9. řádné jednání RM Březová dne 14. listopadu 2016

USNESENÍ - ZÁPIS z 9. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 14.11.2016 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová


Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Runtová

2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 9. zasedání ZM (28.11.2016)
b) Zápis do kroniky města za rok 2015

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 12.10.2016

5. Zápisy z komisí:
a) Zápisy z jednání komise výstavby ze dne 12.10. a z místního šetření ze dne 19.10.2016
b) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 7.11.2016
c) Zápis z jednání komise pro integrované obce ze dne 26.10.2016
d) Zápisy z jednání komise kulturní ze dne 5.10. a 2.11.2016
e) Zápis z jednání komise sportu ze dne 26.10.2016

6. Různé:
a) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2016
b) Dohoda o uznání a úhradě dluhu
c) Smlouva o zřízení věcného břemene – k.ú.Lobzy u Březové
d) Příspěvek na reprezentaci
e) Souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru – doprava dětí na školu v přírodě
f) Pronájem části pozemku p.č.377/1 v k.ú.Březová u Sokolova
g) Záměr pronájmu nebytových prostor – spojovací chodba v čp.155
h) Záměr pronájmu části nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského – 4 místnosti v přízemí domu
i) Záměr pronájmu části nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského – jedna místnost v přízemí domu
j) Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů Městské policie Sokolov
k) Zrušení části usn.ZM č.49/16 – stavební pozemek č.11 Výsluní
l) Prodej stavebního pozemku č.11 na Výsluní

7. Na vědomí:
a)Výběr dodavatele projekčních prací „Sběrný dvůr Březová, areál technických služeb – společnost Projektová kancelář PS, Oto Szakos, Bří Čapků 550, Nejdek
b)Právní rozbor návrhu OZV č.3/2016 o nočním klidu
c)Zápis z pracovního setkání s Policí Sokolov-venkov a Městskou policií Sokolov ze dne 7.11.2016
d)Certifikát finalisty krajského kola Firma roku 2016 Karlovarského kraje – Služby města Březová s.r.o.
e)Návrh úprav pojištění města – INSIA Sokolov
f)Písemná interpelace Mgr.Bláhy – problémy v Rudolci

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.257/16
RM doporučuje ZM schválit tento program 9. zasedání ZM (28.11.2016):

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise
  3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
  4. Zpráva o činnosti výborů
  5. Kontrola úkolů
  6. Interpelace občanů
  7. 6.rozpočtové opatření v roce 2016
  8. OZV č.3/2016 – o nočním klidu
  9. Různé

Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.258/16
RM schvaluje zápis do kroniky města za rok 2015.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.259/16
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku – DDHM – 2 ks židlí v celkové hodnotě 4.794,60 Kč, a to likvidací.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.260/16
RM schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Mateřské školy, Komenského 11 dle předloženého návrhu:
ZHV ve výši   4.232,--Kč
Příděl do rezervního fondu  4.232,--Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.261/16
RM schvaluje změnu odpisového plánu Mateřské školy, Komenského 11 pro rok 2016 dle přeloženého návrhu.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.262/16
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p.č.36/1 o výměře cca 70 m2 v k.ú.Rudolec u Březové za cenu 120,--Kč/m2.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.263/16
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje částí pozemků p.č.444/7 o výměře cca 30m2 a 444/316 o výměře cca 317 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 200,--Kč/m2.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.264/16
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p.č.352/14 o výměře cca 350 m2 v k.ú.Kostelní Bříza za cenu 120,--Kč/m2.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.265/16
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p.č.651/14 o výměře cca 650 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 140,--Kč/m2.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.266/16
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p.č.651/74 o výměře cca 80m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 120,--Kč/m2.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.267/16
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.442/1 o výměře 280 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 10,--Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.268/16
RM doporučuje ZM neschválit záměr prodeje části pozemku p.č.481/1 o výměře cca 200 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 190,--Kč/m2.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.269/16
RM schvaluje p.S.V.finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením syna ve výši 1.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.270/16
RM schvaluje p.D.M. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením syna ve výši 1.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.271/16
RM schvaluje p.V.R.finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem otce ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.272/16
RM schvaluje p.H.P. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem otce ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.273/16
RM schvaluje p.E.V. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manželova otce ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.274/16
RM schvaluje p.M.T. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem kamaráda ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.275/16
RM odvolává z funkce členky komise kulturní p.Gitu Fašinovou (dlouhodobá neúčast) a jmenuje členkou komise kulturní p.Michaelu Bilopotocki Rohoškovou bytem Březová, Sklářská 33.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.276/16
RM odvolává z funkce předsedy komise sportovní p.Lukáše Szolára (dlouhodobá neúčast) a jmenuje předsedou komise sportovní p.Pavla Suchého bytem Březová, Komenského 120. Jako dalšího člena komise sportovní RM jmenuje p.Jana Vokáče bytem Sokolov, Truhlářská 825.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.277/16
Na základě závěrů ze Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření města Březová RM konstatuje, že:
- rozhodnutí o poskytnutí náhrady měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou za rok 2015 starostovi města Březová bylo dodatečně schváleno usnesením RM Březová č.247/16
- zápisy ze zasedání zastupitelstva města jsou již doplněny o chybějící usnesení
- již je zajištěn soulad údajů schváleného rozpočtu města Březová  tak, jak byl schválen na jednání ZM dne 21. 3. 2016, s údaji ve výkazu FIN 2-12 M.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.278/16
Z důvodu odstranění pochybností RM doporučuje ZM přijmout usnesení s upřesněním veškerých údajů schváleného rozpočtu města Březové vč. Sociálního fondu a celkové výše příjmů a výdajů před a po tzv. konsolidaci:
Na základě závěrů ze Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření města Březová ZM konstatuje, že rozpočet na rok 2016 byl na jednání ZM dne 21. 3. 2016 schválen dle předloženého návrhu, tj. tabulková část Příjmy, tabulková část Výdaje, tabulková část Investiční rozpočet a tabulková část Rekapitulace včetně tvorby a čerpání sociálního fondu, textová část Komentář k rozpočtu na rok 2016 a Pravidla rozpočtového procesu na rok 2016, tedy:
Příjmy rozpočtu města 77.106,750 tis. Kč,
Výdaje rozpočtu města 83.471,900 tis. Kč (v tom běžné 70.689,9 tis. Kč a investiční 12.782,0 tis. Kč),
Tvorba sociálního fondu – příjem z rozpočtu města 398 tis. Kč,
Čerpání sociálního fondu – výdaj fondu 398 tis. Kč.
Příjmy vč. Sociálního fondu před konsolidací celkem tedy 77.504,75 tis. Kč , (po konsolidaci 77.106,75 tis. Kč).
Výdaje vč. Sociálního fondu před konsolidací celkem tedy 83.869,9 tis. Kč , (po konsolidaci 83.471,9 tis. Kč).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.279/16
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 5.914,--Kč s p.D.J.. Dluh je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za období 8-9/2016.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.280/16
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č.1039 v k.ú.Lobzy u Březové (název stavby: V4902/491 – vedení 400 kV PRE-VIT) mezi Městem Březová (strana povinná) a ČEPS, a.s. Praha 10, Elektrárenská 774/2 (strana oprávněná).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.281/16
RM schvaluje příspěvek na reprezentaci těm pracovníkům MěÚ a funkcionářům města, kteří se zúčastňují veřejných akcí a obřadů:
v obřadní místnosti ve výši 400,--Kč za jednu akci nebo obřad
mimo obřadní místnost ve výši 600,--Kč za jednu akci nebo obřad.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.282/16
RM vyslovuje souhlas zřizovatele Mateřské školy, Komenského 11 k přijetí finanční částky (finanční dar) na pokrytí nákladů na dopravu dětí na školu v přírodě od p.Č.R. ve výši 2.000,--Kč a od p.S.L.ve výši 2.000,--Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.283/16
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č.377/1 o výměře 400 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 3,50 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018 p.Z.J..
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.284/16
RM schvaluje záměr pronájmu části nebytových prostor – spojovací chodba v čp.155 ul.Smetanova, Březová.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.285/16
RM schvaluje záměr pronájmu části nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského v Březové (jedná se o 4 místnosti + sociální zařízení, které jsou umístěny v přízemí domu).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.286/16
RM schvaluje záměr pronájmu části nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského v Březové (jedná se o 1 místnost, která je umístěna v přízemí domu).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.287/16
RM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů městské policie s Městem Sokolov, Rokycanova 1929.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.288/16
RM doporučuje ZM schválit zrušení části usnesení ZM č.49/16 (bod j)– prodej stavebního pozemku č.1l.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.289/16
RM doporučuje ZM schválit prodej stavebního pozemku č.11 o výměře 800,4 m2 části p.p.č.421/47, 444/261 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 1.000,--Kč/m2 (včetně DPH) p.B.D..
Pan Bouda požádal dle zákona o vyloučení z hlasování.
Hlasováno: 4 pro

Jednání ukončeno v 17.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Březová dne 15.11.2016

Ověřili: Jan Jiříček a Eva Runtová

Schválil: Miroslav Bouda, starosta města

15.11.2016