Novoroční slovo starosty

Novoroční slovo starosty

Vážení a milí spoluobčané.
Před několika dny jsme společně přivítali nový rok. Přelom roku bývá vhodnou příležitostí jednak k určitému bilancování, zamýšlení nad rokem minulým, co se nám v něm podařilo, co se podařilo méně a co se naopak nezdařilo, a také k jakémusi pohlédnutí vstříc roku novému, kdy si dáváme různá předsevzetí či plánujeme, čeho bychom v roce novém rádi dosáhli. Pokusím se dnes v tomto mém „novoročním slovu“ o něco podobného z pohledu činnosti radnice a života našeho města. Protože život Březové a s tím spojené spektrum činností radnice jsou velmi, velmi „košaté“, pokusím se tento pohled do roku uplynulého a nadcházejícího strukturovat jednak z pohledu běžného, provozního života a z pohledu investičního, rozvojového.
Začněme tentokrát v okolí Březové, v našich přidružených vesničkách. Co se týká Kamenice, která je oblíbeným výletním místem nejen Březováků, radnice vnímá nebývalý zájem široké veřejnosti o znovuobnovení provozu „vycházkového pohostinství“ v této vesničce. Na řešení již řadu měsíců pracujeme a věřím, že v roce 2015 se věc výrazně posune a občané se v dohledné době opět budou moci na svých procházkách zastavit na nějaké „občerstvovací“ zastávce. V kamenické lokalitě plánujeme také některé pozemkové úpravy, budeme usilovat o scelování či směnu některých pozemků s cílem zajistit turistickou a cykloturistickou přístupnost z Kamenice na Rovnou, Lobzy či Kostelní Břizu. Řešení pozemkových záležitostí plánujeme také v Kostelní Bříze, kde bychom rádi získali od státu do majetku města především místní náves, kde jsme v minulém roce vystavěli odpočinkovou pergolu pro místní i výletníky. V Kostelní Bříze nás také čeká rekonstrukce veřejného osvětlení či zřízení přístupové cesty pro pěší od stávajícího parkoviště do centra obce. Radnice bude nadále vycházet vstříc zájemcům o svatební obřad v místním Kostele sv. Petra a Pavla a v této souvislosti budeme i nadále spolupracovat s majitelem kostela, Nadací pro děti, kterou budeme také podporovat jednak v rámci poikračování rekonstrukce místního kostela a jednak v rámci organizace místního kulturně společenského života, kupříkladu slavnosti Dne Kostelní Břízy apod. Čeká nás zde také řešení oplocení zámeckého parku, neboť zde dochází ke škodám na dřevinách ze strany divoké zvěře. V obci určitě podpoříme zachování základních služeb, zejména provoz místního obchůdku.
I v Arnoltově je před námi řešení majetkoprávních vztahů u některých pozemků, zejména mezi stávajícími rodinnými domy. Tyto bychom rádi odkoupili od nynějšího soukromého majitele a poskytli je k užívání místním obyvatelům. Nedořešené vlastnictví pozemků je prozatím také u tzv. Královské cesty mezi Arnoltovem a Kostelní Břízou a i zde bychom rádi dospěli k nějakému posunu stávajícího stavu. V Rudolci jsme poměrně masivně investovali v nedávné minulosti a dalo by se říci, že dlouhodobé cíle jsou zde splněny. Vystavěli jsme hospodářskou budovu, dále společenskou budovu, tzv. stodolu, hotové je hřiště s umělým povrchem a vyřešena je přeložka bodů veřejného osvětlení. V budoucnu se pokusíme postupně řešit požadavek místních na vybudování chodníků v centru a dlouhodobější vizí je výstavba barokní kaple obdobné jako na Kamenici. Nadále budeme také podporovat a pracovat na revitalizaci místní tzv. rokle a v rámci dotačních titulů bychom rádi zrealizovali zřízení turistické ubytovací kapacity v budově místního pohostinství. Na tuto akci již máme dokonce stavební povolení. A samozřejmě budeme dále podporovat rozvíjející se místní kulturní, sportovní a společenský život, který již přinesl řadu nových či staronových tradic. Mezi ty nejvýznamnější zcela jistě patří regionálně největší country folk festival Rudolecký kotlík.
