2. řádné jednání RM Březové dne 13. února 2017

USNESENÍ – ZÁPIS z 2. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 13.2.2017 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová


Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Šafnerová

2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 2. zasedání ZM (27.2.2017)
b) OZV č.1/2017, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č.2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
c) OZV č.2/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Březová

4. Zápisy z výborů: a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 6.2.2017

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 6.2.2017
b) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 11.1.2017

6. Různé:
a) Odpisový plán na rok 2017 Základní školy Březová
b) Darovací smlouvy – Ples města
c) Dodatek č.2 ke Stanovám DSO Mikroregionu Sokolov-východ
d) Pronájem nebytových prostor – garáž u čp.213
e) Pronájem nebytových prostor – prodejna v čp.131 na nám.Míru
f) Pronájem nebytových prostor – nehtové studio v čp.132 nám.Míru
g) Pronájem nebytových prostor – kancelář v čp.155 ul.Smetanova
h) Změna nájemní smlouvy
i) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova
j) Dodatek č.2 Smlouvy o díla na vypracování Územního plánu
k) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti na p.č.885/1 v k.ú.Březová
l) Pronájem části p.č.615 v k.ú.Arnoltov
m) Prodej pozemku p.č.651/79 v k.ú.Kamenice
n) Smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektr. zařízení pro stavbu „Sběrný dvůr Březová u Sokolova“
o) Zvýšení provozní zálohy – Kulturní dům a MFC
p) Žádost o prodloužení úhrady kupní ceny za pozemek – Výsluní
r) Smlouva o právu provedení stavby

7. Na vědomí:
a) Zpráva o vyřízených stížnostech za rok 2016
b) Výroční zpráva za r.2016 o činnosti MěÚ o v oblasti poskytování informací podle zák.č.106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím)
c) Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
d) Návrh na ocenění pedagogického pracovníka ke Dni učitelů
e) Zhotovitel akce „Projektová dokumentace – Snížení energetické náročnosti budovy, rozšířené garážové stání, přístavba garážového stání a nové oplocení areálu hasičské zbojnice, čp.178 Březová u Sokolova“ – společnost P-TIP-projektová kancelář Ing.Pavel Heinz

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.33/17
RM doporučuje ZM schválit tento program 2. zasedání ZM (27.2.2017)):

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise
  3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
  4. Zpráva o činnosti výborů
  5. Kontrola úkolů
  6. Interpelace občanů
  7. OZV č.1/2017, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č.2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  8. OZV č.2/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Březová
  9. Různé

Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.34/17
RM doporučuje ZM schválit OZV č.1/2017, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č.2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.35/17
RM doporučuje ZM schválit OZV č.2/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Březová.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.36/17
RM schvaluje p.K.K. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem otce ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.37/17
RM schvaluje p.P.J. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.38/17
RM schvaluje p.P.M. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.39/17
RM schvaluje p.D.G. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manželky ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.40/17
RM schvaluje p.Č.M. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením syna ve výši 1.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.41/17
RM schvaluje p.H.M. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením syna ve výši 1.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.42/17
RM schvaluje přidělení bytu č.26 v čp.213 ul.Bezejmenná p.M.Z..
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.43/17
RM schvaluje přidělení bytu č.18 v čp.213 ul.Bezejmenná p.E.A..
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.44/17
RM schvaluje odpisový plán zřízené příspěvkové organizace Základní škola Březová na rok 2017 dle předloženého návrhu.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.45/17
RM schvaluje darovací smlouvy na pořádání Plesu města Březová, konaného dne 27.1.2017:
J+M autodílny s.r.o, Pod Višňovkou 1661/31 Praha   3.000,--Kč
Wieland Electric s.r.o.,Nádražní ulice 1557,Sokolov   3.000,--Kč
Agentura Nordproduction,Jiráskova 2318,Chomutov   1.000,--Kč
KLIMA-ELEKTRON s.r.o.,Strahovská 170, Karlovy Vary   1.000,--Kč
SU-CONSULT s.r.o., Dvořákova 2249/21, Cheb          2.000,--Kč
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.46/17
RM doporučuje ZM schválit Dodatek č.2 ke Stanovám DSO Mikroregionu Sokolov-východ.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.47/17
RM schvaluje pronájem nebytových prostor – garáž u čp.213 ul.Bezejmenná s p.H.V. na dobu 1 roku tj. od 1.2.2017 do 31.1.2018.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.48/17
RM schvaluje pronájem nebytových prostor – prodejna v čp.131 na nám.Míru s p.H.V.N. na dobu 5 let tj. od 1.2.2017 do 31.1.2022.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.49/17
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor – nehtové studio v čp.132 na nám.Míru s p.P.J. na dobu 5 let tj.od 1.2.2017 do 31.1.2022.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.50/17
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor – kanceláře v čp.155 ul.Smetanova s firmou Bauport s.r.o., na dobu 5 let tj.od 1.2.2017 do 31.1.2022.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno. 5 pro

