1. mimořádné jednání RM Březová dne 18. ledna 2017

USNESENÍ - ZÁPIS z 1.mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 18.1.2017 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová


Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

1.Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Brandl

2.Program jednání:
a) Navýšení kapacity tříd v Základní škole Březová

RM přijala toto usnesení:

Usnesení č.32/17
RM schvaluje navýšení kapacity tříd v Základní škole Březová do 4 žáků v I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, VI.A, VI.B. do 30.6.2017.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 15.30 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jan Jiříček, Josef Brandl

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

24.1.2017