7. mimořádné jednání RM Březová dne 1. prosince 2016

USNESENÍ - ZÁPIS ze 7. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 1.12.2016 od 16.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová


Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Runtová

Omluvena: p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Brandl

2. Program:
a) Ukončení pronájmu nebytových prostor v čp.34 Rudolec – hospoda
b) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.34 Rudolec – hospoda

RM přijala toto usnesení:

Usnesení č.290/16
RM schvaluje ukončení pronájmu nebytových prostor v čp.34, Rudolec (hospoda) s p.Maslenovou Monikou bytem Březová,část Rudolec 94 k 15.12.2016.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.291/16
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.34, Rudolec (hospoda).
Hlasováno: 4 pro

Jednání ukončeno v 16.30 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jan Jiříček, Josef Brandl

2.12.2016