7. jednání RM Březová dne 16. září 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 7. jednání Rady města Březová, které se konalo dne 16.9.2013 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

1. Jmenování ověřovatelů: p.Šafnerová, p.Brandl

2. Kontrola úkolů:
úkol č.1/2013 - předložit hospodaření provozovny sběrny prádla za rok
2012 a navrhnout další její využívání.
Finanční výbor projednal výsledky hospodaření střediska, které vykazuje dlouhodobě ztrátové hospodaření. Doporučuje začít pracovat na krocích, které povedou k postupnému snížení ztráty - pokud možno však při zachování poskytovaných služeb. Konečné řešení bude předloženo na říjnovém jednání M. Termín: 14.10.2013

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 6. zasedání ZM (30.9.2013)
b) 4. rozpočtové opatření v roce 2013
c) Zápis do kroniky města za rok 2012

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 9.9.2013
b) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 2.9.2013

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 4.9.2013
b) Zápisy z jednání komise kulturní ze dne 12.6. a 11.9.2013

6. Různé:
a) Smlouva s firmou ABRI s.r.o. - aktualizace strategie rozvoje města
b) Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karl.kraje - věcné vybavení jednotky SDH
c) Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na akceschopnost jednotky SDH
č) Nabídka na zpracování žádosti o dotaci z ROP - MFC II.etapa
d) Záměr pronájmu části pozemku p.č.421/1 v k.ú.Březová (zahrada)
ď) Bezúplatný převod pozemku v k.ú.Studánka
e) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Dvořáková H.
f) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Togyer Š.
g) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Walter M.
h) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Tešná S.
i) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Doudová V.
j) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Togyerová E.
k) Přidělení bytu č.1, 1+2 v čp.229 nám.Míru - p.Vébrové G.
l) Přidělení bytu č.38, 1+1 v čp.213 ul.Bezejmenná - p.Smolík V.
m) Přidělení bytu č.8, 1+1 v čp.134 nám.Míru - p.Bělíček J.
n) Přidělení bytu č.21, 1+1 v čp.122 ul.Komenského - p.Galánová A.
o) Přidělení bytu č.2, 1+2 v čp.121 ul.Komenského - p.Kovář A.
p) Výměna bytu č.39 (1+0) a bytu č.33 (1+1) v čp.213 ul.Bezejmenná
q) Výměna bytu č.1 v čp.123 ul.Komenského a bytu č.1 v čp.139 nám.Míru
r) Přepis nájmu bytu č.7 v čp.81 ul.Sklářská
ř) Přepis nájmu bytu č.3 v čp.132 nám.Míru
s) Ukončení pronájmu nebytových prostor v čp.226 ul.Okružní
š) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.226 ul.Okružní
t) Ukončení pronájmu nebytových prostor v čp.133 nám.Míru
u) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.133 nám.Míru
v) Úleva na nájemném - potraviny Kostelní Bříza
w) Smlouva o spolupráci mezi městem Březová a Seznam.cz a.s.
z) Smlouva na zpracování a zkompletování žádosti o dotaci - "Realizace úspor - zateplení radnice"
ž) Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí dotace.

