4. řádné jednání RM Březová dne 10. dubna 2017

USNESENÍ - ZÁPIS ze 4. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 10.4.2017 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová


Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p. Jiříček, p.Šafnerová

2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 4. zasedání ZM
b) Účetní závěrka města za rok 2016
c) Rozbor hospodaření města za rok 2016
d) Závěrečný účet města za rok 2016
e) Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018- 2021

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 3.4.2017
b) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 6.4.2017

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 3.4.2017
b) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 20.3.2017
c) Zápis z jednání komise sportovní ze dne 31.3.2017

6. Různé:
a) Pronájem nebytových prostor – lékárna
b) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.229 – restaurace
c) Přechod nájmu bytu
d) Žádost – prominutí dluhu
e) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti
f) Darovací smlouva – Hudební festival Rudolec 2017
g) Pronájem části pozemku p.č.352/1 v k.ú.Kostelní Bříza
h) Pronájem části pozemku č.77/1 v k.ú.Kamenice
i) Pronájem části pozemku p.č.421/45 v k.ú.Březová u Sokolova
j) Smlouva na přeložku č.Z24_12_8120054589 - ČEZ Distribuce a.s.
k) Partnerské smluvy na projekt „Oprava komunikace a ploch před bytovými domy čp. 96, 97, 124, 125, 128, 129, 130“

7. Na vědomí:
a) Výběr dodavatele pro pořízení vozidla (mimo režim zák. č. 137/2006 Sb. a v souladu se směrnicí č.3/2008 pro výběr dodavatele) s názvem Škoda Kodiaqi, kterým je společnost CARent a pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů
b) Zápis z jednání výkonného výboru Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska ze dne 6.4.2017

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.103/17
RM doporučuje ZM schválit tento program 4. zasedání ZM (24.4.2017):

1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Účetní závěrka města za rok 2016
8. Rozbor hospodaření města za rok 2016
9. Závěrečný účet města za rok 2016
10. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2021
11. Různé

Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.104/17
RM doporučuje ZM schválit účetní závěrku města za rok 2016.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.105/17
RM doporučuje ZM schválit Rozbor hospodaření města Březová za rok 2016.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.106/17
RM doporučuje ZM schválit Závěrečný účet města Březová za rok 2016 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Březová za rok 2016, a to s výhradou, a přijmout nápravná opatření ke zjištěným chybám a nedostatkům dle přeloženého návrhu.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.107/17
RM doporučuje ZM schválit Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2021.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.108/17
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 30.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2017 AMK Březová – klubu cyklotrialu na sportovní činnost a zajištění soutěže MČR, Přebor Čech a Moravy v biketrialu v roce 2017. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s AMK Březová - klubem cyklotrialu a pověřuje místostarostu města podpisem této smlouvy.
Pan starosta požádal dle zákona o vyloučení z hlasování.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.109/17
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 10.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2017 Florbalovému klubu Březová na činnost klubu a dětského kroužku v roce 2017. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 10.000 Kč s Florbalovým klubem Březová a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.110/17
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 50.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2017 Trial Teamu Březová na pořádání Mezinárodního mistrovství ČR v trialu a MS v trialu v roce 2017. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s Trial Teamem Březová a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.111/17
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 15.000 Kč CK TEAM BIKE Březová jako ocenění za činnost v roce 2016. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 15.000 Kč s CK TEAM BIKE Březová a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.112/17
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 6.000 Kč Tělovýchovné unii Sokolov jako ocenění za činnost v roce 2016. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 6.000 Kč s Tělovýchovnou unií Sokolov a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.113/17
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2017 z.s. Jaffa Production na uspořádání festivalu Březovská metalová noc v roce 2017. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace se z.s. Jaffa Production a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.114/17
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace ve výši 30.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2017 Pionýru Březová na činnost, zajištění akcí pro děti, údržbu PTZ Bystřina, úhradu energií v roce 2017. Z dotace nesmí být hrazeno stravování. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 30.000 Kč s Pionýrem Březová a pověřit starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.115/17
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 15.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2017 Martině Neméthové na úhradu nájmu areálu pro Letní tábor Vránov 2017 a zajištění dopravy v roce 2017. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 15.000 Kč s Martinou Neméthovou a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.116/17
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2017 SDH Březová na zajištění tábora mladých hasičů, na materiální vybavení a materiální zajištění soutěží družstev mladých hasičů v roce 2017. Z dotace nesmí být hrazeno stravování. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000 Kč s SDH Březová a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.117/17
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 30.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2017 ZO Českého svazu chovatelů Kostelní Bříza na zajištění chovatelských výstav v roce 2017. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 30.000 Kč se ZO Českého svazu chovatelů Kostelní Bříza a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.118/17
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 7.000 Kč ČS zahrádkářů Březová jako ocenění činnosti spolku v roce 2016. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 7.000 Kč s ČZS Březová a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.119/17
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč ZO Českého svazu včelařů Kynšperk nad Ohří jako ocenění za činnost v roce 2016. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč se ZO Českého svazu včelařů Kynšperk nad Ohří a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.120/17
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč ZKO Březová u Sokolova jako ocenění za činnost v roce 2016. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč se ZKO Březová u Sokolova a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.121/17
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč z.s. Drosera Bublava jako ocenění za činnost v roce 2016. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč se z.s. Drosera Bublava a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.122/17
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč spolku OS Střípky Sokolov jako ocenění za činnost v roce 2016. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč se spolkem OS Střípky Sokolov a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.123/17
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 6.000 Kč ČČK Cheb - MS ČČK Březová, jako ocenění činnosti MS ČČK v roce 2016. Dar je určen výhradně pro zajištění potřeb MS ČČK Březová. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 6.000 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.124/17
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč Agentuře osobní asistence, o.p.s., Sokolov, jako ocenění činnosti agentury v roce 2016. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč s Agenturou osobní asistence a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.125/17
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Svazu diabetiků Sokolov jako ocenění za péči o občany Březové v roce 2016. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč se Svazem diabetiků Sokolov a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.126/17
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1.600 Kč Svazu tělesně postižených v ČR, OO Sokolov jako ocenění za péči o občany Březové v roce 2016. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 1.600 Kč se Svazem tělesně postižených v ČR, OO Sokolov a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.127/17
