5. jednání ZM Březová dne 30. května 2016

USNESENÍ z  5. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 30.5.2016 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ.


Členové zastupitelstva

1.Volí: Návrhovou komisi ve složení: p.Strnadová, p.Boukal, p.Kortus

2.Projednali:
2.1. Navržený program 5. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 2.rozpočtové opatření v roce 2016
2.7. OZV č.2/16 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
2.8. Různé: 
a) Záměr prodeje části pozemku p.č.651/70 v k.ú.Kamenice u Březové
b) Záměr prodeje části pozemku p.č.651/14 v k.ú.Kamenice u Březové
c) Žádost o odkoupení pozemků v k.ú.Březová u Sokolova
d) Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí podpory na akci „Školní areál Komenského 123 Březová – zateplení“
e) Kupní cena stavebních parcel „Zasíťování pozemků 18 RD Výsluní – Březová u Sokolova“
f) Delegace na valnou hromady spol.Sokolovská vodárenská s.r.o.

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.29/16
ZM schvaluje tento program 5. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7.  2. rozpočtové opatření v roce 2016
8. OZV č.2/16 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
9. Různé

Usnesení č.30/16
ZM schvaluje 2. rozpočtové opatření v roce 2016.

Usnesení č.31/16
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města č.2/16 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení č.32/16
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.651/70 o výměře cca 150 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 120,--Kč/m2.

Usnesení č.33/16
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.651/14 o výměře cca 200 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 120,--Kč/m2.

Usneseníč č.34/16
Na základě nabídky prodeje pozemků, předložené p.Tomanem a p.Janišovou, ZM nesouhlasí s odkoupením pozemků p.č.474/48, 474/42, 474/41, 474/41, 473/2 a 472/2 v k.ú.Březová u Sokolova.
ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.35/16
ZM schvaluje uzavření dodatku č.1 Smlouvy č.14204693 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Školní areál Komenského 123, Březová – zateplení“.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.

Usnesení č.36/16
ZM schvaluje kupní cenu stavebních parcel akce „Zasíťování pozemků 18 RD Výsluní – Březová u Sokolova“ ve výši 1000,--Kč/m2, včetně DPH dle platné legislativy.

Usnesení č.37/16
ZM podle §84 odst.2 písm.f) zák. č.128/2000 Sb.o obcích:

1. Deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne 27.6.2016, která bude jednat o těchto záležitostech:
a) zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2015 a o stavu majetku společnosti,
b) roční účetní závěrka společnosti k 31.12.2015,
c) zpráva dozorčí rady společnosti,
d)schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2015,
e)projednání odvolání člena dozorčí rady, volba nového člena dozorčí rady, schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, odměna pro člena dozorčí rady, jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská  s.r.o. místostarostu města p.Jana Jiříčka a

2.   ukládá mu, aby za město (obec) jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl:
- o schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2015 a
- o odvolání člena dozorčí rady, volbě nového člena dozorčí rady a schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady a jeho odměně.

V případě, že by se této valné hromady nemohl místostarosta účastnit, bude město zastupovat p.Josef Brandl, člen rady města.

Schválili: 
Jan Jiříček - místostarosta města
Miroslav Bouda - starosta města

31.5.2016