7. Bere na vědomí
a) Zápis z pracovního setkání s Policií Sokolov-venkov a Městskou policií Sokolov ze dne 9.9.2013
b) Program pracovního jednání ZM, které se uskuteční 23.9.2013 v 16.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
c) Ukončení pronájmu nebytových prostor - restaurace v čp.230 nám.Míru - nesplnění usn.č.97/13 -
d) Dopis nájemníků čp.155 ul.Smetanova - připomínky k prodeji bytů
e) Projekt cyklostezek po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.207/13
RM doporučuje ZM schválit tento program 6. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 4.rozpočtové opatření v roce 2013
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.208/13
RM doporučuje ZM schválit 4. rozpočtové opatření v roce 2013.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.209/13
RM schvaluje zápis do kroniky města za rok 2012.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.210/13
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního daru FK Flamengo Březová na činnost ve výši 10.000,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.211/13
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku - 7 ks laviček (u MFC - poškozeny, nahrazeny novými soupravami v souvislosti s úpravami terasy před MFC) v celkové hodnotě 23.324,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.212/13
RM schvaluje panu Slovákovi Martinovi bytem Březová, Dvořákova čp.143 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem otce ve výši
3.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.213/13
RM schvaluje panu Mazanovi Gregorovi bytem Březová, Bezejmenná čp.10 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.214/13
RM schvaluje paní Papršteinové Růženě bytem Březová, Havířská čp.94 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.215/13
RM schvaluje panu Potuckému Františkovi bytem Březová čp.19 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.216/13
RM schvaluje výměnu bytu č.16 o velikosti 1+0 - bezbariérový - (nájemce Město) a bytu č.39 o velikosti 1+0 v čp.213, ul.Bezejmenná (nájemce p. Kokenyová). RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.217/13
RM schvaluje paní Togyerové Evě bytem Březová, Komenského čp.121 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s nákupem školních potřeb a oblečení pro své nezletlé dcery ve výši 2.500,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.218/13
RM odvolává z funkce člena komise kulturní Bc.Chlada Vladimíra (na vlastní žádost).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.219/13
RM jmenuje do funkce člena komise kulturní PaedDr.Kršovou Radomíru.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.220/13
RM schvaluje Smlouvu č.68-13 s firmou ABRI s.r.o Sokolov na poskytnutí poradenské činnosti v podobě provedení aktualizace strategie rozvoje města Březová, včetně integrovaných obcí. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.221/13
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 20.000,--Kč na věcné vybavení jednotky SDH.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.222/13
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o poskytnutí účelové dotace s Karlovarským krajem ve výši 143.170,--Kč na akceschopnost jednotky SDH.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.223/13
RM pověřuje starostu města k jednáním s firmou ABRI s.r.o. ve věci možnosti získání dotace z ROP na akci Multifunkční centrum Březová II.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.224/13
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.421/1 o výměře 189 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 3,--Kč/m2/rok na dobu určitou do
31.12.2014.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.225/13
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemku p.č.1160/1 o výměře 3572 m2 v k.ú.Studánka u Březové od Státního pozemkového úřadu.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.226/13
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 25.060,--Kč s p.Hanou Dvořákovou bytem Březová, nám.Míru čp.132/1. Dluh je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce prosinec 2012, březen - červen 2013 a vyúčtování topné sezony roku 2012 a poplatku z prodlení.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.227/13
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 4.706,--Kč s p.Štěpánem Togyerem bytem Březová, Sklářská čp.84. Dluh je za vyúčtování topné sezony roku 2012.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.228/13
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 10.729,--Kč s p.Miroslavem Walterem bytem Březová, nám.Míru čp.131. Dluh je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce únor - březen 2013, květen - červenec 2013 a poplatku z prodlení.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.229/13
RM doporučuje ZM schválit Dohoru o uznání a úhradě dluhu na částku 64.455,--Kč s p.Soňou Tešnou bytem Březová, nám.Míru čp.134. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce březen - srpen 2013, vyúčtování topné sezony roku 2011 a 2012 a poplatku z prodlení.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.230/13
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 28.365,--Kč s p.Veronikou Doudovou bytem Březová, nám.Míru čp.137/1.
Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce červen - srpen 2013, vyúčtování topné sezony roku 2012 a poplatku z prodlení.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.231/13
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 26.542,--Kč s p.Evou Togyerovou bytem Březová, Komenského čp.121/26. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce leden, březen - červen 2013, vyúčtování topné sezony roku 2011
a 2012 a poplatku z prodlení.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.232/13
RM schvaluje přidělení bytu č.1 o velikosti 1+2 v čp.229 na nám.Míru paní Gabriele Vébrové bytem Březová, Smetanova čp.158.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.233/13
RM schvaluje přidělení bytu č.38 o velikosti 1+1 v čp.213 ul.Bezejmenná p.Václavu Smolíkovi bytem Těškov čp.40, Rokycany.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.234/13
RM schvaluje přidělení bytu č.8 o velikosti 1+1 v čp.134 na nám.Míru
p.Jaroslavu Bělíčkovi bytem Březová, Okružní čp.127.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 4 pro, 1 proti

Usnesení č.235/13
RM schvaluje přidělení bytu č.21 o velikosti 1+1 v čp.122 ul.Komenského p.Anně Galánové bytem Březová, Bezejmenná čp.213.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.236/13
RM schvaluje přidělení bytu č.2 o velikosti 1+2 v čp.121 ul.Komenského p.Antonínu Kovářovi bytem Březová, Elektrárenská čp.188.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 4 pro, 1 proti

Usnesení č.237/13
RM schvaluje výměnu bytu č.39 o velikosti 1+0 (nájemce město) a bytu č.33 o velikosti 1+1 (nájemce p.Lovaš K.) oba v čp.213 ul.Bezejmenná.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.238/13
RM schvaluje výměnu bytu č.1 o velikosti 1+2 v čp.123 ul.Komenského (nájemce p.Fajtová) a bytu č.1 o velikosti 1+2 v čp.139 nám.Míru (nájemce p.Titlbach).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných nájemních smluv.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.239/13
RM schvaluje přepis nájmu bytu č.7 v čp.81 ul.Sklářská z p.Ivany Neuerové na slečnu Michaelu Vágnerovou bytem tamtéž. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.240/13
RM schvaluje přechod nájmu bytu č.3 v čp.132 nám.Míru z p.Jana Vartáše na p.Michaelu Vartášovou bytem tamtéž. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.241/13
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp.226 ul.Okružní (kancelář Kooperativy) k 30.6.2013.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.242/13
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.226 ul.Okružní.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.243/13
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp.133 na nám.Míru (květinka) k 31.8.2013.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.244/13
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.133 na nám.Míru.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.245/13
RM schvaluje úlevu na nájemném ve výši 4.714,64 Kč p.Hofmanové Heleně - potraviny Kostelní Bříza.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.246/13
RM schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi Městem Březová a Seznam.cz a.s. Praha - neplacený zápis na Serveru.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.247/13
RM schvaluje uzavření smlouvy na zpracování a zkompletování žádosti o dotaci v rámci operačního programu životního prostředí, oblast podpory 3.2.1. Realizace úspor energií, včetně všech příloh na akci "Realizace úspor - Zateplení radnice" s firmou ABRI s.r.o. Sokolov.
RM pověřuje starostu města podpisem příšlušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.248/13
RM doporučuje ZM uzavřít dodatek č.1 Smlouvy č.CZ.1,09/4.3.00/18.00463 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu
soudržnosti Severozápad na projekt "Využítí fenomé nu zaniklých obcí pro rozvoj CR - 1.etapa" mezi poskytovatelem dotace REgionální radou regionu soudržnosti Severozápad, Berní 2261/1, Ústí nad Labem a příjemcem dotace Městem Březová. Předmětem dodatku je úprava č.XXI. Porušení rozpočtové kázně, porušení podmínek, nesrovnalosti původní
smlouvy.
hlasováno: 5 pro

RM ukládá:

úkol č.2/13 - starostovi města
Stanovit pracovní skupinu z řad zastupitelů pro tvorbu, spolupráci - aktualizace strategie rozvoje města.
termín: 14.10.2013

úkol č.3/13 - starostovi města
Připravit ve spolupráci s firmou ABRI s.r.o. konkrétní důvodovou zprávu s upřesněním časových postupů pro případnou žádost o dotaci z ROP - MFC Březová II.
termín: 14.10.2013

Jednání bylo ukončeno v 18.30 hodin.
Zapsala: J. Kašparová

Ověřili: Květoslava Šafnerová, Josef Brandl

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »18.9.2013  

7. mimořádné jednání RM Březová dne 9. září 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 7. mimořádného jednání Rady města Březová, které se konalo dne 9.9.2013 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový
Omluvena: p. Šafnerová

Program:
a) Výběr dodavatele na akci "Město Březová snižuje prašnost v ulicích"

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.206/13
V souladu se zák.č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění a na základě doporučení hodnotící komise RM schvaluje dodavatele veřejné zakázky "Město Březová snižuje prašnost v ulicích" firmu ALFA PROFI s.r.o. Brno-Útěchov (zametací stroj včetně nástavby). RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 4 pro

Jednání bylo ukončeno v 15.30 hodin.
Zapsala: J.Kašparová

Ověřili: Jan Jiříček, Vladimír Nový

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »10.9.2013  

6. mimořádné jednání RM Březová dne 26. srpna 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 6.mimořádného jednání Rady města Březová, které se konalo dne 26.8.2013 ve 14.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

Program:
a) Výběr dodavatele na akci "Výměna povrchu stávajícího hřiště na p.p.č.41/5 a 38/1 v k.ú. Rudolec u Březové"
b) Zpracovatel výběrového řízení na akce "Městskou zelení blíže občanům" a "Zahrada není jen hra""

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.204/13
V souladu se zák.č.137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele na akci "Výměna povrchu stávajícího hřiště na p.p.č.41/5 a 38/1 v k.ú.Rudolec u Březové" RM schvaluje jako dodavatele společnost PSK-ASM s.r.o. Zlín. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy o dílo.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.205/13
RM schvaluje zpracovatele výběrového řízení a příslušných podkladů pro získání dotací na akce "Městskou zelení blíže občanům" a "Zahrada není jen hra" společnost ABRI s.r.o. Sokolov. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Jednání bylo ukončeno v 15.00 hodin.
Zapsala: J.Kašparová

Ověřili: Květoslava Šafnerová, Jan Jiříček

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »29.8.2013  

5. mimořádné jednání RM Březová dne 31. července 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

z 5.mimořádného jednání Rady města Březová, které se konalo dne 31.7.2013 ve 14.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

Program:
a) Pronájem nebytových prostor - restaurace v MFC, Komenského čp.250
b) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene "Odkanalizování lokality Arnoltov"
c) Dohoda o úhradě části nákladů spojených s financováním projektu"Sport, Natur und Umwel"
d) Náklady na předfinancování projektu "Sport, příroda a životní prostředí"

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.201/13
Na základě výsledků výběrového řízení na pronájem nebytových prostor - restaurace v MFC, Komenského čp.250 RM schvaluje pronájem těchto nebytových prostor na dobu 5 let tj.od 1.9.2013 do 31.8.2018 p.Milanu Uxovi bytem Tři sekery čp.110, Mariánské Lázně 1.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.202/13
RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.1006 C 13/67 mezi budoucím povinným z věcného břemene ČR-Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3 a mezi budoucím oprávněným z věcného břemene - Městem Březová. Věcné břemeno bude zřízeno na p.p.č.589 v k.ú.Arnoltov.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.202/13
RM schvaluje Dohodu o úhradě části nákladů spojených s financováním projektu "Sport, Natur und Umwelt" mezi Městem Březová a DUHA TNT Březová.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné Dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.203/13
RM doporučuje ZM schválit náklady na předfinancování projektu "Sport, příroda a životní prostředí" v rámci programu Cíle 3 ve výši cca 217.000,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Jednání bylo ukončeno v 15.00 hodin.
Zapsala: J.Kašparová

Ověřili: Květoslava Šafnerová, Vladimír Nový

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »31.7.2013  

4. mimořádné jednání RM Březová dne 12. června 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 4. mimořádného jednání Rady města Březová, které se konalo dne 12.6.2013 v 17.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

1. Jmenování ověřovatelů: p.Šafnerová, p.Jiříček

2. Program:
a) Zrušení usn.RM č.172/13 - záměr bezplatného pronájmu části pozemku p.č.21/1 v k.ú.Březová
b) Ukončení nájemní smlouvy z nebytových prostor - restaurace v MFC
c) Záměr pronájmu nebytových prostor - restaurace v MFC
d) Pomoc obci Hořín u Mělníka, která byla zasažena povodní

RM přijala toto usnesení:

Usnesení č.197/13
RM ruší své usn.č.172/13 - záměr bezplatného pronájmu části pozemku p.č. 21/1 v k.ú. Březová u Sokolova o výměře 116 m2 - venkovní terasa u restaurace MFC.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.198/13
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy nebytových prostor v čp.250 ul.Komenského - restaurace v MFC s p.Milanem Szolarem bytem Březová, Bezejmenná čp.355 k 30.6.2013.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.199/13
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.250 ul.Komenského - restaurace v Multifunčním centru Březová.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.200/13
RM schvaluje uvolnění 15.000,--Kč z rozpočtu města na pomoc obci Hořín u Mělníka, která byla postižena povodní (budou zakoupeny majzlíky, kladiva, hrábě a další potřebné věci).
hlasováno: 5 pro

