1. jednání ZM Březová dne 30. ledna 2017

USNESENÍ z  1. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 30.1.2017 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ


Členové zastupitelstva

1.Volí : Návrhovou komisi ve složení: Mgr.Halčinská, p.Peterka,  p.Královec

2.Projednali :
2.1. Navržený program 1. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. Různé: 
a) Přísedící Okresního soudu v Sokolově
b) Podání žádosti o dotaci na základě výzvy Krajského úřadu
c) Prodej pozemků p.č.444/328 a 444/327 v k.ú.Březová
d) Nabídka na odkoupení pozemků
e) Odkoupení garáže na pozemku p.č.41/3 v k.ú. Březová
f) Prodej pozemku p.č.352/26 v k.ú. Kostelní Bříza           

3.Berou na vědomí :
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.1/17
ZM schvaluje tento program 1. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Různé

Usnesení č.2/17
ZM schvaluje do funkce přísedících Okresního soudu v Sokolově pro další funkční období p.Jaroslavu Jabornickou Remetovou bytem Březová, Dvořákova 150 a Bc.Michala Pehaniče bytem Sokolov, Stará Ovčárna 2182.

Usnesení č.3/17
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na základě výzvy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci:

  1. Podpora SDH v roce 2017 v celkové částce 270.000,--Kč, včetně DPH.
  2. Podpora běžeckých stop 2017/2018 v částce 50.000,--Kč, včetně DPH.

 ZM schvaluje případné přijetí získané dotace a pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.4/17
ZM schvaluje prodej pozemků p.č.444/328 o výměře  30 m2 a 444/327 o výměře 320 m2 v k.ú.Březová u Sokolova manželům L. a J.B. za cenu 200,--Kč/m2.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.5/17
ZM neschvaluje odkoupení pozemků p.č.490/23 o výměře 19029 m2, 490/27 o výměře 3200 m2 v k.ú.Březová u Sokolova a p.č.878/20 o výměře 19733 m2, 878/21 o výměře 114 m2 v k.ú.Rudolec u Březové do doby schválení nového Územního plánu Města Březová.

Usnesení č.6/17
ZM schvaluje odkoupení garáže na pozemku p.č.41/3 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 30.000,--Kč od p.M.G.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.7/17
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.352/26 o výměře 286 m2 v k.ú.Kostelní Bříza p.Š.A. za cenu 120,--Kč/m2 (zastoupena na základě plné moci p. Š.M.).
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.                          

Schválili: Jiříček Jan, místostarosta města, Brandl Josef, člen rady města

V Březové dne 31.1.2017

Zapsala: Jana Kašparová

31.1.2017