
RM schvaluje poskytnutí finančního daru pro SR G a OA Chodov na podporu vzdělávání a kultury (maturitní ples) ve výši 1.000,--Kč. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.321/13
RM schvaluje dar ve výši 33.485,--Kč od SOTES Sokolov spol.s.r.o. Sokolov na úpravu běžeckých tras. RM pověřuje starostu města podpisem Darovací smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.322/13
RM schvaluje dar - myčku nádobí v hodnotě 1.000,--Kč pro Dům s pečovatelskou službou od p.Evy Průchové, Březová, Havířská čp.95. RM pověřuje starostu města podpisem Darovací smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.323/13
RM schvaluje odměny ředitelům příspěvkových organizací dle předloženého návrhu.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.324/13
RM doporučuje ZM schválit splátkový kalendář úhrady kupní ceny bytové jednotky v čp.155/9 ul.Smetanova p.Lucii Ťoupalové. Celková cena 104.035,--Kč bude splacena v 60 splátkách po 1.734,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.325/13
RM schvaluje p.Hauptmannlovi Václavovi bytem Březová část Rudolec čp.62 splátkový kalendář na úhradu kupní ceny za pozemek p.č.58/3 v k.ú. Rudolec u Březové. Celková cena 10.000,--Kč bude splacena v 5 splátkách po 2.000,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.326/13
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 19.597,--Kč s p.Františkem Švarcem bytem Březová, Okružní čp.181. Dluh je za vyúčtování topné sezony za rok 2012. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.327/13
RM schvaluje pronájem nebytových prostor (garáže) v ul.Komenského čp.120 o výměře 8 m2 p.Miroslavu Walterovi bytem Březová, Luční čp.319 na dobu 5 let tj. od 1.1.2014 do 31.12.2018. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.328/13
RM schvaluje přidělení bytu č.7 o velikosti 1+2 v čp.139 na nám.Míru p.Davidu Horákovi bytem Březová, Sklářská čp.84. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Projednání bylo ukončeno v 17.00 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová

Ověřili: Květoslava Šafnerová, Vladimír Nový

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »18.12.2013  

9. mimořádné jednání RM Březová dne 25. listopadu 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

z 9. mimořádného jednání Rady města Březová, které se konalo dne 25.11.2013 v 19.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl
Omluven: p.Nový

1. Jmenování ověřovatelů: p.Šafnerová, p.Jiříček

Program:
a) Přijetí dotace na základě smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu životního prostředí

RM přijala toto usnesení:

Usnesení č.309/13
RM schvaluje přijetí dotace na základě smlouvy č.12110402 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí ve výši 176.238,--Kč na akci "Město Březová snižuje prašnost v ulicích". Dále RM schvaluje přijetí dotace ze státního rozpočtu na základě Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ev.č.EDS/SMVS 115D212000340. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy a všech souvisejících dokumentů.
hlasováno: 4 pro

Jednání bylo ukončeno v 19.30 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová

Ověřili: Květoslava Šafnerová, Jan Jiříček

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »26.11.2013  

9. jednání RM Březová dne 11. listopadu 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

z 9. jednání Rady města Březová, které se konalo dne 11.11.2013 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

1. Jmenování ověřovatelů: p.Šafnerová, p.Brandl

2. Kontrola úkolů:
K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 8. zasedání ZM (25.11.2013)
b) 6. rozpočtové opatření v roce 2013

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 4.11.2013
b) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 6.11.2013

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 4.11.2013
b) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 6.11.2013

6. Různé:
a) Partnerství Města Březová v projektu "Kreativně-pedagogická německo-česká výměna zkušeností"
b) Schválení řidiče automobilem Ford tranzit - doprava žáků FK
c) Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Městem Březová, p.H.Javůrkovou a p.R.Schneiderem bytem Tisová čp.42 - přeložka veřejného osvětlení
d) Záměr pronájmu garáže v čp.120 ul.Komenského
e) Návrh na zrušení usnesení ZM č.71/13 - bezúročný prodej bytu v čp.155
f) Splátkový kalendář kupní ceny bytové jednotky v čp.155 - p.Pazdera
g) Splátkový kalendář kupní ceny bytové jednotky v čp.155 - p.Dičková
h) Pronájem v nájmu bytu č.7 v čp.139 nám.Míru
i) Pronájem v nájmu bytu č.2 v čp.136 nám.Míru
j) Přidělení bytu č.4 v čp.121 ul.Komenského - M.Tomová
k) Přidělení bytu č.27 v čp.122 ul.Komenského - Š.Togyer
l) Kupní smlouva č.5/2013/129 se Státním pozemkovým úřadem na prodej dřevní hmoty v k.ú.Smrkovec u Březové