Jednání bylo ukončeno v 17.30 hodin
Zapsala: Jana Kašparová

Ověřili: Květoslava Šafnerová, Jan Jiříček

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »13.6.2013  

6. jednání RM Březová dne 10. června 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 6. jednání Rady města Březová, které se konalo dne 10.6.2013 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

1. Jmenování ověřovatelů: p.Šafnerová, p.Brandl

2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy: a) Příprava 5.zasedání ZM (24.6.2013 ve víceúčelovém objektu v Rudolci)
b) 3. rozpočtové opatření v roce 2013
c) Rozpočtový výhled na r.2014 - 2016

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 3.6.2013
b) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 3.6.2013

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 5.6.2013
b) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 15.5.2013

6. Různé:
a) Prodej bytu č.11 v čp.350 ul.Odborářů
b) Přidělení bytu č.24 v čp.122 ul.Komenského - p.Svobodová
c) Přechod nájmu bytu č.5 v čp.137 nám.Míru
d) Podnájem v nájmu bytu č.8 v čp.83 ul.Sklářská
e) Podnájem v nájmu bytu č.1 v čp.131 nám.Míru
f) Bezplatný pronájem nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského
g) Odměny ředitelům příspěvkových organizací
h) Zrušení usn.č.014/06 - příspěvek na reprezentaci
i) Příspěvek na reprezentaci pracovníkům MěÚ a funkcionářům města
j) Prodloužení Mandátní smlouvy na energetické služby a množstevní nákup energií pro období r.2014
k) Smlouva o dílo na zhotovení energetického auditu
l) Výběr dodavatela stavebních prací "Březová-hřbitov - změna stavby"
m) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro plynárenské zařízení (bývalá školka na Drahotíně)

7. Bere na vědomí
a) Zápis z pracovního setkání s Policií Sokolov-venkov a městskou policií ze dne 3.6.2013
b) Informace o projektu cyklotras a cyklostezek na Sokolovsku
c) Informace o pomoci obcím zasažených povodní

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.173/13
RM doporučuje ZM schváit tento program 5. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 3.rozpočtové opatření v roce 2013
8. Rozpočtový výhled na r.2014-2016
9. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
10. Různé
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.174/13
RM doporučuje ZM schválit 3. rozpočtové opatření v roce 2013.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.175/13
RM doporučuje ZM schválit Rozpočtový výhled na r.2014 - 2016.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.176/13
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku MO ČRS na materiální zajištění účasti na MS v lovu ryb udicí plavená ve Francii ve výši 3.000,--Kč. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.177/13
RM schvaluje vyřazení nepotřebného (nefunkčního) majektu města dle předloženého návrhu (DDHM v celkové hodnotě 16.910,--Kč).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.178/13
RM schvaluje úpravu přílohy č.3 Směrnice č.4/10 O oběhu a kontrole účetních dokladů - Výše provozní zálohy organizačních složek Města Březová - doplňuje se Multifunkční centrum 1.000,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.179/13
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci na projekt "Sport, příroda a životní prostředí" v rámci programu Cíle 3. Výše celkových nákladů projektu pro českou stranu je 7.090,--eur. RM doporučuje ZM schválit náklady na předfinancování projektu "Sport, příroda a životní prostředí" v rámci programu Cíle 3 ve výši cca 178.000,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.180/13
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního daru ve výši 25.000,--Kč pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje na nákup sanitního vozidla.
hlasováno: 3 pro, 2 proti

Usnesení č.181/13
RM schvaluje p.Heroldové Aleně bytem Březová, Odborářů čp.350 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.182/13
RM schvaluje p.Jandové Ladislavě bytem Březová, Sklářská čp.96 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.183/13
RM schvaluje mimořádný příspěvek ve výši 2.000,--Kč pro p.Incedyovou R. bytem Březová, Komenského čp.120. Příspěvek bude použit na pokrytí nákladů spojených s úhradou pobytu syna a dcery na škole v přírodě.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.184/13
RM neschvaluje dofinancování platu asistenta pedagoga v Mateřské škole, Komenského 11 z rozpočtu města.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.185/13
RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č.11 v čp.350 ul.Odborářů p.Schvarcové Evě bytem tamtéž za cenu 385.000,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.186/13
RM schvaluje přidělení bytu č.24 o velikosti 1+0 v čp.122 ul.Komenského na Březové p.Vladislavě Svobodové bytem Březová, Okružní čp.202. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.186/13
RM schvaluje přechod nájmu bytu č.5 v čp.137 nám.Míru na Březové z p.Milana Fialy na p.Lenku Fialovou bytem tamtéž. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.187/13
RM schvaluje podnájem v nájmu bytu č.8 v čp.83 ul.Sklářská na Březové na dobu 1 roku tj.od 1.7.2013 do 31.7.2014 pro p.Janu Justovou bytem Sokolov.
hlasováno: 4 pro, 1 proti

Usnesení č.188/13
RM neschvaluje podnájem v nájmu bytu č.1 v čp.131 nám.Míru na Březové p.Šárce Bártové.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.189/13
RM schvaluje bezplatný pronájem nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského na Březové Základní umělecké škole Sokolov, Staré nám.čp.37, kde bude vyučován hudební obor. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.190/13
RM schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola, Smetanova čp.218 a řediteli příspěvkové organizace Základní škola, Komenského čp.232 v navrhované výši.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.191/13
RM ruší své usnesení č.014/06 - příspěvek na reprezentaci pracovníkům MěÚ a funkcionářům města.
hlasováno: 4 pro, 1 se zdržel

