8. jednání RM Březová dne 14. října 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

z 8. jednání Rady města Březová, které se konalo dne 14.10.2013 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

2. Kontrola úkolů:
úkol č.1/2013 - předložit hospodaření provozovny sběrny prádla za rok 2012 a navrhnout další její využívání. - úkol splněn - viz usnesení č.251/13
úkol č.2/2013 - stanovit pracovní skupinu pro tvorbu, aktualizaci Stragegie rozvoje města - úkol splněn - pracovní skupinu budou tvořit členové rady, tajemnice MěÚ, vedoucí odborů MěÚ a ekonom města
úkol č.3/2013 - připravit ve spolupráci s firmou ABRI s.r.o. zprávu s upřesněním časových postupů pro žádost o dotaci MFC Březová II. úkol splněn - informace bude předložena přímo na jednání

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 7. zasedání ZM (21.10.2013)
b) 5. rozpočtové opatření v roce 2013
c) Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 7.10.2013
b) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 9.10.2013

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise výstavby ze dne 30.9.2013
b) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 2.10.2013
c) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 2.10.2013
d) Zápis z jednání komise sportovní ze dne 3.10.2013

6. Různé:
a) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Šímová Z.
b) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Mašková L.
c) Žádost o prominutí poplatku z prodlení - p.Bystrá M.
d) Změna plateb nájemného v nebytových prostorách
e) Podnájem v nájmu bytu č.4 v čp.131 na nám.Míru
f) Zrušení usn.č.236/13 - přidělení bytu p.Kovářovi
g) Přidělení bytu č.2 v čp.121 ul.Komenského - p.Pivarčiová H.
h) Pronájem nebytových prostor v čp.133 na nám.Míru - p.Pešinová E.
i) Ukončení nájmu nebytových prostor v čp.229 nám.Míru - restaurace
j) Prodej bytových jednotek v čp.155 ul.Smetanova
k) Žádost o splátkový kalendář za bytovou jednotku - p.Pazdera M.
l) Pronájem části pozemku p.č.421/1 v k.ú.Březová - p.Matoušková Š.
m) Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s.- Rudolec
n) Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s.- 4RD Luční
o) Zhotovitel projektové dokumentace pro tréninkové fotbalové hřiště
p) Zadávací dokumentace VZ pro výběr zhotovitele projektů "Městskou
zelení blíže občanům" a "Zahrada není jen hra".
r) Ukončení smlouvy s p.Hrbáčkem - odchyt toulavých psů
s) Kupní smlouva s Agrowest a.s. - traktorový návěs
t) Smlouva na dodávku,montáž a rozúčtování el.indikátorů - VIPA CZ

7. Bere na vědomí:
a) Zápis z pracovního setkání s Policií Sokolov-venkov a Městskou policií Sokolov ze dne 7.10.2013

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.251/13
RM schvaluje ukončení činnosti provozovny Sběrny prádla k 31.12.2013. Pověřuje tajemnici MěÚ p.Janu Kašparovou všemi potřebnými úkony.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.252/13
RM doporučuje ZM schválit tento program 7.zasedání ZM (21.10.2013):
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 5.rozpočtové opatření v roce 2013
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.253/13
RM doporučuje ZM schválit 5.rozpočtové opatření v roce 2013.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.254/13
RM schvaluje Dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie mezi Městem Březová a Městem Sokolov. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.255/13
RM schvaluje přijetí účelového daru pro Mateřskou školu, Komenského 11 na pokrytí mzdy "asistenta pedagoga". Dar bude přijímán pravidelně měsíčně, dle skutečně odpracovaných hodin asistenta pedagoga v předcházejícím měsíci (sazba 70,--Kč/hod.).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.256/13
RM schvaluje vyřazaní nepotřebného majetku města dle předloženého návrhu v celkové hodnotě 51.803,90 Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.257/13
RM schvaluje dodatek k pojistné smlouvě města (rozšíření pojištění obecné odpovědnosti, pojištění notebooků a další elektroniky na služebních cestách)
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.258/13
RM doporučuje ZM schválit dotaci ve výši 60.000,--Kč ZO ČSCH Kostelní Bříza na výměnu oken v budově areálu chovatelů.
hlasováno: 4 pro, 1 se zdržel

Usnesení č.259/13
RM neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.421/44 v k.ú.Březová u Sokolova.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.260/13
RM doporučuje ZM neschválit záměr prodeje části pozemku p.č.58/1 o výměře 75 m2 v k.ú.Rudolec u Březové.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.261/13
RM doporučuje ZM neschválit záměr prodeje části pozemku p.č.377/1 o výměře 400 m2 v k.ú.Březová u Sokolova.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.262/13
RM doporučuje ZM neschválit záměr prodeje pozemků p.č.28/8 o výměře 147 m2, 28/9 o výměře 76 m2 a části pozemku 25/4 o výměře 1000 m2 v k.ú.Rudolec u Březové.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.263/13
RM doporučuje ZM schválit záměr směny pozemků p.č.1/1 o výměře 1919 m2, p.č.1/6 o výměře 4460 m2 v k.ú.Arnoltov za cenu 58,--Kč/m2 (vlastník p.Dana Suchan) za pozemky p.č.38/3 o výměře 270 m2, p.č.133/5 o výměře 450 m2, p.č.133/6 o výměře 60 m2, p.č.57 o výměř cca 400 m2 v k.ú.Rudolec u Březové za cenu 58,--Kč/m2 (vlastník Město Březová).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.264/13
RM neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.68/1 o výměře 60 m2 v k.ú.Rudolec u Březové.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.265/13
RM schvaluje p.Sosnové Irmě bytem Březová, Hlavní čp.115 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 3.000,--Kč z rozpočtu města.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.266/13
RM schvaluje p.Zuberové Marii bytem Březová, Smetanova čp.157 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.267/13
RM schvaluje p.Hauptmannlovi Jaroslavovi bytem Březová část Rudolec čp. 62 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem otce ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.268/13
RM schvaluje p.Krystlové Lence bytem Březová, Dvořákova čp.143 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s nákupem zimního oblečení a plen pro svou nezletilou dceru ve výši 2.500,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.269/13
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 16.788,--Kč s p.Zdeňkou Šímovou bytem Březová, nám.Míru čp.139. Dluh je za nájemné a služby spojené s poskytováním užívání bytu za měsíce 6-8/2013 a penále. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.270/13
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 7.485,--Kč s p.Lucií Maškovou bytem Březová, Komenského čp.121/1. Dluh je za nájemné a služby spojené s poskytováním užívání bytu za měsíce 9-10/2013 a penále. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.271/13
RM schvaluje p.Marii Bystré bytem Březová, Komenského čp.122 prominutí poplatku z prodlení za pozdní úhradu nájemného ve výši 6.095,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.272/13
RM schvaluje změnu plateb nájemného v nebytových prostorách v majetku města z intervalu čtvrtletí na interval měsíční (od 1.1.2014).
hlasováno: 3 pro,1 se zdržel,1 proti

