2. jednání ZM Březová dne 27. února 2017

USNESENÍ z  2. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 27.2.2017 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ


Členové zastupitelstva

1.Volí: Návrhovou komisi ve složení:  Mgr.Bedeč,  Bc.Nikodém, p.Boukal

2.Projednali:
2.1. Navržený program 2. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. OZV č.1/2017, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č.2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
2.7. OZV č.2/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Březová
2.8. Různé:
a) Dodatek č.2 ke Stanovám DSO Mikroregionu Sokolov
b) Prodej pozemku p.č.651/79 v k.ú.Kamenice
c) Žádost o prodloužení úhrady kupní ceny za pozemek – Výsluní
d) Zrušení části usn.č.49/16 – prodej stavebního pozemku č. 16 na Výsluní
e) Prodej stavebního pozemku č.16 na Výsluní – změna kupujících
f) Zrušení usn.č.7/17 – prodej pozemku v k.ú.Kostelní Bříza
g) Prodej pozemku p.č.352/26 v k.ú.Kostelní Bříza
h) Úhrada kupní ceny za pozemek, včetně garáže v rámci rozpočtového provizoria 2017
i) Žádost o dotaci do MAS Sokolovsko – IROP Řešení dopravní infrastruktury

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Plán práce kontrolního výboru na rok 2017

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.8/17
ZM schvaluje tento program 2. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. OZV č.1/2017, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č.2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
8. OZV č.2/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Březová
9. Různé

Usnesení č.9/17
ZM schvaluje OZV č.1/2017, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č.2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení č.10/17
ZM schvaluje OZV č.2/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Březová.

Usnesení č.11/17
ZM schvaluje Dodatek č.2 ke Stanovám DSO Mikroregionu Sokolov-východ.

Usnesení č.12/17
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.651/79 o výměře 692 m2 v k.ú.Kamenice u Březové p.W.T. za cenu 140,--Kč/m2.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.13/17
ZM schvaluje manželům T.a P.P. prodloužení termínu úhrady kupní ceny za pozemek č.6 v lokalitě Výsluní p.p.č.444/323 v k.ú.Březová u Sokolova do 30.6.2017.

Usnesení č.14/17
ZM ruší část usn.ZM č.49/16, bod o) – prodej stavebního pozemku č.16 na Výsluní.

Usnesení č.15/17
ZM schvaluje prodej stavebního pozemku části p.p.č.421/47,444/261 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 1.000,--Kč/m2 (včetně DPH ):
– pozemek č.16 o výměře 797,70 m2 – p.S.P. a  p.H.L..
ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.16/17
ZM ruší své usn.č.7/17, kterým byl schválen prodej pozemku p.č.352/26 o výměře 286 m2.

Usnesení č.17/17
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.352/26 o výměře 286 m2 v k.ú.Kostelní Bříza p.V.A. za cenu 120,--Kč/m2 (zastoupena na základě plné moci p. Š.M.).
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.18/17
ZM schvaluje úhradu kupní ceny za pozemek p.č.41/3 v k.ú.Březová u Sokolova, jehož součástí je stavba – garáž bez ev.č., v celkové výši 30.000,--Kč, v rámci rozpočtového provizoria v r.2017.

Usnesení č.19/17
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do MAS Sokolovsko – IROP – Řešení dopravní infrastruktury „Oprava komunikace a ploch před byt.domy č.p.96, 97, 124, 125, 128, 129, 130“ ve výši 3.858.975,56 Kč celkových nákladů na realizaci akce.
ZM schvaluje zajištění spolufinancování uvedeného projektu ve výši min.210.191,28 Kč tj. 5%  z celkových způsobilých nákladů, včetně nezpůsobilých výdajů a předfinancování akce ve výši 3.858.975,56 Kč tj. 100% z  celkových nákladů.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

Schválili: Miroslav Bouda, starosta města, Brandl Josef, člen rady města

V Březové dne 28.2.2017

Zapsala: Jana Kašparová

1.3.2017