1. řádné jednání RM Březová dne 16. ledna 2017

USNESENÍ – ZÁPIS z 1. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 16.1.2017 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová


Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová

Omluvena: p.Šafnerová

1.Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Brandl

2.Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 1. zasedání ZM (30.1.2017)
b) Odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, organizacím, sportovním reprezentantům a funkcionářům

5. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 9.1.2016
b) Zápis z jednání komise sportovní ze dne 9.12.2016

6. Různé:
a) Seznam členů zásahové jednotky na rok 2017
b) Přísedící Okresního soudu v Sokolově
c) Oceňování významných životních událostí občanů města
d) Darovací smlouva – Ples města
e) Smlouva o spolupráci – příspěvek na vstupné do bazénu
f) Dohoda o uznání a úhradě dluhu
g) Podání žádosti o dotaci na základě výzvy Krajského úřadu
h) Výpůjčka nebytových prostor bývalého pohostinství v Rudolci
i) Ukončení pronájmu nebytových prostor v čp.131
j) Záměr pronájmu nebytových prostor na nám.Míru čp.131
k) Záměr pronájmu nebytových prostor – garáž u čp.213
l) Záměr pronájmu nebytových prostor na nám.Míru v čp.132
m) Záměr pronájmu nebytových prostor v ul.Smetanova čp.155
n) Úhrada dluhu za byt č.2 v čp.131 na nám.Míru
o) Úhrada dluhu za byt č.35 v čp.213 ul.Bezejmenná
p) Odpisové plány zřízených příspěvkových organizací
r) Prodej pozemků p.č.444/328 a 444/327 v k.ú.Březová
ř) Nabídka na odkoupení pozemků
s) Záměr pronájmu části pozemku p.č.615 v k.ú.Arnoltov
š) Odkoupení garáže na pozemku p.č.41/3 v k.ú. Březová
t) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti
u) Dohoda o efektivní využitelnosti investice
v) Příkazní smlouva na administraci projektových žádostí po dobu udržitelnosti v souvislosti s realizací akcí „Snížení energetické náročnosti“ 

7. Na vědomí:
a) Termíny jednání a rámcový plán práce komise sociální a zdravotní na rok 2017
b) Zápisy z jednání pracovní skupiny k provozu MHD ze dne 23.12.2016 a 16.1.2017
c) Žádost obce Schirnding o úhradu nákladů dětí, navštěvujících jejich školská zařízení
d) Činnost MAS Sokolovsko o.p.s. v prosinci 2016
e) Zápis z jednání výkonného výboru Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska ze dne 1.12.2016
f) Zápis z jednání valné hromady obchodní společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. ze dne 16.12.2016
g) Zápis z jednání valné hromady Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska ze dne 16.12.2016

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.1/17
RM doporučuje ZM schválit tento program 1. zasedání ZM (30.1.2017):

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. Různé

Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.2/17
V souladu s usn.ZM č.86/16 ze dne 19.12.2016 RM schvaluje finanční odměny aktivním občanům, členům komisí, vedoucím společenských organizací a reprezentantům města za rok 2016 dle předloženého návrhu.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.3/17
RM schvaluje p.D.V.finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.4/17
RM schvaluje p.Č.J. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem otce ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.5/17
RM schvaluje p.T.H. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem otce ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.6/17
RM schvaluje p.F.M. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.7/17
RM schvaluje p.S.K. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením dcery ve výši 1.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.8/17
RM schvaluje seznam členů zásahové jednotky na rok 2017.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.9/17
RM doporučuje ZM schválit do funkce přísedících Okresního soudu v Sokolově pro další funkční období.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.10/17
RM schvaluje formu oceňování významných životních událostí občanů města takto:

 1. Vítání občánků shromážděním v obřadní síni, a to vždy na základě žádosti rodičů.
 2. Výročí dosažení věku 50, 60, 70, 80, 90 a poté každý rok osobní gratulací s návštěvou u občana (na základě jeho předchozího souhlasu).
 3. Výročí narození zasíláním písemných blahopřání občanům města.
 4. Výročí sňatků podle přání oslavenců.