Usnesení č.273/13
RM schvaluje podnájem v nájmu bytu č.4 v čp.131 nám.Míru (nájemce sl.Heroldová E.) p.Karlu Hoffmannovi bytem Březová, Okružní čp.207 na dobu 1 roku tj. od 1.10.2013 do 30.9.2014.
hlasováno: 3 pro, 2 proti

Usnesení č.274/13
RM ruší své usn.č.236/13 - přidělení bytu 1+2 v čp.121 p.Kovářovi.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.275/13
RM schvaluje přidělení bytu č.2 o velikosti 1+2 v čp.121 ul.Komenského p.Haně Pivarčiové bytem Březová, Okružní čp.169. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.276/13
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp.133 nám.Míru p.Evě Pešinové - cukrářství, pekařství Březová na dobu 1 roku tj. od 1.11.2013 do 31.10.2014. RM schvaluje úlevu nájemného za jeden měsíc z důvodu zvýšených nákladů před zahájením provozu prodejny. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.277/13
RM schvaluje uzavření Dohody o uznánání a úhradě dluhu z nájmu nebytových prostor v čp.229 nám. Míru (restaurace) s p. Petrem Čtvrtečkou bytem Březová, Dvořákova čp.140 dle splátkového kalendáře. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.278/13
RM doporučuje ZM schválit prodej bytových jednotek v domě čp.155 ul.Smetanova v souladu s Pravidly pro stanovení postupu při prodeji bytů a domů z majetku Města Březová do soukromého vlastnictví ze dne 1.11.2011 schválené ZM usn.č.69/11 ze dne 31.10.2011 za kupní cenu 600,--Kč/m2 navýšenou o vložené investice Městem Březová, rozpočítané na 1m2 podlahové plochy bytových a nebytových jednotek domu:
Bauer Horst 144.775,--Kč
Dičková Jiřina 116.014,--Kč
Zíka Jiří 92.164,--Kč
Pazdera Miroslav 152.815,--Kč
Platl Miroslav a Platlová Drahomíra 103.280,--Kč
Semínová Jana a Semín Jan 132.809,--Kč
Pazdera Tomáš 252.870,--Kč
Peroutka Jiří a Peroutková Lucie 253.612,--Kč
Ťoupalová Lucie 104.035,--Kč
Pulda Václav 148.471,--Kč
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.279/13
RM doporučuje ZM schválit splátkový kalendář úhrady kupní ceny bytové jednotky v čp.155 ul.Smetanova p.Miroslavu Pazderovi. Celková kupní cena ve výši 152.815,--Kč bude splacena v 60ti měsíčních bezúročných splátkách po 2.547,-- Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.280/13
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č.421/1 o výměře 189 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 3,--Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2014 p.Matouškové Šárce bytem Březová, Okružní čp.173. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.281/13
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene IP-12-0001857/1 Březová, Rudolec, Mifkovič p.č.29/7, kNN mezi Městem Březová a ČEZ Distribuce a.s. zastoupená společností Stav-elektro s.r.o. Chodov. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.282/13
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene IV-12-0005274/VB002 pro zařízení distribuční soustavy, mezi Městem Březová a ČEZ Distribuce a.s. Děčín 4, Teplická 874/8. Věcné břemeno bude zřízeno na p.p.č.495/2, 495/5, 495/4, 481/1 a 495/1 v k.ú.Březová u Sokolova.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.283/13
RM schvaluje zhotovitele "Projektové dokumentace tréninkového fotbalového hřiště Březová na p.p.č.444/1" Projektovou kancelář PS, Bří Čapků 550, Nejdek. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.284/13
RM schvaluje Zadávací dokumentaci VZ pro výběr zhotovitele projektů "Městskou zelení blíže občanům" a "Zahrada není jen hra" a souhlasí s předáním Zadávací dokumentace Operačnímu fondu životního prostředí - poskytovateli dotace. Zároveň RM bere na vědomí, že Operační program ŽP může uvedený text pozměnit dle svých požadavků.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.285/13
RM schvaluje ukončení Smlouvy na odchyt toulavých a opuštěných psů s p.Davidem Hrbáčkem, Rovná-Milíře 20E ze dne 15.2.2012 k 31.10.2013. RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.286/13
RM schvaluje Kupní smlouvu č.134774 s firmou Agrowest a.s., Božkovská 397/15, Plzeň na jednonápravový traktorový návěs NKH 7,5 za cenu 387.200,--Kč. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné kupní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.287/13
V souladu se zák.č.318/2012 Sb., kterým se mění zák.č.406/2000 Sb. o hospodaření s energií a povinnost z něho vyplývající RM schvaluje dodávku, montáž a rozúčtování elektronických indikátorů VIPA EC radio pro objekty čp.121 a 122 ul.Komenského s dodavatelskou firmou VIPA CZ s.r.o.Liberec. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Jednání bylo ukončeno v 17.45 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová

Ověřili: Květoslava Šafnerová, Vladimír Nový

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »21.10.2013  

8. mimořádné jednání RM Březová dne 30. září 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

z 8. mimořádného jednání Rady města Březová, které se konalo dne 30.9.2013 v 19.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový, p. Šafnerová

Program:
a) Zrušení usn.RM č.247/13 - zhotovitel pro zpracování žádosti o dotaci "Realizace úspor - Zateplení Radnice" firma ABRI s.r.o.
b) Schválení zhotovitele pro zpracování žádosti o dotaci "Realizace úspor - Zateplení Radnice" společnost SU-CONSULT s.r.o.

