10. jednání RM Březová dne 9. prosince 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

z 10. jednání Rady města Březová, které se konalo dne 9.12.2013 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

1. Jmenování ověřovatelů: p.Šafnerová, p.Nový

2. Kontrola úkolů:
K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 9. zasedání ZM (16.12.2013)
b) 7. rozpočtové opatření v roce 2013
c) Rozpočtové provizorium pro rok 2014
d) Termíny zasedání RM a ZM na rok 2014
e) Odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, organizacím, sportovním reprezentantům a funkcionářům

4. Zprávy z výborů:
a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 2.12.2013

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 4.12.2013
b) Zápis z jednání komise pro integrované obce ze dne 13.11.2013
c) Zápis z jednání komise sportovní ze dne 27.11.2013

6. Různé:
a) Zrušení usnesení RM č.293/13 - fin.dar nadaci Srdce pro děti
b) Finanční dar pro Život dětem, o.p.s. Praha 8 - Libeň
c) Dodatek č.1 k úhradě části nákladů spojených s financováním projektu Sport,Natur und Umwelt - DUHA TNT
d) Finanční dar DUHA - TNT Březová, Komenského 120
e) Finanční dar SR G a OA Chodov na maturitní ples
f) Darovací smlouva na úpravu běžeckých tras - SOTES Sokolov
g) Darovací smlouva na myčku nádobí pro DPS - p.Průchová
h) Odměny ředitelům příspěvkových organizací
i) Splátkový kalendář úhrady kupní ceny bytu v čp.155-p.Ťoupalová
j) Splátkový kalendář úhrady kupní ceny pozemku - p.Hauptmannl
k) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Švarc
l) Pronájem nebytových prostor (garáž) v čp.120 - p.Walter
m) Přidělení bytu č.7 v čp.139 na nám.Míru - p.Horák

7. Bere na vědomí:
a) Zápis z pracovní schůzky s Policií Sokolov - venkov a Městskou policií Sokolov ze dne 18.11.2013
b) Infromace k výběrovému řízení na nákup 6 ks interaktivních tabulí pro ZŠ
c) Sleva zboží ve Sběrně šatstva v souvislosti s ukončením provozu
d) Dopis MaS Sokolovsko o.p.s. - poděkování za pomoc při splácení úvěru (ručení) na projekt "Obnova reliktů zaniklých obcí Slavkovského lesa"
e) Informace k zasedání rady svazku Mikroregion Sokolov-východ ze dne 5.12.2013

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.310/13
RM doporučuje ZM schválit tento program 9. zasedání ZM (16.12.2013)
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 7.rozpočtové opatření v roce 2013
8. Rozpočtové provizorium pro rok 2014
9. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
10. Různé
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.311/13
RM doporučuje ZM schválit 7. rozpočtové opatření v roce 2013.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.312/13
RM doporučuje ZM schválit podmínky rozpočtového provizoria pro rok 2014 dle předloženého návrhu.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.313/13
RM schvaluje termíny zasedání RM pro rok 2014 a doporučuje ZM schválit termíny zasedání zastupitelstva města pro rok 2014.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.314/13
RM doporučuje ZM schválit finanční odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, spol.organizacím, sporotovním reprezentantům, funkcionářům atd. v celkové výši 90.000,--Kč. RM doporučuje ZM, aby rozdělením této částky byla pověřena RM na lednovém jednání.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.315/13
RM schvaluje p.Oncirkové Evě bytem Březová, Smetanova čp.156 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.316/13
RM ruší své usnesení č.293/13, kterým byl schválen finanční dar nadaci Srdce pro děti.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.317/13
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Život dětem, o.p.s., Praha 8 - Libeň na léčbu dětí se závažnými onemocněními ve výši 10.000,--Kč. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.318/13
RM schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o úhradě části nákladů spojených s financováním projektu "Sport, Natur und Umwelt" mezi Městem Březová a DUHA TNT Březová, Komenského čp.120. RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.319/13
RM schvaluje finanční dar DUHA - TNT Březová, Komenského čp.120 ve výši 9.422,--Kč na činnost v roce 2013. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.320/13
RM schvaluje poskytnutí finančního daru pro SR G a OA Chodov na podporu vzdělávání a kultury (maturitní ples) ve výši 1.000,--Kč. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.321/13
RM schvaluje dar ve výši 33.485,--Kč od SOTES Sokolov spol.s.r.o. Sokolov na úpravu běžeckých tras. RM pověřuje starostu města podpisem Darovací smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.322/13
RM schvaluje dar - myčku nádobí v hodnotě 1.000,--Kč pro Dům s pečovatelskou službou od p.Evy Průchové, Březová, Havířská čp.95. RM pověřuje starostu města podpisem Darovací smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.323/13
RM schvaluje odměny ředitelům příspěvkových organizací dle předloženého návrhu.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.324/13
RM doporučuje ZM schválit splátkový kalendář úhrady kupní ceny bytové jednotky v čp.155/9 ul.Smetanova p.Lucii Ťoupalové. Celková cena 104.035,--Kč bude splacena v 60 splátkách po 1.734,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.325/13
RM schvaluje p.Hauptmannlovi Václavovi bytem Březová část Rudolec čp.62 splátkový kalendář na úhradu kupní ceny za pozemek p.č.58/3 v k.ú. Rudolec u Březové. Celková cena 10.000,--Kč bude splacena v 5 splátkách po 2.000,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.326/13
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 19.597,--Kč s p.Františkem Švarcem bytem Březová, Okružní čp.181. Dluh je za vyúčtování topné sezony za rok 2012. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.327/13
RM schvaluje pronájem nebytových prostor (garáže) v ul.Komenského čp.120 o výměře 8 m2 p.Miroslavu Walterovi bytem Březová, Luční čp.319 na dobu 5 let tj. od 1.1.2014 do 31.12.2018. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.328/13
RM schvaluje přidělení bytu č.7 o velikosti 1+2 v čp.139 na nám.Míru p.Davidu Horákovi bytem Březová, Sklářská čp.84. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Projednání bylo ukončeno v 17.00 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová

Ověřili: Květoslava Šafnerová, Vladimír Nový

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »18.12.2013  

9. mimořádné jednání RM Březová dne 25. listopadu 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

z 9. mimořádného jednání Rady města Březová, které se konalo dne 25.11.2013 v 19.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl
Omluven: p.Nový

1. Jmenování ověřovatelů: p.Šafnerová, p.Jiříček

Program:
a) Přijetí dotace na základě smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu životního prostředí

RM přijala toto usnesení:

Usnesení č.309/13
RM schvaluje přijetí dotace na základě smlouvy č.12110402 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí ve výši 176.238,--Kč na akci "Město Březová snižuje prašnost v ulicích". Dále RM schvaluje přijetí dotace ze státního rozpočtu na základě Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ev.č.EDS/SMVS 115D212000340. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy a všech souvisejících dokumentů.
hlasováno: 4 pro

Jednání bylo ukončeno v 19.30 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová

Ověřili: Květoslava Šafnerová, Jan Jiříček

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »26.11.2013  

9. jednání RM Březová dne 11. listopadu 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

z 9. jednání Rady města Březová, které se konalo dne 11.11.2013 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

1. Jmenování ověřovatelů: p.Šafnerová, p.Brandl

2. Kontrola úkolů:
K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 8. zasedání ZM (25.11.2013)
b) 6. rozpočtové opatření v roce 2013

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 4.11.2013
b) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 6.11.2013

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 4.11.2013
b) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 6.11.2013

6. Různé:
a) Partnerství Města Březová v projektu "Kreativně-pedagogická německo-česká výměna zkušeností"
b) Schválení řidiče automobilem Ford tranzit - doprava žáků FK
c) Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Městem Březová, p.H.Javůrkovou a p.R.Schneiderem bytem Tisová čp.42 - přeložka veřejného osvětlení
d) Záměr pronájmu garáže v čp.120 ul.Komenského
e) Návrh na zrušení usnesení ZM č.71/13 - bezúročný prodej bytu v čp.155
f) Splátkový kalendář kupní ceny bytové jednotky v čp.155 - p.Pazdera
g) Splátkový kalendář kupní ceny bytové jednotky v čp.155 - p.Dičková
h) Pronájem v nájmu bytu č.7 v čp.139 nám.Míru
i) Pronájem v nájmu bytu č.2 v čp.136 nám.Míru
j) Přidělení bytu č.4 v čp.121 ul.Komenského - M.Tomová
k) Přidělení bytu č.27 v čp.122 ul.Komenského - Š.Togyer
l) Kupní smlouva č.5/2013/129 se Státním pozemkovým úřadem na prodej dřevní hmoty v k.ú.Smrkovec u Březové

7. Bere na vědomí:
a) Výroční zprávu Základní školy za školní ro 2012-2013
b) Multifunkční centrum Březová - 2 etapa, zajištění finančního krytí projektu

RM přijala tato usnesení

Usnesení č.288/13
RM doporučuje ZM schválit tento program 8. zasedání ZM (25.11.2013):
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 6. rozpočtové opatření v roce 2013
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé hlasováno: 5 pro

Usnesení č.289/13
RM doporučuje ZM schválit 6. rozpočtové opatření v roce 2013.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.290/13
RM schvaluje poskytnutí finančního daru pro OS GYMSO Sokolov na podporu vzdělávání a kultury (maturitní ples) ve výši 2.000,--Kč. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.291/13
RM neschvaluje poskytnutí finančního daru SOŠ a SOU v Nejdku na pořádání maturitního plesu.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.292/13
RM schvaluje poskytnutí finančního daru HC Březová na úhradu nezbytných nákladů spojených s předčasným ukončením účasti v soutěži ve výši 8.000,--Kč. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Pan J.Jiříček požádal o vyloučení z hlasování.
hlasováno: 3 pro, 1 proti