RM oceňováním pověřuje starostu města na základě údajů z evidence obyvatel.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.11/17
RM schvaluje darovací smlouvu se společností ISSO – Inženýrské stavby Sokolov s.r.o. na finanční dar ve výši 5.000,--Kč na pořádání  Plesu města Březová, konaného dne 27.1.2017.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.12/17
RM schvaluje Smlouvu o spolupráci se Sokolovskou bytovou s.r.o. Sokolov, Komenského 77 – poskytnutí občanům starším 60 let slevu ve výši 20,--Kč ze vstupného pro seniory do krytého bazénu v Sokolově v roce 2017.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.13/17
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 17.818,--Kč s p.M.T. Dluh je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za období 7-11/2016.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné Dohody.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.14/17
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci na základě výzvy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci:

 1. Podpora SDH v roce 2017 v celkové částce 270.000,--Kč, včetně DPH.
 2. Podpora běžeckých stop 2017/2018 v částce 50.000,--Kč, včetně DPH.

RM dále doporučuje ZM schválit případné přijetí získané dotace.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.15/17
RM schvaluje smlouvu o výpůjčce nebytových prostor bývalého pohostinství v Rudolci s p.M.S. na dobu určitou do 31.3.2017.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.16/17
RM schvaluje ukončení pronájmu nebytových prostor na nám.Míru v čp.131 s firmou City s.r.o. k 31.1.2017.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.17/17
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor na nám.Míru v čp.131 (prodejna).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.18/17
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor (garáž) v ul.Okružní (u čp.213).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.19/17
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor na nám.Míru čp.132 (nehtové studio).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.20/17
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v ul.Smetanova čp.155 (kanceláře).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.21/17
Vzhledem k neplnění povinností vyplývajících z hrazení nájemného a poskytovaných služeb spojených s nájmem bytu v čp.131 na nám.Míru požaduje RM od nájemce bytu p.H.R. uhrazení dluhu ve výši 32.940,--Kč + penále do 31.3.2017.
Pokud tak nájemce neučiní, bude přistoupeno k okamžitému vyklizení bytu.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.22/17
Vzhledem k neplnění povinností vyplývajících z hrazení nájemného a poskytovaných služeb spojených s nájmem bytu  v čp.213 ul.Bezejmenná požaduje RM od nájemce bytu p.H.V. uhrazení dluhu ve výši 5.980,--Kč + penále do 30.6.2017.
Pokud tak nájemce neučiní, bude přistoupeno k okamžitému vyklizení bytu.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.23/17
RM schvaluje odpisový plán zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Březová, Komenského 11 na rok 2017 dle předloženého návrhu.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.24/17
RM schvaluje odpisový plán zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Březová, Smetanova 218 na rok 2017 dle předloženého návrhu.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.25/17
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemků p.č.444/328 o výměře 30 m2 a 444/327 o výměře 320 m2 v k.ú.Březová u Sokolova manželům L. a J.B. za cenu 200,--Kč/m2.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.26/17
RM doporučuje ZM neschválit odkoupení pozemků p.č.490/23 o výměře 19029 m2, 490/27 o výměře 3200 m2 v k.ú.Březová u Sokolova a p.č.878/20 o výměře 19733 m2, 878/21 o výměře 114 m2 v k.ú.Rudolec u Březové do doby schválení nového Územního plánu Města Březová.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.27/17
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.615 o výměře 4 m2 v k.p,.Arnoltov na dobu 12 měsíců za účelem umístění dočasné stavby náhradní přenosové trasy v souvislosti se stavbou „VVN,V377 a V1283 Vítkov-Jindřichov“ za cenu 1 210,--Kč.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.28/17
RM doporučuje ZM schválit odkoupení garáže na pozemku p.č.41/3 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 30.000,--Kč od p.G.M.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.29/17
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti EP-12-0002587/VB/1 k pozemku p.č.476/14 v k.ú.Březová u Sokolova mezi Městem Březová a ČEZ Distribuce a.s., kterou zastupuje na základě plné moci ELEKTROPLAN s.r.o. Karlovy Vary.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.30/17
RM schvaluje Dohodu o efektivní využitelnosti investice s firmou Erudito, z.s. Sokolov – souhlas zřizovatele základní školy s realizací projektu „Centrum klíčových kompetencí Rožec“.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.31/17
RM schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na administraci projektových žádostí po dobu udržitelnosti v souvislosti s realizací akcí:
„Snížení energetické náročnosti – MŠ Komenského Březová“
„Snížení energetické náročnosti – MŠ Smetanova Březová“
„Snížení energetické náročnosti – domov seniorů Březová“
mezi příkazcem Městem Březová a příkazníkem Ing.Radkem Sušankou Dlouhá 881, Nýřany.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Jednání ukončeno v 17.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Březová dne 17.1.2017

Ověřili: Jan Jiříček a Josef Brandl

Schválil: Miroslav Bouda, starosta města

17.1.2017