RM přijal toto usnesení:

Usnesení č.249/13
RM ruší své usnesení č.247/13 - schválení zhotovitele pro zpracování žádosti o dotaci "Realizace úspor - Zateplení Radnice" firmou ABRI s.r.o. Sokolov.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.250/13
RM schvaluje uzavření smlouvy pro zpracování žádosti o dotaci v rámci Operačního programu ŽP, včetně zpracování podkladů pro výběrové řízení
zakázky malého rozsahu na akci "Realizace úspor - Zateplení Radnice"se společností SU-CONSULT s.r.o. Cheb. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Jednání bylo ukončeno ve 20.00 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová

Ověřili: Květoslava Šafnerová, Jan Jiříček

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »1.10.2013  

7. jednání RM Březová dne 16. září 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 7. jednání Rady města Březová, které se konalo dne 16.9.2013 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

1. Jmenování ověřovatelů: p.Šafnerová, p.Brandl

2. Kontrola úkolů:
úkol č.1/2013 - předložit hospodaření provozovny sběrny prádla za rok
2012 a navrhnout další její využívání.
Finanční výbor projednal výsledky hospodaření střediska, které vykazuje dlouhodobě ztrátové hospodaření. Doporučuje začít pracovat na krocích, které povedou k postupnému snížení ztráty - pokud možno však při zachování poskytovaných služeb. Konečné řešení bude předloženo na říjnovém jednání M. Termín: 14.10.2013

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 6. zasedání ZM (30.9.2013)
b) 4. rozpočtové opatření v roce 2013
c) Zápis do kroniky města za rok 2012

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 9.9.2013
b) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 2.9.2013

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 4.9.2013
b) Zápisy z jednání komise kulturní ze dne 12.6. a 11.9.2013

6. Různé:
a) Smlouva s firmou ABRI s.r.o. - aktualizace strategie rozvoje města
b) Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karl.kraje - věcné vybavení jednotky SDH
c) Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na akceschopnost jednotky SDH
č) Nabídka na zpracování žádosti o dotaci z ROP - MFC II.etapa
d) Záměr pronájmu části pozemku p.č.421/1 v k.ú.Březová (zahrada)
ď) Bezúplatný převod pozemku v k.ú.Studánka
e) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Dvořáková H.
f) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Togyer Š.
g) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Walter M.
h) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Tešná S.
i) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Doudová V.
j) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Togyerová E.
k) Přidělení bytu č.1, 1+2 v čp.229 nám.Míru - p.Vébrové G.
l) Přidělení bytu č.38, 1+1 v čp.213 ul.Bezejmenná - p.Smolík V.
m) Přidělení bytu č.8, 1+1 v čp.134 nám.Míru - p.Bělíček J.
n) Přidělení bytu č.21, 1+1 v čp.122 ul.Komenského - p.Galánová A.
o) Přidělení bytu č.2, 1+2 v čp.121 ul.Komenského - p.Kovář A.
p) Výměna bytu č.39 (1+0) a bytu č.33 (1+1) v čp.213 ul.Bezejmenná
q) Výměna bytu č.1 v čp.123 ul.Komenského a bytu č.1 v čp.139 nám.Míru
r) Přepis nájmu bytu č.7 v čp.81 ul.Sklářská
ř) Přepis nájmu bytu č.3 v čp.132 nám.Míru
s) Ukončení pronájmu nebytových prostor v čp.226 ul.Okružní
š) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.226 ul.Okružní
t) Ukončení pronájmu nebytových prostor v čp.133 nám.Míru
u) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.133 nám.Míru
v) Úleva na nájemném - potraviny Kostelní Bříza
w) Smlouva o spolupráci mezi městem Březová a Seznam.cz a.s.
z) Smlouva na zpracování a zkompletování žádosti o dotaci - "Realizace úspor - zateplení radnice"
ž) Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí dotace.