7. Bere na vědomí:
a) Výroční zprávu Základní školy za školní ro 2012-2013
b) Multifunkční centrum Březová - 2 etapa, zajištění finančního krytí projektu

RM přijala tato usnesení

Usnesení č.288/13
RM doporučuje ZM schválit tento program 8. zasedání ZM (25.11.2013):
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 6. rozpočtové opatření v roce 2013
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé hlasováno: 5 pro

Usnesení č.289/13
RM doporučuje ZM schválit 6. rozpočtové opatření v roce 2013.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.290/13
RM schvaluje poskytnutí finančního daru pro OS GYMSO Sokolov na podporu vzdělávání a kultury (maturitní ples) ve výši 2.000,--Kč. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.291/13
RM neschvaluje poskytnutí finančního daru SOŠ a SOU v Nejdku na pořádání maturitního plesu.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.292/13
RM schvaluje poskytnutí finančního daru HC Březová na úhradu nezbytných nákladů spojených s předčasným ukončením účasti v soutěži ve výši 8.000,--Kč. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Pan J.Jiříček požádal o vyloučení z hlasování.
hlasováno: 3 pro, 1 proti

Usnesení č.293/13
RM schvaluje poskytnutí finančního daru nadaci Srdce pro děti na léčbu dětí se závažnými onemocněními ve výši 10.000,--Kč. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.294/13
RM schvaluje p.Venuši Pecherové bytem Březová, Smetanova čp.179 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.295/13
RM schvaluje p.Boženě Beranové bytem Březová, V Zahrádkách čp.60 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.296/13
RM schvaluje p.Haně Černické bytem Březová, Okružní čp.327 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem syna ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.297/13
RM schvaluje záměr být partnerem projektu "Kreativně-pedagogická německo-česká výměna zkušeností" v rámci programu Cíle 3. Fond malých projektů. RM pověřuje starostu města k dalším jednáním a podpisem všech souvisejících dokumentů.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.298/13
RM schvaluje dalšího řidiče automobilem města Ford tranzit p.Rozmahela Milana bytem Březová, Dvořákova čp.148 pro dopravu žáků FK Olympie Březová.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.299/13
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene MP/VB/T/13/080 mezi Městem Březová (oprávněný), p.Hanou Javůrkovou a p.Romanem Schneiderem bytem Březová část Tisová čp.42 (povinní) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (invstor) na pozemku p.č.60/3 v k.ú.Tisová u Sokolova z důvodu přeložky veřejného osvětlení - stavební objekt čp.422.2.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.300/13
RM schvaluje záměr pronájmu garáže v čp.120, ul.Komenského.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.301/13
RM doporučuje ZM zrušit usnesení č.71/13 ze dne 21.10.2013, kterým byl schválen bezúročný prodej bytu v čp.155 p.M.Pazderovi.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.302/13
RM doporučuje ZM schválit splátkový kalendář úhrady kupní ceny bytové jednotky v čp.155 ul.Smetanova p.Miroslavu Pazderovi. Celková kupní cena ve výši 152.815,--Kč bude splacena v 60 měsíčních splátkách po 2.547,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.303/13
RM doporučuje ZM schválit splátkový kalendář úhrady kupní ceny bytové jednotky v čp.155 ul.Smetanova p.Jiřině Dičkové. Celková kupní cena 116.014,--Kč bude splacena v 60 měsíčních splátkách po 1.741,--Kč a před podpisem smlouvy bude složena 10% akontace ve výši 11.602,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.304/13
RM schvaluje pronájem v nájmu bytu č.7 na nám.Míru čp.139 (nájemce p.Nováková) pro p.Luboše Machalu bytem Sokolov od 1.12.2013 do 30.9.2014 s tím, že již další pronájem v nájmu nebude schválen.
hlasováno: 4 pro, 1 proti

Usnesení č.305/13
RM schvaluje prodloužení podnájmu v nájmu bytu č.2 na nám.Míru čp.136 (nájemce p.Karkoš) pro p.Davida Horáka bytem Březová, Sklářská čp.81 od 1.1.2014 do 30.9.2014 s tím, že již další pronájem v nájmu nebude schválen.
Paní K.Šafnerová požádala o vyloučení z hlasování.
hlasováno: 3 pro. 1 proti

