3. mimořádné jednání RM Březová dne 13. března 2017

USNESENÍ - ZÁPIS z 3. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 13.3.2017 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová 


Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Runtová, p.Brandl, p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Brandl

2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 3. zasedání ZM (27.3.2017)
b) Rozpočet města na rok 2017, pravidla rozpočtového procesu v roce 2017 a střednědobý výhled rozpočtu (rozpočtový výhled) na roky 2018-2021

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 9.3.2017
b) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 6.3.2017

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise výstavby ze dne 6.3.2017
b) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 15.2.2017

6. Různé:
a) Finanční příspěvek při narození dítěte
b) Finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem
c) Záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.226
d) Pronájem nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova
e) Zrušení usnesení č.21/17 – úhrada nájmu
f) Dohody o uznání a úhradě dluhu
g) Úleva na nájmu z nebytových prostor v čp.131, nám.Míru
h) Valná hromada Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska
i) Valná hromada obchodní spol. Sokolovská vodárenská s.r.o.
j) Ukončení nájemní smlouvy na část pozemku p.č.421/45 v k.ú.Březová
k) Záměr pronájmu části pozemku p.č.421/45 v k.ú.Březová
l) Kupní smlouva s Ředitelstvím silnic a dálnic-odkoupení pozemků
m) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemky v k.ú.Tisová
n) Výběr zhotovitele akce „Digitalizace kina Březová“
o) Výběr zhotovitele akce „Březová – stavební úpravy garáží na p.p.č.4/1,4/2,4/3 a 4/4 v k.ú.Březová
p) Výběr zhotovitele „Multifunkční centrum Březová – přístavba“
q) Žádost o dotaci na výstavbu podzemních kontejnerů
r) Žádost o dotaci na pořízení velkokapacitní cisterny pro SDH
s) Prodej pódia obci Šabina
t) Prodej služebního vozidla Ford Tranzit, RZ: 1K0 3745
u) Příkazní smlouva „Snížení energetické náročnosti- Zateplení budov nám.Míru čp.136-140 Březová“
v) Příkazní smlouva „Snížení energetické náročnosti- Zateplení budovy čp.121, Komenského, Březová“
w) Příkazní smlouva „Snížení energetické náročnosti- Zateplení budovy čp.120, Komenského, Březová“

7. Na vědomí:
a) Zápis z pracovního setkání s Policií Sokolov-venkov a Městskou policií Sokolov ze dne 20.2.2017
b) Inventarizační zpráva za rok 2016
c) Zápis z porady MAS Sokolovsko o.p.s. ze dne 7.3.2017
d) Informace o průběhu jednání – odkup nemovitostí v K.Bříze

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.64/17
RM doporučuje ZM schválit tento program 3. zasedání ZM (27.3.2017):
Zahájení
Volba návrhové komise
Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
Zpráva o činnosti výborů
Kontrola úkolů
Interpelace občanů
Rozpočet města na rok 2017, pravidla rozpočtového procesu v roce 2017 a střednědobý výhled rozpočtu (rozpočtový výhled) na roky 2018-2021
Různé
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.65/17
RM doporučuje ZM schválit rozpočet na rok 2017 dle předloženého návrhu.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.66/17
RM na základě doporučení dílčích inventarizačních komisí schvaluje vyřazení zbytného, nepotřebného majetku:
DHM (v celkové pořizovací ceně)   65.990,-- Kč
DDHM   129.015,27 Kč
DDNM   21.222,-- Kč
DDHM do 3.000,--Kč (podrozvaha)   9.483,-- Kč
dle předloženého návrhu.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.67/17
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku (dožitý mobiliář) DDHM v celkové hodnotě 28.369,20 Kč dle předloženého návrhu.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.68/17
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.352/1 o výměře 150 m2 v k.ú.Kostelní Bříza za cenu 2,--Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.69/17
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku p.č.222/5 o výměře 1659 m2 a části pozemku p.č.222/6 o výměře 1603 m2 v k.ú.Tisová u Sokolova za cenu 90,--Kč/m2.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.70/17
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p.č.232/1 o výměře cca 120 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 160,-- Kč/m2.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.71/17
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.77/1 o výměře 350 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 3,--Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.72/17
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemků p.č.50/2, 44 v k.ú.Březová u Sokolova, p.č.87 v k.ú.Kostelní Bříza, p.č.131,116 v k.ú.Rudolec u Březové, p.č.41/2, 104 v k.ú.Lobzy u Březové za cenu dle znaleckého posudku ve výši 411.056,--Kč.
Pan starosta požádal dle zákona o vyloučení z hlasování.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.73/17
RM schvaluje p.Š.M. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením dcery ve výši 1.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.74/17
RM schvaluje p.N.L. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manželky ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno 5 pro

Usnesení č.75/17
RM schvaluje p.S.M. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.76/17
RM schvaluje p.H.H. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.77/17
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.226 ul.Okružní (lékárna).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.78/17
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova firmě Baustav s.r.o. Praha, zastoupenou p.Brytkovem Aleksandrem za účelem zřízení skladu stavebního materiálu na dobu 1 roku tj. od 1.4.2017 do 31.3.2018.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.79/17
RM ruší své usnesení č.21/17 ze dne 16.1.2017 – schválení úhrady dluhu do 31.3.2017.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.80/17
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 32.940,--Kč s p.H.R. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 6-7, 9-11/2016 (od 3/2017 v 33 měsíčních splátkách ve výši 1.000,--Kč).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.81/17
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 6.767,--Kč s p.H.J. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíc 10/2016.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.82/17
RM schvaluje 3 měsíční úlevu na nájemném v nebytových prostorách v čp.131 na nám.Míru ve výši 11.415,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno:4 pro,1 se zdržel