7. Bere na vědomí
a) Zápis z pracovního setkání s Policií Sokolov-venkov a Městskou policií Sokolov ze dne 9.9.2013
b) Program pracovního jednání ZM, které se uskuteční 23.9.2013 v 16.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
c) Ukončení pronájmu nebytových prostor - restaurace v čp.230 nám.Míru - nesplnění usn.č.97/13 -
d) Dopis nájemníků čp.155 ul.Smetanova - připomínky k prodeji bytů
e) Projekt cyklostezek po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.207/13
RM doporučuje ZM schválit tento program 6. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 4.rozpočtové opatření v roce 2013
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.208/13
RM doporučuje ZM schválit 4. rozpočtové opatření v roce 2013.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.209/13
RM schvaluje zápis do kroniky města za rok 2012.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.210/13
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního daru FK Flamengo Březová na činnost ve výši 10.000,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.211/13
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku - 7 ks laviček (u MFC - poškozeny, nahrazeny novými soupravami v souvislosti s úpravami terasy před MFC) v celkové hodnotě 23.324,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.212/13
RM schvaluje panu Slovákovi Martinovi bytem Březová, Dvořákova čp.143 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem otce ve výši
3.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.213/13
RM schvaluje panu Mazanovi Gregorovi bytem Březová, Bezejmenná čp.10 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.214/13
RM schvaluje paní Papršteinové Růženě bytem Březová, Havířská čp.94 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.215/13
RM schvaluje panu Potuckému Františkovi bytem Březová čp.19 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.216/13
RM schvaluje výměnu bytu č.16 o velikosti 1+0 - bezbariérový - (nájemce Město) a bytu č.39 o velikosti 1+0 v čp.213, ul.Bezejmenná (nájemce p. Kokenyová). RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.217/13
RM schvaluje paní Togyerové Evě bytem Březová, Komenského čp.121 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s nákupem školních potřeb a oblečení pro své nezletlé dcery ve výši 2.500,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.218/13
RM odvolává z funkce člena komise kulturní Bc.Chlada Vladimíra (na vlastní žádost).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.219/13
RM jmenuje do funkce člena komise kulturní PaedDr.Kršovou Radomíru.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.220/13
RM schvaluje Smlouvu č.68-13 s firmou ABRI s.r.o Sokolov na poskytnutí poradenské činnosti v podobě provedení aktualizace strategie rozvoje města Březová, včetně integrovaných obcí. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.221/13
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 20.000,--Kč na věcné vybavení jednotky SDH.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.222/13
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o poskytnutí účelové dotace s Karlovarským krajem ve výši 143.170,--Kč na akceschopnost jednotky SDH.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.223/13
RM pověřuje starostu města k jednáním s firmou ABRI s.r.o. ve věci možnosti získání dotace z ROP na akci Multifunkční centrum Březová II.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.224/13
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.421/1 o výměře 189 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 3,--Kč/m2/rok na dobu určitou do
31.12.2014.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.225/13
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemku p.č.1160/1 o výměře 3572 m2 v k.ú.Studánka u Březové od Státního pozemkového úřadu.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.226/13
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 25.060,--Kč s p.Hanou Dvořákovou bytem Březová, nám.Míru čp.132/1. Dluh je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce prosinec 2012, březen - červen 2013 a vyúčtování topné sezony roku 2012 a poplatku z prodlení.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.227/13
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 4.706,--Kč s p.Štěpánem Togyerem bytem Březová, Sklářská čp.84. Dluh je za vyúčtování topné sezony roku 2012.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.228/13
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 10.729,--Kč s p.Miroslavem Walterem bytem Březová, nám.Míru čp.131. Dluh je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce únor - březen 2013, květen - červenec 2013 a poplatku z prodlení.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.229/13
RM doporučuje ZM schválit Dohoru o uznání a úhradě dluhu na částku 64.455,--Kč s p.Soňou Tešnou bytem Březová, nám.Míru čp.134. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce březen - srpen 2013, vyúčtování topné sezony roku 2011 a 2012 a poplatku z prodlení.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.230/13
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 28.365,--Kč s p.Veronikou Doudovou bytem Březová, nám.Míru čp.137/1.
Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce červen - srpen 2013, vyúčtování topné sezony roku 2012 a poplatku z prodlení.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.231/13
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 26.542,--Kč s p.Evou Togyerovou bytem Březová, Komenského čp.121/26. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce leden, březen - červen 2013, vyúčtování topné sezony roku 2011
a 2012 a poplatku z prodlení.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.232/13
RM schvaluje přidělení bytu č.1 o velikosti 1+2 v čp.229 na nám.Míru paní Gabriele Vébrové bytem Březová, Smetanova čp.158.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.233/13
RM schvaluje přidělení bytu č.38 o velikosti 1+1 v čp.213 ul.Bezejmenná p.Václavu Smolíkovi bytem Těškov čp.40, Rokycany.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.234/13
RM schvaluje přidělení bytu č.8 o velikosti 1+1 v čp.134 na nám.Míru
p.Jaroslavu Bělíčkovi bytem Březová, Okružní čp.127.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 4 pro, 1 proti

Usnesení č.235/13
RM schvaluje přidělení bytu č.21 o velikosti 1+1 v čp.122 ul.Komenského p.Anně Galánové bytem Březová, Bezejmenná čp.213.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.236/13
RM schvaluje přidělení bytu č.2 o velikosti 1+2 v čp.121 ul.Komenského p.Antonínu Kovářovi bytem Březová, Elektrárenská čp.188.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 4 pro, 1 proti

Usnesení č.237/13
RM schvaluje výměnu bytu č.39 o velikosti 1+0 (nájemce město) a bytu č.33 o velikosti 1+1 (nájemce p.Lovaš K.) oba v čp.213 ul.Bezejmenná.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.238/13
RM schvaluje výměnu bytu č.1 o velikosti 1+2 v čp.123 ul.Komenského (nájemce p.Fajtová) a bytu č.1 o velikosti 1+2 v čp.139 nám.Míru (nájemce p.Titlbach).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných nájemních smluv.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.239/13
RM schvaluje přepis nájmu bytu č.7 v čp.81 ul.Sklářská z p.Ivany Neuerové na slečnu Michaelu Vágnerovou bytem tamtéž. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.240/13
RM schvaluje přechod nájmu bytu č.3 v čp.132 nám.Míru z p.Jana Vartáše na p.Michaelu Vartášovou bytem tamtéž. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.241/13
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp.226 ul.Okružní (kancelář Kooperativy) k 30.6.2013.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.242/13
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.226 ul.Okružní.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.243/13
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp.133 na nám.Míru (květinka) k 31.8.2013.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.244/13
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.133 na nám.Míru.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.245/13
RM schvaluje úlevu na nájemném ve výši 4.714,64 Kč p.Hofmanové Heleně - potraviny Kostelní Bříza.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.246/13
RM schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi Městem Březová a Seznam.cz a.s. Praha - neplacený zápis na Serveru.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.247/13
RM schvaluje uzavření smlouvy na zpracování a zkompletování žádosti o dotaci v rámci operačního programu životního prostředí, oblast podpory 3.2.1. Realizace úspor energií, včetně všech příloh na akci "Realizace úspor - Zateplení radnice" s firmou ABRI s.r.o. Sokolov.
RM pověřuje starostu města podpisem příšlušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.248/13
RM doporučuje ZM uzavřít dodatek č.1 Smlouvy č.CZ.1,09/4.3.00/18.00463 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu
soudržnosti Severozápad na projekt "Využítí fenomé nu zaniklých obcí pro rozvoj CR - 1.etapa" mezi poskytovatelem dotace REgionální radou regionu soudržnosti Severozápad, Berní 2261/1, Ústí nad Labem a příjemcem dotace Městem Březová. Předmětem dodatku je úprava č.XXI. Porušení rozpočtové kázně, porušení podmínek, nesrovnalosti původní
smlouvy.
hlasováno: 5 pro