Usnesení č.306/13
RM schvaluje přidělení bytu č.4 o velikosti 1+1 v čp.121 ul.Komenského p.Michaele Tomové bytem Březová čp.121 na dobu 3 měsíců. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.307/13
RM schvaluje přidělení bytu č.27 o velikosti 1+1 v čp.122 ul.Komenského p.Štěpánu Togyerovi bytem Březová, Sklářská čp.84 na dobu 3 měsíců.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.308/13
RM schvaluje uzavření Kupní smlouvy č.5/2013/129 mezi Státním pozemkovým úřadem Praha 3 a Městem Březová na prodej dřevní hmoty 10 ks listnatých stromů na pozemku p.p.č.540/3 v k.ú.Smrkovec u Březové. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Jednání bylo ukončeno v 17.00 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová

Ověřili: Květoslava Šafnerová, Josef Brandl

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »13.11.2013  

8. jednání RM Březová dne 14. října 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

z 8. jednání Rady města Březová, které se konalo dne 14.10.2013 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

2. Kontrola úkolů:
úkol č.1/2013 - předložit hospodaření provozovny sběrny prádla za rok 2012 a navrhnout další její využívání. - úkol splněn - viz usnesení č.251/13
úkol č.2/2013 - stanovit pracovní skupinu pro tvorbu, aktualizaci Stragegie rozvoje města - úkol splněn - pracovní skupinu budou tvořit členové rady, tajemnice MěÚ, vedoucí odborů MěÚ a ekonom města
úkol č.3/2013 - připravit ve spolupráci s firmou ABRI s.r.o. zprávu s upřesněním časových postupů pro žádost o dotaci MFC Březová II. úkol splněn - informace bude předložena přímo na jednání

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 7. zasedání ZM (21.10.2013)
b) 5. rozpočtové opatření v roce 2013
c) Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 7.10.2013
b) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 9.10.2013

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise výstavby ze dne 30.9.2013
b) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 2.10.2013
c) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 2.10.2013
d) Zápis z jednání komise sportovní ze dne 3.10.2013

6. Různé:
a) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Šímová Z.
b) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Mašková L.
c) Žádost o prominutí poplatku z prodlení - p.Bystrá M.
d) Změna plateb nájemného v nebytových prostorách
e) Podnájem v nájmu bytu č.4 v čp.131 na nám.Míru
f) Zrušení usn.č.236/13 - přidělení bytu p.Kovářovi
g) Přidělení bytu č.2 v čp.121 ul.Komenského - p.Pivarčiová H.
h) Pronájem nebytových prostor v čp.133 na nám.Míru - p.Pešinová E.
i) Ukončení nájmu nebytových prostor v čp.229 nám.Míru - restaurace
j) Prodej bytových jednotek v čp.155 ul.Smetanova
k) Žádost o splátkový kalendář za bytovou jednotku - p.Pazdera M.
l) Pronájem části pozemku p.č.421/1 v k.ú.Březová - p.Matoušková Š.
m) Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s.- Rudolec
n) Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s.- 4RD Luční
o) Zhotovitel projektové dokumentace pro tréninkové fotbalové hřiště
p) Zadávací dokumentace VZ pro výběr zhotovitele projektů "Městskou
zelení blíže občanům" a "Zahrada není jen hra".
r) Ukončení smlouvy s p.Hrbáčkem - odchyt toulavých psů
s) Kupní smlouva s Agrowest a.s. - traktorový návěs
t) Smlouva na dodávku,montáž a rozúčtování el.indikátorů - VIPA CZ

7. Bere na vědomí:
a) Zápis z pracovního setkání s Policií Sokolov-venkov a Městskou policií Sokolov ze dne 7.10.2013

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.251/13
RM schvaluje ukončení činnosti provozovny Sběrny prádla k 31.12.2013. Pověřuje tajemnici MěÚ p.Janu Kašparovou všemi potřebnými úkony.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.252/13
RM doporučuje ZM schválit tento program 7.zasedání ZM (21.10.2013):
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 5.rozpočtové opatření v roce 2013
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.253/13
RM doporučuje ZM schválit 5.rozpočtové opatření v roce 2013.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.254/13
RM schvaluje Dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie mezi Městem Březová a Městem Sokolov. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.255/13
RM schvaluje přijetí účelového daru pro Mateřskou školu, Komenského 11 na pokrytí mzdy "asistenta pedagoga". Dar bude přijímán pravidelně měsíčně, dle skutečně odpracovaných hodin asistenta pedagoga v předcházejícím měsíci (sazba 70,--Kč/hod.).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.256/13
RM schvaluje vyřazaní nepotřebného majetku města dle předloženého návrhu v celkové hodnotě 51.803,90 Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.257/13
RM schvaluje dodatek k pojistné smlouvě města (rozšíření pojištění obecné odpovědnosti, pojištění notebooků a další elektroniky na služebních cestách)
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.258/13
RM doporučuje ZM schválit dotaci ve výši 60.000,--Kč ZO ČSCH Kostelní Bříza na výměnu oken v budově areálu chovatelů.
hlasováno: 4 pro, 1 se zdržel

