3. jednání ZM Březová dne 21. března 2016

Usnesení

z  3. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 21.3.2016 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ


Členové zastupitelstva

1.Volí: Návrhovou komisi ve složení: p.Strnadová, p.Boukal, Bc.Nikodém

2.Projednali:
2.1. Navržený program 3. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. Rozpočet města na rok 2016, pravidla rozpočtového procesu v roce 2016 a střednědobý výhled rozpočtu (rozpočtový výhled) na roky 2017-2020
2.7. Různé: a) Dohoda o uznání a úhradě dluhu

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.14/16
ZM schvaluje tento program 3. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Rozpočet města na rok 2016, pravidla rozpočtového procesu v roce 2016 a střednědobý výhled rozpočtu (rozpočtový výhled) na roky 2017-2020
8. Různé

Usnesení č.15/16
ZM schvaluje rozpočet na rok 2016 dle předloženého návrhu: příjmy 77.106.750 Kč, provozní výdeje 70.689.900 Kč, kapitálové výdaje 12.782.000 Kč, financování 6.365.150 Kč (splátky úvěrů 49.120.000 Kč, použití vlastních prostředků minulých let 55.485.150 Kč).
ZM schvaluje pravidla rozpočtového procesu v roce 2016.
ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu (rozpočtový výhled) na roku 2017-2020.

Usnesení č.16/16
ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 20.288,--Kč s p.P.J. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 5-10/2015. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné Dohody.

Schválili:   
Miroslav Bouda, starosta města
Jan Jiříček, místostarosta města

Březové dne 22.3.2016

Zapsala: J.Kašparová  

22.3.2016