10. jednání ZM Březová dne 19. prosince 2016

USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 19.12.2016 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ


Členové zastupitelstva

1.Volí: Návrhovou komisi ve složení:  p.Strnadová, p.Runtová, p.Boukal

2.Projednali:
2.1. Navržený program 10. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 7.rozpočtové opatření v roce 2016
2.7. Rozpočtové provizorium pro rok 2017
2.8. Různé: 
a)  Odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, spol.organizacím, sportovním reprezentantům, funkcionářům  
b)  Soudní smír – splátkový kalendář
c)  Zrušení části usnesení ZM č.49/16 – bod c) prodej pozemků na Výsluní
i)  Prodej stavebních pozemků na Výsluní           

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Informace o jednání – nabídka nemovitostí v k.ú.Kostelní Bříza
3.4. Odpověď na písemnou interpelaci Mgr.Bláhy

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.82/16
ZM schvaluje tento program 10. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7.  7. rozpočtové opatření v roce 2016
8. Rozpočtové provizorium pro rok 2017
9. Různé

Usnesení č.83/16
ZM schvaluje 7. rozpočtové opatření v roce 2016.

Usnesení č.84/16
ZM schvaluje, v souladu se směrnicí ZM Březová č. 4/2006, tyto podmínky rozpočtového provizoria pro rok 2017:

1. Provozní výdaje v jednotlivých střediscích budou prováděny podle upraveného rozpočtu roku 2016,

2. Splátky úvěru na akci Zasíťování lokality Výsluní budou prováděny dle podmínek úvěrové smlouvy, popřípadě podle upravených podmínek úvěrové smlouvy, pokud k takové úpravě na základě požadavku města dojde, tedy především z uhrazených kupních cen za prodej dotčených pozemků pro výstavbu, a dále též z disponibilních, nespotřebovaných prostředků z přebytků hospodaření minulých let či případného přebytku hospodaření roku 2016,

3. Splátky úvěru na akci Rudolecká stodola budou prováděny dle podmínek úvěrové smlouvy,

4. Povoluje se čerpání těchto investičních výdajů:

a) Investiční výdaje schválené v rozpočtu 2016, u kterých došlo k jejich nedočerpání a přesunutí do roku 2017 v důsledku reálného či jen finančního nedokončení realizace, a to ve výši rozdílu mezi již vyčerpanými prostředky v roce 2016 a příslušným limitem stanoveným rozpočtem roku 2016,

Zástavba lokality Výsluní

Projektová dokumentace – Kaple na hřbitově

Pořízení vozu Ford Tranzit

Vodní cisterna

b) Dále se v rámci RP povoluje čerpání těchto investičních výdajů, které nejsou/nebyly předmětem rozpočtu 2016 vůbec, anebo se očekávají další, vyšší výdaje oproti rozpočtu 2016:

Název akce | limit čerpání v RP

Kompletní rekonstrukce garáží za MěÚ | 1.500.000 Kč
Projektová dokumentace - Sběrný dvůr Březová, přemístění areálu MH – upřesnění | 420.000 Kč
Zateplení DPS – další práce nad rámec původního rozsahu (rozvody STA, zvonky...) | 390.000 Kč
Zateplení MŠ 1– práce nad rámec původního rozsahu - na základě požad. vedení MŠ | 330.000 Kč
Zateplení MŠ 2 –práce nad rámec původního rozsahu - na základě požad. vedení MŠ | 260.000 Kč
Projektová dokumentace - úpravy vstupu do ZŠ Březová, výtah, učebna vaření (nové) | 200.000 Kč
Projektová dokumentace - zateplení hasičské zbrojnice (nové) | 200.000 Kč
Restaurace Kamenice – práce mající již charakter investice – tech. zhodnocení | 1.500.000 Kč
Digitalizace kina Admira (nové, jde o předfinancování, město má příslib dotace) | 1.600.000 Kč,

5. V rámci provozních prostředků se dále  povoluje čerpání v těchto položkách, které nebyly součástí rozpočtu 2016:
Vytěžení lesního porostu v rokli Rudolec | 70.000 Kč. 

Usnesení č.85/16
ZM schvaluje termíny zasedání Zastupitelstva města pro rok 2017.

Usnesení č.86/16
ZM schvaluje finanční odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, spol.organizacím, sportovním reprezentantům, funkcionářům atd. v celkové výši do 90.000,--Kč
ZM pověřuje rozdělením této částky RM na lednovém jednání.

Usnesení č.87/16                                                                             
ZM schvaluje soudní smír s p.B.I., schválený Okresním soudem v Chomutově a schválit splacení dlužné částky ve výši 64.268,--Kč v měsíčních splátkách po 2.000,--Kč, počínaje měsícem prosinec 2016. V případě dodržení sjednaných splátek bude jmenovanému prominuto uhradit poplatky z prodlení.

Usnesení č.88/16
ZM ruší část usn.ZM č.49/16, bod c) – prodej stavebního pozemku na Výsluní č.3 p.M.Z. a p.D.Š..

Usnesení č.89/16

ZM schvaluje prodej stavebních pozemků části p.p.č.421/47, 444/261 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 1.000,--Kč/m2(včetně DPH) těmto zájemcům:

  • pozemek č.3 o výměře 804 m2 manželům K.T.H. a p.R.T.
  • pozemek č.5 o výměře 802 m2 p.I.B.

ZM pověřuje starostu města podpisem Smluv o smlouvách budoucích, kupních smluv a  všech souvisejících dokumentů. Ve Smlouvách o smlouvách budoucích bude zakomponována povinnost uhradit zálohu ve výši 50.000,--Kč při podpisu smlouvy.

Schválili:
Miroslav Bouda, starosta města
Jiříček Jan, místostarosta města

V Březové dne 20.12.2016

Zapsala: Jana Kašparová

20.12.2016