Usnesení č.259/13
RM neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.421/44 v k.ú.Březová u Sokolova.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.260/13
RM doporučuje ZM neschválit záměr prodeje části pozemku p.č.58/1 o výměře 75 m2 v k.ú.Rudolec u Březové.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.261/13
RM doporučuje ZM neschválit záměr prodeje části pozemku p.č.377/1 o výměře 400 m2 v k.ú.Březová u Sokolova.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.262/13
RM doporučuje ZM neschválit záměr prodeje pozemků p.č.28/8 o výměře 147 m2, 28/9 o výměře 76 m2 a části pozemku 25/4 o výměře 1000 m2 v k.ú.Rudolec u Březové.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.263/13
RM doporučuje ZM schválit záměr směny pozemků p.č.1/1 o výměře 1919 m2, p.č.1/6 o výměře 4460 m2 v k.ú.Arnoltov za cenu 58,--Kč/m2 (vlastník p.Dana Suchan) za pozemky p.č.38/3 o výměře 270 m2, p.č.133/5 o výměře 450 m2, p.č.133/6 o výměře 60 m2, p.č.57 o výměř cca 400 m2 v k.ú.Rudolec u Březové za cenu 58,--Kč/m2 (vlastník Město Březová).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.264/13
RM neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.68/1 o výměře 60 m2 v k.ú.Rudolec u Březové.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.265/13
RM schvaluje p.Sosnové Irmě bytem Březová, Hlavní čp.115 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 3.000,--Kč z rozpočtu města.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.266/13
RM schvaluje p.Zuberové Marii bytem Březová, Smetanova čp.157 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.267/13
RM schvaluje p.Hauptmannlovi Jaroslavovi bytem Březová část Rudolec čp. 62 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem otce ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.268/13
RM schvaluje p.Krystlové Lence bytem Březová, Dvořákova čp.143 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s nákupem zimního oblečení a plen pro svou nezletilou dceru ve výši 2.500,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.269/13
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 16.788,--Kč s p.Zdeňkou Šímovou bytem Březová, nám.Míru čp.139. Dluh je za nájemné a služby spojené s poskytováním užívání bytu za měsíce 6-8/2013 a penále. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.270/13
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 7.485,--Kč s p.Lucií Maškovou bytem Březová, Komenského čp.121/1. Dluh je za nájemné a služby spojené s poskytováním užívání bytu za měsíce 9-10/2013 a penále. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.271/13
RM schvaluje p.Marii Bystré bytem Březová, Komenského čp.122 prominutí poplatku z prodlení za pozdní úhradu nájemného ve výši 6.095,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.272/13
RM schvaluje změnu plateb nájemného v nebytových prostorách v majetku města z intervalu čtvrtletí na interval měsíční (od 1.1.2014).
hlasováno: 3 pro,1 se zdržel,1 proti

Usnesení č.273/13
RM schvaluje podnájem v nájmu bytu č.4 v čp.131 nám.Míru (nájemce sl.Heroldová E.) p.Karlu Hoffmannovi bytem Březová, Okružní čp.207 na dobu 1 roku tj. od 1.10.2013 do 30.9.2014.
hlasováno: 3 pro, 2 proti

