8. řádné jednání RM Březová dne 10. října 2016

USNESENÍ – ZÁPIS z 8. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 10.10.2016 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová


Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Šafnerová

2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 8. zasedání ZM (31.10.2016)
b) Zápis do kroniky města za rok 2014
c) OZV č.3/2016 – o nočním klidu

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 12.9.2016 a 3.10.2016

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 3.10.2016
b) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 14.9.2016

6. Různé:
a) Finanční dary – příjem ze vstupného – školní akademie 2016
b) Ukončení nájemní smlouvy na část pozemku p.č.377/1
c) Záměr pronájmu části pozemku p.č.377/1 v k.ú.Březová
d) Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti
e) Zrušení usn.RM č.48/16 a 49/16
f) Darovací smlouva na nemovitost – vodohospodářský majetek – Drahotín
g) Nabyti nemovitého majetku – kanalizační řad - splašková kanalizace - Drahotín
h) Platové výměry řediteli a ředitelkám příspěvkových organizací
i) Žádost starosty města o proplacení nevyčerpané dovolené za rok 2015
j) Vyřazení nepotřebného majetku města
k) Smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí s příspěvkovými organizacemi
l) Výpůjčka části pozemku p.č.836 v k.ú.Lobzy u Březové
m) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
n) Souhlas zřizovatele – finanční dar MŠ, Komenského 11
o) Příkazní smlouva – technický dozor – snížení energetické náročnosti - domov seniorů
p) Příkazní smlouva – technický dozor – snížení energetické náročnosti – Mateřská škola, Smetanova
r) Příkazní smlouva – technický dozor – snížení energetické náročnosti – Mateřská škola, Komenského

7.Na vědomí:
a) Rezignace MUDr.Havlíkové H. na funkci člena ZM
b) Výjimka z počtu dětí v Mateřské škole, Smetanova 218
c) Zápis z pracovního setkání s Policií Sokolov-venkov a Městskou policií Sokolov ze dne 12.9.2016
d) Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko
e) Výběr zhotovitele na dodávku služeb „Ford Tranzit kombi“ – společnost CARent, Praha 10
f) Oznámení o čerpání dovolené ředitele Základní školy
g) Připomínky k návrhům smluv o prodeji pozemků - Výsluní

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.232/16
RM doporučuje ZM schválit tento program 8. zasedání ZM (31.10.2016):

1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Slib nového člena ZM
4. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
5. Zpráva o činnosti výborů
6. Kontrola úkolů
7. Interpelace občanů
8. 5.rozpočtové opatření v roce 2014
9. OZV č.3/2016 – o nočním klidu
10. Různé

Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.233/16
RM schvaluje zápis do kroniky města za rok 2014.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.234/16
RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města č.3/2016 o nočním klidu.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.235/16
RM schvaluje p.B.M finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením dcerve výši 2.000,-- Kč ( z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.236/16
RM schvaluje p.O.L. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením dcery ve výši 1.000,-- Kč ( z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.237/16
RM schvaluje p.W.M. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem otce ve výši 2.000,-- Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.237/16
RM schvaluje p.Č.V. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manželky ve výši 3.000,-- Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.237/16
RM schvaluje p.H.R.finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 2.000,-- Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.237/16
RM schvaluje p.K.L. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 2.000,-- Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.238/16
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.815,-- Kč (příjem ze vstupného – školní akademie konaná dne 2.6.2016) Nadaci pro transplantaci kostní dřeně Plzeň, Na Roudné 123/212.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné darovací smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.239/16
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.815,-- Kč (příjem ze vstupného – školní akademie konaná dne 2.6.2016) p.Lehnerové Soně bytem Březová, Luční 357.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné darovací smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.240/16
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy na část pozemku p.č.377/1 o výměře 400 m2 v k.ú. Březová u Sokolova s ke dni 30.10.2016.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.241/16
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 377/1 o výměře 400 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 3,50 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.242/16
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – vNN na pozemku p.č.222/6 v k.ú.Tisová u Sokolova mezi Městem Březová (strana povinná z věcného břemene) a ČEZ Distribuce a.s. zastoupenou MONTPROJEKT a.s. (strana oprávnění z věcného břemene).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro¨

