O čem se mluví po Březové

Kontroly parkování se staly terčem kritiky

Není žádným tajemstvím, že se státní policie s ne­bývalou aktivitou zaměřuje v poslední době v ob­lasti dopravy mimo jiné na dodržování pravidel pro parkování, a to nejen na Březové, ale dá se říci v celém regionu. Protože po Březové už delší dobu kolují v této souvislosti nejrůznější „zaruče­né informace“, rád bych se k této problematice alespoň krátce vyjádřil.

Pravdou je, že Police ČR si nyní svým způsobem důsledněji plní své povinnosti, i když mnohým občanům to může být divné, když problemati­ka správného parkování se mnoho a mnoho let v našem městě policií prakticky neřešila, alespoň ne v úrovni tak intenzivních kontrol jako v sou­časné době. Všichni víme, že komunikační systém na Březové, resp. jeho parametry, jsou poplatné své době, a tak parkování v rozporu se silničním zákonem je na Březové již velmi dlouho jakousi zvykovou záležitostí, a najednou policie velmi dů­sledně upozorňuje a mnohdy i pokutuje nedodr­žování silničního zákona. Je však nutno uznat, že určité části a úseky komunikací na Březové byly svým způsobem neprůjezdné či mnohdy až ne­bezpečné (viz např. u požární zbrojnice, kde vy­jíždějí hasičské vozy na zásahy po ulici Okružní, nebo velmi nepřehledné až nebezpečné situace u křižovatek Smetanova - Okružní , Dvořákova - Okružní atd). Na druhou stranu se lze ptát, zda po­licie nepřistupuje k této otázce až příliš striktně. Neumím si například představit, kdyby se začaly takto přísně kontrolovat také místní tzv. obslužné komunikace za domy. Radnice je nicméně v po­slední době často dotazována, jak bude tuto si­tuaci řešit.

Každý soudný člověk musí vidět, že radnice se pro­blematikou zabývá a že na Březové se v nedávné době vystavělo mnoho nových parkovacích míst, že se též postupně rekonstruují komunikace tak, aby tady možnost parkování byla, a v neposlední řadě se investuje spousta prostředků do celé řady dalších nových projektů pro navýšení parkova­cích kapacit. Při výstavbě parkovišť však mnohdy dochází k tomu, že se samotní nájemníci či členo­vé společenství vlastníků u svých domů nedokáží domluvit, a pak je prakticky nemožné stav par­kování u takových domů řešit. V dohledné době bude též provedena další změna dopravního zna­čení, to znamená, že vzniknou nové jednosměrné úseky, konkrétně v ulici Havířská a v části ulice Okružní v horní části Březové, a tímto opatřením dojde k „legalizaci“ parkování v těchto ulicích. Bo­hužel, každá taková dopravní změna musí projít svojí „byrokracií“ (stanovisko dopravní policie, související projektová dokumentace atd.).

Celá záležitost byla nicméně konzultována s vede­ním policie i se samotnými výkonnými články, tedy policisty vykonávající službu v ulicích, a tito přislíbili, že budou radnici informovat o případných dalších rozsáhlejších kontrolních akcích týkajících se parko­vání u domů.

V každém případě tato situace není radnici lhos­tejná a jen v tomto a následujícím roce bude­me vkládat spoustu finančních prostředků jak do oprav a renovací stávajících komunikací, tak do posílení parkovacích kapacit. Při dnešní mo­torizaci, kdy jedna rodina vlastní nezřídka několik aut, je však naivní se domnívat, že pro všechna auta všech rodin v domě lze zajistit parkování „pod oknem“. Nicméně s využitím systému jedno­směrek a zbudováním tzv. odstavných parkovišť k dalšímu celkovému navýšení „legální“ parkovací kapacity dojde.

Samozřejmě platí nabídka radnice pro majitele domů, že jsme připraveni především materiálně pomoci s úpravou stávajících parkovacích plác­ků, ostatně pár vzorových případů už po městě existuje. Opětovně pak prosím o trochu shovíva­vosti a trpělivosti, neboť jsme přeci jen limitováni finančními možnostmi či kapacitami projektantů.

 

K přemístění tzv. dolní zastávky MHD

Přemístění tzv. dolní zastávky a související změna vedení trasy MHD vyvolala u části obyvatel nevoli. Někteří obyvatelé z ulice Havířská se dokonce v ne­dávné době obrátili na radnici se stížností. Na tuto bude samozřejmě řádně, dle platné legislativy, od­povězeno. Avšak pro určité upřesnění bych chtěl i k tomuto tématu uvést několik souvislostí a snad i vysvětlení.