Usnesení č.274/13
RM ruší své usn.č.236/13 - přidělení bytu 1+2 v čp.121 p.Kovářovi.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.275/13
RM schvaluje přidělení bytu č.2 o velikosti 1+2 v čp.121 ul.Komenského p.Haně Pivarčiové bytem Březová, Okružní čp.169. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.276/13
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp.133 nám.Míru p.Evě Pešinové - cukrářství, pekařství Březová na dobu 1 roku tj. od 1.11.2013 do 31.10.2014. RM schvaluje úlevu nájemného za jeden měsíc z důvodu zvýšených nákladů před zahájením provozu prodejny. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.277/13
RM schvaluje uzavření Dohody o uznánání a úhradě dluhu z nájmu nebytových prostor v čp.229 nám. Míru (restaurace) s p. Petrem Čtvrtečkou bytem Březová, Dvořákova čp.140 dle splátkového kalendáře. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.278/13
RM doporučuje ZM schválit prodej bytových jednotek v domě čp.155 ul.Smetanova v souladu s Pravidly pro stanovení postupu při prodeji bytů a domů z majetku Města Březová do soukromého vlastnictví ze dne 1.11.2011 schválené ZM usn.č.69/11 ze dne 31.10.2011 za kupní cenu 600,--Kč/m2 navýšenou o vložené investice Městem Březová, rozpočítané na 1m2 podlahové plochy bytových a nebytových jednotek domu:
Bauer Horst 144.775,--Kč
Dičková Jiřina 116.014,--Kč
Zíka Jiří 92.164,--Kč
Pazdera Miroslav 152.815,--Kč
Platl Miroslav a Platlová Drahomíra 103.280,--Kč
Semínová Jana a Semín Jan 132.809,--Kč
Pazdera Tomáš 252.870,--Kč
Peroutka Jiří a Peroutková Lucie 253.612,--Kč
Ťoupalová Lucie 104.035,--Kč
Pulda Václav 148.471,--Kč
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.279/13
RM doporučuje ZM schválit splátkový kalendář úhrady kupní ceny bytové jednotky v čp.155 ul.Smetanova p.Miroslavu Pazderovi. Celková kupní cena ve výši 152.815,--Kč bude splacena v 60ti měsíčních bezúročných splátkách po 2.547,-- Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.280/13
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č.421/1 o výměře 189 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 3,--Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2014 p.Matouškové Šárce bytem Březová, Okružní čp.173. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.281/13
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene IP-12-0001857/1 Březová, Rudolec, Mifkovič p.č.29/7, kNN mezi Městem Březová a ČEZ Distribuce a.s. zastoupená společností Stav-elektro s.r.o. Chodov. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.282/13
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene IV-12-0005274/VB002 pro zařízení distribuční soustavy, mezi Městem Březová a ČEZ Distribuce a.s. Děčín 4, Teplická 874/8. Věcné břemeno bude zřízeno na p.p.č.495/2, 495/5, 495/4, 481/1 a 495/1 v k.ú.Březová u Sokolova.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.283/13
RM schvaluje zhotovitele "Projektové dokumentace tréninkového fotbalového hřiště Březová na p.p.č.444/1" Projektovou kancelář PS, Bří Čapků 550, Nejdek. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.284/13
RM schvaluje Zadávací dokumentaci VZ pro výběr zhotovitele projektů "Městskou zelení blíže občanům" a "Zahrada není jen hra" a souhlasí s předáním Zadávací dokumentace Operačnímu fondu životního prostředí - poskytovateli dotace. Zároveň RM bere na vědomí, že Operační program ŽP může uvedený text pozměnit dle svých požadavků.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.285/13
RM schvaluje ukončení Smlouvy na odchyt toulavých a opuštěných psů s p.Davidem Hrbáčkem, Rovná-Milíře 20E ze dne 15.2.2012 k 31.10.2013. RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.286/13
RM schvaluje Kupní smlouvu č.134774 s firmou Agrowest a.s., Božkovská 397/15, Plzeň na jednonápravový traktorový návěs NKH 7,5 za cenu 387.200,--Kč. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné kupní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.287/13
V souladu se zák.č.318/2012 Sb., kterým se mění zák.č.406/2000 Sb. o hospodaření s energií a povinnost z něho vyplývající RM schvaluje dodávku, montáž a rozúčtování elektronických indikátorů VIPA EC radio pro objekty čp.121 a 122 ul.Komenského s dodavatelskou firmou VIPA CZ s.r.o.Liberec. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Jednání bylo ukončeno v 17.45 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová

Ověřili: Květoslava Šafnerová, Vladimír Nový

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »21.10.2013  

8. mimořádné jednání RM Březová dne 30. září 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

z 8. mimořádného jednání Rady města Březová, které se konalo dne 30.9.2013 v 19.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový, p. Šafnerová

Program:
a) Zrušení usn.RM č.247/13 - zhotovitel pro zpracování žádosti o dotaci "Realizace úspor - Zateplení Radnice" firma ABRI s.r.o.
b) Schválení zhotovitele pro zpracování žádosti o dotaci "Realizace úspor - Zateplení Radnice" společnost SU-CONSULT s.r.o.