Usnesení č.192/13
RM schvaluje příspěvek na reprezentaci těm pracovníkům MěÚ a funkcionářům města, kteří se zúčastňují veřejných akcí a obřadů:
- v obřadní místnosti ve výši 400,--Kč za jednu akci nebo obřad
- mimo obřadní místnost ve výši 600,-- Kč za jednu akci nebo obřad.
hlasováno: 4 pro, 1 se zdržel

Usnesení č.193/13
RM schvaluje uzavření Mandátní smlouvy na výběr dodavatele elektřiny a plynu, sjednání dodávky elektřiny a plynu a zajištění smluvních vztahů na sdružnou dodávku elektřiny a plynu pro nadcházející období roku 2014 a s požadavkem Města Březová neměnit stávajícího dodavatele el.en. ČEZ prodej, s.r.o. s firmou Ing.Jiří Jirgl se sídlem Karlovy Vary,Mládežnická 877/5.RM dále schvaluje plnou moc ve věci nabídkového řízení na dodavatele plynu a el.energie pro společný nákup energií spolu s obcemi Jáchymov,Březová, Hranice, Lubenec, Vejprty, Nová Role, Rotava pro období roku 2014. RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.194/13
RM schvaluje Smlouvu o dílo č.X/2013 s Ing.Josefem Moravcem,energetický auditor na vypracování dokumentace pro stavební objekty čp.229-231 na nám.Míru v Březové (energetický audit, průkaz energetické náročnosti budovy včetně energetického štítku). RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.195/13
V souladu se zák.č.137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavby "Březová - hřbitov na parcelách č.445/1 a 444/314 - Změna stavby", RM schvaluje jako dodavatele výše uvedené akce společnost THERMIA BAU a.s. Karlovy Vary, Česká 1. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.196/13
RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby pro plynárenské zařízení mezi budoucím oprávněným z věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem, Klíšská 940 a mezi budoucím povinným z věcného břemene Městem Březová. Věcné břemeno bude zřízeno na p.p.č.474/37 a 479/22 v k.ú.Březová u Sokolova. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Po skončení jednání rady města následovala Valná hromada společnosti Služby města Březová s.r.o.

Jednání bylo ukončeno v 17.30 hodin
Zapsala: Jana Kašparová

Ověřili: Květoslava Šafnerová, Josef Brandl

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »12.6.2013  

3. mimořádné jednání RM Březová dne 27. května 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 3. mimořádného jednání Rady města Březová, které se konalo dne 27.5.2013 v 18.30 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

1. Jmenování ověřovatelů: p.Šafnerová, p.Nový

2. Program:
a) Záměr bezplatného pronájmu části pozemku p.č.21/1 v k.ú.Březová

3. RM přijala toto usnesení:

Usnesení č.172/13
RM schvaluje záměr bezplatného pronájmu části pozemku p.č.21/1 v k.ú. Březová u Sokolova o výměře 116 m2 - venkovní terasa restaurace Multifunkčního centra. Doba pronájmu pozemku bude stanovena na dobu pronájmu restauračního zařízení v Multifunkčním centru.
hlasováno: 5 pro

Jednání bylo ukončeno v 18.45 hodin
Zapsala: Jana Kašparová

Ověřili: Květoslava Šafnerová Vladimír Nový

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »28.5.2013  

5. jednání RM Březová dne 13. května 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

z 5. jednání Rady města Březová, které se konalo dne 13.5.2013 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ
Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

1. Jmenování ověřovatelů: p.Šafnerová, p.Jiříček

2. Kontrola úkolů:
K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 4. zasedání ZM (27.5.2013)
b) Rozbor hospodaření a Závěrečný účet města za rok 2012

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 6.5.2013

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 7.5.2013

6. Různé:
a) Žádost o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna
b) Bezúplatný převod speciálního požárního vozidla
c) Výměna bytu č.25 v čp.122 a bytu č.10 v čp.121 oba v ul.Komenského
d) Přechod nájmu bytu č.4 v čp.131 na nám.Míru
e) Prodloužení pronájmu nebyt.prostor v čp.136 nám.Míru - p.Válková
f) Prodloužení pronájmu nebyt.prostor v čp.136-137 nám.Míru - Ninh Nguyen Huu
g) Výpověď z nájmu nebyt.prostor v čp.123 ul.Komenského - p.Krýslová
h) Záměr pronájmu nebyt.prostor v čp.123 ul.Komenského
i) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Bystrý M.
j) Záměr prodeje stavebních pozemků p.p.č.483/3 v k.ú.Březová
k) Pravidla pro přidělení pozemků v lokalitě 11 RD Drahotín
l) Pronájem části poz.p.č.651/22 v k.ú.Kamenice - p.Sosna P.
m) Zadávací podmínky pro vyhlášení veřejné zakázky "Březová - hřbitov na parcelách p.č.445/1 a 444/314 - změna stavby"
n) Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace "Dokumentace pro kulturně společenské zařízení v Březové"
o) Dodatek č.3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace "Multifunční centrum Březová 1.etapa"
p) Prodloužení části chodníků v obci Černý Mlýn - smlouva o výpůjčce

7. Bere na vědomí:
a) Informace z jednání výkonného výboru Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska ze dne 3.5.2013
b) Informaci o konání valné hromady Sokolovské vodárenské s.r.o a VSMOS, která se bude konat 21.6.2013