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR – OO Sokolov jako ocenění za činnost v roce 2016. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč se Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR, OO Sokolov a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.128/17
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč Střední škole živnostenské Sokolov jako ocenění za uspořádání Veletrhu fiktivních firem v roce 2017. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč se Střední školou živnostenskou Sokolov a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.129/17
RM schvaluje účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Základní škola Březová, okres Sokolov k 31. 12. 2016.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.130/17
RM schvaluje účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Březová, Komenského 11 k 31. 12. 2016.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.131/17
RM schvaluje účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Březová, Smetanova 218 k 31. 12. 2016.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.132/17
RM schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku zřízené příspěvkové organizace Základní škola Březová, okres Sokolov, takto:
Hospodářský výsledek: 251.373,59 Kč
Fond odměn: 181.800,00 Kč
Rezervní fond: 69.573,59 Kč
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.133/17
RM schvaluje odpisový plán zřízené příspěvkové organizace ZŠ Březová, okres Sokolov, pro rok 2017 dle předloženého návrhu.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.134/17
RM schvaluje odpisový plán zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Březová, Komenského 11 pro rok 2017, dle předloženého návrhu.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.135/17
RM schvaluje odpisový plán zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Březová, Smetanova 218 pro rok 2017, dle předloženého návrhu.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.136/17
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Březová, Smetanova 218, dle předloženého návrhu – DDHM v hodnotě 35.097,-- Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.137/17
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města dle předloženého návrhu – DDHM v hodnotě 3090,--Kč (monitor).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.138/17
RM schvaluje p.E.A. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.139/17
RM schvaluje p.P.K. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem otce ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města)
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.140/17
RM schvaluje p.R.M. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem syna ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.141/17
RM schvaluje přidělení bytu č.14 o velikosti 1+1 v čp.122 ul.Komenského p.T.M.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy pro složení příslušné jistoty.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.142/17
RM schvaluje p.L.R.N. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením dcery ve výši 1.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.143/17
RM schvaluje nové členy komise sportovní - p.Musil J.a p.Vokáč J.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.144/17
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor – lékárna v čp.226 ul.Okružní s Mgr.S.E.na dobu 5 let tj. od 1.5.2017 do 30.4.2022.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.145/17
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor – restaurace v čp.229 na nám.Míru.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.146/17
RM schvaluje přechod nájmu bytu č.31 v čp.213 ul.Bezejmenná.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.147/17
RM neschvaluje prominutí dluhu p.H.V. a trvá na svém usn.č.22/17 – úhradu dluhu do 30.6.2017.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.148/17
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č.352/1 o výměře 150 m2 v k.ú.Kostelní Bříza za cenu 2,--Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018 manž.S.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.149/17
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č.77/1 o výměře 350m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 3,--Kč/rok na dobu určitou do 31.12.2018 p.K.J.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.150/17
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č.421/45 o výměře 99 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 3,50 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018 p.M.P.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.151/17
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-0003789/001 na pozemcích p.č.51/1, 77/2 a 77/4 v k.ú.Kamenice u Březové mezi Městem Březová a ČEZ Distribuce a.s.Děčín, zastoupena a.s.MONTPROJEKT Pardubice, zastoupená p.Ivanou Vaidišovou.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.152/17
RM schvaluje darovací smlouvu s DEKONTA a.s. Dřetovice 109, Stehelčeves na finanční dar ve výši 5.000,--Kč na akci „Hudební festival Rudolec 2017“.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.153/17
RM schvaluje uzavření Smlouvy na přeložku č.Z24_12_8120054589 mezi provozovatelem distribuční soustavy - ČEZ Distribuce a.s. Děčín a žadatelem - Městem Březová. Město uhradí částku 40.900,--Kč, jako podíl na nákladech spojených s odpojením kabelového vedení NN.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.154/17
RM schvaluje uzavření Partnerských smluv na projekt „Oprava komunikace a ploch před bytovými domy čp. 96, 97, 124, 125, 128, 129, 130“ s jednotlivými SVJ.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.155/17
RM v působnosti nejvyššího orgánu – valné hromady společnosti Služby města Březová s.r.o. projednala a schvaluje řádnou roční účetní závěrku společnosti za rok 2016.
p.Šafnerová a p.Bouda požádali dle zákona o vyloučení z hlasování
Hlasováno: 3 pro

Usnesení č.156/17
RM v působnosti nejvyššího orgánu – valné hromady společnosti Služby města Březová s.r.o. byla seznámena s kladným výsledkem hospodaření za rok 2016 v celkové výši 707.056,30 Kč a schvaluje rozdělení HV takto:
a) na nerozdělný zisk částku ve výši    665.020,30 Kč
b) do sociálního fondu částku ve výši    42.036,-- Kč
p.Šafnerová a p.Bouda požádali dle zák.o vyloučení z hlasování
Hlasováno: 3 pro

Usnesení č.157/17
RM v působnosti nejvyššího orgánu – valné hromady společnosti Služby města Březová s.r.o. projednala a schvaluje pořízení montážního vozidla s ložnou plochou (do maximální ceny 600.000,--Kč).
p.Šafnerová a p.Bouda požádali dle zák.o vyloučení z hlasování
Hlasováno: 3 pro

Jednání ukončeno v 18.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

V Březové dne 11.4.2017

Ověřili: Jan Jiříček a Květoslava Šafnerová

Schválil: Miroslav Bouda, starosta města

11.4.2017