Usnesení č.293/13
RM schvaluje poskytnutí finančního daru nadaci Srdce pro děti na léčbu dětí se závažnými onemocněními ve výši 10.000,--Kč. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.294/13
RM schvaluje p.Venuši Pecherové bytem Březová, Smetanova čp.179 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.295/13
RM schvaluje p.Boženě Beranové bytem Březová, V Zahrádkách čp.60 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.296/13
RM schvaluje p.Haně Černické bytem Březová, Okružní čp.327 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem syna ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.297/13
RM schvaluje záměr být partnerem projektu "Kreativně-pedagogická německo-česká výměna zkušeností" v rámci programu Cíle 3. Fond malých projektů. RM pověřuje starostu města k dalším jednáním a podpisem všech souvisejících dokumentů.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.298/13
RM schvaluje dalšího řidiče automobilem města Ford tranzit p.Rozmahela Milana bytem Březová, Dvořákova čp.148 pro dopravu žáků FK Olympie Březová.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.299/13
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene MP/VB/T/13/080 mezi Městem Březová (oprávněný), p.Hanou Javůrkovou a p.Romanem Schneiderem bytem Březová část Tisová čp.42 (povinní) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (invstor) na pozemku p.č.60/3 v k.ú.Tisová u Sokolova z důvodu přeložky veřejného osvětlení - stavební objekt čp.422.2.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.300/13
RM schvaluje záměr pronájmu garáže v čp.120, ul.Komenského.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.301/13
RM doporučuje ZM zrušit usnesení č.71/13 ze dne 21.10.2013, kterým byl schválen bezúročný prodej bytu v čp.155 p.M.Pazderovi.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.302/13
RM doporučuje ZM schválit splátkový kalendář úhrady kupní ceny bytové jednotky v čp.155 ul.Smetanova p.Miroslavu Pazderovi. Celková kupní cena ve výši 152.815,--Kč bude splacena v 60 měsíčních splátkách po 2.547,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.303/13
RM doporučuje ZM schválit splátkový kalendář úhrady kupní ceny bytové jednotky v čp.155 ul.Smetanova p.Jiřině Dičkové. Celková kupní cena 116.014,--Kč bude splacena v 60 měsíčních splátkách po 1.741,--Kč a před podpisem smlouvy bude složena 10% akontace ve výši 11.602,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.304/13
RM schvaluje pronájem v nájmu bytu č.7 na nám.Míru čp.139 (nájemce p.Nováková) pro p.Luboše Machalu bytem Sokolov od 1.12.2013 do 30.9.2014 s tím, že již další pronájem v nájmu nebude schválen.
hlasováno: 4 pro, 1 proti

Usnesení č.305/13
RM schvaluje prodloužení podnájmu v nájmu bytu č.2 na nám.Míru čp.136 (nájemce p.Karkoš) pro p.Davida Horáka bytem Březová, Sklářská čp.81 od 1.1.2014 do 30.9.2014 s tím, že již další pronájem v nájmu nebude schválen.
Paní K.Šafnerová požádala o vyloučení z hlasování.
hlasováno: 3 pro. 1 proti

Usnesení č.306/13
RM schvaluje přidělení bytu č.4 o velikosti 1+1 v čp.121 ul.Komenského p.Michaele Tomové bytem Březová čp.121 na dobu 3 měsíců. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.307/13
RM schvaluje přidělení bytu č.27 o velikosti 1+1 v čp.122 ul.Komenského p.Štěpánu Togyerovi bytem Březová, Sklářská čp.84 na dobu 3 měsíců.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.308/13
RM schvaluje uzavření Kupní smlouvy č.5/2013/129 mezi Státním pozemkovým úřadem Praha 3 a Městem Březová na prodej dřevní hmoty 10 ks listnatých stromů na pozemku p.p.č.540/3 v k.ú.Smrkovec u Březové. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Jednání bylo ukončeno v 17.00 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová

Ověřili: Květoslava Šafnerová, Josef Brandl

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »13.11.2013  

8. jednání RM Březová dne 14. října 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

z 8. jednání Rady města Březová, které se konalo dne 14.10.2013 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

2. Kontrola úkolů:
úkol č.1/2013 - předložit hospodaření provozovny sběrny prádla za rok 2012 a navrhnout další její využívání. - úkol splněn - viz usnesení č.251/13
úkol č.2/2013 - stanovit pracovní skupinu pro tvorbu, aktualizaci Stragegie rozvoje města - úkol splněn - pracovní skupinu budou tvořit členové rady, tajemnice MěÚ, vedoucí odborů MěÚ a ekonom města
úkol č.3/2013 - připravit ve spolupráci s firmou ABRI s.r.o. zprávu s upřesněním časových postupů pro žádost o dotaci MFC Březová II. úkol splněn - informace bude předložena přímo na jednání

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 7. zasedání ZM (21.10.2013)
b) 5. rozpočtové opatření v roce 2013
c) Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 7.10.2013
b) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 9.10.2013

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise výstavby ze dne 30.9.2013
b) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 2.10.2013
c) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 2.10.2013
d) Zápis z jednání komise sportovní ze dne 3.10.2013

6. Různé:
a) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Šímová Z.
b) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Mašková L.
c) Žádost o prominutí poplatku z prodlení - p.Bystrá M.
d) Změna plateb nájemného v nebytových prostorách
e) Podnájem v nájmu bytu č.4 v čp.131 na nám.Míru
f) Zrušení usn.č.236/13 - přidělení bytu p.Kovářovi
g) Přidělení bytu č.2 v čp.121 ul.Komenského - p.Pivarčiová H.
h) Pronájem nebytových prostor v čp.133 na nám.Míru - p.Pešinová E.
i) Ukončení nájmu nebytových prostor v čp.229 nám.Míru - restaurace
j) Prodej bytových jednotek v čp.155 ul.Smetanova
k) Žádost o splátkový kalendář za bytovou jednotku - p.Pazdera M.
l) Pronájem části pozemku p.č.421/1 v k.ú.Březová - p.Matoušková Š.
m) Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s.- Rudolec
n) Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s.- 4RD Luční
o) Zhotovitel projektové dokumentace pro tréninkové fotbalové hřiště
p) Zadávací dokumentace VZ pro výběr zhotovitele projektů "Městskou
zelení blíže občanům" a "Zahrada není jen hra".
r) Ukončení smlouvy s p.Hrbáčkem - odchyt toulavých psů
s) Kupní smlouva s Agrowest a.s. - traktorový návěs
t) Smlouva na dodávku,montáž a rozúčtování el.indikátorů - VIPA CZ