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.147/13
RM doporučuje ZM schválit tento program zasedání (27.5.2013):
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Rozbor hospodaření a Závěrečný účet města za rok 2012
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.148/13
RM doporučuje ZM schválit Rozbor hospodaření a Závěrečný účet města Březová za rok 2012 a vyslovit souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.
hlasováno: 4 pro, 1 se zdržel

Usnesení č.149/13
RM souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola, Smetanova 218 dle předloženého návrhu (DDHM v celkové hodnotě 58.533,05 Kč).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.150/13
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města dle předloženého
návrhu (DDHM v celkové hodnotě 3.783,28 Kč).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.151/13
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro Ondřeje Martínka na reprezentaci na rybářských závodech (náklady na dopravu) v rocre 2013 ve výši 2.000,-- Kč. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 4 pro, 1 proti

Usnesení č.152/13
RM schvaluje p.Ivaně Vakešové bytem Březová, gen.Svobody čp.308 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.153/13
RM schvaluje p.Janu Bockovi bytem Březová, V Zahrádkách čp.28 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.154/13
RM schvaluje finanční příspěvek ve výši 1.000,--Kč pro p. Čako Petra bytem Březová, Komenského čp.122. Příspěvek bude použit na krytí nákladů spojených s úhradou pobytu dcery na škole v přírodě.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.155/13
RM schvaluje výměnu bytu č.2 o velikosti 1+2 v čp.121 ul.Komenského (nájemce p.Hála) a bytu č.1 o velikosti 1+2 v čp.120 ul.Komenského (nájemce Město). RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.156/13
RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna na nákup knih. RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.157/13
RM schvaluje bezúplatný převod speciálního požárního vozidla značky Toyota Land Cruiser HDJ80L - GCMRWW, včetně výstražného zvukového zařízení a jedné radiostanice Motorola GM 300 od HZS Karlovarského kraje, stanice Sokolov pro SDH Březová. RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.158/13
RM schvaluje výměnu bytu č.25 o velikosti 1+2 v čp.122 ul.Komenského (nájemce p.Čako) a bytu č.10 o velikosti 1+1 v čp.121 ul.Komenského (nájemce p.Žanda).RM pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.159/13
RM schvaluje přechod nájmu bytu č.4 v čp.131 nám.Míru z p.Meiserové Heleny (úmrtí) na sl.Heroldovou Evu bytem tamtéž. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.160/13
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor (kadeřnictví) v čp.136 na nám.Míru s p.Válkovou D. bytem Březová, Dvořákova čp.149 na dobu 5 let tj. od 1.5.2013 do 30.4.2018. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.161/13
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor (občerstvení a večerka) v čp.136-137 na nám.Míru s p.Ninh Nguyen Huu bytem Sokolov, Atletická čp.1998 na dobu 5 let tj.od 1.5.2013 do 30.4.2018. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.162/13
RM schvaluje výpověď z nájmu nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského (třída v internátu) s p.Denisou Krýslovou bytem Březová, Okružní čp.349 k 30.6.2013.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.163/13
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského (třída v internátu).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.164/13
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 4.985,--Kč s p.Martinem Bystrým bytem Březová, Komenského čp.121. Dluh je za nájemné a služby spojené s poskytováním užívání bytu a vyúčtování topné sezony roku 2012. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.165/13
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje stavebních pozemků na p.p.č.483/1 v k.ú.Březová u Sokolova o celkové výměře cca 10.709 m2 za 802,--Kč/m2.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.166/13
RM schvaluje Pravidla pro přidělení pozemků v lokalitě 11 RD Drahotín a doporučuje ZM pověřit výběrem pozemků dle "Pravidel" členy rady města.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.167/13
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č.651/22 o výměře 197 m2 v k.ú. Kamenice u Březové za cenu 2,--Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2014 p.Sosnovi Pavlovi bytem Březová, nám.Míru čp.138. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.168/13
RM schvaluje Zadávací podmínky pro vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce s názvem: "Březová - hřbitov na p.p.č.445/1 a 444/314 - změna stavby". RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.169/13
RM doporučuje ZM uzavřít dodatek č.1 Smlouvy č.CZ1.09/2.1.00/30.00732 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt "Dokumentace pro kulturně společenské zařízení v Březové" mezi poskytovatelem dotace Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad, Masarykova 3488/1, Ústí nad Labem a příjemcem dotace Městem Březová. Předmětem dodatku je úprava článku XXI. porušení rozpočtové kázně, porušení smluvních podmínek, nesrovnalosti, původní smlouvy ze dne 14.4.2011. RM doporučuje ZM pověřit starostu města podpisem příslušného dodatku.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.170/13
RM doporučuje ZM uzavřít dodatek č.3 Smlouvy č.CZ.1.09/2.2.00/03.00055 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt "Multifunkční centrum Březová 1.etapa" mezi poskytovatelem dotace Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad, Masarykova 3488/1, Ústí nad Labem a příjemcem dotace Městem Březová. Předmětem dodatku je úprava článku XXI. porušení rozpočtové kázně, porušení smluvních podmínek, nesrovnalosti původní smlouvy ze dne 14.10.2009. RM doporučuje ZM pověřit starostu města podpisem příslušného dodatku.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.171/13
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků na stavbu "Prodloužení části chodníku v obci Černý Mlýn" mezi půjčitelem Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, Chebská 282 Sokolov a výpůjčitelem Městem Březová. Předmětem výpůjčky je část pozemku na p.p.č.222/1 o výměře 125,7 m2 a část p.p.č.223/1 o výměře 44,5 m2 v k.ú. Tisová u Sokolova. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

8. RM uložila:
Úkol č.1/2013 - tajemnice MěÚ
Předložit hospodaření provozovny sběrny prádla za rok 2012 a navrhnout další její využívání.
Termín: 16.9.2013

