4. mimořádné jednání RM Březová dne 28. března 2017

USNESENÍ - ZÁPIS ze 4. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 28.3.2017 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová


Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Runtová, p.Šafnerová

Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Runtová

Program:

  1. Zrušení usn.č.100/17
  2. Záměr pronájmu plynárenského zařízení vybudovaného v rámci akce „18 RD – výsluní Březová u Sokolova“

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.101/17
RM ruší své usnesení č.100/17, kterým byla schválena Smlouva o nájmu plynárenského zařízení v rámci akce „18 RD – výsluní Březová u Sokolova“.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.102/17
RM schvaluje záměr pronájmu plynárenského zařízení v rámci akce „18 RD – výsluní Březová u Sokolova“.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 15.30 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jan Jiříček, Eva Runtová

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

30.3.2017