7. Bere na vědomí:
a) Zápis z pracovního setkání s Policií Sokolov-venkov a Městskou policií Sokolov ze dne 7.10.2013

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.251/13
RM schvaluje ukončení činnosti provozovny Sběrny prádla k 31.12.2013. Pověřuje tajemnici MěÚ p.Janu Kašparovou všemi potřebnými úkony.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.252/13
RM doporučuje ZM schválit tento program 7.zasedání ZM (21.10.2013):
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 5.rozpočtové opatření v roce 2013
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.253/13
RM doporučuje ZM schválit 5.rozpočtové opatření v roce 2013.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.254/13
RM schvaluje Dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie mezi Městem Březová a Městem Sokolov. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.255/13
RM schvaluje přijetí účelového daru pro Mateřskou školu, Komenského 11 na pokrytí mzdy "asistenta pedagoga". Dar bude přijímán pravidelně měsíčně, dle skutečně odpracovaných hodin asistenta pedagoga v předcházejícím měsíci (sazba 70,--Kč/hod.).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.256/13
RM schvaluje vyřazaní nepotřebného majetku města dle předloženého návrhu v celkové hodnotě 51.803,90 Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.257/13
RM schvaluje dodatek k pojistné smlouvě města (rozšíření pojištění obecné odpovědnosti, pojištění notebooků a další elektroniky na služebních cestách)
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.258/13
RM doporučuje ZM schválit dotaci ve výši 60.000,--Kč ZO ČSCH Kostelní Bříza na výměnu oken v budově areálu chovatelů.
hlasováno: 4 pro, 1 se zdržel

Usnesení č.259/13
RM neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.421/44 v k.ú.Březová u Sokolova.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.260/13
RM doporučuje ZM neschválit záměr prodeje části pozemku p.č.58/1 o výměře 75 m2 v k.ú.Rudolec u Březové.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.261/13
RM doporučuje ZM neschválit záměr prodeje části pozemku p.č.377/1 o výměře 400 m2 v k.ú.Březová u Sokolova.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.262/13
RM doporučuje ZM neschválit záměr prodeje pozemků p.č.28/8 o výměře 147 m2, 28/9 o výměře 76 m2 a části pozemku 25/4 o výměře 1000 m2 v k.ú.Rudolec u Březové.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.263/13
RM doporučuje ZM schválit záměr směny pozemků p.č.1/1 o výměře 1919 m2, p.č.1/6 o výměře 4460 m2 v k.ú.Arnoltov za cenu 58,--Kč/m2 (vlastník p.Dana Suchan) za pozemky p.č.38/3 o výměře 270 m2, p.č.133/5 o výměře 450 m2, p.č.133/6 o výměře 60 m2, p.č.57 o výměř cca 400 m2 v k.ú.Rudolec u Březové za cenu 58,--Kč/m2 (vlastník Město Březová).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.264/13
RM neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.68/1 o výměře 60 m2 v k.ú.Rudolec u Březové.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.265/13
RM schvaluje p.Sosnové Irmě bytem Březová, Hlavní čp.115 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 3.000,--Kč z rozpočtu města.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.266/13
RM schvaluje p.Zuberové Marii bytem Březová, Smetanova čp.157 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.267/13
RM schvaluje p.Hauptmannlovi Jaroslavovi bytem Březová část Rudolec čp. 62 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem otce ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.268/13
RM schvaluje p.Krystlové Lence bytem Březová, Dvořákova čp.143 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s nákupem zimního oblečení a plen pro svou nezletilou dceru ve výši 2.500,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.269/13
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 16.788,--Kč s p.Zdeňkou Šímovou bytem Březová, nám.Míru čp.139. Dluh je za nájemné a služby spojené s poskytováním užívání bytu za měsíce 6-8/2013 a penále. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.270/13
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 7.485,--Kč s p.Lucií Maškovou bytem Březová, Komenského čp.121/1. Dluh je za nájemné a služby spojené s poskytováním užívání bytu za měsíce 9-10/2013 a penále. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.271/13
RM schvaluje p.Marii Bystré bytem Březová, Komenského čp.122 prominutí poplatku z prodlení za pozdní úhradu nájemného ve výši 6.095,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.272/13
RM schvaluje změnu plateb nájemného v nebytových prostorách v majetku města z intervalu čtvrtletí na interval měsíční (od 1.1.2014).
hlasováno: 3 pro,1 se zdržel,1 proti

Usnesení č.273/13
RM schvaluje podnájem v nájmu bytu č.4 v čp.131 nám.Míru (nájemce sl.Heroldová E.) p.Karlu Hoffmannovi bytem Březová, Okružní čp.207 na dobu 1 roku tj. od 1.10.2013 do 30.9.2014.
hlasováno: 3 pro, 2 proti

