10. řádné jednání RM Březová dne 12. prosince 2016

USNESENÍ - ZÁPIS z 10. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 12.12.2016 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová


Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová

Omluvena: p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Runtová

2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 10. zasedání ZM (19.12.2016)
b) Termíny zasedání RM a ZM na rok 2015
d) Odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, organizacím, sportovním reprezentantům a funkcionářům
e) Organizační schéma Městského úřadu k 1.1.2017
f) Ceník zapůjčení nebytových prostor ve správě města Březová na Rudolci

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 5.12.2016

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 9.12.2016
b) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 30.11.2016

6. Různé:
a) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
b) Darovací smlouva – maturitní ples
c) Pronájem nebytových prostor – spojovací chodba v čp.155
d) Pronájem nebytových prostor – 1 místnost v čp.123 (sklep)
e) Pronájem nebytových prostor – kanceláře v čp.123
f) Nájemné v nebytových prostorách v roce 2017
g) Soudní smír  – dohoda o splátkách
h) Dohoda o uznání a úhradě dluhu
i) Zrušení písm.c)usn.ZM č.49/16– stavební pozemek č.3 na Výsluní
j) Schválení stavebních pozemku na Výsluní
k) Pronájem pozemku p.č.442/1 v k.ú.Březová u Sokolova
l) Odměny řediteli a ředitelkám příspěvkových organizací
m) Darovací smlouva – knihy do městské knihovny
n) Darovací smlouvy - Ples města Březová
o) Úprava odpisového plánu ZŠ
p) Dodatky ke smlouvám o dílo „Snížení energetické náročnosti“

7. Na vědomí:
a) Informace o činnosti MAS Sokolovsko o.p.s. v listopadu 2016
b) Souhlas zřizovatele s realizací projektu – „Chůva pro dvouleté děti a setkávání s rodiči předškoláků“ v MŠ, Smetanova 218
c) Výroční zpráva o činnosti Základní školy – 2015/2016
d) Návrh podmínek rozpočtového provizoria pro rok 2017
e) Odstranění vad – Zasíťování pozemků 18 RD Výsluní
f) Nabídka k odkoupení soukromých pozemků
g) Analýza a návrh řešení provozování MHD v Sokolově

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.292/16
RM doporučuje ZM schválit tento program 10. zasedání ZM (19.12.2016):

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. 7.rozpočtové opatření v roce 2016
 8. Rozpočtové provizorium pro rok 2017
 9. Různé

Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.293/16

RM schvaluje termíny zasedání Rady města pro rok 2017 a doporučuje ZM schválit termíny zasedání Zastupitelstva města pro rok 2017.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.294/16
RM doporučuje ZM schválit finanční odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, spol.organizacím, sportovním reprezentantům, funkcionářům atd. v celkové výši do 90.000,--Kč
RM doporučuje ZM, aby rozdělením této částky byla pověřena RM na lednovém jednání.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.295/16
RM schvaluje organizační schéma Městského úřadu k 1.1.2017 dle předloženého návrhu.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.296/16
RM schvaluje Ceník zapůjčení nebytových prostor ve správě města Březová na Rudolci, včetně nájemní smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.297/16
RM schvaluje p.R.H.finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením syna ve výši 1.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.298/16
RM schvaluje p.S.Š. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením syna ve výši 1.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.299/16
RM schvaluje p.Č.J. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manželky ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.300/16
RM schvaluje p.T.J. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.301/16
RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č.IV-12-0011192/1 na pozemku p.č.352/14 v k.ú.Kostelní Bříza (název stavby: Kostelní Bříza, SO, p.č.197/2-kNN,vNN) mezi Městem Březová (strana budoucí povinná) a ČEZ Distribuce a.s. Děčín, zastoupené společností Elektroprojekce Vincíbr s.r.o. Dalovice (strana budoucí oprávněná).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.302/16
RM schvaluje Darovací smlouvu se Spolkem tříd 8.A a 4.D Sokolov - finanční dar ve výši 3.000,--Kč vč.DPH na uspořádání maturitního plesu Spolku tříd 8.A a 4.D, konaného dne 20.1.2017.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.303/16
RM schvaluje pronájem nebytových prostor (spojovací chodba) o výměře 17 m2 v ul.Smetanova 155 firmě Bauport s.r.o., Velenovského 3251/1, Praha, zastoupenou p.Aleksandrem Brytkovem na dobu 1 roku tj. od 1.1.2017 do 31.12.2017.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.304/16
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v ul.Komenského 123 o výměře 10,79 m2 p.T.T.(nebytový prostor bude zařazen jako sklep k bytu). Pronájem bude od 1.1.2017 po dobu užívání bytu.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.305/16
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v ul.Komenského 123 o výměře 60,59 m2 p.T.P. (nebytový prostor bude užíván jako pracoviště pro správu počítačových sítí a IT) na dobu 1 roku tj. od 1.1.2017 do 31.12.2017.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.306/16
RM schvaluje nenavyšování nájemného v nebytových prostorách o inflaci pro rok 2017 a ponechat stejnou výši nájemného jako v roce 2016.
Pan Brandl požádal dle zákona o vyloučení z hlasování.
Hlasováno: 3 pro

