6. mimořádné jednání RM Březová dne 26. září 2016

USNESENÍ - ZÁPIS ze 6. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 26.9.2016 od 18.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová


Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Šafnerová

2. Program:
a) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

RM přijala toto usnesení:

Usnesení č.231/16
RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi budoucím oprávněným z věcného břemene č.8800082273/3/BVB/P, EWE Gasnet s.r.o. Ústí nad Labem a budoucím povinným z věcného břemene, městem Březová. Věcné břemeno bude zřízeno na p.č.421/1, 444/261, 444/311, 444/312, 446/11 v k.ú.Březová u Sokolova v rozsahu dle skutečného provedení akce. 
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 18.45 hodin

Zapsala: Sladká Anna

Březová dne 27.9.2016

Ověřili: Jan Jiříček, Květoslava Šafnerová

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

27.9.2016