Usnesení č.274/13
RM ruší své usn.č.236/13 - přidělení bytu 1+2 v čp.121 p.Kovářovi.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.275/13
RM schvaluje přidělení bytu č.2 o velikosti 1+2 v čp.121 ul.Komenského p.Haně Pivarčiové bytem Březová, Okružní čp.169. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.276/13
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp.133 nám.Míru p.Evě Pešinové - cukrářství, pekařství Březová na dobu 1 roku tj. od 1.11.2013 do 31.10.2014. RM schvaluje úlevu nájemného za jeden měsíc z důvodu zvýšených nákladů před zahájením provozu prodejny. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.277/13
RM schvaluje uzavření Dohody o uznánání a úhradě dluhu z nájmu nebytových prostor v čp.229 nám. Míru (restaurace) s p. Petrem Čtvrtečkou bytem Březová, Dvořákova čp.140 dle splátkového kalendáře. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.278/13
RM doporučuje ZM schválit prodej bytových jednotek v domě čp.155 ul.Smetanova v souladu s Pravidly pro stanovení postupu při prodeji bytů a domů z majetku Města Březová do soukromého vlastnictví ze dne 1.11.2011 schválené ZM usn.č.69/11 ze dne 31.10.2011 za kupní cenu 600,--Kč/m2 navýšenou o vložené investice Městem Březová, rozpočítané na 1m2 podlahové plochy bytových a nebytových jednotek domu:
Bauer Horst 144.775,--Kč
Dičková Jiřina 116.014,--Kč
Zíka Jiří 92.164,--Kč
Pazdera Miroslav 152.815,--Kč
Platl Miroslav a Platlová Drahomíra 103.280,--Kč
Semínová Jana a Semín Jan 132.809,--Kč
Pazdera Tomáš 252.870,--Kč
Peroutka Jiří a Peroutková Lucie 253.612,--Kč
Ťoupalová Lucie 104.035,--Kč
Pulda Václav 148.471,--Kč
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.279/13
RM doporučuje ZM schválit splátkový kalendář úhrady kupní ceny bytové jednotky v čp.155 ul.Smetanova p.Miroslavu Pazderovi. Celková kupní cena ve výši 152.815,--Kč bude splacena v 60ti měsíčních bezúročných splátkách po 2.547,-- Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.280/13
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č.421/1 o výměře 189 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 3,--Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2014 p.Matouškové Šárce bytem Březová, Okružní čp.173. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.281/13
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene IP-12-0001857/1 Březová, Rudolec, Mifkovič p.č.29/7, kNN mezi Městem Březová a ČEZ Distribuce a.s. zastoupená společností Stav-elektro s.r.o. Chodov. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.282/13
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene IV-12-0005274/VB002 pro zařízení distribuční soustavy, mezi Městem Březová a ČEZ Distribuce a.s. Děčín 4, Teplická 874/8. Věcné břemeno bude zřízeno na p.p.č.495/2, 495/5, 495/4, 481/1 a 495/1 v k.ú.Březová u Sokolova.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.283/13
RM schvaluje zhotovitele "Projektové dokumentace tréninkového fotbalového hřiště Březová na p.p.č.444/1" Projektovou kancelář PS, Bří Čapků 550, Nejdek. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.284/13
RM schvaluje Zadávací dokumentaci VZ pro výběr zhotovitele projektů "Městskou zelení blíže občanům" a "Zahrada není jen hra" a souhlasí s předáním Zadávací dokumentace Operačnímu fondu životního prostředí - poskytovateli dotace. Zároveň RM bere na vědomí, že Operační program ŽP může uvedený text pozměnit dle svých požadavků.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.285/13
RM schvaluje ukončení Smlouvy na odchyt toulavých a opuštěných psů s p.Davidem Hrbáčkem, Rovná-Milíře 20E ze dne 15.2.2012 k 31.10.2013. RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.286/13
RM schvaluje Kupní smlouvu č.134774 s firmou Agrowest a.s., Božkovská 397/15, Plzeň na jednonápravový traktorový návěs NKH 7,5 za cenu 387.200,--Kč. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné kupní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.287/13
V souladu se zák.č.318/2012 Sb., kterým se mění zák.č.406/2000 Sb. o hospodaření s energií a povinnost z něho vyplývající RM schvaluje dodávku, montáž a rozúčtování elektronických indikátorů VIPA EC radio pro objekty čp.121 a 122 ul.Komenského s dodavatelskou firmou VIPA CZ s.r.o.Liberec. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Jednání bylo ukončeno v 17.45 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová

Ověřili: Květoslava Šafnerová, Vladimír Nový

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »21.10.2013  

8. mimořádné jednání RM Březová dne 30. září 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

z 8. mimořádného jednání Rady města Březová, které se konalo dne 30.9.2013 v 19.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový, p. Šafnerová

Program:
a) Zrušení usn.RM č.247/13 - zhotovitel pro zpracování žádosti o dotaci "Realizace úspor - Zateplení Radnice" firma ABRI s.r.o.
b) Schválení zhotovitele pro zpracování žádosti o dotaci "Realizace úspor - Zateplení Radnice" společnost SU-CONSULT s.r.o.

RM přijal toto usnesení:

Usnesení č.249/13
RM ruší své usnesení č.247/13 - schválení zhotovitele pro zpracování žádosti o dotaci "Realizace úspor - Zateplení Radnice" firmou ABRI s.r.o. Sokolov.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.250/13
RM schvaluje uzavření smlouvy pro zpracování žádosti o dotaci v rámci Operačního programu ŽP, včetně zpracování podkladů pro výběrové řízení
zakázky malého rozsahu na akci "Realizace úspor - Zateplení Radnice"se společností SU-CONSULT s.r.o. Cheb. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Jednání bylo ukončeno ve 20.00 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová

Ověřili: Květoslava Šafnerová, Jan Jiříček

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »1.10.2013  

7. jednání RM Březová dne 16. září 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 7. jednání Rady města Březová, které se konalo dne 16.9.2013 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

1. Jmenování ověřovatelů: p.Šafnerová, p.Brandl

2. Kontrola úkolů:
úkol č.1/2013 - předložit hospodaření provozovny sběrny prádla za rok
2012 a navrhnout další její využívání.
Finanční výbor projednal výsledky hospodaření střediska, které vykazuje dlouhodobě ztrátové hospodaření. Doporučuje začít pracovat na krocích, které povedou k postupnému snížení ztráty - pokud možno však při zachování poskytovaných služeb. Konečné řešení bude předloženo na říjnovém jednání M. Termín: 14.10.2013

