8. jednání ZM Březová dne 31. října 2016

USNESENÍ z 8. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 31.10.2016 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ.


Členové zastupitelstva

1.Volí: Návrhovou komisi ve složení:  Mgr.Halčinská, Mgr.Bedeč, p.Peterka

2.Projednali:
2.1. Navržený program 8. ZM
2.2. Slib nového člena ZM
2.3. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.4. Zprávu o činnosti výborů
2.5. Kontrolu úkolů
2.6. Interpelaci občanů
2.7. 5.rozpočtové opatření v roce 2016
2.8. OZV č.3/2016 – o nočním klidu
2.9. Různé:
a)Zrušení usn.č.48/16 – individuální dotace spol. VSMOS ve výši 1.000.000,--Kč
b)Individuální dotace spol. VSMOS ve výši 850.000,--Kč
c)Individuální dotace FK Olympii Březová
d)Prodej pozemku p.č.651/77 v k.ú. Kamenice u Březové
e)Prodej pozemku p.č.651/78 v k.ú. Kamenice u Březové
f)Prodej bytu č.1 v čp.350  ul.Odborářů
g)Dodatek smlouvy o dílo č.2 na akci „Zasíťování pozemků 18 RD Výsluní – Březová u Sokolova“
h)Podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Revitalizace veřejné zeleně města Březová II.etapa“
i)Podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce povrchu hrací plochy fotbalového stadionu Olympie Březová“

3.Berou na vědomí :
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Informace z jednání o systému MHD Sokolov ze dne 25.10.2016

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.51/16
ZM schvaluje tento program 8. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Slib nového člena ZM
4. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
5. Zpráva o činnosti výborů
6. Kontrola úkolů
7. Interpelace občanů
8. 5. rozpočtové opatření v roce 2016
9. OZV č.3/16 – o nočním klidu
10. Různé

Usnesení č.52/16
V souladu se zák.č.491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, §55, odst.2, písm.b) ZM vyslovuje zánik mandátu MUDr.Havlíkové Haně bytem Březová, Okružní 226 z funkce člena ZM Březová (náhradník p.Královec Jiří složil slib do rukou starosty města).

Usnesení č.53/16
ZM schvaluje 5. Rozpočtové opatření v roce 2016.

Usnesení č.54/16
ZM ruší své usnesení č.48/16 z 26.9.2016 – poskytnutí individuální dotace spol.VSMOS ve výši 1.000.000,--Kč.

Usnesení č.55/16
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotaci společnosti VSMOS, Nádražní 544, Sokolov, na realizaci akce „Odkanalizování a ČOV lokality Černý Mlýn“ ve výši 850.000 Kč.
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 850.000,--Kč se společností VSMOS, Nádražní 544, Sokolov, na realizaci akce „Odkanalizování a ČOV lokality Černý Mlýn“ ve výši 850.000 Kč. 
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.56/16
ZM schvaluje poskytnutí další individuální dotace FK Olympii Březová na činnost družstev v roce 2016 ve výši 47.500,--Kč.
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 47.500,--Kč s FK Olympie Březová na činnost družstev v roce 2016 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č.57/16
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.651/77 o výměře 310 m2 v k.ú. Kamenice u Březové p.P.W. za cenu 120,--Kč/m2.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.58/16
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.651/78 o výměře 50 m2 v k.ú. Kamenice u Březové p.S.J. za cenu 120,--Kč/m2.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.59/16
ZM schvaluje prodej bytu č.1 v čp.350 ul.Odborářů za cenu 790.000,--Kč p.M.I..
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.60/16
ZM schvaluje uzavření dodatku č.2  ke smlouvě o dílo na akci „Zasíťování pozemků 18 RD Výsluní – Březová u Sokolova“ s firmou Vodohospodářské stavby s.r.o., Křižíkova 2393, Teplice.  Předmětem dodatku je změna ceny díla dle skutečného provedení stavby.
(Původní cena díla dle smlouvy o dílo 13.666.705,05 Kč bez DPH,  nová cena díla na základě skutečně provedených prací 13.481.954,01 Kč bez DPH).
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku ke smlouvě.

Usnesení č.61/16
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Revitalizace veřejné zeleně města Březová II. etapa“ z Operačního programu životního prostředí 2014-2020, prioritní osa 4 – ochrana a péče o přírodu a krajinu. (Předpokládané náklady projektu jsou ve výši 558.294,--Kč včetně DPH a výše dotace činí 60 % způsobilých výdajů).
ZM schvaluje případné přijetí získané dotace a souhlasí s předfinancováním projektu.
ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.62/16
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce povrhu hrací plochy fotbalového stadionu Olympie Březová“ na základě výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z programu 133 510 Podpora materiálně technické základny sportu. (Předpokládaná cena projektu je 6 mil.Kč  bez DPH a podíl dotace je maximálně 60% uznatelných nákladů).
ZM schvaluje případné přijetí získané dotace a souhlasí s předfinancováním projektu.
ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.63/16
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na základě výzvy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci uvedených projektů:
- v oblasti kultury:

  1. „Březovský lístek“ – předpokládané náklady akce 40 tis.Kč.
  2. „Setkání harmonikářů“ – předpokládané náklady akce 50 tis.Kč.
  3. „Krimifest“ – předpokládané náklady akce 95 tis.Kč

-v oblasti cestovního ruchu:

      1. „Tisk propagačních materiálu MFC a KD“ – předpokládané náklady 60 tis.Kč
      2. „Tisk informačního letáku města Březová a integrace“ – předpokládané náklady 50 tis.Kč

ZM schvaluje případné přijetí získané dotace a pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Schválili:
Miroslav Bouda, starosta města
Jiříček Jan, místostarosta města

V Březové dne 1.11.2016

Zapsala: Jana Kašparová

1.11.2016