Usnesení č.83/17
RM doporučuje ZM podle § 84 odst. 2 písm. e) zák. č. 128/2000Sb., o obcích: schválit změnu stanov Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska ve znění změn, které tvoří přílohu zápisu o jednání zastupitelstva města (obce).
ukládá místostarostovi města jako zástupci člena sdružení Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska, aby za město jako za účastníka sdružení na jednání valné hromady dne 21. 4. 2017 kladně rozhodl o návrhu usnesení valné hromady, kterým bude rozhodnuto o změně stanov sdružení.
V případě, že by se této valné hromady nemohl místostarosta účastnit, bude město zastupovat člen rady města p.Brandl Josef.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.84/17
RM doporučuje ZM podle § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích: delegovat na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne 21. 4. 2017, která bude jednat o těchto záležitostech: zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2016 a o stavu majetku společnosti, roční účetní závěrka společnosti k 31. 12. 2016, zpráva dozorčí rady společnosti, schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2016 a použití zisku, projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2016, jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. místostarostu města a
2. ukládá mu, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl:
- o schválení roční účetní závěrky společnosti k 31. 12. 2016
- o schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2016.

V případě, že by se této valné hromady nemohl místostarosta účastnit, bude město zastupovat člen rady města p.Brandl Josef.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.85/17
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy na část pozemku p.č.421/45 o výměře 99 m2 v k.ú.Březová u Sokolova s p.H.A.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.86/17
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.421/45 o výměře 99 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 3,50 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.87/17
RM doporučuje ZM zrušit usn.č.27/15, kterým bylo schváleno odkoupení pozemků středových ostrůvků okružních křižovatek v k.ú.Tisová u Sokolova a k.ú.Březová u Sokolova za cenu 20.000,-Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.88/17
RM doporučuje ZM schválit uzavření kupní smlouvy č.POI/16/651 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na odkoupení pozemků p.č.2366/51, 2366/53 v k.ú.Březová u Sokolova a p.č.829/71 v k.ú.Tisová u Sokolova za celkovou kupní cenu 24.500,--Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.89/17
RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č.IP-12-0004946/VB3 na pozemku p.č.117/1 v k.ú.Tisová u Sokolova (název stavby „Šabina, SO, p.č.167/9-kNN) mezi Městem Březová (strana budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s.Děčín, zastoupené společností Diviš elektro centrum s.r.o. Praha (strana budoucí oprávněná).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.90/17
RM schvaluje zhotovitele veřejné zakázky s názvem „Digitalizace kina Březová“ společnost AV MEDIA a.s.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy a všech souvisejících dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.91/17
RM schvaluje zhotovitele veřejné zakázky s názvem „Březová – stavební úpravy garáží na p.p.č.4/1, 4/2, 4/3 a 4/4 v k.ú.Březová“ společnost BAUPORT s.r.o.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy a všech souvisejících dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.92/17
RM schvaluje zhotovitele veřejné zakázky s názvem „Multifunkční centrum Březová – přístavba“ p.č.21/1 v k.ú.Březová u Sokolova společnost Sergej Pajtaš Sokolova
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy a všech souvisejících dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.93/17
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci na základě výzvy OPŽP v rámci projektu výstavby podzemních kontejnerů na recyklovaný odpad ve městě Březová, v předpokládané hodnotě 1.800.000,--Kč bez DPH.
RM doporučuje ZM schválit předfinancování projektu a přijetí získané dotace.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.94/17
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci na základě výzvy MAS Sokolovsko v rámci projektu pořízení velkokapacitní cisterny pro potřebu SDH Březová v předpokládané hodnotě 6.000.000,--Kč bez DPH.
RM doporučuje ZM schválit předfinancování projektu a přijetí získané dotace.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.95/17
RM schvaluje prodej pódia obci Šabina za smluvní cenu 25.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.96/17
RM schvaluje na základě výběrového řízení (obálková metoda) prodej služebního vozidla Ford Tranzit, RZ: 1K0 3745 p.Š.J.za cenu 20.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.97/17
RM schvaluje uzavření Příkazní smlouvy mezi příkazcem městem Březová a příkazníkem Ing.Radkem Sušankou, Dlouhá 881, Nýřany. Předmětem smlouvy je zpracování žádosti o dotaci, projektová příprava, výběr dodavatele stavby dle dotační výzvy v rámci Integrovaného operačního programu (IROP), specifického cíle 2.5 – Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení pro projekt  „Zateplení budov nám.Míru čp.136-140, Březová“ za honorář 90.000,--Kč
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.98/17
RM schvaluje uzavření Příkazní smlouvy mezi příkazcem městem Březová a příkazníkem Ing.Radkem Sušankou, Dlouhá 881, Nýřany. Předmětem smlouvy je zpracování žádosti o dotaci, projektová příprava, výběr dodavatele stavby dle dotační výzvy v rámci Integrovaného operačního programu (IROP), specifického cíle 2.5 – Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení pro projekt  „Zateplení budovy čp.120,Komenského,Březová“ za honorář 90.000,--Kč
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.99/17
RM schvaluje uzavření Příkazní smlouvy mezi příkazcem městem Březová a příkazníkem Ing.Radkem Sušankou, Dlouhá 881, Nýřany. Předmětem smlouvy je zpracování žádosti o dotaci, projektová příprava, výběr dodavatele stavby dle dotační výzvy v rámci Integrovaného operačního programu (IROP), specifického cíle 2.5 – Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení pro projekt  „Zateplení budovy čp.121,Komenského,Březová“ za honorář 90.000,--Kč
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 17.30 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Březová dne 14.3.2017

Ověřili: Jan Jiříček a Josef Brandl

Schválil: Miroslav Bouda, starosta města

 

 

                       

 

 

27.3.2017