RM přijal toto usnesení:

Usnesení č.249/13
RM ruší své usnesení č.247/13 - schválení zhotovitele pro zpracování žádosti o dotaci "Realizace úspor - Zateplení Radnice" firmou ABRI s.r.o. Sokolov.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.250/13
RM schvaluje uzavření smlouvy pro zpracování žádosti o dotaci v rámci Operačního programu ŽP, včetně zpracování podkladů pro výběrové řízení
zakázky malého rozsahu na akci "Realizace úspor - Zateplení Radnice"se společností SU-CONSULT s.r.o. Cheb. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Jednání bylo ukončeno ve 20.00 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová

Ověřili: Květoslava Šafnerová, Jan Jiříček

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »1.10.2013  

7. jednání RM Březová dne 16. září 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 7. jednání Rady města Březová, které se konalo dne 16.9.2013 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

1. Jmenování ověřovatelů: p.Šafnerová, p.Brandl

2. Kontrola úkolů:
úkol č.1/2013 - předložit hospodaření provozovny sběrny prádla za rok
2012 a navrhnout další její využívání.
Finanční výbor projednal výsledky hospodaření střediska, které vykazuje dlouhodobě ztrátové hospodaření. Doporučuje začít pracovat na krocích, které povedou k postupnému snížení ztráty - pokud možno však při zachování poskytovaných služeb. Konečné řešení bude předloženo na říjnovém jednání M. Termín: 14.10.2013

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 6. zasedání ZM (30.9.2013)
b) 4. rozpočtové opatření v roce 2013
c) Zápis do kroniky města za rok 2012

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 9.9.2013
b) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 2.9.2013

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 4.9.2013
b) Zápisy z jednání komise kulturní ze dne 12.6. a 11.9.2013

6. Různé:
a) Smlouva s firmou ABRI s.r.o. - aktualizace strategie rozvoje města
b) Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karl.kraje - věcné vybavení jednotky SDH
c) Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na akceschopnost jednotky SDH
č) Nabídka na zpracování žádosti o dotaci z ROP - MFC II.etapa
d) Záměr pronájmu části pozemku p.č.421/1 v k.ú.Březová (zahrada)
ď) Bezúplatný převod pozemku v k.ú.Studánka
e) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Dvořáková H.
f) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Togyer Š.
g) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Walter M.
h) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Tešná S.
i) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Doudová V.
j) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Togyerová E.
k) Přidělení bytu č.1, 1+2 v čp.229 nám.Míru - p.Vébrové G.
l) Přidělení bytu č.38, 1+1 v čp.213 ul.Bezejmenná - p.Smolík V.
m) Přidělení bytu č.8, 1+1 v čp.134 nám.Míru - p.Bělíček J.
n) Přidělení bytu č.21, 1+1 v čp.122 ul.Komenského - p.Galánová A.
o) Přidělení bytu č.2, 1+2 v čp.121 ul.Komenského - p.Kovář A.
p) Výměna bytu č.39 (1+0) a bytu č.33 (1+1) v čp.213 ul.Bezejmenná
q) Výměna bytu č.1 v čp.123 ul.Komenského a bytu č.1 v čp.139 nám.Míru
r) Přepis nájmu bytu č.7 v čp.81 ul.Sklářská
ř) Přepis nájmu bytu č.3 v čp.132 nám.Míru
s) Ukončení pronájmu nebytových prostor v čp.226 ul.Okružní
š) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.226 ul.Okružní
t) Ukončení pronájmu nebytových prostor v čp.133 nám.Míru
u) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.133 nám.Míru
v) Úleva na nájemném - potraviny Kostelní Bříza
w) Smlouva o spolupráci mezi městem Březová a Seznam.cz a.s.
z) Smlouva na zpracování a zkompletování žádosti o dotaci - "Realizace úspor - zateplení radnice"
ž) Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí dotace.