Usnesení č.51/17
RM schvaluje p.F.J. bytem Březová, nám.Míru 139 změnu nájemní smlouvy z doby určité na dobu neurčitou.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.52/17
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.53/17
RM schvaluje uzavření Dodatku č.2 smlouvy o dílo na vypracování Územního plánu Březová mezi Městem Březová a Ing.arch.Pavlem Krolákem, Zázvorkova 1998, Praha 5.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.54/17
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.2017/DO623-004 na pozemku p.č.885/1 v k.ú.Dolní Rychnov mezi Městem Březová a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, p.o., Na Pankráci 546/56 Praha (důvodem je umístění stavby kabelové přípojky NN za účelem dodávky elektřiny do mýtných bran).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.55/17
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č.615 o výměře 4 m2 v k.ú.Arnoltov na dobu 12 měsíců za účelem umístění dočasné stavby náhradní přenosové trasy v souvislosti se stavbou „VVN,V377 a V1283 Vítkov-Jindřichov“ za cenu 1.210,--Kč, ČEZ Distribuce a.s.Děčín zastoupené na základě plné moci OMEXON GA Energo s.r.o.Plzeň.
RM pověřuje starostu města podpisem Dohody o udělení souhlasu a o jednorázové náhradě za omezení v obvyklém užívání nemovitosti.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.56/17
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č.651/79 o výměře 692 m2 v k.ú.Kamenice u Březové p.W.T. za cenu 140,--Kč/m2.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.57/17
RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.17_SOBS01_4121246191 pro akci „Sběrný dvůr Březová u Sokolova“ Březová u Sokolova parc.č. 41/1 Březová mezi provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce a.s. Děčín a žadatelem Městem Březová. Město uhradí částku
40.000,--Kč jako podíl související s připojením odběrných zařízení a zajištění rezervovaného příkonu 3x25A + 3x80A.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.58/17
RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.17_SOBS01_4121246197 pro akci „Sběrný dvůr Březová u Sokolova“, Březová u Sokolova parc.č.41/1 Březová mezi provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce a.s. Děčín a žadatelem Městem Březová. Město uhradí částku 12.500,--Kč jako podíl, související s připojením odběrných zařízení a zajištění rezervovaného příkonu 3x25A.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.59/17
RM schvaluje navýšení provozní zálohy Kulturního domu a Multifunkčního centra na 4.000,--Kč (původně 2.500,--Kč).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.60/17
RM doporučuje ZM schválit manželům T.aP.P. prodloužení termínu úhrady kupní ceny za pozemek č.6 v lokalitě Výsluní p.p.č.444/323 v k.ú.Březová u Sokolova do 30.6.2017.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.61/17
RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Březová a P.V., stavebníkem rodinného domu na p.p.č.495/2 a 495/3 v k.ú. Březová u Sokolova. Předmětem smlouvy je souhlas města Březová s umístěním a zřízením stavby kanalizační a vodovodní přípojky, přípojky plynu a elektro na pozemku p.č.495/1 v k.ú.Březová u Sokolova.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 17.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Březová dne 14.2.2017

Ověřili: Jan Jiříček a Květoslava Šafnerová

Schválil: Miroslav Bouda, starosta města

14.2.2017