3. jednání ZM Březová dne 27. března 2017

USNESENÍ ze  3. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 27.3.2017 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ


Členové zastupitelstva

1.Volí: Návrhovou komisi ve složení:  Mgr.Halčinská,  Mgr.Kávová,  p.Královec

2.Projednali:
2.1. Navržený program 3. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. Rozpočet města na rok 2017, pravidla rozpočtového procesu v roce 2017
2.7. Různé: 
a) Dohoda o uznání a úhradě dluhu
b) Záměr prodeje části pozemku v k.ú.Tisová
c) Záměr prodeje pozemku v k.ú. Březová u Sokolova
d) Záměr prodeje pozemků v k.ú. Březová, K.Bříza, Rudolec, Lobzy
e) Zrušení usn.č.27/15 – odkoupení pozemků středových ostrůvků okružních křižovatek
f) Kupní smlouva s Ředitelstvím silnic a dálnic na odkoupení pozemků
g) Žádost o dotaci – výstavba podzemních kontejnerů na recyklovaný odpad
h) Žádost o dotaci – velkokapacitní cisterna pro SDH
i) Valná hromada Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska
j) Valná hromada obch.spol. Sokolovská vodárenská s.r.o.
k) Přijetí úvěru na předfinancování akcí v r.2017
l)  Individuální dotace – TJ Olympie
m)Individuální dotace – FK Olympie
n) Plán práce finančního a kontrolního výboru na r.2017

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Informace o průběhu jednání – odkup nemovitostí v K.Bříze

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.20/17
ZM schvaluje tento program 8. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Rozpočet města na rok 2017, pravidla rozpočtového procesu v roce 2017
8. Různé

Usnesení č.21/17
ZM schvaluje rozpočet města Březová na rok 2017 dle předloženého návrhu:
Příjmy rozpočtu města 89.012,630 tis. Kč, výdaje rozpočtu města 114.161,339 tis. Kč (v tom běžné výdaje 86.876,339 tis. Kč a investiční výdaje 27.285,000 tis. Kč).
Finanční vypořádání 2016: 30,276 tis. Kč.
Tvorba sociálního fondu – příjem z rozpočtu města 411,000 tis. Kč, čerpání sociálního fondu – výdaje fondu 411,000 tis. Kč.
Příjmy vč. Sociálního fondu (před konsolidací) celkem 89.423,630 tis. Kč.
Výdaje vč. finančního vypořádání 2016 a Sociálního fondu celkem 114.602,615 tis. Kč.
Rozpočet se schvaluje schodkový (25.178,985 tis. Kč) s těmito financujícími položkami:
Použití prostředků hospodaření minulých let: (+) 43.498,985 tis. Kč,
přijaté úvěry: (+) 6.680,00 tis. Kč,
splátky úvěrů: (-) 25.000,00 tis. Kč. 
Závazné ukazatele rozpočtu města pro rok 2017 se stanovují dle tabulkové části „Výdaje“

Usnesení č.22/17
ZM schvaluje Pravidla rozpočtového procesu na rok 2017 dle předloženého návrhu.

Usnesení č.23/17
ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 32.940,--Kč s p.H.R. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 6-7, 9-11/2016 (od 3/2017 v 33 měsíčních splátkách ve výši 1.000,--Kč).
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.

Usnesení č.24/17
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.222/2 o výměře 457 m2,  p.č.222/5 o výměře 1659 m2 a části pozemku p.č.222/6 o výměře 1603 m2 v k.ú.Tisová u Sokolova za cenu 90,--Kč/m2.

Usnesení č.25/17
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.232/1 o výměře cca 120 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 160,-- Kč/m2.                                                                                             

Usnesení č.26/17
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.50/2, 44 v k.ú.Březová u Sokolova, p.č.87 v k.ú.Kostelní Bříza, p.č.131,116 v k.ú.Rudolec u Březové, p.č.41/2, 104 v k.ú.Lobzy u Březové za cenu dle znaleckého posudku ve výši 411.056,--Kč.

