5. mimořádné jednání RM Březová dne 13. dubna 2017

USNESENÍ - ZÁPIS z 5. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 13.4.2017 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová


Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Runtová

Program jednání: 1.Smlouva o nájmu plynárenského zařízení - Výsluní

RM přijala toto usnesení:

Usnesení č.158/17
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení č.9417000702/4000208013 mezi nájemcem GasNet s.r.o., Klišská 940, Ústí nad Labem a pronajímatelem městem Březová, nám.Míru 230. Předmětem smlouvy je pronájem plynárenského zařízení vybudovaného v rámci akce „18 RD – Výsluní Březová u Sokolova“, společností GasNet s.r.o.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 15.30 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jan Jiříček, Eva Runtová

19.4.2017