9. jednání ZM Březová dne 28. listopadu 2016

USNESENÍ z 9. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 30.11.2016 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ.


Členové zastupitelstva

1.Volí: Návrhovou komisi ve složení:  p.Strnadová, p.Boukal, p.Kortus

2.Projednali:
2.1. Navržený program 9. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 6.rozpočtové opatření v roce 2016
2.7. Obecně závazná vyhláška města č.3/2016 o nočním klidu
2.8. Různé:
a) Pověření k jednání – nabídka nemovitostí v k.ú.Kostelní Bříza
b) Záměr prodeje části pozemku p.č.36/1 v k.ú.Rudolec
c) Záměr prodeje částí pozemků p.č.444/7 a 444/316 v k.ú.Březová
d) Záměr prodeje části pozemku p.č.352/14 v k.ú.Kostelní Bříza
e) Záměr prodeje části pozemku p.č.651/14 v k.ú.Kamenice
f) Záměr prodeje části pozemku p.č.651/74 v k.ú.Kamenice
g) Záměr prodeje části pozemku p.č.481/1 v k.ú.Březová   
h) Zrušení části usnesení ZM č.49/16 – body j) a f) prodej pozemků na Výsluní
i) Prodej stavebních pozemků na Výsluní
j) Nabytí části silnice III/21024 v místní části Kamenice
k) Žádost o dotaci – Podpora materiálně technické základny sportu programové financování
l) Upřesnění údajů schváleného rozpočtu města v r.2016
m) Delegace na valnou hromadu společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.
n) Žádost o dotaci na akci „Sběrný dvůr Březová – 1.etapa“
o) Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo na akci „Zasíťování pozemků 18 RD Výsluní “

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Písemná interpelace Mgr.Bláhy o problémech v Rudolci
3.4. Návrh úprav pojištění města – INSIA
3.5. Informaci k jednání o MHD – 28.11.2016

4. Přijali tato usnesení:

Usnesení č.64/16
ZM schvaluje tento program 9. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7.  6. rozpočtové opatření v roce 2016
8. OZV č.3/2016 - o nočním klidu
9. Různé

Usnesení č.65/16
ZM schvaluje 6. rozpočtové opatření v roce 2016.

Usnesení č.66/16
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města č.3/2016 o nočním klidu.

Usnesení č.67/16
ZM pověřuje starostu města dalším jednáním se zástupcem společností Léčebně preventivní zařízení s.r.o. Sokolov a HUMUK FINANCE s.r.o. Sokolov ve věci nabídky nemovitostí v k.ú. Kostelní Bříza.

Usnesení č.68/16
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.36/1 o výměře cca 70 m2 v k.ú.Rudolec u Březové za cenu 120,--Kč/m2.                                                                      

Usnesení č.69/16
ZM schvaluje záměr prodeje částí pozemků p.č.444/7 o výměře cca 30m2 a 444/316 o výměře cca 317 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 200,--Kč/m2.                                                                      

Usnesení č.70/16
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.352/14 o výměře cca 350 m2 v k.ú.Kostelní Bříza za cenu 120,--Kč/m2.                                                                      

Usnesení č.71/16
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.651/14 o výměře cca 650 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 140,--Kč/m2.                                                                                 

Usnesení č.72/16
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.651/74 o výměře cca 80m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 120,--Kč/m2.                                                                      

Usnesení č.73/16
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.481/1 o výměře cca 200 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 190,--Kč/m2.

Usnesení č.74/16
ZM schvaluje zrušení části usnesení ZM č.49/16  bod j) a f)– prodej stavebního pozemku č.11 p.M.J. a pozemku č.7 p.J.V..                                                                                 

Usnesení č.75/16
ZM schvaluje prodej stavebních pozemků části p.p.č.421/47, 444/261 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 1.000,--Kč/m2(včetně DPH) těmto zájemcům:
pozemek č.7 o výměře 803,2 m2 - manželé J. a O.V.
pozemek č.11 o výměře 800,4 m2 -  p.D.B.
ZM pověřuje starostu města (u pozemku č.11 – místostarostu města) podpisem všech Smluv o smlouvách budoucích, kupních smluv a  všech souvisejících dokumentů.
Ve Smlouvách o smlouvách budoucích bude zakomponována povinnost uhradit zálohu ve výši 50.000,--Kč při podpisu smlouvy.

Usnesení č.76/16
ZM schvaluje bezúplatné nabytí části silnice III/21024, ve staničení 1,265-2,700 km v intravilánu místní části Kamenice, včetně části pozemku p.č.737 v k.ú.Kamenice u Březové od Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace.
ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů

Usnesení č.77/16
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na základě výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z programu 133510 Podpora materiálně technické základny sportu programové financování – „Výstavba tréninkového fotbalového hřiště Březová“.
ZM dále schvaluje případné přijetí získané dotace a pověřuje starostu města podpisem žádosti o dotaci a všech souvisejících dokumentů.
ZM schvaluje předfinancování projektu i spolufinancování projektu ve výši 50%.

