7. jednání ZM Březová dne 26. září 2016

USNESENÍ ze 7. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 26.9.2016 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ


Členové zastupitelstva

1.Volí: Návrhovou komisi ve složení: p.Strnadová, p.Boukal, p.Kortus

2.Projednali:

2.1. Navržený program 7. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 4.rozpočtové opatření v roce 2016
2.7. Různé:
a) Individuální dotace společnosti VSMOS Sokolov
b) Prodej stavebních pozemků na Výsluní
c) Dodatek č.1 ke smlouvě na akci „Zasíťování pozemků 18RD Výsluní – Březová u Sokolova“

3.Berou na vědomí:

3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Informaci - stav oprav hospody v Kamenici
3.4. Informace o jednání s firmou Humuk finance s.r.o.
3.5. Příprava pracovního výjezdního jednání zastupitelstva
3.6. Pozvánka – INSIA ( projednání změn pojištění)

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.46/16
ZM schvaluje tento program 7. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 4. rozpočtové opatření v roce 2016
8. Různé

Usnesení č.47/16
ZM schvaluje 4. rozpočtové opatření v roce 2016.

Usnesení č.48/16
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace společnosti VSMOS, Nádražní 544, Sokolov, na realizaci akce „Odkanalizování a ČOV lokality Černý Mlýn“ ve výši 1.000.000 Kč. 
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 1.000.000 Kč se společností VSMOS, Nádražní 544, Sokolov, na realizaci akce „Odkanalizování a ČOV lokality Černý Mlýn“ ve výši 1.000.000 Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.49/16
ZM schvaluje prodej stavebních pozemků části p.p.č.421/47, 444/261 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 1.000,-- Kč/m2(včetně DPH) těmto zájemcům:
e) pozemek č.1 o výměře 802,6 m2 p.P.K.
f) pozemek č.2 o výměře 803,9 m2 manželům L. a E. K.
g) pozemek č.3 o výměře 804,1 m2 p.M.Z. a p.D.Š.
h) pozemek č.4 o výměře 803 m2 p.H.B. a p.P.P.
e) pozemek č.6 o výměře 803,2 m2 manželům T.a P. P.
f) pozemek č.7 o výměře 803,2 m2 p.J.V.
g) pozemek č.8 o výměře 804,8 m2 p.S.Š.
p) pozemek č.9 o výměře 831,7 m2 manželům M. a R. P.
q) pozemek č.10 o výměře 804,6 m2 manželům J. a K. N.
r) pozemek č.11 o výměře 800,4 m2 p.M.J.
s) pozemek č.12 o výměře 826,1 m2 Mgr.P.K.
t) pozemek č.13 o výměře 792,1 m2 p.R.L.
u) pozemek č.14 o výměře 806,6 m2 p.J.Č.
v) pozemek č.15 o výměře 807,9 m2 manželům J. a P.H.
w) pozemek č.16 o výměře 797,7 m2 p.P.S.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech Smluv o smlouvách budoucích, kupních smluv a všech souvisejících dokumentů.
Ve Smlouvách o smlouvách budoucích bude zakomponována povinnost uhradit zálohu ve výši 50.000,-- Kč při podpisu smlouvy.

Usnesení č.50/16
ZM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Zasíťování pozemků 18 RD Výsluní – Březová u Sokolova“ s firmou Vodohospodářské stavby s.r.o. Teplice. Předmětem dodatku je prodloužení termínu pro předání a ukončení dílo do 24.10.2016. 
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Schválili: Jan Jiříček, místostarosta města

Miroslav Bouda, starosta města

Březová dne: 27.6.2016

Zapsala: J.Kašparová

27.9.2016