V Černém Mlýně budeme pokračovat v plánovaném prodloužení chodníků, které je ve fázi očekávání stavebního povolení, a budeme hledat dotační možnosti pro výstavbu kanalizace a ČOV. Na kanalizaci bude v budoucnu potřeba napojit i postupně vznikající výrobní zónu v bývalých kasárnách.
V lokalitě Lobzy by jistě občané uvítali znovuobnovení občerstvení. Toto je však v kompetenci a zájmu majitele objektu, město ho jen těžko může k provozu nutit. Je však zřejmé, že provozovat obdobnou živnost, byť i jen sezónně, v obdobné lokalitě je ekonomicky spíše těžko udržitelné, a to i ve vztahu k poměrně přísné související legislativě.
Naší snahou v budoucnu bude zvýšit turistickou návštěvnost všech našich přidružených vesniček i tzv. zaniklých vsí v rámci stejnojmenného projektu. Zájem veřejnosti, výletníků a turistů o tyto lokality jasně signalizuje např. zájem o nedávno opětovně vydanou publikaci Březová – brána do Slavkovského lesa.
Pro Březovou i všechny přidružené lokality máme schválenou vizi v podobě Programu rozvoje města, která se promítá i do právě zpracovávaného nového územního plánu, který na desítky let bude řešit území z titulu výstavby, služeb, infrastruktury, energetiky, průmyslu a zemědělství.
V samotné Březové jsme v uplynulém roce dokončili celou řadu dlouhodobých investičních vizí a plánů. Především byl po dlouhé řadě let postupné výstavby konečně otevřen březovský hřbitov. Již v příštím roce však budeme muset pro obrovský zájem začít pracovat na plánech k jeho zkapacitnění, připravovat budeme také zřízení obřadní síně.
Naši fotbalisté se vloni dočkali nového hřiště s umělým povrchem, stejně jako oprav stávajících šaten. Nyní budeme pokračovat v přípravě akce „Náhradní fotbalové hřiště“. Čeká nás především náročné tzv. vynětí pozemků z půdního fondu se souvisejícími náhradami.
Z hlavní části je dokončeno zateplení budovy radnice, pro provoz našeho MH byly pořízeny nové skladovací haly. S dotační podporou byl pořízen nový zametací vůz, nyní nás čeká nás také postupná výměna dožité techniky.
V novém roce nás s největší pravděpodobností bude letos čekat druhá nejrozsáhlejší investiční akce poslední doby, tedy druhá etapa přestavby kulturního domu. Přestavba kina, zřízení nových prostor pro knihovnu a menších „kongresových“ prostor bude stát několik desítek milionů korun, radnice každým dnem očekává klíčové rozhodnutí o přidělení dotace na tuto akci.
Velkým soustem nejen v novém roce bude také zateplení veřejných budov (1. stupeň ZŠ, mateřské školy, pečovatelský dům atd.).
Samozřejmě budeme pokračovat v dalších postupných opravách komunikací včetně zřizování nových parkovacích míst, po kterých volají občané v řadě březovských lokalit. Zde opě-tovně prosím občany o trpělivost, každý jistě vidí, že na řešení silnic i parkovišť postupně pracujeme (viz vloni ulice Lipová či Hlavní) a na všechny postupně dojde.
Nově musí město zajistit svoz či prostor pro sběr bioodpadu a opětovně se pustíme do nově pojatého projektu kompostování ve městě. Plánujeme jej situovat do prostor bývalé ČOV, a současně s tím přesunout stávající nevzhlednou nedalekou sběrnou ohradu.
Velmi slibně se rozjela výstavba rodinných domů na Drahotíně a radnice již připravuje další lokalitu pro výstavbu na Výsluní. I v roce 2015 se bude na tomto projektu, o který je mezi budoucími stavebníky zájem, intenzivně pracovat.
Připravujeme také revitalizaci stávající pěší zóny s navazujícími prostorami, v první fázi zadáme zpracování příslušné studie. Stávající pěší zóna již slouží dvacet let a je třeba provést řadu úprav z titulu zeleně i komunikačního systému, i v návaznosti na vchod do budovy bývalého prvního stupně ZŠ.
Též je třeba operativně vyřešit komunikaci nad autobusovým nádražím, kde dochází k nebezpečným situacím, či parkování u zdravotního střediska, včetně revitalizaci celého tohoto území (parčík atd.).