7. Bere na vědomí
a) Zápis z pracovního setkání s Policií Sokolov-venkov a Městskou policií Sokolov ze dne 9.9.2013
b) Program pracovního jednání ZM, které se uskuteční 23.9.2013 v 16.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
c) Ukončení pronájmu nebytových prostor - restaurace v čp.230 nám.Míru - nesplnění usn.č.97/13 -
d) Dopis nájemníků čp.155 ul.Smetanova - připomínky k prodeji bytů
e) Projekt cyklostezek po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.207/13
RM doporučuje ZM schválit tento program 6. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 4.rozpočtové opatření v roce 2013
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.208/13
RM doporučuje ZM schválit 4. rozpočtové opatření v roce 2013.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.209/13
RM schvaluje zápis do kroniky města za rok 2012.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.210/13
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního daru FK Flamengo Březová na činnost ve výši 10.000,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.211/13
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku - 7 ks laviček (u MFC - poškozeny, nahrazeny novými soupravami v souvislosti s úpravami terasy před MFC) v celkové hodnotě 23.324,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.212/13
RM schvaluje panu Slovákovi Martinovi bytem Březová, Dvořákova čp.143 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem otce ve výši
3.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.213/13
RM schvaluje panu Mazanovi Gregorovi bytem Březová, Bezejmenná čp.10 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.214/13
RM schvaluje paní Papršteinové Růženě bytem Březová, Havířská čp.94 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.215/13
RM schvaluje panu Potuckému Františkovi bytem Březová čp.19 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.216/13
RM schvaluje výměnu bytu č.16 o velikosti 1+0 - bezbariérový - (nájemce Město) a bytu č.39 o velikosti 1+0 v čp.213, ul.Bezejmenná (nájemce p. Kokenyová). RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.217/13
RM schvaluje paní Togyerové Evě bytem Březová, Komenského čp.121 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s nákupem školních potřeb a oblečení pro své nezletlé dcery ve výši 2.500,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.218/13
RM odvolává z funkce člena komise kulturní Bc.Chlada Vladimíra (na vlastní žádost).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.219/13
RM jmenuje do funkce člena komise kulturní PaedDr.Kršovou Radomíru.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.220/13
RM schvaluje Smlouvu č.68-13 s firmou ABRI s.r.o Sokolov na poskytnutí poradenské činnosti v podobě provedení aktualizace strategie rozvoje města Březová, včetně integrovaných obcí. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.221/13
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 20.000,--Kč na věcné vybavení jednotky SDH.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.222/13
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o poskytnutí účelové dotace s Karlovarským krajem ve výši 143.170,--Kč na akceschopnost jednotky SDH.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.223/13
RM pověřuje starostu města k jednáním s firmou ABRI s.r.o. ve věci možnosti získání dotace z ROP na akci Multifunkční centrum Březová II.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.224/13
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.421/1 o výměře 189 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 3,--Kč/m2/rok na dobu určitou do
31.12.2014.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.225/13
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemku p.č.1160/1 o výměře 3572 m2 v k.ú.Studánka u Březové od Státního pozemkového úřadu.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.226/13
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 25.060,--Kč s p.Hanou Dvořákovou bytem Březová, nám.Míru čp.132/1. Dluh je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce prosinec 2012, březen - červen 2013 a vyúčtování topné sezony roku 2012 a poplatku z prodlení.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.227/13
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 4.706,--Kč s p.Štěpánem Togyerem bytem Březová, Sklářská čp.84. Dluh je za vyúčtování topné sezony roku 2012.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.228/13
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 10.729,--Kč s p.Miroslavem Walterem bytem Březová, nám.Míru čp.131. Dluh je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce únor - březen 2013, květen - červenec 2013 a poplatku z prodlení.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.229/13
RM doporučuje ZM schválit Dohoru o uznání a úhradě dluhu na částku 64.455,--Kč s p.Soňou Tešnou bytem Březová, nám.Míru čp.134. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce březen - srpen 2013, vyúčtování topné sezony roku 2011 a 2012 a poplatku z prodlení.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.230/13
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 28.365,--Kč s p.Veronikou Doudovou bytem Březová, nám.Míru čp.137/1.
Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce červen - srpen 2013, vyúčtování topné sezony roku 2012 a poplatku z prodlení.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.231/13
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 26.542,--Kč s p.Evou Togyerovou bytem Březová, Komenského čp.121/26. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce leden, březen - červen 2013, vyúčtování topné sezony roku 2011
a 2012 a poplatku z prodlení.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.232/13
RM schvaluje přidělení bytu č.1 o velikosti 1+2 v čp.229 na nám.Míru paní Gabriele Vébrové bytem Březová, Smetanova čp.158.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.233/13
RM schvaluje přidělení bytu č.38 o velikosti 1+1 v čp.213 ul.Bezejmenná p.Václavu Smolíkovi bytem Těškov čp.40, Rokycany.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.234/13
RM schvaluje přidělení bytu č.8 o velikosti 1+1 v čp.134 na nám.Míru
p.Jaroslavu Bělíčkovi bytem Březová, Okružní čp.127.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 4 pro, 1 proti

