5. mimořádné jednání RM Březová dne 26. května 2014

USNESENÍ - ZÁPIS

z 5. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 26.5.2014 od 19.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová


Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

Ověřovatelé: p.Šafnerová, p.Nový

Program jednání:
a) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury

Usnesení č.167/14
RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury na podprogram Informační centra veřejných knihoven v rámci programu Veřejné informační služby knihoven (VISK3) ve výši 26.000,--Kč na projekt „MARC21 pro Městskou knihovnu Březová“.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 19.20 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Šafnerová Květoslava, Nový Vladimír 

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

27.5.2014