RM ukládá:

úkol č.2/13 - starostovi města
Stanovit pracovní skupinu z řad zastupitelů pro tvorbu, spolupráci - aktualizace strategie rozvoje města.
termín: 14.10.2013

úkol č.3/13 - starostovi města
Připravit ve spolupráci s firmou ABRI s.r.o. konkrétní důvodovou zprávu s upřesněním časových postupů pro případnou žádost o dotaci z ROP - MFC Březová II.
termín: 14.10.2013

Jednání bylo ukončeno v 18.30 hodin.
Zapsala: J. Kašparová

Ověřili: Květoslava Šafnerová, Josef Brandl

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »18.9.2013  

7. mimořádné jednání RM Březová dne 9. září 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 7. mimořádného jednání Rady města Březová, které se konalo dne 9.9.2013 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový
Omluvena: p. Šafnerová

Program:
a) Výběr dodavatele na akci "Město Březová snižuje prašnost v ulicích"

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.206/13
V souladu se zák.č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění a na základě doporučení hodnotící komise RM schvaluje dodavatele veřejné zakázky "Město Březová snižuje prašnost v ulicích" firmu ALFA PROFI s.r.o. Brno-Útěchov (zametací stroj včetně nástavby). RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 4 pro

Jednání bylo ukončeno v 15.30 hodin.
Zapsala: J.Kašparová

Ověřili: Jan Jiříček, Vladimír Nový

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »10.9.2013  

6. mimořádné jednání RM Březová dne 26. srpna 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 6.mimořádného jednání Rady města Březová, které se konalo dne 26.8.2013 ve 14.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

Program:
a) Výběr dodavatele na akci "Výměna povrchu stávajícího hřiště na p.p.č.41/5 a 38/1 v k.ú. Rudolec u Březové"
b) Zpracovatel výběrového řízení na akce "Městskou zelení blíže občanům" a "Zahrada není jen hra""

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.204/13
V souladu se zák.č.137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele na akci "Výměna povrchu stávajícího hřiště na p.p.č.41/5 a 38/1 v k.ú.Rudolec u Březové" RM schvaluje jako dodavatele společnost PSK-ASM s.r.o. Zlín. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy o dílo.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.205/13
RM schvaluje zpracovatele výběrového řízení a příslušných podkladů pro získání dotací na akce "Městskou zelení blíže občanům" a "Zahrada není jen hra" společnost ABRI s.r.o. Sokolov. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Jednání bylo ukončeno v 15.00 hodin.
Zapsala: J.Kašparová

Ověřili: Květoslava Šafnerová, Jan Jiříček

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »29.8.2013  

5. mimořádné jednání RM Březová dne 31. července 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

z 5.mimořádného jednání Rady města Březová, které se konalo dne 31.7.2013 ve 14.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

Program:
a) Pronájem nebytových prostor - restaurace v MFC, Komenského čp.250
b) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene "Odkanalizování lokality Arnoltov"
c) Dohoda o úhradě části nákladů spojených s financováním projektu"Sport, Natur und Umwel"
d) Náklady na předfinancování projektu "Sport, příroda a životní prostředí"

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.201/13
Na základě výsledků výběrového řízení na pronájem nebytových prostor - restaurace v MFC, Komenského čp.250 RM schvaluje pronájem těchto nebytových prostor na dobu 5 let tj.od 1.9.2013 do 31.8.2018 p.Milanu Uxovi bytem Tři sekery čp.110, Mariánské Lázně 1.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.202/13
RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.1006 C 13/67 mezi budoucím povinným z věcného břemene ČR-Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3 a mezi budoucím oprávněným z věcného břemene - Městem Březová. Věcné břemeno bude zřízeno na p.p.č.589 v k.ú.Arnoltov.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.202/13
RM schvaluje Dohodu o úhradě části nákladů spojených s financováním projektu "Sport, Natur und Umwelt" mezi Městem Březová a DUHA TNT Březová.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné Dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.203/13
RM doporučuje ZM schválit náklady na předfinancování projektu "Sport, příroda a životní prostředí" v rámci programu Cíle 3 ve výši cca 217.000,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Jednání bylo ukončeno v 15.00 hodin.
Zapsala: J.Kašparová

Ověřili: Květoslava Šafnerová, Vladimír Nový

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »31.7.2013  

4. mimořádné jednání RM Březová dne 12. června 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 4. mimořádného jednání Rady města Březová, které se konalo dne 12.6.2013 v 17.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

1. Jmenování ověřovatelů: p.Šafnerová, p.Jiříček

2. Program:
a) Zrušení usn.RM č.172/13 - záměr bezplatného pronájmu části pozemku p.č.21/1 v k.ú.Březová
b) Ukončení nájemní smlouvy z nebytových prostor - restaurace v MFC
c) Záměr pronájmu nebytových prostor - restaurace v MFC
d) Pomoc obci Hořín u Mělníka, která byla zasažena povodní

RM přijala toto usnesení:

Usnesení č.197/13
RM ruší své usn.č.172/13 - záměr bezplatného pronájmu části pozemku p.č. 21/1 v k.ú. Březová u Sokolova o výměře 116 m2 - venkovní terasa u restaurace MFC.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.198/13
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy nebytových prostor v čp.250 ul.Komenského - restaurace v MFC s p.Milanem Szolarem bytem Březová, Bezejmenná čp.355 k 30.6.2013.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.199/13
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.250 ul.Komenského - restaurace v Multifunčním centru Březová.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.200/13
RM schvaluje uvolnění 15.000,--Kč z rozpočtu města na pomoc obci Hořín u Mělníka, která byla postižena povodní (budou zakoupeny majzlíky, kladiva, hrábě a další potřebné věci).
hlasováno: 5 pro

Jednání bylo ukončeno v 17.30 hodin
Zapsala: Jana Kašparová

Ověřili: Květoslava Šafnerová, Jan Jiříček

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »13.6.2013  

6. jednání RM Březová dne 10. června 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 6. jednání Rady města Březová, které se konalo dne 10.6.2013 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

1. Jmenování ověřovatelů: p.Šafnerová, p.Brandl

2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy: a) Příprava 5.zasedání ZM (24.6.2013 ve víceúčelovém objektu v Rudolci)
b) 3. rozpočtové opatření v roce 2013
c) Rozpočtový výhled na r.2014 - 2016

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 3.6.2013
b) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 3.6.2013

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 5.6.2013
b) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 15.5.2013

6. Různé:
a) Prodej bytu č.11 v čp.350 ul.Odborářů
b) Přidělení bytu č.24 v čp.122 ul.Komenského - p.Svobodová
c) Přechod nájmu bytu č.5 v čp.137 nám.Míru
d) Podnájem v nájmu bytu č.8 v čp.83 ul.Sklářská
e) Podnájem v nájmu bytu č.1 v čp.131 nám.Míru
f) Bezplatný pronájem nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského
g) Odměny ředitelům příspěvkových organizací
h) Zrušení usn.č.014/06 - příspěvek na reprezentaci
i) Příspěvek na reprezentaci pracovníkům MěÚ a funkcionářům města
j) Prodloužení Mandátní smlouvy na energetické služby a množstevní nákup energií pro období r.2014
k) Smlouva o dílo na zhotovení energetického auditu
l) Výběr dodavatela stavebních prací "Březová-hřbitov - změna stavby"
m) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro plynárenské zařízení (bývalá školka na Drahotíně)

7. Bere na vědomí
a) Zápis z pracovního setkání s Policií Sokolov-venkov a městskou policií ze dne 3.6.2013
b) Informace o projektu cyklotras a cyklostezek na Sokolovsku
c) Informace o pomoci obcím zasažených povodní

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.173/13
RM doporučuje ZM schváit tento program 5. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 3.rozpočtové opatření v roce 2013
8. Rozpočtový výhled na r.2014-2016
9. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
10. Různé
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.174/13
RM doporučuje ZM schválit 3. rozpočtové opatření v roce 2013.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.175/13
RM doporučuje ZM schválit Rozpočtový výhled na r.2014 - 2016.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.176/13
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku MO ČRS na materiální zajištění účasti na MS v lovu ryb udicí plavená ve Francii ve výši 3.000,--Kč. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.177/13
RM schvaluje vyřazení nepotřebného (nefunkčního) majektu města dle předloženého návrhu (DDHM v celkové hodnotě 16.910,--Kč).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.178/13
RM schvaluje úpravu přílohy č.3 Směrnice č.4/10 O oběhu a kontrole účetních dokladů - Výše provozní zálohy organizačních složek Města Březová - doplňuje se Multifunkční centrum 1.000,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.179/13
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci na projekt "Sport, příroda a životní prostředí" v rámci programu Cíle 3. Výše celkových nákladů projektu pro českou stranu je 7.090,--eur. RM doporučuje ZM schválit náklady na předfinancování projektu "Sport, příroda a životní prostředí" v rámci programu Cíle 3 ve výši cca 178.000,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.180/13
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního daru ve výši 25.000,--Kč pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje na nákup sanitního vozidla.
hlasováno: 3 pro, 2 proti

Usnesení č.181/13
RM schvaluje p.Heroldové Aleně bytem Březová, Odborářů čp.350 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.182/13
RM schvaluje p.Jandové Ladislavě bytem Březová, Sklářská čp.96 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.183/13
RM schvaluje mimořádný příspěvek ve výši 2.000,--Kč pro p.Incedyovou R. bytem Březová, Komenského čp.120. Příspěvek bude použit na pokrytí nákladů spojených s úhradou pobytu syna a dcery na škole v přírodě.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.184/13
RM neschvaluje dofinancování platu asistenta pedagoga v Mateřské škole, Komenského 11 z rozpočtu města.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.185/13
RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č.11 v čp.350 ul.Odborářů p.Schvarcové Evě bytem tamtéž za cenu 385.000,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.186/13
RM schvaluje přidělení bytu č.24 o velikosti 1+0 v čp.122 ul.Komenského na Březové p.Vladislavě Svobodové bytem Březová, Okružní čp.202. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.186/13
RM schvaluje přechod nájmu bytu č.5 v čp.137 nám.Míru na Březové z p.Milana Fialy na p.Lenku Fialovou bytem tamtéž. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.187/13
RM schvaluje podnájem v nájmu bytu č.8 v čp.83 ul.Sklářská na Březové na dobu 1 roku tj.od 1.7.2013 do 31.7.2014 pro p.Janu Justovou bytem Sokolov.
hlasováno: 4 pro, 1 proti