Jednání bylo ukončeno v 17.00 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová

Ověřili: Květoslava Šafnerová, Jan Jiříček

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »14.5.2013  

2. mimořádné jednání RM Březová dne 29. dubna 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

z 2. mimořádného jednání Rady města Březová, které se konalo dne 29.4.2013 v 18.30 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

1.Jmenování ověřovatelů: p.Šafnerová, p.Brandl

2. Program:
a) Zadávací dokumentace - Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů
b) Jmenování členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na podlimitní zakázku - Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů
c) Zrušení usn.RM č.80/09 - smlouva o zřízení věcného břemene na pozemky v k.ú.Březová - umístění distribuční soustavy energ.zařízení
d) Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemky v k.ú.Březová - umístění distribuční soustavy energ.zařízení
e) Smlouva o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.142/13
RM schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky v rámci operačního programu Životního prostředí, prioritní osa 2, opatření 2.1.3 - Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. §38 zák.č.137/2006 Sb., v platném znění. Zadávací dokumentace podle ust. §44 zák.č.137/2006 Sb. vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. RM rovněž schvaluje uzavření příslušných smluv v rámci schválené a podepsané žádosti z 26 výzvy OPŽP na projekt "Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů" a pověřuje starostu města podpisem.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.143/13
RM schvaluje v souladu s §71 odst.1 a 3 zák.č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění členy sloučené komise pro otevírání obálek a hodnotící komise k posouzení a hodnocení nabídek na projekt "Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů":
1. Šafnerová Květoslava - místostarostka
2. Jiříček Jan - člen rady města
3. Nový Ladislav - člen rady města
4. Smíšek Petr - vedoucí dopravy
5. Zubr Martin - ekonom města

náhradníci
1. Brandl Josef - člen rady města
2. Szolar Lukáš - člen zastupitelstva města
3. Ing.Fridrich Jan - člen finančního výboru
4. Bc.Fajt Jakub - vedoucí odboru SMM MěÚ
5. Bělíček Jaroslav - pracovník MěÚ na úseku dotací

V souladu s §76 odst.2 zák.č.137/2006 Sb. a na základě uzavřené mandátní smlouvy ze dne 26.2.2013 schvaluje RM jako poradce a tajemníka uvedené komise mandatáře Mgr.Janocha Stanislava, advokáta spol.BlueFort s.r.o. V souladu s §75 odst.4 zák.č.137/2006 Sb. se jednání hodnotící komise zúčastní rovněž Bc.Pehanič Michal, ředitel spol.Služby města Březová s.r.o., který zajišťoval koordinaci a součinnost jednotlivých subjektů v rámci celého projektu o poskytnutí podpory výše uvedeného programu
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.144/13
RM ruší své usnesení č.80/09, kterým bylo schváleno uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky v k.ú.Březová - umístění distribuční soustavy energetického zařízení (ČEZ Distribuce a.s. nyní předložil novou smlouvu, kde jsou uvedeny pozemky jiné než v původním návrhu smlouvy).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.145/13
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č.39/1, 40/1, 41/32, 51 a 505/1 v k.ú.Březová u Sokolova s ČEZ Distribuce a.s., Děčín, spočívající v umístění distribuční soustavy energetického zařízení c297 Březová, Město, vVN IV-12-0000115-802-REA. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.146/13
RM schvaluje uzavření Smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby ZS/3209/HS/2013 - "Cyklotrasa CT3 - úsek 109 stezka pro pěší a cyklisty Mýtina - most R6 (směr Březová)" na p.p.č.1040/37 v k.ú.Rudolec u Březové mezi Městem Březová a Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Zapsala: Jana Kašparová
Jednání bylo ukončeno v 19.00 hodin

Ověřili: Květoslava Šafnerová, Josef Brandl

Schválil: Miroslav Bouda – starosta města

Přečíst »30.4.2013  

4. jednání RM Březová dne 15. dubna 2013

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 4. jednání Rady města Březová, které se konalo dne 15.4.2013 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ
Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

1.Jmenování ověřovatelů: p.Šafnerová, p.Nový

2. Kontrola úkolů:
K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 3. zasedání ZM (29.4.2013)
b) Směrnice č.1/2013 - "Opravné položky"
c) 2. rozpočtové opatření v roce 2013

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 8.4.2013
b) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 8.4.2013

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 3.4.2013
b) Zápis z jednání komise pro integrované obce ze dne 18.3.2013
c) Zápisy z jednání komise kulturní ze dne 13.3. a 10.4.2013
d) Zápis z jednání komise sportovní ze dne 27.3.2013
e) Zápis z jednání komise výstavby ze dne 10.4.2013

6. Různé:
a) Pronájem nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova - p.Hrnčířová
b) Prodloužení pronájmu nebyt.prostor v čp.131 nám.Míru - City s.r.o.
c) Záměr prodloužení pronájmu nebyt.prostor v čp.136-137 nám.Míru
d) Záměr prodloužení pronájmu nebyt.prostor v čp.136 nám.Míru
e) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova
f) Výpověď z nájmu nebytových prostor v čp.230 nám.Míru - restaurace
g) Přidělení bytu č.5 v čp.120 ul.Komenského - sl.Šťuková D.
h) Nájemní smlouva se Sokolovskou vodárenskou s.r.o. Sokolov
i) Prodloužení termínu pro předložení kol.rozhodnutí - manž.Krauzovi
j) Zrušení usnesení RM č.113/13 - prodej půdních prostor čp.131-135
k) Zrušení usnesení RM č.93/13 - fin.dar pro Sociální služby Kynšperk
l) Finanční dar pro Sociální služby Kynšperk n.O.
m) Kupní cena stavebních parcel v lokalitě Drahotín na p.p.č.483/1
n) Zrušení usn.RM č.32/13 a usn.ZM č.6/13 - převod bytu č.2 v čp.349
o) Prodej bytu č.2 v čp.349 ul.Okružní - p.Pešinová J.
r) Dodavatel akce "Rekonstrukce ul.Sklářská" - EUROVIA CS K.Vary

