6. jednání ZM Březová dne 27. června 2016

USNESENÍ ze  6. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 27.6.2016 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ


Členové zastupitelstva

1. Volí: Návrhovou komisi ve složení:  Mgr.Halčinská, Bc.Nikodém, p.Peterka

2. Projednali:
2.1. Navržený program 6. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. Účetní závěrka města za rok 2015
2.7. Rozbor hospodaření města za rok 2015
2.8. Závěrečný účet města za rok 2015
2.9. 3. rozpočtové opatření v roce 2016
2.10. Zadání Územního plánu města Březová
2.11. Různé: a) Záměr prodeje pozemků v lokalitě Výsluní Březová

3. Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3.  Informace z valné hromady MaS Sokolovsko o.p.s.

4. Přijali tato usnesení:

Usnesení č.38/16
ZM schvaluje tento program 6. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Účetní závěrka města za rok 2015
8. Rozbor hospodaření města za rok 2015
9. Závěrečný účet města za rok 2015
10. 3. rozpočtové opatření v roce 2016
11. Zadání Územního plánu města Březová
12. Různé

Usnesení č.39/16
ZM schvaluje Účetní závěrku města Březová za rok 2015.

Usnesení č.40/16
ZM schvaluje Rozbor hospodaření města Březová za rok 2015.

Usnesení č.41/16
ZM schvaluje závěrečný účet města Březová za rok 2015 a vyslovuje souhlas s hospodařením města v roce 2015 bez výhrad.

Usnesení č.42/16
ZM schvaluje 3. rozpočtové opatření v roce 2016.

Usnesení č.43/16
ZM ruší své usnesení č.41/15 ze dne 25.5.2015, kterým bylo schváleno zadání Územního plánu města Březová.

Usnesení č.44/16
ZM schvaluje Zadání Územního plánu města Březová a bere na vědomí zhodnocení požadavků dotčených orgánů, kteří uplatnili u pořizovatele své požadavky na obsah Územního plánu města vyplývající ze zvláštních právních předpisů, ostatních subjektů, sousedních obcí a vlastníků.
ZM pověřuje starostu města k předání pořizovateli – Městskému úřadu v Sokolově – schválené zadání a tímto zajistit zpracování návrhu Územního plánu města Březová.

Usnesení č.45/16
ZM schvaluje záměr prodeje stavebních pozemků v lokalitě Výsluní na p.p.č.421/47, 444/261 v k.ú. Březová u Sokolova o celkové výměře 12 894,9 m2 za 1.000 Kč/m2 (včetně DPH).

Schválili: 
Josef Brandl - místostarosta města
Miroslav Bouda - starosta města

8.7.2016