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 6. zasedání ZM (30.9.2013)
b) 4. rozpočtové opatření v roce 2013
c) Zápis do kroniky města za rok 2012

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 9.9.2013
b) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 2.9.2013

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 4.9.2013
b) Zápisy z jednání komise kulturní ze dne 12.6. a 11.9.2013

6. Různé:
a) Smlouva s firmou ABRI s.r.o. - aktualizace strategie rozvoje města
b) Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karl.kraje - věcné vybavení jednotky SDH
c) Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na akceschopnost jednotky SDH
č) Nabídka na zpracování žádosti o dotaci z ROP - MFC II.etapa
d) Záměr pronájmu části pozemku p.č.421/1 v k.ú.Březová (zahrada)
ď) Bezúplatný převod pozemku v k.ú.Studánka
e) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Dvořáková H.
f) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Togyer Š.
g) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Walter M.
h) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Tešná S.
i) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Doudová V.
j) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Togyerová E.
k) Přidělení bytu č.1, 1+2 v čp.229 nám.Míru - p.Vébrové G.
l) Přidělení bytu č.38, 1+1 v čp.213 ul.Bezejmenná - p.Smolík V.
m) Přidělení bytu č.8, 1+1 v čp.134 nám.Míru - p.Bělíček J.
n) Přidělení bytu č.21, 1+1 v čp.122 ul.Komenského - p.Galánová A.
o) Přidělení bytu č.2, 1+2 v čp.121 ul.Komenského - p.Kovář A.
p) Výměna bytu č.39 (1+0) a bytu č.33 (1+1) v čp.213 ul.Bezejmenná
q) Výměna bytu č.1 v čp.123 ul.Komenského a bytu č.1 v čp.139 nám.Míru
r) Přepis nájmu bytu č.7 v čp.81 ul.Sklářská
ř) Přepis nájmu bytu č.3 v čp.132 nám.Míru
s) Ukončení pronájmu nebytových prostor v čp.226 ul.Okružní
š) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.226 ul.Okružní
t) Ukončení pronájmu nebytových prostor v čp.133 nám.Míru
u) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.133 nám.Míru
v) Úleva na nájemném - potraviny Kostelní Bříza
w) Smlouva o spolupráci mezi městem Březová a Seznam.cz a.s.
z) Smlouva na zpracování a zkompletování žádosti o dotaci - "Realizace úspor - zateplení radnice"
ž) Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí dotace.

7. Bere na vědomí
a) Zápis z pracovního setkání s Policií Sokolov-venkov a Městskou policií Sokolov ze dne 9.9.2013
b) Program pracovního jednání ZM, které se uskuteční 23.9.2013 v 16.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
c) Ukončení pronájmu nebytových prostor - restaurace v čp.230 nám.Míru - nesplnění usn.č.97/13 -
d) Dopis nájemníků čp.155 ul.Smetanova - připomínky k prodeji bytů
e) Projekt cyklostezek po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.207/13
RM doporučuje ZM schválit tento program 6. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 4.rozpočtové opatření v roce 2013
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.208/13
RM doporučuje ZM schválit 4. rozpočtové opatření v roce 2013.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.209/13
RM schvaluje zápis do kroniky města za rok 2012.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.210/13
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního daru FK Flamengo Březová na činnost ve výši 10.000,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.211/13
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku - 7 ks laviček (u MFC - poškozeny, nahrazeny novými soupravami v souvislosti s úpravami terasy před MFC) v celkové hodnotě 23.324,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.212/13
RM schvaluje panu Slovákovi Martinovi bytem Březová, Dvořákova čp.143 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem otce ve výši
3.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.213/13
RM schvaluje panu Mazanovi Gregorovi bytem Březová, Bezejmenná čp.10 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.214/13
RM schvaluje paní Papršteinové Růženě bytem Březová, Havířská čp.94 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.215/13
RM schvaluje panu Potuckému Františkovi bytem Březová čp.19 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.216/13
RM schvaluje výměnu bytu č.16 o velikosti 1+0 - bezbariérový - (nájemce Město) a bytu č.39 o velikosti 1+0 v čp.213, ul.Bezejmenná (nájemce p. Kokenyová). RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.217/13
RM schvaluje paní Togyerové Evě bytem Březová, Komenského čp.121 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s nákupem školních potřeb a oblečení pro své nezletlé dcery ve výši 2.500,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.218/13
RM odvolává z funkce člena komise kulturní Bc.Chlada Vladimíra (na vlastní žádost).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.219/13
RM jmenuje do funkce člena komise kulturní PaedDr.Kršovou Radomíru.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.220/13
RM schvaluje Smlouvu č.68-13 s firmou ABRI s.r.o Sokolov na poskytnutí poradenské činnosti v podobě provedení aktualizace strategie rozvoje města Březová, včetně integrovaných obcí. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.221/13
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 20.000,--Kč na věcné vybavení jednotky SDH.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.222/13
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o poskytnutí účelové dotace s Karlovarským krajem ve výši 143.170,--Kč na akceschopnost jednotky SDH.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.223/13
RM pověřuje starostu města k jednáním s firmou ABRI s.r.o. ve věci možnosti získání dotace z ROP na akci Multifunkční centrum Březová II.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.224/13
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.421/1 o výměře 189 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 3,--Kč/m2/rok na dobu určitou do
31.12.2014.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.225/13
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemku p.č.1160/1 o výměře 3572 m2 v k.ú.Studánka u Březové od Státního pozemkového úřadu.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.226/13
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 25.060,--Kč s p.Hanou Dvořákovou bytem Březová, nám.Míru čp.132/1. Dluh je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce prosinec 2012, březen - červen 2013 a vyúčtování topné sezony roku 2012 a poplatku z prodlení.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.227/13
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 4.706,--Kč s p.Štěpánem Togyerem bytem Březová, Sklářská čp.84. Dluh je za vyúčtování topné sezony roku 2012.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.228/13
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 10.729,--Kč s p.Miroslavem Walterem bytem Březová, nám.Míru čp.131. Dluh je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce únor - březen 2013, květen - červenec 2013 a poplatku z prodlení.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.229/13
RM doporučuje ZM schválit Dohoru o uznání a úhradě dluhu na částku 64.455,--Kč s p.Soňou Tešnou bytem Březová, nám.Míru čp.134. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce březen - srpen 2013, vyúčtování topné sezony roku 2011 a 2012 a poplatku z prodlení.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.230/13
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 28.365,--Kč s p.Veronikou Doudovou bytem Březová, nám.Míru čp.137/1.
Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce červen - srpen 2013, vyúčtování topné sezony roku 2012 a poplatku z prodlení.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.231/13
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 26.542,--Kč s p.Evou Togyerovou bytem Březová, Komenského čp.121/26. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce leden, březen - červen 2013, vyúčtování topné sezony roku 2011
a 2012 a poplatku z prodlení.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.232/13
RM schvaluje přidělení bytu č.1 o velikosti 1+2 v čp.229 na nám.Míru paní Gabriele Vébrové bytem Březová, Smetanova čp.158.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.233/13
RM schvaluje přidělení bytu č.38 o velikosti 1+1 v čp.213 ul.Bezejmenná p.Václavu Smolíkovi bytem Těškov čp.40, Rokycany.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.234/13
RM schvaluje přidělení bytu č.8 o velikosti 1+1 v čp.134 na nám.Míru
p.Jaroslavu Bělíčkovi bytem Březová, Okružní čp.127.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 4 pro, 1 proti