Usnesení č.27/17
ZM ruší své usn.č.27/15, kterým bylo schváleno odkoupení pozemků středových ostrůvků okružních křižovatek v k.ú.Tisová u Sokolova a k.ú.Březová u Sokolova za cenu 20.000,-Kč.                                                          

Usnesení č.28/17
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy č.POI/16/651 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na odkoupení pozemků p.č.2366/51, 2366/53 v k.ú.Březová u Sokolova a p.č.829/71 v k.ú.Tisová u Sokolova za celkovou kupní cenu 24.500,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné kupní smlouvy.

Usnesení č.29/17
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na základě výzvy OPŽP v rámci projektu výstavby podzemních kontejnerů na recyklovaný odpad ve městě Březová, v předpokládané hodnotě 1.800.000,--Kč bez DPH.
ZM schvaluje předfinancování projektu, případné přijetí získané dotace a pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.30/17
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na základě výzvy MAS Sokolovsko v rámci projektu pořízení velkokapacitní cisterny pro potřebu SDH Březová v předpokládané hodnotě 6.000.000,--Kč bez DPH.
ZM schvaluje předfinancování projektu, případné přijetí získané dotace a pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.31/17

ZM podle § 84 odst. 2 písm. e) zák. č. 128/2000Sb., o obcích:

1.schvaluje změnu stanov Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska ve znění změn, které tvoří přílohu zápisu o jednání zastupitelstva města (obce).
2.ukládá starostovi města jako zástupci člena sdružení Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska, aby za město jako za účastníka sdružení na jednání valné hromady dne 21. 4. 2017 kladně rozhodl o návrhu usnesení valné hromady, kterým bude rozhodnuto o změně stanov sdružení.

V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta účastnit, bude město zastupovat místostarosta p.Jiříček Jan.                                                                                             

Usnesení č.32/17

ZM podle § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích:

3.deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne 21. 4. 2017, která bude jednat o těchto záležitostech:
a) zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2016 a o stavu majetku společnosti,
b) roční účetní závěrka společnosti k 31. 12. 2016,
c) zpráva dozorčí rady společnosti,
d) schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2016 a použití zisku,
e) projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2016,

jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. místostarostu města a ukládá mu, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl:
- o schválení roční účetní závěrky společnosti k 31. 12. 2016
- o schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2016.
V případě, že by se této valné hromady nemohl místostarosta účastnit, bude město zastupovat člen rady města p.Brandl Josef.

Usnesení č.33/17
ZM schvaluje přijetí úvěru na celkové předfinancování akcí Zateplení čp. 121, Zateplení čp. 120, Zateplení čp. 136-140, Výtah na budově MěÚ a Podzemní kontejnerová stání, s celkovou výší úvěrového rámce 20 mil Kč. Úvěr bude čerpán formou průběžného proplácení nákladů uvedených akcí v případě jejich realizace, s termínem celkového splacení do roku 2020. Případně získané dotace na výše uvedené akce budou v plné míře použity k jednorázové mimořádné splátce úvěru.

Usnesení č.34/17
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 300.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2017 TJ Olympie Březová na vybavení, činnost oddílů TJ Olympie Březová, pronájmy sportovišť a pořádání soutěží v roce 2017. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s TJ Olympie Březová a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č.35/17
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 389.500 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2017 FK Olympie Březová na vybavení a činnost klubu a jeho oddílů, náklady na dopravu, rozhodčí, registrace hráčů a členů, hostování apod. v roce 2017. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s FK Olympie Březová a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č.36/17
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 353.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2017 FK Olympie Březová na úhradu nákladů spojených s postupem oddílu mužů do vyšší soutěže v roce 2017. Dotace bude poskytnuta pouze v případě postupu oddílu mužů do vyšší soutěže v roce 2017. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s FK Olympie Březová a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č.37/17
ZM schvaluje plán práce finančního a kontrolního výboru pro rok 2017.

Schválili:  Miroslav Bouda, starosta města, Jan Jiříček, místostarosta města

V Březové dne 28.3.2017

Zapsala: Jana Kašparová

28.3.2017