Usnesení č.307/16
RM doporučuje ZM schválit soudní smír s p.B.I. schválený Okresním soudem v Chomutově a schválit splacení dlužné částky ve výši 64.268,--Kč v měsíčních splátkách po 2.000,--Kč, počínaje měsícem prosinec 2016. V případě dodržení sjednaných splátek bude jmenovanému prominuto uhradit poplatky z prodlení.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.308/16
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 6.702,--Kč s p.P.Z.. Dluh je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za období 6-7/2016.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné Dohody.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.309/16
RM doporučuje ZM zrušit část usn.ZM č.49/16, bod c) – prodej stavebního pozemku na Výsluní č.3 p.M.Z. a p.D.Š..
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.310/16
RM doporučuje ZM schválit prodej stavebních pozemků části p.p.č.421/47, 444/261 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 1.000,--Kč/m2(včetně DPH) těmto zájemcům:

 • pozemek č.3 o výměře 804 m2 manželům K.T.H. a R.T.
 • pozemek č.5 o výměře 802 m2 p.I.B.

Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.311/16
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č.442/1 o výměře 280 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 10,--Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018 p.Š.J.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.312/16
RM schvaluje odměny řediteli a ředitelkám příspěvkových organizací dle předloženého návrhu.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.313/16
RM schvaluje Darovací smlouvu s Nakladatelstvím FANTOM Print, Libor Marchlík, Ostrava. Předmětem daru jsou knihy pro Městskou knihovnu dle přiloženého seznamu.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.314/16
RM schvaluje darovací smlouvu se společností SLOT Group, a.s.Karlovy Vary na finanční dar ve výši 5.000,--Kč na pořádání  Plesu města Březová, konaného dne 27.1.2017.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro                                

Usnesení č.315/16
RM schvaluje darovací smlouvu se společností Resur spol. s r.o.,Otovice u Karlových Varů na finanční dar ve výši 1.500,--Kč na pořádání  Plesu města Březová, konaného dne 27.1.2017.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.316/16
RM schvaluje úpravu odpisového plánu Základní školy Březová pro r.2016.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.317/16
RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Snížení energetické náročnosti – MŠ Smetanova č.p.218“ se společností ŠU-STR stavební společnost s.r.o. Cheb, Havlíčkova 1777/27. Předmětem dodatku je změna ceny díla dle skutečného provedení stavby.
Původní cena díla dle smlouvy o dílo: 3.694.025,30 Kč (bez DPH). Nová cena díla, na základě skutečně provedených prací: 3.478.134,80 Kč (bez DPH).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.318/16
RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Snížení energetické náročnosti – MŠ Komenského č.p.11“ se společností ŠU-STR stavební společnost s.r.o. Cheb, Havlíčkova 1777/27. Předmětem dodatku je změna ceny díla dle skutečného provedení stavby. Původní cena díla dle smlouvy o dílo: 4.694.338,06 Kč (bez DPH). Nová cena díla, na základě skutečně provedených prací: 4.437.325,56 Kč (bez DPH).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.319/16
RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Snížení energetické náročnosti – domov seniorů Březová“ se společností Bauport s.r.o, Praha 10, Velenovského 3251/1 . Předmětem dodatku je změna ceny díla dle skutečného provedení stavby.Původní cena díla dle smlouvy o dílo: 4.343.151,-- Kč (bez DPH). Nová cena díla, na základě skutečně provedených prací: 4.341.415,--Kč (bez DPH).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.
Hlasováno: 4 pro

Jednání ukončeno v 17.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Březová dne 13.12.2016

Ověřili: Jan Jiříček a Eva Runtová

Schválil: Miroslav Bouda, starosta města

13.12.2016