Usnesení č.235/13
RM schvaluje přidělení bytu č.21 o velikosti 1+1 v čp.122 ul.Komenského p.Anně Galánové bytem Březová, Bezejmenná čp.213.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.236/13
RM schvaluje přidělení bytu č.2 o velikosti 1+2 v čp.121 ul.Komenského p.Antonínu Kovářovi bytem Březová, Elektrárenská čp.188.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 4 pro, 1 proti

Usnesení č.237/13
RM schvaluje výměnu bytu č.39 o velikosti 1+0 (nájemce město) a bytu č.33 o velikosti 1+1 (nájemce p.Lovaš K.) oba v čp.213 ul.Bezejmenná.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.238/13
RM schvaluje výměnu bytu č.1 o velikosti 1+2 v čp.123 ul.Komenského (nájemce p.Fajtová) a bytu č.1 o velikosti 1+2 v čp.139 nám.Míru (nájemce p.Titlbach).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných nájemních smluv.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.239/13
RM schvaluje přepis nájmu bytu č.7 v čp.81 ul.Sklářská z p.Ivany Neuerové na slečnu Michaelu Vágnerovou bytem tamtéž. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.240/13
RM schvaluje přechod nájmu bytu č.3 v čp.132 nám.Míru z p.Jana Vartáše na p.Michaelu Vartášovou bytem tamtéž. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.241/13
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp.226 ul.Okružní (kancelář Kooperativy) k 30.6.2013.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.242/13
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.226 ul.Okružní.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.243/13
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp.133 na nám.Míru (květinka) k 31.8.2013.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.244/13
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.133 na nám.Míru.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.245/13
RM schvaluje úlevu na nájemném ve výši 4.714,64 Kč p.Hofmanové Heleně - potraviny Kostelní Bříza.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.246/13
RM schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi Městem Březová a Seznam.cz a.s. Praha - neplacený zápis na Serveru.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.247/13
RM schvaluje uzavření smlouvy na zpracování a zkompletování žádosti o dotaci v rámci operačního programu životního prostředí, oblast podpory 3.2.1. Realizace úspor energií, včetně všech příloh na akci "Realizace úspor - Zateplení radnice" s firmou ABRI s.r.o. Sokolov.
RM pověřuje starostu města podpisem příšlušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.248/13
RM doporučuje ZM uzavřít dodatek č.1 Smlouvy č.CZ.1,09/4.3.00/18.00463 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu
soudržnosti Severozápad na projekt "Využítí fenomé nu zaniklých obcí pro rozvoj CR - 1.etapa" mezi poskytovatelem dotace REgionální radou regionu soudržnosti Severozápad, Berní 2261/1, Ústí nad Labem a příjemcem dotace Městem Březová. Předmětem dodatku je úprava č.XXI. Porušení rozpočtové kázně, porušení podmínek, nesrovnalosti původní
smlouvy.
hlasováno: 5 pro

RM ukládá:

úkol č.2/13 - starostovi města
Stanovit pracovní skupinu z řad zastupitelů pro tvorbu, spolupráci - aktualizace strategie rozvoje města.
termín: 14.10.2013

úkol č.3/13 - starostovi města
Připravit ve spolupráci s firmou ABRI s.r.o. konkrétní důvodovou zprávu s upřesněním časových postupů pro případnou žádost o dotaci z ROP - MFC Březová II.
termín: 14.10.2013