Rozumím tomu, že obyvatelé inkriminované ulice Havířská jsou rozčarováni ze zvýšeného dopravní­ho provozu způsobeného nově tudy projíždějící­mi autobusy. A musím jim dát tak trochu za prav­du, že řidiči nedodržují domluvený systém vedení trasy, tedy, že se mnohdy vrací i zpět na autobuso­vé nádraží přes ulici Havířskou a opětovně se tam, tak jako v minulosti, otáčejí. Tato záležitost proto byla důrazně projednána s příslušným odpověd­ným vedoucím podniku provozujícího MHD pro Březovou. Ten přislíbil okamžitou nápravu. Ve stíž­nosti byla dále vyjádřena kritika ve věci nemož­nosti parkování či jen zastavení v uvedené ulici a vzniku mnohdy složitých dopravních situací. K tomu bych rád uvedl, že i přes stávající doprav­ní značení je možno na dočasnou dobu, pro pří­padné složení materiálu, vyložení nákupu apod. na této komunikaci zastavit. V dohledné době pak tato komunikace bude řešena jako jednosměrná, a to směrem od autobusového nádraží k bývalé R6, a tím bude řešena i další ve stížnosti napada­ná záležitost – možnost parkování případných ná­vštěv. Nicméně je třeba pamatovat, že i parkování v jednosměrné ulici má svá určitá pravidla.

Stížnost ještě poukazuje na údajné poškozování vodovodního systému zvýšenou dopravou, tj. au­tobusovým provozem. Tuto záležitost jsem osobně projednal s kompetentním pracovníkem firmy Veo­lia a požádal jsem ho o oficiální technickou zprávu ke stavu vodovodu a stanovisko k údajnému nízké­mu tlaku vody v okolních domech. K tomu mohu sdělit, že dojde k brzké nápravě. Zároveň bych rád vyvrátil obavy některých obyvatel, že dojde k opě­tovnému rozkopání nedávno opravené komunika­ce a chodníků. Potřebná opatření budou provedena tzv. průtlaky pod komunikací, jen bude v určité části chodníku rozebrána stávající zámková dlažby a tato poté opět uvedena do původního stavu.

Ve stížnosti je pak ještě vyjádřen obecný ne­souhlas se změnou tras dopravy MHD a je do­poručeno případné úplné vyloučení trasy MHD z města do prostoru bývalé silnice R6. Tuto věc však já osobně vnímám jinak. Přeložení trasy vní­mám jako věc prospěšnou, už jen proto, že dříve autobusy projížděly celou ulicí Sklářskou, se za­stávkou, na které při nastupování a vystupování cestujících, a to často dětí, vznikalo mnoho ne­bezpečných situací. Není také pravda, že bývalou dolní zastávku skoro nikdo nevyužíval. Naopak je pravdou, že její stálí uživatelé mají dnes smíšené pocity při nastupování na zastávce nové. Necítí se totiž již tak bezpečně díky odlehlejšímu situování zastávky mimo město. K tomu snad mohu jen při­pomenout, že radnice již připravuje posílení stá­vajícího osvětlení, také provede částečné úpravy okolí zastávky a do budoucna budeme uvažo­vat o případném rozšíření kamerového systému do prostor nové zastávky U kruháče.

Jen snad pro ilustraci - o kolik se asi lze cítit bez­pečněji například u zastávky na Černém Mlýně či třeba na zastávce v Dolním Rychnově poblíž zná­mé „sociální lokality“? Troufám si tvrdit, že v okolí existuje mnoho a mnoho zastávek na daleko od­lehlejších, tmavších a potencionálně tedy méně bezpečných místech.

Pozitivem přeložení trasy linky MHD je zcela jis­tě to, že bylo odlehčeno mnoha desítkám bytů a domků v ulici Sklářské a zároveň je jím respek­továno doporučení dodavatele rekonstrukce této komunikace nepřetěžovat ji autobusovou dopravou. Co se týče návrhu na úplné vymístění autobusové dopravy z města, můj názor je, že by to nebylo rozumné, stávající hlavní autobusové nádraží plně vyhovuje svými parametry a je v cel­kem příznivé docházkové vzdálenosti pro uživate­le MHD. Pevně věřím, že stávající změny týkající se jak veřejné dopravy, tak parkování, se postupně zažijí do běžného života Březové a postupně se celá situace bude dále vylepšovat.

Miroslav Bouda, starosta města

23.3.2016