4. jednání ZM Březová dne 24. dubna 2017

USNESENÍ ze 4. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 24.4.2017 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ


Členové zastupitelstva

1.Volí: Návrhovou komisi ve složení:  Bc.Nikodém, p.Boukal, p.Kortus

2.Projednali:
2.1.  Navržený program 4. ZM
2.2.  Slib nového člena ZM
2.3.  Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.4.  Zprávu o činnosti výborů
2.5.  Kontrolu úkolů
2.6.  Interpelaci občanů
2.7.  Účetní závěrka města za rok 2016
2.8.  Rozbor hospodaření města za rok 2016
2.9.  Závěrečný účet města za rok 2016
2.10. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2020
2.11. Různé:
a)  Individuální dotace  - Pionýr Březová
b)  Prodeje pozemků v k.ú. Březová, K.Bříza, Rudolec, Lobzy         

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.38/17
ZM schvaluje tento program 4. zasedání ZM:
1.   Zahájení
2.   Volba návrhové komise
3.   Slib nového člena ZM
4.   Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
5.   Zpráva o činnosti výborů
6.   Kontrola úkolů
7.   Interpelace občanů
8.   Účetní závěrka města za rok 2016
9.   Rozbor hospodaření města za rok 2016
10. Závěrečný účet města za rok 2016
11. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2020
12. Různé

Usnesení č.39/17
V souladu se zák.č.491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, §55, odst.2, písm.b) ZM vyslovuje zánik mandátu p.Janě Strnadové (úmrtí) bytem Březová,  Smetanova 157 z funkce člena ZM Březová (náhradnice p.Janurová Dana složila slib do rukou starosty města).

Usnesení č.40/17
ZM schvaluje účetní závěrku města za rok 2016.                                                                                 

Usnesení č.41/17
ZM schvaluje Rozbor hospodaření města Březová za rok 2016.                                                                                

Usnesení č.42/17
ZM schvaluje Závěrečný účet města Březová za rok 2016 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Březová za rok 2016, a to s výhradou, a přijímá nápravná opatření ke zjištěným chybám a nedostatkům:
1. Porušený právní předpis: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů - § 95 odst. 1 - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce neměl předepsané náležitosti.
 (V zápise z 1. zasedání zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 25. 5. 2016, nebylo uvedeno přijaté usnesení o schválení odměn neuvolněným členů zastupitelstva města, v zápise z 3. zasedání zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 21. 3. 2016, nebylo uvedeno usnesení o schválení rozpočtu města Březová na rok 2016, v zápise z 6. zasedání zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 27. 6. 2016, nebylo uvedeno usnesení s vyjádřením, jak bylo uzavřeno projednání závěrečného účtu města Březová za rok 2015.)
Nápravné opatření: Zápisy z jednání ZM vyhotovovat v souladu se Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů - § 95 odst. 1- včetně přijatých usnesení.

2. Porušený právní předpis: Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů - § 6 odst. 1 písm. d) - Finanční výkaz FIN 2 -12 M nebyl sestaven v rozsahu daném přílohou č. 6 vyhlášky.
(Město Březová nemělo ve schváleném rozpočtu města Březová na rok 2016 uveden v příjmové části převod z běžného účtu města do sociálního fondu města ve finanční výši 398.000,- Kč, ale ve finančním výkazu FIN 2-12 M města Březová k 30. 6. 2016 v příjmové části převod z běžného účtu města do sociálního fondu města ve finanční výši 398.000,- Kč byl uveden, tzn., že město Březová mělo uvedeno ve výkazu FIN 2-12 M k 30. 6. 2016 údaje, které nebyly součástí rozpočtu schváleného na rok 2016 dle bodu č. 2 Přílohy č. 6 Vyhlášky č. 5/2014 Sb.)
Nápravné opatření: Finanční výkaz FIN 2 – 12 M s údaji schváleného rozpočtu roku 2017 sestavit v rozsahu daném Vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů - § 6 odst. 1 písm. d) -  přílohou č. 6 vyhlášky.

3. Porušený právní předpis: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, § 147a odst. 1,2 - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření.
(Smlouva o dílo ze dne 16. 5. 2016 na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovení díla „Oprava komunikace před bytovými domy č.p. „145–150“, v celkové výši 1.579.268,- Kč bez DPH a Smlouva o dílo ze dne 18. 5. 2016 na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovení díla „Oprava asfaltových krytů komunikací v Březové, Rudolci, Kostelní Bříze“ v celkové výši 2.871.539,89 Kč bez DPH, nebyly uveřejněny na profilu zadavatele do 15 dnů od jejího uzavření.)
Nápravné opatření: Smlouvy o dílo na veřejné zakázky malého rozsahu uveřejňovat na profilu zadavatele v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, § 147a odst. 1,2 - do 15 dnů od jejího uzavření.

Usnesení č.43/17
ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2020.

Usnesení č.44/17
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 30.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2017 Pionýru Březová na činnost, zajištění akcí pro děti, údržbu PTZ Bystřina, úhradu energií v roce 2017. Z dotace nesmí být hrazeno stravování. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 30.000 Kč s Pionýrem Březová a pověřit starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č.45/17
ZM schvaluje prodej pozemků p.č.50/2, 44 v k.ú.Březová u Sokolova, p.č.87 v k.ú.Kostelní Bříza, p.č.131,116 v k.ú.Rudolec u Březové, p.č.41/2, 104 v k.ú.Lobzy u Březové za cenu dle znaleckého posudku ve výši 411.056,--Kč Sokolovské vodárenské s.r.o. Sokolov, Nádražní  544. ZM pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.

V Březové dne 25.4.2017

Schválili:
Jan Jiříček, místostarosta města
Miroslav Bouda, starosta města

25.4.2017