Usnesení č.78/16
Z důvodu odstranění pochybností ZM upřesňuje veškeré údaje schváleného rozpočtu města Březové vč. Sociálního fondu a celkové výše příjmů a výdajů před a po tzv. konsolidaci:
Na základě závěrů ze Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření města Březová ZM konstatuje, že rozpočet na rok 2016 byl na jednání ZM dne 21. 3. 2016 schválen dle předloženého návrhu, tj. tabulková část Příjmy, tabulková část Výdaje, tabulková část Investiční rozpočet a tabulková část Rekapitulace včetně tvorby a čerpání sociálního fondu, textová část Komentář k rozpočtu na rok 2016 a Pravidla rozpočtového procesu na rok 2016, tedy:
Příjmy rozpočtu města 77.106,750 tis. Kč,
Výdaje rozpočtu města 83.471,900 tis. Kč (v tom běžné 70.689,9 tis. Kč a investiční 12.782,0 tis. Kč),
Tvorba sociálního fondu – příjem z rozpočtu města 398 tis. Kč,
Čerpání sociálního fondu – výdaj fondu 398 tis. Kč.
Příjmy vč. Sociálního fondu před konsolidací celkem tedy 77.504,75 tis. Kč , (po konsolidaci 77.106,75 tis. Kč).
Výdaje vč. Sociálního fondu před konsolidací celkem tedy 83.869,9 tis. Kč , (po konsolidaci 83.471,9 tis. Kč).

Usnesení č.79/16

Zastupitelstvo města (obce) podle § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích: 
deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne 16. 12. 2016, která bude jednat o těchto záležitostech:
a) zpráva jednatelů o podnikatelské činnosti v období 1. 1. 2016 – 30. 9. 2016,
b) projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2017,
c) projednání a schválení výše nájemného pro rok 2017 podle Provozní smlouvy ze dne 30.4. 2003 a dle Koncesní smlouvy ze dne 22. 12. 2015, uzavřených s provozovatelem Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.,
d) projednání a schválení plánu investic pro rok 2017,
e) projednání a schválení Plánu financování obnovy vodohospodářského majetku společnosti
f) schválení budoucího nabytí vodohospodářského majetku v Habartově - III. etapa – část splaškové kanalizace,
g) schválení nabytí vodohospodářského majetku v Habartově – II. etapa - část splaškové kanalizace a vodovodu dle dříve uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní,  jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. místostarostu města p.Jana Jiříčka a ukládá mu, aby za město (obec) jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl o
a) schválení výše vodného a stočného pro rok 2017,
b) schválení výše nájemného pro rok 2017 podle Provozní smlouvy ze dne 30. 4. 2003 a dle Koncesní smlouvy ze dne 22.12.2015, uzavřených s provozovatelem Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.,
c) schválení plánu investic pro rok 2017,
d) schválení Plánu financování obnovy vodohospodářského majetku společnosti
e)schválení budoucího nabytí vodohospodářského majetku v Habartově - III. etapa – část splaškové kanalizace,
f)schválení nabytí vodohospodářského majetku v Habartově – II. etapa - část splaškové kanalizace a vodovodu dle dříve uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

V případě, že by se této valné hromady nemohl místostarosta účastnit, bude město zastupovat pan Josef Brandl.

Usnesení č.80/16
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Sběrný dvůr Březová – 1.etapa“, dotační výzva č.41 Operačního programu Životní prostředí, oblasti podpory: 3.2  - zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů, 3.2.1 – výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů.
ZM dále schvaluje i případné přijetí získané dotace a pověřuje starostu města podpisem žádosti o dotaci a příslušných dokumentů.

Usnesení č.81/16
ZM schvaluje uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o dílo na akci „Zasíťování pozemků 18 RD Výsluní – Březová u Sokolova“ s firmou Vodohospodářské stavby s.r.o. Teplice. Předmětem dodatku je změna ceny díla dle skutečného provedení stavby.
Původní cena díla dle dodatku č.2 smlouvy o dílo: 13.481.954,01 Kč (bez DPH)
Nová cena díla, na základě skutečně provedených prací: 13.361.579,27 Kč (bez DPH).
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.

Schválili:
Miroslav Bouda, starosta města
Jiříček Jan, místostarosta města

V Březové dne 29.11.2016

Zapsala: Jana Kašparová

30.11.2016