Usnesení č.243/16
RM ruší svá usnesení č.207/16 a 208/16 – vodohospodářský majetek – Vodovod a kanalizace Drahotín.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.244/16
RM schvaluje uzavření Darovací smlouvy na nemovitost – vodohospodářský majetek – Vodovod a kanalizace Drahotín – od bss Báňská stavební společnost s.r.o., Chebská 53, Sokolov dle předloženého návrhu.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné darovací smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.245/16
RM schvaluje nabytí nemovitého majetku – (kanalizační řad – splašková kanalizace a vodovodní řad na pozemcích p.č.474/37, 476/30, 476/36, 476/37 a 479/22 v k.ú. Březová u Sokolova) od bss Báňská stavební společnost s.r.o., Chebská 53, Sokolov (v rozsahu dle předložené darovací smlouvy).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.246/16
V souladu s nařízením vlády č.273/2016 Sb. RM schvaluje nové platové výměry řediteli a ředitelkám příspěvkových organizací dle předložených návrhů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.247/16
RM schvaluje (dodatečně) proplacení nevyčerpané dovolené za rok 2015 starostovi města.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.248/16
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města (kancelářské křeslo) DDHM v hodnotě 6 420,-- Kč – prodejem.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.249/16
RM schvaluje do výpůjčky Základní škole, Komenského 232 pozemek p.č.16 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1520 m2, jehož součástí je stavba – budova ZŠ čp.232, pozemek p.č.18/2 (hřiště) o výměře 3473 m2, pozemek p.č.15/2 (zahrada) o výměře 1225 m2 a nebytové prostory v pravé části budovy čp.123. RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce nemovitých věcí mezi Městem Březová a Základní školou, Komenského 232 a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.250/16
RM schvaluje do výpůjčky Mateřské škole, Komenského 11 pozemek p.č.25 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 519 m2, jehož součástí je stavba – budova MŠ čp.11 a pozemek p.č.23 (zahrada) o výměře 2.473 m2. RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce nemovitých věcí mezi Městem Březová a Mateřskou školou, Komenského 11 a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.250/16
RM schvaluje do výpůjčky Mateřské škole, Smetanova 218 pozemek p.č.291 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 511 m2, jehož součástí je stavba – budova MŠ čp.218 a pozemek p.č.293/1 (zahrada) o výměře 3.497 m2.RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce nemovitých věcí mezi Městem Březová a Mateřskou školou, Smetanova 218 a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.251/16
RM schvaluje výpůjčku části pozemku p.č.836 o výměře 41 m2 v k.ú. Lobzy u Březové Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje p.o., Sokolov do 31.2.2025. 
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.252/16
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na pozemku p.č.481/1 v k.ú.Březová u Sokolova (název stavby: Březová, SO, Luční, p.č.481/21, kNN) mezi Městem Březová (strana budoucí povinná z věcného břemene) a ČEZ Distribuce a.s. zastoupenou Stav-elektro s.r.o. Chodov (strana budoucí oprávněná z věcného břemene). 
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.253/16
RM vyslovuje souhlas zřizovatele Mateřské školy, Komenského 11 k přijetí finanční částky (finanční dar) na pokrytí nákladů na dopravu dětí na školu v přírodě od firmy Petr Barteš, Zámecká 209, Staré Sedlo.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.254/16
RM schvaluje uzavření Příkazní smlouvy – technický dozor na akci „Snížení energetické náročnosti – domov seniorů Březová“ mezi příkazcem Městem Březová a příkazníkem SU-CONSULT s.r.o. Cheb, Dvořákova 2249/21. Předmětem smlouvy je technický dozor investora v souvislosti s realizací stavby „Snížení energetické náročnosti – domov seniorů‚ Březová“. 
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.255/16
RM schvaluje uzavření Příkazní smlouvy – technický dozor na akci „Snížení energetické náročnosti – MŠ, Smetanova Březová“ mezi příkazcem Městem Březová a příkazníkem SU-CONSULT s.r.o. Cheb, Dvořákova 2249/21. Předmětem smlouvy je technický dozor investora v souvislosti s realizací stavby „Snížení energetické náročnosti – MŠ Smetanova Březová“. 
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.256/16
RM schvaluje uzavření Příkazní smlouvy – technický dozor na akci „Snížení energetické náročnosti – MŠ Komenského Březová“ mezi příkazcem Městem Březová a příkazníkem SU-CONSULT s.r.o. Cheb, Dvořákova 2249/21. Předmětem smlouvy je technický dozor investora v souvislosti s realizací stavby „Snížení energetické náročnosti – MŠ Komenského‚ Březová“.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Jednání ukončeno v 16.30 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Březová dne 11.10.2016

Ověřili: Jan Jiříček a Květoslava Šafnerová

Schválil: Miroslav Bouda, starosta města

13.10.2016