Usnesení č.188/13
RM neschvaluje podnájem v nájmu bytu č.1 v čp.131 nám.Míru na Březové p.Šárce Bártové.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.189/13
RM schvaluje bezplatný pronájem nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského na Březové Základní umělecké škole Sokolov, Staré nám.čp.37, kde bude vyučován hudební obor. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.190/13
RM schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola, Smetanova čp.218 a řediteli příspěvkové organizace Základní škola, Komenského čp.232 v navrhované výši.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.191/13
RM ruší své usnesení č.014/06 - příspěvek na reprezentaci pracovníkům MěÚ a funkcionářům města.
hlasováno: 4 pro, 1 se zdržel

Usnesení č.192/13
RM schvaluje příspěvek na reprezentaci těm pracovníkům MěÚ a funkcionářům města, kteří se zúčastňují veřejných akcí a obřadů:
- v obřadní místnosti ve výši 400,--Kč za jednu akci nebo obřad
- mimo obřadní místnost ve výši 600,-- Kč za jednu akci nebo obřad.
hlasováno: 4 pro, 1 se zdržel

Usnesení č.193/13
RM schvaluje uzavření Mandátní smlouvy na výběr dodavatele elektřiny a plynu, sjednání dodávky elektřiny a plynu a zajištění smluvních vztahů na sdružnou dodávku elektřiny a plynu pro nadcházející období roku 2014 a s požadavkem Města Březová neměnit stávajícího dodavatele el.en. ČEZ prodej, s.r.o. s firmou Ing.Jiří Jirgl se sídlem Karlovy Vary,Mládežnická 877/5.RM dále schvaluje plnou moc ve věci nabídkového řízení na dodavatele plynu a el.energie pro společný nákup energií spolu s obcemi Jáchymov,Březová, Hranice, Lubenec, Vejprty, Nová Role, Rotava pro období roku 2014. RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.194/13
RM schvaluje Smlouvu o dílo č.X/2013 s Ing.Josefem Moravcem,energetický auditor na vypracování dokumentace pro stavební objekty čp.229-231 na nám.Míru v Březové (energetický audit, průkaz energetické náročnosti budovy včetně energetického štítku). RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.195/13
V souladu se zák.č.137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavby "Březová - hřbitov na parcelách č.445/1 a 444/314 - Změna stavby", RM schvaluje jako dodavatele výše uvedené akce společnost THERMIA BAU a.s. Karlovy Vary, Česká 1. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.196/13
RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby pro plynárenské zařízení mezi budoucím oprávněným z věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem, Klíšská 940 a mezi budoucím povinným z věcného břemene Městem Březová. Věcné břemeno bude zřízeno na p.p.č.474/37 a 479/22 v k.ú.Březová u Sokolova. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Po skončení jednání rady města následovala Valná hromada společnosti Služby města Březová s.r.o.

Jednání bylo ukončeno v 17.30 hodin
Zapsala: Jana Kašparová

Ověřili: Květoslava Šafnerová, Josef Brandl

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »12.6.2013  

3. mimořádné jednání RM Březová dne 27. května 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 3. mimořádného jednání Rady města Březová, které se konalo dne 27.5.2013 v 18.30 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

1. Jmenování ověřovatelů: p.Šafnerová, p.Nový

2. Program:
a) Záměr bezplatného pronájmu části pozemku p.č.21/1 v k.ú.Březová

3. RM přijala toto usnesení:

Usnesení č.172/13
RM schvaluje záměr bezplatného pronájmu části pozemku p.č.21/1 v k.ú. Březová u Sokolova o výměře 116 m2 - venkovní terasa restaurace Multifunkčního centra. Doba pronájmu pozemku bude stanovena na dobu pronájmu restauračního zařízení v Multifunkčním centru.
hlasováno: 5 pro

Jednání bylo ukončeno v 18.45 hodin
Zapsala: Jana Kašparová

Ověřili: Květoslava Šafnerová Vladimír Nový

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »28.5.2013  

5. jednání RM Březová dne 13. května 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

z 5. jednání Rady města Březová, které se konalo dne 13.5.2013 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ
Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

1. Jmenování ověřovatelů: p.Šafnerová, p.Jiříček

2. Kontrola úkolů:
K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 4. zasedání ZM (27.5.2013)
b) Rozbor hospodaření a Závěrečný účet města za rok 2012

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 6.5.2013

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 7.5.2013

6. Různé:
a) Žádost o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna
b) Bezúplatný převod speciálního požárního vozidla
c) Výměna bytu č.25 v čp.122 a bytu č.10 v čp.121 oba v ul.Komenského
d) Přechod nájmu bytu č.4 v čp.131 na nám.Míru
e) Prodloužení pronájmu nebyt.prostor v čp.136 nám.Míru - p.Válková
f) Prodloužení pronájmu nebyt.prostor v čp.136-137 nám.Míru - Ninh Nguyen Huu
g) Výpověď z nájmu nebyt.prostor v čp.123 ul.Komenského - p.Krýslová
h) Záměr pronájmu nebyt.prostor v čp.123 ul.Komenského
i) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Bystrý M.
j) Záměr prodeje stavebních pozemků p.p.č.483/3 v k.ú.Březová
k) Pravidla pro přidělení pozemků v lokalitě 11 RD Drahotín
l) Pronájem části poz.p.č.651/22 v k.ú.Kamenice - p.Sosna P.
m) Zadávací podmínky pro vyhlášení veřejné zakázky "Březová - hřbitov na parcelách p.č.445/1 a 444/314 - změna stavby"
n) Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace "Dokumentace pro kulturně společenské zařízení v Březové"
o) Dodatek č.3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace "Multifunční centrum Březová 1.etapa"
p) Prodloužení části chodníků v obci Černý Mlýn - smlouva o výpůjčce

7. Bere na vědomí:
a) Informace z jednání výkonného výboru Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska ze dne 3.5.2013
b) Informaci o konání valné hromady Sokolovské vodárenské s.r.o a VSMOS, která se bude konat 21.6.2013

