Výroční zpráva za rok 2012 o poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb.

V roce 2012 bylo doručeno MěU Březová 7 písemných žádostí o podání informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Jednalo se o zaslání investičního plánu města pro rok 2012, dále plán investic s řešením bezbariérovosti v r. 2012, vyplnění dotazníku k veřejným zakázkám a dotazníku k diplomové práci na téma dotace. Dále jsme poskytovali údaje o spotřebě el. energie pro město, sdělili jsme cenu za vydávání březovského zpravodaje a poskytli jsme informace k přesnému názvu našeho úřadu a dalších úřadů místně příslušných.

Během roku pracovníci MěÚ poskytovali dále ústní informace občanům v mezích uvedeného zákona.

Jana Kašparová, tajemnice MěÚ

25.2.2013