2. jednání RM Březová dne 10. února 2014

USNESENÍ - ZÁPIS
z 2. jednání Rady města Březová, které se konalo dne 10.2.2014 v 15.00 hodin v kaceláři tajemnice MěÚ Březová


Přitomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

Omluvena: p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Nový

2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Organizační schéma Městského úřadu k 1.2.2014
b) Směrnice č.2/2014 - o bezpečnostní politice a povinnostech zaměstnanců při používání výpočetní techniky a informačních systémů MěÚ Březová
c) Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie

4. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 29.1.2014
b) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 15.1.2014

5. Různé:
a) Vyřazení identifikovaného zbytného majetku města
b) Nájemné v nebytových prostorách města pro rok 2014
c) Jistina u nově přidělovaných bytů v majetku města
d) Přidělení bytu č.11 o velikosti 1+2 v čp.120 - p.Perner J.
e) Smlouva o dílo s firmou de WOLF GROUP s.r.o. na rok 2014
f) Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb
g) Smlouva a Výzva na realizaci dotačních akcí "Regenerace zeleně na náměstí ve městě Březová" a "Obnova a modernizace zahrady MŠ Komenského 11, Březová"
h) Komise pro výběr dodavatele služeb akcí "Regenerace zeleně na náměstí ve městě Březová" a "Obnova a modernizace zahrady MŠ Komenského 11, Březová"
i) Zadávací podmínky pro veřejnou zakázku "Multifunkční centrum Březová, 2.etapa"
j) Komise pro výběr dodavatele na stavební akci "Multifunkční centrum Březová 2.etapa"
k) Záměr pachtu části pozemku p.č.421/47 v k.ú.Březová
l) Smlouva o pronájmu sportovního areálu v Rudolci
m) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Petráková
n) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Škrabák
o) Zplnomocnění Mgr.Daneše J. k vyřízení stavebního povolení
p) Darovací smlouva se Sokolovskou uhelnou, právní nástupce a.s. - kulturní program při konání "Městského sportovního plesu"
r) Podnájem v nájmu bytu č.2 na nám.Míru čp.136 - p.Karkoš
s) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inž.sítě na pozemcích v katastru obce Rudolec

6. Bere na vědomí:
a) Návrhy na ocenění pedagogického pracovníka ke Dni učitelů
b) Výroční zpráva za r.2013 o činnosti MěÚ v oblasti poskytování informací podle zák.č.106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím)
c) Zpráva o vyřízených stížnostech za rok 2013
d) Odpovědi na dopis starosty ve věci posouzení možnosti fin.podpory systému MHD
e) Zápisy z porad MAS Sokolovsko o.p.s. ze 7.1.2014 a 21.1.2014
f) Zápis z pracovního setkání s Policií Sokolov-venkov a Městskou policií Sokolov ze dne 3.2.2014
g) Informace k poptávkovému řízení na svoz dětí do ZŠ Březová
h) Pracovní zasedání zastupitelstva města k rozpočtu na rok 2014 - 24.2.2014 v 17.00 hodin

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.13/14
RM schvaluje organizační schéma Městského úřadu Březová k 1.2.2014.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.14/14
RM schvaluje Směrnici č.2/2014 - O bezpečnostní politice a povinnostech zaměstnanců při používání výpočetní techniky a informačních systémů MěÚ Březová.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.15/14
RM schvaluje Dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.16/14
RM schvaluje p.Simoně Rakašové bytem Březová, Komenského čp.121 finanční příspěvek ve výši 2.500,--Kč. Příspěvek bude použit na pokrytí nákladů spojených s nákupem ošacení pro syna a dceru.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.17/14
RM schvaluje p.Zdeňce Macháčkové bytem Březová, Okružní čp.174 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.18/14
RM schvaluje p.Dagmar Válkové bytem Březová, Dvořákova čp.149 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem syna ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.19/14
RM schvaluje ceník služeb pro seniory: jednotlivé služby (nákup, donáška oběda atd.) 15,--Kč (úkon) úklid a domácí práce (mytí oken, převlékání postele, žehlení prádla atd.) 100,--Kč (hodina) praní prádla 50,--Kč (kg)
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.20/14
V souladu se Směrnicí č.2/2011 - O inventarizaci RM schvaluje vyřazení identifikovaného zbytného majetku města na základě zjištění DIK při inventarizaci majetku a závazků za rok 2013 likvidací: účet 02810 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 243.953,48 Kč, účet 02210 - Dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací hodnotě 64.740,--Kč.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.21/14
RM schvaluje nenavyšování nájemného v nebytových prostorách o inflaci pro rok 2014 a ponechat stejnou výši jako v roce 2013.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.22/14
V souladu se zák.č.89/2012 (nový Občanský zákoník)RM schvaluje vybírání bezúročné jistiny ve výši 5ti násobku měsíčního nájmu v bytech města. Jistina bude vrácena po roce užívání bytu (nájemní smlouva bude uzavírána pouze na rok a poté případně prodloužena) a bude z ní odečten případný dluh nájemníka.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.23/14
RM schvaluje přidělení bytu č.11 od velikosti 1+2 v čp.120 ul.Komenského p.Janu Pernerovi bytem Příčná čp.228. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistiny.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.24/14
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou WOLF GROUP s.r.o. Cheb na deratizaci, dezinfekci a desinsekci pro krytí potřeb hygienické, zdravotně i morálně bezpečné provozovatelnosti objektů a veřejného prostranstí pro katastr města Březová na rok 2014. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.25/14
RM schvaluje uzavření Dohody o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb s Českou poštou s.p. Praha 1. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné Dohody.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.26/14
RM schvaluje Smlouvu a Výzvu na realizaci dotačních akcí "Regenerace zeleně na náměstí ve městě Březová" a "Obnova a modernizace zahrady MŠ Komenského 11, Březová". RM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.27/14
V souladu se zák.č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách RM schvaluje komisi pro výběr dodavatele služeb na akci "Regenerace zeleně na náměstí ve městě Březová" a na akci "Obnova a modernizace zahrady MŠ Komenského 11, Březová" v tomto složení:

Členové komise:
1. Ing.Milena Nováková
2. Květoslava Šafnerová - místostarostka
3. Jan Jiříček - člen rady města
4. Josef Brandl - člen rady města
5. Jaroslav Bělíček - referent odboru SMM

Náhradníci:
1. Martin Zubr - ekonom města
2. Vladimír Nový - člen rady města
3. Bc.Jakub Fajt - vedoucí odboru SMM

Právní poradce ve věcech problematiky veřejných zakázek, bez hlasovacího práva Mgr.Miloslav Holek, právník společnosti ABRI s.r.o.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.28/14
V souladu se zák.č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách RM schvaluje:
a) Zadávací dokumentaci, včetně její přílohy č.2 "obchodní podmínky" na akci "Multifunkční centrum Březová - 2.etapa, stavební část"
b) Zadání a zveřejnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Multifunkční centrum Březová - 2.etapa, stavební část", zadané v otevřeném řízení dle §21 odst.1 písm.a) a §27 zák.č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.29/14
V souladu se zák.č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách RM schvaluje komisi pro výběr dodavatele stavebních prací na akci "Multifunkční centrum Březová 2.etapa" v tomto složení:

Členové komise:
1. Vladimír Nový - člen rady města
2. Jarmila Tůmová - stavební technik
3. Ing.Petr Potužák - autorizovaný stavební inženýr
4. Květoslava Šafnerová - místostarostka
5. Bc.Jakub Fajt - vedoucí odboru SMM

Náhradníci: 1. Jan Sobotka - projektant, stavební technik
2. Petr Volmut - stavební technik
3. Martin Zubr - ekonom města
4. Rudolf Šubrt - stavební technik
5. Jan Jiříček - člen rady města
Právní poradce ve věcech problematiky veřejných zakázek, bez
hlasovacího práva Mgr.Miloslav Holek, právník společnosti ABRI s.r.o.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.30/14
RM schvaluje záměr pachtu části pozemku p.č.421/47 o výměře 5010 m2 v k.ú.Březová u Sokolova - prodloužení smlouvy do 31.12.2014.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.31/14
RM schvaluje uzavření Smlouvy o pronájmu sportovního areálu v obci Rudolec za účelem pořádání kulturně společenských a sportovních akcí. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.32/14
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 14.052,--Kč s p.Ivanou Petrákovou bytem Březová, Komenského čp.122. Dluh je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 7,9,11/2013 a poplatku z prodlení. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.33/14
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 79.195,--Kč s p.Petrem Škrabákem bytem Březová, Komenského čp.121. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za
měsíce 11,12/2011, 1,3,5/2012, 2-12/2013, vyúčtování topné sezony za roky 2010,2011,2012 a poplatku z prodlení (od měsíce dubna 2014 v 80 měsíčních splátkách ve výši 1.000,--Kč).
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.34/14
RM schvaluje zplnomocnění Mgr.Daneše Jiřího ke všem administrativním úkonům spojených se zajištěním stavebního povolení na realizaci "Multifunkčního hřiště na p.p.č.15/1 v k.ú.Březová". RM pověřuje starostu města podpisem příslušné plné moci.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.35/14
RM schvaluje darovací smlouvu se Sokolovskou uhelnou, právní nástupce a.s. Sokolov. Předmětem smlouvy je peněžní dar ve výši 10.000,--Kč na zajištění kulturního programu při konání "Městského sportovního
plesu". RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.36/14
RM schvaluje podnájem v nájmu bytu č.2 na nám.Míru čp.136 (nájemce p.Karkoš) pro p.Blanku Brabcovou bytem Březová, část Rudolec čp.34 od 1.3.2014 do 30.9.2014 s tím, že již další podnájem v nájmu nebude
schválen.
hlasováno: 3 pro, 1 se zdržel

Usnesení č.37/14
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p.č.68/1, 960/4 a 1031/4 v k.ú.Rudolec u Březové mezi Městem Březová a Telefonica Czech Republic a.s., zastoupenou ŠINDY a.s. z důvodu stavby "16010-026875 Březová - Rudolec, demontáž podpěr ČEZ". RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 4 pro

Jednání bylo ukončeno v 17.00 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová

Ověřili: Jan Jiříček, Vladimír Nový

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

26.2.2014