4. jednání ZM Březová dne 25. dubna 2016

Usnesení ze 4. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 25.4.2016 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ 


Členové zastupitelstva 

1.Volí: Návrhovou komisi ve složení: Mgr.Bedeč, Bc.Nikodém, p.Peterka

2.Projednali:
2.1. Navržený program 4. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 1.rozpočtové opatření v roce 2016
2.7. Různé:
a) Individuální dotace TJ Olympii Březová
b) Individuální dotace FK Olympii Březová
c) Individuální dotace Trial Teamu Březová
d) Individuální dotace Pionýru Březová
e) Individuální dotace Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, p.o. Sokolov
f)  Plán práce finančního výboru pro rok 2016.
g) Přijetí úvěru od České spořitelny, a.s. na akci „Zasíťování lokality Výsluní – výstavba 18 RD“
h) Dohodu o uznání a úhradě dluhu
i)  Darovací smlouva mezi Městem Březová a Karlovarským krajem, zastoupeným  

Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, p.o. Sokolov

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Informace o jednáních ve věci případného odkoupení posilovny  a restaurace Kamenice
3.4. Informace pro členské obce Mikroregionu Sokolov-východ o projektech s účastí Mikroregionu Sokolov-východ

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.17/16
ZM schvaluje tento program 8. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7.  1. rozpočtové opatření v roce 2016
8. Různé

Usnesení č.18/16
ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření v roce 2016.

Usnesení č.19/16
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 320.000,--Kč z rozpočtu města Březová v roce 2016 TJ Olympie Březová na vybavení a činnost oddílů TJ Olympie Březová v roce 2016. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s TJ Olympie Březová a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č.20/16
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 290.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2016 FK Olympie Březová na vybavení a činnost, nájmy hřišť, odměny rozhodčím v roce 2016. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s FK Olympie Březová a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č.21/16
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 60.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2016 Trial Teamu Březová na pořádání Mezinárodního mistrovství ČR a ME v trialu v roce 2016. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s Trial Teamem Březová a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č.22/16
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 60.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2016 Pionýru Březová, a to 20.000 Kč na činnost - zajištění akcí pro děti, na provoz oddílů a klubovny PS Březová a na údržbu a úhradu energií na pionýrské základně Bystřina v roce 2016 a 40.000 Kč na pořízení nových podsad. Z dotace nesmí být hrazeno stravování. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 60.000 Kč s Pionýrem Březová a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č.23/16
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, p.o. Sokolov, Chebská 282 ve výši 300.000,-- Kč na opravu povrchu silnice III/21024 ve staničení 1,265 – 1,915 km v intravilánu místní části Kamenice.
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Březová s Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, p.o. a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č.24/16
ZM schvaluje plán práce finančního výboru pro rok 2016.

Usnesení č.25/16
ZM schvaluje přijetí úvěru od České spořitelny, a.s. na akci „Zasíťování lokality Výsluní – výstavba 18 RD“ ve výši 25.000.000 Kč.
ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí úvěru od České spořitelny, a.s. na akci „Zasíťování lokality Výsluní – výstavba 18 RD“ ve výši 25.000.000 Kč dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č.26/16
ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 33.180,--Kč s p.P.V. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 12/2015, 1-2/2016, nedoplatku z vyúčtování a penále (jedná se o 34 splátek ve výši 1.000,--Kč).
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.

Usnesení č.27/16
ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Městem Březová a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace Sokolov na převod pozemků p.č.222/7, 222/9, 222/12 a 223/13 v k.ú.Tisová u Sokolova.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.28/16
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na základě výzvy o podporu kinematografie – Podpora digitalizace a modernizace kin v roce 2016-2017.
ZM rovněž schvaluje i případné přijetí dotace a pověřuje starostu města podpisem žádosti  a všech souvisejících dokumentů.

Schválili:  
Miroslav Bouda, starosta města
Jan Jiříček , místostarosta města

V Březové dne 26.4.2016

Zapsala: Jana Kašparová

26.4.2016