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.147/13
RM doporučuje ZM schválit tento program zasedání (27.5.2013):
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Rozbor hospodaření a Závěrečný účet města za rok 2012
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.148/13
RM doporučuje ZM schválit Rozbor hospodaření a Závěrečný účet města Březová za rok 2012 a vyslovit souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.
hlasováno: 4 pro, 1 se zdržel

Usnesení č.149/13
RM souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola, Smetanova 218 dle předloženého návrhu (DDHM v celkové hodnotě 58.533,05 Kč).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.150/13
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města dle předloženého
návrhu (DDHM v celkové hodnotě 3.783,28 Kč).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.151/13
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro Ondřeje Martínka na reprezentaci na rybářských závodech (náklady na dopravu) v rocre 2013 ve výši 2.000,-- Kč. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 4 pro, 1 proti

Usnesení č.152/13
RM schvaluje p.Ivaně Vakešové bytem Březová, gen.Svobody čp.308 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.153/13
RM schvaluje p.Janu Bockovi bytem Březová, V Zahrádkách čp.28 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.154/13
RM schvaluje finanční příspěvek ve výši 1.000,--Kč pro p. Čako Petra bytem Březová, Komenského čp.122. Příspěvek bude použit na krytí nákladů spojených s úhradou pobytu dcery na škole v přírodě.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.155/13
RM schvaluje výměnu bytu č.2 o velikosti 1+2 v čp.121 ul.Komenského (nájemce p.Hála) a bytu č.1 o velikosti 1+2 v čp.120 ul.Komenského (nájemce Město). RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.156/13
RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna na nákup knih. RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.157/13
RM schvaluje bezúplatný převod speciálního požárního vozidla značky Toyota Land Cruiser HDJ80L - GCMRWW, včetně výstražného zvukového zařízení a jedné radiostanice Motorola GM 300 od HZS Karlovarského kraje, stanice Sokolov pro SDH Březová. RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.158/13
RM schvaluje výměnu bytu č.25 o velikosti 1+2 v čp.122 ul.Komenského (nájemce p.Čako) a bytu č.10 o velikosti 1+1 v čp.121 ul.Komenského (nájemce p.Žanda).RM pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.159/13
RM schvaluje přechod nájmu bytu č.4 v čp.131 nám.Míru z p.Meiserové Heleny (úmrtí) na sl.Heroldovou Evu bytem tamtéž. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.160/13
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor (kadeřnictví) v čp.136 na nám.Míru s p.Válkovou D. bytem Březová, Dvořákova čp.149 na dobu 5 let tj. od 1.5.2013 do 30.4.2018. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.161/13
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor (občerstvení a večerka) v čp.136-137 na nám.Míru s p.Ninh Nguyen Huu bytem Sokolov, Atletická čp.1998 na dobu 5 let tj.od 1.5.2013 do 30.4.2018. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.162/13
RM schvaluje výpověď z nájmu nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského (třída v internátu) s p.Denisou Krýslovou bytem Březová, Okružní čp.349 k 30.6.2013.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.163/13
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského (třída v internátu).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.164/13
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 4.985,--Kč s p.Martinem Bystrým bytem Březová, Komenského čp.121. Dluh je za nájemné a služby spojené s poskytováním užívání bytu a vyúčtování topné sezony roku 2012. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.165/13
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje stavebních pozemků na p.p.č.483/1 v k.ú.Březová u Sokolova o celkové výměře cca 10.709 m2 za 802,--Kč/m2.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.166/13
RM schvaluje Pravidla pro přidělení pozemků v lokalitě 11 RD Drahotín a doporučuje ZM pověřit výběrem pozemků dle "Pravidel" členy rady města.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.167/13
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č.651/22 o výměře 197 m2 v k.ú. Kamenice u Březové za cenu 2,--Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2014 p.Sosnovi Pavlovi bytem Březová, nám.Míru čp.138. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.168/13
RM schvaluje Zadávací podmínky pro vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce s názvem: "Březová - hřbitov na p.p.č.445/1 a 444/314 - změna stavby". RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.169/13
RM doporučuje ZM uzavřít dodatek č.1 Smlouvy č.CZ1.09/2.1.00/30.00732 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt "Dokumentace pro kulturně společenské zařízení v Březové" mezi poskytovatelem dotace Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad, Masarykova 3488/1, Ústí nad Labem a příjemcem dotace Městem Březová. Předmětem dodatku je úprava článku XXI. porušení rozpočtové kázně, porušení smluvních podmínek, nesrovnalosti, původní smlouvy ze dne 14.4.2011. RM doporučuje ZM pověřit starostu města podpisem příslušného dodatku.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.170/13
RM doporučuje ZM uzavřít dodatek č.3 Smlouvy č.CZ.1.09/2.2.00/03.00055 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt "Multifunkční centrum Březová 1.etapa" mezi poskytovatelem dotace Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad, Masarykova 3488/1, Ústí nad Labem a příjemcem dotace Městem Březová. Předmětem dodatku je úprava článku XXI. porušení rozpočtové kázně, porušení smluvních podmínek, nesrovnalosti původní smlouvy ze dne 14.10.2009. RM doporučuje ZM pověřit starostu města podpisem příslušného dodatku.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.171/13
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků na stavbu "Prodloužení části chodníku v obci Černý Mlýn" mezi půjčitelem Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, Chebská 282 Sokolov a výpůjčitelem Městem Březová. Předmětem výpůjčky je část pozemku na p.p.č.222/1 o výměře 125,7 m2 a část p.p.č.223/1 o výměře 44,5 m2 v k.ú. Tisová u Sokolova. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

8. RM uložila:
Úkol č.1/2013 - tajemnice MěÚ
Předložit hospodaření provozovny sběrny prádla za rok 2012 a navrhnout další její využívání.
Termín: 16.9.2013

Jednání bylo ukončeno v 17.00 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová

Ověřili: Květoslava Šafnerová, Jan Jiříček

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »14.5.2013