Usnesení č.235/13
RM schvaluje přidělení bytu č.21 o velikosti 1+1 v čp.122 ul.Komenského p.Anně Galánové bytem Březová, Bezejmenná čp.213.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.236/13
RM schvaluje přidělení bytu č.2 o velikosti 1+2 v čp.121 ul.Komenského p.Antonínu Kovářovi bytem Březová, Elektrárenská čp.188.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 4 pro, 1 proti

Usnesení č.237/13
RM schvaluje výměnu bytu č.39 o velikosti 1+0 (nájemce město) a bytu č.33 o velikosti 1+1 (nájemce p.Lovaš K.) oba v čp.213 ul.Bezejmenná.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.238/13
RM schvaluje výměnu bytu č.1 o velikosti 1+2 v čp.123 ul.Komenského (nájemce p.Fajtová) a bytu č.1 o velikosti 1+2 v čp.139 nám.Míru (nájemce p.Titlbach).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných nájemních smluv.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.239/13
RM schvaluje přepis nájmu bytu č.7 v čp.81 ul.Sklářská z p.Ivany Neuerové na slečnu Michaelu Vágnerovou bytem tamtéž. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.240/13
RM schvaluje přechod nájmu bytu č.3 v čp.132 nám.Míru z p.Jana Vartáše na p.Michaelu Vartášovou bytem tamtéž. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.241/13
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp.226 ul.Okružní (kancelář Kooperativy) k 30.6.2013.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.242/13
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.226 ul.Okružní.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.243/13
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp.133 na nám.Míru (květinka) k 31.8.2013.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.244/13
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.133 na nám.Míru.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.245/13
RM schvaluje úlevu na nájemném ve výši 4.714,64 Kč p.Hofmanové Heleně - potraviny Kostelní Bříza.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.246/13
RM schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi Městem Březová a Seznam.cz a.s. Praha - neplacený zápis na Serveru.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.247/13
RM schvaluje uzavření smlouvy na zpracování a zkompletování žádosti o dotaci v rámci operačního programu životního prostředí, oblast podpory 3.2.1. Realizace úspor energií, včetně všech příloh na akci "Realizace úspor - Zateplení radnice" s firmou ABRI s.r.o. Sokolov.
RM pověřuje starostu města podpisem příšlušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.248/13
RM doporučuje ZM uzavřít dodatek č.1 Smlouvy č.CZ.1,09/4.3.00/18.00463 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu
soudržnosti Severozápad na projekt "Využítí fenomé nu zaniklých obcí pro rozvoj CR - 1.etapa" mezi poskytovatelem dotace REgionální radou regionu soudržnosti Severozápad, Berní 2261/1, Ústí nad Labem a příjemcem dotace Městem Březová. Předmětem dodatku je úprava č.XXI. Porušení rozpočtové kázně, porušení podmínek, nesrovnalosti původní
smlouvy.
hlasováno: 5 pro

RM ukládá:

úkol č.2/13 - starostovi města
Stanovit pracovní skupinu z řad zastupitelů pro tvorbu, spolupráci - aktualizace strategie rozvoje města.
termín: 14.10.2013

úkol č.3/13 - starostovi města
Připravit ve spolupráci s firmou ABRI s.r.o. konkrétní důvodovou zprávu s upřesněním časových postupů pro případnou žádost o dotaci z ROP - MFC Březová II.
termín: 14.10.2013

Jednání bylo ukončeno v 18.30 hodin.
Zapsala: J. Kašparová

Ověřili: Květoslava Šafnerová, Josef Brandl

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »18.9.2013  

7. mimořádné jednání RM Březová dne 9. září 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 7. mimořádného jednání Rady města Březová, které se konalo dne 9.9.2013 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový
Omluvena: p. Šafnerová

Program:
a) Výběr dodavatele na akci "Město Březová snižuje prašnost v ulicích"

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.206/13
V souladu se zák.č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění a na základě doporučení hodnotící komise RM schvaluje dodavatele veřejné zakázky "Město Březová snižuje prašnost v ulicích" firmu ALFA PROFI s.r.o. Brno-Útěchov (zametací stroj včetně nástavby). RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 4 pro

Jednání bylo ukončeno v 15.30 hodin.
Zapsala: J.Kašparová

Ověřili: Jan Jiříček, Vladimír Nový

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »10.9.2013