Jednání bylo ukončeno v 18.30 hodin.
Zapsala: J. Kašparová

Ověřili: Květoslava Šafnerová, Josef Brandl

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »18.9.2013  

7. mimořádné jednání RM Březová dne 9. září 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 7. mimořádného jednání Rady města Březová, které se konalo dne 9.9.2013 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový
Omluvena: p. Šafnerová

Program:
a) Výběr dodavatele na akci "Město Březová snižuje prašnost v ulicích"

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.206/13
V souladu se zák.č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění a na základě doporučení hodnotící komise RM schvaluje dodavatele veřejné zakázky "Město Březová snižuje prašnost v ulicích" firmu ALFA PROFI s.r.o. Brno-Útěchov (zametací stroj včetně nástavby). RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 4 pro

Jednání bylo ukončeno v 15.30 hodin.
Zapsala: J.Kašparová

Ověřili: Jan Jiříček, Vladimír Nový

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »10.9.2013  

6. mimořádné jednání RM Březová dne 26. srpna 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 6.mimořádného jednání Rady města Březová, které se konalo dne 26.8.2013 ve 14.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

Program:
a) Výběr dodavatele na akci "Výměna povrchu stávajícího hřiště na p.p.č.41/5 a 38/1 v k.ú. Rudolec u Březové"
b) Zpracovatel výběrového řízení na akce "Městskou zelení blíže občanům" a "Zahrada není jen hra""

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.204/13
V souladu se zák.č.137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele na akci "Výměna povrchu stávajícího hřiště na p.p.č.41/5 a 38/1 v k.ú.Rudolec u Březové" RM schvaluje jako dodavatele společnost PSK-ASM s.r.o. Zlín. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy o dílo.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.205/13
RM schvaluje zpracovatele výběrového řízení a příslušných podkladů pro získání dotací na akce "Městskou zelení blíže občanům" a "Zahrada není jen hra" společnost ABRI s.r.o. Sokolov. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Jednání bylo ukončeno v 15.00 hodin.
Zapsala: J.Kašparová

Ověřili: Květoslava Šafnerová, Jan Jiříček

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »29.8.2013  

5. mimořádné jednání RM Březová dne 31. července 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

z 5.mimořádného jednání Rady města Březová, které se konalo dne 31.7.2013 ve 14.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

Program:
a) Pronájem nebytových prostor - restaurace v MFC, Komenského čp.250
b) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene "Odkanalizování lokality Arnoltov"
c) Dohoda o úhradě části nákladů spojených s financováním projektu"Sport, Natur und Umwel"
d) Náklady na předfinancování projektu "Sport, příroda a životní prostředí"

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.201/13
Na základě výsledků výběrového řízení na pronájem nebytových prostor - restaurace v MFC, Komenského čp.250 RM schvaluje pronájem těchto nebytových prostor na dobu 5 let tj.od 1.9.2013 do 31.8.2018 p.Milanu Uxovi bytem Tři sekery čp.110, Mariánské Lázně 1.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.202/13
RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.1006 C 13/67 mezi budoucím povinným z věcného břemene ČR-Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3 a mezi budoucím oprávněným z věcného břemene - Městem Březová. Věcné břemeno bude zřízeno na p.p.č.589 v k.ú.Arnoltov.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.202/13
RM schvaluje Dohodu o úhradě části nákladů spojených s financováním projektu "Sport, Natur und Umwelt" mezi Městem Březová a DUHA TNT Březová.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné Dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.203/13
RM doporučuje ZM schválit náklady na předfinancování projektu "Sport, příroda a životní prostředí" v rámci programu Cíle 3 ve výši cca 217.000,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Jednání bylo ukončeno v 15.00 hodin.
Zapsala: J.Kašparová

Ověřili: Květoslava Šafnerová, Vladimír Nový

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »31.7.2013  

4. mimořádné jednání RM Březová dne 12. června 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 4. mimořádného jednání Rady města Březová, které se konalo dne 12.6.2013 v 17.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

1. Jmenování ověřovatelů: p.Šafnerová, p.Jiříček

2. Program:
a) Zrušení usn.RM č.172/13 - záměr bezplatného pronájmu části pozemku p.č.21/1 v k.ú.Březová
b) Ukončení nájemní smlouvy z nebytových prostor - restaurace v MFC
c) Záměr pronájmu nebytových prostor - restaurace v MFC
d) Pomoc obci Hořín u Mělníka, která byla zasažena povodní

RM přijala toto usnesení:

Usnesení č.197/13
RM ruší své usn.č.172/13 - záměr bezplatného pronájmu části pozemku p.č. 21/1 v k.ú. Březová u Sokolova o výměře 116 m2 - venkovní terasa u restaurace MFC.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.198/13
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy nebytových prostor v čp.250 ul.Komenského - restaurace v MFC s p.Milanem Szolarem bytem Březová, Bezejmenná čp.355 k 30.6.2013.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.199/13
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.250 ul.Komenského - restaurace v Multifunčním centru Březová.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.200/13
RM schvaluje uvolnění 15.000,--Kč z rozpočtu města na pomoc obci Hořín u Mělníka, která byla postižena povodní (budou zakoupeny majzlíky, kladiva, hrábě a další potřebné věci).
hlasováno: 5 pro

Jednání bylo ukončeno v 17.30 hodin
Zapsala: Jana Kašparová

Ověřili: Květoslava Šafnerová, Jan Jiříček

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »13.6.2013