7. Bere na vědomí:
a) Inventarizační zpráva za rok 2012
b) Zápis z pracovního setkání s Policií Sokolov-venkov a Městskou policií ze dme 8.4.2013
c) Výkazy činnosti strážníka Městské policie za uplynulé období
d) Objednávka ČEZ a.s. na reklamu a propagaci ve výši 100.000,--Kč
e) Informace o splácení úvěru MAS Sokolovsko, kde je ručitelem město Březová, na projekt "Obnova reliktů Slavkovského lesa"
f) Dopisy od p.Jany Beitlové z 3.4.2013 a 9.4.2013 adresovné Radě města a návrh na odpověď

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.117/13
RM doporučuje ZM schválit tento program zasedání (29.4.2013)
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 2. rozpočtové opatření v roce 2013
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.118/13
RM schvaluje Směrnici č.1/2013 - Opravné položky.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.119/13
RM doproručuje ZM schválit 2. rozpočtové opatření v roce 2013.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.120/13
RM souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola, Komenského 11 v celkové výši 42.373,57 Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.121/13
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního příspěvku pro FK Olympii Březová na činnosti ve výši 80.000,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.122/13
RM schvaluje p.Obořilové Vladislavě bytem Březová, Hlavní čp.103 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem otce ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.123/13
RM schvaluje přednostní přidělení prvního uvolněného bytu o velikosti 1+3 p.Rakašovi Františku bytem Březová, Hlavní čp.102. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po předložení potvrzení z katastru nemovitostí o převodu bytové jednotky čp.102 ul.Hlavní.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.124/13
RM doporučuje ZM neschválit záměr prodeje části pozemku p.č.346/1 o výměře cca 30 m2 v k.ú.Březová u Sokolova.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.125/13
RM doporučuje ZM zrušit usnesení č.56/12, kterým byl schválen záměr prodeje části pozemku p.č.651/22 o výměře cca 197 m2 v k.ú.Kamenice u Březové.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.126/13
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.651/22 o výměře 197 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 2,--Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2014.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.127/13
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova na Březové (dámská posilovna) p.Hrnčířové Zuzaně bytem Březová, nám.Míru čp.131 na dobu 5 let tj. od 1.5.2013 do 30.4.2018. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.128/13
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.131 nám.Míru firmě CITy s.r.o. na dobu 5 let tj. od 1.5.2013 do 30.4.2018. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.129/13
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.136-137 nám.Míru (prodejna občerstvení a večerka).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.130/13
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.136 nám.Míru (kadeřnictví).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.131/13
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova (původně šicí dílna).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.132/13
RM schvaluje přidělení bytu č.5 o velikosti 1+2 v čp.120 ul.Komenského sl.Šťukové Dagmar bytem Březová, gen.Svobody čp.315. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy po složení příslušné kauce.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.133/13
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Sokolovskou vodárenskou s.r.o.Sokolov (pronajímatel) a Městem Březová (nájemce) na pronájem budovy (stavba technického vybavení) na pozemku p.č.49 v k.ú.Březová u Sokolova na dobu neurčitou, za cenu 11.000,--Kč/rok. RM pověřuje starostu města odpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.134/13
RM doporučuje ZM schválit prodloužení termínu pro předložení kolaudačního rozhodnutí stavby rodinného domu v Kamenici do 31.1.2014 manželům Nikole a Karlovi Krauzovým trvale bytem Lomnice, Novolomnická čp.169.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.135/13
RM ruší své usnesení č.113/13 - prodej půdních prostor v čp.131-135 na nám.Míru.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.136/13
RM ruší své usnesení č.93/13 - finanční dar pro Sociální služby Kynšperk n.O. ve výši 4.000,--Kč (administrativní chyba při přepisu).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.137/13
RM schvaluje poskytnutí finančního daru pro Sociální služby Kynšperk nad Ohří na činnnost ve výši 2.000,--Kč. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.138/13
RM doporučuje ZM schválit kupní cenu stavebních parcel v lokalitě Drahotín na p.p.č.483/1 v k.ú.Březová u Sokolova ve výši 802,--Kč/m2.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.139/13
RM ruší své usn.č.32/13 a doporučuje ZM zrušit usn.č.6/13 ve věci převodu bytové jednotky č.2 v čp.349 v ul.Okružní z p.Jitky Pešinové na p.Evu Pešinovou.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.140/13
RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č.2 v čp.349 ul.Okružní p.Jitce Pešinové bytem Březová, Okružní čp.165 za cenu 510.000,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.141/13
V souladu se zák.č.137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavby "Rekonstrukce komunikace a chodníků ve Sklářské ul. Březová ", RM schvaluje jako dodavatelé akce společnost EUROVIA CS, a.s. závod Karlovy Vary, Sedlecká 72. RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
hlasováno: 5 pro

Zapsala: Jana Kašparová
Jednání bylo ukončeno v 17.00 hodin

Ověřili: Květoslava Šafnerová, Vladimír Nový

Schválil: Miroslav Bouda – starosta města

Přečíst »17.4.2013