Investičně se Březové a jejích integrovaných částí týká i činnost Sokolovské vodárenské společnosti. Na území města bude probíhat celá řada investičních i údržbářských prací, hlavní akcí u nás bude v roce 2015 výměna technologie ČOV na Kostelní Bříze, proběhne též řada dílčích oprav rozvodů s hydranty a uzávěry v komunikacích. Snahou bude dostat do realizace ČOV na Černém Mlýně, pokud se nepodaří získat dotaci pro město. Do budoucna je také pro naši radnici prioritou výstavba nového vodojemu na Kamenici.
V oblasti kulturního života nás v roce 2015 opět čekají tradiční akce, ke kterým patří soutěže Porta či Březovský Lístek, dále tradiční jarní slavnosti Stavění a Kácení máje, již brzy to bude Setkání harmonikářů, zapomenout nelze na tradiční Setkání Březových, které se letos uskuteční v Březové u Uherského Brodu na Moravě.
V rámci sportovního života bude jednou v hlavních akcí v roce 2015 soutěž Mistrovství Evropy v biketrialu, takže občané budou mít opět možnost na vlastní oči spatřit umění nejlepších cyklotrialových jezdců kontinentu. Chybět nebudou ani všechny již tradiční sportovní aktivity v podobě různých turnajů, turistických výšlapů, cyklovýšlapů a celá řada dalších aktivit, které snad ani nelze všechny vyjmenovat.
Velkým vytýčeným úkolem bude snaha tlačit provozovatele MHD ke změně koncepce dopravy. Radnice se již řadu let snaží, zatím bohužel s nulovým výsledkem, k návratu k okruhové koncepci březovské linky, s obsluhou nákupních center či koupaliště na Michalu.
Za zmínku jistě stojí i podpora naší jednotky SDH. Její provoz je poměrně finančně nákladný, avšak činnost jednotky je zcela určitě smysluplná a potřebná záležitost z titulu ochrany obyvatel a majetku. Naše zásahová jednotka je v současnosti moderně vybavená na profesionální úrovni.
Z titulu regionálního rozvoje budeme prosazovat propojení trasy pro pěší a turisty z Březové směrem na Rudolec a směrem k Novině, a také směrem k restauraci na golfu a dále chce-me usilovat o zahájení prací na trase pro pěší a cyklisty směrem do Dolního Rychnova.
Intenzivně chceme hledat spolupráci s okolními obcemi pro společné regionální projekty v oblasti sportu a kultury. Příkladem může být např. spolupráce v rámci výstavby lyžařské sjezdovky aj.  
Pokud nám bude příznivě nakloněna „dotační štěstěna“, bude mít radnice vskutku plné ruce práce. Vždyť jen 2. etapa přestavby kulturního domu a zateplení budovy prvního stupně ZŠ jsou investice v objemu téměř 50 milionů korun. Řada dalších dotačních příležitostí se nabízí u fondů SFŽP.
Jak je vidět, práce rozhodně nebude málo. Díky „příjemným“ příjmům z provozu nedaleké skládky, při vhodném čerpání dotačních titulů, se však i v roce 2015 podaří všechny plánované akce finančně pokrýt bez nutnosti významného zadlužování města. Stále udržujeme zdravý stav, kdy úvěrově vykrýváme pouze dotační akce, které je nutno tzv. předfinancovat, kdy úvěr je následně splacen z obdržené dotace a nepředstavuje tedy zátěž příštích rozpočtů. I úrokové míry jsou v současné době na tak nízké úrovni, že dočasné úvěrování je nákladově zcela zanedbatelné. Práce na konkrétním rozpočtu města pro rok 2015 jsou v samotném finále, nyní bude tento materiál ještě zpřesněn podle výsledků hospodaření za rok 2014 a podle skutečně obdržených dotačních titulů či příslibů, a v nejbližší době bude předložen k projednání a schválení ZM.
Tolik tedy alespoň to nejzákladnější, co nás v novém roce čeká z hlediska plánování a financování. V závěru mého sloupku mi ještě dovolte popřát mnoho zdraví, štěstí a pracovních i osobních úspěchů všem spoluobčanům a pracovníkům radnice pak také mnoho sil a optimismu.
Miroslav Bouda, starosta města

7.1.2015