2. mimořádné jednání RM Březová dne 27. února 2017

USNESENÍ - ZÁPIS z 2. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 27.2.2017 od 18.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová


Přítomni: p.Bouda, p.Brandl, p.Runtová

Omluveni: p.Šafnerová, p.Jiříček

Ověřovatelé: p.Brandl, p.Runtová

Program jednání:

  1. Úhrada nákladů v prodejně v Kostelní Bříze
  2. Prodej vozidla Ford Tranzit

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.62/17
RM schvaluje pořízení systému elektronické evidence tržeb pro nebytové prostory - prodejna smíšeného zboží v Kostelní Bříze čp.7. RM dále schvaluje snížení nájemného z nebytových prostor v úrovni paušálních nákladů za provoz elektronické evidence tržeb.
Hlasováno: 3 pro

Usnesení č.63/17
RM schvaluje prodej služebního vozidla Ford Tranzit,RZ: 1K0 3745, rok výroby 2001, formou výběrového řízení tzv.obálkovou metodou. Bližší technické informace je možné získat u p.Smíška, pracovníka MěÚ. Minimální prodejní cena je stanovena dle znaleckého posudku č.2688/01/17 na 15.000,--Kč (včetně DPH). Vozidlo bude prodáno uchazeči s nejvyšší podanou nabídkou. Nabídka musí obsahovat jméno a příjmení, bydliště, kontakt, nabídkovou cenu. Obálka musí být označena „Neotvírat – nabídka na odkup vozidla“. Nabídka bude podána na Městský úřad, podatelna a lhůta končí 10.3.2017 ve 12.00 hodin. O vhodném uchazeči rozhodne Rada města na svém jednání dne 13.3.2017. Předání vozidla proběhne až po úplné úhradě kupní ceny. 
Hlasováno: 3 pro

Jednání ukončeno v 19.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Runtová Eva,  Brandl Josef 

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města 

1.3.2017